รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 1. นายรัฐพล  ปลื้มวิทยาภรณ์
 
1. นางปราณี  วงค์ชัย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาทะ  จะอื่อ
2. เด็กหญิงสุนีย์  จะก้วย
3. เด็กหญิงอารยา  มันตนา
 
1. นางพรพิมล  บุญโคตร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิม  ลุงหลง
2. เด็กหญิงสุดาลักษณ์  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอัมพวัญ  ทะระถา
 
1. นางมาลี  โรจนวรานนท์
2. นางสาวอัญชลี  ใจสม
 
4 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิชัย   นิชาภัทรกุล
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
5 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายปฏิภาณ  เก่งกาจ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
6 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
7 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
8 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
9 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายธนวัฒน์  ปวงหล้า
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
10 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายชัยรัตน์  มีงาม
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
11 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกรณ์  สักกะโต
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
12 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
 
1. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
13 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายการัณยภาส  มานำ
2. นางสาวจันทิรา  นางแล
3. เด็กชายชัชณุพงศ์  ใจแก้ว
4. เด็กหญิงญาณิศาม์  นามเมือง
5. เด็กชายฐิติ  แก้วน้อย
6. นายณัฐดนัย  ตันติเกียรติ
7. นายธนวัฒน์  ปวงหล้า
8. เด็กชายบูรณศักดิ์  บุญยิ่ง
9. นางสาวปารียา  พรมละอองวัน
10. นายปิยะวัฒน์  บุญยิ่ง
11. เด็กหญิงมัลลิกา  โอศิริพันธุ์
12. นายวริศ  คำสร้อย
13. เด็กหญิงศุภิสรา  สุวรรณศร๊
14. เด็กชายสิทธิชัย  นิชาภัทรกุล
15. เด็กหญิงสุทธิรักษ์   เครือบุญ
 
1. นายกิตติเดช  อ้นภา
2. นายพิพัฒน์พงศ์  มาศิริ
 
14 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กชายปณิธี   แดงเรือน
 
1. นางนวลศรี คุปตรัตน์   คุปตรัตน์
 
15 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขัญญานุช  สุทธนะ
2. เด็กชายคุณวุึฒิ  พวงสุกร
3. เด็กหญิงจิตรลดา  ภู่เจริญ
4. เด็กชายฉัตรดนัย  จรัสแสงเพชร
5. เด็กชายชาคริต  โกษาสุวรรณ
6. เด็กชายฐนิสสพงศ์  วงศ์ฟั่น
7. เด็กหญิงณัฏฐกมล  มณีรัตน์
8. เด็กหญิงณัฐนรี  สุรสังกาศ
9. เด็กชายตวิษวัช  จันต๊ะภา
10. เด็กชายทรงเกียรติ  เทียมสอน
11. เด็กชายธนภัทร  หิรัญวัฒนกุึล
12. เด็กชายธนโชติ  วงศ์ษา
13. เด็กหญิงธรรมพร  สมบูรณ์
14. เด็กหญิงธีรนุช  เชยชมศรี
15. เด็กชายนพรินทร์  วงค์สุริยะคำ
16. เด็กหญิงนภสร  ก่ำคำ
17. เด็กหญิงปฐมาวดี  บุญชละ
18. เด็กหญิงปพิชญา  อรัตนโรจน์๋
19. เด็กชายปัณธนัสถ์  สุวรรณวัฒน์
20. นางสาวพรชนัน  จันทร์สอาด
21. เด็กชายพรประเสริฐ  จาแสง
22. เด็กหญิงพรรณพัชร  กัม
23. เด็กชายพลวัฒน์  อินต๊ะ
24. เด็กชายพันธกร  ทองเณร
25. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ขันทราษฏร์
26. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญเพิ่มพูล
27. เด็กชายวรวิช  ชำนาญคิด
28. นางสาววรัตถ์ภัค  ฟูเต็มวงค์
29. เด็กชายวรากร  มหาวันแจ่ม
30. เด็กชายวริทธิ์  ขันธมัง
31. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ระดม
32. เด็กชายศรวิษฐ์  สร้อยรอด
33. เด็กชายสัตนันท์  ปิยะลังกา
34. เด็กหญิงสิริวัฒน์  อุปนันท์
35. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่หยาง
36. เด็กหญิงสุภาพร  ปานประสิทธิ์
37. เด็กชายสุรภัทร์  เมืองมูล
38. เด็กหญิงอัญญกุล  สุนันชัย
39. เด็กชายอัณณ์  เขมรัตน์
40. เด็กหญิงอุดมภรณ์  กันทา
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
16 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดาราวิทยาลัย 1. นายกฤษณะ  นิลวาส
2. นายกิตติ  สีหอำไพ
3. นายจีระเกียรติ  แก้วมาลัย
4. นางสาวญาณิศา  มินสุวรรณ
5. นายณัฎฐ์  ล้อสินคำ
6. นางสาวณัฐธิดา  วณะเจริญ
7. นางสาวณัฐวดี  แดงประดับ
8. นายณัฐวรรษ  ปุณณะบุตร
9. นางสาวณิชกานต์  รัตนเสถียร
10. นางสาวธัญญาพร  ชูสุวรรณ
11. นายธีรนัย  ฝึกหัด
12. นางสาวนพรัตน์  อิสระจินดา
13. นายปฏิพัทธ์  ขันธะกิจ
14. นางสาวประไพพรรณ  นันต๊ะเสน
15. นางสาวปรางค์  ทองคำมูล
16. นางสาวพัชรีพร  กันธะวงค์
17. นางสาวพิมพ์นิภา  วงษ์การิน
18. นางสาวภัควิภา  เงินคีรี
19. นายมาวิน  วิภาถรณ์
20. นายวรรณรัตน์  ศรีสุทธะ
21. นายวัฒนพันธุ์  โยธามาศ
22. นายวีรภัทร  ระวีคำ
23. นางสาวศิวัชญา  ปินตานา
24. นางสาวศิโรรัตน์  ปินตานา
25. นางสาวศุภลักษณ์  ถวิลวิศาล
26. นายศุสิทธิ์  สิงห์ก่อ
27. นางสาวสกุลสิริ  แจ่มสุกใส
28. นายสรวิชญ์กรณ์  มาน้อย
29. นายสิทธิณัฐ  เงินศิริ
30. นายสิทธ์นนท์  จันทร์สมบัติ
31. นายสิรวิชญ์  ปิยะวงศ์ไพบูลย์
32. นางสาวสุภกาญจน์  อัสถิ
33. นางสาวอธิติยา  วณะเจริญ
34. นายอมรฤทธิ์  ดาวราม
35. นางสาวอรทัย  อ่องมิด
36. นายเตชติพล  อินต๊ะภา
37. นางสาวเบญจมาศ  จงวัฒนา
38. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
39. นางสาวเพียงตะวัน  นาคฤทธิ์
40. นางสาวโยษิตา  ปุกมณี
 
1. นางคีตกานต์  โยธามาศ
2. นางนวลศรี  คุปตรัตน์
3. นางสุดคนึง  พันธุ์ประไพ
4. นายอนุศิษฐ์  เกตหอม
5. นายเอกรินทร์  อักกพันธานนท์
 
17 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงนิภาธร  ว่องวิไลรัตน์
2. เด็กหญิงภัทรพร  อินทะวัน
3. เด็กหญิงวิภาวินี  คงสระ
 
1. นางสาวอาทิตยา  ลานนาสถิต
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฎฐ์  อินตา
2. เด็กชายภาสกร   เร่งเหิม
 
1. นายอัครพล  จันทะมา
 
19 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงYada  Uttapracha
 
1. นางสาวGritiga   Chantarakasem
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  เมืองสุวรรณ
2. นางสาวนีรภางค์  เลาหวิรภาพ
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิรดา  ลิ้มจีระจรัส
 
1. นายวราวุธ  สุทธจิตต์
 
22 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กชายธนัท  เปี่ยมสุวรรณ์
2. เด็กชายวรพล  คงตั้งจิตต์
 
1. นายเมธี  สงวนทรัพย์
 
23 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายพีรณัฐ  มานิตย์ศิริกุล
2. นางสาวสิรินทรา  จันทราช
 
1. นางสาวประภาศรี  ทาขุน
 
24 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธีรวัฒน์  ศรีวะโลสกุล
2. นายพีระ  เดชพิทักษ์
3. นางสาวสิริมาศ  ประทุม
 
1. นางรัตติยาภรณ์  นามประเสริฐ
 
25 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนกร  เพชรกาฬ
2. นายนวกิจ  พรหมมินทร์
3. นายวรพล  ชัยชมภู
 
1. นายจักรพงษ์  บุญตันจีน
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายปวริศพงศ์  เสาร์สาร
2. นายเจนวิทย์  ชินพงศ์ฐิติวัสส์
 
1. นางสาวอัจฉรีย์  คงกิจติเจริญ
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายธนาฤทธิ์  ศิริวัฒน์
2. นายพีรณัฐ   มานิตย์ศิริกุล
 
1. นายกุลภาค  วิชา
2. นางสาวสิริกัญญา  วงค์คำ
 
28 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นายชยพงศ์  เศรษฐบุปผา
 
1. นางสุชาวดี  ยั่งยืน
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. นางสาววัชรียา  ยอดประทุม
 
1. นางนภัสกร  บางสายน้อย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 1. เด็กหญิงมิโฮะ  ทาคัทซึกะ
 
1. นายนพคุณ  อุ่นใจ
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมติ๊บ
2. เด็กหญิงสิริกานต์  คำเชียงเงิน
3. เด็กหญิงไวยพร  ศรีบุญยวง
 
1. นางประจวบจิต  รุ่งพิบูลโสภิษฐ์
2. นางวารี  นุภาพ
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายนภภูมิ  สังฆมณี
 
1. นางสาวชลดา  สุมา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษญา  เงาแก้ว
2. เด็กชายกู้พงศ์  ฉั่วชุมแสง
3. เด็กชายทัพไทย  ทะลือชัย
4. เด็กชายธนวัฒน์  ไพยารมณ์
5. เด็กชายปริญญภัฎ  ตายะ
6. เด็กชายภาณุพงศ์  ชวนารัติ
7. เด็กชายวราวุฒิ  มหาคุณวงศ์
8. เด็กชายวินไทย  บู่หลู่
 
1. นายวรมงคล  ภาพพริ้ง
2. นายวิชิต  สอาดล้วน
3. นายวีรยุทธ์  นันทขว้าง
 
34 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม 1. นางสาวบุญเรือน  เบ้าแก้ว
 
1. นางสุรางคนา  ชวนพงษ์พานิช
 
35 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวจันทร์ธิรา  ผุยใจ
2. นางสาวชมภูนุช  ต้นธรรม
3. นางสาวดารินทร์  ทินนา
 
1. นางสาวนันท์กาญ  แสงเรือน
2. นางสาวพิมพิมล  คำวงค์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวทิพสิรินทร์  ยินดี
 
1. Miss Lei  Ou
 
37 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 1. นางสาวศิริประภา  สุชาติ
 
1. นางจุรีรัตน์  ป้องภาษิต
 
38 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. เด็กหญิงนิรากร  เลาหะธีระพงษ์
 
1. นางประภาพรรณ  วัยวุฒิ
 
39 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันกำแพง 1. นายณัฐพงษ์  เรือนทอง
2. นางสาววัลลีญา  กามี
3. นางสาวอรวรรณ  ปันนา
 
1. นางภัทราวรรณ  ลิขิตตระกูลรุ่ง
 
40 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 1. นายกฤษณรัช  นันต๊ะคำ
 
1. นายไพฑูรย์  บัวแดง
 
41 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 1. เด็กชายอานนท์  โยคำ
 
1. นางสาวพจมาลย์  สิงห์หะราช