สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรนภา  จันทร์หลวง
 
1. นางสาวสายสมร  จายโจง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวสาวิตรี  ประชาผดุง
 
1. นางเสาวะณี  ดวงคำสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงสุชาดา  จี้ใจ
 
1. นางปาจารีย์  ปัญโญใหญ่
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นางสาวภัทรวดี  ใจขาว
 
1. นางจารวี  บัวขม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงบุษกร  สุรินทร์
 
1. นางสาวนิตยาภรณ์  สุรินทร์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วสุนันท์
 
1. นางวาสนา  ไวคกุล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุภามงคล
 
1. นางพวงทอง  มาเมือง
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายส่งศักดิ์  ริยะป่า
 
1. นางนภารัตน์  พัชราพิชญ์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 80.66 ทอง 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พฤติสืบ
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีวงค์วรรณ์
 
1. นางพวงทอง  มาเมือง
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 17 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  ปัญโญใหญ่
2. นางสาวอรวีร์  ทิศรำวัง
 
1. นายนิรันดร์  ศิริทองคำ
2. นางสาวเกษร  แซ่เหลี่ยว
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกัญชลา  อินตาดวง
 
1. นายนงคราญ  ชูกิจคุณ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นายพุทธันดร   วงค์สมบูรณ์
 
1. นายอัครชิต   ทีฆะทิพย์สกุล
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกรชวัลย์  จุ้มฝน
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เทพศร
3. เด็กหญิงสุนิสา  ปัญญาแก้ว
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางพัชรินทร์  เมืองอินทร์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 28 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวจิราพรรณ  อุ่นนันต์
2. นางสาวระพีพรรณ  ตรีธัญญาทรัพย์
3. นางสาววิชยาพร  เครื่องพนัด
 
1. นางสาวรัตนา  นันทชัย
2. นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63.7 ทองแดง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงธพรรษ  สมนา
2. เด็กชายศรายุทธ  ใหม่สวัสดิ์
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวสาวิตรี  ไชยเทพ
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 43 โรงเรียนป่าซาง 1. นายชลพรรษ  รมหิรัญ
2. นางสาวพัชราภา  เตจาคำ
 
1. นางสาวรัตนา  นันทชัย
2. นางสุทธิพร  เกียรติวิภาค
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ   ใจคำ
 
1. นายเอนก   พรมศรี
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายวทัญญู  อินเทศน์
 
1. นายจตุพล  อภิวงค์งาม
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงฐิติญพร  สุขก้อน
2. เด็กชายปฐวรรธณ์  บุญกองรัตน์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  เตจะสาร
 
1. นางรุ้งเบญจา  สุปินราษฎร์
2. นางวิสารดา  ฉิมน้อย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาววัฒนาพร  เลิศวิรักษ์เจริญ
2. นายศิวดล  ศรีกอก
3. นางสาวสิริวรรณ  ปาเคลือ
 
1. นางทัศนีย์  สีดาเพ็ง
2. นายบุญชัย  กลิ่นอวล
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  สมบัติใหม่
2. เด็กหญิงณิชกานต์  จี้ยอด
3. เด็กหญิงสิริยากร  ปินใจ
 
1. นางจิรารววณ  ธรรมยศ
2. นายวันคำ  ไทยกรรณ์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  สามคำ
2. นางสาววาสนา  หมื่นอภัย
3. นางสาวสายชล  สายจันทร์
 
1. นางรัตนา  อู่อรุณ
2. นางสาวอัมพิกา  ติ๊บกวาง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแก้ว
2. เด็กชายปริญญา  จันตาสิงห์
3. เด็กชายเทพฤทธิ์  อินขัติ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี
2. นางอมรรัตน์  ตันไชย
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายนลธวัช  กันขัด
2. นายมงคล  มูลรังสี
3. นายวีรพงษ์  แสงแฝง
 
1. นางสาววราภรณ์  วงษาปัน
2. นายสมชาย  จอมขันเงิน
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงธิญาดา  ศรีธิพิงค์
2. เด็กหญิงศิรประภา  ใจดี
3. เด็กหญิงอริศรา  มหาวันแจ่ม
 
1. นางกาญจนา  กุลอ่อน
2. นางสาวนิติมา  นพบุรี
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.4 ทอง 10 โรงเรียนป่าซาง 1. นายกิตติพงษ์  โยตา
2. นางสาวผกามาส  คนฟู
3. นางสาวสุภาวดี  เปี้ยเรือน
 
1. นางจุฬารัตน์  ป้อมเสมา
2. นางสาวชุติพร  แตะแนะ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ปานแก้ว
2. เด็กชายธวัชวงศ์  ผัดศักดิ์
 
1. นายทวี  สีวิจี๋
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  ชมพูเทพ
2. นายอานนท์  ประสงค์
 
1. นางจิราวรรณ  ธรรมยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32.61 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์จาน
2. เด็กชายโยธิน  ฝั้นพรม
 
1. นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร
2. นายสมศักดิ์  จีปราบนันท์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.19 เข้าร่วม 22 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายคเณศวร์   แสนคำเริง
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ถาแป้น
 
1. นางสาวศาธิญา  วงศา
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายฐิติภู  พันธุ์สระน้อย
2. นายทศทิศ  ชัยกาวิล
3. นางสาวพัชรินธร  ลังกาปอน
 
1. นายฐากูร  ศุขสวัสดิ์
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายชาญนนท์  ตาปาง
2. เด็กหญิงฐิติมา  วงค์สถาน
3. นายทศพล  ชัยกาวิล
 
1. นายฐากูร  ศุขสวัสดิ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ต๊ะนันกลาง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สมณาสัก
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมเกียรติยศ
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  งาสว่าง
5. เด็กหญิงอมรา  ตันศิริ
 
1. นางสุกัญญา  โนพี
2. นายอนุรักษ์  สามิลา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวจุไรลักษณ์  ศรีโชค
2. นางสาวฐิตาพร  ปัญญาแก้ว
3. นางสาวธัญญาลักษณ์  ยุวงศ์
4. นางสาวพอฝัน  ศรีวัฒน์
5. นายรชานนท์  อนุชัย
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลงาม
2. เด็กชายมอนหลาว  ลุงสุ
3. เด็กหญิงสุวลักษณ์  คำมาเมือง
4. เด็กชายอนุพงษ์  วรรณภิระ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทุนคำ
 
1. นางเรวดี  ไชยวุฒิ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  วงศ์ปาลี
2. นางสาวณัฐวิกา  ศรีวิชัย
3. นางสาวมินตรา  ไชยเทพ
4. นางสาววรรณธิดา  สระศรีแสง
5. นางสาวอาทิตยา  รินนารักษ์
 
1. นางสาวศิราพร  พุฒิเศรษฐ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82.04 ทอง 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายจิรวัฒน์  คำมาลุน
2. นายธนชิต  มณีหาญ
3. นางสาวธัญธร  โชติจัตุรัส
4. นางสาววิไลวรรณ  มโนผาบ
5. นายโชติ  โนโชติ
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นายพิริยวัตร  ติใหม่
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกัญญา  คำแสง
2. นางสาวจิรพร  เริงไม
3. นางสาวชลดา  บุญวิริยะไพศาล
4. นางสาวดวงเดือน  ยืนยงคีรีมาศ
5. นายธวัชชัย  ปวงมาลัย
6. นายนิกร  ใจนารักษ์
7. นางสาวบุษยา  ธิฉลาดสืบ
8. นางสาวปภาวดี  ขจรดวงมาก
9. นางสาวพัชนี  สาครสุขเกษม
10. นายภูรีวัช  จุมปาน้ำ
11. นางสาวมณีวรรณ  เน้โพ
12. นางสาวรดา  แซ่เฒ่า
13. นายวสันต์  ปันโนจา
14. นางสาววิไลพร  รุ่งเรืองสกุลลี
15. นายวีระชัย  แซ่หย่าง
16. นางสาวศรีนารัก  จันตา
17. นางสาวสายชล  ทิพย์พนาพันธ์
18. นายสุรชาติ  ติ๊บจันทร์
19. นางสาวเจนจิรา  บงจรรย์
20. นางสาวเสาวนีย์  อู่บุญมา
 
1. นางกาญจนา  จันตาทะ
2. นายนิกร  แก้วคำดี
3. นายประพันธ์  คำยา
4. นางวรรษมน  หน่อแก้ว
5. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.6 ทอง 14 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายกฤชพงษ์  สีหบุตร
2. นายกฤษณพงษ์  ชัยทัศน์
3. นางสาวกัญญาพัชร  ปันเจริญ
4. นางสาวจุฑามาศ  ยะกาศ
5. นางสาวณัฏฐธิดา  บังคมเนตร์
6. นายณัฐนันท์  พรหมสวรรค์
7. นายธนกฤต  เครือฟู
8. นายธนวิชญ์  มูลปัญญา
9. นางสาวนิจชิตา  ถาติด
10. นางสาวน้ำฝน  มหาวันแจ่ม
11. นางสาวภูริชญา  เจียมพานิชนันท์
12. นางสาววราภรณ์  จันทร์ตาศรี
13. นางสาววริชา  เมืองมูล
14. นางสาววัทนี  โกมลธง
15. เด็กชายวิทวัส   นันทะพงค์ิ์
16. นายอธิเบศร์  บัวใจ
17. นางสาวอมรรัตน์  เสาร์สิงห์
18. นางสาวอัญญามาศ  กระบวนแสง
19. นายเกียรติศักดิ์  ทะไล
20. นายเศรษฐวุฒิ  ปินไชย
 
1. นางประภัสสร  พรมคำตัน
2. นางสาวพิมพ์วิภา  อายุวิวัฒน์
3. นายเจษฎาภรณ์  สิงห์โตวะนา
4. นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอารยา   คำบุรี
 
1. นายพิเชษฐ  ฟองศรี
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 44 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวเบญจวรรณ  ปันดอนตอง
 
1. นางอรัญญา  วังกี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายนนทนันทน์  อุงพงค์
2. เด็กหญิงปณาลี  นวลปันยอง
 
1. นางมันทนา  ทาหน่อทอง
2. นางสาวโปรยทอง  แซ่แต้
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.25 เงิน 13 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวิไล   อุตมะ
2. นายพีรพงศ์   พรมเสพสัก
 
1. นางศราวดี   นพรัตน์
2. นางสายหยุด  พุทธวงศ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.2 ทอง 7 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  ทาไชยวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ลอยดี
3. เด็กหญิงประภัสรา  ศักดานิธิกุล
4. เด็กหญิงประภานันท์  มุดดามุก
5. เด็กหญิงพิชชานันท์  เขม้นดี
6. เด็กหญิงภาวิดา  จินดาหลวง
7. เด็กหญิงรัตนากร  หัวเวียง
8. เด็กหญิงวทันยา  บุญวิจิตร
9. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฐานเหล็ก
10. เด็กหญิงเกษิณีย์  วิญญาป่า
 
1. นายทัศน์พล  ชื่นจิตต์
2. นางมัณทนา  ทาหน่อทอง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 74.5 เงิน 33 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงจารุพร  แก้วณะศรี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทานะแจ่ม
3. เด็กหญิงณัชกุล  อินทร์เจริญ
4. เด็กหญิงปฏิณญา  นันต๊ะ
5. เด็กหญิงปนัดดา  สมบุญโสด
6. เด็กหญิงพรชิตา  สาระพยอม
7. เด็กหญิงพรนัชชา  บูรณพันธุ์
8. เด็กหญิงพรพิมล  อินต๊ะเหล็ก
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  จันทร์เหนือ
10. เด็กหญิงวิไลวรรณ  คำแดง
11. เด็กหญิงศศิวิมล  ตุ่นแสง
12. เด็กหญิงอรทิรา  โนโชติ
13. เด็กหญิงอัญชณิการ์  บัวจันทร์
14. เด็กหญิงอุมาพร  สุภาโขง
15. เด็กหญิงเนตรนภา  ธิแจ้
 
1. นางสาวนิติมา  นพบุรี
2. นายบันดาลย์  เทพสุยะ
3. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์
4. นางสาวอุบลรัตน์  สุภายอง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.64 ทอง 13 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงคำ
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  พวงรัตน์
3. เด็กหญิงไพรจิตรา  เรือนมี
 
1. นายสมคิด  ไพรบูรณ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67.02 ทองแดง 41 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  โสดอินตา
2. นางสาวพัชรวรรณ  กลางถิ่น
3. นางสาวอาริษา  จันทร์ต๊ะ
 
1. นางบุญทิวา  ร้ายกลับดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  หมื่นแสน
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีเมืองมูล
 
1. นายสมคิด  ไพรบูรณ์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 37 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  ลุยเลิศฟ้า
2. นายอนุชา  อุดดง
 
1. นายสมคิด  ไพรบูรณ์
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 27 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธันยมัย   แท่นไธสง
2. เด็กหญิงนภิสา   รอดนิล
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์   สมบัติใหม่
 
1. นายณัฐพล   ศรีธนัญชัย
2. นายมงคล  กล้าจริง
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 1. นางสาวธนพร  ธรรมยอม
2. นางสาววารุณี  ใจใหญ่
3. นายอนุพงษ์  อินต๊ะมา
 
1. นายชัชวาล  ใหญ่ศิริ
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนป่าซาง 1. เด็กหญิงพิณัฐดา  สมร่าง
 
1. นายนิพนธ์  ไชยเจริญ
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85.5 ทอง 10 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวชนินาถ   นาระต๊ะ
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจ๋กาศ
 
1. นางสุภารัตน์  วังพฤกษ์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  อินต๊ะวัง
 
1. นางสาวชนาภานิษฐ์  สุวรรณศิริคำ
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวพลอยนิล  เหงมะ
 
1. นางธีรนันต์  แก้วเรือน
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นายสุรพันธ์  ตันหลวงกาศ
 
1. นายณัฐพล  ศรีธนัญชัย
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายจักรีนฤเบศร์  มอแก้ว
2. นายทศพร  ใจวงศ์ศรี
 
1. นางสาวธีรนุช  ผุดสวัสดิ์
2. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายนคร  วงศ์ขัติย์
 
1. นายชรินทร์  จีนดร
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 33 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นางสาวน้ำค้าง  อำมาตย์
 
1. นางสาวชนาภานิษฐ์  สุวรรณศิริคำ
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายบุญชู  แซ่เจ๊า
2. นายพชร  ศรีสกุลเฮ้อ
3. เด็กชายพชรดนัย  ศรีสกุลเฮ้อ
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายพฤหัส  ถนอมวรกุล
2. นายฤทธิผล  ถนอมวรกุล
3. นายสุพรชัย  ไชยเชษฐ์
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายสุชาติ  รัตนอารยธรรม
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. เด็กชายฐิติวัสส์  จันทร์ฟอง
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวเจนจิรา  ขัดเรือน
 
1. นางสุพร  จอมขันเงิน
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายอริย์ธัช  อุทเวียง
 
1. นายวีระชัย  สมบัติใหม่
 
66 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายนพกร  แก้วแฮ
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวรัตนากร  เมืองเต็ม
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายภาณุพงษ์  นันตา
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายภาณุพงษ์  บุญมา
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายเกรียงไกร  ไชยแก้ว
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายฐิติกร  ปัญญาเหล็ก
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
72 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวอิงอร  นายเสาร์
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
73 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต๊ะแสง
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายแมนสรวง  มูลพงศ์
 
1. นายไกรสร  วงศ์วิวัฒน์
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายมนูศักดิ์  บุญมี
 
1. นายศุภลักษณ์  ชานาง
 
76 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา   สุธรรมแจ่ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปลูกปัญญา
3. เด็กชายกัณฑ์จิรัฏฐ์   จักขุเรือง
4. เด็กชายจิรายุทธ   หวลศรี
5. เด็กหญิงชญาณิศา   จาแก้ว
6. เด็กหญิงพิงค์นครา   เลิศรัตนวิจิตร
7. เด็กหญิงมธุลดา   พรหมณะ
8. เด็กชายศรวรรธน์  ปารมีแจ้
9. เด็กชายสรวิศ  วัฒนาวสุพันธ์
 
1. นางจตุพร    วงศ์ฝั้น
 
77 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวจีราวดี  คำศรี
2. นางสาวฉัทชนัน  หล้าพระบาง
3. นางสาวณัฐริกา  ธัญญาละ
4. เด็กชายตันดิกร  การอง
5. นางสาวธิดารัตน์  ยะกาวิน
6. นางสาวธิดารัตน์  บัวหนอง
7. นางสาวพิมลวรรณ  สุภายอง
8. นางสาวภาณุมาศ  สมจันทร์
9. เด็กหญิงมัลลิกา  กิติวรรณ
10. นางสาวยุภาพรรณ  กองถา
11. นางสาวรัตนาภรณ์  ขันเรือน
12. นางสาววรรณิภา  ขัดเรือน
13. นางสาวอรทัย  หวังดี
14. นางสาวเยาวลักษณ์  ติ๊บกาศ
 
1. นายดำเกิง  แก้วยศ
2. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
3. นายนรสิงห์  นันทชัย
4. นางสุพร  จอมขันเงิน
5. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
78 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นายกัมปนาท   ราชแป้น
2. เด็กหญิงฆณฑกาญจน์    สุขสาร
3. นายจารุวัฒน์   นันจิตสัก
4. เด็กหญิงจิรภัทร์   ศรีรัตน์
5. เด็กชายณรงศักดิ์   บุญเอนก
6. นายณหภัค   กันทะอุโมงค์
7. เด็กชายณัฐวัฒน์   จันทร์ตา
8. เด็กหญิงณัฐิยา   ชัยชนะ
9. นายธนธร   ไชยชนะใหญ่
10. เด็กชายนนทกร   ท้าวตั๋น
11. เด็กหญิงนิศารัตน์   ยองสุวรรค์
12. เด็กชายปิยะพงษ์   ขันทะ
13. เด็กหญิงพรรณราย  น่วมด้วง
14. เด็กหญิงพรอุมา   สมบูรณ์ชัย
15. เด็กชายภานุพงศ์   คำกาศ
16. นายภานุวัฒน์   พรหมนันท์
17. เด็กชายรชตะ  ปัญญาธิคุณ
18. นายศราวุฒิ   พิงค์แก้ว
19. เด็กหญิงศุภนิดา   วงค์ราช
20. นางสาวสุทธิชา   วรสานร์
21. เด็กหญิงสุปรียา   อินทะโกฐิ
22. นายสุเมธ   ไชยพรหมมา
23. เด็กหญิงอพิญญา   ศรีธิ
24. เด็กหญิงเจนจิรา  สุริยะคำ
25. เด็กชายเมธาสิทธิ์   แดงสัก
26. นายเอกลักษณ์    มาละพิงค์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
79 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวกรีนรี  สินธุติ๊บ
2. นายกิตติธัช  บุญประคม
3. นางสาวกิ่งกาญจน์  อุดตึง
4. นางสาวกีรติภาดา  ณ วันจันทร์
5. นายจารุณ  พลเดช
6. นายชนาธิป  รอดเหลือ
7. นายฐิิติพงศ์  อุปกรณ์
8. เด็กชายณัฐพล  เขียวกาศ
9. เด็กชายธณัช  สุทธิรักษ์
10. นางสาวธัญลักษณ์  โตวัฒน์นิมิต
11. นายธิติพงศ์  เนติเจริญพัฒน์
12. นายธีรยุทธ  ปินตาศรี
13. นางสาวปฐมาวดี  ทองเปรม
14. นางสาวปราณปรียา  ศรีลองเมือง
15. นางสาวปรียากมล  กุลณี
16. นางสาวพรรณรายณ์  อินทะจักร
17. เด็กหญิงพสิกา  กัณทาทรัพย์
18. นายพัชรโชติ  สุนทรารักษ์
19. นางสาวพิชชาอร  เรืองริกา
20. นายภราดร  กลำพัด
21. เด็กชายภาณุวิชญ์  แซมคำ
22. นายภานุวัฒน์  ดีประสิทธิ์
23. นายภูชนะ  แก้วมะณีแสง
24. นายรัตกูล  ผัดสัก
25. นายฤทธิเขต  อินต๊ะวิลา
26. นายวชิรวิทย์  ปฤษฏางคเดชา
27. นายวรรษรักษ์  วีระโพธิ์
28. เด็กชายวรวัฒน์  มณีขัติย์
29. นายวิษณุ  ริยาธง
30. นายศตวรรษ  บุญหมั้น
31. นายศาสตรา  พงศ์เจริญเวช
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยอิสระเสรี
33. นางสาวสุภาณี  รอดเกลี้ยง
34. นางสาวสุภานัน  เจริญรัตน์
35. นางสาวสุภาพร  แดนป่ากลาง
36. นายอนุสรณ์  ชัยชะนะ
37. นางสาวอรุณวดี  กรรมสิทธิ์
38. นางสาวอารายา  อินด้วง
39. นางสาวอิมพิกร  อย่างวิศิษฐ์
40. เด็กชายเอกราช  ดวงบาล
 
1. นางธัญสินี  อริยา
2. นายปรีชา  โตปินใจ
3. นายพิริยวัตร  ติใหม่
4. นายวสันต์  วีระโพธิ์
5. นางศิริลักษณ์  วีระโพธิ์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์   คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายอานุภาพ  ไววาง
 
1. นายดำเกิง  แก้วยศ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 34 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ยองสุวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวอุษาศิริ  ณ บางช้าง
 
1. นายกนก  บุญอุดม
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กชายยภานุพงษ์   คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายจักรี  วนาการสวัสดิ์
 
1. นายบุญทวี  ตะยะพงค์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ยองสุวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 11 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทนัช   สุทธกุล
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กชายธนพล  เลาหกุล
 
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายศิริพงศ์  ปิงพยอม
 
1. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงค์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กชายภานุพงษ์   คำกาศ
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 21 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม 1. นายอัทธเมศร์  พิลา
 
1. นายอนุพันธ์  ปัญญาอุ้ย
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  จินาอิ
 
1. นางเฉิดฉิน  หมื่นอภัย
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 40 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวสุปรียา  อินธรรมขันธ์
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์   ยองสุวรรณ์
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวนันทนัช   สุทธกุล
 
1. นายวัชรินทร์  จันทร์ตา
 
96 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวกนกพร  ณ ลำพูน
2. นายกฤษณะ  เมธาดุก
3. นางสาวกุลชา  กองสิงห์
4. นางสาวจุฬารัตน์  คำคล่อง
5. นายฉัตรกุล  อภิวงค์งาม
6. นายณัฐกิตกิ์  ศรีทองสุข
7. นางสาวณัฐนิชา  ปัญญาคำ
8. นายดุลยวีร์  ปิงพะยอม
9. นางสาวทอฝัน  คำมา
10. นายธนณัฐ  ปัญญาโกษา
11. นายธัชพล  วงค์ศรี
12. เด็กชายนภภูมิสิริ  ศิรินวล
13. นายนุกูล  คำเจริญ
14. นางสาวบุญฤทธิ์  ปันเจริญ
15. นางสาวปฐมาวดี  พวงสุกระ
16. นายปรัชาญา  เขื่อนแก้ว
17. นางสาวปรียาพร  เมืองมูล
18. นายปิยชาติ  ศรีวิชัย
19. นางสาวพราวนภา  ไพรศรี
20. นางสาวพัชจารี  พายุมั่ง
21. นายพีระพล  ดวงวะนา
22. นายภู  ชาติ
23. นางสาววรรณ์ศิยาพร  สุวรรณศรี
24. นายวัชรากร  มูลศรี
25. นางสาวศศิยา  มะโนใจ
26. นางสาวศิริจันทร์  พรหมปัญญา
27. นายศิริพงษ์  ปิงพยอม
28. นางสาวสุปรียา  อินธรรมขันธ์
29. นางสาวสุภานันท์  ปัญญาใจ
30. นายอรุชา  ตรีรัตน์พิจารณ์
31. นางสาวอินทิรา  ขันนารัตน์
32. นางสาวแพรวพิรุณ  ไพรศรี
33. นายโชษิตา  คำปันนา
 
1. นางอัญชลี  หม่องพะสั่น
2. นายอุเทน  ศรีตระกูลวงศ์
 
97 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.65 ทอง 10 โรงเรียนมงคลวิทยา 1. เด็กหญิงชลิตา  ลิสุนี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำวังพฤกษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนปัญญา
4. เด็กหญิงปิยธิดา  ลาพิงค์
5. เด็กชายภาณุวัฒน์  ไชยาคำ
6. เด็กหญิงมณฑิตา  บุญวงค์
7. เด็กชายวงศกร  กันธิวัง
8. เด็กชายวงศธร  อุ่นสะกืน
9. เด็กหญิงสุรัชปภา  คำพิชัย
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปัญโญกลาง
 
1. นางสาวนฤมล  คงสมัย
2. นางนิติมา  นพบุรี
3. นางสาวพัชรี  วิรัตน์พฤกษ์
 
98 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.64 เงิน 31 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวกมลพร  ตันตระกูล
2. นางสาวกันพิรมย์   พรหมพนัส
3. นางสาวฉัตท์สินีย์  กันยะธง
4. นางสาวชลดา   ท้าวอุ่นเรือน
5. นางสาวธันยพร    เรืองนภาพร
6. นายพีรวัฒน์   คำปัญญา
7. นายรัตนพงศ์    จันทร์ศิริ
8. นายวัฒนา   กันทรัญ
9. นายศรัณย์   สุขเหล็ก
10. นายอภิรติ    เกษมสันต์
 
1. นายกฤษชนม์  ปาวงค์
2. นางสาวพรศิลป์   มโนเพ็ญ
 
99 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เครือธง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์   บุญโพธิ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คำตา
4. เด็กหญิงวริศรา   กัณฑาซาว
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พันธ์แก้ว
6. เด็กหญิงศิริวัฒนา   ยุวงศ์
7. เด็กหญิงสรัลชนา   เลพัด
8. เด็กหญิงอัจฉรา   มงคล
 
1. นางสาวนภาพร   ขาวสะอาด
 
100 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา   สุนันต๊ะ
2. นางสาวนิตยา  แซ่ลี
3. นางสาวปิยะฉัตร   เครือธง
4. นางสาววริศรา   ปองทอง
5. นางสาวสิริยากร   สิทธิโชคตระกูล
6. นางสาวสุธินี   สุภาผาบ
 
1. นางสาวนภาพร  ขาวสะอาด
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 25 โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นางสาวณัฐธิดา  ยังสุข
2. นางสาวนภาพร  คำอ่อน
3. นางสาวนริศรา  ภูดอนตอง
4. นางสาวนิภาพร  มูลศรี
5. นางสาวพิมพ์ระวี  ตุ๋นสัก
6. นางสาวสิริวรรณ  สุภายอง
7. นางสาวสุชานันท์  เป็งเรือน
8. นางสาวอัจฉรา  กันธรรม
 
1. นางสาวธารินทร์  จันทราทิตย์
2. นางบังอร  ลังการ์พินธุ์
3. นางสุพร  จอมขันเงิน
4. นางสาวสุพรรษา  พรหมมา
 
102 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรรวี  ยอแสง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ทะนันชัย
3. เด็กหญิงฐิติกานต์  จิตพรหมคำ
4. เด็กหญิงตรีรัตน์  ศรีวิไล
5. เด็กหญิงพรศิริ  อัครบวรโชติ
6. เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เกษมศิลป์
7. เด็กหญิงสินีนาฏ  ปาลี
8. เด็กหญิงสุปรียา  อินทะโกฐิ
 
1. นายกฤษฏชนม์  ปาวงค์
 
103 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 16 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ลำพูน 1. นางสาวจีรัชญา  เปี้ยจันตา
2. นางสาวปัณฑารีย์  สังข์งิ้ว
3. นางสาววรรณวนัช  ทองคำปัน
4. นางสาววราลี  สุวรรณเลิศ
5. นางสาวสายชล  ปัญญายศ
6. นางสาวสุดารัตน์  ต่ายน้อย
7. นางสาวสุทธิดา  เย็นวารี
8. นางสาวสุพัตรา  มั่งมูล
 
1. นายวันชัย  อินวรรณ
2. นายสิทธิพันธ์  กันธิยะ
 
104 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.4 ทอง 21 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายปิยะราช  ต๊ะดุก
2. นายสถาพร  ท้ายนาวา
3. นายไกรสร  ยอดใจ
 
1. นายประเสริฐ  ไทยสังคม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวปิยพร  วิญญูสกุล
2. นางสาวยุพิน  แซ่เห้อ
3. นางสาวอารยา  แซ่ว่าง
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ปันวารี
2. นางสาวศิริลักษณ์  วันนันตา
3. นางสาวสุมิตรา  แสงบุญ
 
1. นางดวงพร  แก้วสุข
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายรณชัย  ธาราวโรดม
2. เด็กชายวีระเดช  หล้าคำบาง
3. เด็กชายอาทิตย์  แสนย่าง
 
1. นายประพันธ์  คำยา
2. ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์  สารพันธ์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายกมล  สิงห์สุตัน
2. นายจเร  สุภาใจ
3. นายเด่นพงษ์  แสนหวัน
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนป่าซาง 1. นางสาวกาญจนาพร  ฟูเฟย
2. นายญาณพัฒน์  ทองเปี้ย
3. นายณัฐพงษ์  แดงโอ๊ะ
4. นายพันศักดิ์  เทพวงศ์
5. นางสาวรุ้งฟ้า  อรุณวงศ์
6. นายสุทิวัส  น้อยสะปุ๋ง
 
1. นางลัดดา  ปัญจบุรี
2. นางสุนีย์  ชาราษฎร์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ลำพูน 1. เด็กหญิงกัญญาพร  อินต๊ะพิงค์
2. เด็กหญิงจันจิรา  ขาดา
3. นางสาวผกาวรรณ  ลอยวิบูลย์
4. เด็กหญิงศิรินทร  แรกนา
5. เด็กหญิงอริสา  พรมรักษา
6. เด็กหญิงไพรินทร์  ณ เชียงใหม่
 
1. นายวันชัย  อินทร์วรรณ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผุสดี
2. เด็กหญิงมัณฑนา  ตันไชย
3. เด็กหญิงอารญา  ทาก๋า
 
1. นางศรีไว  ปาลี
2. นายสมาน  อุ่นแก้ว
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวกชกร  กองคำมูล
2. นางสาวกรรณิการ์  จันต๊ะนิด
3. นางสาวสุชาดา  ยอดอยู่ดี
 
1. นางนวพร  ผุสดี
2. นางบุณยนุช  ใจบันทัด
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 11 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   สุภาษี
2. เด็กหญิงวิชุดา   สุริยะวงค์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์   กุณะแสงคำ
 
1. นายวินัย  ณะพรหม
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84.75 ทอง 22 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวขนิษฐา   ท้าวอ้าย
2. นางสาวนรีนุช   ปาระธรรม
3. นางสาววันวิสาข์   มณีขัตย์
 
1. นางจารุภัทร  วงค์จักร
2. นายวินัย  ณะพรหม
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏิชัย  กันทะยัด
2. เด็กชายปฐมพงค์  เดชะบุญ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  มาลีเศษ
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.8 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวกมลรัตน์  สานา
2. นางสาวกมลลักษณ์  เลาจาง
3. นางสาวอรพิน  วนาลัยธำรง
 
1. นายนิกร  แก้วคำดี
2. นางวรรณพร  บำรุงยศ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.4 ทอง 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงธนชญา  อินทรัตน์
2. เด็กหญิงนวลนารี  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงวรพรรณ  ก้อนดุก
 
1. นางจารุณี  สินธุปัน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ลำพูน 1. นางสาวกษิรา  ทองพิมพ์สิงห์
2. นางสาวรินขวัญ  วงค์เนตร
3. นางสาวอัฐชญา  กล้าหาญ
 
1. นายสุทธิพงษ์  สมเทศ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.75 ทอง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงนัทชา  วงศ์สาม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปันจี้ี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เขาแก้ว
 
1. นางกัลยา  ไชยรังษี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ชมสูง
2. นางสาวพรรนิดา  แสนวงศ์วัน
3. นางสาววาสนา  ภูเวียง
 
1. นางภัทริน  จันทร์มณี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 26 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายก้องภพ  มูลศรี
2. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  การเพียร
3. เด็กชายอภิเชษฐ์  กันทายวง
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 32 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวกิตติพร  เสตะกสิกร
2. นางสาวพิมพ์ผกา  คำภูน้อย
3. นางสาวอารีวรรณ  ปัญญา
 
1. นางศุภลักษณ์  บุษมงคล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงณัํฐริกา  ค้างกอ
2. เด็กชายวรวิทย์  มูลรังษี
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายปริตต์  ขันธะชมภู
2. เด็กชายวีระพงษ์  ยะชมภู
 
1. นางดาริน  วงค์รินทร์
2. นายสิทธิชัย  แสนนิทา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายกรวิชญ์  กิติมา
2. เด็กชายไตรทศ  เครือวงค์
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  เอกกันทา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายชลนกุล  สมชาติ
2. นางสาวสุวนันท์  มีศรี
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายวรเทพ  วันกาล
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัน
2. เด็กหญิงรัฐธิดา  ขวัญชุม
 
1. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกชพร  งามเมืองตึง
2. เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ศรียาบ
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.4 เงิน 19 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายกิตติพงศ์  เมาเพชรกาศ
2. นายสาธิต  มะโนคำ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นางสาวดลหทัย  อินทร์จันทร์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวปั้นฝัน  ผิวจันทร์
2. นางสาวสุนิสา  มาปินตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นายคณิศร   สุธรรม
2. นายสรรเพชร   บริบูรณ์
 
1. นางจันทร์จิรา  ลิ้มนิวัตกุล
2. นางจิรนันท์   ทำกล้า
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงณิชกานต์  ดวงวะนา
2. เด็กชายสิทธิชน  ไชยอุปละ
3. เด็กชายเนติธร  ใจงิ้วคำ
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายวรเทพ  วันกาล
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 19 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. นายทศพล  ตันหลวงกาศ
2. นายวันเฉลิม  ใจกาศ
3. นายศุภกร  เหรียญโมรา
 
1. นางดาราวรรณ  นนทวาสี
2. นายสุทัศน์  ยาทอง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวจารุวรรณ  วรประเสริฐ
2. นายปรัชญา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางณัชชา  เตจะโสด
2. นายสุริยา  นิ่มตระกูล
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายกฤตนันท์  จันทคุณ
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ทมิฬทร
 
1. นายณัฐวุฒิ  พรนวม
2. นายวิทยา  วรรณมะกอก
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายธนธรรม  เก่งวิทย์กรรม
2. เด็กชายประวิตร  อุปหนอง
3. เด็กชายอรรถพล  ใจลังการ์
 
1. นางชลภิรัตน์  แก้วมูล
2. นายวรเทพ  วันกาล
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายฉัตรทอง  ริมทอง
2. นางสาวสุดารัตน์  ปินไชย
3. นายสุรศักดิ์  ชนะดัง
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงศ์ธัญญะดิลก
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  มณีขัติย์
2. เด็กชายณัฐชนน  อินทนนต์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  วิจิตรจริยา
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  เอกกันทา
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายภัสกร  ธรรมขันแก้ว
2. นายศุภชัย  จันทะมา
3. นายอภิสิทธิ์  ทากุดเรือ
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  เอกกันทา
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายธงชัย  ตันซาว
2. นายปรัชญา  ยาวิสิทธิ์
3. นายพีระพงษ์  กันสิทธิ์
4. นายรักษิต  นันติแสง
 
1. นายปรีดา  ยะธิมา
2. นางสาวสายฝน  เอกกันทา
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายยงยุทธ  รัตนพงศ์
2. นายสุรศักดิ์  ชนะดัง
3. นางสาวเปรมวดี  ยศอิ
 
1. นายวรเทพ  วันกาล
2. นางอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวฉันท์ธิชา  ติขะธรรม
2. นางสาวปรียานุช  ปาลี
3. นางสาวเกษราภรณ์  คำมิธรรม
 
1. นายทวีป  แซ่ฉิน
2. นางสาวสิรัชชา  วงค์คม
 
143 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 69 ทองแดง 24 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงอมิตารัตน์  หะมิชาติ
 
1. นางอารี  เลิศจรรยารักษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.4 ทอง 17 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวสุธิดา  อรินแจ้
 
1. นางเรณู  ประพันธ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 6 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชมภู
 
1. นางสาวอลินดา  อินทร์อยู่
 
146 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวชฎาพร  อินสุข
 
1. นางวรณัน  พรหมช่วย
 
147 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.4 ทอง 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงมัญชุกาญจน์  สุจิรานนท์
 
1. นางนัยนา  อินทรเดช
 
148 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 71 เงิน 39 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นางสาวทิพวรรณ  ณ ลำพูน
 
1. นางสาวพูนผล  แก้วจันทร์
 
149 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิงห์โตวะนา
 
1. นายนิคม  โท๊ะลงธง
 
150 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.5 เงิน 20 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวเทพธิดา  พานิชสมัย
 
1. นางสาวนิตยา  จันทร์ดพรหม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.8 เงิน 12 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวนุชนาถ   ใจยศเส้า
 
1. นางสาวอาภรพรรณ์  ไชยวารินทร์
 
152 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86.25 ทอง 16 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงทินารมภ์  ภัทรพงศ์ภิญโญ
2. เด็กหญิงธิรดา  อิ่นแก้ว
3. เด็กชายนิติรัฐ  ทองชาติ
4. เด็กหญิงบุญปิยะพร  ทีรวม
5. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุ่นบุญธรรม
 
1. นางภัคยา  รัตนวราหะ
2. นายศยานันท์  ยารังฝั้น
 
153 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวจิราภรณ์   วุฒิพานิช
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ต๊ะนา
3. นางสาวธัญญารัตน์   ศรียะ
4. นางสาวรังสิมันต์   ลองวิลัย
5. นางสาวอริสรา  คำภีระ
 
1. นางวรรณทนี   กมลวีนัสกุล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.5 ทอง 18 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. เด็กหญิงกรวีร์  ศรีโชค
 
1. นายกรีฑาวุฒิ  เขื่อนปัญญา
 
155 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวนิโลบล  ผางวะนา
 
1. นางสาวธัญชญาภรณ์  ธิมายอม
 
156 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพจนาถ    เสรีศีกดิ์
 
1. นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน
 
157 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวเหมวดี   กาสุริยะ
 
1. นายฎิชมากรณ์  ยศวงค์เรือน
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  แสนวงศ์วัน
2. เด็กชายนิธิพงศ์  ชัชวาลย์
3. เด็กชายพงษ์นที  มณีขัติย์
4. เด็กชายภัทรพงษ์  พุทธานุ
5. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดึงวะทอง
6. เด็กชายอนิรุต  ธัมมากาศ
7. เด็กชายอิสระพงษ์  ปัญญาพฤกษ์
8. เด็กชายเดินคำ  ลุงจาย
 
1. นายมณเฑียร  มั่นคง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 71.5 เงิน 33 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา   จอมเขียว
2. นางสาวชมพูนุช   คำปัด
3. นางสาวชาลินี   ศิริมา
4. นางสาวณัฐธิดา   อะนุจา
5. นางสาวด้วยรัก   มณีขัติย์
6. นางสาวธันยพร  จันทร์เหนือ
7. นางสาวมัลลิกา   สุภิมาส
8. นายวสันต์   คามเขต
9. นางสาวศิริรัตน์   ทองสุวรรณ
10. นางสาวสุพรรณิการ์    ใจคล่องแคล่ว
 
1. นายนิรันดร์  เรือนวิไล
2. นางพัชรินทร์  อาริยะกูล
3. นายอธิคม  ณะใจ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลินี  สิทธิสุรินทร์
2. เด็กหญิงปริยาภรณ์   ดวงคำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรวี  สุขใจ
 
1. นางกมลพร  กุนแก้ว
2. นายบรรเจิด  คุรุกิจ
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นางสาวนภารัตน์  มะโหฬาร
2. นางสาวนิจวรรณ  ยอดคำ
3. นางสาววรรณา  อำนาจศรีสกุล
 
1. นางกาญจนา  จันตาทะ
2. นางเกษร  ซูซูกิ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วสร้อย
2. เด็กชายอนิวรรตน์   ถายะเดช
 
1. นางกมลพร  จันทร์ติ๊บ
2. นางฐิตาพร   ลิ้มปฐมพิภพ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. นายณัฐวุฒิ  พลนิกร
 
1. นางลดาวัลย์  แก้ววังปลา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาววรัญชนา  ใจยอง
2. เด็กชายเดชดำรงค์  สุปิยะ
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  กิตติ
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายนพกาล  กองอะรินทร์
 
1. นางอัญชลี  ขัดสงคราม
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 77.76 เงิน 4 โรงเรียนธนรัตนวิทยา 1. นางสาวนิลาวรรณ   หัตถกอง
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ศรีสเกตุ
 
1. นางสาวญาดานุช  เมืองเล็น
2. นางสาวปฐมพร  หอมทอง
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 44.44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนาพร   ริบแจ่ม
 
1. นางดวงพร   ริบแจ่ม
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 56.25 เข้าร่วม 29 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์   กันทะวงค์
 
1. นางสาวจิตฤณี   เนียมทัง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 56.8 เข้าร่วม 30 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. นายพงศ์กฤษณ์  อิทธินิพัทธ์
 
1. นางยุพินธ์  บุญเทพ
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กหญิงอังคณา  คงเจริญ
 
1. นางเกษร  ซูซูกิ
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 1. เด็กชายทรงภพ  แสนวังทอง
2. เด็กชายอานันท์  แซ่ลี
 
1. นางสุวิมล  สิงห์คำ
2. นางสาวอภิญญา  กาศสนุก
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75 เงิน 10 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายชาคริต  เดคำกาศ
2. เด็กชายภาวสุ  ดีจิตกาศ
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.8 เงิน 6 โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  กอหลวง
2. เด็กชายธนัญชัย  พงษ์ดา
3. เด็กชายศิรัสพล  คำสม
 
1. นางจันทร์แก้ว  วิลยะกูล
2. นายประพันธ์  วินันท์
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 8 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุติมา  ขัดผาบ
2. เด็กชายพงศกร  ฟูกาศ
3. เด็กชายวรัญญู  สุภากาศ
 
1. นางสาวโศภิตา  โสเก่าข่า
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตเมธ  นันตากาศ
 
1. นายคงเดช  ขัดผาบ
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางดาริกา  สุขโชติ
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางรัตนา  ซุกซอน
 
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสาวเพ็ญจันทร์  เกรียงไกรสุข
 
 
179 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางทัศนีย์  สีดาเพ็ง
 
 
180 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นางสุคนธ์  จินดาหลวง
 
 
181 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายสุคนธ์  จินดาหลวง
 
 
182 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนวชิรป่าซาง 1. นายจรัล  ถาวร
 
 
183 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 1. นายสมมาตร  สนทมิโน
 
 
184 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนจักรคำคณาทร 1. นายสกล  ทะแกล้วพันธ์