รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  คุ้มชนะ
2. นายบุญญฤทธิ์  กองถวิล
3. นายสราวุธ  จบศรี
 
1. นางวันทนา  กระดังงา
2. นางสุภักดิ์  พลไพรินทร์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  เพียถูเขียว
2. นางสาวบุศรา  จันทร์จำรูญ
3. นางสาวสุกัญญา  สีทิน
 
1. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
2. นางวราภรณ์  ภู่ทับทิม
 
3 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรทิภา  บรรพต
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสุภัทรา  ระจิตร์
 
1. นางสาวพจมาลย์  สงวนทรัพย์
 
5 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายฤทธิเกียรติ  ทวีสัตย์
 
1. นางนพมาศ  แก้วลายคำ
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงสิบ
2. เด็กชายถิรนัย  การะภักดี
3. เด็กชายธนธรณ์  คงทรัพย์
 
1. นายนิตินัย  อ่วมทอง
2. นายพินิจ  นุชสวาท
 
7 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินยิ่ง
2. เด็กหญิงเจนนิสา  เพิ่มหิรัญ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
8 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วงค์ภาษ
2. เด็กหญิงจิราพร  จิตฤกษ์
3. เด็กหญิงชนัดดา  มูลนอก
4. นายชยุต  ภู่สงค์
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ทองจันทึก
6. นางสาวดารารัตน์  ทัพหมี
7. นายธราเทพ  ภูสุวรรณ์
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิณารัตน์
9. นายธีรพงษ์  สุวรรณศร
10. เด็กหญิงประภาศิริ  แจ้งถิ่นป่า
11. นายปรัชญา  กาญจนา
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  งิมขุนทด
13. นายพรรษกร  คำมุ้ย
14. นายภานุพงษ์  ชมภูนาค
15. นางสาวมนตรา  ชาติกรณ์
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงษานิล
17. นางสาวรุ่งอรุณ  คงป่า
18. นายฤทธิพล  จันทร์ตรา
19. เด็กหญิงวศินี  แย้มกลัด
20. นายวัชราวุธ  แสงพิมาย
21. นางสาววาสนา  อินทะนา
22. เด็กชายวีรภัทร  แจ้งสันต์
23. นายศรัณย์  ยอดสำอาง
24. เด็กหญิงศิริวรรณ  หัสมัด
25. นายสหรัฐ  บุญตะคุ
26. นายสัญญา  อินทร์เมรี
27. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงผ่อง
28. นางสาวสุธาทิพย์   ขันสูงเนิน
29. นายสุรสิทธิ์  บัวโต
30. เด็กหญิงสุวรรณา  ศรีบรรเทา
31. นายอธิปไตย  วงษ์ภาท
32. นายอนุชาติ  ชาญฉัตร
33. นายอภิสิทธิ์  ยอดอินทร์พรหม
34. นายอัศนัย  อินทจร
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวโต
36. นายเกียรติศักดิ์  ฟุ้งจันทึก
37. นายเทอดศักดิ์  กำจายกลาง
38. นายเอกยุทธ  สุขขี
 
1. นางสาววณีพร  ชาวนา
2. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
3. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
4. นายศุภชัย  หวังสุข