สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.อุตรดิตถ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพุทธิพร  โสพรรณตระกูล
 
1. นางอัจฉรา  สีสืบวงษ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวรติกร  ชั่งอ่อง
 
1. นางสุวลักษณ์  รัตคธา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจินดาพร  ดิษฐสุวรรณ
 
1. นางอรุณธดี  คำดี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชนาธิป  อยู่เชื้อ
 
1. นางอุษา  เสริมศรี
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชนิตา  คิ้มสิงห์
 
1. นางกาญจนา  วัยวุฒิ
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายปัญจพล  กีรติปิยนันท์
 
1. นางสาวศิริพร  บางสุด
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 23 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวธวัลพร  ศรีจันทร์มาก
 
1. นางสาวศิริธร  บางสุด
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81.33 ทอง 27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  มาศเสนา
2. เด็กชายวรวิทย์  อ่อนวงษ์
 
1. นางสุจินดา  จารุชาต
2. นางเฉลิมศรี  เลียงกลกิจ
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายพงศ์ภัค  บุญมี
2. นายอัจฉริยะเลิศ  เกิดแก้ว
 
1. นางสุจินดา  จารุชาต
2. นางเฉลิมศรี  เลียงกลกิจ
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  กาญจนพังคะ
 
1. นางสาวธนิษฐา  เพ็ชรช้าง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายวัชรเกียรติ  ว่องเจริญพร
 
1. นางวิไลรัตน์  รอดมณี
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.1 ทอง 16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ใจแสน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คำแย้ม
3. เด็กหญิงอรณิชา  อยู่ยิ้ม
 
1. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
2. นางเอมอร  เพ็ชรมี
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายจิรวัฒน์  หวลหงษ์
2. นางสาวฐานิดา  มีรอด
3. นางสาวสุพิทชา  ลิ้มสมมุติ
 
1. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
2. นางสุธารัตน์  จุลญาติ
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 46.8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนดาราพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ดิษฐขำ
 
1. นางเพียงใจ  นครศรี
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45.17 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวนันทัชพร  มั่นคง
2. นายอัครพร  เลิศพิพัฒน์สกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปันสอน
2. นางสาวพชรพรรณ  อมรนพรัตนกุล
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกฤษณะ  พลชา
 
1. นางระวีวรรณ  ดอนท้วม
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นายพิชชากร  คำแก้ว
 
1. นางวิไลวรรณ  ด้วงรักษา
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกนกวรรณ   คงล้อม
2. เด็กหญิงมาริสา  ชูชื่น
3. เด็กหญิงศศิธร  บรรจง
 
1. นายณัฎฐชนม์  กองมา
2. นางสาวบุบผาชาติ  บุตรตะราช
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวดวงนภา  สิงอินทร์
2. นางสาวศุภิสรา  บุญอินทร์
3. นางสาวโชษิตา  นันต๊ะ
 
1. นายสมชาย  ปาณธูป
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายชัยอนันต์  ไศละบาท
2. เด็กชายวริทธิ์  พินิจรัตนอนันต์
3. เด็กชายโสภณัฐ  ขอสวัสดิ์
 
1. นางศรีสุรางค์  รังเพ็ง
2. นายเกริกฤทธิ์  แดงกองโค
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวนิภาพร   ไกรมี
2. นางสาวบุษรินทร์   หินโม
3. นายศิวกร  อึ้งเจริญพานิช
 
1. นายบุญเพ็ชร์  คำแก้ว
2. นางสุจินดา  มีรอด
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายกิตติธัช  แม่นรัตน์
2. เด็กชายพีรพงษ์  นิลนางงาม
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สอนมาก
 
1. นายมิตรชัย  ทาบุดดา
2. นายรณชัย  โปร่งแสง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 13 โรงเรียนพิชัย 1. นายณรงค์  กิ่งกัน
2. นางสาวสิรินภา  ท้วมยัง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ฉาย
 
1. นางสาวกานดา  สุขแดง
2. นางสุจินดา  มีรอด
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกนกอร  ธรรมครบุรี
2. เด็กหญิงสุทธิดา  อินสุข
3. เด็กชายอนุชาติ  สิทธิ์สา
 
1. นายจตุรงค์  บุญเสือ
2. นางสาวอภิญญา  จาดศรี
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.6 ทอง 27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิพรมมา
2. นางสาวพนิดา  สุดใจ
3. นางสาวภัทรวดี  ม่วงทอง
 
1. นางสาววิจิตรา  จิตสุภา
2. นางเพ็ญศรี  อยู่สืบ
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายณัฐ  สุคนมณี
2. เด็กชายศิวะ  ศิริกุล
 
1. นายนิคม  คล้ายชม
2. นายภาดร  พิมพ์โพธิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 43 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายกมลพันธุ์  อุ่นแก้ว
2. นายณัฐนนท์  มังจักร์
 
1. นายนิคม  คล้ายชม
2. นายภาดร  พิมพ์โพธิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 28.89 เข้าร่วม 29 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กชายศักรินทร์  ปาด้วง
2. เด็กชายศิวพร  ศรีทุมมา
 
1. นายอธิป  ฤทธิชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.71 เข้าร่วม 35 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายธนกาญจน์  คงเพ็ชร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำสุวรรณ
 
1. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
2. นายอุดม  บุญเกตุ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายคุณัชญ์  เหมือนทิพย์
2. เด็กหญิงนวพร  นนทการ
3. นายภูวนัย  นวลละออง
4. เด็กหญิงมัลทินี  บ่อเงิน
5. นายสราวุธ  บุญจันทร์
 
1. นายธงศักดิ์  บุญธนาธรรม
2. นางเฉลิมรัตน์  ชูเนียม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.4 เงิน 35 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกาญจนา  ก้านเหลือง
2. นางสาวทัณฑิกา  ไกรลาศ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  มูลคำบิน
4. นางสาวศุภกานต์  เขาวิเศษ
5. นางสาวอำภา  อยู่สน
 
1. นางสาวขนิษฐา  อ่อนจันทร์
2. นางเฉลิมรัตน์  ชูเนียม
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายจงศักดิ์  ผากเบี้ย
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญกลม
3. เด็กชายทิตยณัฐ  น้อยเซ็น
4. เด็กชายภานุวัฒน์  วงษ์แก้ว
5. เด็กชายอรรถกร  บุญตั้ง
 
1. นางสายปัญญา  สุธีรภิญโญ
2. นางเฉลิมรัตน์  ชูเนียม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจริยา  ทิมขำ
2. นางสาวชีวภัฏ  หลวงฟอง
3. นางสาวสิริมา  วารีการ
4. นางสาวสุกุลยา  คำเพ็ง
5. นางสาวอัญชุกร  จันทะเคียน
 
1. นางกนกรัตน์  จันทร์กล่ำ
2. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 79.01 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  นิ่มวิบูลย์สม
2. นางสาวปัทมพร  โพนปลัด
3. นายสุทธิพงษ์  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวสุธาทิพย์  กลิ่นบุญ
5. นายเชาวลิต  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสมศรี  แสงซิว
2. นายโสภณ  อุดรสรรพ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 40 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงนัฐริกา  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  หว่าเกตุ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวอรรณพร  ผาเจริญ
 
1. นายมิตร  จิ๋วภู่
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพลอยงาม  เร็วงาม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  พูลประดิษฐ์
 
1. นางนวลนิภา  นิลกัณหะ
2. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 74.75 เงิน 27 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยนามบุญ
2. นายกษิดิษ  กิจประเสริฐ
 
1. นางจำรอง  สุอรุณ
2. นางสุเพ็ญรัตน์  จานศรีเพ็ญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 61.8 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นางสาวกรพินจรัส  กิ่งทั่ง
2. นางสาวณัฐธิญา  บุตรสันเที๊ยะ
3. นางสาวณัฐธิดา  โหมดจันทร์
4. นางสาววิภารัตน์  คงถาวร
5. นางสาวศรัญญา  กรรณิการ์
6. นางสาวสุทธินันท์  จันทร์ตา
7. นางสาวอนิลมาศ  กาจนุกูล
8. นางสาวอรณี  เมืองชาวนา
9. นางสาวอรวรรณ  ด้วงหิรัญ
10. นางสาวเบญจมาศ  เพ็งปาน
 
1. นางสมศรี  แสงซิว
2. นางสาวเฉลย  วันจิ๋ว
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 84.25 ทอง 15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกนลรัตน์  แป้นสวน
2. เด็กหญิงกรกนก  จันทร
3. นางสาวคิรดา  ไชยสิทธิ์
4. เด็กหญิงจินดาพร  สนิทพันธ์
5. เด็กหญิงชนัฎชิดชน  จันนคร
6. เด็กหญิงฐาปนีย์  เนตรจันทร์
7. เด็กหญิงณัฐนันท์  ตัดใจ
8. เด็กหญิงนิโลบล  อินทรปฐม
9. เด็กหญิงปภัสสร  เปียสง
10. เด็กหญิงพิชญา  คุ้มอักษร
11. เด็กหญิงมัญชรี  วงศ์ตั้ง
12. เด็กหญิงวริศรา  แบบวา
13. เด็กหญิงสรัลชนา  ศรีจันทร์ตรา
14. เด็กหญิงอาทิตวัน  จิตรแจ้ง
15. เด็กหญิงเจนจิรา  พารา
 
1. นางน้ำค้าง  สุขเกษม
2. นายสามารถ  โกฎแสง
3. นางสุกัญญา  มีหอม
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.88 ทอง 4 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลเรไร
2. เด็กหญิงพัชรกมล  แก้ววงหิว
3. เด็กหญิงอุมาวสุ  พรมจันทร์
 
1. นายสุทัศน์  ลิดี
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.52 ทอง 16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวชญาณี  สินสิทธิ์
2. นางสาวพิจิตตรา  สิทธิศักดิ์
3. นางสาวมนัสพร  กล้วยเกษม
 
1. นางฐิติรัตน์  เกษศรี
2. นายสามารถ  โกฎแสง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นางสาวชยาภรณ์  พรมจาโร
2. นายอรรถพล  เอี่ยมประพันธ์
 
1. นายสมบูรณ์  แว่นวิชัย
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 34 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวนพวรรณ  อุปทะ
2. นางสาวปนัดดา  คำพวง
 
1. นางสาวนิตติยา  สนโต
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงผกามาศ  ถุงจินดา
2. เด็กหญิงพัชรพร  ยศสูงเนิน
3. เด็กหญิงศิรินภา  ลอยสุวรรณ์
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
 
46 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 31 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐสินี  วาทหงษ์
2. นางสาวธัญชนก  เส็งตระกูล
3. นางสาวภัทรพร  พูลด้วง
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อยู่บาง
2. นายสัญชัย  ธานีใหญ่
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพลกฤษณ์  วงษ์แก้ว
 
1. นางมัณฑนา  พุ่มไสว
 
48 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนพิชัย 1. นายธีระพงษ์  จันทร์ดำ
 
1. นายวิบูลย์  ทองสุข
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายศิวกร  แผ้วเกษม
 
1. นายสิทธิพร   เจียมจันทร์คุปต์
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. นายอภิชาติ  คงประจักษ์
 
1. นายปัญญา  เม่นสิน
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มีสาตร์
 
1. นางปัญจนา  ศิวานนท์
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาววรรณิสา  พุทธสังข์
 
1. นายปัญญา  เม่นสิน
 
53 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงปารีณา  ชัยอำนาจ
2. เด็กหญิงพินทุสร  มาใกล้
 
1. นางภาณี  กุลศิริ
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงวรรณพร  สิงห์สงค์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ลอบุญ
 
55 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เอี่ยมงิ้วงาม
2. เด็กชายธนพล  พลอยแดง
3. เด็กชายพีรพัฒน์   เงาะหวาน
 
1. นายดนุวัศ  นันตา
2. นางพัฑฒิดา  นันตา
 
56 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์เนตร
2. นายดนัย  พิมพ์สวัสดิ์
3. นายนิรุตน์  คำอิน
 
1. นางสาวปุยฝ้าย  ขุนสุข
2. นายสุพล  นิ่มวิบูลย์สม
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกรกฎ  เรือนอินทร์
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรารัตน์  ศรีสำรวจ
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
59 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายพุฒิเลิศ  บางโพธิ์ทอง
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
60 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายพงศภรณ์  ปิ่นแจ้ง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
61 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  กวนไวยบุตร
 
1. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
 
62 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายนพเก้า  พรหมอินทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ทองนาค
 
63 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายภราดร  วอนกล่ำ
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
 
64 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.66 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายนิติรัช  จรัสกิตติตระกูล
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
65 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  มีเพ็ชร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ปันต๊ะ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายศุภมงคล  มาพริก
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
67 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. เด็กหญิงพรวลี  มีมานะ
 
1. นายวรชัย  ศิริเจริญ
 
68 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายนัฐพงศ์  เริงหิรัญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
69 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายกอบชัย  จันทร์ศรีงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
70 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายฉัตรชัย  รินแก้วงาม
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
71 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวสุวารินทร์  กลัดเจริญ
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
72 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เลิศรัตน์พัฒนา
 
1. นางจันทร์ตรา  ดีมูล
 
73 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กชายชัยณรงค์  มีรอด
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชาวสวน
3. เด็กชายณัฐพล  มีเพ็ชร
4. เด็กชายทนงศักดิ์  พลอยมี
5. เด็กหญิงนุชรีพร  เปรมชัย
6. เด็กชายประสิทธิ์  จันทร์โฉม
7. เด็กชายพุฒิเลิศ  บางโพธิ์ทอง
8. เด็กชายภัทรพงษ์  วอนกล่ำ
9. เด็กชายภาราดร  เหล็กนุช
10. เด็กชายศรนรินทร์  ทิมแป้น
11. เด็กชายศรันย์  อารีเอื้อ
12. เด็กชายอภิสิทธิ์  จันทะนู
 
1. นายบรรพต  บางโพธิ์ทอง
2. นายประเสริฐ  อินทรัพย์
3. นางอมรรัตน์  นามเนียม
4. นางอัฉริยา  คล้ายคลึง
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนบ้านโคนพิทยา 1. เด็กชายมนัสวี  อินดี
 
1. นายสมยศ  เนาว์กระจ่าง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.75 ทอง 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายวัชระ  สุกอยู่
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด(กวีธรรมสาร) 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  รักษาพันธ์
 
1. นายพิศาล  ฉวีศักดิ์
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวเพ็ญศิริ  ทองแสง
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.83 ทอง 21 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายบัญชา  หยองสิริกุล
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงเปรมกมล  รบช้าง
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แป้นไทย
 
1. นายชวน  ตันแก้ว
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. นายศุภวิชญ์  ต่วนเจริญศรี
 
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายภัทรพล  อ่อนคง
 
1. นายพงศกร  มั่นกันนาน
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสรวิชญ์  แสงภูภาส
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายบัญชา  หยองสิริกุล
 
1. นายประดิษฐ์  เหล็กสิงห์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงรุจิรา  สุวรรณอาจ
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาววรินดา  ดาอ่ำ
 
1. นายสรรเสริญ  สาขา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ผ่าผล
 
1. นายนิยม  เกตุกอ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นางสาวรัชนีวรรณ  แม่นแต้ม
 
1. นายสมศักดิ์  แซ่ไล้
 
89 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวจิรัชญา  ทิติ๊บ
2. นางสาวจิรัชญา  คำด้วง
3. นางสาวทัศนีย์  ประทุมมาศ
4. นายปิยะฉัตร  ผาเจริญ
5. นางสาวพิชญ์ชานันท์  แก้วเปี้ย
6. นางสาวพิมพ์ใจชนก  รักษ์แก้วพิน
7. นางสาวภาสินี  แฟงสวัสดิ์
8. นางสาวรัตติกาล  จีนอยู่
9. นายวรวุธ  พิภพผล
10. นางสาวสุนันทา  ปิ่นนาค
11. นายอนุพงศ์  เขียนทอง
12. นางสาวเมทิกา  เจียพงษ์
 
1. นางสาววัฒนา  กานต์ธัญลักษณ์
 
90 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.65 ทอง 17 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายกษิดิศ  ชูชื่น
2. นายชัชชานน  ชูแสงจันทร์
3. นายชัยวัฒน์  กันภัย
4. นางสาวตะวัน  สุขเปีย
5. นางสาวนราพร  พรมโสภา
6. นางสาวมัลลิกา  เรืองเดช
7. นางสาววันทนีย์  ทิแก้ว
8. นายสุริยะ  เต่าทอง
9. นางสาวสุรีรัตน์  มั่นกันนาน
10. นายอภิลักษณ์  ภู่ฟัก
 
1. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
2. นางสาวเปมิกา  โตจันทร์
3. นางสาวเยาวนารถ  จิสัณทนนท์
 
91 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกรกนก  สุวรรณชื่น
2. เด็กหญิงปัญชญา  เกิดส่ง
3. เด็กหญิงพรนภา  แก้วเปี้ย
4. เด็กหญิงพรรษา  คล้ายชม
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผิวมา
6. เด็กหญิงสุรัตน์ดา  จอมราช
7. เด็กหญิงอริษา  ชนสาร
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กังวาล
 
1. นางกิติยาพร  เอื้ออรุณ
 
92 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงนันทวดี  จุ้ยสีแก้ว
3. เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญฤทธิ์
4. เด็กหญิงสิริยากร  จันดา
5. เด็กหญิงเกศสินี  ทรัพย์เณร
6. เด็กหญิงโสรยา  ใจกล่ำ
 
1. นางณฐวรรณ  วันจิ๋ว
2. นายถนัดกิจ  ขวัญแก้ว
3. นายวิบูลย์  ทองสุข
 
93 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกมลรัตน์  มั่นอยู่
2. นางสาวกัญญาวีร์  แดงกองโค
3. นางสาวจันทร์จิรา  เรืองสุวรรณ
4. นางสาวจิดาภา  อุ่นเจริญ
5. นางสาวดวงพร  โกสลากร
6. นางสาวนพมาศ  มีเทศ
7. นางสาวศิราณี  กุนอุ
8. นางสาวสุภัสสรา  จีนบุญมี
 
1. นางกิติยาพร  เอื้ออรุณ
 
94 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  สนแย้ม
2. เด็กชายจิรายุ  อ่อนต้น
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุดารักษ์
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  สายหยุด
5. เด็กหญิงช่อผกา  มาเกาะ
6. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  บุญมี
7. เด็กหญิงทิพย์รดา  บังสันเทียะ
8. เด็กชายธีระพล  ยาสา
9. เด็กหญิงปวีณา  ท้าวแสง
10. นายภัควัฒน์  อินมา
11. นายวีระ  เอี่ยมสอาด
12. เด็กหญิงศรีสุดา  เล็กคำด้วง
13. เด็กหญิงสาวิณี  จันปุณณะ
14. เด็กหญิงสุกัญญา  หนูตัน
15. เด็กชายอำนวย  เจริญศักดิ์ชัยกุล
 
1. นางฑวรรธนวรรณ  โภชนจันทร์
2. นางสาวศิรประภา  โภชนจันทร์
3. นางสาวสุพัตรา  ลี้ศรีสวัสดิ์
4. นางสุภาพร  บุญประเสริฐ
 
95 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 25 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 1. นางสาวณัฐชยา  นามวงศ์
2. นางสาวณัฐพร  คงทน
3. นางสาวธิดารัตน์  นามวงศ์
4. นางสาวธิดาแก้ว  แก้วบรรพต
5. นางสาวนิลพัชร  เจียมยุทรการณ์
6. นางสาวน้ำเพชร  พุ่มบ้านเล้า
7. นางสาวปิยะวรรณ  สุขคำปา
8. นางสาวภิรมณ์ยา  เพ็งหยวก
9. นางสาวลักษพร  แก้วสีขาว
10. นางสาววรรณนิศา  สีพรม
11. นางสาววารุณี  สุวรรณสุข
12. นางสาวสุปรียา  กำเลิส
13. นางสาวหัทยา  กิ่งการ
14. นางสาวอลิศรา  กล่ำทอง
15. นางสาวอารีรัตน์  จันทะมูลลา
16. นางสาวอิสรีวรรณ  เต็นผม
 
1. นายทศพล  นามวงศ์
2. นางมัณฑนา  พุ่มไสว
3. นางอิ่มฤทัย  สาหร่าย
4. นางเบญญาภา  สิทธิธูรณ์
5. นางเพ็ญประภา  ปิ่นอินทร์
 
96 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายพีระพันธ์  โพธิ์เคน
2. นายรัฐพงษ์  มั่นต่อ
3. นางสาวหงส์หยก  แก้วน้ำเชื้อ
4. นางสาวอังคณา  จีนชัย
5. นายอุดมศักดิ์  พรมแป้น
 
1. นายจำทอง  โศจิธาดาเจริญ
2. นางนพวรรณ  โศจิธาดาเจริญ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  พันธ์ทอง
2. เด็กชายภานุพงษ์  อินตา
3. เด็กชายสหรัฐ  จันทร์สละ
 
1. นางบุญยืน  เจริญลาภ
2. นางวรพรรณ  เที่ยงบูทวี
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายกรรชัย  แก้วตอง
2. นางสาวจิรนันท์  เม่นทรัพย์
3. นางสาววริศรา  นาพันธ์
 
1. นางปภศร  ดิษบรรจง
2. นางสุจิตรา  แสนทวีสุข
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกฤติยา  เชื้อมีศรี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ทัดกลาง
3. เด็กหญิงเรณู  สอนเพ็ง
 
1. นายประสงค์  เนตรกลิ่น
2. นายเฉลียว  ม่วงเล็ก
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวศุภร  บุตรดา
2. นายสิทธิพงศ์  เขียวดี
3. นายอนุวัฒน์  นกคล้าย
 
1. นายประสงค์  เนตรกลิ่น
2. นายเฉลียว  ม่วงเล็ก
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.5 ทอง 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณัฐฑริกา  ปานใย
2. นางสาวณัฐริกา  พุกรอด
3. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์วิลัย
4. นายธีระวัฒน์  จันทร์เส็ง
5. นางสาวพรรณรัตน์  แก้วเปี้ย
6. นางสาวรุ่งนภา  จิ๋วอยู่
 
1. นางสุนีย์  จักร์แสน
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงฉันทชา  ทาติด
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  บุญฉิม
3. เด็กหญิงธัญชนก  นาคเกตุ
4. เด็กหญิงมาติกา  นาคมี
5. เด็กหญิงศุภานัน  สุขโชติ
6. เด็กหญิงอาทิตยา  แก่งอินทร์
 
1. นางเพ็ญศรี  เสียงดัง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงสิตราพร  ทองดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เรียนแพง
3. เด็กหญิงอาภากร  แทนหา
 
1. นางณัฐมน  ปิ่นเวหา
2. นางอรชร  ครุธผาสุข
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวธนภรณ์  แก้วฟอง
2. นางสาวพิมพ์  มะโนรมณ์
3. นางสาวเจนจีรา  พึ่งพันธ์
 
1. นางศรีเรือน  คล้ายชม
2. นางอรชร  ครุธผาสุข
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 15 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญมี
2. เด็กหญิงพีรยา  เฟื่องมณี
3. เด็กหญิงวรัญญา  เรืองอยู่
 
1. นายกัมปนาท  สังบัวแก้ว
2. นางสุนันท์  อ่วมแจง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรานุช  น้อยรูปเรา
2. นางสาวศตพร  แปงการิยา
3. นางสาวไพลิน  บุญธูป
 
1. นายณัฐพนธ์  ฟูใจ
2. นางยุพิน  มีชัย
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง 17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจิตธนา  อินถา
2. เด็กหญิงจิรัชยา  วิชาชัย
3. เด็กหญิงชนกานต์  เข็มผง
 
1. นางพิกุล  อินตายวง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78.8 เงิน 32 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวธนิดา  เดชาสินธุ์
2. นางสาวปรางศิริ  ทองก่อ
3. นางสาวพนิดา  แซ่ตัน
 
1. นางพนิดา  กิ่งรอด
2. นางรุ่งนภา  มีแหยม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงบุณยาพร  นิยม
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จุ้ยมาก
3. เด็กหญิงสุวนันท์   บุญเสือ
 
1. นางจิตราภรณ์  นวลแหยม
2. นางอุษา  จาดเรือง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงกฤษณา  สอนหว่าง
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ถิ่นเถิน
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองอิ่ม
 
1. นางสาวรัชดา  ทองอ้วน
2. นางสุกัญญา  ทองอิ่ม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชริญญา  ซ้อนมณี
2. นางสาวนิดตรา  แก้วสอาด
3. นางสาวอารีรัตน์  ทองแตม
 
1. นางนิตยา  ไทยผดุง
2. นางสาวบุญส่ง  นาคสุขมูล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงธันยพร  อินปา
2. เด็กหญิงนัยนา  คำไท้
3. เด็กหญิงยศวดี  จันเพิ้ง
 
1. นางนวพร  กวางแก้ว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชมพูนุท  เภารอด
2. นางสาวญาณี  บูรพา
3. นายพิทักษ์  กอบแก้ว
 
1. นางสาวพรพิมล  นุชพุ่ม
2. นางสุพัตรา   ดีมี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. เด็กชายธนพล  พุกชื่น
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  รอดกำเนิด
 
1. นางฑัณทิกา  บุญเกตุ
2. นางสุรันต์  อินทะปัญโญ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 22 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงตรุษา  เทพมงคล
2. เด็กหญิงอธิชา  ศุภวิริยะมงคล
 
1. นายฉัตรชัย  โฆสิต
2. นางเพียงเดือน  โล่ห์สุดใจ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ยาโม้
2. เด็กชายอนุพงศ์  ดีปัญญา
 
1. นางชนิดาภา  อัศวินิกุล
2. นางอลิษา  เงินหล้า
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. นายภิญโญ  ท้วมยัง
2. นายสหรัฐ  ช้างเนียม
 
1. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชัยรัมภา  พีระพันธุ์
2. เด็กหญิงนัทธมน  พัดชะนะ
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นางดวงเดือน  สัญญะ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71.2 เงิน 26 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงปริชญา  อินเรือน
2. เด็กหญิงหัชนาง  พรบัณฑิตย์ปัทมา
 
1. นางชลันดา  จันทร์มณฑา
2. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นายชินรัตน์  บวบสด
2. นายอนันทชัย  อยู่นาค
 
1. นางสาวชุลีพร  ปานธูป
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 33 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวธีรนาถ  ชื่นชอบ
2. นายศุภกิจ  ชุ่มจันทร์จิรา
 
1. นางภัทณี  วงสกุล
2. นายโกมุท  แก้วไทรหงวน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายชัยพิชิต  เจ๊กอร่าม
2. นายชินวัฒน์  องอาจ
 
1. นายปกรณ์  ทารัตน์
2. นายสุนทร  ขอนวงค์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงนภัสกร  อัศวรุ่งนิรันดร์
2. เด็กหญิงวิศนี  อักษรไชย
3. เด็กหญิงอัชฌา  คำวรรณะ
 
1. นายธีระยุทธ  เกตุมี
2. นางนงนุช  ชัยเนตร
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 23 โรงเรียนพิชัย 1. นายจิราวัฒน์  วงษ์หล่ำ
2. นางสาวพรรณนิภาพร  ปานทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  มาท้ายน้ำ
 
1. นางชะนัตร์ตา  ตุ้มบุตร
2. นายชะเริงพจน์  พัดจันทร์หอม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 33 โรงเรียนน้ำริดวิทยา 1. นายณัฐชนนท์  ค้ำชู
2. นายภานุพงษ์  อินทะพาท
 
1. นางสาวศศิธร  จันทรังศรี
2. นางอลิษา  เงินหล้า
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพิชัย 1. นายวัยทยา  สุดใจ
2. นายเมธิชัย  จีนย้าย
 
1. นางสาวศุลิษา  ฟูคำ
2. นางสาวสุรัตน์  ปานศักดิ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กลิ่นนาคา
2. เด็กชายศิริวัฒน์  อ่อนศรี
3. เด็กชายอมรเทพ  ทับครุฑ
 
1. นายตรัยมิตร  รูปใส
2. นายพิศาล  หงษ์เงิน
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ  เขียวเทศ
2. นางสาวกมลลักษณ์  กันภัย
3. นายธรรมนูญ  ปั้นเนียม
 
1. นายกิตติพงษ์  สว่างทิตย์
2. นายวิราช  น้อยศิริ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายณัฐพล  ม่วงเล็ก
2. นายธนา  กล้าถิ่นดง
3. เด็กชายนันทวัฒน์  กวนไวยบุตร
 
1. นายถวัลยรัฐ  สุขรอด
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิชัย 1. นายกรกฎ  บุตรสิงห์
2. นายพรเจริญ  จีนย้าย
3. นายวัฒนา  สิงเหม
 
1. นายถวัลยรัฐ  สุขรอด
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 1. นายดัสกร  ปั่นปอ
2. นายวันวิเศษ   อภิชาติ
3. นายศุภานันท์  คำหยุ่น
4. นายหัสนัย  สายทอง
 
1. นายกุลชาติ  โกมลกาญจน
2. นายวิทยา  อยู่แจ่ม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 13 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ลีลอย
2. เด็กชายพัสกร  เพ็ชรอินทร์
3. เด็กชายสิทธิพันธ์  คำผิว
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นางพรพรรณ  เอี่ยมต่อ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวณฐพร  บรรลือ
2. นางสาวรุจิภา  ตันติสมบูรณ์
3. นางสาวแพรพลอย  รัตนากร
 
1. นางกมลทิน  พรมประไพ
2. นายองอาจ  พรมประไพ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 18 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ  เขียวเทศ
2. นางสาวกมลลักษณ์  กันภัย
3. นางสาวกาญจนาภรณ์  สุขเรือง
 
1. นายวิราช  น้อยศิริ
2. นางสาวอัจฉริยาภรณ์  รักตลาด
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวชาลิสา  บุญช่วยชู
2. นายภูวไนย  ศรีเนตร
3. นางสาวอภิญญา  แจ่มแจ้ง
 
1. นายพงศธร  ดีมาสู่
2. นายยุทธพร  กิ่งรอด
 
136 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 67 ทองแดง 25 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงวิชาภรณ์  สีเนียม
 
1. นางสาวชไมพร  ศักดิ์ศิริ
 
137 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.2 ทอง 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 1. นางสาวภุมรินทร์  ทองศรี
 
1. นางดารักษ์  ฟองสุข
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายธัญพิสิฐษ์  สิงห์โนนตาด
 
1. นางสาวปัจฉิมา  วานิชสรรพ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 1. นางสาวศิริวรรณ  สิทธิถาวร
 
1. นางเพ็ญพิมล  ม่วงศรีศักดิ์
 
140 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กหญิงอนุศรา  โพธิกมล
 
1. นางสาวรัตนา  จันทร์โสภา
 
141 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวเบญจมาพร  กิจชัยเจริญ
 
1. นางสิริธร  ดีรัศมี
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 14 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  ไทยกูล
 
1. นางพันธนิภา  พรมแก้วต่อ
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกมลวรรณ  เลิศชัยพูนทรัพย์
 
1. นางอัมพร  วัฒนฐายี
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.5 เงิน 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสุชนาภา  ชิตสุข
 
1. นางรุ่งนภา  หมื่นเจริญ
 
145 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายกฤติน  ซ้อนมณี
2. เด็กหญิงจิตติภรณ์  ชาวไร่
3. เด็กหญิงจีรภัคร  ม่วงเนียม
4. เด็กชายวรวี  กังวาน
5. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีม่วง
 
1. นางพัธยา  บุญเสือ
2. นางภัคฐิกานต์  จันทา
 
146 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 25 โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวจุฑารัตน์  รอดดีเพ็ง
2. นางสาวบุญสิตา   ประไพวัฒนาตระกูล
3. นายปริญญา  เพ็งคง
4. นายวุฒิกร  พิบำรุง
5. นางสาวสุขุมาล  อยู่เจริญกิจ
 
1. Miss Elenita  Sumabal
2. นางสาววัลลภา  มณีจร
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. เด็กชายสุชาติ  แซ่ฟู
 
1. นางสาวกรกานต์  จินาเสน
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นายทศพล  ทองแห้ว
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองแห้ว
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงพรศิริ  รักษ์กรุณา
 
1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววิชญาณ์  วีระวัฒนานนท์
 
1. นางสาวปัทมา  ศรีจันทร์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 11 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายการุณ  ต่ายวงศ์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ้ง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทั่งกล่ำ
4. เด็กชายตันติกร  ดีกองสิน
5. เด็กชายมนเทียร  ภู่ดัด
6. เด็กชายวัชรพงษ์  วังเย็น
7. เด็กชายสุขสันต์  โพธิ์เคน
8. เด็กชายหัสนัย  แก้วดวงใหญ่
 
1. นายรัชพล  ศรีริอ่วม
2. นายเฉลิม  หนูชัย
3. นายเอนก  ดีมี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 68.3 ทองแดง 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นายธนัฐสิทธิ์  จันทร์ลอย
2. นายพิเชษฐ์  อยู่ยง
3. นายพีระพงศ์  ท่าดี
4. นายฤทธิชัย  จันทร์เปล่ง
5. นายสุทธิชัย  กัดมั่น
6. นายเกียรติพงศ์  พลประถม
 
1. นายธวัชชัย  วิชาธร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 20 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายธนคุณ  มีจู
2. นางสาวปิ่นประภา  หิรัญคำ
3. นางสาวพรสวรรค์  ยี่เก็งเอี่ยม
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บุญกลัด
5. นางสาวพิชญาฎา  วงศ์แสงวัฒนา
6. นางสาวพิชญาดา  ใจสว่าง
7. นางสาวพิมพ์วรีย์  ขำฉา
8. นางสาวภัทรพร  ทิมศร
9. นางสาวสุชาวรรณ  วันขวัญ
10. นางสาวอธิศปภา  จิตปรีดา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  มะโน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 12 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจณิศตา  ทองเชื้อเดช
2. เด็กหญิงชินันพร  ทองสาย
3. เด็กหญิงนิชานาถ  หล่อเมืองทอง
4. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปั้นจาด
5. เด็กหญิงมนสิการ  นาคบัว
 
1. นางเพียงฤทัย  แก้วหล้า
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 75.2 เงิน 8 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วอยู่
2. นางสาวธนันญา  สุขอยู่
3. นางสาวรุ่งนภา  นาคสมพันธ์
4. นางสาวอธิศปภา  จิตปรีดา
5. นางสาวเมธาวี  อุไรวร
 
1. นางเพียงฤทัย  แก้วหล้า
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ 1. เด็กหญิงมาริตา  แม้นประโคน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  กลัดเจริญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  นำแจ้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนกพร  ศรีสมบูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์  กิตติวัฒน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิชัย 1. นางสาวกาญจนา  คงเทศน์
2. นางสาวชนุชนาถ  ผดุงจิตร
3. นางสาววิไลวรรณ  ทัดนาค
 
1. นายชาญณรงค์  รุ่งทอง
2. นางสาวพจนีย์  สิงห์โตทอง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนพิชัย 1. เด็กชายชยานันต์  นาบำรุง
2. เด็กชายอภิชาตวัฒน์  พันนารัตน์
 
1. นายภูวดล  เกตุมงคล
2. นางสุทัย  มานักฆ้อง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนพิชัย 1. นายสินธัช  รูปสูง
 
1. นายภูวดล  เกตุมงคล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงจุฬามณี  ปฐมพุทธางกูร
2. เด็กหญิงปิญชาน์  เคลือบพ่วง
 
1. นายดิเรก  ดาสี
2. นางสาวนฤมล  สุขแดง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สีเนียม
 
1. นางฐาปนันท์  สอนอินทร์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 77.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ใจ  ทองปิน
2. นางสาวสกุลรัตน์  รัตนพันธ์
 
1. นางสาวประทุม  ใสสีสูบ
2. นางมานิตย์  อุปนันไชย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 5 โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม 1. นางสาวฑริกานต์  ไชยวงษ์
 
1. นางมานิตย์  อุปนันไชย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 91.5 ทอง 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. เด็กหญิงชัชญา  ผดุงวิทยากร
 
1. นางสาวนฤมล  สุขแดง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 70.83 เงิน 21 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ 1. นายปานเทพ  ทองแสง
 
1. นางสุธา  อ่อนขำ
 
166 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางจันทร   สุวรรณชื่น
 
 
167 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางอรุณธดี  คำดี
 
 
168 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวปัทมา  ศรีจันทร์
 
 
169 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางเพียงฤทัย  แก้วหล้า
 
 
170 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสมทรง  งามฉลวย
 
 
171 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางอรชร  ครุฑผาสุก
 
 
172 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางจรัสโสม  ดีณรงค์
 
 
173 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววิไวลักษณ์  อยู่บาง
 
 
174 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาววรรณกนก  เลื่อนลอย
 
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางอุษา  เสริมศรี
 
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางกนกวลัย  สร้อยศักดิ์
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวหทัยกาญจน์  รักสัจจา
 
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางสาวอรุณศรี  เตชะเรืองรอง
 
 
179 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางวิไลลักษณ์  วังวลสินธุ์
 
 
180 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางสาวสุพร  ฉวีศักดิ์
 
 
181 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางกมลทิน  พรมประไพ
 
 
182 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นายองอาจ  พรมประไพ
 
 
183 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1. นางยุพิน  มีชัย
 
 
184 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนอุตรดิตถ์ 1. นางมุกดา   อองกุลนะ