สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  บอนขุนทด
 
1. นางสาวพัชรี   กุลธีรโชติ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 36 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอารียา   หลิมเจริญ
 
1. นางอุบลรัตน์  คำจีน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กันยานวน
 
1. นางสาววราพร  หิตมูล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวอมฤตา  เสาร์เพ็ง
 
1. นางสุมาลี  กรงทอง
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 26 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทวัน  สีมา
 
1. นางอุบลรัตน์  คำจีน
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวพรรณภัค  ยะจร
 
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา  พุฒหมื่น
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงปิยะพร  เท็นผม
 
1. นายเปรม  สกุลปัน
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 61.7 ทองแดง 40 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวภาณุมาส   บุญประเสริฐ
 
1. นางเดือนเพ็ญ   วังคะฮาด
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 32 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงดาราพร  ทาแนน
2. เด็กชายนพฤทธิ์  พิมทุม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  สร้อยสังวาลย์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นายมานิต  ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาววิราวรรณ  แก้วมุกดา
 
1. นางลำแพน  ร่วมศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  มีเคน
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวจริยาภรณ์  จันรุน
 
1. นางสาววชิรญา  ยอดสุวรรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาวรรณ  กาแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอำนาจ  สีก้อน
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 29 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงลัดดาภรณ์   ทองแสง
2. เด็กหญิงสุชาดา   กองพิกุล
3. เด็กหญิงสุพรรษา   คำไวย์
 
1. นางขวัญจิตร   กิ่งกัลยา
2. นางสาวปาณิสรา  พิมพ์พิรัตน์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 37 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวกมลชนก   ยะจร
2. นายชนุดม   มุขแก้ว
3. นางสาวศิริลักษณ์   อุ่นจันทร์เงิน
 
1. นายครรชิต   ใจกลม
2. นายธีระ    เธียรกิตติกร
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   นะถา
2. เด็กชายจีรยุทธ์   พิมพ์แก้ว
 
1. นางศิริลักษณ์   ดีโท่น
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40.83 เข้าร่วม 36 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายณัฐวัฒน์   ชมภูง่าว
2. นายภานุพงศ์   ซ้อนสมบัติ
 
1. นางบุปผา  ศรีเจริญ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 35 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงนัทธิมาภรณ์  กนิษฐวงศ์
 
1. นางพรจันทร์  รักสัจจา
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  แก้วตาดี
 
1. นางวารินทร์  คุณศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  โก๊ะกอย
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ลักษณะพล
3. เด็กหญิงอินทิรา  แพงผม
 
1. นายชุติเดช  อยู่สุข
2. นายสุริยันต์  พิมใจ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายธนวัฒน์  สิมา
2. นางสาวเกศรินทร์  ชาน้อย
3. นางสาวเพ็ญนภา  ใจด้วง
 
1. นายชาตรี  บุตรวงค์
2. นางศศิชา  โปธา
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา   รัตนชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริอร  ทาต่อย
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  เกตุอินทร์
 
1. นางสาวพรรณิภา  ป้องขัน
2. นางสาวสมหมาย  สิงคาน
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวบุษญา  แก้วผัด
2. นางสาวมุกธรินทร์   นันชม
3. นางสาววรารัตน์  มิตรแจ่ม
 
1. นางสาวจงกล  ทะยะ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงดารารัตน์   แก้วหาญสอน
2. เด็กหญิงมยุรา   ยาไก่ต้อย
3. เด็กหญิงลักษมี   ใจคู่
 
1. นายสุชาติ   กิ่งกลัยา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายกชกร  กอกกาวงษ์
2. นางสาวสุชญา  งามทรง
3. นายเสกสรร  พลูสุด
 
1. นายชาตรี  บุตรวงค์
2. นางศศิชา  โปธา
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลสตรี  ศรีสวัสดิ์ฉิม
2. เด็กชายสุธินันท์  ปรามิตร
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวคำ
 
1. นางดวงใจ  ดวงสุภา
2. นางสาวศิวาพร  หล้าเชียงของ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.6 เงิน 36 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายพัทธดนย์  สิงห์วรรณ์
2. นางสาวพิชญดา  มูลเขียน
3. นายอัครพล  อินตาต่อ
 
1. นางพรนภา  ติคำ
2. นางรัตนวราภรณ์  จันทะคุณ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ยะหัน
2. นายอภิสิทธ์  พินิจสุวรรณ
 
1. นางพรชีวิน  นนทการ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวประดิภา  แก้วบุญมา
2. นายยงยศ  แก้วบุญมา
 
1. นายชาตรี  บุตรวงค์
2. นางศศิชา  โปธา
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 42.7 เข้าร่วม 29 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  จันทำโรง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ  เพียงตา
 
1. นายชุติเดช  อยู่สุข
2. นายสุริยันต์  พิมใจ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.6 เงิน 21 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ   ตะบุตร
2. นางสาวพรพิมล  คมขำ
3. นางสาววิลาวัณย์  ไพรสนธิ์
4. นางสาวศศิธร  มาลา
5. นางสาวศิริวรรณ  จูมปัน
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปภัสรา  บัวทอง
2. เด็กหญิงวรุณพร   อารมชื่น
3. เด็กชายวุฒิชัย  มูลผม
4. เด็กหญิงอัจธิมา  แก้วประไพ
5. เด็กชายอัมรินทร์  พานิช
 
1. นายจีรศักดิ์  คำบ้านฝาย
2. นางสีดา  มณีกูล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  ทุมคำ
2. นางสาวนภาพร  พุฒลา
3. นางสาวสุชาดา  จันอุทัย
4. นายสุรวุฒิ  สุขเพียง
5. นางสาวอรวรรณ  อัตถะบูรณ์
 
1. นางสาวชิตนาฎ  เคนจัตุรัส
2. นางอรัญญา  เอกนันทา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 84.81 ทอง 7 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  แก้วจำปา
2. นายทยากร  บุญสุ
3. นายภานุพงษ์  เทียรฆนิธิกูล
4. นายวุฒินันท์  ท้าววงษ์
5. นางสาวศิริพร  นาสอน
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายปรีชา  คงปราบ
 
1. นางลำแพน  ร่วมศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวศิริพร  นาสอน
 
1. นางสาววสุธา  บุญรักษา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 39 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  วันเกลี้ยง
2. เด็กชายวัฒนชัย  บ่อคำบ้อ
 
1. นายต้น  วงศ์วิเศษ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายบุรัสกร  ใจด้วง
2. นางสาวมิรันตี  พิมน้อย
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  โพธิกลาง
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72.46 เงิน 37 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาววรัชญา   อะทะ
2. นางสาวศิราวรรณ   สมภา
3. นางสาวสุดาพร   จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายสุรัตน์  ศรีเจริญ
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  อินสมบัติ
2. เด็กหญิงศศิประภา  พาทอง
 
1. นายบุญเท็ง  กาติ๊บ
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวมัสชา  บัวคำ
2. นายศุภวัฒน์  คำวงศา
 
1. นายมาโนช  จำรูญ
2. นายสุชีพ  เจริญวนวิจิตร
 
41 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์ทุม
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 27 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวอรนิช  สิงห์ดา
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
43 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  ปราโมกข์
 
1. นางพรศรี  เพ็งเรือง
 
44 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นายปริยะ  มีรส
 
1. นางพรศรี  เพ็งเรือง
 
45 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 37 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายสหรัฐ  ขวานา
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
46 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววิชุดา  ชะนะมา
 
1. นางสาวธนิกุล  จงบริบูรณ์
 
47 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วพุฒ
2. เด็กหญิงเวธกา  ติปี
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
48 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงแพรวนภา   สุขจร
 
1. นายวิทยา  ทองรวม
 
49 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาววาย  เขียวคำ
 
1. นายฝนสั่งฟ้า  พาเขียว
 
50 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  พอแฮ่ว
2. เด็กหญิงทิชา  ทุมลา
3. เด็กหญิงสรัลพร  ทองศรีอ้น
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
51 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวกมลทิพย์  เอี่ยมโซ้
2. นายณัฐวุฒิ  ตลับเพ็รช
3. นายนพวิชญ์  ธรรมใจ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศรีวิชัย
 
52 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายภานุพงศ์  ถนอมเกียรติ
 
1. นายไตรรงค์  อินทะจันทร์
 
53 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกริชเพชร  บุญทา
2. นายกันตพิชญ์  ชมสา
3. เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ยอด
4. นางสาวจิราวรรณ  ยะคะเรศ
5. นางสาวชนากานต์  เจือเจริญ
6. นางสาวฐรรฌภฬ  เพชรมั่ง
7. นางสาวฐิติพร  เรียงสา
8. เด็กชายณัฐฐาพร  สนธิพงษ์
9. นายณัฐิวุฒิ  คำพันธ์
10. เด็กชายทศพล  สร้อยชื่น
11. นายธนพล  เตชาวัฒน์
12. เด็กชายธนาธร  เพลียน้อย
13. นางสาวธิดารัตน์  จูมจันทร์
14. นายนที  บุคำ
15. นางสาวนภาพรรณ  มั่นคง
16. นายบัญญพนต์  บุ้งรุ่ง
17. นางสาวประภาวรินทร์  ปรมัตถ์วณิช
18. เด็กชายประสิทธิชัย  ยาท้วม
19. นางสาวปัทมา  เม้าพิมพา
20. นางสาวพิมพิศา  แก้วประเสริฐ
21. นายพีระวัฒน์  ท้าวภักดี
22. เด็กชายภาคภูมิ  ผาแดง
23. เด็กชายมงคล  ไชยทิง
24. นางสาวมลธิชา  สิทธินันท์
25. นางสาวมินตรา  สุขมานิตย์
26. นางสาวยุรีวรรณ  มาตจันทา
27. นางสาวรัตติกาล  สานหล้า
28. นางสาววิภาภรณ์  จอนคำ
29. นางสาววิลาวัณย์  ลีปัสสา
30. นางสาวสาธิกา  บุญยียวน
31. นางสาวสุทธิดา  แก้ววังอ้อ
32. นายสุรพงษ์  เส็งล้ำ
33. นางสาวสุวนันท์  แก้วดี
34. นายอนุรักษ์  วันนาหม่อง
35. นายอภิวัฒน์  แสนปัญญา
36. นางสาวอรณัญช์  คำปล้อง
37. นายอานนท์  โคตะมูล
38. นางสาวอารียา   หลิมเจริญ
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
2. นายจิโรจน์ณัฐ   ล้อสินคำ
3. นายชัยณรงค์  อย่จันทร์
4. นายบุญแทน  ลาบาง
5. นายปฐมพงศ์  อัครพงศ์พิสิฐ
6. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
7. นายเมธา  เพ็งวัน
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายวรากร  โชคสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 19 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐิวุฒิ  คำพันธ์
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 39 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงอรรถพร  กายา
 
1. นายเพลิน  ประธรรมสาร
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวเครือฟ้า  หอมขิง
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สุระ
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายบัญญพนต์  บุ้งรุ่ง
 
1. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  บุรี
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพัฒน์ชรินท์  สุจริต
 
1. นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายบัญญพนต์  บุ้งรุ่ง
 
1. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.75 เงิน 14 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพัฒน์  ทินา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  จุลพันธ์
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐิวุฒิ  คำพันธ์
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญาพร  พ่อศรีชา
 
1. นางสาวสุพรรณี  เกตุอยู่
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพัฒน์ชรินท์  สุจริต
 
1. นางสาวปรรฎฐมพรรณ  พามา
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  แพงขาว
 
1. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศิรินภา  โปธา
 
1. นายขจรศักดิ์  สีเหลือง
 
69 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.32 ทอง 16 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายกฤษดา  แก้วกวย
2. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีเขื่อนแก้ว
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ขันแก้วทา
4. เด็กหญิงนิลาวัลย์  บุญประเสริฐ
5. เด็กชายภานุเดช  พรมเพชร
6. เด็กชายราชัน  เจนชัด
7. เด็กหญิงวริศรา  ชัยทอง
8. เด็กชายสิทธิโชค  คำนวณ
9. เด็กหญิงหทัยชนก  ชักชวนวงค์
10. เด็กหญิงอรณิช  ศิริลักษณ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำแสน
2. นางสาวอาริยา  ภิรมศรี
 
70 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 33 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงชุดาพร  เชิดชูกิตติคุณ
2. เด็กชายนวพล  พวงศรี
3. เด็กหญิงนุชนาถ  หอมขะ
4. เด็กหญิงปาริสา  เกินเขียว
5. เด็กหญิงอฐิตินันท์  โพธิ์จวง
 
1. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
2. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
71 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 71 เงิน 28 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชัญญา  แก้ววังอ้อ
2. นางสาวนฤสรณ์  ทองศรีอ้น
3. นางสาวมาริสา  ทาแนน
4. นางสาววิรัชญา  วงษ์หลวง
5. นางสาวอรวรรณ  ดิลกราบ
6. นางสาวเสาวนีย์  สุขสำราญ
 
1. นางนารีรัตน์  โทนแจ้ง
2. นางสาวอัฉราภรณ์  เสวันนา
 
72 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 8 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฉันชนก  มีสอน
2. นางสาวติยาพร  พลลี
3. นางสาวธัญวรัตน์  ขวานา
4. นางสาวนฤมล  ขัดสี
5. นางสาวประภาวรินทร์  ปรมัตถ์วณิช
6. นางสาวปุณยาพร  เม่นสุข
7. นางสาวสุมาลี  สารฟอง
8. นางสาวหทัยรัตน์  ลื้อแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์  อย่จันทร์
2. นายต้น  วงศ์วิเศษ
3. นายบุญแทน  ลาบาง
4. นางมณีรัตน์  สิงห์ฉลาด
 
73 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาแดง
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  พรมรักษา
3. เด็กหญิงทัดดาว  สมประสงค์
4. เด็กชายภัครวัฒน์  ชาน้อย
5. เด็กหญิงสุทธิดา  กลิ้งตา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พึ่งน่วม
2. นายเกรียงไกร  โพธารินทร์
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  จินากูล
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  มั่นระวัง
3. เด็กหญิงลลิดา  นันต๊ะมูล
 
1. นางวันเพ็ญ  แสนปัญญา
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายก้องกิดากร  มีมา
2. นายบุญหลาย  คำปล้อง
3. นายพงศกร  วงษ์ลา
 
1. นางสาวจารุณี  เกิดแก้ว
2. นายศิริชัย  ด้วงแดง
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.5 ทอง 4 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจริยา  สาทอง
2. นายณัฐฐินันท์  มาวัน
3. นายธีระภาพ  ฝั้นถา
4. นางสาวปรางศิริ  มีทา
5. นายปรีชาพล  แก้วดวงน้อย
6. นายอดิศร  ดวงอินทร์
 
1. นางวันวิสา   ทิพยศักดิ์
2. นางสุนทราพร  พุฒิเมธางกูร
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.05 เงิน 23 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายศุภวัฒน์  อินวรรณ์
2. นายสมภพ  เจิมเฉลิม
3. นายสมศักดิ์  วงค์ถาติ๊บ
 
1. นายสุรินทร์  เจดีย์
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงนัทชา   แสนอินต๊ะ
2. เด็กหญิงอรปรียา   เตรียมใจ
3. เด็กชายเฉลิมพล   ทองพา
 
1. นางหทัยทิพย์  สมทอง
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.5 ทอง 39 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวธีราพร   สุขคำปา
2. นางสาวเสาวลักษณ์   โสภาใจ
3. นางสาวโยฐกา   พรมแพร
 
1. นายอุกฤษฏ์   สิริมาวรวุฒิ
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวอัจฉราพรรณ  จันโส
2. นายเสฎฐวุฒิ  ใจกล้า
3. นางสาวแก้วกัลยา  มณเทียร
 
1. นางสาวจารุณี  เกิดแก้ว
2. นางสาวอัจฉรา  อ่องประกิจ
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวฐิติมา  เกตุปั้น
2. เด็กหญิงวิมลทิพย์  บุญชม
3. เด็กหญิงอรพินท์  เดชเมือง
 
1. นางสาวจิรชฎาภรณ์  อินลว์อ่อน
2. นางสาวสายพิน  ราชลำ
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 26 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายจตุพล  วงษ์ษา
2. เด็กหญิงนพมาศ  มาอุ่น
3. เด็กหญิงพรพิมล  มุกดาจันทร์
 
1. นางสาวสายพิน  ราชลำ
2. นายไพบูลย์  จุลญาติ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 14 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายวีรภัทร  เกตุหลู้
2. นางสาวสิริวิมล  แอ่งป้อง
3. นางสาวอาภาภรณ์  พรมรักษา
 
1. นางสาวสายพิน  ราชลำ
2. นางสาวอัจฉรา  อ่องประกิจ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 42 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายชยานันต์  กัลยา
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ชาญเดช
 
1. นางปภาดา  รัตนประทีป
2. นางสาวโสมรัศมี  ทั่งคำ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 17 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษ   ปังคำ
2. เด็กหญิงอัจฉรารัตน์  มีหอม
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ใสวรรณ์
2. นางปภาดา  รัตนประทีป
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายดุสิต   ศรีพงษ์
2. เด็กชายทัศนัย   รินสาร
 
1. นางเยาวลักษณ์   สิทธินันท์
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายครองเมือง  บัตรยางนอก
2. นายโกสุม  ทิมี
 
1. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
2. นางสาวเนาวรัตน์  กาศอุดม
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. เด็กชายวีรพงศ์  กอกกาวงษ์
2. เด็กชายอานนท์  เทพอินทร์
 
1. นางสาวจัณณ์ญภัส  จันรุน
2. นางสาวพรรณพิชา  ยาวงษ์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา   ตันใจ
2. เด็กหญิงสร้อยเพชร   ทิมา
 
1. นางทัศนีย์   ต๊ะปัญญา
2. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.4 เงิน 21 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายบุญญฤทธิ์  บุญคำ
2. นายอาิทิตย์  นาสอน
 
1. นายศิริชัย  ด้วงแดง
2. นางสาธิยา  สารเถื่อนแก้ว
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 51.25 เข้าร่วม 35 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวชัญญานุช  ยะขาว
2. นางสาวพชรี  รอดประเสริฐ
 
1. นางสาวนาถอนงค์  กางถัน
2. นางปภาดา  รัตนประทีป
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 4 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. เด็กหญิงอติกานต์  มีโส
2. เด็กหญิงอภิสรา  ทิเลา
3. เด็กหญิงเรณุกา  วงษ์ยอด
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ใสวรรณ์
2. นายณัฐพงษ์  จันทร์มณี
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 17 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายชญานิน  เสาร์จันทร์
2. นายอภิสิทธิ์  จันทร์ต๊ะมูล
 
1. นายฐาปกรณ์  ภู่สวัสดิ์
2. นายวัชร  แพทย์กูล
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นายจิรเมธ  วิชาเกตุ
2. นายจุตรงค์  มาคูณ
 
1. นายจีรศักดิ์  ทาปุก
2. นายไพบูลย์  จุลญาติ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายธนากร   ก่ำแก้ว
2. เด็กชายพงษ์เพชร   แพรปราณีต
3. เด็กชายภูมินทร์   จันแก้ว
 
1. นางเยาวลักษณ์   สิทธินันท์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์   มณีจร
2. เด็กชายทินภัทร   เขียวแก้ว
3. เด็กชายเจษฎา   ลิ้มเลิศสิริ
 
1. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 25 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายนพดล   น้อยโนนทอง
2. นายศักดิธัช   เหมืองหม้อ
3. นายโภคิน   แก้วสุข
 
1. นางทัศนีย์  ต๊ะปัญญา
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นายจีรวุฒิ   จงจิต
2. นางสาววารีรัตน์   ลอยปลิว
3. นายเทวิน  พลพิทักษ์
4. นายไดสุเกะ   บุญศรี
 
1. นางสาววรรณวิภา  จรรยานะ
2. นางเยาวลักษณ์  สิทธินันท์
 
99 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กหญิงทรรศนา  ออนแสน
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ยะคำ
 
100 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  จันทา
 
1. นางสุกัลยา  เอ็บมูล
 
101 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. เด็กชายปฏิภาน  ศิลานทีกุล
 
1. นางสมพร  จันทร์แสนตอ
 
102 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวศรัณยา  คล้ายคง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ยะคำ
 
103 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 78.2 เงิน 41 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  พันแพง
 
1. นางสาววชรวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 61.2 ทองแดง 42 โรงเรียนสหคริสเตียน 1. นางสาวชุติมา  ขันทะศิลา
 
1. นางสาวกัญจน์พร  งาต้น
 
105 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวปวริศา  ขัมภรัตน์
 
1. นางฐิติรัตน์  อุปรัตน์ปรีชา
 
106 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 43 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นางสาวพิมพิชา  คลังสีดา
 
1. นางฐิติรัตน์  อุปรัตน์ปรีชา
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 70 เงิน 39 โรงเรียนฟากท่าวิทยา 1. นายธีรศานต์  แซ่อ๊วง
2. นางสาวพรชนก  จิรเมธีอภิวัฒน์
3. นางสาววราภรณ์  คำจีน
4. นางสาวอนุธิดา  ทะเรรัมย์
5. นางสาวอมรพรรณ  น้อยคำภา
 
1. นางสาวศศิธร  ปิ่นทอง
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  แก้ววังอ้อ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวจิตสุภา   ทะใจ
 
1. นางสาวฉัตรวรุณ  ปริมาณ
 
109 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 21 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. เด็กหญิงเชอรี่   บุญศรี
 
1. นางนพวรรณ  นพศิริ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 26.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายกฤตเมธ  บุตรที
2. นางสาวขนิษฐา  มีต่อม
3. นางสาวจิรนันท์  ตาลาน
4. นางสาวชุติมณฑน์  ลิอินทร์
5. นางสาวฐรรฌภฬ  เพชรมั่ง
6. นายนพรัตน์  วงศ์สุวรรณ
7. นางสาวพัชราพร  ศรีวิลัย
8. นางสาวภัทราพร  ฤทธิ์เทพ
9. นายวชิรวิทย์  ทาแก้ว
10. นางสาวเวณิกา  บุลาวัน
 
1. นายดำรงค์  ไหมสุข
2. ว่าที่ร้อยโทประลำ  พุฒลา
3. นายสวิท  ชัยอำนาจ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุนันวิภา  อ้นมี
2. นางสาวสุวรรณา  ดอนกระโทก
3. นางสาวอรณี  ชัยปัญญา
 
1. นางสาวอาทิตยา  ช้างแก้ว
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 28 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 1. นางสาวพัชราภรณ์   ไชยศิลป์
2. นางสาวรัตนพร   อนุจร
3. นางสาววริศรา   เรือนอิน
 
1. นางสาวพัทธินันท์ณัชชา   พุฒหมื่น
2. นางสดสวย  ใจนิ่ม
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพงศ์ดนัย  ไหมบัวเขียว
2. เด็กหญิงเกวลี  สีแดงน้อย
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ปังคำ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 14.29 เข้าร่วม 37 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายธีรวัฒน์  สมสิน
 
1. นางสถาพร  พวงสำเภา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 22 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  แห่วขัด
 
1. นายสุเทพ  จันทร์ตรง
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 53.29 เข้าร่วม 37 โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 1. นายพีระวุฒิ  คลังกรณ์
 
1. นางสาวธนพรรณ  ซื่อตรง