สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 22 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอริสรา  พุทธกิจ
 
1. นางสาวสุภัทรา  ศรีนวล
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุรีพร   จะปิน
 
1. นางปราณี  อินทร์ปินตา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวจารุพร  สวนปลิก
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 76.3 เงิน 15 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวนัฐชฎา  ชะนิดไทย
 
1. นางเบญจมาศ  เมฆพัฒน์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 18 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร   กฤษฏานุกูล
 
1. นางเนาวรัตน์  เยาวรัตนประเสริฐ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.6 ทอง 13 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวดวงฤทัย  บัวกล้า
 
1. นายศราวุฒิ  เนียมหอม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงรมณีย์    พรถึง
 
1. นางสาวปทิตตา  ทนันไชย
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 21 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. นายปิยะ  ลาดสา
 
1. นางษิญาภา  รัตนะธนโชค
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงพิมพลอย  สงเคราะห์
2. เด็กหญิงหทัยทัต  บัวกล้า
 
1. นางศุทธินี  ไพรสนธิ์
2. นางสมศรี  เขียวชะอุ่ม
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวณัธญา   สุขเณร
2. นางสาวสุดาพร   สิงห์ทอง
 
1. นางสาวพับพึง  ชูกำลัง
2. นางศุภจิต   มาตมุงคุณ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายนวพันธ์   พิมพ์ศรี
 
1. นางวชิราภรณ์   พรมณี
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายพีรพัฒน์  วัฒนรุจิราพันธ์
 
1. นายอมรศักดิ์  เสมสันต์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปวีณา  สุวคนธ์
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  คุ้มแก้ว
3. เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์ชัย
 
1. นางชุติมา  สวนปลิก
2. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชยา  กุลทนาวงษ์
2. นางสาววชิรา  สุวรรณรัตน์
3. นางสาวอาริยา  เทพรักษา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  บุญคง
2. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54.6 เข้าร่วม 23 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เกตุดำ
2. เด็กหญิงอัจฉรา  เอี่ยมสุข
 
1. นางชุติมา  สวนปลิก
2. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 13 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพงศ์  ทีภูเวียง
2. นางสาวนพวรรณ  ใจชนะ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  บุญคง
2. นางเปรมปรีด์  ธรรมปรีชา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  หลวงนุช
 
1. นางสาวชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายนคเรศ  พุฒลบ
 
1. นางสาวชรินทร์ธร  เธียรทิพย์วิบูล
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ฤทธิ์ขันธ์
2. เด็กหญิงดลพร   จันทรรัตน์
3. เด็กชายสุทธิรักษ์  สุทธรินทร์
 
1. นางพรรณปพร  นนทธิ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายจิรกิตติ์  ศรัทธาพิทักษ์
2. นายวัชรกร  เอื้อกุศลสมบูรณ์
3. นายอนุรักษ์  สุกโรดม
 
1. นางวาสนา  บัวอ้น
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  น้อมเศียร
2. เด็กหญิงพิชย์สินี  อ้ายวงศ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  เมืองนาคิน
 
1. นางจุรีรัตน์  วังคะออม
2. นายชาญชัย  เจติยานนท์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายธนวินท์  สายสุภา
2. นายประวิทย์  ท้องธาร
3. นางสาวสมัชญา  งอนไปล่
 
1. นางสาวลลิตา  รัตนสุคนธ์วงศ์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุยะวิน
2. เด็กชายถนิต  โพธาเมือง
3. เด็กชายนนทนันต์  นันทะชัย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวธรรศภร   กรองไผ่กลาง
2. นายพิรชัช   จิระพงษ์สวรรณ
3. นางสาวหทัยวัลย์   เชิดชู
 
1. นายสุรินทร์   คำนึงครวญ
2. นางอัมพร  ธีรวรกุล
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชัชรินทร์  เกตุบำรุง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงสหัสยา  กล่ำบุตร
 
1. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
2. นางสาวสิริมา  บุญเครือบ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤษณวรรณ  ยนต์นิยม
2. นางสาวมินตรา  ท้วมนาค
3. นางสาวยลธิดา  ชัยลี
 
1. นางประภา  คงคารัตน์
2. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สารยศ
2. เด็กชายศรราม  ฝั้นวงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัศมี  ชูรักษา
2. นายเสรีภาพ  บำรุงพืช
 
1. นายสัญชัย  ใบศรี
2. นางอำพรรณ  ใบศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 28.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมนทิรา  เคียงคู่
2. เด็กหญิงรติพร  ทิมมะ
 
1. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
2. นางสาววันเพ็ญ  เพ็ชรมี
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67.74 ทองแดง 16 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายวันพิทักษ์  สอนสิทธิ์
2. เด็กชายอนุสรณ์  เจริญดี
 
1. นางวรวรรณ  พิมพ์แสง
2. นางสาวสิริมา  บุญเครือบ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายนัทธพงศ์  พุ่มศิโร
2. นายปฐวีกาญจน์  จิตบรรจง
3. นายเสฎฐวุฒิ  มีหินกอง
 
1. นางประภา  คงคารัตน์
2. นางสุรินทร์พร  มีหินกอง
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกฤตนัย  ชัยมูล
2. นายนิติพล  ชัยมั่น
3. นายปฏิภาณ  ทะสุใจ
 
1. นางประภา  คงคารัตน์
2. นางสาวเรวดี  เพ็ญศรี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 69 ทองแดง 33 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สีสาย
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริตา
3. เด็กหญิงณัฏฐริณีย์   บุญมาก
4. เด็กหญิงนภารินทร์  รอดเมือง
5. เด็กหญิงนิชกมล  ยะลา
 
1. นายนเรศ  หนูป่า
2. นางพรรณราย  เทียนบุญ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 12 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกัญฑิภา  ศรีสุุข
2. นางสาวปรารถนา  ใหญ่พงษ์
3. นางสาวรัตนวดี  เมฆหมอก
4. นางสาวศิริลักษณ์  รัศมี
5. นางสาวสุชานันท์  ทุ่งกระโทก
 
1. นางจามจุรี  พูลรักษ์
2. นางสาวน้ำค้าง  แย้มจันทร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจุฑารัตน์  ช่างเจรจา
2. นางสาวณิชกานต์  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวรุจิพร  เล็กวิไล
4. นายสิทธิชัย  แก้วสุวรรณ
5. นางสาวสุดารัตน์  สายสี
 
1. นางสาวชนัฐฉญานันท์  บุญชู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.01 ทอง 24 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บัวกล้า
2. นางสาวนพวรรณ  ตองอ่อน
3. นางสาวนภาพร  ขวัญเปรม
4. นางสาวผกาวรรณ  กำพล
5. นางสาววันวิสา  แก้วไผ่ซอ
 
1. นางสาวสายบัว  มูลทา
2. นางสาวสโรชินทร์  ประสมศรี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกฤติยา  สาสิงห์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แหลมหลัก
3. นายกิตติพงศ์  อ่ำดี
4. นายคงศักดิ์  โพธิ์กระจ่าง
5. นายจิรายุ  ศรีสุข
6. นายธนวัฒน์  บุญประจวบ
7. นางสาวนฤมล  ปาณะจำนงค์
8. นายพงษ์สิทธิ์  อ่อนปูน
9. นายภุชงค์  เนื้อไม้
10. นายมารุตพงษ์  แสนทวีสุข
11. นายรัตนชัย  ประมาณ
12. เด็กหญิงวรัญญา  จูจันทร์
13. นายวุฒิชัย  อานแดง
14. นางสาวศศิวิมล  นนทธิ
15. นายศุภศักดิ์  แสนสุข
16. นายสิทธิวัฒน์  มาดี
17. เด็กหญิงสุชาดา  พิมพ์เผือก
18. นายสุธี  คำสอน
19. นางสาวสุวรรณภา  รุ่งแจ้ง
20. นางสาวเยาวลักษณ์  สังเขป
 
1. นายณัฏฐนันท์  ดีมา
2. นางทัศนีย์  สัตยาภรณ์
3. นางนัยนา  โพธิ์กระจ่าง
4. นายพยนต์  พูลรักษ์
5. นางศิริวรรณ  วชิรเมธี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตติกร  อังกาบ
 
1. นางธนารัตน์  เทพวงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลสตรี  แสงจันทร์
 
1. นายมานิตย์  ชาติวุฒิ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 77.25 เงิน 31 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  สิงห์คำโล
2. เด็กหญิงรัชนก  สุริยา
 
1. นางลัดดา  วิทยาสุวรรณพร
2. นางสาววันเพ็ญ  เทพวงค์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุพร  ปวงบุตร
2. นายฉัตรดนัย  อุประวรรณา
 
1. นางรักเกียรติ  เกษรพรหม
2. นางวนิดา  พุทธรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66.4 ทองแดง 32 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญสรณะ
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงจินตนา  พุ่มชา
4. เด็กหญิงตุลยา  ครุฑมี
5. เด็กหญิงธนากานต์  เนียมกำเนิด
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เขียวคชสาร
7. เด็กหญิงมนทกานต์  เสือกลิ่น
8. เด็กหญิงศิวรัตน์ชภา  มวลศรี
9. เด็กหญิงสุฑามาศ  แย้มแขนง
10. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ประหวั่น
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
2. นายเกรียงศักดิ์  จำปาอูป
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกลิ่นสุดา  นาคชม
2. นางสาวจิราพร  โต๊ะถม
3. เด็กหญิงฐิติยาพร  ทัศนา
4. นายธนพล  เทียนทัน
5. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทนทาน
6. นางสาวปิยธิดา  เขียวพุฒิ
7. นางสาวภัควลัญชญ์  ทวีอภิรดีชัย
8. นายยุทธณา  โพธิ์ขาว
9. นางสาววนิดา  ประจงค์
10. นางสาวสิรินภา  พุ่มชุ่ม
11. นางสาวสุพรรษา  พรมหงษ์
12. นางสาวสุวดี  สินคง
13. นางสาวอลิษา  กลิ่นทุ่ง
14. นางสาวเพ็ญนภา  เสือทุ่ง
15. นางสาวเสาวภา  จันทร์ทิม
 
1. นางชุลี  ครุธแก้ว
2. นายบุญเกิด  เผือกใต้
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.62 เงิน 39 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงปรารถนา  ระเริง
2. เด็กหญิงสมฤดี  นาลี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อ่อนทอง
 
1. นายศราวุฒิ  ศักดิ์อมรชัย
2. นายสุรกิจ  นองขมวด
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.52 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. นางสาวพรธิรา  หอมชื่น
2. นางสาวศรวลี  รัตนวงศ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  แผลงฤทธิ์
 
1. นายศราวุฒิ  ศักดิ์อมรชัย
2. นายสุรกิจ  นองขมวด
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงพัดสรวง   แก้วเกตุ
2. เด็กชายรัฐพงศ์   คงมี
 
1. นายสมนึก  ตันติไวทยพันธู์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจรรยพร   นพนรินทร์
2. นางสาวเฟื่องฟ้า   ธรรมสุระกุล
 
1. นางนพวรรณ   พิพัฒน์ศิวพงศ์
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุภัทร   หมื่นรักษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ศรีเงิน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  คนขยัน
 
1. นายศศิน  คมขำ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวฐิติมา  ราชเจริญ
2. นางสาวศรีวิไล  ทูลมาก
3. นายเจษฎา  ฟองฟั่น
 
1. นายวสันต์  งามดี
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวสุอนันต์  พุ่มม่วง
 
1. นางสาววชิรา  แก้วเนตร
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวิกร  พื้นดอนเค็ง
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นายจิระพงศ์  เกิดอินทร์
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
53 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวสุนิตา  หอมเย็น
 
1. นางสาวสุนันทา  แกมเงิน
2. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
54 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  คำวัฒนา
 
1. นายศศิน  คมขำ
 
55 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94.5 ทอง 10 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. นายอนันต์  ช้างดำ
 
1. นางเฉลิมศรี  ปานสุขสาร
 
56 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 79 เงิน 12 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. เด็กชายทิวากร  บันดิต
2. เด็กชายประสงค์  หาญเสมอ
3. เด็กชายอโนชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ
2. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
 
57 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. นายพิษณุ  นันทา
2. นายภาณุพงศ์  บุญมีโพธิ์
3. นายอำนาจ  ยุพา
 
1. นายวิโรจน์  ก้อนเกตุ
2. นางสุภาพร  ธรรมขันธ์
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงกนกพร  ภักดีศิริ
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  หลองเจาะ
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
 
1. นายวิจักร  แก้วประเสริฐ
 
60 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงษ์  ชัยเป็งวงศ์
 
1. นายสุระนิต  สวนสอน
 
61 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 72 เงิน 7 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพนิดา  คล่องแคล่ว
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
62 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายพริสร  ผิวอ่อนดี
 
1. นางสาวกาญจนา   จันนันต๊ะ
 
63 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสุกัญญา   กิตติโครต
 
1. นางสาวกาญจนา   จันนันต๊ะ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายดนุพร  ช่างฟ้อน
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวทิพย์สุดา  ไทยใหม่
 
1. นางสาวอนงค์นาฏ  หลองเจาะ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาววาสนา  ทองน่วม
 
1. นางสาวนันทวัน  ยอดบุญนอก
 
67 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัตร  สุขสวรรค์
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
 
68 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 71 เงิน 7 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายอุดมศักดิ์   บุญยุภู
 
1. นางสาวกาญจนา   จันนันต๊ะ
 
69 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวีระพงษ์  ตะมะ
 
1. นายบรรจง  โต๊ะถม
 
70 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุณยนุช  นุ่มเนื้อ
 
1. นายชุมพล  นันทวงศ์
 
71 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 88.67 ทอง 9 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นางสาวกานต์มณี  จันแว่น
2. เด็กชายกิตติภูมิ  ทิศอุดร
3. นางสาวจริยา  กำมะหยี่
4. เด็กชายฑิฆัมพร  อิ่มชำ
5. เด็กชายณัฐพล  จันทรโชติ
6. เด็กชายทวีศักดิ์  เวสสกุล
7. นางสาวทิพย์สุดา  ไทยใหม่
8. นายประกิต  สายทอง
9. เด็กชายพงศกร  คงอินทร์
10. นางสาววาสนา  ทองน่วม
11. นางสาวสุภาพร  แสงกล้า
12. นางสาวสุวนันท์  ป้องปัดชา
13. นายอานนท์  ฉิมพลี
14. นายเจตดิลก  ถายา
15. นางสาวแพวพรรณ  ชมโฉม
 
1. นายจรัล  ทรัพย์สิน
2. นายภานุพงศ์  ข้างจะงาม
3. นายรัฐศาสตร์  มิ่งรอด
4. นายวสันต์  งามดี
 
72 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงคำ
2. เด็กหญิงชฎาพร  จิตมณี
3. นายณัฐวุฒิ  กันทะวงษ์
4. เด็กชายพงษ์วิทย์  ยอดแสง
5. เด็กชายมานิตย์  สำราญ
6. เด็กชายรัชชานนท์  คำชู
7. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ธรรมวงค์
8. นายสิทธิชัย  สังฆ์ทอง
9. เด็กชายเทิดศักดิ์  หิมวัลย์
10. เด็กหญิงเมธา  นาคชม
11. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีมาลา
 
1. นายภานุพงศ์  สิงห์คราม
2. นางสาววิไลพร  ชิตพันธ์
3. นายสรวิชญ์  คำหลวง
 
73 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ทิศอุดร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อินนุ่ม
3. เด็กหญิงชลธร  เฉยฉิน
4. นางสาวฐิติมา  กิ่งแก้ว
5. นางสาวฐิติวรดา  สุวรรณรัตน์
6. เด็กชายฑิฆัมพร  อิ่มชำ
7. เด็กชายณัฐพล  จันทรโชติ
8. เด็กชายทวีศักดิ์  เวสสกุล
9. นายธนวัฒน์  ขอบเหลือง
10. เด็กหญิงนฤมล  จงบริบูรณ์
11. เด็กหญิงภิราวรรณ  อยู่สุขดี
12. เด็กชายวีระชัย  ชัยรัตน์
13. เด็กชายวุฒินันท์  คนกล้า
14. นางสาวศจี  ทองศรี
15. เด็กหญิงสุพรรณจิตร  สีเนตร์
16. นางสาวเพชราภรณ์  สีพุทธา
17. นางสาวแพรพรรณ  เขียนดี
 
1. นายจรัล  ทรัพย์สิน
2. นายชาญวิทย์  เซี่ยงจ๊ง
3. นายนเรศ  บุญประจวบ
4. นายรัฐศาสตร์  มิ่งรอด
5. นายสมชาติ  ทองปิน
6. นายสิทธิพงษ์  วงศ์ตะวัน
 
74 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤตพร  ขุนใจ
2. นางสาวกันต์ฎาณัชชา  ภู่เงิน
3. นางสาวขนิษฐา  ข้อแก้ว
4. เด็กชายคมสัน  เป็งมณี
5. นางสาวณิชา  สุริยะมณี
6. นายธนชิต  ฤกษ์อุณพงศ์
7. นายธนากร  เชื้อเถาว์
8. เด็กหญิงนฤมล  จันทุดม
9. นางสาวนลพรรณ  บรรจบ
10. นางสาวนิภาภรณ์  ทองคล้าย
11. นายปฏิเวธ  ธีระวรชาติ
12. นายปิยะบุตร  ปันดอนตอง
13. เด็กชายพงศธร  มาแดงสาย
14. เด็กชายรณภูมิ  ชื่นสมบัติ
15. นายรุจน์จิโรจน์  ค้าไม้
16. นายวายุ  วงค์ธรรม
17. นางสาววิภาภรณ์  แก้วโต
18. นายสมชาย  สายแสง
19. นายสมพงศ์  ยุติธรรม
20. นางสาวหฤทัย  เสาร์เรือน
21. นายอธิรัตน์  วงคำผุย
22. นายอนุพงศ์  ศิริจันทร์
23. นางสาวอนุสรา  อินยะรัตน์
24. นายอัฐพล  มณีพันธุ์
25. นางสาวเนตรนภา  เตชะชัย
26. นางสาวเรไร  ดีมาก
27. นายไชยวัฒน์  กรปรีชา
 
1. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์
2. นายณัฐกิตต์  กันทะชุมภู
3. นายถุงเงิน  วิศิษฏจินดา
4. นายสิทธิชัย  โควาบุญพิทักษ์
5. นายสุคนธ์  กันทะชุมภู
6. นายสุชิน  กุหลาบโพธิ์ทอง
7. นายสุรชัย  นวรัตนไพบูลย์
8. นายเบญจรงค์  ก้อนทอง
 
75 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นางสาวกชกร  รุ่งหนองกระดี่
2. นางสาวขนิษฐา  ศรีนอก
3. นางสาวคณิตา  ดูดดื่ม
4. นายคุณากร  ดูดดื่ม
5. เด็กชายจักรติณณ์  ทรัพย์ส่ง
6. นายจิราวุฒิ  สร้อยระย้า
7. นายจีรพัฒน์  อ่วมสุวรรณ
8. นายจีรเดช  อ่วมสุวรรณ
9. นายฐาปกรณ์  เรืองเกิด
10. นางสาวณัฐชา  ฟะสูงเนิน
11. นางสาวณัฐณิชา  มีรักษ์
12. นายณัฐพล  ป่านฉะนี้
13. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
14. นายธวาทิต  เกิดศรี
15. นายธีระพงษ์  ทับชู
16. นางสาวนนทิชา  แหลมหลัก
17. เด็กชายนิธิภัทร  หว่างจันทร์
18. นายนิธีกร  ศักดีชน
19. นางสาวบุษรินทร์  สมพันธ์
20. นางสาวปราณี  วงค์ราษฎร์
21. นางสาวปรารถนา  ใหญ่พงษ์
22. นางสาวปลายฟ้า  ทับชู
23. นายปวริศร์  ชิมิซึ
24. นายปิยพนธ์  ทองเพ็ง
25. นายพัฒนพงศ์  ธัญญประดิษฐ์
26. นายภูวนารถ  กรรณิการ์
27. นางสาวมนัสชนก  ปานเกิด
28. นางสาวมยุรา  รุ่งแจ้ง
29. นายมานะ  โตศิริ
30. นายรวิ  เฮงไปล่
31. นางสาววรรณภา  พิษณุกัน
32. นางสาววราพร  เหลี่ยมผา
33. นายวัชระ  คำยอด
34. นายศรัญยู  เล่ายี
35. นายศักดา  เกศโต
36. นางสาวสุชานันท์  ทุ่งกระโทก
37. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  ค้ำจุน
38. นายเพิ่มพงศ์  อำภาไพ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
2. นางสาวน้ำค้าง  แย้มจันทร์
3. นายพันศักดิ์  แสงทอง
4. นางภิรมยา  เกิดศรี
5. นางสาวลำยงค์  พิมพิสาร
6. นางสาวอภิวันท์  ขันแข็ง
7. นางอรัญญา  ยงพันธ์
8. นางสาวเนาวรัตน์  โตีะเครื่อง
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายภูริเดช  ครอบครอง
 
1. นายประดิษฐ์  ท่าชัย
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  นุชเกิด
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 26 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุรัสวดี   พันธุ์อุดม
 
1. นายวรพงศ์  ภุมรา
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.16 เงิน 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   บุตรนามดี
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 20 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงวสุนทรา  เทวะ
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 5 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาววราลี  จันทร์วงศ์
 
1. นายนิพนธ์  นิลกำแหง
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนศรีนคร 1. นายธนวัฒน์  เกิดศรี
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 6 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร  น้อยยม
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีนคร 1. นายมานะ  โตศิริ
 
1. นายธานี  เกิดศรี
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  เรืองฤทธิ์
 
1. นางอนุตตรา  รักษาวงศ์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวเบญญาภา  อรัญญาเกษมสุข
 
1. นายวรจักษ์  ชาวด่าน
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงนฏภรณ  บัวบาน
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาววราลี  จันทร์วงศ์
 
1. นายประจวบ  ชูเชิด
 
91 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ใขเจริญ
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ไพเราะ
3. นายฉัตรมงคล  ทิพยวรรณ
4. เด็กหญิงชนิสร  เทพยศ
5. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์คลาย
6. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์วิเศษ
7. เด็กหญิงชุมสาย  บุรสินสง่า
8. เด็กหญิงฐิติกา   ตาปิ๋งเครือ
9. เด็กหญิงณัฐนนท์  นังคัล
10. เด็กชายณัฐพร  คงมา
11. เด็กหญิงธารารัตน์  อุบล
12. เด็กชายนิสิต  คำแปง
13. เด็กหญิงปฐมวรรณ  เอมสมุท
14. นางสาวปนัดดา  เป็งแสนพู
15. เด็กหญิงปนัสยา  ชักช้า
16. เด็กหญิงประภัสสร   แสงอรุณ
17. เด็กหญิงพรไพลิน  นววะสิทธิ์
18. เด็กชายพัทธนันท์  พุทธานันทเดช
19. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อุ่นเจริญ
20. เด็กหญิงภิรมณ  แสนช่าง
21. เด็กหญิงลลนา   มณีสุโข
22. เด็กชายวรพล  คงมา
23. เด็กหญิงวิชญาพร  เอี่ยมสอาด
24. นางสาวศศิวิมล  จันทร
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  บรรเทาใจ
26. นางสาวสุนันท์   มณีรอด
27. นางสาวสุพรรณษา  บุญเกิด
28. เด็กหญิงอาทิตติยา  ศรีเนตร
29. เด็กหญิงอารียา  จันทร์เจริญ
30. เด็กชายอินทัช  เทียบฟัก
31. เด็กหญิงเบญญาภา  นวลจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายวรจักษ์   ชาวด่าน
3. นายสุรพล  บัวขำ
 
92 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาว วนัสนันท์  เกษประสิทธิ์
2. นางสาวกมลพรรณ  เลาหชาตรูป
3. นายกรภัทร  ทองภัทรนิธิ
4. นายกวิน  ภัทรชานนท์
5. นายคุณานนต์   ยั่งยืน
6. นางสาวชนากานต์  จาดศรี
7. นายชลกานต์  โต๊ะทองนพคุณ
8. นายชัยมงคล  บัวขม
9. นางสาวฐิตินันท์   บุญลอย
10. นางสาวณัฐชยา  เขียวหอม
11. นายณัฐพล  ภูมิวัฒน์
12. นางสาวทิพย์ญาดา  ทิพสูงเนิน
13. นายธนากร  ดีเอี่ยม
14. นางสาวนริศรา  มากบ้านบึง
15. นางสาวนฤดี  สุขใส
16. นายนัฏฐิติ  เวียงสี
17. นางสาวนิศากร  บรรลุ
18. นางสาวนุชรินทร์  ทิพสูงเนิน
19. นายบัญญวัฒน์  ทักษิณ
20. นายพงศกร  จันทนะโพธิ์
21. นายพลวัฒน์  รังสรรค์
22. นางสาวพลอยพรรณ  บัวทอง
23. นายภานุชา  แซ่เตียว
24. นางสาวภานุมาศ  กุลคิด
25. นายมนตรี  พุทธานันทเดช
26. นายยุษธพิชัย  ตามควร
27. นางสาวรัดเกล้า  บุรสินสง่า
28. นางสาววรรณฤดี  ศักดิ์เอี่ยม
29. นางสาววลัยพร  ปราศจาก
30. นายวัชระ  เดชกุล
31. นายวิษณุ  ปักดำ
32. นายสหรัฐ  จงเจริญ
33. นางสาวสุกัญญา  นิระโทษะ
34. นางสาวสุพรรณษา  หลวงหล้า
35. นายอนุชิต  ชัชวาล
36. นางสาวอังคาร  อัมพรศักดิ์
37. นางสาวอัญชลีพร  วรชุม
38. นายเนติพงษ์  อัครเสถียรพงศ์
39. นางสาวเมธินี   กิปัญญา
40. นางสาวไพลิน  เลื่อนลอย
 
1. นางสาวกาญจนา  จันนันต๊ะ
2. นายวรจักษ์   ชาวด่าน
3. นายสุรพล  บัวขำ
 
93 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.65 ทอง 10 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรวารินทร์
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  สุคนธานนท์
3. เด็กชายจักรกฤช  นุชปาน
4. เด็กหญิงจันทรา  คล้ายบุญ
5. เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนวงษ์
6. เด็กชายณัฐวัตร  เวศย์พยัต
7. เด็กชายธวัชชัย  พัดเส
8. เด็กหญิงนารีรัตน์  อุ่นใจ
9. เด็กชายภูวไนย  ถิรายุ
10. เด็กหญิงสรีลักษ์  หวังประสพกลาง
 
1. นางชุลี  ครุธแก้ว
2. นางมัลลิกา  อรัญศรี
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.98 ทอง 5 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายชัชวาลย์  จันทร์เต็ม
2. นายญาณวรุตม์  คำพวง
3. นางสาวธนัญชนก  จุมพลศรี
4. นางสาวธัญญารัตน์  แจ่มแจ้ง
5. นายนวพล  พราหมชม
6. นางสาวพรไพลิน  สุวรรณรัตน์
7. นางสาวภัณทิพา  ทองกก
8. นางสาวภัณทิรา  ทองกก
9. นายลัฐพรัฐ  สุมณกูล
10. นายวันเฉลิม  นะน่าน
 
1. นางนิ่มนวล  ขอบเหลือง
2. นายภานุพงศ์  ข้างจะงาม
3. นางสุนทรีรัตน์  มหาปัญญาวงศ์
 
95 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ฟองดา
2. เด็กหญิงนพชนก  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงนันทิยา  เรืองพิศาล
4. เด็กหญิงปิยะธิดา  เปล่งเสียง
5. เด็กหญิงรุจิกานต์   ถ่ายถอน
6. เด็กหญิงศิรินภา  ทองธานี
 
1. นางวราภรณ์  ส้มอ่ำ
2. นางสุธาสินี  หนูเกตุ
 
96 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 1. เด็กหญิงกรรภิรมย์   สุวรรณสาร
2. เด็กหญิงกาญจนา   ปัญญาเงิน
3. เด็กหญิงธีรนุช   หล่อหลอม
4. เด็กหญิงพนิดา   หลักแหลม
5. เด็กหญิงวิชุดา  ยาปัน
6. เด็กหญิงศศิกานต์   ล้นเหลือ
7. เด็กหญิงศศินิภา  พงศ์พันธ์
8. เด็กหญิงศิรินันท์   ศรีวิชัย
9. เด็กหญิงเพ็ญพิชา   ล้นเหลือ
 
1. นางสาวอำนวยพร   สิงห์สม
2. นางสาวเนตรนภา   ไพรสณฑ์
 
97 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  แจ่มมี
2. นางสาวนลัทพร  ยิ้มมี
3. นางสาวปาริชาติ  อัมพรภาค
4. นางสาวรังสิญา  ศิลปศร
5. นางสาวสิรามล  จันโททัย
6. นางสาวเสาวลักษณ์  สุขเมือง
 
1. นางชุลี  ครุธแก้ว
2. นางมัลลิกา  อรัญศรี
 
98 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.8 ทอง 15 โรงเรียนศรีนคร 1. นาย ภุชงค์  เนื้อไม้
2. นายจิรายุ  ศรีสุข
3. นายธนวัฒน์  บุญประจวบ
4. นายสิทธิวัฒน์  มาดี
5. นางสาวเวณิกา  ม่วงหวาน
 
1. นางทัศนีย์  สัตยาภรณ์
2. นางสาวนัยนา  โพธิ์กระจ่าง
 
99 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 85.54 ทอง 10 โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 1. เด็กชายจันทร์ฉาย  ทรงเมือง
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จั่นจีน
 
1. นายพโยม  อุตรพันธ์
2. นางสุกัญญา  ทองมาก
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.2 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชัชฏาพร  จำเนียรสาท
2. เด็กหญิงประภาพรรณ  สิงห์คำโล
3. เด็กชายมงคล  ทาปาระ
 
1. นายพินิจ  สุขลักษณ์
2. นายสามารถ  สิทธิวงศ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษณะ  จอมแก้ว
2. นายณัฐพล  นันตา
3. นายวรัญญู  แก้วกว้าง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตใจ
2. นางเรวดี  รัตนพันธ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริษา  พูลล้น
2. เด็กชายสุขสันต์  สวัสดี
3. เด็กหญิงสุภานน  เริ่มจำ
 
1. นางนงเยาว์  ไชยมุติ
2. นางลักขณา  หลวงแนม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนุชศรา  กำจัด
2. นางสาวสุธิดา  เทียนขาว
3. นางสาวอรุณทิพย์  สินสวัสดิ์
 
1. นายทรัพยสิทธิ์  สรรพโชคอนันต์
2. นายอดุล  หลวงแนม
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจันจิรา  กันไสย
2. นางสาวปวีณา  ขัดสาย
3. นางสาวพรรษา  เทพชัยน่าน
4. นางสาวภริตา  ใจอ้าย
5. นางสาวฤทัยรัตน์  สกุลปราโมทย์
6. นางสาวสุวนันท์  สีแก้ว
 
1. นางสาวกุมาลี  รวมทรัพย์
2. นายนเรศ  หนูป่า
3. นางรัตนา  วงศ์เครือ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงกรณิศ   ยกจำนวน
2. เด็กหญิงชนิสรา   ขอสวัสดิ์
3. เด็กหญิงณิชาภัทร์  ฉาดฉาน
4. เด็กหญิงธนารักษ์   ทั่วดาว
5. เด็กหญิงอลิสา   ต้องประสงค์
6. เด็กหญิงอาตินา   ประธานกุล
 
1. นายสำราญ   สีแก้ว
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีสังข์
2. เด็กหญิงธันวกานต์  พลายแก้ว
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ตรงต่อกิจ
 
1. นายประดิษฐ์   แสงศิลป์
2. ว่าที่ร้อยตรีสุชีพ  ทองมาก
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.91 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐกานต์  ศรีปา
2. นางสาวศศิวิภา  คำถาเครือ
3. นางสาวสิริวรรณ  แดงสาย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  สังเกตใจ
2. นายสุพจน์  ตาด้วง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 17 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นุ่มเนื้อ
2. เด็กหญิงวณิชยา  ผกามาศ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  จุ้ยคลัง
 
1. นายพูลศักดิ์  โพธิ์ทอง
2. นายสมบัติ  ประจุ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82.5 ทอง 34 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นางสาวธนารักษ์  ช่างหิรัญ
2. นายวัฒนชัย  นกทะบาน
3. นางสาวอำพัน  ลอยฟ้า
 
1. นางสาวยุพิน  อยู่เปีย
2. นางสุภาภรณ์  ยศบุตร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.6 ทอง 20 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวจุฑาภรณ์   พยัคฆ์
2. นายณัฐวุฒิ    พุ่มพวง
3. นางสาวนิพัทธา    เพชรเหลี่ยม
 
1. นางเกศินี   เอี่ยมนุ้ย
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 30 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพัชรพร  จินนิน
2. เด็กหญิงรัตติยากร  พุฒตาล
3. เด็กหญิงสุนิสา  ทับทิมทอง
 
1. นางจารุวรรณ  พูลล้น
2. นางจิดาภา  เข็มพล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐริกา  เสาร์แก้วคำ
2. นางสาวพรทิพา  ทับก๋า
3. นางสาวยุภารัตน์  ลิภา
 
1. นางกัญญา  อิ่นแก้ว
2. นางสาวชนมน  อิ่นแก้ว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลักษณา  โสฬส
2. เด็กหญิงวิยะดา  ชูโฉม
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นาคแย้ม
 
1. นางจารุวรรณ  พูลล้น
2. นางจิดาภา  เข็มพล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 26 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  เรี่ยมเจริญ
2. นางสาวณัฐธิดา  พันธุ์สน
3. นางสาววิภาพร  พูลผล
 
1. นางจารุวรรณ  พูลล้น
2. นางจิดาภา  เข็มพล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 1. เด็กชายกิตติทัด  สุดธิสาร
2. เด็กชายสัญชัย  พุ่มน่วม
3. เด็กชายสามารถ  บัวมาก
 
1. นางกมลทิพย์  ใจเยี่ยม
2. นายไพโรจน์  ใจเยี่ยม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 22 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพงษ์  กลิ่นเกิด
2. นายวัชรัตน์  จันทร์ปรางค์
3. นายเจษฎา  หุ่นเทศ
 
1. นางจงดี  ขอบคุณ
2. นางสุพัตรา  รัตนวิสุทธิ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวปิยะนัฐ  รัฐประทาน
2. เด็กชายวรณัฏฐ์  ยุบล
 
1. นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68.88 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  นพนรินทร์
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  หินอ่อน
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา 1. เด็กหญิงลักษิกา  แผลงฤทธิ์
2. เด็กชายวุฒินันท์  พรมคำ
 
1. นายนพดล  มุสิกปาน
2. นางสุมิตรา  ประชัน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 10 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นายพัสกร   สาธกุไร
2. นายวิลาศ   พ้นเวร
 
1. นายธีรพันธุ์  เอี่ยมวชิรากุล
2. นางสาวธีราพร   ศรีนุช
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เถาวัลย์
2. เด็กหญิงอังศุมาลี  นกอินทร์
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75 เงิน 23 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กหญิงจิรตินันท์  ทองก้อน
2. เด็กชายเกรียงไกร  จินะใจ
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กิ่งไทร
2. นางสาวชนิษา  พละทรัพย์
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนท่าชัยวิทยา 1. นายจิราวัฒน์  มณีรัตน์
2. นางสาวปรายศิล  ยอดดี
 
1. นายสุนทร  ยศบุตร
2. นางสุภาภรณ์  ยศบุตร
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  รีฮุง
2. เด็กหญิงนิตยา  มูลทา
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แต้มทอง
 
1. นายชยันต์  ยุบล
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 4 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนภาพร  ขวัญเปรม
2. นางสาวศรัญญา  แสงสาย
3. นางสาวสุทธิดา  ศรศักดิ์
 
1. นายชยันต์  ยุบล
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 12 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธิติพัฒน์  ทองชุบ
2. นายวรรัตน์  จันทร์เจริญ
 
1. นายชยันต์  ยุบล
2. นางนิตยา  มั่งมี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายฐาปกรณ์  เผยพร
2. เด็กชายศิริพงศ์  นนทธิ
 
1. นางสาวปมาพร  พืชเนาวรัตน์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนภัทร์  กันหาคำ
2. เด็กชายนนทนันต์  นันทะชัย
3. เด็กหญิงนุจรีย์  แสนแก้ว
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  กันทะวงศ์
2. นางสาวประวีณา  แสนสุวรรณ
3. นายวรากร  สุริยะตุ่น
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 22 โรงเรียนเมืองเชลียง 1. เด็กชายชญานนท์  ญาณปัญญา
2. เด็กชายตะวัน  กล้าหาญ
3. เด็กชายพชร  ขันเงิน
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองเชลียง 1. นายกฤษณะ  ญาณปัญญา
2. นายสมาน  ชมภู
3. นายสุทธิพร  ฟักฉ่ำ
 
1. นางพิชชากร  มูลปานันท์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายธเนศ  บุญยืน
2. นายปภพ  นนทธิ
3. นายวงศกร  เมืองมูล
4. นายวรเมธ  พรมทอง
 
1. นายชานน  คุรุบรรเจิดจิต
2. นายมานพ  จันทร์หอม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์  อุตบัววงศ์
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  บุญสุข
3. เด็กหญิงอภิญญา  ตาวงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายชยาวีร์  ยิ่งสุข
2. นายพีรพัฒน์  กลั่นความดี
3. นายรัฐวุฒิ  พัฒนชัยวงค์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ธารานาถ
2. นายสุรินทร์  หุ่นสุวรรณ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 41 โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงกนกพร  ลือพั้ว
 
1. นางกัญจน์อมล  อายุโรจน์
 
137 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82.2 ทอง 18 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนพล  อินทรประพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  อ่ำทอง
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย   รองชวน
 
1. นายเทียนชัย   ผิวกำพล
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 17.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายธนไท  บุญเรือน
 
1. นางสมใจ  ขุมเพ็ชร
 
140 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงปรีดาพร   ทับทอง
 
1. นางบุษกร   พานิชสมบัติ
 
141 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวสราลี   สาระมนต์
 
1. นางพชรวรรณ   เมฆพัฒน์
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 17 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสุริวิภา   เชื้อไชยนา
 
1. นางกรรณิการ์   ศิลปวัฒนานันท์
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 29 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายตติญะ  บุญเรือน
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เพ็งยา
 
144 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คำถาเครือ
2. เด็กหญิงทิพยนารี  อ้ายจันทึก
3. เด็กหญิงธัญจิรา  บำรุงราษฎ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  พลเหิม
5. เด็กชายรัฐพล  นันตาใหม่
 
1. นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ
2. นางปริศนา  เอี่ยมสะอาด
 
145 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นายพงศธร  กันยะมูล
2. นายวงศกร  อุ่นนังกาศ
3. นางสาวสตรีรัตน์  อังกาบ
4. นายอนวรรษ  คัชมาตย์
5. นายอภิรนันท์  ปัญญาเสน
 
1. นางนลิน์ภาณี  กรศรีมหาลาภ
2. นายไกรจักร  คำบุญเรือง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.83 ทอง 30 โรงเรียนศรีนคร 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ว่องเอกลักษณ์
 
1. นางสาวอัชชุมณี  ศรีธิ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 36 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวฐิติกาญจน์  ทรวงโพธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญสิริ  น้อยสวัสดิ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 19 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กหญิงสิตานันท์  สุขเกษม
 
1. นางสาวธิมาพร  ชัยวิรัตน์นุกูล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 26 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  จันทร์มา
2. เด็กชายชัยณรงค์  ชัยเดช
3. เด็กชายชานนท์  ประกิจ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  นงนวล
5. เด็กชายบุญพร้อม  สิงประเสริฐ
6. เด็กชายบุรี  บุโรดม
7. เด็กชายสมศักดิ์  วงค์ลาศ
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  กาวิละมูล
 
1. นางสาวกานดา  ชลฤทธิ์
2. นายวสันต์  กันชาติ
3. นางสาววัชรียา  จันทร์เกษร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. นายชนกพงศ์  จันทร์สุพัฒน์
2. นายศุภโชค  ป้องเศร้า
3. นายสิทธินันท์  นิยม
4. นายเกียรติณรงค์  บุญเล็ก
5. นายเจษฎา  ทองพล
6. นายเนติพงศ์  คงพรม
 
1. นางรัตนา  คำมาโย
2. นายสุธิชัย  คำมาโย
3. นางเยาวเรศ  จันทร์สุพัฒน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวฉัตรวเรศ  ดีล้น
2. นายชัยมงคล  บัวขม
3. นายชินพัฒน์  เชื่อวิทยา
4. นางสาวนฤดี   สุขใส
5. นายยุทธพิชัย  ตามควร
6. นางสาวศศิมาพร  พรมพันธุ์
7. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์เจริญ
8. นางสาวสุณิสา  ไก่แก้ว
9. นางสาวสุดาพร  ดีพร้อม
10. นายเนติพงศ์  นิลทการ
 
1. นางสาวจุฑาพร  ธิคุณ
2. นางธัญญาวี   พงศ์สรสิทธิ์
3. นางอรุณรัตน์  คัมภีรพจน์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 13 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิ่งดาว  นุเวที
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  จันทร
3. เด็กชายปราโมทย์  สุวรรณโฉม
4. เด็กหญิงอรณิชา  ศิริประโชติ
5. เด็กหญิงอังค์วรา  ปิ่นรัตน์
 
1. นางจันทนา  ธราพรสกุลวงศ์
2. นางสาวนาฏสินี  ปิ่นรัตน์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 72.4 เงิน 13 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  ราชอาสา
2. นายณัฐวุฒิ  เขียวมงคล
3. นางสาวธิดารัตน์  เชียงทอง
4. นางสาววนิดา  บุญมั่น
5. นางสาวอารีรัตน์  ตองกลิ่น
 
1. นายดำรงค์  ภู่เจริญ
2. นางพงษ์สุดา  ภู่เจริญ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  บุญทวี
2. เด็กหญิงนภารัตน์  ตุ้มเห
3. เด็กหญิงสาธิตา  อินทรบุตร
 
1. นายจรัล  งามสม
2. นางพิชญา  งามสม
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นางสาวบุณยนุช   นุ่มเนื้อ
2. นางสาวภัทราวดี  ทับชุ่ม
3. นายวัฒนพงษ์  เมฆสว่าง
 
1. นางกฤตยา  จ้อยสูงเนิน
2. นายสมบัติ  ประจุ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายจิรภัทร  จิวตระกูล
2. เด็กชายตะวัน   น่วมอ่อน
 
1. นางรัชฎา  ผิวกำพล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นายดุษฎี  บุญธานี
 
1. นางสาวปิญาณี  บูรณะชาต
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. เด็กชายฐาปกรณ์   ฤทธิ์ขันธ์
2. เด็กชายภาษุ  อินทร์ภักดิ์
 
1. นางธัญญวี   พงศ์สรสิทธิ์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 71.43 เงิน 7 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพงศ์  ทานะขันธ์
 
1. นายสามารถ  จัดการ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  กาวิระมูล
2. เด็กชายวันชนะ  เทือกคำซาว
 
1. นายชัชวภัทร  ศึกษา
2. นายธเนศ  มยุรา
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 5 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนากานต์  บุญมี
 
1. นางจินตนา  อินพรม
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 47.25 เข้าร่วม 33 โรงเรียนชัยมงคลพิทยาคม 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทร์ศรี
 
1. นางรัตนา  คำมาโย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 86.18 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 1. นางสาวธีรพร   ทิวงศ์ษา
 
1. นางสาวจุฑาพร  ธิคุณ
 
164 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม 1. นางรัตนา  เพ็ชรมุข