สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายนัฐวัตน์  สุกใส
2. นายวีรศักดิ์  ใจนรินทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนพรม
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
2. นายสันติ  ดีเทียน
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์คลัง
2. เด็กชายสรชน  นาคศรี
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลิน  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กชายภาคีนัย  วัสแสง
3. เด็กหญิงวรานุช  จันทร์อุปลี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กอบธัญกิจ
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาญ
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
3. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายปฐมพร  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คล้ายธานี
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
5 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 92.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนาคาร  พิลาบ
2. นายอนุสิษฐ์  คำแก้ว
 
1. นางจินดารัตน์  มีทอง
2. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
6 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกันยลัคน์  ทองแก้ว
2. นางสาวธัญลักษณ์  จำเรียง
3. นางสาวพิชยา  ภู่สวัสดิ์
4. นางสาวพิมสุภา  ทองเทพ
5. นางสาวสุพัตรา  นิลสนธิ
 
1. Mr.David  Coulson
2. นางพัชราวลัย  ทางชั้น
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายกันต์ธร  คำมัน
2. เด็กชายศตวรรษ  กอบธัญกิจ
3. เด็กชายศักดิ์พล  ปรากิม
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีพร  กลัดเพชร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สิทธิวิธี
3. เด็กหญิงวรรณพร  น้ำจันทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนันทวัน  เสลา
2. นางสาวบุษกร  ชูศรี
3. นางสาวบุษราภรณ์  ภักดี
4. นางสาวปัญญารัตน์  เชียวเขตรวิทย์
5. นางสาวพิมพ์พลอย  จันทร
6. นางสาวรสสุคนธ์  มุสิราช
7. นางสาวรัตนากร  ขลุ่ยทอง
8. นางสาววนัธพร  องค์ศิริมงคล
9. นางสาววศินี  มุธิตา
10. นางสาวอาริชา  เหลือช่าง
 
1. นายจำนงค์  ศรีโมรา
2. นายณรงค์  เถาวัลย์
3. นางถาวร  ลักษณะ
 
11 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายสหรัฐ  คณฑา
2. นายเทพดำรงศ์  รักษาพล
 
1. นายธนวัฒน์  จำปา
2. นางวรารินทร์  แก้วแดง
 
12 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนัชพร  สีคาวี
 
1. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
13 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายวรภพ  มณีล่ำ
 
1. นางนพรัตน์  อรรคโชติ
 
15 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชนะวงศ์  กิตติวิเศษกุล
2. เด็กชายตริน  คงธน
3. เด็กหญิงบุสริน  ตามพหัตถิ์
4. เด็กชายปรัชญาพงศ์  ประนันดัง
5. เด็กหญิงยูร่า  เช
 
1. Mr.Fredimer  De Luna
2. นางสุชาดา  บูรณเดชาชัย
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.67 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุงจิตต์ตระกูล
 
1. นางสาวณัฐิกา  สุรชาติ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงศิริโชค  อนันตรักษ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ภุมมา
 
1. นางกฤษณาวรรณ  กวีวุฒิพันธ์
2. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
18 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐลักษณ์  พรมสอน
2. เด็กหญิงปดิวรดา  แป้นสุข
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อังกาบ
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
19 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกรนิดา  ไผ่ปาน
2. นายพัดยศ  ประสาท
3. นายเสฎฐวุฒิ  ตั้งสถิตพร
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายมารุต  ภูมร
2. นางสาวสุนิสา  คูณจันทร์
 
1. นางสาวชโลธร  ศรีสด
2. นายสันติ  ดีเทียน
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ขุมเพ็ชร
2. นายจักรี  อินทร์ใจดี
3. นายภาณุเดช  มาเงิน
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
 
22 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มารัตน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  สงขำ
3. เด็กหญิงอรนิชา  ปานศิริ
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
2. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88.75 ทอง 7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายกิตธิกูล    มีโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรศิริ
3. นางสาวชนนาท    ศิริเนาว์
4. นางสาวณัฏฐธิดา   พินิจกิจ
5. เด็กหญิงนฤกานต์   ฉลูทอง
6. เด็กหญิงนวินดา   ทองพิกุล
7. นายปฏิพล   ปุ่มเพ็ชร
8. นางสาวปภัสรา   นาวาจะ
9. นางสาววนิดา   ดอกกุหลาบ
10. เด็กหญิงวันทนีย์   จันทร์เจริญ
11. นางสาวศิริกานต์   จตุรภาค
12. นางสาวสุชาดา   เรืองชัย
13. เด็กหญิงสุภัสรา   ดอกกุหลาบ
14. เด็กหญิงสุภาวดี    งามขำ
15. เด็กหญิงสุภาวิดา    แสนวงศ์
 
1. นางณัฐปภัสร์์  ศุุภรัชลาภมีเสมอ
2. นางสาวปิยมาศ  บุญชื่น
3. สิบเอกพงศกร  กวีุวุฒิพันธุ์
4. นางสาวแพรวขวัญ  โพธิ์ทองธนพร
 
24 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 7 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บรรจง
2. เด็กชายวัชรทัต  จันมี
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
 
25 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.32 ทอง 7 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายนภดล  สร้อยเพชร
2. เด็กชายนรภัทร  พันธุเมฆ
3. เด็กหญิงพิมประภา  จงเกษกรรณ์
4. เด็กชายพูลชัย  เพ็ญแสง
5. เด็กหญิงภารดี  ถาดพลกรัง
6. เด็กชายศิรวิทย์  ภูบุญคง
7. นางสาวสุวิมล   พูลเขตรกิจ
8. เด็กชายอนุสรณ์  ระย้าชมพู
9. เด็กหญิงอภิญญา  เสลา
10. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สารีนนท์
 
1. นางบรรจง  เทพสุทธิ
2. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
3. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุมาลี  นิระทุศ
 
1. นายสมศักดิ์  พระศุกร์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ตุลากรณ์พงศ์
2. เด็กชายมนต์มนัส  จงเกษกรรม
 
1. นางสาวธิติมา  สงวนเผ่า
2. นางสาววาสนา  ล้อมวงษ์
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  ระวังภัย
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเรือง
2. นางสาวมะลิ  อนุสรณ์
3. นางสาววราภรณ์  บ่อมาตย์
4. นางสาววาสนา  มากมี
5. นางสาวสุวลี  บุญพิมพ์
 
1. นางจุไรรัตน์  เกษศิลป์
2. นางบังอร  สุคนธากรณ์
 
30 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญเรืือง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พฤกษา
3. เด็กหญิงณัฐกุล  ทาอุบล
4. เด็กหญิงปนัดดา  มังษะชาติ
5. เด็กหญิงพรรณนิดา  ขันสถิตย์
6. เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
31 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนัท  อุนนาทรรัตนกุล
 
1. นางสุมาลี  เดชทวิสุทธิ์
 
32 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  รัศมี
2. เด็กชายธีรพงษ์  ทาอุบล
3. นายมงคลชัย  ไพฑูรย์
4. นายอดิศักดิ์  สุกสุด
5. นายเกรียงศักดิ์  กระนัย
 
1. นายรังสรรค์  จันทรเสนา
2. นางสาวศรัญญา  เกษชนก
 
33 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงมุกดามาศ  อู่อรุณ
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
34 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายนพกร  อ่อนอ่วม
2. เด็กหญิงพรกรัณย์  โตล่ำ
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วเกษ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สงขำ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  โนจันทร์
6. เด็กหญิงเกศินี  แห้วเพ็ชร
 
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
2. นายมนัสวิน  สายแสง
3. นางสาวเทียนทอง  อนันต์โต
 
35 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.31 ทอง 11 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายกตัญญู  เต็งโล่ง
2. นายจีรวัฒน์  อ่วมสุข
3. นายนภดล  ธัญญกรรม
4. นายพงศกร  กุลคุ้ม
5. นายสิริพงษ์  สารีขาว
6. นางสาวสุกัลญา  สารีขาว
7. นางสาวสุนันทา  อนันตภูมิ
8. นางสาวสุพัตรา  งิ้วเพ็ง
9. นางสาวเกษร  ครุฑสัง
10. นางสาวเนตรนภา  พิมพาพร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สาติยะ
2. นางดุสิตา  แข่งเพ็ญแข
3. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
 
36 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
 
37 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 12 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  อำภาพันธ์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
38 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.2 ทอง 12 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงชัยรัตน์  เกิดสุข
2. เด็กหญิงฐานิดา  วิภาค
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คงโคก
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นางสุธาลักษณ์  จั่นศรี
 
39 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อินทร์ใจดี
2. นางสาวคัทลียา  เชื้อปรีชา
3. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์ละพะ
4. นางสาวน้ำทิพย์  นุ่มฤทธิ์
5. นางสาวหทัยรัตน์  วิเขตกิจ
6. นางสาวโสภา  พันธ์ละพะ
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.55 ทอง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายสฐานิตย์  สง่าชาติ
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
41 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.8 ทอง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวปานชีวา  อินทร์พรหม
 
1. นางศิริภรณ์  โพธิ์หิรัญ
 
42 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกิตติศักด์  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
3. เด็กหญิงฐิติภา  สถิตพงษ์
4. นางสาวทัตพร  แสนเทพ
5. เด็กชายธนายุทธ  ชายงาม
6. นางสาวพรรณนภา  พานิชเจริญ
7. นายภัทรพล  แรงสาริกรณ์
8. นายสราวุธ  ประภาสวัสดิ์
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายไชยา  มาหัวเขา
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  สงวนเผ่า
2. นายธวัชชัย  ลัดเล็ง
3. นางสาวอินทุอร  อ่อนสุข
 
1. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
2. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
 
45 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สายทอง
2. เด็กชายชลชัย  สุขยืน
3. เด็กหญิงชลธิภา  จูมโสดา
4. นางสาวฐิดาวรรณ   อยู่วงษ์
5. เด็กชายธนพัฒน์  คำสอง
6. เด็กชายธนาวุฒิ  เพ็งอุ่น
7. นางสาวนันทรส  บุญมีมา
8. นางสาวปวรรัตน์  นิยะนุช
9. เด็กหญิงรัชนีกร  คำวิชิต
10. เด็กชายราเมศวร์  ศรีสวรรค์
11. นางสาวศรีสะเกษ  แก้วการไร่
12. นางสาวศุราภรณ์  บุญรอ
13. นายสามารถ  เลขยัน
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีธนต์
15. นางสาวไข่มุกค์  ณะโสภิญ
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
2. นางสาวขวัญเรือน  ทองสังข์
3. นายสรยุทธ  พวงจำปี
4. นายสุระศักดิ์  หามทอง
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัญญาพร  น้ำใจดี
2. นางสาวภัทรสุดา  จูมโสดา
3. นางสาวอัญชัน  ชาวป่า
 
1. นางชมภูนุช  กิจแก้ว
2. นางรุ่งนภา  บัวพลับ
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายจิรดล  ตรีหนู
2. เด็กชายพลสิทธิ์  แย้มสรวล
3. เด็กชายวรราช  อ่ำสุพรรณ
4. เด็กชายวายุ  ท้าวอาจ
5. เด็กชายสหรัฐ  รงค์ทอง
6. เด็กชายสิทธิโชค  จินตนา
7. เด็กชายอภิพัฒน์  ษมาวิมล
8. เด็กชายเจษฎา  ภูคำศักดิ์
 
1. นายนิคม  สะอาด
2. นายมนตรี  จันทมา
3. นายไพบูลย์  สงฆ์โนนเหล็ก
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ตันติพงษ์
2. เด็กหญิงวนิดา  แซ่จันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประโยชน์ยิ่ง
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
 
49 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  สมประสงค์
2. นางสาวจรรยา  ทุมากรณ์
3. นายจารุกิตต์  บุญพันธุ์
4. นางสาวจุฑามาศ  เรืองกสิกรณ์
5. นางสาวชาลิสา  รอดสม
6. นางสาวณัฐชา  เขียนสาร์
7. นางสาวณิชกมล  ศรีวรรณ์
8. นายทวิพงษ์  แสงโพธิ์
9. นายธนานนท์  โอสถิกานนท์
10. นายธนโชติ  ชัยชะนะ
11. นายธวัชชัย  บุญทอง
12. นายธาดา  บุญอาจ
13. นายธิติ  ยาดี
14. นางสาวปิยาณี  ศรีขำ
15. นางสาวพัชรี  จันทร์จักคำ
16. นายพัดยศ  ประสาท
17. นายพัทธดนย์  รัตนวราหะ
18. นายพีรวัฒน์  ฤทธิ์นรา
19. นายรัฐกาญจน์  ประสิทธิ์
20. นางสาวลักษมน  จันทร์กระจ่าง
21. นายวงศกร  ประสิทธิ์
22. นางสาววาสนา  สอนศรี
23. นางสาววาสนา  สุดฤทธิ์
24. นางสาวศิริพร  กองแก้ว
25. นายศุภณัฐ  ศุภวาร
26. นายสรรชัย  ใจสิงห์
27. นางสาวสุพรรษา  ทวีกสิกรรม
28. นายอนุพล  ช้อยเชิดสุข
29. นายอรชุน  ช้อยเชิดสุข
30. นางสาวอลิสา  ฉลูทอง
31. นางสาวอังคณา  สารศิริ
32. นางสาวอาภาพร  อังกาบแก้ว
33. นางสาวอารีรัตน์  บุญเรือง
34. นายอุดมพล  ปั้นทอง
35. นายเกรียงศักดิ์  มีรอด
36. นางสาวเกวลี  สว่างอารมณ์
37. นางสาวเกศศินี  วังหล้า
38. นายเทิดศักดิ์  จีนอ่ำ
39. นางสาวเพ็ญนภา  เจือแจ่ม
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
2. นางจินดารัตน์  มีทอง
3. นายชูชาติ  สะอาด
4. นางสาววันวิสาข์  บูชา
5. นายสุชาติ  โพธิ์มูล
6. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
7. นายอนันต์  ภูสำเภา
8. นายไพบูลย์  สงฆ์โนนเหล็ก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวกวีณา  ร้กซ้อน
2. นางสาวชนนิกานต์  ศรีเถื่อน
3. นางสาวฐิติมา  กร่างเงิน
4. นางสาวณัฐกานต์  ผลเอก
5. นายทัศนัย  เหล่าสี
6. นางสาวทิพมาศ  บุญแจ้ง
7. นางสาวธณกร  เรือนไสว
8. นางสาวนุสรา  อาสา
9. นางสาวน้ำฝน  เอี่ยมละออ
10. เด็กชายบุญชัย  ฉุนหอม
11. นางสาวปนัดดา  โคสอน
12. นางสาวปาริฉัตร  จงเกษกรรม
13. นางสาวปาริชาติ  จงเกษกรรม
14. นางสาวระวิวรรณ  เลิงฮัง
15. เด็กชายศาสตรวุฒิ  วงศ์มา
16. เด็กชายสถาพร  ศรีดาฟอง
17. นายสิทธิพล  เสาทอง
18. นางสาวอภิชญา  ทองบุญ
19. นางสาวอ้อยทิพย์  นามดารา
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ม่วงยา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์็  ฉายแสง
2. นายพิษณุวัตร  พงษ์มา
3. นางรุ่งนภา  ชื่นพยอม
4. นางสาวอิสยาภรณ์  โพธิ์พ่วง
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกเนตร  หอมทวนลม
2. เด็กหญิงกาญจนา  สว่างศรี
3. เด็กหญิงวิภาพร  บัวคำ
 
1. นายปรีตินัส  จันทรากานตรานันท์
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เทศเกิด
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เอี้ยงปาน
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หวานล้ำ
 
1. นางบุญชู  งามขำ
2. นางศิริเพ็ญ  เลี้ยงบุตร
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายธนพล  เนื่องชมพู
2. นายสมพงษ์  สุขยืน
3. นายสุทิตย์  เมืองแก่น
 
1. นางตรีฉัฐ  นันทนิพัทธกุล
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธีร์ดนัย  ชาวป่า
2. นางสาวพรนิชา  ป้อมคำ
3. นางสาวยุวดี  ธรรมศิริ
4. นายวรวุฒิ  เทศทะนงค์
5. นางสาวศิริพร  เหลาสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  บูรณสมภพ
2. นางสาวมนฐ์ญภัทร  ศิริวัฒพงศ์
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวปนัดดา  กองคำ
2. นายพงศธร  สิงหาวร
3. นางสาวอนุธิดา  แดงสิงห์
 
1. นางจิราพร   รื่นฤทธิ์
2. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เสร็จกิจ
2. เด็กหญิงทรงพร  จบศรี
3. เด็กชายพงศกร  เพ็ชร์อินทร์
 
1. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
2. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วงษ์รักษ์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.22 ทอง 23 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวรุ้งนภา  แก้วบัวดี
2. นายวิสิทธิ์  แป้นห้วย
3. นางสาวศิริลักษณ์  บุปผาสุวรรณ์
4. นางสาวหทัยภัทร  ชาวป่า
5. นายเฉลิมชัย  แป้นห้วย
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นายอิสรพงษ์  อินสว่าง
 
59 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 85.8 ทอง 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  อ่ำจุ้ย
 
1. Mr.Abelard  G. Garcia
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสุวิมล  กลขุนทด
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  อบแสง
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
62 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวรพีพร  เดชทวิสุทธิ์
 
1. นางพัชนี  ภักดี
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 30 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฑริกา  พฤษสุภี
2. นางสาวมณิสร  ศรีจันทร์
3. นางสาวอเทติญา  อ้วนซิน
 
1. นางสาวบุษกร  สุภสุข
 
64 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 32 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงศ์คลัง
2. เด็กหญิงเกสร  นาคปานเสือ
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสุพัฒจนาธรรม  จีนจรรยา
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  อนุศรี
2. นายทรงพล  อิ่มรัง
3. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยเพ็งจันทร์
4. นางสาวยุพิน  มหาวงค์
5. นางสาวสุวรรณา  น้ำทิพย์
6. นางสาวอัญชลี  เนียมใย
 
1. นายชงคา  บริวาท
2. นายธีรพงษ์  มาทอง
3. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายเจนณรงค์  แกล้วกสิกรรม
 
1. นายทศพร  เตชะนา
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  มีเคลือบ
2. นางสาวสุธาทิพย์  แก้วเหนือ
3. นางสาวอารีย์  เยปอง
 
1. นางสาวบุษกร  สุภสุข
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 38 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  ป้อมคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เกตุณรงค์
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80.75 ทอง 41 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นายประภากร  เปี่ยมน้อย
2. นางสาววรรณี  สุวรรณ์มณี
3. นางสาวอริสรา  พุ่มจำปา
 
1. นายธรรมสรณ์  สุศิริ
2. นางสาวเบ็ญญาภา   ศรีเรืองพันธ์