สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.5 เงิน 6 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายภานุ  ประสมพงษ์
2. เด็กชายศิริมงคล  ชัยดา
3. เด็กชายสุภชา  คำหมั้น
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.52 เงิน 24 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา   โพธิ์ยิ้ม
2. นางสาวน้ำทิพย์   จูสิงห์
3. นางสาวอภัณตรี   สิงห์คำ
 
1. นางภุมรินทร์  สุขสุด
2. นายเรวัต  เมณฑ์กูล
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธงไชย  ศรีทัศน์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วิเศษใส
2. เด็กหญิงศศินา  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงสุนิตรา  รอสุขพูล
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
2. นางสาวบุษกร  หอมกระแจะ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เก่งสาริการ
2. เด็กชายเจษฎา  วัฒนกูล
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 30 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  คำสด
2. เด็กหญิงสุภัสสร  กีตา
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญา  พะคะนวน
2. เด็กหญิงกิจติยา  แร่เพชร
3. เด็กหญิงชนกสุดา  อิ่มเงิน
4. เด็กหญิงธนาพร  ไทยอ่อน
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองคำสิงห์
6. เด็กชายธีระพงศ์  คำชู
7. เด็กชายปิยะมงคล  มังคละแสน
8. เด็กหญิงพรรณนิสา  แสนจันทร์
9. เด็กหญิงสุนิตา  โพธิ์หล้า
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พงษ์อุดทา
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์
2. นายชินโชติ  พุทธมงคล
3. นายอนุสิษฐ์  ปรีชาจารย์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจิติมา  เก็งวินิจ
2. นางสาวจิรภิญญา  มะลิต้น
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร
4. นายดนัย  จันทิสา
5. นางสาวดุจดาว  กลิ้งกลม
6. นางสาวดุจเดือน  กลิ้งกลม
7. นางสาวทัศนีย์  บานศรี
8. นางสาวนันทิกา  แป้นห้วย
9. นางสาวปัฐมาวดี  แดงสิงห์
10. นางสาวฝนทิพย์  คำมี
11. นางสาวมณีวรรณ  สีโห่
12. นายรุ่งสี่ทิศ  เพ็งสวย
13. นายวรเชษฐ์  ทิพกวีย์
14. นางสาววิชุตา  ทินวงษ์ปาน
15. นางสาวสุภัทราวดี  มีมาก
16. นางสาวสุรตา  น้ำใจดี
17. นางสาวหทัยชนก  บริสุทธิ์
18. นางสาวอนุธิดา  ปัญญา
19. นางสาวออนเทพินทิพย์  แสนธิ
20. นายอาทิตย์  สีทอง
 
1. นายภานุพันธ์  ภักดี
2. นายสร้อยสุดา  ราชอินทร์
3. นางสุมณฑา  คงเอียง
4. นายอภิชาติ  ยะไข่
5. นายเกียรติศักดิ์  เลี้ยงบุตร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.8 เงิน 30 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดาพร  เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงอารยา  ม่วงยา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จีนวัง
 
1. นายธานี  หนูกลัด
2. นางสาวแพรวขวัญ  โพธิ์ทองธนพร
 
10 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายยรรยง  จ่าแสง
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีุวุฒิพันธุ์
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.66 เงิน 35 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายภานุพงศ์  ประจงสุข
 
1. นายชัยยะ  เสนาธนศักดิ์
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกมลวัฒน์  บุญมาก
2. นายฐิติ  ศิริพงษ์
3. นางสาววรรณิดา  เวียงนาค
 
1. นายณัฐกฤษ  จันทร์ตะ
2. นางถาวร  ลักษณะ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75.2 เงิน 15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยา  แสงแก้ว
2. นางสาวณัชกวิตา  แดงสว่าง
3. เด็กหญิงณัฏฐาพร  พยัคโฆ
4. นางสาวณัฏฐิตา  บุญมา
5. นางสาวณิชากร  หอมขจร
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  บูรณพันธ์
7. นางสาวพิมพ์มาดา  สถิตย์พงษ์
8. นางสาวมนพร  อุ่นเจริญ
9. เด็กหญิงรัตติยา  หารไชย
10. นางสาวสุชานาถ  จ้ายเจ๊ก
 
1. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
2. นางสาวชฏินี  จูเทศ
3. นางสาวสายวรุณ  ทองวิทยา
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองรอด
2. เด็กชายภาคภูมิ  คุณพิพัฒน์
 
1. นายจำนงค์  ศรีโมรา
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
15 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงศศิญาพร  เรียงสันเทียะ
 
1. Mr.David  Coulson
 
16 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชนมน  อุ่นเรือน
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.05 เงิน 31 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  ดีเทียน
2. นางสาวสิริพร  รูปสม
3. นางสาวหัทยา  เมณฑ์กูล
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
2. นางมาลัย  แป้นห้วย
 
18 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สะอาด
 
1. นางปวีณา  ประสพสิน
 
19 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายนิลัมพร  ไกรภาค
2. นายปองพล  ชูมา
3. นายวีระพล  หลำชัย
 
1. นายพงศกร  บัวเทศ
2. นางเพชรา  บัวเทศ
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73.5 เงิน 30 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณฐพรรณ  พวงยะ
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 15 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกันทรากร  จินกสิกิจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมจิตต์
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
 
22 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สมบัติวงศ์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายศิณพงศ์  จินต์ธนวัฒน์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จันทโรจน์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธศรันย์  จิระชัยวรานนท์
2. นางสาวประภัสสร  แก้วเขียว
3. นางสาวพรรณนิภา  แสนพรม
 
1. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
2. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
 
26 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อินทร์ใจดี
2. เด็กหญิงจิราภา  บุญเรือง
3. นางสาวณัฐกุล  ทาอุบล
4. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์ละพะ
5. นางสาวแคทรียา  สารี
6. นางสาวโสภา  พันธ์ละพะ
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  สุขานนท์
2. เด็กชายรัตนเทพ  คำมี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  อุทศรี
 
1. นางตรีฉัฐ  นันทนิพัทธกุล
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุณขันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  พระศุกร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 71.25 เงิน 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวปวัชราภรณ์  แดงดีมาก
2. นายเศรษฐภาวิศ  พสิษฐ์ศักดา
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
30 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  คงห้วยรอบ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นพกาศ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แป้นน้อย
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 43 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โฉมศรี
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เจริญนนทสิทธิ์
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญอ่วม
4. เด็กหญิงสุธิดา  สมศรี
5. เด็กหญิงอรทัย  วัดสิงห์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สาติยะ
2. นางบรรจง  เทพสุทธิ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  งามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพ็งแสง
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  กอบธัญกรณ์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมเอี้ยง
5. เด็กหญิงสุวิมล  คำภาพักตร์
 
1. นางสาวนวสร  ทองสี
2. นางสุรวดี  แสงภักดี