รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงแสงพร  นาเมือง
 
1. นางศิริพร  วงค์ศรีสุข
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชมภูนุช  แซ่ต่วน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายสัณหภพ  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  อุ่นเมือง
2. นางสาวกวิตา  บุญญานุพันธ์
3. นายกันต์กฤษฎ์  ศรีทิพย์
4. นางสาวจุรดาพร  ศรีคำดี
5. นางสาวจุฬารัตน์  จิโน
6. นางสาวณัฐกานต์  สายละออ
7. นายทศพร  สวาสดิ์
8. นายธนกร  สาระจันทร์
9. นายนนทนันท์  กิติ
10. นายบวร  สาระจันทร์
11. นายปรัชญา  มณีวรรณ์
12. นายภานุวัฒน์  ระวิวรรณ
13. เด็กหญิงศรินทร์ญา  ตามควร
14. นางสาวศิริวรรณ  แก่นตาคำ
15. นายศุภฤกษ์  ฮวดเจียม
16. นายอนุกูล  คนสอาด
17. นายอุกฤต  คนสอาด
18. นางสาวเบญจมาศ  ญาติทอง
19. นายเพ็ญเพชร  เมืองมูล
20. นายเอกสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
3. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
4. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
5. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล