สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุภัชชา  คงห้วยรอบ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สัมพันธ์อภัย
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวอรพรรณ   นามมนตรี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุพรรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สมบูรณ์ทวีโชค
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  สะอาด
 
1. นางปวีณา  ประสพสิน
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุณขันธ์
 
1. นางเมตตา  ควัธน์กุล
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวนฤมล   ตาลวิลาศ
 
1. นางสาวงามตา  ยิ้มยัง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  โสภา
 
1. นางสาวกชกร  ช้อนคราม
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 53.1 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวนัฐริกา  มหาชัย
 
1. นางสาวเกศศิริ  คนึงคิด
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 32 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงศ์คลัง
2. เด็กหญิงเกสร  นาคปานเสือ
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสุพัฒจนาธรรม  จีนจรรยา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวสุคนธา  บูโกก
2. นางสาวสุชาดา  คลองแห้ง
 
1. นางสาววันเพ็ญ  แดงสิงห์
2. นางสาวเสาวนี  ดลแวววาว
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ศิริชัยพันธุ์
 
1. นายนิคม  สะอาด
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวพุทธิตา  แย้มสรวล
 
1. นายนิคม  สะอาด
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มารัตน์
2. เด็กหญิงสุนิสา  สงขำ
3. เด็กหญิงอรนิชา  ปานศิริ
 
1. นางสาววาสนา  บางแบ่ง
2. นางศิริวรรณ  นพรัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกมลวัฒน์  บุญมาก
2. นายฐิติ  ศิริพงษ์
3. นางสาววรรณิดา  เวียงนาค
 
1. นายณัฐกฤษ  จันทร์ตะ
2. นางถาวร  ลักษณะ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  เรืองศิลป์
2. เด็กชายธนาคม  หัสแดง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  บิณฑวิหค
2. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวธนภรณ์  มหัทธีรนางกูร
2. นางสาวมินตรา  สาสิล
 
1. นางสาวญาณินี  สอาด
2. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสาวินี  จินตกสิกรรม
 
1. นางสาวลัดดา  คฤหปาน
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนัชพร  สีคาวี
 
1. นายลือชัย  ทิพรังศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงญาดาณี  เสถียร
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แพนเกาะ
3. เด็กชายศุภชัย  ใหม่นิถะ
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วัดสิงห์
2. นางพัชรา  ณัฐวงค์ศิริ
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สิงห์ทร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวน้อย
3. เด็กหญิงเพาวิธู  แจ่มกระจ่าง
 
1. นางฉันทนาพร  แสงสุทธิเศรษฐ์
2. นางสายร่ม  อินสว่าง
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวรัชดาภรณ์  ทองแย้ม
2. นางสาวสุกัญญา   คำนิล
3. นางสาวแพรพลอย  พิลา
 
1. นางธันยาภรณ์  พรหมสูงยาง
2. นางสาวสาวิตรี  เสือพุฒ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายมงคล  พฤษสุภี
2. เด็กชายวีรพงศ์  นพรัตน์
3. เด็กชายสุนทร  ป้องแสนสี
 
1. นายจำนงค์  ศรีโมรา
2. นางสาวธิดารัตน์  จันทร์เขียว
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  พิมขาว
2. นายธวัชชัย  บุญยัง
3. นายนลธวัช  เพ็ญธัญกร
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  แป้นไพศาล
2. นายสมภพ  สมบูรณ์ทวีโชค
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐลักษณ์  พรมสอน
2. เด็กหญิงปดิวรดา  แป้นสุข
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อังกาบ
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกรนิดา  ไผ่ปาน
2. นายพัดยศ  ประสาท
3. นายเสฎฐวุฒิ  ตั้งสถิตพร
 
1. นางจันทร์จิรา  ศรีสนอง
2. นางมนัสยา  คูรัมย์
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองรอด
2. เด็กชายภาคภูมิ  คุณพิพัฒน์
 
1. นายจำนงค์  ศรีโมรา
2. นางสาวเจริญรัตน์  หัสแดงดำรงค์กุล
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายสหรัฐ  คณฑา
2. นายเทพดำรงศ์  รักษาพล
 
1. นายธนวัฒน์  จำปา
2. นางวรารินทร์  แก้วแดง
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  บุญคลอด
2. เด็กชายศิวกร  ไหลสกุล
 
1. นายยุระนันท์  คณฑา
2. นายฤทธิพันธ์  พรมชาติ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.63 เข้าร่วม 26 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายนิมิต  สอนจีน
2. เด็กชายศิริ  สีตอง
 
1. นายวินัย  คันศร
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายจีรวุฒิ  ภักดี
2. นายปรัตถกร  องค์ศิริมงคล
3. นายสุรพัศ  ภู่แก้ว
 
1. นายฤทธิพันธ์  พรมชาติ
2. นางสุภาพร  คันศร
 
31 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายนิลัมพร  ไกรภาค
2. นายปองพล  ชูมา
3. นายวีระพล  หลำชัย
 
1. นายพงศกร  บัวเทศ
2. นางเพชรา  บัวเทศ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงชุติมา  งามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  เพ็งแสง
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  กอบธัญกรณ์
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  พรมเอี้ยง
5. เด็กหญิงสุวิมล  คำภาพักตร์
 
1. นางสาวนวสร  ทองสี
2. นางสุรวดี  แสงภักดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเรือง
2. นางสาวมะลิ  อนุสรณ์
3. นางสาววราภรณ์  บ่อมาตย์
4. นางสาววาสนา  มากมี
5. นางสาวสุวลี  บุญพิมพ์
 
1. นางจุไรรัตน์  เกษศิลป์
2. นางบังอร  สุคนธากรณ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.2 เงิน 43 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  โฉมศรี
2. เด็กหญิงกรรณิกา  เจริญนนทสิทธิ์
3. เด็กหญิงปวีณา  บุญอ่วม
4. เด็กหญิงสุธิดา  สมศรี
5. เด็กหญิงอรทัย  วัดสิงห์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สาติยะ
2. นางบรรจง  เทพสุทธิ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธีร์ดนัย  ชาวป่า
2. นางสาวพรนิชา  ป้อมคำ
3. นางสาวยุวดี  ธรรมศิริ
4. นายวรวุฒิ  เทศทะนงค์
5. นางสาวศิริพร  เหลาสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจรรยา  บูรณสมภพ
2. นางสาวมนฐ์ญภัทร  ศิริวัฒพงศ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.22 ทอง 23 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวรุ้งนภา  แก้วบัวดี
2. นายวิสิทธิ์  แป้นห้วย
3. นางสาวศิริลักษณ์  บุปผาสุวรรณ์
4. นางสาวหทัยภัทร  ชาวป่า
5. นายเฉลิมชัย  แป้นห้วย
 
1. นายกนกภัณฑ์  สุวรรณ์
2. นายอิสรพงษ์  อินสว่าง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจิติมา  เก็งวินิจ
2. นางสาวจิรภิญญา  มะลิต้น
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร
4. นายดนัย  จันทิสา
5. นางสาวดุจดาว  กลิ้งกลม
6. นางสาวดุจเดือน  กลิ้งกลม
7. นางสาวทัศนีย์  บานศรี
8. นางสาวนันทิกา  แป้นห้วย
9. นางสาวปัฐมาวดี  แดงสิงห์
10. นางสาวฝนทิพย์  คำมี
11. นางสาวมณีวรรณ  สีโห่
12. นายรุ่งสี่ทิศ  เพ็งสวย
13. นายวรเชษฐ์  ทิพกวีย์
14. นางสาววิชุตา  ทินวงษ์ปาน
15. นางสาวสุภัทราวดี  มีมาก
16. นางสาวสุรตา  น้ำใจดี
17. นางสาวหทัยชนก  บริสุทธิ์
18. นางสาวอนุธิดา  ปัญญา
19. นางสาวออนเทพินทิพย์  แสนธิ
20. นายอาทิตย์  สีทอง
 
1. นายภานุพันธ์  ภักดี
2. นายสร้อยสุดา  ราชอินทร์
3. นางสุมณฑา  คงเอียง
4. นายอภิชาติ  ยะไข่
5. นายเกียรติศักดิ์  เลี้ยงบุตร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวกวีณา  ร้กซ้อน
2. นางสาวชนนิกานต์  ศรีเถื่อน
3. นางสาวฐิติมา  กร่างเงิน
4. นางสาวณัฐกานต์  ผลเอก
5. นายทัศนัย  เหล่าสี
6. นางสาวทิพมาศ  บุญแจ้ง
7. นางสาวธณกร  เรือนไสว
8. นางสาวนุสรา  อาสา
9. นางสาวน้ำฝน  เอี่ยมละออ
10. เด็กชายบุญชัย  ฉุนหอม
11. นางสาวปนัดดา  โคสอน
12. นางสาวปาริฉัตร  จงเกษกรรม
13. นางสาวปาริชาติ  จงเกษกรรม
14. นางสาวระวิวรรณ  เลิงฮัง
15. เด็กชายศาสตรวุฒิ  วงศ์มา
16. เด็กชายสถาพร  ศรีดาฟอง
17. นายสิทธิพล  เสาทอง
18. นางสาวอภิชญา  ทองบุญ
19. นางสาวอ้อยทิพย์  นามดารา
20. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ม่วงยา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์็  ฉายแสง
2. นายพิษณุวัตร  พงษ์มา
3. นางรุ่งนภา  ชื่นพยอม
4. นางสาวอิสยาภรณ์  โพธิ์พ่วง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายเจนณรงค์  แกล้วกสิกรรม
 
1. นายทศพร  เตชะนา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 38 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  ป้อมคำ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เกตุณรงค์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.75 เงิน 30 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายศิริชัย  คำสด
2. เด็กหญิงสุภัสสร  กีตา
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 71.25 เงิน 37 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวปวัชราภรณ์  แดงดีมาก
2. นายเศรษฐภาวิศ  พสิษฐ์ศักดา
 
1. นางจิราภรณ์  ศรีโมรา
2. นางสาวแก้วตา  อินทรจักร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75.2 เงิน 15 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกัลยา  แสงแก้ว
2. นางสาวณัชกวิตา  แดงสว่าง
3. เด็กหญิงณัฏฐาพร  พยัคโฆ
4. นางสาวณัฏฐิตา  บุญมา
5. นางสาวณิชากร  หอมขจร
6. เด็กหญิงนลินทิพย์  บูรณพันธ์
7. นางสาวพิมพ์มาดา  สถิตย์พงษ์
8. นางสาวมนพร  อุ่นเจริญ
9. เด็กหญิงรัตติยา  หารไชย
10. นางสาวสุชานาถ  จ้ายเจ๊ก
 
1. นางฉวีวรรณ  ทัพไทย
2. นางสาวชฏินี  จูเทศ
3. นางสาวสายวรุณ  ทองวิทยา
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88.75 ทอง 7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายกิตธิกูล    มีโพธิ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์    ศรศิริ
3. นางสาวชนนาท    ศิริเนาว์
4. นางสาวณัฏฐธิดา   พินิจกิจ
5. เด็กหญิงนฤกานต์   ฉลูทอง
6. เด็กหญิงนวินดา   ทองพิกุล
7. นายปฏิพล   ปุ่มเพ็ชร
8. นางสาวปภัสรา   นาวาจะ
9. นางสาววนิดา   ดอกกุหลาบ
10. เด็กหญิงวันทนีย์   จันทร์เจริญ
11. นางสาวศิริกานต์   จตุรภาค
12. นางสาวสุชาดา   เรืองชัย
13. เด็กหญิงสุภัสรา   ดอกกุหลาบ
14. เด็กหญิงสุภาวดี    งามขำ
15. เด็กหญิงสุภาวิดา    แสนวงศ์
 
1. นางณัฐปภัสร์์  ศุุภรัชลาภมีเสมอ
2. นางสาวปิยมาศ  บุญชื่น
3. สิบเอกพงศกร  กวีุวุฒิพันธุ์
4. นางสาวแพรวขวัญ  โพธิ์ทองธนพร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.8 เงิน 30 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดาพร  เผ่าพันธ์
2. เด็กหญิงอารยา  ม่วงยา
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จีนวัง
 
1. นายธานี  หนูกลัด
2. นางสาวแพรวขวัญ  โพธิ์ทองธนพร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 78.52 เงิน 24 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา   โพธิ์ยิ้ม
2. นางสาวน้ำทิพย์   จูสิงห์
3. นางสาวอภัณตรี   สิงห์คำ
 
1. นางภุมรินทร์  สุขสุด
2. นายเรวัต  เมณฑ์กูล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงรจนา  คณฑา
2. เด็กหญิงอรรถลีลา  ศรีเดช
 
1. นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต
2. นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวทัชชา  ภาษิต
2. นางสาวไพรินทร์  คำบุญมา
 
1. นางสาวปริชาติ  รัตนประหาต
2. นายศราวุฒิ  จำรัสภูมิ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายยุทธนา  นุชถาวรลักษณ์
2. เด็กชายสมพงษ์  ปิยะภาค
3. นางสาวเพ็ชรรัตน์  บุญมา
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 38 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายธนพล  ทะสะภาค
2. นายสุริยา  เทียนลำ
3. นางสาวแพรพลอย  บุญมา
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธงไชย  ศรีทัศน์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73.5 เงิน 30 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวณฐพรรณ  พวงยะ
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  สมบัติวงศ์
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายเทอดศักดิ์  กมุทชาติ
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายอำนาจ  บุตรน้อย
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. นายอนุกูล  คะลา
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  อนุจันทร์
2. เด็กหญิงเกศนภา  สุขยืน
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ทองสังข์
2. นายสรยุทธ  พวงจำปี
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงสุนิสา  ขุนทอง
 
1. นางละออ  ตรีสัตย์
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวพงศ์ศุลี  เครือม่วง
 
1. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายภูรินทร์  แสงสวรรค์
2. เด็กชายสุธี  บุญหนุน
 
1. นายอัณณพ  เสมียนหร่าย
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  สิงห์ทอง
2. นางสาวปาริชาติ  สิงห์ทอง
3. นายเฉลิมพล  กล้าวิกย์กรณ์
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
2. นางสมคิด  แป้นห้วย
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงฤทัย  ทับทิมทอง
 
1. นายจิณตวัฒน์  สิงห์โต
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายวีรภัทร  แจ้งเนียม
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุภบุตร
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  แสนวงค์
 
1. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  วันเห่า
 
1. นางสาวมัลลิกา  สุภบุตร
 
67 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 14 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิตา  ศรีสุข
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีุวุฒิพันธุ์
 
68 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายผดุงเดช  แก้วนรา
 
1. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
69 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ขันสัมฤทธิ์
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
70 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายกิตติศักด์  ขันสัมฤทธิ์
2. นางสาวชรินรัตน์  ทะสอน
3. เด็กหญิงฐิติภา  สถิตพงษ์
4. นางสาวทัตพร  แสนเทพ
5. เด็กชายธนายุทธ  ชายงาม
6. นางสาวพรรณนภา  พานิชเจริญ
7. นายภัทรพล  แรงสาริกรณ์
8. นายสราวุธ  ประภาสวัสดิ์
 
1. นายกวิศร์  โพธิพิทักษ์
 
71 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83.67 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สายทอง
2. เด็กชายชลชัย  สุขยืน
3. เด็กหญิงชลธิภา  จูมโสดา
4. นางสาวฐิดาวรรณ   อยู่วงษ์
5. เด็กชายธนพัฒน์  คำสอง
6. เด็กชายธนาวุฒิ  เพ็งอุ่น
7. นางสาวนันทรส  บุญมีมา
8. นางสาวปวรรัตน์  นิยะนุช
9. เด็กหญิงรัชนีกร  คำวิชิต
10. เด็กชายราเมศวร์  ศรีสวรรค์
11. นางสาวศรีสะเกษ  แก้วการไร่
12. นางสาวศุราภรณ์  บุญรอ
13. นายสามารถ  เลขยัน
14. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีธนต์
15. นางสาวไข่มุกค์  ณะโสภิญ
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
2. นางสาวขวัญเรือน  ทองสังข์
3. นายสรยุทธ  พวงจำปี
4. นายสุระศักดิ์  หามทอง
 
72 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  สมประสงค์
2. นางสาวจรรยา  ทุมากรณ์
3. นายจารุกิตต์  บุญพันธุ์
4. นางสาวจุฑามาศ  เรืองกสิกรณ์
5. นางสาวชาลิสา  รอดสม
6. นางสาวณัฐชา  เขียนสาร์
7. นางสาวณิชกมล  ศรีวรรณ์
8. นายทวิพงษ์  แสงโพธิ์
9. นายธนานนท์  โอสถิกานนท์
10. นายธนโชติ  ชัยชะนะ
11. นายธวัชชัย  บุญทอง
12. นายธาดา  บุญอาจ
13. นายธิติ  ยาดี
14. นางสาวปิยาณี  ศรีขำ
15. นางสาวพัชรี  จันทร์จักคำ
16. นายพัดยศ  ประสาท
17. นายพัทธดนย์  รัตนวราหะ
18. นายพีรวัฒน์  ฤทธิ์นรา
19. นายรัฐกาญจน์  ประสิทธิ์
20. นางสาวลักษมน  จันทร์กระจ่าง
21. นายวงศกร  ประสิทธิ์
22. นางสาววาสนา  สอนศรี
23. นางสาววาสนา  สุดฤทธิ์
24. นางสาวศิริพร  กองแก้ว
25. นายศุภณัฐ  ศุภวาร
26. นายสรรชัย  ใจสิงห์
27. นางสาวสุพรรษา  ทวีกสิกรรม
28. นายอนุพล  ช้อยเชิดสุข
29. นายอรชุน  ช้อยเชิดสุข
30. นางสาวอลิสา  ฉลูทอง
31. นางสาวอังคณา  สารศิริ
32. นางสาวอาภาพร  อังกาบแก้ว
33. นางสาวอารีรัตน์  บุญเรือง
34. นายอุดมพล  ปั้นทอง
35. นายเกรียงศักดิ์  มีรอด
36. นางสาวเกวลี  สว่างอารมณ์
37. นางสาวเกศศินี  วังหล้า
38. นายเทิดศักดิ์  จีนอ่ำ
39. นางสาวเพ็ญนภา  เจือแจ่ม
 
1. นายกรกช  ภูสำเภา
2. นางจินดารัตน์  มีทอง
3. นายชูชาติ  สะอาด
4. นางสาววันวิสาข์  บูชา
5. นายสุชาติ  โพธิ์มูล
6. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
7. นายอนันต์  ภูสำเภา
8. นายไพบูลย์  สงฆ์โนนเหล็ก
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายไชยา  มาหัวเขา
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.55 ทอง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายสฐานิตย์  สง่าชาติ
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 22 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  วงษ์รักษ์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 12 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวขวัญฤทัย  อำภาพันธ์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายวิภาส  พึ่งพวก
 
1. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  ระวังภัย
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 18 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชนมน  อุ่นเรือน
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสุมินตา  จังประเสริฐ
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายศิณพงศ์  จินต์ธนวัฒน์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.75 เงิน 24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปุณขันธ์
 
1. นายสมศักดิ์  พระศุกร์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.66 เงิน 35 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายภานุพงศ์  ประจงสุข
 
1. นายชัยยะ  เสนาธนศักดิ์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงทัศนีย์  จันทโรจน์
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสุวิมล  กลขุนทด
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงมุกดามาศ  อู่อรุณ
 
1. นายกิตธวัช  วรรณกิจ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวสุธาสินี  อบแสง
 
1. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
88 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.32 ทอง 7 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กชายนภดล  สร้อยเพชร
2. เด็กชายนรภัทร  พันธุเมฆ
3. เด็กหญิงพิมประภา  จงเกษกรรณ์
4. เด็กชายพูลชัย  เพ็ญแสง
5. เด็กหญิงภารดี  ถาดพลกรัง
6. เด็กชายศิรวิทย์  ภูบุญคง
7. นางสาวสุวิมล   พูลเขตรกิจ
8. เด็กชายอนุสรณ์  ระย้าชมพู
9. เด็กหญิงอภิญญา  เสลา
10. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สารีนนท์
 
1. นางบรรจง  เทพสุทธิ
2. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
3. นางสาวอังคณา  เกตุจันทร์
 
89 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.31 ทอง 11 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายกตัญญู  เต็งโล่ง
2. นายจีรวัฒน์  อ่วมสุข
3. นายนภดล  ธัญญกรรม
4. นายพงศกร  กุลคุ้ม
5. นายสิริพงษ์  สารีขาว
6. นางสาวสุกัลญา  สารีขาว
7. นางสาวสุนันทา  อนันตภูมิ
8. นางสาวสุพัตรา  งิ้วเพ็ง
9. นางสาวเกษร  ครุฑสัง
10. นางสาวเนตรนภา  พิมพาพร
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สาติยะ
2. นางดุสิตา  แข่งเพ็ญแข
3. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
 
90 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภา  บุญเรืือง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  พฤกษา
3. เด็กหญิงณัฐกุล  ทาอุบล
4. เด็กหญิงปนัดดา  มังษะชาติ
5. เด็กหญิงพรรณนิดา  ขันสถิตย์
6. เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นฟุ้ง
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
91 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อินทร์ใจดี
2. นางสาวคัทลียา  เชื้อปรีชา
3. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์ละพะ
4. นางสาวน้ำทิพย์  นุ่มฤทธิ์
5. นางสาวหทัยรัตน์  วิเขตกิจ
6. นางสาวโสภา  พันธ์ละพะ
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
92 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงนัดดา  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุวรรณ์
 
1. นายพีรวิชญ์  ใบเนียม
 
93 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  อินทร์ใจดี
2. เด็กหญิงจิราภา  บุญเรือง
3. นางสาวณัฐกุล  ทาอุบล
4. นางสาวธิดารัตน์  พันธ์ละพะ
5. นางสาวแคทรียา  สารี
6. นางสาวโสภา  พันธ์ละพะ
 
1. นางสาวจิราภา  เอื้อจิรกาล
 
94 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  รัศมี
2. เด็กชายธีรพงษ์  ทาอุบล
3. นายมงคลชัย  ไพฑูรย์
4. นายอดิศักดิ์  สุกสุด
5. นายเกรียงศักดิ์  กระนัย
 
1. นายรังสรรค์  จันทรเสนา
2. นางสาวศรัญญา  เกษชนก
 
95 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 92.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนาคาร  พิลาบ
2. นายอนุสิษฐ์  คำแก้ว
 
1. นางจินดารัตน์  มีทอง
2. นางสุมนรัตน์  ภู่พงศ์ชนางกูร
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยา  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายปฐมพร  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คล้ายธานี
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  ขุมเพ็ชร
2. นายจักรี  อินทร์ใจดี
3. นายภาณุเดช  มาเงิน
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. เด็กชายทศพล  สุขานนท์
2. เด็กชายรัตนเทพ  คำมี
3. เด็กชายสุรศักดิ์  อุทศรี
 
1. นางตรีฉัฐ  นันทนิพัทธกุล
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายธนพล  เนื่องชมพู
2. นายสมพงษ์  สุขยืน
3. นายสุทิตย์  เมืองแก่น
 
1. นางตรีฉัฐ  นันทนิพัทธกุล
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82 ทอง 34 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  อนุศรี
2. นายทรงพล  อิ่มรัง
3. นางสาวทิพย์สุดา  ไชยเพ็งจันทร์
4. นางสาวยุพิน  มหาวงค์
5. นางสาวสุวรรณา  น้ำทิพย์
6. นางสาวอัญชลี  เนียมใย
 
1. นายชงคา  บริวาท
2. นายธีรพงษ์  มาทอง
3. นางสาวพนิดา  ศิริสุวรรณ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กชายนพกร  อ่อนอ่วม
2. เด็กหญิงพรกรัณย์  โตล่ำ
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วเกษ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สงขำ
5. เด็กหญิงหทัยชนก  โนจันทร์
6. เด็กหญิงเกศินี  แห้วเพ็ชร
 
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
2. นายมนัสวิน  สายแสง
3. นางสาวเทียนทอง  อนันต์โต
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วิเศษใส
2. เด็กหญิงศศินา  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงสุนิตรา  รอสุขพูล
 
1. นางจิราพร  รื่นฤทธิ์
2. นางสาวบุษกร  หอมกระแจะ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.05 เงิน 31 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  ดีเทียน
2. นางสาวสิริพร  รูปสม
3. นางสาวหัทยา  เมณฑ์กูล
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
2. นางมาลัย  แป้นห้วย
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เทศเกิด
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  เอี้ยงปาน
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  หวานล้ำ
 
1. นางบุญชู  งามขำ
2. นางศิริเพ็ญ  เลี้ยงบุตร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80.75 ทอง 41 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 1. นายประภากร  เปี่ยมน้อย
2. นางสาววรรณี  สุวรรณ์มณี
3. นางสาวอริสรา  พุ่มจำปา
 
1. นายธรรมสรณ์  สุศิริ
2. นางสาวเบ็ญญาภา   ศรีเรืองพันธ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.2 ทอง 12 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. เด็กหญิงชัยรัตน์  เกิดสุข
2. เด็กหญิงฐานิดา  วิภาค
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  คงโคก
 
1. นางสาวนิรมล  สูนประหัตถ์
2. นางสุธาลักษณ์  จั่นศรี
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.2 ทอง 21 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวปนัดดา  กองคำ
2. นายพงศธร  สิงหาวร
3. นางสาวอนุธิดา  แดงสิงห์
 
1. นางจิราพร   รื่นฤทธิ์
2. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ตันติพงษ์
2. เด็กหญิงวนิดา  แซ่จันทร์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประโยชน์ยิ่ง
 
1. นางศิริลักษณ์  ไพรสิงขร
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 37 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  มีเคลือบ
2. นางสาวสุธาทิพย์  แก้วเหนือ
3. นางสาวอารีย์  เยปอง
 
1. นางสาวบุษกร  สุภสุข
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกเนตร  หอมทวนลม
2. เด็กหญิงกาญจนา  สว่างศรี
3. เด็กหญิงวิภาพร  บัวคำ
 
1. นายปรีตินัส  จันทรากานตรานันท์
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  พันธ์เขียน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 14 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  สงวนเผ่า
2. นายธวัชชัย  ลัดเล็ง
3. นางสาวอินทุอร  อ่อนสุข
 
1. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
2. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เสร็จกิจ
2. เด็กหญิงทรงพร  จบศรี
3. เด็กชายพงศกร  เพ็ชร์อินทร์
 
1. นางกำจัด  หงษ์สัมฤทธิ์
2. นางอัญชลี  ภู่จำรูญ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 30 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฑริกา  พฤษสุภี
2. นางสาวมณิสร  ศรีจันทร์
3. นางสาวอเทติญา  อ้วนซิน
 
1. นางสาวบุษกร  สุภสุข
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เก่งสาริการ
2. เด็กชายเจษฎา  วัฒนกูล
 
1. นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 15 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กชายกันทรากร  จินกสิกิจ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมจิตต์
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. เด็กหญิงสวรรยา  บุษราคัม
2. เด็กหญิงอภัสรา  สิทธิสำรวย
 
1. นายพงษ์ภัทรวิชญ์  บุญศิริ
2. นางสาวราตรี  เจนปัญญาวุฒิกุล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นายสิทธิพร  คำแก้ว
2. นายอนุกูล  จิ๋วบุญ
 
1. นางสาวบุษรา  ทองไทย
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กหญิงชญาณี  วราหะ
2. เด็กชายณัชพล  เคยเหล่า
 
1. นางสาวประมาณ  บุญยัง
2. นางสาววรางคณา  กำไร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  นพกาศ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แป้นน้อย
 
1. นายไพฑูรย์  นพกาศ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  นาทะทอง
2. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองจันทร์
 
1. นางสาวประมาณ  บุญยัง
2. นางสาววรางคณา  กำไร
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวจินตนา  จันทร
2. นางสาวมานิตา  แดงสิงห์
 
1. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
2. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 24.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวกิตติกา  เพ็ญสาริการณ์
2. นายธนพล  สุพรรณวิรัตน์
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณีพร  กลัดเพชร
2. เด็กหญิงรัชนีกร  สิทธิวิธี
3. เด็กหญิงวรรณพร  น้ำจันทร์
 
1. นางรณิดา  ภวกวินโชติ
2. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 34 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นายธศรันย์  จิระชัยวรานนท์
2. นางสาวประภัสสร  แก้วเขียว
3. นางสาวพรรณนิภา  แสนพรม
 
1. นางบุรณี  สุวรรณโชติ
2. นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวสุมาลิน  มายา
2. นายสุรพงษ์  ฉินเจริญ
 
1. นางสาวษณอนงค์  ชูรา
2. นางสาวสายพิน  สุขสถาน
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย  ไตรวงษา
2. เด็กชายไกรลาศ  เวียงคำ
 
1. นางสาวบุษรา  ทองไทย
2. นางสุนันทา  ศิริเบญจา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นายคทาวุฒิ  อ่ำอุ่น
2. นายญัตติพงค์  ทะสะวะดี
3. นางสาวหริณโรจน์  อินทปัจ
 
1. นางสาวจิราพร  แป้นน้อย
2. นางสาวสุกัญญา  สิทธิวโรธร
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อิ่มสุข
2. เด็กชายชัชชัย  วรรณพักตร์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สร้อยอินตะ
 
1. นายกฤษณะ  ทองเชื้อ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นายธนวัฒน์  บารมี
2. นายบูชา  ใจดี
3. นายสุรศักดิ์  นาคบุตร
 
1. นายธนายุส  ประสิทธิเขตรกิจ
2. นายวินัย  คันศร
 
130 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงศศิญาพร  เรียงสันเทียะ
 
1. Mr.David  Coulson
 
131 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายวรภพ  มณีล่ำ
 
1. นางนพรัตน์  อรรคโชติ
 
132 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  แกว่นกสิกร
 
1. Mr.S-Que  Prtang Dupale
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  ไวธัญกิจ
 
1. นางรมย์ธีรา  ภูกิ่งเงิน
 
134 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 85.8 ทอง 24 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  อ่ำจุ้ย
 
1. Mr.Abelard  G. Garcia
 
135 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 80.8 ทอง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวปานชีวา  อินทร์พรหม
 
1. นางศิริภรณ์  โพธิ์หิรัญ
 
136 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  น่วมภุมรินทร์
 
1. Mr.David  Coulson
 
137 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นายธนัท  อุนนาทรรัตนกุล
 
1. นางสุมาลี  เดชทวิสุทธิ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายชนะวงศ์  กิตติวิเศษกุล
2. เด็กชายตริน  คงธน
3. เด็กหญิงบุสริน  ตามพหัตถิ์
4. เด็กชายปรัชญาพงศ์  ประนันดัง
5. เด็กหญิงยูร่า  เช
 
1. Mr.Fredimer  De Luna
2. นางสุชาดา  บูรณเดชาชัย
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวกันยลัคน์  ทองแก้ว
2. นางสาวธัญลักษณ์  จำเรียง
3. นางสาวพิชยา  ภู่สวัสดิ์
4. นางสาวพิมสุภา  ทองเทพ
5. นางสาวสุพัตรา  นิลสนธิ
 
1. Mr.David  Coulson
2. นางพัชราวลัย  ทางชั้น
 
140 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94.67 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุงจิตต์ตระกูล
 
1. นางสาวณัฐิกา  สุรชาติ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 28 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวรพีพร  เดชทวิสุทธิ์
 
1. นางพัชนี  ภักดี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง 16 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กชายจิรดล  ตรีหนู
2. เด็กชายพลสิทธิ์  แย้มสรวล
3. เด็กชายวรราช  อ่ำสุพรรณ
4. เด็กชายวายุ  ท้าวอาจ
5. เด็กชายสหรัฐ  รงค์ทอง
6. เด็กชายสิทธิโชค  จินตนา
7. เด็กชายอภิพัฒน์  ษมาวิมล
8. เด็กชายเจษฎา  ภูคำศักดิ์
 
1. นายนิคม  สะอาด
2. นายมนตรี  จันทมา
3. นายไพบูลย์  สงฆ์โนนเหล็ก
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 22 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. นายจีระวิน  กองราชา
2. นายชัยธวัช  ดอนชารี
3. นายนัตกร  บุญสมัคร
4. นายสมชาย  สุธรรม
5. นายอดุลย์  กลางแสง
6. นายเกียรติศักดิ์  สุพรรณคำ
 
1. นายนิรุตต์  บ่อพิมาย
2. นายพงศกร  บัวเทศ
3. นายสรายุทธ  ภูสำเภา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลญา  พะคะนวน
2. เด็กหญิงกิจติยา  แร่เพชร
3. เด็กหญิงชนกสุดา  อิ่มเงิน
4. เด็กหญิงธนาพร  ไทยอ่อน
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ทองคำสิงห์
6. เด็กชายธีระพงศ์  คำชู
7. เด็กชายปิยะมงคล  มังคละแสน
8. เด็กหญิงพรรณนิสา  แสนจันทร์
9. เด็กหญิงสุนิตา  โพธิ์หล้า
10. เด็กชายเกรียงศักดิ์  พงษ์อุดทา
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ทรัพย์
2. นายชินโชติ  พุทธมงคล
3. นายอนุสิษฐ์  ปรีชาจารย์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. นางสาวนันทวัน  เสลา
2. นางสาวบุษกร  ชูศรี
3. นางสาวบุษราภรณ์  ภักดี
4. นางสาวปัญญารัตน์  เชียวเขตรวิทย์
5. นางสาวพิมพ์พลอย  จันทร
6. นางสาวรสสุคนธ์  มุสิราช
7. นางสาวรัตนากร  ขลุ่ยทอง
8. นางสาววนัธพร  องค์ศิริมงคล
9. นางสาววศินี  มุธิตา
10. นางสาวอาริชา  เหลือช่าง
 
1. นายจำนงค์  ศรีโมรา
2. นายณรงค์  เถาวัลย์
3. นางถาวร  ลักษณะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 1. เด็กหญิงศิริโชค  อนันตรักษ์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นหมาย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ภุมมา
 
1. นางกฤษณาวรรณ  กวีวุฒิพันธ์
2. นางจิตภานันท์  ฉ่ำแสง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวกัญญาพร  น้ำใจดี
2. นางสาวภัทรสุดา  จูมโสดา
3. นางสาวอัญชัน  ชาวป่า
 
1. นางชมภูนุช  กิจแก้ว
2. นางรุ่งนภา  บัวพลับ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษมล  นาคบุตร
2. เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่หล้า
 
1. นางสาวนารียา  ศรีพันธุ์
2. นางสาวศริญญา  กองคูณ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนลานสักวิทยา 1. นางสาวนิตยา  แสงวิชัย
 
1. นางสาวอรวรรณ  รังษีวงศ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  ตุลากรณ์พงศ์
2. เด็กชายมนต์มนัส  จงเกษกรรม
 
1. นางสาวธิติมา  สงวนเผ่า
2. นางสาววาสนา  ล้อมวงษ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  คำมี
 
1. นายสมศักดิ์  พระศุกร์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงนันทริกา  พุ่มพุทรา
2. เด็กหญิงศิริพร  สุวรรณโชติ
 
1. นางสุวรรณา  เครือษา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายวีรวัฒน์  แกล้วการไร่
 
1. นายจิณตวัฒน์  สิงห์โต
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษกร  อ่ำยิ้ม
 
1. นางสาวธิติมา  สงวนเผ่า
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 67.54 ทองแดง 25 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. นางสาวทรงศิริ  โสดา
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญจันทร์
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐยา  พลอยศรี
2. เด็กหญิงทินภัทร  คุ่ยไข่
3. เด็กหญิงอุไรรัตน์  เนียมงาม
 
1. นางวิชิรตา  หมวกเหล็ก
2. นางสาวแพรนภา  มากมี
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 7 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บรรจง
2. เด็กชายวัชรทัต  จันมี
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายนัฐวัตน์  สุกใส
2. นายวีรศักดิ์  ใจนรินทร์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนพรม
 
1. นางณัฐปภัสธ์  พูลทรัพย์
2. นายสันติ  ดีเทียน
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.5 เงิน 6 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายภานุ  ประสมพงษ์
2. เด็กชายศิริมงคล  ชัยดา
3. เด็กชายสุภชา  คำหมั้น
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กชายกันต์ธร  คำมัน
2. เด็กชายศตวรรษ  กอบธัญกิจ
3. เด็กชายศักดิ์พล  ปรากิม
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์คลัง
2. เด็กชายสรชน  นาคศรี
 
1. นางสาวพัชรี  คุณสิน
2. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 6 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 1. นายมารุต  ภูมร
2. นางสาวสุนิสา  คูณจันทร์
 
1. นางสาวชโลธร  ศรีสด
2. นายสันติ  ดีเทียน
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ดีจ้าย
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 76 เงิน 4 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 1. นายยรรยง  จ่าแสง
 
1. สิบเอกพงศกร  กวีุวุฒิพันธุ์
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 1. เด็กหญิงสุมาลี  นิระทุศ
 
1. นายสมศักดิ์  พระศุกร์
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 1. เด็กหญิงนลิน  โพธิ์วิเศษ
2. เด็กชายภาคีนัย  วัสแสง
3. เด็กหญิงวรานุช  จันทร์อุปลี
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กอบธัญกิจ
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ไชยชาญ
6. เด็กชายอภิเชษฐ์  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองอ่อน
2. นางสาวพัชรี  คุณสิน
3. นางสาวรจนา  สวนรัก
 
167 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  ยอดเพ็ชร