สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.อุทัยธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิภัค  อินทร์พิทักษ์
 
1. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์   กล่ำทวี
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภาสินี   ศักดิ์ศรี
 
1. นางสมกิจ  บุญมี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวดวงนภา  จำเนียรพล
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  น้อมนิล
 
1. นายบุญลือ  หนุนนาค
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวเกศินี  ชูช่วย
 
1. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญสกานต์  อนิวรรตน์
 
1. นางสาวเวธนี  พัฒโนทัย
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.7 เงิน 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปิยะธิดา  นาดี
 
1. นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาธิกา  เสริมสุขต่อ
2. เด็กหญิงสิริวิมล  พิมพ์ศรี
 
1. นายดลชัย  อินทรโกสุม
2. นางผานิต  ประชุมชัย
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  มาเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  แพทย์จตุรัส
 
1. นางจิตรลดา  วงษ์พานิช
2. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทพร  พูลเผ่า
 
1. นางสาวสุภวรรณ  มานะการ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายมนัสวี  มณีปันตี
 
1. นางสาวสมสุข  ทองพลาย
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิตา  หนูทอง
2. เด็กหญิงรนิดา  วัฒนพานิช
3. เด็กหญิงเปรมสุภา  น้อมนิล
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อ้นโทน
2. นางอัญชัญ  เรียนมงคล
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปิ่นทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  ดีอ่ำ
3. นางสาวสมพร  แสนแก้ว
 
1. นางสาวสมสุข  ทองพลาย
2. นายไชยโพธิ์  ร่มโพธิ์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 49.2 เข้าร่วม 26 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปริศนา   สืบสาย
2. เด็กชายสิริศักดิ์   กิจวิทยี
 
1. นายนิเวศน์  ทิมปรางค์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45.17 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  นุ่นงาม
2. นายสรวิชญ์  สาททอง
 
1. นางญาณี  แก้วจัง
2. นางสมสุข  โชติพิเชฐ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายประสิทธิ์  มุทุตา
 
1. นางกาญจนา  นนท์นิรัตศัย
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายพีระเดช   เล้าสุวรรณกุล
 
1. นางสาวราณี  ศรีบัวบาล
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายก้องกำแหง  ทีภูเวียง
2. เด็กหญิงธนัชชา  ศักดิ์แสง
3. เด็กชายธเนศพล  กิจพานิชวิเศษ
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ขวัญไกรศิริ
2. นางผานิต  เทศนา
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายรนกฤต  บุญสรรค์
2. นายศุภณัฐ  วิโนทัย
3. นายเนติพงศ์  เพชรมณี
 
1. นางนภาพันธ์  พลหาร
2. นายนวัตกรณ์  พลหาร
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  เจริญธัญกรณ์
2. เด็กชายภัทรพงษ์   มีสุข
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาควิสุทธิ์
 
1. นางรัตนา  ฉัตรตรีรัตน์
2. นางสุภรรณี  ดีเจริญ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวนิตยา   สมัครเขตรกิจ
2. นางสาวสุริยา   จันตรานุช
3. นางสาวสุวรรณภา    ปาระมี
 
1. นางสาวธัญญารักษ์   นาคยา
2. นางรวีวรรณ    จันทร์ชื่น
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนน  วงศ์มิตรวาที
2. เด็กชายณรงค์  จรัสศรี
3. เด็กชายพัสกร  ไตรพิบูลย์สุข
 
1. นายชัยเรศน์  ฉลาดธัญญกิจ
2. นายพัลลภ  บุญคง
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายณัฏฐนันท์   นุเวที
2. นายวันเฉลิม   ว่องวิการณ์
3. นายวิศรุต   จรูญพันธ์เกษม
 
1. นายชยพล  ชุรินทร
2. นายสัมพันธ์  สุกรณ์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สังขวิสุทธิ์
2. เด็กชายนนทวัฒน์  แก้วเกษ
3. เด็กหญิงนรีกานต์  บุญสรรค์
 
1. นางสาวกาญจนา  บุญทรัพย์
2. นายอนุชา  ตู้แก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.8 ทอง 20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 1. นางสาวกิ่งนัดดา  พึ่งเดช
2. นางสาวณัฐณิชา  วงษา
3. นางสาวนารีรัตน์  ประภาสวัสดิ์
 
1. นางชนิดาภา  ม่วงมี
2. นางสาวศิขรินทร์  เกษสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจินณวัตร  สอนวรรณ์
2. เด็กชายอนุวัต  งามผิวเหลือง
 
1. นางกิตริยา  กล้าวิกย์กรรม
2. นายจรัญ  พัสสาริกรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 1. นางสาวนริศร  โพธิ์ศรี
2. นายสุรพงษ์  จูงวงษ์สุข
 
1. นางชนิดาภา  ม่วงมี
2. นายมนัส  ปัญญาฤทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 32 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษ   จุลมุสิก
2. เด็กชายสุทิวัส   ดำนิล
 
1. นางประจุพร  จ้อนแจง
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 41.06 เข้าร่วม 31 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. เด็กชายธนพล  สมพงษ์
2. เด็กชายธราเทพ  วราหะ
 
1. นางภัทราภรณ์  พูนวัฒนานุกูล
2. นางสาวโสภา  ธุมา
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายปนัสชัย  สีไพสน
2. นายพงศิลฏ์  เดชอินทร์
3. นายเกรียงไกร  ทองโอภาส
 
1. นายจรัญ  พัสสาริกรณ์
2. นายสมชาย  วงษ์พานิช
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนี  ผุดผ่อง
2. เด็กชายจักรกฤต  บัวผัน
3. เด็กหญิงนภาลัย  มรรยาทอ่อน
4. เด็กหญิงสุธิมา  โพธิ์ทอง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เครืออ่อน
 
1. นางสุนทรี  ปลื้มอารมย์
2. นางสาวสุภาวดี  กระแสสินธุ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  อัมรนันท์
2. นางสาวจุฑามาศ  บุญปลูก
3. นางสาวชญานิษฐ์  ทวี
4. นางสาวฐานิกา  เสือเขียว
5. นายณฐพล  สมพงษ์
 
1. นางบรรเจิดลักษณ์  สุวรรณเศรษฐ์
2. นางสาววราภรณ์  ศิริโสภณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 21 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชรี  คำภักดี
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  สุขจิตร
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทองอยู่
4. เด็กหญิงสุณิสา  ศรีมงคล
5. เด็กหญิงอรุณทิพย์  ดงน้อย
 
1. นายละเมียด  คำรื่น
2. นางอาภากร  นาวีระ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ทองเกษม
2. นางสาวน้ำฝน  สีวัตถา
3. นางสาวประภาศรี  ถ้วนศรี
4. นางสาววีณา  สุพรรณ
5. นายโย  สุวรรณโยธี
 
1. นางสาวชไมพร  วิเชียรรัตน์
2. นางสาวสุชาดา  หาญสาริกิจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.02 ทอง 11 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายกฤษณะ  เรืองเขียว
2. นายชนะพล  จินตชิน
3. นางสาวปัทมาภรณ์  ธรรมฐิติพงษ์
4. นางสาววรรณวิสา  มานพวงษ์
5. นางสาวอุษา  ชูอินทร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศักดิ์ทัศนา
2. นายนพพล  สุขภิรมย์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ปานเมือง
2. นางสาวณัฐธิดา  อินทะนาม
3. นางสาวณัฐวดี  ชาติไธสง
4. นางสาวตรีรัตน์  สิงหา
5. นางสาวธนาภรณ์  ฉ่ำกลิ่น
6. นายพลภัทร์   สกลรัตน์
7. นายพิสิฐ  ทิกิ๊ว
8. นางสาวรัชดา  รัดทุง
9. นางสาววสุนันท์  สำเภาศรี
10. นางสาววันเพ็ญ  โสภณศักดิ์
11. นางสาววีรญา  จากโคกสูง
12. นายวีระพล  คงโคสี
13. นายศราวุฒิ  สวัสดิสุข
14. นางสาวศศิวิมล  จิตฤทธิ์
15. เด็กหญิงสุดา  เสริมศรีพงษ์
16. นายสุภณัฐ  อ่วมทร
17. นางสาวสุภาวิตา  สามัญเขตกิจ
18. นางสาวสุรัตน์วดี  เพ็ชรนคร
19. นางสาวอารีญา  รักภู่
20. นางสาวไพรัช  เชี่ยวชาญกิจ
 
1. นางสาวกฤตยชญา  แรงเขตกิจ
2. นางนันทนา  อินทร์นา
3. นางนิดดา  นาเมืองรักษ์
4. นายอนันท์  ศรีจันทร์
5. นายไพรสณฑ์  จันทนูศร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 84.4 ทอง 23 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวกาญจนาพร  สิทธิคำ
2. เด็กชายชลกาล  เพียรการนา
3. เด็กหญิงชวนฝัน  แกว่นธัญกิจ
4. นายชัยภัทร  สุราฤทธิ์
5. นางสาวนฤมล  เพียรธัญการ
6. นางสาวนันทัชพร  ต่วนเทศ
7. นางสาวบงกชกร  กิตติพงษ์
8. นายบุญมี  บุญอิน
9. นายภุชงค์  อนันตวัฒน์
10. นางสาววนัสนันท์  วัตตะ
11. เด็กชายวิฑูลย์  ไทยมุ้ย
12. นายศุภกิจ  นุ่นงาม
13. นางสาวสายธาร  ม่วงวัง
14. นางสาวสิริวิมล  เพ็ชรนคร
15. นายสุทธิศักดิ์  จันทรานนท์
16. นางสาวสุลีวัลย์  เริงเกตกรรม
17. นายอภิสิทธิ์  พูลสุขเสริม
18. นางสาวอาภัสรา  อินทโลหิต
19. นางสาวเกวลิน  อารยะนิพันธุ์
20. นายโกสีย์  ถมยา
 
1. นางสาวกฤตยชญา  แรงเขตกิจ
2. นางนันทนา  อินทร์นา
3. นางพิศมัย  รัตนศิลปพงศ์
4. นางสาวเรณู  พันธุ์นุเรณู
5. นายไพรสณฑ์  จันทนูศร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญวราภรณ์  คำมูล
 
1. นางสาวเกศรินทร์  แสนอุลัย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายวโรดม  เพ็ชรกลับ
 
1. นางสาวอังคณี  เฮงหิรัญญวงษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกรวีร์  นาวีระ
2. เด็กหญิงมะลิ  สุขรื่น
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศิริรักษ์
2. นางมณีรัตน์  กาญจนกูล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81.75 ทอง 8 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายทรงพล  เกิดศรี
2. นางสาวบุญสิตา  อินทร์นา
 
1. นายถวิล  พึ่งสุข
2. นางนภาภรณ์  กล้าวิกย์กรรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกรรธิมา   เก่งสาริการณ์
2. นางสาวจิราภรณ์   บุญธรรม
3. นางสาวญาณิศา   พูลพันธ์
4. นางสาวนฤมล   สืบอินทร์
5. นางสาวนันทิชา   สาคร
6. นางสาวปราณี   จันทฤกษ์
7. นางสาวภริดา   หนูกลัด
8. นางสาวอภิญญา   พุทธวรรณรักษ์
9. นางสาวอำนวย   เพียรกสิกรรม
10. นางสาวเยาวลักษณ์   จูมโสดา
 
1. นางบุหงา   สัมพันธุ์อภัย
2. นางพัชรินทร์   ศิริเขตรกรณ์
3. นางสุธัญญา   วรนัยพินิจ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82.25 ทอง 19 โรงเรียนสว่างอารณ์วิทยาคม 1. นางสาวจริยา  อโนวะนา
2. นางสาวจิรนุช  สุกร
3. เด็กชายจิรายุ  งอยภูธร
4. นางสาวชมพูนุท  ผดุงฉัตร
5. นางสาวดุษฎี  หมั่นเขตกิจ
6. นางสาวตันหยง  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงทินมณี  ทัพนารถ
8. นางสาวนลัทพร  ว่องวิการ
9. เด็กหญิงนุจรี  เพียรธัญการ
10. นางสาวบุศรินทร์  สาระทิน
11. นางสาวปุณฑริก  อัญญะโพธ์
12. เด็กหญิงศิริพร  ไตรยงค์
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริยศ
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุวรรณ์พยัคฆ์
15. นางสาวเกสร  ไม้สนธ์
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางสาวนพวรรณ  สุวรรณ์วัฒน์
3. นางวัชรินทร  เหมะสถล
4. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.28 เงิน 16 โรงเรียนสว่างอารณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  เจตน์กสิกรณ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  ชวดดา
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  จุฬาภา
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.54 เงิน 26 โรงเรียนสว่างอารณ์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐชา  พลปั้นกาศ
2. นางสาววาสนา  เก่งเกตุ
3. นางสาวศวิตา  เชื้อกสิการ
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนสว่างอารณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ธนีเพียร
2. เด็กหญิงธนาภา  บุญมี
 
1. นายชาตรี  อนันต์เพ็ชร์
2. นางศรีสุดา  อนันต์เพ็ชร์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  สุไทย
2. นายอุสาฬห์  นุกูลอุดมพานิช
 
1. นางรัตนา  สุกรณ์
2. นางสาวศศิธร  เลาหพรรค
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 9 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   จิตรวิชัย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   ทวีการขาย
3. เด็กหญิงสุทิศา   บุตรลพ
 
1. นางสาวจุฑาภรณ์  กองกลิ่น
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 15 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายนิรุตติ์  ลีลา
2. นางสาวประพิณ  จินตกสิกรรม
3. นางสาวพรรณทิพย์  บุญยงค์
 
1. นางกุลธิดา  พรมสอน
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง 9 โรงเรียนสว่างอารณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิศา  สมพงษ์
 
1. นายโรจนัสถ์  สุจริต
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  กมลคร
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 39 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จินตะทัศน์
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายณัฐพล  สุขเสียงดัง
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  สดุดี
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาววัชราภรณ์  สดุดี
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงบังอร  ผลเศรษฐี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสงอาทิตย์อุทัย
 
1. นายสำรวย  หนูเถื่อน
2. นางสุภัทรา  หนูเถื่อน
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิพล  ศาสตร์ประสิทธิ์
 
1. นายธนรัตน  นิลประภา
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายสืบพงศ์  ทิพย์ศิริ
 
1. นายธนรัตน์  นิลประภา
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร  แจคำ
2. เด็กหญิงมิลธิรา  เชิดชูพันธ์
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ภุมรินทร์
 
1. นางนัยนา  ธูปบูชา
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  เกษระกำ
2. นายณัฐพล  พูลพันธ์
3. นายอรรถพล  เชิดชูพันธ์
 
1. นางสาวปฐมภรณ์  แสงกระจ่าง
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางวรรณา  พิมพันธ์
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 5 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายเกรียงไกร   น่วมเทียบ
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  ราศรี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายรังสิมันต์  บุญลือ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนารัตน์  อุทัยเก่า
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
67 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.66 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธัชชานนท์  ยงการนา
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.3 ทอง 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายนพดล  ขยันการค้า
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
70 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายเจนณรงค์  นาคหัสดี
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
71 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาววรชยา  สายเพ็ชร
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธ์
 
72 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เอี่ยมมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
73 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 1. นางสาวรสกร  ไทยกิม
 
1. นายชัยยศ  ชูศักดิ์
 
74 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิตา  ถิ่นอำนาจ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
75 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
 
1. นายอุดมศิลป์  ทองทุ่งโปร่ง
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ควรพฤกษ์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
77 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาววิจิตรตา  ชาญชีวศิลป์
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
78 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  สัตระ
 
1. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
 
79 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายวัชร   กล่อมเสียง
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
80 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  สัตระ
2. นางสาวทิพย์วดี  สีทอง
3. นางสาววิจิตรตา   ชาญชีวศิลป์
4. เด็กหญิงศราวรรณ   พิมพันธุ์
5. เด็กชายศิริพงษ์  พัตนศิริ
6. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ควรพฤกษ์
7. เด็กหญิงสุนิตา  ถิ่นอำนาจ
8. เด็กชายเจนณรงค์  นาคหัสดี
9. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางวรรณา  พิมพันธุ์
2. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
3. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
81 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 92.67 ทอง 7 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์   มหาสุวรรณ์
2. นายกิฏฏิพัน   แกว่นกสิกรณ์
3. เด็กชายจักรวาล   นวลจันทร์
4. นางสาวจิราธิป   กล่ำเจริญ
5. นายทศพล   กันเขตรวิทย์
6. เด็กชายธนารัตน์  อุทัยเก่า
7. นายนัทธพงศ์   สุวรรณพยัคฆ์
8. เด็กชายรักเกียรติ   ศึกษา
9. นายวัชร   กล่อมเสียง
10. เด็กหญิงวิสุตา   เพชรรัตน์
11. เด็กหญิงศศิธร   พูลสินทรัพย์
12. เด็กชายสุริยการณ์  อัศวภูมิ
13. เด็กชายอเนก   แสงแมงทับ
14. นายเกรียงไกร   น่วมเทียบ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   เอี่ยมมา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
2. นายตระศักดิ์  แสงภักดี
 
82 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร   คุ้มเพื่อน
2. นายธัชชานนท์  ยงการนา
3. นายธีรพงษ์  แก้ววิเชียร
4. นายนพดล  ขยันการค้า
5. เด็กชายพงศกร  ราศรี
6. นายรังสิมันต์  บุญลือ
7. นางสาววรชยา  สายเพ็ชร
8. เด็กหญิงศราวรรณ  พิมพันธุ์
9. เด็กชายศิริพงษ์  พัฒนศิริ
10. เด็กชายเขมวัฒน์  คู่อ่อน
11. เด็กชายเจนณรงค์  นาคหัสดี
12. เด็กหญิงโยธกา  เหลืองแดง
 
1. นางรติกร  บุญคง
2. นางวรรณา  พิมพันธุ์
3. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
83 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติเดช  หินแก้ว
2. เด็กหญิงกัลทิมา  นามพระหัตถ์
3. นายกิตติพงษ์  เรากสิกรรม
4. เด็กหญิงขนิษฐา  อาจธัญญกรรม
5. นางสาวจุฑามาศ  บำรุงศรี
6. เด็กหญิงฉัตรฎา  อ่วมดี
7. นางสาวชนิกานต์  มุจรินทร์
8. นางสาวชลิตา  จิตร์ภักดี
9. นางสาวชุติมา  นัยเนตร
10. เด็กชายณัฐภัทร  พุกชื่น
11. นายธนพล  จันทนง
12. เด็กชายธีรภัทร  ขุนณรงค์
13. นายนครินทร์  ขุนภักดี
14. นางสาวนฤมล  จันทร์วิบูล
15. เด็กชายปฏิพล  ปานหลุมเข้า
16. นางสาวปวรวรรณ   โตสิงห์
17. นางสาวปาริชาติ  คงจันทร์
18. เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเรืองศักดิ์
19. เด็กหญิงรวิศรา  สิทธิชัย
20. เด็กหญิงลักษมี  เทียมเกิด
21. นายวรพงษ์  นามเพ็ชร
22. เด็กชายศศินนท์  เต่าแก้ว
23. นางสาวศิริลักษณ์  บุญโพธิ์
24. นางสาวศิริลักษณ์  ต่วนเทศ
25. นางสาวสร้อยทิพย์  ท่านมุข
26. นางสาวสุวนันท์  แป้นพัฒน์
27. นายอนุชา  อินทโฉม
28. นายอภิสิทธิ์  พืชขุนทด
29. นางสาวอรัญญา  มากสิน
30. นายอาทิตย์  กุลทอง
31. เด็กหญิงเจนจิรา  ทนงจิต
32. นางสาวเนตรสกาว  สีม่วง
33. นางสาวเบญจวรรณ  บุญส่ง
 
1. นายกมล  ทองลิ่ม
2. ดร.จารุวรรณ  เพ็ญสุข
3. นางพรพิมล  พิชญกุล
4. นายวรวุฒิ  อินทรสุวรรณ
5. นายสมคิด  พงษ์สวัสดิ์
6. นายสมพงษ์  หาญเมธาคุณ
7. นายเรวัต  จันทร์จินดา
8. นายแดน  มหาสุชลน์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.4 ทอง 23 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 1. นายกฤษฎา  สาโรจน์
 
1. นางสาวชญาฐณีย์  วิจิตรธรรมกุล
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.66 ทอง 7 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  สีเอี่ยม
 
1. นางรติกร  บุญคง
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวสุกัญญาพร  ภู่ยงยุทธ
 
1. นางอาภา  จันทร์สม
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายชุติพนธ์   สะสีการ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 28 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา    
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 16 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  สมัครเขตรกิจ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวฐาปนา  สาวะดี
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 16 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์   วงษ์ธัญการ
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 39 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายศราวุฒิ   วรรณวิโรจน์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวสโรชา   ศรีจันทร์อ่อน
 
1. นายจักรกฤษณ์  ตระกูลอินทร์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรี  รื่นเริง
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  อินทะจักร์
 
1. นางสินีนาถ  โพธิ
 
96 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.66 ทอง 26 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กชายกันตภณ   รุททองจันทร์
2. เด็กชายขวัญชัย   พรมเนตร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ   ปราคำ
4. เด็กหญิงณัฐชา   แหละหมัน
5. เด็กชายณัฐพงศ์   สอาดศรี
6. เด็กหญิงนัทธมน   บุญประสพ
7. เด็กชายนันทวัฒน์   ขยันกสิกรรม
8. เด็กหญิงปิยะวดี   จันตรานุช
9. เด็กชายวรเชษฐ์   ประยงค์
10. เด็กหญิงศิริพร   วิเชียรปัญญา
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
97 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายชัยชนะ   ยาเพชรน้อย
2. นายณัฐพล   นวมวัฒน์
3. นายธงชัย   คนสกุล
4. นายนัทธพงศ์   สุวรรณพยัคฆ์
5. นางสาวภัทรานนท์   จิวะชาติ
6. นางสาววณิชยา   เครื่องจันทร์
7. นางสาวอณัญญา   บุญมา
8. นางสาวอัฐชนา   ศรลัมภ์
9. นายอำนาจ   แยบเกษตร
10. นางสาวเมธินี   บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 22 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิสากร   แกล้วเกษตรกรณ์
2. เด็กหญิงนุสรา   มุจรินทร์
3. เด็กหญิงพรพรรณ   แม่นศร
4. เด็กหญิงพรวรินทร์   อินทรสิทธิ์
5. เด็กหญิงพัชราภา   ฟ้าร่มขาว
6. เด็กหญิงพิทยารัตน์   ทรายทอง
 
1. นางสาวกุลธิดา  กุลวงศ์
 
99 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา   กอบสินค้า
2. นางสาวธนสุกาญจน์  กล่อมแส
3. นางสาวธนัญญา  ฤทธิ์เหมาะ
4. นางสาวนันทรัตน์  เหมือนจันทร์
5. นางสาวอรพินท์  ทองเหลา
 
1. นางรติกร  บุญคง
2. นางสมพร  ตั้งเจริญศิลป์
3. นายสมเกียรติ  พิมพันธุ์
4. นางสาวสุมาลี  โพธิพิทักษ์
 
100 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.6 เงิน 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 1. นายชูศักดิ์  แสงไกร
2. นางสาวฐิติพร  ทรัพย์มา
3. นางสาวณัฐณิชา  จักคำมาละ
4. นายณัฐพล  ไรยวงค์
5. นางสาวปัทมาพร  แสงศรี
6. นายยศพนธ์  เขียวเหลือง
7. เด็กชายวงศกร  วันแก้ว
8. นางสาววิยะดา  ปั้นทอง
9. นางสาวสิวิมล  แรงเขตกิจ
10. นางสาวสุกัญญา  เจ๊ะมะ
11. นางสาวอรณชา  โพธิ์พระ
12. นางสาวอัญชิสา  ศรีเมือง
13. นางสาวเบญจลักษณ์  บุญคช
 
1. นางคงชนก  พรศิรชัย
2. นายสนธยา  รอดแสวง
3. นางสาวสุดาพร  ยอดดำเนิน
 
101 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.4 ทอง 6 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายทวีศักดิ์  บุญเกิด
2. เด็กชายปราโมทย์  หรรษา
3. เด็กชายพิทักษ์  พระอวยพร
4. เด็กชายศราวุธ  ขยันเกษกรณ์
5. เด็กชายสุกฤษฎิ์  บัวสุวรรณ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.6 ทอง 15 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กชายธนกิจ  อินทศักดิ์
2. เด็กชายธีรัช  เจตน์กสิการณ์
3. เด็กชายสยาม  ฉลูทอง
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นางสมหวัง  วรรณสูตร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นายฉัตรชัย  อินทสิทธิ์
2. นายภานุพงศ์  อินทรัญ
3. นายอนุชิต  ประนต
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นางสุกัญญา  คงเขียว
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  สุรภี
2. เด็กหญิงภาริตา  มาตรสิงห์
3. เด็กหญิงลลิตา  โห้สงวน
 
1. นางสุกิจจา  พึ่งสุข
2. นางสาวอรวรรณ  อินทร์อร่าม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  กมลมาลย์
2. นางสาวณีรนุช  แก้วเกษการ
3. นางสาวนิตยา  คณฑา
 
1. นายนพดล  โชติกะคาม
2. นายศรัณย์  สาเขตรการณ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชุติกานต์  ไวเชิงค้า
2. นายณัฐกานต์  จั่นหนู
3. นางสาวมธุรส  พูลการขาย
4. นายวันเฉลิม  อรรถรัฐ
5. นางสาวศิรประภา  แกว่นกสิกรรม
6. นางสาวศิรินภา  พูลศรี
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสีดา  สุนทรพงศ์
3. นางเรณู  เหล่านภาพร
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ทวีกิจ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์   กุลมงคล
3. เด็กหญิงปาริฉัตต์  ทวีทับ
4. เด็กหญิงศศิวิมล    กมุทชาติ
5. เด็กหญิงอุษา   ภมรคล
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์   สุวรรณพยัคฆ์
 
1. นายนรินทร์  กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสสร  พินผ่อง
2. เด็กหญิงสโรชา  รักสัตย์
3. เด็กชายเกริกฤทธิ์  จินดาวงษ์
 
1. นายรังสรรค์  พูลศรี
2. นางวัชรี  พูลศรี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.55 เงิน 21 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพนิดา  กิ่งภาพ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ภู่ไหมพรหม
3. นางสาวเกศรา  จันทร์พุ่ม
 
1. นายรังสรรค์  พูลศรี
2. นางสาวสุทิศา  ชื่นสัมพันธ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เสร็จกิจ
2. เด็กชายจิตรดิลก  เกษรมาลา
3. เด็กชายภควัต  จันทวงษ์
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นายณรงค์  คูรัมย์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. นางสาวคนารัตน์  ทองหล่อ
2. นางสาวพรสินี  พิมพาทอง
3. นายภานุพงศ์  อินทปัต
 
1. นายณฐกร  ทาคำสุข
2. นางพัชริน  หมายแพทย์จิตร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพนิดา  รักเขตรวิทย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   นวกุล
3. เด็กหญิงวรรณวรี   สิทธิ
 
1. นางศิริพร  หิรัญสูตร์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78.6 เงิน 34 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  เทียมใหม่
2. นางสาวอุษา  มากอง
3. นางสาวแพรวนภา  สักลอ
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสีดา  สุนทรพงศ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์นภา  ใจเพชร
2. เด็กหญิงจิตตา  ครามบุตร
3. เด็กหญิงจิราพร  ลอยล่อง
 
1. นางสำเนาว์  อ่อนผาง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวฐิตาภรณ์  ดีอ่วม
2. นางสาววรานันท์  เส็งดี
3. นางสาวอุนนดา  ชูรัศมี
 
1. นางวัชรี  พูลศรี
2. นางสีดา  สุนทรพงศ์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  วัตตะ
2. เด็กชายนันทวัฒน์   เจตเกษตรการณ์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  วราหะ
 
1. นางสำเนาว์  อ่อนผาง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.2 ทอง 28 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  ทองแท้
2. นางสาวฐิติรัตน์   นาราช
3. นางสาวอภิชญา  เดโช
 
1. นางสำเนาว์  อ่อนผาง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 35 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงผจงรักษ์  เขตรกรณ์
2. เด็กหญิงวิชญาพร  พะนอจันทร์
3. เด็กหญิงศจีรัตน์  แสงทอง
 
1. นางสุกิจจา  พึ่งสุข
2. นางสาวอรวรรณ  อินทร์อร่าม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 11 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวจรัญญา   เสนจันทร์ฒิไชย
2. นางสาวพิชาภา   คงมี
3. นางสาวเจนจิรา   สมบูรณ์
 
1. นายนรินทร์  กสิวิทย์
2. นางรุ่งนภา  กสิวิทย์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชัชนันท์  คำสำรวย
2. เด็กชายพรพันธุ์  เรืองวงษ์งาม
 
1. นางกุลนารี  แย้มสุข
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 23 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 1. เด็กชายกฤติพงษ์  บุญมา
2. เด็กชายจักรกฤษ์  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาวพัชรี  ทองทักษิณ
2. นางสาวศรารักษ์  แซ่อึ้ง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายนทีกานต์  เส็งศิริ
2. เด็กหญิงปรียานุช  อินทร์พิทักษ์
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายณัฐพล  ตรีสุทธาชีพ
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาวนิภา  วารี
2. นายมงคล  ขำทา
 
1. นางสาวกฤติยา  ประพันธ์พัฒน์
2. นางสาวนิสา  ยอดละออง
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายคเณศ  นุ่มงาม
2. เด็กหญิงนิศากร  ช้างยัง
 
1. นางจงรัก  เทศนา
2. นางนิพาพรรณ์  ตั้งจิตปรีดานนท์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ชมสน
2. เด็กหญิงสุพิชชา  สุขประสงค์
 
1. นางกุลนารี  แย้มสุข
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายชัยรัตน์  แกล้วกสิวิทย์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชโย
 
1. นางสาวนภาลัย  เชื้อกสิการ
2. นางสาววารุณี  ไล้ประเสริฐ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 34 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายธนกร  คงไทย
2. นางสาวอลิษา  เทียนทอง
 
1. นางกุลนารี  แย้มสุข
2. นายฉัตรชัย  นาคทอง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.4 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายดลภัช  ภิรมย์วัฒนา
2. นายพลพัชร  นิลวัชราภรณ์
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายณัฐพล  ตรีสุทธาชีพ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ดีดสี
2. เด็กหญิงพุทธชาด  มหาสุชลน์
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  คงสุข
 
1. นางจงรัก  เทศนา
2. นายฉัตรชัย  นาคทอง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปิยะพร  ทองศาสตร์
2. นายพีรภาส  ฟูแสง
3. นายศุภณัฐ  พราหมณนันท์
 
1. นางจงรัก   เทศนา
2. นางสาววริษา  ทรัพย์สำราญ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 22 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลภรณ์  สมัครการไถ
2. นางสาวพัชลดา  บูรณะเครือ
 
1. นายณัฐพล  ตรีสุทธาชีพ
2. นางนิพาพรรณ์  ตั้งจิตปรีดานนท์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  หงษ์น้อย
2. เด็กชายชยุต  ชื่นนิ่ม
 
1. นายชาลี  วงษ์รักษ์
2. นายณัฐพล  ตนรสุทธาชีพ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 1. นายปิยทัศน์  สนิทชาติ
2. นายวัชรพล  จันทร์หอม
3. นายอนุพงศ์  ไทยเฮง
 
1. นางสาวกรุณา  นัคราจารย์
2. นายฉลองศักดิ์  เกตุคง
 
134 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  เสาวรัจ
 
1. นางกัญญารัตน์  จำรัส
 
135 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นางสาววรกมล  วิชาธิ
 
1. นายวิโรจน์  วันจันทร์
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงฟองฝน  จิวสืบพงษ์
 
1. นางเนตรนภา  มีแสงพราว
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวปิยธิดา  เถวนสาริกิจ
 
1. นางเนตรนภา  มีแสงพราว
 
138 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  วุฒิเดชเกรียงไกร
 
1. นางอุไร  ธรรมายน
 
139 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.6 เงิน 25 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวขนิษฐา   ตุงพิลา
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์   จุติมา
 
140 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายสิริกร  ตันศิริ
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพรชนก  ชาติอุดมพันธ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตระกูลโตนิยม
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.3 เงิน 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวทิพาวรรณ  ภาชนะปรีดา
 
1. นางศรีลักษณ์  สุทธิสุภาพ
 
143 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายคุณานนท์  ชุมแสง
2. เด็กหญิงจณิสสา  ไชยเศรษฐ์
3. เด็กหญิงจิรภิญญา  วิจิตรพัฒนะ
4. เด็กชายศรุต  จุฬาพรรค์
5. เด็กหญิงสิริพร  ตั้งวิบูลย์ชัย
 
1. นางทักษพร  พันธ์เขตรการ
2. นายภาณุภาพ  ฉัตรอุทัย
 
144 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 23 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นายชลวรรธ  แป้นน้อย
2. นายชานนท์  ยงค์เยื้องพันธ์
3. นายตรีทศเทพ  อินทร์นา
4. นางสาวสิริกานดา  กล้าวิกย์การ
5. นางสาวอัญมณี  ไหมทอง
 
1. นางทิวาพร  ธาราวัชรศาสตร์
2. นางสุนุตชา  อุบลจร
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.83 ทอง 13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายมานพ  แว่นแก้ว
 
1. นางสาวณภัค  ชีพพึ่งวนา
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.17 ทอง 25 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวชุดานันท์  ยงการนา
 
1. นางสาวณภัค  ชีพพึ่งวนา
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวกนกนิภา  จันทร์ประชุม
 
1. นางสาวอานันฑิตา  กระต่ายทอง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ปานศิลา
2. เด็กชายชวลิต  คำพระแต่ง
3. เด็กชายชัยพร  นุ่มบุรี
4. เด็กชายศรันช์  จามิกรณ์
5. เด็กชายสาธิต  ทองคำขาว
6. เด็กชายสุวิชา  ประสิทธิ์
7. เด็กชายอนันต์ยศ  มังทะ
8. เด็กชายไตรภพ  บุกบุญ
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายธีรพร  โพธิ
3. นางสาวปิยะวรรณ  ทองยา
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 11 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  พึ่งพันธ์
2. นายปรัชญา  พลอยมะกล่ำ
3. นายภูวดล  จีนจรรยา
4. นายยศธร  เหล่าเขตต์กิจ
5. นายอนันต์  เสือเปีย
6. นายเอกพนธ์  ดวงมี
 
1. นายชลาวัฒน์  ชลมาก
2. นายธีรพร  โพธิ
3. นายสำรวย  หนูเถื่อน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 1. นางสาวกัญญา  สมหา
2. นางสาวขวัญใจ  ศรีคำ
3. นางสาวญาณิศา  มีแก้ว
4. นางสาวนัยนา  แพงมี
5. นางสาวรัชนก  เทพคุณ
6. นางสาววรรณ์ดี  จบศรี
7. นายศรีวิชัย  อ่ำชุ่ม
8. นางสาวสิริรัตน์  เทียมศิริ
9. นายสุทธิพงษ์  กุตทิม
10. นางสาวสุภัสตรา  บุญกรณ์
 
1. นางสาวฐิติมา  สุขประเสริฐ
2. นางสาวธนวรรณ  พรหมมา
3. นายสิรวิชญ์  เทพอินทร์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญา   เสาทอง
2. เด็กหญิงรัญชิดา   กองศรี
3. เด็กหญิงสาธิกา   พูลกสิวิทย์
 
1. นางชุมสิน  แสงแก้ว
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นางสาวรมณียา   เสนานิคม
2. นางสาวสุกัญญา    ประดับศรี
3. นางสาวอินทุอร   ฉวีจันทร์
 
1. นางชุมสิน  แสงแก้ว
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กิริณี
2. เด็กหญิงวรกัญญา   ทาจวง
 
1. นายอำนาจ  จ้อนแจง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 1. นายปวริศ    จุลมุสิก
 
1. นายอำนาจ  จ้อนแจง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธพลวัฒน์  รุจินันธิรัชต์
2. เด็กชายภูมิ  ศักดิ์แสง
 
1. นางสาวกาญจนา  จายานะ
2. นายจักรพันธ์  พระอัมพร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 14.29 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  ภู่เงิน
 
1. นางวิราศรี  ศรีสด
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  บุญเกตุ
2. เด็กหญิงพัชรา  ไกรแสง
 
1. นางสาวลาวรรณ  ทัยคุปต์
2. นางสาวอาทิตยา  ดัชถุยาวัตร
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 1. นางสาวพีรดา  ขันติวงษ์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองวิชิต
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 39 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  จบศรี
 
1. นายวีรชล  บัวศรี
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 71.27 เงิน 19 โรงเรียนสว่างอารณ์วิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  จำปาพร้อม
 
1. นางสาวกมลชนก  วันแก้ว
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อิ่มฉ่ำ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขจันทร์
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีเขตกิจ
 
1. นางวสุกาญจน์  เยาวเรศ
2. นางสุภาวดี  อินทรเกษตร