สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวอรพรรณ   นามมนตรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงญาดาณี  เสถียร
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แพนเกาะ
3. เด็กชายศุภชัย  ใหม่นิถะ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
2. นางพัชรา  ณัฐวงค์ศิริ
 
3 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวพงศ์ศุลี  เครือม่วง
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  เรืองศิลป์
2. เด็กชายธนาคม  หัสแดง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  บิณฑวิหค
2. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อิ่มสุข
2. เด็กชายชัชชัย  วรรณพักตร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สร้อยอินตะ
 
1. นายกฤษณะ  ทองเชื้อ
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ดีจ้าย
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริชัยพันธุ์
 
1. นายนิคม  สะอาด
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษกร  อ่ำยิ้ม
 
1. นางสาวธิติมา  สงวนเผ่า
 
9 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 53.1 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวนัฐริกา  มหาชัย
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
10 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายผดุงเดช  แก้วนรา
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทัชชา  ภาษิต
2. นางสาวไพรินทร์  คำบุญมา
 
1. นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต
2. นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษมล  นาคบุตร
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่หล้า
 
1. นางสาวนารียา  ศรีพันธุ์
2. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสวรรยา  บุษราคัม
2. เด็กหญิงอภัสรา  สิทธิสำรวย
 
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
2. นางสาวราตรี  เจนปัญญาวุฒิกุล
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  มหัทธีรนางกูร
2. นางสาวมินตรา  สาสิล
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
15 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.63 เข้าร่วม 26 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายนิมิต  สอนจีน
2. เด็กชายศิริ  สีตอง
 
1. นายวินัย  คันศร
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  คำมี
 
1. นายสมศักดิ์  พระศุกร์
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายสิทธิพร  คำแก้ว
2. นายอนุกูล  จิ๋วบุญ
 
1. นางสาวบุษรา  ทองไทย
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ไตรวงษา
2. เด็กชายไกรลาศ  เวียงคำ
 
1. นางสาวบุษรา  ทองไทย
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายคทาวุฒิ  อ่ำอุ่น
2. นายญัตติพงค์  ทะสะวะดี
3. นางสาวหริณโรจน์  อินทปัจ
 
1. นางสาวจิราพร  แป้นน้อย
2. นางสาวสุกัญญา  สิทธิวโรธร
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวนิตยา  แสงวิชัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  รังษีวงศ์
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรวัฒน์  แกล้วการไร่
 
1. นายจิณตวัฒน์  สิงห์โต
 
22 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพุทธิตา  แย้มสรวล
 
1. นายนิคม  สะอาด
 
23 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐยา  พลอยศรี
2. เด็กหญิงทินภัทร  คุ่ยไข่
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เนียมงาม
 
1. นางวิชิรตา  หมวกเหล็ก
2. นางสาวแพรนภา  มากมี
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงนันทริกา  พุ่มพุทรา
2. เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณโชติ
 
1. นางสุวรรณา  เครือษา
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 24.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวกิตติกา  เพ็ญสาริการณ์
2. นายธนพล  สุพรรณวิรัตน์
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
26 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  บุญคลอด
2. เด็กชายศิวกร  ไหลสกุล
 
1. นายยุระนันท์  คณฑา
2. นายฤทธิพันธ์  พรมชาติ
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  แกว่นกสิกร
 
1. Mr.S-Que  Prtang Dupale
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  ไวธัญกิจ
 
1. นางรมย์ธีรา  ภูกิ่งเงิน
 
29 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุณขันธ์
 
1. นางเมตตา  ควัธน์กุล
 
30 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวนฤมล   ตาลวิลาศ
 
1. นางสาวงามตา  ยิ้มยัง
 
31 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุคนธา  บูโกก
2. นางสาวสุชาดา  คลองแห้ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
2. นางสาวเสาวนี  ดลแวววาว
 
32 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงชญาณี  วราหะ
2. เด็กชายณัชพล  เคยเหล่า
 
1. นางสาวประมาณ  บุญยัง
2. นางสาววรางคณา  กำไร
 
33 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  นาทะทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวประมาณ  บุญยัง
2. นางสาววรางคณา  กำไร