สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.สุโขทัย 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงศิริยา  นาทอง
 
1. นางสุชารัตน์  เรืองจิรโรจน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  สุขแป้น
 
1. นายวิเชียร  โพธิ์จันทร์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงสวรรยา  จีนโก้
 
1. นายธงชัย  สันติชาติ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.7 ทอง 7 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวคัทรียา  สุปินะวงศ์
 
1. นางเพ็ญประภา  รัตนเสถียร
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 19 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงอลิษา  หงษีทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  จันทร์ทุ่ง
 
1. นางสาวอรุณวรรณ  จันทร์ทุ่ง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พุ่มน่วม
 
1. นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.1 เงิน 27 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวชนิษฐา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวเมทินี  เม้าทุ่ง
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 23 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายกษิดิศเดช  สวนปลิก
2. เด็กหญิงชลิดา  มีเหลือง
 
1. นายธงชัย  สันติชาติ
2. นางปิยาภรณ์  รอดประเสริฐ
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 21 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวนัทธิชา  ลิ้มทอง
2. นายสุรักษ์  น้อยลือ
 
1. นายธีรพงษ์  เข็มคง
2. นางสาวยุภารัตน์  เนืองนิตย์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  วัชรขจร
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  มั่นใจ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพชร  พลาวุฑฒ์
 
1. นางวิไล  นิลทวี
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 18 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมศรี
2. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทับโทน
3. เด็กหญิงพนิดา  แสนสุขทวีทรัพย์
 
1. นางกาญจนาภรณ์  แจ้งแก้ว
2. นางฐิติพร  เทียนศรี
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 25 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชนิสรา  ชื่นชมน้อย
2. นางสาวธนวรรณ  ทองธรรม
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  มลิวรรณ์
 
1. นายฐิตินันท์  เหรียญทอง
2. นางนุชลี  สุนันทวนิช
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายชยากร  หอมจันทนากุล
2. เด็กชายอชิระ  ศรีสุขวสุ
 
1. นางสาวปกายดาว  แผลงฤทธิ์
2. นายประสงค์  ทิพย์ธานี
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60.17 ทองแดง 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์วี
2. นางสาวอมรรัตน์  แสงจันทร์
 
1. นายภาณุวัฒน์  มารดาพิทักษ์
2. นางสุวรรณ  อิ่มประเกียนธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 38 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวศรี
 
1. นางสาวศิลดา  ชินนอก
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  บัวเกตุ
 
1. นางอุษา  พุฒลา
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.75 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีม่วง
2. เด็กชายธเนษฐ  มนสิการชัย
3. เด็กชายศิวกร  ทองพรรณ
 
1. นายเสน่ห์  เขียวแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  เขียวแก้ว
2. นางสาววิรมน  ศรคม
3. นายอภิวิชญ์  เขียวคล้าย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  สุ่มแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  อินทะแสง
2. เด็กชายมงคลชัย  ลอยแดง
3. เด็กหญิงศศิธร  สุนทรีมณีกริช
 
1. นางกัณฑิมา  ทาจิตต์
2. นางยุพา  สุนทรีมณีกริช
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายปกรณ์  โตงิ้ว
2. นางสาวมนพัทธ์  เพ็งพี
3. นายเทพพิทักษ์  พงษ์สระพัง
 
1. นางวริสรา  ทองรวม
2. นางสุภาภรณ์  รอดเที่ยง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกมล  เผ่าคนชม
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขชื่น
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  รักษ์บริสุทธิศรี
 
1. นางวรรณพร  วิทธวัช
2. นางสาวเพ็ญศรี  กล่อมคุ้ม
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นายจักรกฤช  จีแจ่ม
2. นายนนทชัย  คำเบิก
3. นายอนุสิทธิ์  ศรีโหมด
 
1. นางสาวสิรินภา  อยู่สถิตย์
2. นายอนุชา  แป้นจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกนกพร  สอนอุทัย
2. เด็กหญิงดวงพร  เจริญวงษ์
3. เด็กหญิงศรีจุฬา  ศรีพิทักษ์
 
1. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์
2. นางสาวสุนันท์  รักทุ่ง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายฉันทวัฒน์  โตพันธ์
2. นางสาวชนนิกานต์  ชาติชำนิ
3. นางสาวระวินันท์  ยิ้มแก้ว
 
1. นางขวัญใจ  สังข์จันทร์
2. นางนิภาภรณ์  แคนหนอง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 35 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกิตติวรา  ราษี
2. เด็กหญิงรัมภา  เพชรชาติ
 
1. นางมาศกร  ทองแท่ง
2. นางวรรณพร  วิทธวัช
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 32 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ทองวิเศษ
2. นายสลัก  สีนวนจำปา
 
1. นายณรรตธร  คงเจริญ
2. นางสาวอัญญารัตน์  คำก้อน
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79.51 เงิน 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงนรินทร  บ้านกล้วย
2. เด็กหญิงวราพร  สีม่วง
 
1. นายฐมทัศน์  เข็มพล
2. นายวัชรพงษ์  ประสานศิลป์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายจักริน  พุ่มพวง
2. นางสาวพัชรินทร์  ขุนทิพย์
3. นางสาวศุภนิดา  เมฆจร
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
2. นายสาทิต  โพธิ์คำ
 
31 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  ทองสุข
2. นางสาวนงค์นุช  บุญเม่น
3. นางสาวสุนิสา  เสือโต
 
1. นายจักกฤษณ์  สุขรอด
2. นายสาทิต  โพธิ์คำ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  เสาวนิจ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  วัฒนะ
3. เด็กหญิงวรุณพร  ศรีเกษม
4. เด็กหญิงสุธิตา  เลิศไธสง
5. เด็กหญิงเนตรนภา  สิงบุดดี
 
1. นางสาวณัฐภรณ์  แสนโส
2. นางสาวสมพร  พูลเกษม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 74.4 เงิน 37 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายขจรศักดิ์  ศักดิ์ดี
2. นายจงเจริญ  หมื่นคำ
3. นายณัฐพล  จิ๋วปัญญา
4. นายพงษ์ทวิทย์  สนองบุญ
5. นายอุทัย  แสงอรุณ
 
1. นางสาวมนฤทัย  หลวงวงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กชายชัยรัตน์  เอี่ยมอ้น
2. เด็กชายฌาคริด  เพชรฤทธิ์
3. เด็กหญิงนัทธมน  ตาบุญถึง
4. เด็กหญิงบุญสิตา  สอนทิพย์
5. เด็กหญิงพิรญา  แก้วคำแสน
 
1. นางสาวน้ำค้าง  หุตะวัฒนะ
2. นายปลวัชร  พุ่มพวง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายณัฐพล  นามคำเมฆ
2. นางสาวธิติรัตน์  ดำนา
3. นายภูวรินทร์  พรแสง
4. นายศิริพงษ์  ใจมนต์
5. นางสาวสายสุนีย์  จ๋องบุญ
 
1. นายสมศักดิ์  สาเกกูล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.02 ทอง 19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนเดช  ศรีสุขวสุ
2. นายปริยะ  แช่มช้อย
3. นางสาวรัชนีวรรณ  ไพศาลวรเกียรติ
4. นายศรัณยู  เกษรบัว
5. นายศุภวิชญ์  เขียวเหลือง
 
1. นายธีรพงษ์  เข็มคง
2. นายภาณุพงศ์  คงเชื้อสาย
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤตภพ  เพื่อนฝูง
2. นายกุลวัชร  อรุณวิง
3. นายจรัสรวี  จิตอนุกูล
4. นายจักรพันธ์  ชนันชนะ
5. นายฉันทัช  บุญธานี
6. นางสาวณัฐธิดา  เอมทิม
7. นางสาวธนนันท์  แป้นจันทร์
8. นายธีรวัฒน์  ก้อนหิน
9. นางสาวปิญากร  นวมอิ่ม
10. นางสาวพรรณกานต์  รอดสิน
11. นางสาวพิมพ์สิริ  ดาทอง
12. นางสาววาสนา  จ๊อกจ๋อง
13. นางสาวศิรินภา  สุขพลอย
14. นางสาวอภิญญา  ปาละวงค์
15. นางสาวอมรรัตน์  ปั้นศรี
16. นางสาวเปรมิกา  ธรรมจุฒา
17. นายโชคชัย  ชูตระกูล
 
1. นายจักรพันธ์  ชีวะวัฒนา
2. นางณพัฐอร  แกล้วกล้า
3. นายวีรพล  ปานดำ
4. นางเฉลิม  พรกระแส
5. นางสาวเมษปุณยาพร  วาดเอื้อยวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วสุข
 
1. นางสมศรี  เจริญศิริ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาววรรณพร  พามขุนทด
 
1. นายทวีศักดิ์  นิวัฒน์เมธา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายธนกานต์  ชัยพรหม
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  อริยะวงศ์
 
1. นางสุภาพ  น้อยจันทร์
2. นายสุเทพ  มาคง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 39 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายภาสุ  ชินชนะไพรี
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  นาคง
 
1. นางภิราณี  คงเจริญ
2. นางสาวเรวดี  ลายพาก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 74.6 เงิน 17 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกนกวรรณ  รอดทิม
2. นางสาวนันทวัน  โคกทุ่ง
3. นางสาวนิตยา  ถึงจีน
4. นางสาวพรทิพย์  กระสาบ
5. นางสาวพรสุดา  เรืองฉาย
6. เด็กหญิงพรหมพร  จรรยพัฒน์
7. เด็กหญิงมัชฌิมา  โมรัษเฐียร
8. เด็กหญิงวีรยา  นุชคำ
9. เด็กหญิงศุภกานต์  ทับจาก
10. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  วรรณา
 
1. นางสาวรัตนา  สิทธิศักดิ์
2. นางวิมลรัตน์  เพ็ญภาคกุล
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ทนา  แออัด
2. เด็กหญิงจิราพัชร  วงค์ปัญญา
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นาคทรัพย์
4. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แจ่มใส
5. เด็กหญิงมธุรดา  คงน้อย
6. เด็กหญิงรัศมี  กล้าสารกิจ
7. เด็กหญิงวรรณิดา  เกียรติเกาะ
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ผูกอ้น
9. เด็กหญิงสุธิดา  สายาง
10. เด็กหญิงหทัยวรรณ  ปัจฉิมยา
11. เด็กหญิงอภิสมัย  บุญประสพ
12. เด็กหญิงอาทิตยา  แจ่มใส
13. เด็กหญิงอุไรรัตน์  อุ่นเมือง
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีทานันท์
15. เด็กหญิงแก้วกานต์  กุลมนต์
 
1. นางสาวปาริชาติ  กุศล
2. นางสาวยุพิน  ขาวทุ่ง
3. นายวิโรจน์  จันทร์เพ็ง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.08 ทอง 8 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  จันทขาว
2. เด็กหญิงสุนิสา  เพ็ชรฟัก
3. เด็กหญิงเยาวเรศ  บุญเที่ยง
 
1. นางสาวปิยะนุช  อาณาเขตต์
2. นางพิกุลทอง  อยู่ป้อม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.72 เงิน 29 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวนิตยา  กลิ่นนวล
2. นางสาวปิ่นแก้ว  น้อยมะโน
3. นายรัตนพล  เอี่ยมหน่อ
 
1. นางดวงเดือน  กิติประสาท
2. นางสายทอง  หลากจิตร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธีรยา  ศิริพรม
2. เด็กหญิงยศวดี  จันทะขาว
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวชุติมา  เมฆพัฒน์
2. นางสาวสุรีย์พร  วงษ์พูล
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 16 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  สีชอล์ก
2. เด็กหญิงรมย์ลดา  แก้วถึง
3. เด็กหญิงลักษมณ  จงใจ
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 33 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วศรี
2. นางสาวณัฏฐภัทร  จันทร์ชุ่ม
3. นางสาวอรทัย  สีชอล์ค
 
1. นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์
2. นายวิบูลย์  เมฆเสือ
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สังข์สุข
 
1. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 35 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. นายสุรนาท  โมลาลาย
 
1. นายบุญส่ง  กุญแก้ว
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์   แซ่ลี
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวสุภาภรณ์  เนื้อไม้
 
1. นางชนิตา  มากเมือง
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาพร   หมู่ขำ
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวสุริยุ   สิทธิธร
 
1. นางเพ็ญนภา  ก้อนเกตุ
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัชรินทร์  ใจมะสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรยา  โมเรือง
 
1. นางสาวอนงค์  บุญหล้า
2. นางสาวโชษิตา  แก้วเสือ
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กชายบรรเจิด  สังวาลย์คำ
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยวง
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 28 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาววิไลพร  อ้นน้อย
 
1. นางสาวโชษิตา  แก้วเสือ
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กชายวรนน  ไชยทอง
2. เด็กชายสุเมธ  น้อยมา
3. เด็กชายอาทิตย์  บดีรัฐ
 
1. นางสาวโชษิตา  แก้วเสือ
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกัญญาวีร์  แสงอ่อน
2. นางสาวนิธิพร  บัวป้อม
3. นางสาวพัชชา  จันทร์คำ
 
1. นายศุภสิทธิ์  ยงค์เจาะ
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวสุชาดา  บดีรัฐ
 
1. นายสุรกิจ  มากล้ำ
 
62 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสิทธิชัย  สิทธิ
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอัครพล  พรมตรุษ
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วแท้
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.66 ทอง 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
66 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายพสิษฐ์  เกตุทิม
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายสุรพงษ์  มิ่งไม้
 
1. นายเคียง  ชำนิ
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายสิรพันธุ์  คล้ายเพ็ชร์
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุดมดรุณี    
71 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงมนัชญา  นาคอ่อง
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
72 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอุดมดรุณี    
73 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุดมดรุณี    
74 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพิชญาพันธ์  คำซาววงศ์
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกัลยกร  หาญนิรันดร์
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ผ่องใส
 
1. นายกิตติภัณฑ์  น้อยยม
 
77 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอัครพล  พรมตรุษ
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
 
78 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 91.33 ทอง 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกัลยกร  หาญนิรันดร์
2. เด็กหญิงชยานันต์  มากเมือง
3. นางสาวชุติมา  วงศ์กาญจนชุติมา
4. นางสาวฐิติยา  อรรถาเวช
5. นางสาวณัฐณิชา  สุนันทวนิช
6. นางสาวธนพร  ประเสริฐทรัพย์
7. นายธนพันธุ์  ตราชื่นต้อง
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วแท้
9. นางสาวนิธิรา  สุวรรณโรจน์
10. นางสาวพิชญ์พิมล  เอี่ยมสำอางค์
11. เด็กหญิงมนัชญา  นาคอ่อง
12. นางสาวศุภาพิชญ์  เกตุทิม
13. นายสิรพันธุ์  คล้ายเพ็ชร์
14. นางสาวสุภาพร  นุ่มบัว
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองขาว
 
1. นางสาวบุษกร  หมอนทอง
 
79 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์  โกลิลาวงศ์
2. เด็กชายพรเทพ  ถิ่นสถาน
3. เด็กชายวรายุทธ  จันตรี
4. นายวัชระ  พุฒิวรพรต
5. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
6. นายอัครพล  พรมตรุษ
7. เด็กหญิงอาภาพร  แซ่เอี๊ยะ
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
2. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
 
80 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณ์  โกกิลาวงศ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เรืองรอน
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจรักษ์
4. เด็กหญิงขนิษฐา  คล้ายขำ
5. เด็กชายจิณณวัตร  คงเกษม
6. นางสาวจินดามาตร์  แป้นดี
7. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวเกตุ
8. เด็กหญิงชลนิภา  ขาวทุ่ง
9. เด็กชายธนพงษ์  ฟักเฟื่อง
10. เด็กชายธวัชชัย  ศรีสุวรรณ
11. เด็กหญิงยุภาวดี  ช่วยคิด
12. นายวัชระ  พุฒิวรพรต
13. นายสายธาร  ยอดเกลี้ยง
14. เด็กหญิงสาวิตรี  ชำนาญเสือ
15. นายอัครพล  พรมตรุษ
16. นางสาวอาทิตติญา  สงครามศรี
17. เด็กหญิงโสรยา  เพ็งเปรม
 
1. นายทวีพงศ์  รอดสิน
2. นายภาณุพงศ์  สุดใจ
3. นายมงคล  ต่ายธานี
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  อยู่กลัด
 
1. นายบุญส่ง  กุญแก้ว
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง 14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  รอดเขียว
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 27 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชนิตรา  จินดามณี
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 42 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวเดือนเพ็ญ  นาจุ้ย
 
1. นายธีรยุทธ  จันทะบุดศรี
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 11 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายเกริกพล  คำธรรม
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กาญจนโสภณ
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวนัทฐา  จันทร์หอม
 
1. นางปราณี  น้อยคง
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายทักษ์ดนัย  บุญมา
 
1. นายกฤษณ์กวี  สวัสดี
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 34 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธรรมธัช  เฉลิมพรภักดี
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาววรัมพร  บรรทัดทอง
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชฎาพร  บัวปั่น
 
1. นางละเอียด  นิตยชาติ
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก้วกองทอง
 
1. นายกฤษฎิ์ชัย  บุญกล่อม
 
93 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกัญญารัตน์  ลาวจันทร์
2. นางสาวจักษณา  กำเนิดศรี
3. นางสาวจิตติมา  แก้วทิม
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  บำรุงไทย
5. นางสาวชณาภรณ์  เอมสกุล
6. นางสาวชลธิชา  พวงขจร
7. นางสาวชลนิชา  นิ่มเพ็ง
8. นางสาวชโรธร  พรหมทอง
9. นางสาวญาสมีน  ฟรีดแมน
10. นางสาวณัฐนิชา  ท้วมนาค
11. นางสาวณัฐสุดา  จิ๋วใด
12. นางสาวตรีกมล  ถึงมี
13. นางสาวทิราภรณ์  จันสุข
14. นางสาวทีราพร  เขียวแก้ว
15. นางสาวธนัญญา  เขียวเมือง
16. นางสาวธนาภรณ์  ใจดวง
17. นางสาวนิชนิภา  ดีรอด
18. นางสาวนิรมล  แก้วไพจิตร์
19. นางสาวประภัสสรณ์  เทพจิตร
20. นางสาวพีรรงรอง  แพ่งทอง
21. นางสาวภัคนทิน  ทองศรี
22. นางสาวรัตนาพร  กลางวงศ์
23. นางสาวรุ้งลัดดา  วงษ์ดิษฐ์
24. นางสาวลักษมณ  ภู่อรุณ
25. นางสาววรรณภา  ภู่พัด
26. นางสาววรรณศิริ  ภาสุดา
27. นางสาวศรัญญา  นวลจันทร์
28. นางสาวศศิธร  ศรีปุงวิวัฒน์
29. นางสาวศิรประภา  ปิ่นทอง
30. นางสาวศิริลักษณ์  เรืองสว่าง
31. นางสาวศิริวรรณ  ทองปลอด
32. นางสาวสิธิพร  สังข์ทุ่ง
33. นางสาวสุธิมนต์  แจ่มแจ้ง
34. นางสาวสุพัชราภรณ์  ทักษิณ
35. นางสาวสุรีรัตน์  อยู่แย้ม
36. นางสาวสุวรรณพร  บุญย้าย
37. นางสาวสุวิดา  จันทร์หอม
38. นางสาวอมลวรรณ  ก้องกิตติโชค
39. นางสาวเกษศิณี  พ่วงหงษ์
40. นางสาวเยาวเรศ  เสือมั่น
 
1. นางกรรณิกา  อุดมกีรติกุล
2. นายกฤษณะ  ปัญญาเลิศ
3. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
4. นางจุฬาพร  บูเทร่า
5. นางสาวนฤมล  ย้อนใจทัน
6. นางสาวศิลาลักษณ์  จ๊อกถึง
7. นางเบ็ญจนีย์  สิทธิเรือง
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.98 ทอง 9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  จรวุฒิพันธ์
2. เด็กชายณัฐพงศ์  มิ่งกลิ่น
3. เด็กชายพลากร  กางกรณ์
4. เด็กหญิงภนิตา  ช่วยหลา
5. เด็กชายวิทวัส  ขวัญเพชร
6. เด็กหญิงศิริพร  คำปั๊บ
7. เด็กหญิงสายธาร  ประทุมศรี
8. เด็กหญิงสุวนันท์  แก้วเฟื่อง
9. เด็กชายเด่นภูมิ  หนูเมือง
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
95 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  อ่ำปลั่ง
2. นายกิตติภัทร  หมีคำ
3. นายทัชภูมิ  คำเย
4. นายธนกร  พุ่มสิโล
5. นางสาวนารีรัตน์  ยาทรัพย์
6. นางสาวปรมาพร  สุขกระจ่าง
7. นายพีระเดช  ภาคนาม
8. นายภาณุพงศ์  ยิ้มณรงค์
9. นางสาวรัตนาภรณ์  คำจริง
10. นางสาวสิริพร  แสงทอง
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
96 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายคมสัน  เจตตะพันธ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มหมี
3. เด็กหญิงภนิตา  ช่วยหลำ
4. เด็กชายวิทวัส  ขวัญเพชร
5. เด็กหญิงสายธาร  ประทุมศรี
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
 
97 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนอุดมดรุณี    
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงติยาภรณ์  กล่อมยิ้ม
2. เด็กหญิงนุชศรา  แย้มเขนง
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ทัพรอด
4. เด็กชายสุกัญญา  บุตรคำ
5. เด็กหญิงสุวนันท์  ได้ดี
6. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวเรือง
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อิ่มเทศ
 
1. นายชยาพล  แป้นจันทร์
2. นายธนากร  บัวแย้ม
 
99 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณัฐมล  เพ็งเปรม
2. นางสาววราภรณ์  โตมอญ
3. นางสาววัชราพร  บางเฟื่อง
4. นางสาวศิริรัตน์  เสนาะพิน
5. นางสาวสิริพร  ไกรทอง
6. นางสาวสุภาภรณ์  อำภาลี
7. นางสาวสุมาลี  อยู่ทุ่ง
 
1. นางสาวพวงชมภู  สิงหชงค์
 
100 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มหมี
2. เด็กชายณัฐพงศ์  มิ่งกลิ่น
3. เด็กชายนพธน  จันทร์เกสร
4. เด็กชายพลากร  กางกรณ์
5. เด็กหญิงพัชชินี  พันธุ์วิไล
6. เด็กหญิงภนิต  ช่วยหลำ
7. เด็กหญิงลลนา  อยู่สบาย
8. เด็กชายวิทวัส  ขวัญเพชร
9. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำเย
10. เด็กหญิงศิริพร  คำปั๊บ
11. เด็กหญิงสายธาร  ประทุมศรี
12. เด็กหญิงสุวนันท์  แก้วเฟื่อง
13. เด็กหญิงเบญจมาศ  กิ่งก้าน
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
4. นางสาวศิกพร  จินดาประชา
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  อ่ำปลั่ง
2. นางสาวจินดารัตน์  สุ่มแก้ว
3. นายจิรวัฒน์  ทับทิมใจ
4. นายทัชภูมิ  คำเย
5. นายธนกร  พุ่มสิโล
6. นางสาวนารีรัตน์  ยาทรัพย์
7. นางสาวปรมาพร  สุขกระจ่าง
8. นายพีระเดช  ภาคนาม
9. นายภาณุพงศ์  ยิ้มณรงค์
10. นางสาวรัตนาภรณ์  คำจริง
11. นายวรวัฒน์  มูลลออง
12. นายสัญญา  เมฆแจ้ง
13. นายอภิชิต  คล้ามทุ่ง
 
1. นางชูจิต  พรหมราชแก้ว
2. นายธนากร  บัวแย้ม
3. นางรัชนี  พุดซ้อน
4. นางสาวศิกพร  จินดาประชา
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 71.6 เงิน 41 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  พะโยม
2. เด็กหญิงปภัสรา  แป้นเกิด
3. เด็กหญิงวณิชชา  จ๊อกถึง
 
1. นางธนารีย์  ฟูงาม
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวจุไรรัตน์  แพงโตนด
2. นางสาวดาริณี  โททอง
3. นายพันเลิศ  อุ่นเมือง
 
1. นางกนกวรรณ  สวนใต้
2. นางสาวลักษณ์พร  เกตุคง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พึ่งเพ็ง
2. เด็กหญิงจตุพร  หงษ์ทอง
3. เด็กชายศรายุทธ  แป้นจันทร์
 
1. นางจินตนา  บุญตา
2. นางสาวโสภา  ผิวศรี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาววลัย   เมาฟาย
2. นางสาววาสนา  เข็มรส
3. นางสาววิมลพรรณ   หนานนะ
 
1. นางสาวธัญทิวา  เย็นใจดี
2. นายประพนธ์   อ่อนพรม
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.5 ทอง 8 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนนทิยา  คำบุตร
2. นางสาวราตรี  เพชรกรัด
3. นางสาววรรณิสา   ปั่นอาจ
4. นางสาววารุณี   รักอาจ
5. นางสาววิไลพร   ข่ายเพชร
6. นางสาวศิรินันท์   แซ่ลี
 
1. นางมัญชุสา   ศรีวิเศษ
2. นางสิริพร  ภูมี
3. นายเชษฐา  เพชรคง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล   เถาวัลย์
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ   จีนด้วง
3. เด็กหญิงสุภาพร  อยู่บุญ
4. เด็กหญิงอริสรา  โพพิเนตร
5. เด็กหญิงแก้วตา  คลังเขียว
6. เด็กหญิงไอลดา   บุญชูช่วย
 
1. นายเชษฐา  เพชรคง
2. นางเบ็ญจวรรณ  จอมศรี
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 33 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายชัยรัตน์  แพงโตนด
2. นายดนุพล  จันทร์สังขรณ์
3. นางสาววันทนีย์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสมศักดิ์  สาเกกูล
2. นายสัญชัย  มีสมบูรณ์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 27 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงชนัญญากาญจน์  รักษ์บริสุทธิศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร  คำนาค
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุญยง
 
1. นางศิริวัลย์  มะโต
2. นายสมหวัง  อิ่มประเกียนธรรม
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.5 ทอง 28 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายธงชัย  วงษ์นาค
2. นายปิยะ  อิ่มคำ
3. นายวสุนธรา  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นายบุญทัน  แก้วมี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  มีถาวร
2. เด็กหญิงปณิดา  สีดาแก้ว
3. เด็กหญิงสมิตา  ไทยมี
 
1. นางนัททักษร  ชยานีวรกุล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวขวัญชนก  สุวรรณศรี
2. นางสาวชนิกา  เงินแก้ว
3. นางสาวอุมาพร  ทองกล่ำ
 
1. นางสาวกัญญาณัฏฐ์  พูลสวัสดิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 19 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปราโมทย์  แก้วบุรี
2. เด็กหญิงศิราวรรณ  โสคำแก้ว
3. เด็กหญิงอรนารี   ก้อนหิน
 
1. นางนฤมล   อรชร
2. นายบุญฤทธิ์  อยู่คร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวกานต์ชนก  ทั่งโต
2. นายรัตนชัย  พุ่มหมี
3. นายวรเมธ  ทั่งโต
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางสาวสุมาลิน  ดอกไม้
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรนุช  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงอัญชลี  นาโหนด
3. เด็กหญิงโสรยา  บัวแก้ว
 
1. นางสาวนาตยา  คำน้อย
2. นางสาวศิริพร  สนองบุญ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 19 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  เถาวัลย์
2. นางสาวลัดดาวรรณ  เที่ยงมณี
3. นางสาวสุจิตรา  ด้วงลอย
 
1. นางนันทนา  เอมะปาน
2. นางนิตยา  พรามจร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 24 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิภาภรณ์  เวียนสุวรรณ
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุรุษโชติ
3. เด็กหญิงสวรส  เงินกลม
 
1. นางปนัดดา  แย้มชู
2. นางเปรมฤดี  ธนกิตติเกษม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายกฤตยชญ์  สอนเม่น
2. นายจีณะศิษฐ์  เมฆเขียว
3. นางสาวพัตราภรณ์  น้อยคำ
 
1. นางกนกวรรณ  สวนใต้
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กชายพัฒนศักดิ์  เล็กศิริมนตรี
2. เด็กชายเกตตุพล  มั่นเหมาะ
 
1. นายฐมทัศน์  เข็มพล
2. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. เด็กชายรัตนากร  แสงอุ่น
2. เด็กชายสุรพัศ  อินหล่อ
 
1. นางสาวภาวนา  มุขพรหม
2. นางสาวสมร  ประชาสน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกาญจน์  แซ่ซี
2. เด็กชายรัชพล  ฝ้ายอิ่ม
 
1. นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ขอนทอง
2. นายวงศธร  สุนทรีมณีกริช
 
1. นางสาวรุ่งดารา  กลั่นเรือง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  แก้วกราด
2. เด็กหญิงภาวินี  มีไผ่ขอ
 
1. นางสาวสุนันทินี  สุขสวัสดิ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เรืองเดช
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  อินทร์ลับ
 
1. นายวัชรพงษ์  ประสานศิลป์
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นางสาวกฤษณพร  พรมชาติกูล
2. เด็กหญิงอัมพวา  ทัดไทย
 
1. นางสาวภัทร์วดี  มูลดี
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81.5 ทอง 11 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายปฏิภาณ  หนานตา
2. นางสาววรรณพร  นันทิใจ
 
1. นางดวงพร  มูลป้อม
2. นางสาววัชรา  แย้มมาก
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 33 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวนภชนก  ศรีสุขวสุ
2. นางสาวโชติกา  นิธิภิญญากร
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 35 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหลี่ยมผา
2. เด็กชายภาณุมาศ  กระหนก
3. เด็กชายสุทัศน์  เรืองดี
 
1. นางสาวจรรยา  ดำดี
2. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 40 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายสมิธ  คำเจริญ
2. นายสุทธิพงศ์  รอดขำ
3. นายอุดมศักดิ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวกนกกร  สุขสำราญ
2. นางสาวไพจิตร  จันทร์โพยม
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวธัญชนิต  ขาวทุ่ง
2. นางสาวธัญพัฒน์  ขาวทุ่ง
 
1. นางเกตุสุริยงค์  คงเจริญ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นายธีระวัฒน์  ภู่สะอาด
2. เด็กชายปรีชา  โตอ่อน
 
1. นางสาววรรณา  ศิลธรรม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เอี่ยมสำอางค์
2. เด็กชายนภนต์  เมฆเจริญ
3. เด็กชายมาร์ค  จันทร์อำนวย
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นางอารยา  รักมหาคุณ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา 1. นางสาวพรพันธ์  ดีประวี
2. นายสุรเชษฐ์  ห่วงมี
3. นายอรรถกร  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นายพรชัย  พลับผล
2. นางสาววรรณา  ศิลธรรม
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 24 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกนกพร  เถาวัลย์
2. เด็กชายชาคริต  แสงสว่าง
3. เด็กชายอิทธิกร  ลิมปวราลัย
 
1. นายฐมทัศน์  เข็มพล
2. นายไพรวรรณ์  พุ่มพวง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายชนานนท์  ทองทา
2. นายสรศักดิ์  เสือมั่น
3. นายสิทธิศักดิ์  ญานปัญญา
 
1. นายนพดล  อินทร์ลับ
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนพรรณ  คำอินทร์
2. นายมนตรี  ลือเฟื่อง
3. นายเอกพงศ์  สิงห์ลอ
4. นายโชคชัย  ชูตระกูล
 
1. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
2. นายเฉลิมพล  อินทรสอาด
 
137 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกุลยา  รักมหาคุณ
 
1. นางสมศรี  ชัยมงคลศักดิ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78.2 เงิน 25 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวณัฐชนันท์  สร้อยศักดิ์
 
1. นางจุฬาพร  บูเทร่า
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงกุลนันท์  สมป่าสัก
 
1. นางสิริภา  ภุมรา
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นายกิตติภูมิ  ตราชื่นต้อง
 
1. นางสาวกัญชลิกา  กลวัยกลาง
 
141 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงพิชญานิน  พูลประโยชน์
 
1. นางทศพร  พัฒนเจริญ
 
142 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 79.6 เงิน 16 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวนคนันทินี  ประกิตธรรังษี
 
1. นางพิมลมาศ  กลิ่นแก้ว
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงจุฑาพัฒน์  พวงสมบัติ
 
1. นางสาวรัตนา  สิทธิศักดิ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายแอนโทนี  มิงเง่
 
1. นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.9 เงิน 8 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายมารุต  หาญทะเล
 
1. Mr.Jerome  Nuyts
 
146 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 85.75 ทอง 17 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  กองมี
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  บุญเจ๊ก
3. เด็กหญิงทิพวัลย์  อินทรประเสริฐ
4. เด็กชายปรีชา  สอนน้อย
5. เด็กหญิงอภิญญา  เย็นเสนาะ
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นางสรินยา  เทศสิงห์
 
147 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 28 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  น้อยผล
2. นางสาวบุษกร  เพ็ชรพูล
3. นางสาวปริศา  ศรีกระจ่าง
4. นางสาวพิมนภา  ครองอัมพรสุข
5. นายศราวุฒิ  บุดดีเหมือน
 
1. นายกิตติพงศ์  ไทยวัฒน์
2. นายเอกชัย  สุริเย
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง 10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายไวทยา  เหวิน
 
1. นายลิขิต  สอนเทียน
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.5 ทอง 23 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายอังศชวาล  จงสมจิตต์
 
1. นายสุปัญญา  สงวนทรัพย์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. เด็กชายชูศักดิ์  พ่วงเงิน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  วงษ์ดิษฐ์
3. เด็กชายทวีทรัพย์  ขุนอุดร
4. เด็กชายทินกร  อุ่นอุรา
5. เด็กชายธวัชชัย  คงนวล
6. เด็กชายนันทวัฒน์  จรแจ่ม
7. เด็กชายน้ำมนต์  มั่นคง
8. เด็กชายปฏิภาณ  เทียนศรี
 
1. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์
2. นายดำเนิน  นันทะกมล
3. นายศิริชัย  พลเวียง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 19 โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม 1. นายปัญญา  ต่ำต้อ
2. นายวิทยา  ยิ้มเทียน
3. นายวุฒิชัย  อ่ำเทศ
4. นายสรายุทธ  จันทขาว
5. นายเชาวฤทธิ์  โชติช่วง
6. นายเอกชัย  อบชื่น
 
1. นายจิราวุธ  คุ้มจันทร์
2. นายดำเนิน  นันทะกมล
3. นายศิริชัย  พลเวียง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 20 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นางสาวทิพย์สุดา  สวนม่วง
2. นายธิตินัทศ์  คำหยุ่น
3. นายนพเก้า  พรมฟู
4. นายปิยพัทธ์  แดงพัด
5. นางสาวพรรณทิวา  ชามา
6. นางสาวรุ่งทิพย์  เสือขำ
7. นายสุทธิพงษ์  เพ็งมา
8. นายเทวัณ  ดำดี
9. นายเปี๊ยะ  ผางชัยภูมิ
10. นายเสกสิทธิ์  แดงทุ่ง
 
1. นางมนัสยา  พุ่มพวง
2. นางสาวสุภามาศ  วงศ์ฉลาด
3. นายเฉลิมพล  คนตรง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 43 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชาติภูรี
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีเงิน
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ซื่อสัตย์
 
1. นางกัณฐ์ลดา  แสงศิลป์
2. นางคุณารักษ์  แสนสุด
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนลิไทพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  รัตนวาดี
2. นางสาววรรณพร  อานุภาพ
3. นางสาวอินทุอร  คำอ่วม
 
1. นางกัญกมล  ศรีจันทร์
2. นางสุวรรณา  พัดขำ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  เที่ยงทุ่ง
2. เด็กหญิงอมรินทร์  เม้าทุ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  โคเรือง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  แก้วคำ
 
1. นางสงกรานต์  แก้วเกต
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนหนองตูมวิทยา 1. เด็กหญิงชาริณี  กันนา
2. เด็กหญิงรัชนิกา  ลือเฟื่อง
 
1. นางสาวรัตติญากรณ์  อัมพวัน
2. นางสาวศิลดา  ชินนอก
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85.71 ทอง 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายปริญญา  ฝั้นพรม
 
1. นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิตย์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  ระย้าย้อย
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แสงเงิน
 
1. นางผ่องอำไพ  ปิ่นสกุล
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนอุดมดรุณี 1. นางสาวกาญจนา  สีขาว
 
1. นางสาวกาญจนา  เรืองทุ่ง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพันธ์  มารดาพิทักษ์
 
1. นางทวีรัตน์  เหรียญทอง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 83.55 ทอง 5 โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 1. นายธวัชชัย  พุ่มทอง
 
1. นางสาววิภา  ระลึก
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 5 โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจรัสศรี  จิตรพิไล
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ผ่องใส
3. เด็กชายวันชัย  นวลจันทร์
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สงสัย
2. นางประดับพร  บุตรสุวรรณ
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนิภาภรณ์  บุญรอด
2. เด็กชายอาทิตย์  สุดจ้อย
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  สงสัย
2. นางรพีพรรณ  สายโกสุม
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวธิติมา   จันทร์อยู่
2. นายศุภกร  คำชุ่ม
3. เด็กหญิงสุกัญญา   เรืองแจ่ม
 
1. นางสาววิไลวรรณ   สว่างศรี
2. นายเชษฐา   เพชรคง
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีปรางค์
2. เด็กชายพงษ์วินัย  ยิ้มช้าง
3. เด็กชายวันชนะ  บวบมี
 
1. นายดนัย  ปานศรี
2. นางประดับพร  บุตรสุวรรณ
 
167 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม 1. นายสิน  นุ่มพรม