สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐารัตน์  มากทอง
 
1. นางธนันต์พร  ตันปาสิริพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายธณวัฒ  มงคลทิพย์
 
1. นายวิญญู  รุจิระปรีชากุล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 42 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เหล่มนำชัย
 
1. นางรุ่งทิพย์  รินพล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 44 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. สามเณรวรชัย  วันเปี้ย
 
1. พระฉัตรดนัย   ปฏิญญาเมธี
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิยาพร  ตาวตา
 
1. นางสายทิพย์  วรรณาการ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวจีราวรรณ  ฟูทำ
 
1. นางสาวสมกร  เขื่อนแก้ว
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  มลเดช
 
1. นายปวิน  เจียไพบูลย์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 26 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวดวงมณี  คำวงศ์กา
 
1. นางอังคณา  วงศ์เขียว
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 13 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กหญิงสิริยากร  สายสุตา
2. เด็กหญิงสุทธิตา  จอมภานันท์
 
1. นางสาวกัลยาณี  งามดี
2. นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78 เงิน 22 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวพัชรพร  สายสุตา
2. นางสาวฟ้ารุ่ง  อินยาศรี
 
1. นางพิมพ์ทอง  มหาแก้ว
2. นางเสาวนีย์  ศรีสองเมือง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงวนิชญา  สลีแดง
 
1. นายนิยาม  วงษ์พันธ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายสราวุธ  เครือกลางรงค์
 
1. นางเกษรา  กมลอารี
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 37 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลชา  หล้าปวงคำ
2. เด็กหญิงนันทนา  ทำนา
3. เด็กหญิงสุทัตตา  ใจเรือน
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อินสะอาด
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 38 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  ก๋าแก่น
2. นางสาวภาวิณี  พรหมสอน
3. นางสาววริษฐา  ภูมิฐาน
 
1. นางพัชริน  ยอดปนันท์
2. นางสิลิลลัคน์  เย็นใจ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25.4 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เทือกมนต์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ศิริจัน
 
1. นางสาววัลภา  พิงคะสัน
2. นางเกษรา  กมลอารี
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวพยอม  ชัยวงศ์
2. นายวินัย  อินทะจันทร์
 
1. นางสาวสุรีกิติ์  เพ็ชรรัตน์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวมนทกานต์  ซาวหล้า
 
1. นางสุดเฉลียว  ไทยกรรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายวรพล  หล้าทา
 
1. นายรังสิกร  ใจกล้า
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สุรภี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  เทพาชุมพู
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สลีวงศ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ใจนันตา
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวชนกนันท์  ดอบุตร
2. นางสาวธนันพร  จิรทรัพย์ธนากร
3. นายสหรัฐ  สังข์สมศักดิ์
 
1. นางปาริชาติ  ดวงดี
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  นิลเขตร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาเมืองมูล
3. เด็กชายเตชินท์  ดวงสุภา
 
1. นางสาวกรรณิกา  บุญประเสริฐ
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายนฤเบศร์  สุภา
2. นายวิริยะ  สุริ
3. นายอภิวันท์  กันทะกลม
 
1. นางดณพร  อินจับ
2. นายปรภูมิ  อินจับ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  สมศรี
2. เด็กชายศุภกุล  ทองน้อยวงศ์
3. เด็กชายอภิพล  นวลสาย
 
1. นางสาว วันวิสา  เป็กกันใจ
2. นายจักรพงศ์  ไชยคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวทิวา  จันทร์ปัญญา
2. นางสาววรัญญา  ต๊ะยศ
3. นายวันชนก  ช่วงไชย
 
1. นายธีระพันธ์  ปงกาวงศ์
2. นายประเทือง  ภูเขียว
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิศ  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงพรปริญญา  ขัติยะ
3. เด็กหญิงวัทนวิภา  ใจกลิ้ง
 
1. นางพิมพา  พลหาญ
2. นางพิสมัย  ศรีสุขา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 77.4 เงิน 39 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  สารอินทร์
2. นางสาวศรัญญา  ชุ่มธิ
3. นายไชยวัฒน์  ใหม่ธรรม
 
1. นางสาวจันทรัสม์  สัตตรัตนขจร
2. นายเอกชัย  จันทร์ตา
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 27 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายวุฒิพงษ์  ต๋านะ
2. นายอลงกรณ์  จันทร์ตา
 
1. นายธีระพันธ์  ปงกาวงศ์
2. นายประเทือง  ภูเขียว
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 32.56 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายศุภชัย  ปัญญาพัฒนศักดิ์
2. เด็กชายเทพนรินทร์  เทพสิงห์
 
1. นางสาวชลลดา  สุภากาวี
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 19.22 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กชายธนัสถ์  เครือแบน
2. เด็กชายวสันต์   เสาร์แบน
 
1. นางณิชพันธ์  อินทรีย์สังวร
2. นายปรภูมิ  อินจับ
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายธนภัทร  นันตา
2. นายพลกฤต  เมืองมูล
3. นายเจตนรินทร์  ตาปิง
 
1. นางสาวพิสดา  เมืองคำบุตร
2. นายอุเทน  ปัญญาดิบวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายนวพล  บุญจูบุตร
2. นายปรีชา  จอมดวง
3. นายศรธเนศ  ภูโสภา
 
1. นางสาวพิสดา  เมืองคำบุตร
2. นางสาวเด่นดาว  หลีแก้วสาย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทือกคำซาว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สายทอง
3. เด็กหญิงณุชิรา  คำภิระวงศ์
4. เด็กหญิงธัญทิพย์  สิงคำโล
5. เด็กชายนพดล  จุมปา
 
1. นางประคอง  จินดารัตน์
2. นางสาวพานทอง  เตชะพลี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.2 เงิน 30 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายกิตติพันธ์  วงศ์นันชัย
2. นายพนาสิทธิ์  แสนปินตา
3. นายวสันต์  ศรีใจ
4. นายสมชาย  ฟูธรรม
5. นายเอกสิทธิ์  เสาร์แดง
 
1. นางพรทิพา  ผันผาย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จอมแก้ว
2. เด็กหญิงนราวดี  จารึก
3. นางสาวสิราวรรณ  วังใน
4. นางสาวสุนิตา  คำวงษา
5. นางสาวอรสา  มะโนคำ
 
1. นางกัลยาณี  ทองมาก
2. นางพราวพร  ปันตา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนกลักษณ์  ขัดใจ
2. นางสาวชรินรัตน์  คันทะสินธ์
3. นางสาวชัญญา  บุญทศ
4. นายณัฐพงษ์  วงศ์คำยา
5. นางสาวณัฐพร  พิมจันทร์
 
1. นางรุ้งทอง  แสนคำ
2. นายสนิท  จินตกสิกรรม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 79.68 เงิน 25 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. สามเณรกิตติคุณ   ยะนะโย
2. นายธนกฤต   พัฒนพิโดร
3. นายปีรชิศวร์  สายวงศ์คำ
4. สามเณรรัฐพล   หลวงพระบาง
5. นายสหภาพ  ไชยเมืองชื่น
 
1. นายประดิรพฐ์  สายวงศ์คำ
2. นายรัฐพงษ์  คำใส
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤดี  ศรีจันทร์
2. นายคมกริช  ใจกันทา
3. นางสาวจิราภรณ์  จอมใจ
4. นางสาวณัฏฐา  น้อยเมือง
5. นายณัฐดนัย  ศรีศิริ
6. นายณัฐทวัตร  ดวงฟู
7. นายณัฐสิทธิ์  สีสิงห์
8. นายธนะพงษ์  ปงผาบ
9. นายปรีชา  ยะวัน
10. นางสาวพิชญา  ปงผาบ
11. นายภาณุกุล  บุญนาค
12. นางสาวศุภาลักษณ์  แสนใหม่
13. นายอธิวัฒน์  สิบต๊ะ
14. นางสาวอนุชลี  นวลอ้าย
15. นายเลิศฤทธิ์  คำปูรี
16. นางสาวเหมือนฝัน  ขันกันทะ
17. นายเอกรินทร์  ขัดตา
18. นายเอนก  เสาเทพ
 
1. นางจารุณี  เทพทอง
2. นางสาวเบญจวรรณ  คันธวงศ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  นิยม
 
1. นางชนัตชญานันทน์  เครือชัยแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นางสาวชไมพร  เขียวขำ
 
1. นางชนัตชญานันทน์  เครือชัยแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ 1. เด็กชายนราธร  จอมฟู
2. เด็กหญิงอรวรา   ทองประเสริฐ
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นางสาวประภาวดี  คำเขื่อน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายณัฐวัตร  นงควาส
2. นางสาวสิริลักษณ์  ยศบุตร
 
1. นางประคอง  จินดารัตน์
2. นางสาวพานทอง  เตชะพลี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 67.6 ทองแดง 30 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  วังหอม
2. นางสาวจารุกัญย์  มหายศ
3. นางสาวจินดารัตน์  สุวรรณจันทร์
4. นางสาวชนาธิป  อินต๊ะวงศ์
5. นางสาววรัญญา  วระพันธุ์
6. นางสาววริศรา  ศรีอรุณรัตนากร
7. นางสาวศิริลักษณ์  กลางโรง
8. นางสาวสิริณญา  คำภิระวงศ์
9. นางสาวสุดธิดา  เครือคำ
10. นางสาวเยาวนาฎ  ยะมา
 
1. นางสาวจิตตินันท์  พูลผล
2. นายพีรวุทธิ์  สีตาบุตร
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 78.25 เงิน 27 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทำนักสุข
2. เด็กชายธนวัฒน์  เมืองเดช
3. นางสาวธารทอง  อุตหัต
4. นางสาวบุปผาชาติ  คำกว้าง
5. เด็กชายประจักษ์  เตชะชัย
6. นางสาวปัทมาภรณ์  นาค
7. นางสาวพัทธมน  โคตรคำ
8. นางสาวพิมลพร  ศรไชย
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สุขแจ่ม
10. นางสาวศิริพร  ตองใจ
11. เด็กหญิงศิริวิภา  ปาละกุล
12. เด็กหญิงศุภธิดา  สัมพันธ์มา
13. นายสิงหรัตน์  ใจดา
14. นายสุธีกานต์  เปี้ยกาศ
15. นางสาวสุภารัตน์  สังข์คำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  โพธาชัย
2. นายวสันต์  แสนตา
3. นายสมเจิด  ฟูสาย
4. นางสาวสุวิมลวดี  คนฟู
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.34 เงิน 32 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีธิ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  กลิ่นเดช
3. เด็กหญิงอนุชา   อินต๊ะนา
 
1. นางสาวพรทิพย์  โพธาชัย
2. นายสมเจิด  ฟูสาย
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นางสาวปิ่นสุดา   เครือเป็ง
2. นางสาวอรอนงค์  วงศ์จันทร์
3. นางสาวอุทุมพร  สุพรรณ์
 
1. นางนัยน์ภัค   หวังใจ
2. นายมานะ  หาญสุวรรณ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ไม้ติแก้ว
2. เด็กหญิงปานตะวัน  อุ่นคำ
 
1. นายพิสิฐ  วรรณรัตน์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  ศรีศิริ
2. นายเอกรินทร์  ขัดตา
 
1. นายประยง  ตรินันต์
2. นางอัมวรรณ  กนกกังวานโรจน์
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  คำวัน
2. เด็กชายศตวรรษ  ตันเตจ๊ะ
3. เด็กหญิงศุภัสรา  จันตา
 
1. นายกฤษณพงษ์  กรรณิกา
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 30 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวขวัญประภา  ยอดปนันท์
2. นางสาวรุ่งทิวา  เสาร์เทพ
3. นางสาวสุทธิดา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
2. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  ปวงคำ
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวศิสุดา  นวลอ้าย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลชนก  เทพปัน
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวเปรมหทัย  กาวิละ
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร  กันจันวงศ์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  ทิอ้าย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เครือวงศ์จันทร์
2. เด็กชายวงศกร  เข็มทอง
 
1. นายสมเกียรติ  แก้วบังเกิด
2. นางสุธีรพร  แก้วบังเกิด
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. สามเณรณฐลักษณ์พล  ช่อจอหอ
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  ขันโท
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 27 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  วงค์ไชย
 
1. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายพลทวัช  อินเปี้ย
2. นายอภิรักษ์  เรือนชมภู
3. นายอาเขตต์  เหลี่ยมแหลม
 
1. นายจรูญ  คำเผือ
2. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นายธวัชชัย   อินจม
2. นายบัณฑิต  กงเวียน
3. นายพสุธร  งาวศรี
 
1. นายจตุรงค์  จวนเผ่า
2. นายยุพัฒน์   วงศ์กาแก้ว
 
61 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.33 เงิน 13 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  แปงคำ
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
62 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกัลย์สุดา  มะโนวัน
2. นางสาวคณินพร  สิทธินวล
3. นางสาวจารุวรรณ  พลหาญ
4. เด็กชายจารุเดช  ด้วงฟู
5. เด็กชายชิษณุพงษ์  จันทร์เทพ
6. นางสาวชุติกาญจน์  ไหวมา
7. นางสาวณัฐนิดา  บุุตรกระจ่าง
8. นายณัฐพนธ์  ทิงาเครือ
9. เด็กชายตะวัน  สายต่างใจ
10. เด็กชายธวัลรัตน์  ธรบาล
11. นายประพล  น้อยเกตุ
12. นางสาวพรชิตา  สืบสอน
13. นายภัทรพล  ตุ่นสาย
14. นายยงยุทธ  พลหาญ
15. เด็กชายรัชตะ  ผ่องฉวี
16. เด็กชายวิทวัส  กันทะสอน
17. นางสาววิภาดา  เครือกลางรงค์
18. นางสาวศิรินทิพย์  สิทธินวล
19. นางสาวศิริมาศ  พงษ์สวัสดิ์
20. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนิ้วมา
21. นายสถาพร  บุญช่วย
22. นายสิริราช  แก้วสาร
23. นายสุนทร  นันตาวงศ์
24. เด็กหญิงสุภารินี  วงศ์คำลือ
25. เด็กชายอดิศร  ถาวร
26. นายอธิราช  สุยะพรหม
27. นายอนุพงษ์  ติ๊บปะละ
28. เด็กหญิงอภิชญา  ทิพหา
29. เด็กชายอิศรายุทธ  แก้วเกตุ
30. นางสาวอุรารัตน์  ปวงดี
31. เด็กชายอโนชา  สุภา
32. เด็กชายเกริกพันธุ์  หมีคุ้ม
33. นางสาวเยาวเรศ  จิตร์สมบูรณ์
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
2. นางดวงใจ  ประธานธุรารักษ์
3. นายอนุศักดิ์  ประธานธุรารักษ์
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 17 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กชายชิดณรงศ์  พรมอย่า
 
1. นายสุรเดช  นาคพงษ์พันธ์
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.1 ทอง 27 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายสันติภาพ  อ่อนหวาน
 
1. นายธงชัย  สารมะโน
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 16 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ผันผ่อน
 
1. นายนิรันดร์  นิระสุ
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 26 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ 1. นางสาวดวงพร   พันธ์นาม
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายจิรพงษ์  ทองดี
 
1. นายสุธรรม  ปั้นสวย
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.83 ทอง 17 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายวัชรินทร์  วงศ์ทา
 
1. นายกรกช  อ่ำทิม
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 25 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ตันธะดา
 
1. นางศรีนวย  สำอางค์ศรี
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 10 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวสุกัญญา  โปทาสาย
 
1. นายชัชวาลย์  นันทอาภา
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายบัณฑิต  บุญษร
 
1. นางสาวจิราภรณ์  กลิ่นโสภณ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นายอนัญลักษณ์  ยาวิไชย
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.25 เงิน 23 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กชายชิดณรงค์  พรมอย่า
 
1. นายสายัณห์  สำอางค์ศรี
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นายอนัญลักษณ์  ยาวิไชย
 
1. นายธีระศักดิ์  แก้วเมืองมา
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เขื่อนแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  นิระสุ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวสกาวเดือน  ดวงฟู
 
1. นางสาวเสาวนิต  ปงก๋าวงค์
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  อินปัน
 
1. นายสายัณห์  สำอางค์ศรี
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 33 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นางสาวนราพร  คำนวณ
 
1. นายสายัณห์  สำอางค์ศรี
 
79 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.64 ทอง 24 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ใจแก้วมา
2. เด็กหญิงจิราพร  ก๋องเปี่ย
3. เด็กชายณัฐวัตร  จอมเมือง
4. เด็กชายธีรวุทธ  เทพทอง
5. เด็กหญิงนริศรา  ปงผาบ
6. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ก๋าแก่น
7. เด็กหญิงปาริชาติ  คำอ้าย
8. เด็กชายวรเกียรติ  ปิงแก้ว
9. เด็กชายสุภัค  ตุ้ยดี
10. เด็กหญิงอัญชลี  เทพเสาร์
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสาวปวรัช  เป็งวงศ์
3. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
80 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.99 ทอง 25 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  หยั่งบุญ
2. นายคุณากร  น้อยป้อง
3. นางสาวจันทร์วลัย  พรมหงส์
4. นายจีราวรรณ  นันทลาง
5. นายพัชระ  ธนะอ้น
6. นายพัฒนา  ทาเขียววงศ์
7. นางสาวพิชฌาพร  ลือโสภา
8. นายภาคินัย  ฝั้นเครือ
9. นางสาวอภิชรัตน์  คันทะวงศ์
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  แซ่เตีย
 
1. นางพวงพยอม  กาญจนคงคา
2. นางสาวเก็จกาญจน์  กนกแก้ว
 
81 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 18 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานฤทัย  สารอินทร์
2. เด็กหญิงภิญญาดา  คำน้อย
3. เด็กหญิงวรัญญา  เขื่อนสอน
4. เด็กหญิงวิภาดา  ปาละอ้าย
5. เด็กหญิงวิยะดา  ยะหัวฝาย
6. เด็กหญิงอนุธิดา  เทพแก้ว
7. เด็กหญิงอรอนงค์  ตันตุ้ย
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสาวปวรัช  เป็งวงศ์
3. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
82 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 23 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  ก๋าแก่น
2. นางสาวณัฐวรรณ  แก้วลังกา
3. นางสาวพิชญา  ปงผาบ
4. นางสาววิยกาญย์  หน่อคำ
5. นางสาวศุภาลักษณ์  แสนใหม่
6. นางสาวอนุชลี  นวลอ้าย
 
1. นางจุฑามาศ  น้อยยม
2. นางสาวปวรัช  เป็งวงศ์
3. นายเกรียงศักดิ์  จิตจักร
 
83 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสบปราบพิทยาคม    
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 25 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เครืออุ่นเรือน
2. เด็กหญิงธาริกา  ไชยยวง
3. เด็กหญิงนันทวรรณ  ราชอุปนันท์
 
1. นางดวงเดือน  พุกจอน
2. นายสมาน  พุกจอน
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 84.4 ทอง 37 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. นายธวัชชัย  แก้วใจบุญ
2. นายธีระศักดิ์   วังแปง
3. นายเกียรติพล  สุกใส
 
1. นางมยุรี  แสงลุน
2. นายสัจจา  สัจจเดช
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 28 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  มหายศ
2. เด็กชายรัฐติพงษ์  ทีเร็ว
3. เด็กหญิงสุชานุช  เสาร์แก้ว
 
1. นางดวงเดือน  พุกจอน
2. นายสมาน  พุกจอน
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกัลยา  กาวิละ
2. นายณัฐพล  สุวรรณจันทร์
3. นางสาวบุรานันท์  จีนกล่ำ
 
1. นางดวงเดือน  พุกจอน
2. นายสมาน  พุกจอน
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 74 เงิน 42 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายคมกริช  ใจกันทา
2. นายณัฐวุฒิ  ภูสด
3. นางสาวนิตยา  ขัดเชียงราย
4. นางสาววรรณนิสา  ลำปน
5. นางสาววิภาวรรณ  ศรีจันทร์
6. นางสาวศรุตา  สุปิน
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณศักดิ์
2. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายดาว  วงศา
2. เด็กหญิงพิชาดา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  วรรณแปลง
4. เด็กหญิงศันศนีย์  ชมพู
5. เด็กหญิงสราณี  คำลือ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  นิลใจ
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 24 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงกันธิชา  ปาละปิน
2. เด็กหญิงชลิตภาภรณ์  กันทะกลม
3. เด็กหญิงมานิศรา  ยังขวัญ
 
1. นางสาวนรินทร์ษร   โพธิยอง
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.9 ทอง 4 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นางสาวจิรกิตติ์  ตันนี
2. นางสาวพิจิตรา   พรมเรือง
3. นางสาวพิรญาณ์  เทพแก้ว
 
1. นายมานิตย์  ขอทะเสน
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78.4 เงิน 34 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  วงศ์รินทร์
2. เด็กหญิงนารีพร  บุญเรือง
3. เด็กหญิงเกตสุดา  สายสุภา
 
1. นายจำลอง  ปาโกวงศ์
2. นายณัฐพงศ์  วงศ์ทองจันทร์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.75 ทอง 37 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นางสาวกาญจนา  วรรณทอง
2. นางสาวรีสอร์ท  วงศ์ษา
3. นางสาวอุบล  แป๊ะวงศ์
 
1. นายจำลอง  ปาโกวงศ์
2. นางญาดา  ธนีสัตย์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.2 ทอง 12 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปินตาวงศ์
2. เด็กหญิงธีรนัย  ปัญญาเรือง
3. เด็กหญิงอริสรา  ยาสมุทร
 
1. นางสาวนรินทร์ษร  โพธิยอง
2. นางสาวสุวิมลวดี  คนฟู
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนศักดิ์สุนันท์ 1. นางสาวธิดารัตน์  คล้ายทอง
2. นายรักชิต  อิ่มเสน
3. นางสาวอริสรา   ดวงจันทร์
 
1. นายนิพนธ์  ฉัตรคำ
2. นางสาวประภาวดี  คำเขื่อน
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงขจีรัตน์   โทนเทียน
2. เด็กหญิงอรสา  สิทธิกัน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ทาริยะวงค์
 
1. นางจิตติมา  หาญจิตร
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  อินจันทร์
2. นางสาววลัยพร  มานันชัย
3. นางสาวสารินี  เตชะ
 
1. นางธมลพรรณ์  ยอดคำ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. เด็กหญิงกวินทรา  คำภิระแปง
2. เด็กหญิงฉัตรวรางค์  วงศ์แว่น
3. เด็กหญิงชนิสรา   จันทร์วงศ์
 
1. นางจิตติมา  หาญจิตร
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  สิบต๊ะ
2. นางสาวสุจิตรา  พงษ์กล้าหาญ
3. นางสาวอธิชา  เหล่าปัญญาโชติ
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณศักดิ์
2. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 16 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชุเกตุ
2. เด็กหญิงปนัฐดา  พญาไทย
3. เด็กหญิงรัตนา   วังแปง
 
1. นางไพบูลย์  พัลวัน
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73.96 เงิน 42 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชาลิกา  ทาอาสา
2. นางสาวสุนัดดา  เขื่อนแก้ว
3. นางสาวเครือวัลย์   จอมใจ
 
1. นางสาวฐานิตา  อรุณศักดิ์
2. นางเครือวัลย์  สุริยะวรรณ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันพึก
2. เด็กชายธนพล  อินจันทร์
 
1. นางสุวิมล  พวงสุยะ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 23 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกฤษณพล  มะหลีแก้ว
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สิทธิกลม
 
1. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
2. นายสุริยา  ยศธิวงค์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายณัฐนันท์  โพธา
2. นายสุธีรัช  อยู่ศรี
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาววิจิตรา  ทนันไชย
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวกุสุมาลย์  บางขะกูล
2. นายเศรษฐา  ตระการกิจ
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริวงค์
2. นางสาวพรทิพย์  อินต๊ะยศ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ตันทา
2. เด็กหญิงพุธิตา  ตันทา
 
1. นางอรชร  ฤกษ์วัลย์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.2 เงิน 16 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายพีรณัฐ  ชัยเมืองชื่น
 
1. นายประดิษฐ์  สุภาสอน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.2 เงิน 24 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิรินทร์  ตันทา
2. เด็กหญิงสตรีวิทย์  ทิพย์กุลกานต์
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 68.75 ทองแดง 23 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  พะกะจาง
2. นางสาวนันชิตา  แก้วมา
 
1. นายปิยะดนัย  วิเคียน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 28.4 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายยอดธง  ถาน้อย
2. นายอรรถการ  คำน้อย
 
1. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 14 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กชายกฤตภาส  กุณธิ
2. เด็กชายดลลชา  แก้วมณี
3. เด็กชายพิสิษฐ์  มหายศ
 
1. นางสาวสาวิตรี  จักรบุตร
2. นายสุริยา  ยศธิวงค์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นายชนาธิป  สุภามงคล
2. นายธนนันท์  กันชาติ
3. นางสาวธัญพิชชา  นามแก้ว
 
1. นายสุรพันธ์  สุรินธิวงศ์
2. นายสุริยา  ยศธิวงค์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 37 โรงเรียนสุนทรศึกษา 1. นายธนกฤต  พัฒนพิโดร
2. นายปีรชิศวร์  สายวงศ์คำ
 
1. นายกิตติคุณ  กำลังไว
2. พระประพจน์สรัช   ญาณธีโร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนไหล่หินวิทยา 1. เด็กชายจักรวาล  นามะเสน
2. เด็กชายสิทธิชัย  ธรรมธิ
 
1. นายชวนากร  ศรีคำ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายกิตติโชติ  อึกโท๊ะ
2. เด็กชายพงศกร  วงศ์สาร
3. เด็กชายวราวุฒิ  แก้วสุรินทร์
 
1. นางสาวศรีวิกา  กังวาฬ
2. นายอนุสรณ์  สุขยืน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นายจักรี  ปทุมสูตร
2. นางสาวจารุกัญญ์  จินาสา
3. นางสาวอติยา  วงศ์ฟู
 
1. นายชยุต  วิจิตรสุนทร
2. นางประไพศรี  เสริมสุข
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ค้างศรี
2. เด็กชายธนศักดิ์  หลงแหลง
3. เด็กชายไกรสิงห์  สายด้วง
 
1. นางสาวพิมพา  ทิงิ้วงาม
2. นางสาวพิมพา  โจ้นทาวงศ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 58.83 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแม่พริกวิทยา 1. นายพัทธดน  จีนามูล
2. นายสันติภาพ   อ่อนหวาน
3. นายอภิสิทธิ์  สุทำแปง
 
1. นายยุทธนา  เถียรประภากุล
2. นางสาวอำไพ  รังน้อย
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 47.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายนนธวัช  เขื่อนสอน
2. นายพณัฐชล  นิระสุ
3. นายภูมินทร์  พรมสอน
 
1. นายชัยมงคล  หินใหญ่
2. นายพนัชกร  ไชยานนท์
 
120 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81.6 ทอง 21 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาววราพร  ใจกาวิล
 
1. นางสาวอริสรา  ปินใจ
 
121 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มานะจิตร
 
1. นางศรีวรรณ  เทพวงค์
 
122 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายเกษมสรรค์  ตันตุ้ย
 
1. นางสาวเสาวนิต  ปงก๋าวงศ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 81.6 ทอง 33 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ชูเกียรติ
 
1. นางสุธิมา  กันธะวงศ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 75.4 เงิน 32 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวนิรชา  ใจคำฟู
 
1. นางสาวปวรัช  เป็งวงศ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. เด็กชายประจักร์ชัย  สายเทพ
 
1. นางสาวบุญญรัตน์  จินจำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85.5 ทอง 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวจุดารัตน์  ลี
 
1. นางสายฝน  ทองสุข
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77 เงิน 36 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์เกสร  สุริยะมณี
2. เด็กชายประกาศิต  สมหารวงศ์
3. เด็กหญิงปัทมาวดี  ประพันธ์กุล
4. เด็กหญิงอิสราภรณ์  บุญเล็ก
5. เด็กหญิงเบญจพร  สายสิทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  นันติชัย
2. นางสุธิมา  กันธะวงศ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 70 เงิน 39 โรงเรียนเถินวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  อิ่มศิริ
2. นางสาวทิพวรรณ  เครือคำอ้าย
3. นายนายมนตรี  จีนาวงศ์
4. นางสาวพิราวรรณ  ปินใจยศ
5. นางสาวสุรีรัตน์  ฟูสกุล
 
1. นางอรัญญา  ตุ้ยหล้า
2. นางเรวดี  บุตรกระจ่าง
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 38 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลนิกานต์  สารทิ
 
1. นางสาวเมธาวี  เป็นใย
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.83 เงิน 39 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นางสาวธนิตา  บุญสุข
 
1. นางสาวเมธาวี  เป็นใย
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 24 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายวีระพล  อุประแสน
 
1. นางสาวศิรินทร์  คนซื่อ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 26 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายณัชพล  วงศ์ประสงค์
2. นายณัฐกิตต์  บั้งทอง
3. นายธันวา  ตาเตจ๊ะ
4. นายนภดล  ปาลจาเร
5. นายรัติกร  จันทร์ศรี
6. นายวรากร  อินต๊ะ
7. นายอรรถพล  จอมคำ
8. นายไพรวรรณ  นันต๊ะ
 
1. นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงศ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 17 โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 1. นายจักรวาล  แก่นใจ
2. นายณัฐชญา  งามขำ
3. นายบัณฑิต  ต๊ะมาศรี
4. นายพงศธร  สายใจ
5. นายพีรณัฐ  มังป๋อง
6. นายวชิระ  ใจวงศ์
 
1. นายสุระกิตย์  จันต๊ะวงศ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  เทพเสาร์
2. เด็กหญิงวลัยพร  ถาแก้ว
3. เด็กหญิงวิสุธนา  หน่อใหม่
 
1. นางมนฑิรา  เจดีย์ปัน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา 1. นางสาวนลินทิพย์  วงศ์ก๋องแก้ว
2. นางสาวพวงทอง  จีนเสมียน
3. นางสาววัสสมน   ใจมูล
 
1. นางพรสวรรค์   จันทร์สว่าง
2. นางแสงนภา  ใจเย็น
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงธันยชนก  มงคล
2. เด็กหญิงธีรกานต์  มาโยง
 
1. นางสาวกาญจนา   ทนายมา
2. นางเยาวลักษณ์  มาโยง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. นายภัทรพิสุทธิ์  แสนทวี
 
1. นางเยาวลักษณ์  มาโยง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนเถินวิทยา 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เหล่าชัย
2. เด็กหญิงสุปราณี  จินะวงศ์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ทิพย์มูล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 14.29 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  อุดแตน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา 1. เด็กหญิงนิศาชล  สุริยะคำ
2. เด็กหญิงอดิภา  อินนวล
 
1. นายนัทธวัธน์  โยธา
2. นางอังคณา  วงศ์เขียว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนแม่ทะวิทยา 1. นางสาวนวลบุปผา  บัวผัด
 
1. นางสาวกัลยาณี  งามดี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 71 เงิน 15 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. เด็กชายสรรพวิทย์  หน่อคำ
 
1. นางณัฎฐ์ชญาภา  สุรินทร์วงศ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 57.46 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 1. นายสรัล  สุขจิตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสง่า  จุราเพชร
 
144 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก - - - โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม 1. นายขิงขัย  ทิพย์มณฑา