สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทองแย้ม
2. นางสาวสุกัญญา   คำนิล
3. นางสาวแพรพลอย  พิลา
 
1. นางธันยาภรณ์  พรหมสูงยาง
2. นางสาวสาวิตรี  เสือพุฒ
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  สิงห์ทอง
2. นางสาวปาริชาติ  สิงห์ทอง
3. นายเฉลิมพล  กล้าวิกย์กรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
2. นางสมคิด  แป้นห้วย
 
3 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีุวุฒิพันธุ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายวิภาส  พึ่งพวก
 
1. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
 
5 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  นุชถาวรลักษณ์
2. เด็กชายสมพงษ์  ปิยะภาค
3. นางสาวเพ็ชรรัตน์  บุญมา
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
6 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายธนพล  ทะสะภาค
2. นายสุริยา  เทียนลำ
3. นางสาวแพรพลอย  บุญมา
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
7 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายอนุกูล  คะลา
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายภูรินทร์  แสงสวรรค์
2. เด็กชายสุธี  บุญหนุน
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
9 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  พิมขาว
2. นายธวัชชัย  บุญยัง
3. นายนลธวัช  เพ็ญธัญกร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  แป้นไพศาล
2. นายสมภพ  สมบูรณ์ทวีโชค
 
10 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายวีรภัทร  แจ้งเนียม
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุภบุตร
 
11 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วันเห่า
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุภบุตร
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ทร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวน้อย
3. เด็กหญิงเพาวิธู  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางฉันทนาพร  แสงสุทธิเศรษฐ์
2. นางสายร่ม  อินสว่าง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงรจนา  คณฑา
2. เด็กหญิงอรรถลีลา  ศรีเดช
 
1. นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต
2. นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ
 
14 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อนุจันทร์
2. เด็กหญิงเกศนภา  สุขยืน
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ทองสังข์
2. นายสรยุทธ  พวงจำปี
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจินตนา  จันทร
2. นางสาวมานิตา  แดงสิงห์
 
1. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
2. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 22 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายจีระวิน  กองราชา
2. นายชัยธวัช  ดอนชารี
3. นายนัตกร  บุญสมัคร
4. นายสมชาย  สุธรรม
5. นายอดุลย์  กลางแสง
6. นายเกียรติศักดิ์  สุพรรณคำ
 
1. นายนิรุตต์  บ่อพิมาย
2. นายพงศกร  บัวเทศ
3. นายสรายุทธ  ภูสำเภา
 
17 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสภา
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
 
18 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายอำนาจ  บุตรน้อย
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายธนวัฒน์  บารมี
2. นายบูชา  ใจดี
3. นายสุรศักดิ์  นาคบุตร
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
2. นายวินัย  คันศร
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวสุมาลิน  มายา
2. นายสุรพงษ์  ฉินเจริญ
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
 
21 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสาวินี  จินตกสิกรรม
 
1. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายมงคล  พฤษสุภี
2. เด็กชายวีรพงศ์  นพรัตน์
3. เด็กชายสุนทร  ป้องแสนสี
 
1. นายจำนงค์  ศรีโมรา
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์เขียว
 
23 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายจีรวุฒิ  ภักดี
2. นายปรัตถกร  องค์ศิริมงคล
3. นายสุรพัศ  ภู่แก้ว
 
1. นายฤทธิพันธ์  พรมชาติ
2. นางสุภาพร  คันศร
 
24 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายเทอดศักดิ์  กมุทชาติ
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
25 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขุนทอง
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสุมินตา  จังประเสริฐ
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
27 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  น่วมภุมรินทร์
 
1. Mr.David  Coulson
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 67.54 ทองแดง 25 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวทรงศิริ  โสดา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์