สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิรญา  ปาวงค์
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  ลัคนาประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชญา  สุสินธุ์
 
1. นางสาวจิราพร  จันเป็ง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวเมมิตรา  จักขุเรือง
 
1. นางลาวัลย์  ขยันขาย
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 13 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวภริยานันท์  ปาสุนัน
 
1. นางสาวชลิดา  โอดบาง
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  มานะเพียร
 
1. นางรุ่งนภา  บุญธรรม
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวพรกนก  สุชาวดีพร
 
1. นางรุ่งนภา  บุญธรรม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวพรพรรษา  ดอกดวง
 
1. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 9 โรงเรียนวัดพระธาตุห้าดวง 1. สามเณรศรัญญู  พิมใบ
 
1. นางสมพร  บุญมี
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 84.33 ทอง 12 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายศักดิ์มงคล  แก้วยองผาง
2. นายอัครชัย  ปัญญาโสด
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางณัฐชยาพร  ศรีอรรถิกานันท์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวลลิตา  วงค์ษา
2. นางสาววนิดา  สิทธิกัน
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางณัฐชยาพร  ศรีอรรถิกานันท์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงหฤทัย  ใจผุย
 
1. นางสำลี  กันคำ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 29 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายเกียรติศักดิ์  ซอนปา
 
1. นางศิริพร  วิรมณ
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายณพดนัย  คำไทย
2. เด็กหญิงอัญชิตา  จินาเดช
3. เด็กหญิงเกวลิน  ติ๊บวงค์
 
1. นางพรรณิภา  อุสาใจ
2. นางสาวอัจฉรา  ตุ่นสิงห์คำ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัญญมล  อินทะพล
2. นางสาวขวัญธิดา  ดีนุ
3. นางสาวบุษกร  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวอัญชลี  ทุจิ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจบุญ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 18 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงธีราภรณ์  เชี่ยวชาญ
2. เด็กชายพิชิต  มณีรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวกาญจณา  ปันวารี
2. นางชไมพร  ชัยลังกา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36.67 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวภัทจิรา  ป้อมฝั้น
2. นายเฉลิมชนม์  บุตรจุมปา
 
1. นางสาวกาญจณา  ปันวารี
2. นางชไมพร  ชัยลังกา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงศศิธร  แสนเรียบร้อย
 
1. นางศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายสุภาพ  ดียะ
 
1. นางสาวจริญญารักษ์  ชัยมงคล
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57.75 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จอมเมา
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  อินกันทา
3. เด็กหญิงสุชานันท์  วิชัยคำ
 
1. นางกัลยา  สุวรรณา
2. นางสาวเอี่ยมศิริ  ธิยะ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายทัศน์พล  แสนปัญญา
2. นางสาวปาลิตา  คำมา
3. นางสาวอัณศยา  ยาวิระ
 
1. นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม
2. นางศรีสมบูรณ์  สิงหนาท
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา   คำใจยา
2. เด็กหญิงสุทธิดา   คูณสุข
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์   ยอดแก้ว
 
1. นางสาวสุทธิพร  ก้อนสิน
2. นางสุภาวดี  พุฒจาด
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวทิตยา  ทะสุใจ
2. นายธนวัฒน์  กันทะถ้ำ
3. นางสาวรจนา  หมั่นขัน
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
2. นายพินิจ  ทังสุนันท์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์   โสภา
2. เด็กชายขจรศักดิ์  พอสุยะ
3. นางสาวดวงมณี    เนตรพงค์
 
1. นางสาวชนิสรา  พันวัน
2. นางนงพงา  เตจ๊ะแก้ว
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายนวมินทร์  เมธาวงค์
2. นางสาวลลิตา  สุวี
3. นางสาวอังคณา  สินธุยะ
 
1. นางทิพย์สุคนธ์  ทังสุนันท์
2. นายพินิจ  ทังสุนันท์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงศิริพร  อุตมะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ยะจอม
3. เด็กหญิงอารียา  สมบุญโสด
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางสาวอรนุช  เรือนคำ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.6 ทอง 13 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายปฏิภาณ  กุณามา
2. นางสาวรัชดาภรณ์  กันทะถ้ำ
3. นางสาวรุ่งกานต์  ขัดปัญญา
 
1. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
2. นางศศิธร  สมบัติใหม่
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 37 โรงเรียนพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรธนูชัย  แปทู
2. สามเณรบัญชา  ทะนุพุทธคุณ
 
1. พระกฤตพล  กนฺตสุโภ
2. นายธีรพันธ์  บุญมี
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 14 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนฤภร  กัลจาก
2. นายสัคคพล  คนพรหม
 
1. นางสาวปณิดา  ขัดสงคราม
2. นายปริญญา  ปัญญาฟู
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.7 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรธนพล  ปู่เงิน
2. สามเณรศุภฤกษ์  รุ่งแสงส่องอำไพ
 
1. นายธีรพันธ์  บุญมี
2. นายสรชัช  แปงแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.03 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายธนาวัฒน์  วงศ์ศรีใส
2. เด็กชายสุรพงศ์  สุริยะเสน่ห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  จันทน
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายทศพร  ทะบุรี
2. นายนราวิชญ์  ไชยมุงสิงห์
3. นายนฤเดช  ชัยปัญญา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  จันทน
2. นางสาววีนา  ศรีสมพันธ์
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 70 เงิน 24 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวนรินทร์พร  เรือนแก้ว
2. นางสาววรันดา  คำเครือ
3. นายสิงหนาท  ปินตาแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต  จันทน
2. นางศศิธร  แป้นสุข
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงชฎารักษ์   วรรณภิระ
2. เด็กหญิงนิตยาภรณ์   คำยอง
3. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร   ใจคำ
4. เด็กหญิงศิรประภา   ยะเมฆ
5. เด็กหญิงเวสิกา   ยศธิวงศ์
 
1. นายกฤษดา  วงศ์หล้า
2. ว่าที่ร้อยตรียชญ์ดิษพร  วุฒิการณ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.8 เงิน 23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีวิชัย
2. นางสาวกานต์ชนก  ไชยวารี
3. นางสาวจิตรานุช  ปิ่นทอง
4. นางสาวธนภรณ์  ทัวมเนตร
5. นางสาวเกวลิน  เมาคำลี
 
1. นางดวงเดือน  ใจภักดี
2. นางสาวอังคณารักษ์  ภูบาลชื่น
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 12 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกิติกา  สาวิลุน
2. นางสาวกุลณัฐ  กันทะขัติ
3. นางสาวธัญพิชชา  ปาลีกุย
4. นางสาวพิมพกานต์  วงศ์หอมนาน
5. นางสาวมัฐธิดา  ชนันชนะ
 
1. นายพิชัย  ผาหลวง
2. นางสาวอำภา  เขียวดี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกฤษณา  สุภามงคล
2. นางสาวณัฐริกา  กันทะวัง
3. นางสาวปัทมพร  ไชยเดช
4. นางสาวสุทธิภรณ์  เขื่อนมณี
5. นางสาวอัญชุลีพร  เชื้อป้อม
 
1. นางอรพินธ์  กันทะรัน
2. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.76 ทอง 5 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ศรีชัย
2. นายสิทธิพร  กาวี
3. นางสาวสุนิษา  อุตมะ
4. นายอภิวัฒน์  ปู่แก้ว
5. นางสาวอรทัย  มูลงาม
 
1. นายชัชชนานันท์  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวนพมาศ  ศิลาพงษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.4 ทอง 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  สิงหาทา
2. นางสาวกมลทิพย์  จองกลาง
3. นายกฤตนัย  ผันอินทร์
4. นายกิตตินันท์  ตุ่นสิงห์คำ
5. นายจงกล  อุดมา
6. นายจตุพร  สินเสาร์
7. นางสาวชนนิกานต์  วงษ์พันธ์
8. นางสาวณัฐนรี  ต่างใจรักษ์
9. นายณัฐพล  แก้วอุดร
10. นายธีรนัย  คำไวโย
11. นางสาวนุชนาฏ  อโนต๊ะ
12. นายปิยภูมิ  ตัณฑเจริญกิจ
13. นายพงศกรณ์  แปงวัง
14. นางสาววชิรญาณ์  มั่งคั่ง
15. นางสาววิลาสินี  ตีวงค์
16. นางสาวศศิธร  โปธิคำ
17. นางสาวศศิวิมล  โปธาดุก
18. นายศุภชัย  ต๊ะยานะ
19. นางสาวเจริญพร  ยะป้อม
20. นางสาวเบญจรัตน์  สุริยะ
 
1. นางนฤมล  คณารีย์
2. นายวิเชียร  พิสูจน์
3. นางวิไลภรณ์  แก้วบุญปัน
4. นายสายัณห์  จันทร์ตาลบ
5. นางสุกานดา  เหล่าทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 22 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกฤติญาภรณ์  พุทธกาล
2. นายกิตติรัตน์  อินทนุ
3. นางสาวจตุพร  วงศ์ชัยเดช
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  กลัดพันธ์
5. นางสาวชลธิชา  ธรรมอุปละ
6. นายติณณภพ  สุปินะ
7. นางสาวทาริกา  ปินตา
8. นายธงชัย  อุตมะ
9. นายพิทวัส  ขัดปัญญา
10. นางสาววราภรณ์  คำวังพฤกษ์
11. นางสาววิภาวี  มณีทอง
12. นางสาวศศินา  ปาสุนัน
13. นางสาวศิริทิพย์  ศรีทิใจ
14. นายศิลา  วรรณภิระ
15. นางสาวสุณิสา  จินดาหลวง
16. นางสาวสุดารัตน์  บังคมเนตร
17. นางสาวอัมภาพรรณ  ดวงจันทร์
18. นางสาวอัมภาวรรณ  ดวงจันทร์
19. นายอานนท์  กาวิลดง
20. นางสาวเนตรนภา  อินทร์ใจ
 
1. นายคัด  จอมมณี
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
3. นายพิชัย  ผาหลวง
4. นายสุรัตน์  จี้ฟู
5. นางสาวอำไพ  สิทธิกาน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  มาอ้าย
 
1. นายศุภสัณห์  กันทะตา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวชฎาภรณ์  เสาร์เทพ
 
1. นายศุภสัณห์  กันทะตา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายณัฐพล  โอดมัง
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทะนุ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
2. นายบุญส่ง  พัฒนเวศน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายจิระสินธ์  เดชชะ
2. นางสาวศรวณีย์  ใจแก้ว
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ม่วงจันทร์
2. นางอรพินธ์  กันทะรัน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 68 ทองแดง 29 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  คำปวง
2. นางสาวจารีย์  ปู่แปง
3. นางสาวณัฐริกา  นันตาน้อย
4. นางสาวณิตยา  แก้วคำปัน
5. นางสาวธนพร  อุดก้อน
6. เด็กหญิงสิรินดา  แก๊ะแงะ
7. นางสาวสุดา  บุตรจุมปา
8. นางสาวสุนิษา  แก้วห่วง
9. นางสาวอุบลวรรณ  เตชะระ
10. นางสาวเบญจวรรณ  จองสุ
 
1. นางสาวนพมาศ  ศิลาพงษ์
2. นางวิมลมาศ  บัณฑิตกุล
3. นายศุภสัณห์  กันทะตา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82.25 ทอง 19 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เมืองคำ
2. นางสาวกมลชนก  ชัยงาม
3. เด็กหญิงกรกนก  นันทะชมภู
4. นางสาวจิรัชญา  อุปปา
5. เด็กหญิงนริศรา  แสนยอง
6. เด็กชายนำโชค  อยู่เย็น
7. เด็กชายพิทักษ์  แก้วกัลยา
8. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  จันตาทะ
9. นางสาวภัทรวดี  ไชยพิน
10. นางสาวมณีวรรณ  ชัยทรัพย์
11. เด็กหญิงรัตติกาล  ปะละตึง
12. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ศรีศักดา
13. เด็กหญิงศุภิสรา  ไชยา
14. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่ตัน
15. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  ยาตา
 
1. นายชัชวาล  ไชยอะโน
2. นายตฤบดี  นามสอนธนโชติ
3. นางนิจนภา  วัฒนาสกุลไทย
4. นายอนุรักข์  สุขใจ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.88 เงิน 22 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายชรัณ  ลาภบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  พรมเมืองยอง
3. เด็กหญิงพิยะดา  สิทธิไกรพงษ์
 
1. นายนิมิตร  ปัญญายอง
2. นายเมธา  ศรีประทีป
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.22 ทอง 21 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวดารารัตน์  วรรณภิระ
2. นางสาวสุวิมล  สอนบาลี
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ยังจิตร
 
1. นางฉวรัตน์  คำธัญ
2. นายปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวลลิดา  แก้วสุริยะ
2. นางสาวศิริภัสสร  บริบูรณ์
 
1. นายนิมิตร  ปัญญายอง
2. นายเมธา  ศรีประทีป
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดพระธาตุห้าดวง 1. สามเณรวรเมธ  ไชยงาม
2. สามเณรสมจิตร  ชัยวรายุทธ
 
1. นายบุญสวย  เสายะ
2. นางสมพร  บุญมี
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงลีลาวดี  สิงห์คำโล
2. เด็กหญิงศรันยา  ทัวมเนตร
3. เด็กหญิงสันห์สินี  ศรีนวลวงศ์
 
1. นายฉัตรชัย  เหล็กตั๋ว
2. นายธนภูมิ  ต๊ะสินธุ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  สานา
2. นางสาวรัชฎาพร  เทพวงค์
3. นางสาวอมลธีรา  เทพาชุมภู
 
1. นายธนภูมิ  ต๊ะสินธุ
2. นายอัตสิริ  ศรีวิราช
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรติ๊ดี  โศจิอรุณ
 
1. นายภาณุเดช  ปีภา
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายภากร   ปัญทา
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรคัมภีร์  วิมลสกุลตรา
 
1. นายภาณุเดช  ปีภา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรมานะ  ไพรอุดมพร
 
1. นายภาณุเดช  ปีภา
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงวิริยาภรณ์  กันทะถ้ำ
 
1. นางวีรวรรณ  วรรณเลิศ
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาววิสุณีย์   สัมณีย์
 
1. นายเชาว์  อุปปินใจ
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชุ่มมงคล
2. เด็กหญิงอริสา  ทาวี
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
2. นายสาคร  โมลาดุก
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายเดชพนต์  ยะจอม
 
1. นางวีรวรรณ  วรรณเลิศ
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77.4 เงิน 24 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายวรัญญู  คล้ายณรงค์
 
1. นางสาวไข่มุก  มุกดาภิรมย์
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรจารุวัฒน์  กองก่อเกียรติ์
2. สามเณรวรโชติ  คงหิรัญรัศมี
3. สามเณรสุรชัย  ทะนุประเพณี
 
1. นายธีรพันธ์  บุญมี
2. นายภาณุเดช  ปีภา
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนพระชัยยะวงศาพัฒนา 1. สามเณรจักรพันธ์  ธารสุขกรกช
2. สามเณรศักดิ์ดา  โกมลจรูญ
3. สามเณรเสฎฐวุฒิ  วนารัตน์มงคล
 
1. นายธีรพันธ์  บุญมี
2. นายภาณุเดช  ปีภา
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  อ้อมหมื่น
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายกองทอง  ปันไก่
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
65 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวนายิกา  ดีเกตุ
 
1. นายสุวิท  บุญอุปละ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายพชรธรณ  สิทธิกัน
 
1. นายสุวิท  บุญอุปละ
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวกฤติยา  จันต๊ะปวน
2. เด็กหญิงกาญจนา  ทะสุใจ
3. นางสาวจุฬารัตน์  พัฒนปริญญา
4. นายชยพล  แหลมไธสง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองนา
6. นางสาวณัฐธิดา  เนตรผาบ
7. เด็กหญิงณัฐริกา  พรมเมืองยอง
8. นางสาวณัฐสุดา  วรรณภิระ
9. เด็กหญิงณิชชยา  สุทธิพนาสัณฑ์
10. เด็กชายธนกิจ  ใจพะยัก
11. นางสาวธัญญารัตน์  สาก้อน
12. เด็กชายธิติพงษ์  ลิ้นฤาษี
13. เด็กชายธีระเกียรติ  เสาร์แก้ว
14. เด็กหญิงนันทิชา  ลุนลี
15. เด็กชายนิธิทัศน์  มะณีทอง
16. เด็กชายปณิธี  ถนอมใจ
17. นายพชร  จินาอิ
18. เด็กชายพชรธรณ  สิทธิกัน
19. นางสาวพรชิตา  ชิงดวง
20. เด็กชายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์ติ๊บ
21. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  แก่นไธสง
22. นายวีรวัฒน์  กันตุ่น
23. นางสาวศรวนีย์  ใจแก้ว
24. นายศรัทธาทิตย์  ลายมังกร
25. นายศรายุทธ  จินาการ
26. นางสาวศิริรัตน์  จุมปูวงค์
27. นางสาวสาวิตรี  ประจักษ์พนา
28. นางสาวอริศรา  ทุมสีมา
29. นายอัครชัย  ปัญญาโสด
30. นางสาวอัญชนา  ชมพูแก้ว
31. เด็กหญิงอาทิตยา  นันตา
32. นางสาวอารียา  บุญเรือง
 
1. นางทิวาพร  ทาเศษ
2. นายบันดาล  ดวงบุรงค์
3. นายพงศ์นรินทร์  อินกองงาม
4. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
5. นางศุภัทธียา  พรพิพัชระ
6. นายสุวิท  บุญอุปละ
7. นางอำไพ  เหล่าวีระไชย
8. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. เด็กชายวรเมธ  ปู่น้ำ
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.5 ทอง 33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวีรพงษ์  ไชยแสน
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรญา  แสงตะกูลชัย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 26 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวยุวธิดา  แปจุมปู
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 13 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายธิติพงษ์  ลิ้นฤาษี
 
1. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 30 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีระพงษ์  แก้วเดชธง
 
1. นายสุวิท  บุญอุปละ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 29 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงจรรญา  จันต๊ะอุตม์
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 37 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวทิพวรรณ  กล่ำสวัสดิ์
 
1. นายสุวิท  บุญอุปละ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายวัชรพงษ์   ต๊ะพรหม
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 29 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายสัตยา   พะเมือง
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายวัชรพงษ์   ต๊ะพรหม
 
1. นายชำนาญวิทย์  เชษฐธง
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.66 ทอง 16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายภาณุพงศ์  สาคำ
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวผกามาศ  สุธรรมยอง
 
1. นายวิโรจน์  สุนันตา
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวพิมพ์ศิริ  จินาจันทร์
 
1. นายสุวิท  บุญอุปละ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ใสสว่าง
 
1. นางญาณี  โชคไพบูลย์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวสุพิชญา  ต๊ะสุภา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
84 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 69.98 ทองแดง 37 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายคุณานนท์  กันทะวัง
2. นายธีรศักดิ์  อุตมะแก้ว
3. นางสาวปัทมาพร  สมคำ
4. นายภาณุวัฒน์  พ่วงพันธ์
5. นางสาววิลาวัลย์  วงศ์คำปวน
6. นายศักดิ์สิทธิ์  หนานอิน
7. นางสาวหทัยชนก  แสงเขื่อนแก้ว
8. นางสาวอนุสรา  เปียงปวน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ลอย
2. นายสุวิท  บุญอุปละ
3. นายเอกดน  อินต๊ะปัน
 
85 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.99 เงิน 36 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. นายกฤชทักษิณ   เนตรยอง
2. นางสาวขวัญจิรา    รอมทรัพย์
3. นายฐิติวัลค์    ตุมะแก้ว
4. นางสาวธีราพร   อินต๊ะสอน
5. นายรัฐพงษ์   ศิริอาภรณ์
6. นางสาวสกุณา   ปาปวน
7. นายสาธร   ภักดี
8. นางสาวอฐิติกุล   เลี่ยมไคต้วน
 
1. นางรุ่งเรือง  อุดแจ่ม
2. นายอำนาจ  สีแจ๋ม
3. นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์
 
86 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวรัชนี  หิรัญทาสันต์
2. นางสาววริษา  ทันทวีเพิ่มพูน
3. นางสาววิไลพร  ชำนาญพสุธา
4. นางสาววิไลลักษณ์  ใกล้ชลคงคา
 
1. นางอรวรรณ  พุทธพฤกษ์
 
87 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี    เตจ๊ะ
2. นางสาวกาญจนา   หีมหรับ
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   ฝั้นเอก
4. เด็กหญิงทิพภวรรณ   ปัญโญนันท์
5. นางสาวปภาดา  แก้วทิพย์
6. นางสาววราภรณ์   เนตรพงษ์
7. เด็กหญิงวันปิญญา   พิริยาสัยสันติ
8. เด็กหญิงสุภาพร   กันททิพย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ขุระสะ
2. นายวุฒินันท์  ปันฟู
3. นายอำนาจ  สีแจ๋ม
4. นางเกื้อกูล  พัฒนเวศน์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา  ปินตาแสน
2. เด็กชายพรเพชร  สุยะปัญญา
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุขเรือง
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกิตติธัช  พงศ์พานิช
2. นายนัทธพงศ์  จินาเดช
3. นายศรราม  โปธิบาล
 
1. นายกุศล  ยอดดำเนิน
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายนุกุล   นันต๊ะ
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์   แก้วละเอียด
3. เด็กชายเนติพงษ์   นาทรายนุสรณ์
 
1. นายโชคชัย  วงศ์ชัยยา
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายกฤตเมต   กุลนรา
2. นายประกิต   กันทะ
3. นายภานุพงศ์   เนตรยอง
 
1. นายโชคชัย  วงศ์ชัยยา
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 22 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจุฬารัตน์  ปาระมี
2. นางสาวนลินี  แก้วลังการ์
3. นางสาวพรสวรรค์  น้อยสะปุ๋ง
4. นางสาวเบญจวรรณ  แสงโฮ่ง
5. นายเมธี  เขียวดี
6. นางสาวแคทรียา  ไชยลังกา
 
1. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
2. นางลำดวน  ติดทะ
3. นายสุนทร  บุญมี
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงจักรีพร  ปะระมะศิลป์
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  นันต๊ะภูมิ
3. นางสาวมณีรัตน์  ใจเดียว
4. นางสาวรจนา  สุวิชา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ลิ้นฤาษี
6. นางสาวอาศิริ  ใจคะจัด
 
1. นางสาวนพผกามาศ  ทองขาว
2. นางลำดวน  ติดทะ
3. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 39 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายพิพัฒน์  ภิระแก้ว
2. นายภีรพล  ปัญญาโสด
3. นายเอกสิทธิ์  นุผาเลา
 
1. นายบรรจบ  ชูมก
2. นางสาวสมพร  กอนเชื้อ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.55 ทอง 7 โรงเรียนวัดพระธาตุห้าดวง 1. สามเณรจตุพล  ฟุ่มเฟือย
2. สามเณรชิษณุพงศ์  ไชยชนะ
3. สามเณรพีรัชชัย  อุ่นเรือน
 
1. นางสมพร  บุญมี
2. พระสิงห์ทอง  ขนฺติจิตฺโต
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 17 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงนภัสรพี  หมื่นอุสาห์
2. เด็กหญิงนิลาพร  กำแพงทิพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ธนากร  ปัญญาเดิม
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชมพูนุท  ยะเรือน
2. นางสาวชุติมา  วลัยทอง
3. นางสาวน้ำฝน  อุตเรือน
 
1. นายคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายชาญณรงค์  สมบัติใหม่
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.4 ทอง 17 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกฤษดาพร  ฟุ่มเฟือย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นิคม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทาหมด
 
1. นางจิรายุ  เสนา
2. นางสาวศรีภรณ์  เมืองแก้ว
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.2 เงิน 39 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวธิดามาศ  สุรินทร์
2. นางสาวอนงนาฎ  ชำนาญ
3. นางสาวอรัญญา  เชียงตา
 
1. นายประสิทธิ์  คำหล้า
2. นางสาวสาวิตรี  มูลย่อง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.4 ทอง 10 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไพเราะ
2. เด็กหญิงผกามาศ   ปั้นทอง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   สุยา
 
1. นางสาวกิ่งกาน  สุภาเปี้ย
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.8 ทอง 38 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  สืบศิริ
2. นางสาวรังรอง  อุสา
3. นางสาวเรไร  อุสา
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
2. นางสาวปิยะฉัตร  พันกันทะ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วหิรัญ
2. นางสาวปิยะพร   เฉื่อยฉ่ำ
3. นางสาวสุพรรษา   ยะวา
 
1. นางสาวกิ่งกาน  สุภาเปี้ย
2. นางสาวอนุสรา  คำเตจา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวจันทร์จุรี  ชมภู
2. นางสาวนิยดา  อุตเรือน
3. นางสาวศิริลักษณ์  เอี่ยมไผ่
 
1. นางศศิธร  สมบัติใหม่
2. นายสุนทร  บุญมี
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 14 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายพิเชษฐ์  กันทะวงค์
2. นางสาวศิราลักษณ์  จันทิมา
3. นายเสน่ห์  ธนันชัย
 
1. นางลำดวน  ติดทะ
2. นายสุนทร  บุญมี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวณัฐรดี  นะกาลัง
2. นายธนัน  ต๊ะใจ
3. นางสาวพรสวรรค์  มอยทา
 
1. นางกชกร  กันตีฟอง
2. นายชัชวาล  คำวังพฤกษ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  บัวใจ
2. เด็กหญิงนฤฎี  นันที
 
1. นายกฤษณะ  สมุททารินทร์
2. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 13 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกิตติพล  พงษ์ตุ้ย
2. นายเวชานนท์  พึ่งบุญ
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธนพล  สิรินาวรรณ
2. นายธรรมสรณ์  เมืองแก้ว
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายชลธิศ  มันห้วย
2. นางสาวศิรินันท์  ศรีทิใจ
 
1. นางสุภาภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  เลิศอนันต์
2. เด็กชายวีรวัศ  ขำคม
 
1. นายนิรันดร  ปาละมา
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76.7 เงิน 19 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายฐิระศักดิ์  อุประกุล
2. เด็กชายปกรณ์  วงค์ขันแก้ว
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นางศิริญญา  หล้าเต็น
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ธีระสิงห์
2. เด็กหญิงปฐมพร  ทาปัญญา
 
1. นายนพดล  วิชัยคำ
2. นายนิรันดร  ปาละมา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายวงศกร  แก้วคำเงิน
2. นายอานันท์  ภูเวียง
 
1. นางวาสนา  ป้องวัน
2. นางสาวอัจฉรารัตน์  ชัยมณี
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายธีรพันธ์  ขันธิกุล
2. นายวชิรพงษ์  ปาอ้าย
 
1. นายวัชรินทร์  จันทิมา
2. นายวิวัฒน์  วรกัลป์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ไชยสูง
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ตันยศ
3. เด็กชายภาณุทัศน์  จันทร์โอสถ
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นายอลงกรณ์  จอมขันเงิน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 23 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวณัฐกฤตา  จันสม
2. นางสาวพิมลพรรณ  ทองอินต๊ะ
3. นางสาวพีรพร  เหลืองสอาดกุล
 
1. นางสาวประภารัตน์  หล้ากาศ
2. นางปรียพันธ์  มัททวีวงศ์
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 7 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นางสาวดุจดาว  จันทร์เอี่ยม
2. นายพงศกร  สุวรรณ
 
1. นางวาสนา  ป้องวัน
2. นางอำไพ  หน่อเรือง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายบดินทร์  อินต๊ะขัติ
2. นายศรัณย์  จันทร์วงศ์
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นางศรีเริญ  มีพิมพ์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกฤษกร  ทันวัน
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  เข็มสัมฤทธิ์
3. เด็กชายพงศกร  ภู่ทรัพย์สิน
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 23 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กชายกฤษณพล  โอดมัง
2. เด็กชายนพดล  เตจ๊ะ
3. เด็กชายสุรชัย  จอมธัญ
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายกฤษตินันท์  เขื่อนควบ
2. นายชินวัตร  นันตา
3. นายธนกฤต  จี้ส้ม
 
1. นายรณรงค์  ชัยห้วยห้า
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายธีรศักดิ์  ปินธุกาศ
2. นายปิยะบุตร  ต๊ะปาง
3. นายพีรพัฒน์  จอมมณี
4. นายสุทิชัย  ช่วยปลอด
 
1. นายนิพล  ปลุกเสก
2. นายสุวิทย์  มณีทอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรวดี  สามภูศรี
 
1. นางแสงทอง  ธนเรืองสุวรรณ
 
124 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.6 เงิน 29 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  มกรามงคล
 
1. นายอำนวยศิลป์  บัวตูม
 
125 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุญเป็ง
 
1. นางสาวเยาวนุท  ศรีวิชัย
 
126 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 7.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวปรารถนา  ยาปัญยะ
 
1. นางรุ่งนภา  ใจจอมกุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 78 เงิน 42 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงปิ่นมนัส  คำภีระแปง
 
1. นางสาวแสงทอง  คำเสือ
 
128 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.8 เงิน 23 โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวนุชลิน  มูลทา
 
1. นายศาสตราพิพัฒณ์  ศิริภาณุกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ใจก้อน
 
1. นางประคอง  แสนนรินทร์
 
130 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.5 ทอง 13 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกฤษณพงศ์  สามภูศรี
 
1. นางประคอง  แสนนรินทร์
 
131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายชานนท์  อินทะชิต
2. เด็กหญิงชาลิตรา  เตจ๊ะสา
3. เด็กหญิงธนัชพร  มันจา
4. เด็กชายพีรพัฒน์  รุ่งเรือง
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ธรรมสุภา
 
1. MissFaith  Etabag
2. นางโสภิต  สุวรรณโน
 
132 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 33 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายณัฐพนธ์  ทาปัญญา
2. นางสาวทิตยา  ยศสา
3. นางสาวปาริฉัตร  หล้าหนัก
4. นางสาวมญชุ์พิชา  เกื้อกุล
5. นายสุทธิรักษ์  อยู่ท้วม
 
1. MissReya  Miravalles
2. นางสาวธีรตา  อินตา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.83 ทอง 20 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สมฝั้น
 
1. นางสาวพิมพรรณ  ต๊ะสุภา
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.83 ทอง 18 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวภานุมาศ  ติ๊บเตปิน
 
1. Mr.Xu  peng
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง 15 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  มันจา
2. เด็กชายณัฐชนน  คำศิริ
3. เด็กชายนพคุณ  มูลอ้าย
4. เด็กชายภูธเรศ  กาบเกตุ
5. เด็กชายภูมนันท์  วรรณยศ
6. เด็กชายสิทธิกร  ปินต๊ะปา
7. เด็กชายสุรเดช  มูลตลา
8. เด็กชายอมฤต  หล้าป่าซาง
 
1. นายชัชวาล  ไชยอะโน
2. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
3. นายเกตุสรินทร์  บุญหนัก
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 14 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายกำธร  คำใจหนัก
2. นายธรากร  แก้วคำปัน
3. นายพัฒนพงษ์  อุดสม
4. นายศักดินา  เตจ๊ะสา
5. นายสุริยะฉัตร  แก้วปิน
6. นายเสกสรร  แสนสุข
 
1. นายชัชวาล  ไชยอะโน
2. นายศราวุธ  เขื่อนคำ
3. นายเกตุสรินทร์  บุญหนัก
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.17 ทอง 18 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นายกฤษฐวัฒน์   สุธรรมยอง
2. นางสาวขวัญชนก    ธนันชัย
3. นายธีรพงษ์   จายป่าตาล
4. นางสาวพรนภา  จินาจันทร์
5. นางสาววราภรณ์   เปาวะ
6. นางสาวสุวนันท์  ต๊ะพรหม
7. นางสาวอัยรินทร์   คำฟู
 
1. นางสาวภัคประวีร์  บุญธรรมวีรณัฐ
2. นายเอนก  ประเสริฐ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. เด็กหญิงคนึงนุช  ต๊ะอุ่น
2. เด็กชายนันทวัฒน์  เตจ๊ะ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วเหรียญทอง
4. เด็กชายวรัญญู  ปัญญาวัน
5. เด็กชายเบญจพล  ทะนุชิต
 
1. นางทิวาพร  ทาเศษ
2. นายพรหม  ทัฬหนิรันดร์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวธัญญารัตน์  สาก้อน
2. นางสาวปพิชยา  ชัยวงค์
3. นายศุภโชค  พงษ์ตุ้ย
4. นายสมลักษณ์  เป็งสินธุ์
5. นายอลงกต  ชีชะนะ
 
1. นางจรัสศรี  เดชเจริญ
2. นายมานะ  เดชเจริญ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 22 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐกาญจน์  โกสุโท
2. เด็กหญิงพรรณปพร  ขุอินต๊ะ
3. เด็กหญิงรมณีย์  จันธิยะ
 
1. นายยุทธจักร  วงศ์สยา
2. นางสาวสุพรรณษา  ชะเวียตะคุ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นางสาวชยานันท์  อินต๊ะวงศ์
2. นางสาวณัฐธิดา  อินทะนุ
3. นางสาววาสินี  ยองจา
 
1. นางกรวิไล  วงศ์จันทร์ทิพย์
2. นางธวัลรัตน์  นันทะมงคลชัย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 1. เด็กชายวรุตม์   วงศ์แสนหลวง
2. เด็กชายศรายุทธ    มูลยะ
 
1. นางคณิสร  แหลมไธสง
2. นางสาวอรนุช  นิลประพันธุ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. นายนรุตม์  ขัดธินนท์
 
1. นางอรุณี  กุณราชา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 99.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กชายจีระศักดิ์   ธรรมขันโท
2. เด็กหญิงศิริพร   แสนเรือน
 
1. นางสาวจริญญารักษ์  ชัยมงคล
2. นางสาวรัชชดา  มะโนวงศ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายสถาพร  ไชยเจริญ
 
1. นางอุมาพร  แก้วปวน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์    เป็งเมืองมูล
2. เด็กหญิงไอลดา   ปัญญาแดง
 
1. นายสยาม  พรหมใจ
2. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวฐิตาพร    กันทะตี
 
1. นายสยาม  พรหมใจ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 11 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  อนันท์ทศรัตน์
 
1. นางเอมอร  ผลสนอง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 67.98 ทองแดง 24 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวชญากานต์  สานา
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวณัชณา   ธรรมเดช
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 1. นางสาวสุนิสา   โปสาม
2. เด็กชายโชตะ   อิชิกาว่า
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  คนพรหม
2. นางสาวสุภาณี  วงค์ปวน
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  โปธิเปา
 
1. นายจเรรักษ์  ศรีนามโหน่ง
 
153 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1. นายมานะ  เดชเจริญ