สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงญาสุมิน  แก้วก้อน
 
1. นางสาวเมทิญา  นนท์ศรี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวศิริพร  โกมิตร
 
1. นางกาญจนา  อวดห้าว
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  เหล็กเทศ
 
1. นางสิริภางค์  ขาวปอน
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวอนัญพร    ขจรจิตร์
 
1. นางสิริภางค์  ขาวปอน
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงดาริณี  ติ๊บหล้า
 
1. นางถวิล  มิ่งสมร
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวอัญชลี  มีฉลาด
 
1. นางสาวสุวิมล  นวลทะวัน
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงปารณีย์  ธิยาว
 
1. นางสายพร  นาละออง
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.9 เงิน 28 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาววันวิสาข์  สมคะเน
 
1. นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 34 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  พานแก้ว
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทามัน
 
1. นางสาวรัตนา  โทนิน
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 74 เงิน 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายชัยธวัช  ก๋าแก้ว
2. นายบัญชัย  จันตะมะ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ทองแดง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาวดี  ยวนตา
 
1. นายธีรวัฒน์  พานแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายณัฐกานต์  ทาเกษม
 
1. นายครรชิต  บัวจีน
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 5 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  วังงอน
2. เด็กชายจิติศักดิ์  เสียงดัง
3. เด็กชายนิรมิต  แรงดี
 
1. นายธีรวัฒน์  พานแก้ว
2. นางสาววรางคณา  เป็นมูล
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 18 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายกันตินันท์  ทิพย์วังเมฆ
2. นางสาวภานุมาศ  หน่อโอย
3. นางสาววารุณี  มีเหลี่ยม
 
1. นายธีรวัฒน์  พานเเก้ว
2. นายศุภกร  เลือลา
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 42.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายปฏิวัติ  ตลับนาค
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ทอนช่วย
 
1. นางสาวกิ่งลดา  แสนคำฟู
2. นางศิริกานดา  กันธิดา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 52.67 เข้าร่วม 22 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  จันทิมา
2. นางสาวแนน  นันต๊ะเสน
 
1. นางบุษยา  ธรรมวงค์
2. นางศิริกานดา  กันธิดา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 42 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายธีระพงษ์  ใจชุ่ม
 
1. นางพรนภัส  เอื้อแท้
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายอุเทน  หมั้นขัน
 
1. นายประวิทย์  คำพันธ์
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 25 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิตเจียระไน  ต๊ะมะโน
2. เด็กหญิงณัชฐิชา  เรืองเกษม
3. เด็กชายอาทิตย์  ทิพย์มาลา
 
1. นางธัญลักษณ์  ศรีไชยชนะ
2. นางสาวรุจิรัตน์  เป็งสา
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สะอาด
2. นางสาวศิริลักษณ์  จี๋บุญมี
3. นายอภิเดช  การขยัน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สิทธิบุญ
2. นายพิสัย  แก้วอรสาณ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นิสลา
2. เด็กหญิงมรกต  ใจจอมกุล
3. เด็กหญิงโศรญา  สมนึก
 
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวนัท  นันต๊ะเสน
2. นายพงษ์สิทธิ์  นันต๊ะเสน
3. นางสาวมณีรัตน์  โกวฤทธิ์
 
1. นายปรัชญา  จันทร์แก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายกิตติรัตน์  มีธรรม
2. เด็กชายนพรัตน์  สวยฉลาด
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จริยะมา
 
1. นางจิตรา  เครือตัน
2. นางอำไพ  พิชิตสันต์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 8 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายกนกศักดิ์  สอดสี
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  สุรเชษฐ์
3. นายอดิศร  หมั่นคิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงธยานี  เที่ยงขำ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  มีสี
3. เด็กชายศุภกฤต  กระทาง
 
1. นายนัทที  เที่ยงจันตา
2. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.2 ทอง 28 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายณัฐพันธุ์  มือแข็ง
2. นางสาวธริศรา  สิทธิกุล
3. นางสาวปิยนันท์  ปุญญาวัฒนา
 
1. นางสาวสินฤทัย  ใจนันต๊ะ
2. นางสาวอนัญญา  สุวรรณรงค์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 15 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แก้วประภา
2. เด็กชายวิทยาพงษ์  วงค์เทพ
 
1. นายนิรวิทย์  นันตาพรม
2. นายเมธี  อ้วนล่ำ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 39 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายพงศกรณ์  สอาดเอี่ยม
2. นายวรกานต์  เอิกเกริก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นางสาวเรณู  อบกลิ่น
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 14.43 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรกฤษฎากร   เกิดมูล
2. สามเณรบุญธรรม   มือดี
 
1. นางสาวเนตรชนก  พรหมวงศ์ศักดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.24 ทองแดง 17 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  เปนุจา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จะมัง
 
1. นายอนุรักษ์  ยะมงคล
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐวีร์  วัฒนมณีกุล
2. นายประสิทธิ์  กิตยานุรักษ์
3. นายสันต์ภพ  เป็นใย
 
1. นายวิศรุต  ใจลา
2. นางอำไพ  พิชิตสันต์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กชายจตุรวิตต์  ตั้งตรง
2. เด็กหญิงรักตกันท์  การมี
3. เด็กหญิงวริษฐา  บัวทรัพย์
4. เด็กชายสุริยา  ปวงคำ
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชิงดี
 
1. นางสาวสุทธีรา  ประมาณ
2. นางสาวอรพรรณ  หมูเทพ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  จันมณี
2. นางสาวนิจวรีย์  พวงมาลัย
3. นางสาวพรทิพย์  พานแก้ว
4. นายยุรนันท์  ยามมี
5. นางสาวอารีวรรณ  วางฐาน
 
1. นายรัฐนันท์  โรจน์ฐิติกุล
2. นางสาวสาคร  เชื้อเมืองพาน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายชูวงค์  ชัยนุวงค์
2. เด็กหญิงณัฐนีย์  ทำธุระ
3. เด็กหญิงนิภาพร  คืนมาเมือง
4. เด็กหญิงปิ่นฤทัย  คำเศษ
5. เด็กชายวุฒิธินันท์  สมฟอง
 
1. นางมงคลยา  พานดง
2. นางลัธนา  แก้วสุขแท้
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 30 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  ทาติ๊บ
2. นางสาวทรายแก้ว  เลียงหลีก
3. นายวีระศักดิ์  เชื้อสุวรรณ์
4. นางสาวอรวรรณ  อุบลศรี
5. นางสาวเพชราพรรณ  เก่งสนาม
 
1. นางกานต์รวี  คำพันธ์
2. นายสุเทพ  อวดเขตต์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.75 เงิน 27 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แรงจริง
2. นางสาวณิชารีย์  ต้องใจ
3. นายบีซัน  ตัน
4. นายลัคนทิน  สายแก้วเทศ
5. นายวชิรพงษ์  พงษ์เชื้อชิดไทย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  แก้วก้อ
2. นายเดช  จรลังกา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง 13 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปนี  วงค์ษา
2. นางสาวณัฐชา  กับปะหะ
3. นายณัฐพนธ์  สวยสด
4. นายณัฐพล  เตจ๊ะ
5. นายณัฐวุฒิ  มาสบ
6. นางสาวธิดาภรณ์  รสหวาน
7. เด็กหญิงธีรนาฎ  สันแก้ว
8. นางสาวนัทริกา  ใจหมั้น
9. เด็กหญิงพรศิริ  จริยา
10. เด็กหญิงพัฒน์นรี  วงค์อดทำ
11. เด็กหญิงวลัยภรณ์  เมล์ทาง
12. นายวุฒิไกร  อวดเหลี้ยม
13. นายศราวุธ  หลักจริง
14. นายสุทธิศักดิ์  ใจคม
15. เด็กหญิงอภิชญา  สิทธิกุล
16. นายเจษฎา  เทโพธิ์
17. นางสาวเบญจวรรณ  อินเหลา
18. นายโสภณวิชญ์  คิดอ่าน
 
1. นางฆัสรากร  วงค์ไชย
2. นางปวินรัตน์  วงศ์วัฒนัย
3. นางสาวพัชรินทร์  สว่างถาวรกุล
4. นายสุเทพ  อวดเขตต์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  ลีลาศีลธรรม
 
1. นางสาวสุวิมล  สุขสบาย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายมนตรี  ป้องสมาน
 
1. นางนงลักษณ์  สมภักดี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ธิคม
2. เด็กชายพงศกร  หวานแหลม
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวนันทริกา  กล่อมเบี้ย
2. นายมงคล  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวศิรินภา  รูปดี
2. นางสายพิณ  กันไว
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ลือหาร
2. นางสาวดวงดี  บำรุงภักดี
3. นางสาวพรรณิกา  กอหลวง
4. นางสาวรุ่งนภา  เสวิกา
5. นางสาววิลาวรรณ  เถาจันทร์ต๊ะ
6. นางสาวศศิประภา  วัชรพงศ์อนันต์
7. นางสาวสุภาภรณ์  ทับขุนทด
8. นางสาวอัญชนา  แหลมแท้
9. นางสาวอัญชลี  เยินยุบ
10. นางสาวอุบลวรรณ  เยินยุบ
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  บุญเจริญจิตสิริ
2. นางมงคลยา  พานดง
3. นางลัธนา  แก้วสุขแท้
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75.84 เงิน 34 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พูดงาม
2. เด็กชายชินวัฒน์  โอราลึก
3. เด็กหญิงศิวาภรณ์  จำเดิม
 
1. นางฉวีวรรณ  พานธงรักษ์
2. นายพิทักษ์  สร้อยสิริกุล
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.7 ทอง 15 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวฐิติชญา  จานดี
2. นางสาวพิมนิกา  นิวันติ
3. นางสาวเบญจมาศ  ตาวะกะ
 
1. นายคุณากร  แก้วมงคล
2. นางฉวีวรรณ  พานธงรักษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงชลิตา  ไม้รัง
2. เด็กหญิงสุธาสินี  วงศ์สุนทรทิพย์
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจารุกัญญ์  จอกเงิน
2. นางสาวพุทธรักษา  ดีงาม
 
1. นายจักริน  พานทอง
2. นายวสันต์  อุดถาน้อย
 
47 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงทรรศินันท์  ชมภูบุตร
2. เด็กหญิงวีรยา  พงศ์พิทยุตม์
3. เด็กหญิงอุทุมพร  สมหมั่น
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 40 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวชลดาพร  วิชัยขัทคะ
2. นางสาวปภัสสร  การหมั่น
3. นายปิยบุตร  ใจชื่นบาน
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
49 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 29 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายพิทยา  กลิ่นมาลา
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายญาณวุฒิ  ก๋ามิ่ง
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงธีราพร  ใจไหว
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวสุภาภรณ์  ความเพียร
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  อบเชย
 
1. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. นายเอกภพ  นิพิธคุณ
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
55 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายคามิน  ยาง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คร่องไหม
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงเมริญา  ทิศฉลาด
 
1. นายวัชรินทร์  อภิวงค์
 
57 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายชินกฤต  สืบสาย
 
1. นายเรวัต  เสียงโต
 
58 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 69 ทองแดง 30 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายดนุสรณ์  ฟังอารมณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  มุขดี
3. เด็กชายศุภวิชญ์  วิจรรยา
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายณัฐกฤษฎ  วิวัฒน์พัฒนวงศ์
2. นางสาวบุณฑริกา  ฟ้าแลบ
3. นายสุรศักดิ์  พวงลาว
 
1. นายนราวุฒิ  ประไพ
2. นายภิญโญ  จุ้ยศรีแก้ว
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 37 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายหฤษณ์  นาแก้ว
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 23 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นางสาวธัญสุดา  แต้มมาก
 
1. นายพิธี  ทองแดง
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายศิริโชค  มีใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสุวรา  อินทะจักร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายหฤษณ์  นาแก้ว
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายวิทยา  สุมา
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายหฤษณ์  นาแก้ว
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงญาณินท์  มูลสาร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสุวรา  อินทะจักร
 
1. นายสรภูมิ  เจียงสงวน
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  เกิดทอง
 
1. นายสมชาย  พันธุ์สันติกุล
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวจินตนา  อวดห้าว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
 
74 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงจีราพร  แก้วประภา
2. เด็กหญิงจีราพร  แจ้มา
3. เด็กชายชัชวาล  เจียรวัฒนานุกุล
4. เด็กชายชิงธวัช  โสลา
5. เด็กหญิงชื่นนภา  โชคดี
6. เด็กหญิงชุติมา  สีสุวรรณ
7. เด็กชายณัฐพงษ์  วังฐาน
8. เด็กชายธีรยุทธ  ปัญญารอบรู้
9. เด็กชายนที  วงศ์เที่ยงธรรม
10. เด็กชายนนทกาล  พลอยสี
11. เด็กหญิงนัยนา  ทรายใหม่
12. เด็กหญิงปิยบุตร  เงินดี
13. เด็กชายพัชรพงษ์  กอบแก้ว
14. เด็กหญิงพิมพศา  ยามเลย
15. เด็กชายมงคล  คอสั้น
16. เด็กชายรัชชานนท์  คิดอ่าน
17. เด็กหญิงวัชราพร  บัวละผัน
18. เด็กชายวีระพรรณ  กลิ่นหอม
19. เด็กชายศรายุทธ  ใจอยู่
20. เด็กชายอลงกรณ์  จุลวรรคนานนท์
21. เด็กชายอานนท์  วางโต
22. เด็กหญิงอารยา  อินทร์วงศ์วรรณ
23. เด็กชายเทพณรงค์  สินรา
 
1. นายบุญส่ง  สิริฤทธิจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ  อินทเนตร
3. นายวสุมิตร  นุชสวัสดิ์
 
75 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.65 เงิน 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยศอุบล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ประพฤติ
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เทพสาน
4. เด็กชายภูมินทร์  พงศ์นฤมิตร
5. เด็กหญิงวาริณี  ศรีชัย
6. เด็กชายวิสุต  เจนคิด
7. เด็กชายสิทธิพงษ์  โปร่งภูเขียว
8. เด็กหญิงสโรชา  หมายหมั้น
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ไกรสร
10. เด็กชายโชคทวี  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ข่ายสุวรรณ์
2. นางสาววิชชุดา  อาจวิชิต
3. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
76 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.32 เงิน 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ธินเครือ
2. นายฐิติวัจฒ์  ตามสัตย์
3. นางสาวดารารัตน์  นะทำ
4. นางสาวนิสิตา  เอื้อเฟื้อ
5. นางสาววาสนา  งามสุข
6. นายศิวดล  แต้มดี
7. นายสมัชญ์  เก่งแท้
8. นางสาวสุภาพร  อินอ่อน
9. นายอภิชล  เป็นพวก
10. นางสาวอารียา  ธิวงศ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ข่ายสุวรรณ์
2. นางสาววิชชุดา  อาจวิชิต
3. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
77 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาน  กลิ่นฟุ้ง
2. เด็กหญิงจิราพร  ปินตา
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พานทอง
4. เด็กหญิงอรสา  สุขบาล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  สาปคำ
6. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เตรียมแรง
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ข่ายสุวรรณ์
2. นางสาววิชชุดา  อาจวิชิต
3. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
78 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สมสวัสดิ์
2. นางสาวนภัสษรณ์  มัดทุ
3. นางสาวนันทิกานต์  ทามัน
4. นางสาวปิ่นทิพย์  แก้วเสน่ห์
5. นางสาวมัลลิกา  แซ่ลี
6. นางสาวยุพเรศ  มณีเชษฐา
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ข่ายสุวรรณ์
2. นางสาววิชชุดา  อาจวิชิต
3. นางสาววินัฎฐา  นันตะสุข
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ขัติพงษ์
2. เด็กหญิงวราวรรณ  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอังคณา  เ้หล็กเทศ
 
1. นายสุพจน์  บุญมาเทพ
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายวุฒิชัย  จารุวรรณรัตน์
2. นายอัฐกร  กลิ่นส่ง
3. นายอัษฎาวุฒิ  ถาเป็นบุญ
 
1. นายสุพจน์  บุญมาเทพ
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรจิต  แปงด๋อ
2. เด็กชายสุรพงษ์  ดอแสง
3. เด็กหญิงเตือนใจ  ปลาสิงห์
 
1. นางกรกนก  จำรัส
2. นางอุบล  พิทักษ์ทา
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวชฎาภรณ์  อาษา
2. นางสาวลำพูล  ดีมาก
3. นางสาวสารธาร  อ่อนหวาน
 
1. นางผกาวรรณ์  ตุลาพันธ์
2. นางอุบล  พิทักษ์ทา
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 26 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจารุณี  สูตรเลข
2. นายนราธิป  แสนประดิษฐ์
3. นางสาวนันทนา  ฟังเย็น
4. นางสาววชิรวรรณ  ปลายนา
5. นางสาวอริสา  งามสม
6. นางสาวเสาวลักษณ์  ตั้งตัว
 
1. นางกรกนก  จำรัส
2. นางผกาวรรณ์  ตุลาพันธ์
3. นางอุบล  พิทักษ์ทา
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงพรวิภา  ใจช่วย
2. เด็กชายมนัส  ชัยวงค์คำ
3. เด็กหญิงมาทีนี  เพชรเก่า
4. เด็กหญิงวิชญาพร  ของดี
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  การด่วน
6. เด็กหญิงอรปรียา  พอใจ
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสาวดวงกมล  สอดสี
3. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 23 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงวิมลลักษณ์  อินสมวงศ์
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เครืออินตา
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  กันทะ
 
1. นางฉวีวรรณ  พานธงรักษ์
2. นางสาวดวงจันทร์  บานทรงกิจ
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 69.75 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรชาญชัย   หลักมั่น
2. สามเณรทศพล   อบหอม
3. สามเณรธีระยุทธ  ใจดี
 
1. นางสาวนัยนา  สุนะเสน
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สมคะเน
2. เด็กชายภูวนัย  ใจการ
3. เด็กชายสุริยนต์  พรมเดช
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายชานนท์  ปัสสาโก
2. นายนพวรรณ  ถือคุณ
3. นายเอกรินทร์  คงธนภักดีกมล
 
1. นายดวงเด่น  พิจอมบุตร
2. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมินตรา  โตลำมะ
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ศิลาพงษ์
3. เด็กหญิงอัมพิกา  เยียดยัด
 
1. นางจรรยา  พุทธา
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวจีรนุช  หวานเจริญ
2. นางสาวศิริพร  ถาเป็นบุญ
3. นางสาวอรปรียา  จันแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นางสรัญญา  เรือนคำ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  กล้าหาญ
2. เด็กหญิงพิมพ์พจี  รัญจวน
3. เด็กหญิงวรรณศิริพร  ต้นกลาง
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นางสาวนันทวัน  พุฒมา
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  น่าชม
2. นายทิพย์ประชา  ประจักษ์
3. นายปัฐวิกรณ์  โรจน์ทรรศนีย์
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นางวรรณเพ็ญ  สนั่นเอื้อ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวพิชญา  ทองกุม
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  กลิ่นหอม
3. เด็กชายสมัชชา  แว่นแก้ว
 
1. นางกรกนก  จำรัส
2. นางอุบล  พิทักษ์ทา
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นางสาวกชกร  โนจากุล
2. นายพลภัทร  คำลือ
3. นางสาวรัชฎาธาร  รูปงาม
 
1. นางจิลาวัล  อินทกรณ์
2. นางพัชรินทร์  สุภายอง
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวจินตพร  ประพฤติ
2. นายณัฐพงศ์  กันชนะ
3. นางสาวนราทิพย์  บุญครัน
 
1. นางผกาวรรณ์  ตุลาพันธ์
2. นางอุบล  พิทักษ์ทา
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายชัยชาญ  แต้มคู
2. เด็กชายชำนาญ  แต้มคู
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 25 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายพิชญุตม์  นาละออง
2. เด็กชายสุรรัตน์  มุ่งดี
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายชินดนัย  นาคศิริ
2. เด็กชายนรเชษฐ  ญานะ
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นางสมร   ดีพัฒนกุล
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์  เหล็กดี
2. นายวุฒิชัย  ศรีฉัตรใจ
 
1. นายวิชาญ  ยาวิชัย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ไหวพินิจ
2. เด็กชายปยุต  เคร่งครัด
 
1. นายสงัด  ปลุกเศก
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 38 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  กาบจันทร์
2. เด็กหญิงสุจิรา  ดีนาน
 
1. นายจำนงค์  วงศ์วัฒนัย
2. นายนิรุติ  สิทธุวานนท์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 35 โรงเรียนเมืองปานวิทยา 1. นายนพคุณ  จำปาเรือง
2. นายยุทธชัย  แจมปา
 
1. นางทิวาพร  ชุติกุลประสิทธิ์
2. นางพัชรินทร์  สุภายอง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 77.75 เงิน 16 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  ชูวงค์เจริญกุล
2. นายเจษฎา  แจ่มหม้อ
 
1. นายธนสิทธิ์  ศรีวรรณชัย
2. นายสงัด  ปลุกเศก
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 47.4 เข้าร่วม 22 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวพิมพกานต์  คุณเครือ
2. นายเอกพล  ล่ำสวย
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นางสมร   ดีพัฒนกุล
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงครองขวัญ  สุขสาย
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  มีธรรม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสริมแก้ว
 
1. นายสงัด  ปลุกเศก
2. นางสายพิน  วิจิตรจรัสแสง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวณัฐวิภา  ทองใบ
2. นายทศพล  สารภู
3. นางสาวนิตยา  สุขพันธ์
 
1. นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น
2. นายศุภกิจ  ศรีวรรณชัย
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 22 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นายนัฐพงษ์  เดชฤาษี
2. นายอนุชาติ  เมืองมา
 
1. นายนพพร  แก้วเทพ
2. นางรัชชนก  แจ้คำ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายศุภกิตต์  อดเหนียว
2. เด็กชายเสกสิทธิ์  สุรินทร์โท
 
1. นายจักรี  คนภู
2. นายสงัด  ปลุกเศก
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. เด็กชายคมกฤต  สมทรัพย์
2. เด็กชายพรสยาม  แจ้งสวะ
3. เด็กชายศิวดล  อภัยศรี
 
1. นายทวี  เขื่อนแก้ว
2. นายอัครเดช  อภัยศรี
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นายวีรพล  มาต๊ะ
2. นางสาวศิริพร  โกวฤทธิ์
3. นางสาวเอื้องฟ้า  สอดสี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ
2. นายอัครเดช  อภัยศรี
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา    
112 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ยาง
 
1. นายนคินทร์  ภูริพงษ์
 
113 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสุพัฒตรา  จันทร์หอม
 
1. นายพสิษฐ์  สุปัญญา
 
114 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  จำธรรม
 
1. นางมณทิรา  อารีย์กุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวญาดา  ตัวขยัน
 
1. นางสาวมัลลิกา  เจริญเนตร
 
116 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.2 ทอง 27 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงศศินิภา  วงศ์จีนา
 
1. นางสาววิรากานต์  ปั้นรูป
 
117 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.4 เงิน 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  อาจวาที
 
1. นางสาวสุนิสา  สุพันธ์
 
118 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  กูลแผ่น
 
1. นางสาวณัฐวดี  ป้องปก
 
119 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวหทัยกานต์  บุญปั๋น
 
1. นางสายชล  วันมหาใจ
 
120 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84.75 ทอง 19 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐาปนี  แสนคำมา
2. นายณัฐพล  ลำดวน
3. เด็กชายทัตพงษ์  ปั้นเหน่ง
4. นายนเรศ  เป็นต้น
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เหมือนพงษ์
 
1. นางสาวปุณยวีร์  แสงมนตรี
2. นางสาววริยา  ศิริทรายทอง
 
121 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  สมจิตร
2. นางสาวพรรษชล  มุงเมือง
3. นายศุกลวัฒน์  ศิริเถา
4. นางสาวอัญตรา  มูลรัตน์
5. นายเฉลิมพล  สมิโตมล
 
1. นางสาวนิศาชล  ศรีปูนอ่อน
2. นางสาวบุณยาพร  สุวันโน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.83 ทอง 17 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงสุนันทา  มีฉลาด
 
1. นางสาวมัลลิกา  ปรองดอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.17 ทอง 25 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสโรชา  สุพัฒน์
 
1. นายธนา  คงธนไพบูลย์กูล
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 16 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติชญา  สุรินทร์โท
 
1. นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 59.67 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวกรรณฑิมา  แก้วบ้านตรุด
 
1. นางสาวสมจิต  ตุ่นแยง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 36 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายชนกานต์  ประทันยะ
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  คงธนมณีโรจน์
3. เด็กชายณัฐพล  สุมะโน
4. เด็กชายณัฐพล  ชัยวรรณ
5. เด็กชายธนัญชา  ใจดี
6. เด็กชายนิวรรณ  ยาง
7. เด็กชายวุฒิไกร  กันเชียง
8. เด็กชายเมธัส  ไม้รัง
 
1. นายนคินทร์  ภูริพงษ์
2. นายวีรวัฒน์  คำมะยอม
3. นายสมชาย  พันธุ์สันติกุล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นายกุลวุฒิ  สร้อยฟู
2. นายชวลิต  ละมูล
3. นายชาคริต  จัดคร่อง
4. นายณัฐพงษ์  หมายหมั้น
5. นายวรรณชาติ  สวยสอาด
6. นายอรรถพล  แก้วห่วง
 
1. นายบริหาร  วันตัน
2. นายอดิศักดิ์  ปลายนา
3. นายเสกสรร  กาวินชัย
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 29 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  การดื่ม
2. นางสาวณัฐริกาล  วิบูลสมบัติ
3. นางสาวทิพย์พาวรรณ  ชำนาญวงศ์ศรีธร
4. นางสาวนภาพร  ถั่งซื่อ
5. นางสาวนฤมล  เค็มมาก
6. นางสาวพรณิภา  สมคะเน
7. นางสาวรัชดาริน  ศรีทองคำ
8. นางสาวรุ่งอรุณ  ทนนชัย
9. นางสาวอนุสรา  เงินใย
10. นางสาวอรพรรณ์  อำพราง
 
1. นางสาวนฤมล  จำอินทร์
2. นายสนั่น  กาญจนเชษฐ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 18 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนรัตติ์  โชครวย
2. เด็กชายชูศักดิ์  พุ่มโพธิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ้อมค้อม
4. เด็กหญิงปิยะภรณ์  โกเมฆ
5. เด็กหญิงยุติพร  สมคะเน
 
1. นางชมพูนุช  ชื่นชอบ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงผกามาศ  เป็นปึก
2. เด็กชายราชันย์  ปัญญาเก่ง
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หมั่นเพียร
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นางสาวเบญจพร  วงศ์ปุกแก้ว
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวสลิลทิพย์  แต้มรู้
2. นางสาวสลิลทิพย์  วงค์ตะวัน
3. นางสาวสุวนันท์  คำปัน
 
1. นางสาวจินดา  เครืออินตา
2. นายพุฒิไพโรจฒ์  โชติกุลศิริปัญญา
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. เด็กหญิงมุฑิตา  สูตรเลข
2. เด็กหญิงวริศรา  สัตย์มาก
 
1. นางณัฐรดา  ระวังวงศ์
2. นางสาวระวิวรรณ  หมายหมั้น
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายชัยพร  เรืองศรี
 
1. นางอริศรา  บุญยืน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ 1. เด็กชายดำรงศักดิ์  ยาง
2. เด็กชายวรากร  ทำบุญ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เปี้ยเหมย
2. นางสาวดารา  สายยืด
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 1. นายนราธิป  ตับไหว
 
1. นางสาวพนิดา  เครือวิเสน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบ้านใหม่วิทยา 1. สามเณรจิรศักดิ์   อินทิยศ
2. สามเณรสิทธิศักดิ์  แก้วโพนงาม
 
1. นางสาวเนตรชนก  พรหมวงศ์ศักดิ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 14.28 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. นางสาวเบญจพร  เมลทาง
 
1. นางสาวณภัทร  ตนภู
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 42.25 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวังเหนือวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  จำธรรม
 
1. นายศุภกร  เลือลา
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 78.07 เงิน 14 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 1. นางสาวพรชนก  กันไว
 
1. นายตระกูลพันธุ์  กันไว