สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำปาง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชณิสรา  ธรารักษ์
 
1. นางกัลยา  สุขหอม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวจุฬารัตน์  สันต์บุรุษ
 
1. นางกัลยาณี  เอี่ยมสาย
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 80 ทอง 18 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี   ธิดาวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา  ธิชูโต
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวภาวิดา  ตุลิยา
 
1. นางดวงเดือน  ปนาทกูล
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงลักษิกา   กองคำบุตร
 
1. นางณฐอร  ปรารถนา
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทาไชยวงศ์
 
1. นางอมรรักษ์  วงศ์พุฒิ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงธนัฎฐา  ทองสอาด
 
1. นางธนัยนันท์  อินทรประพันธ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวญาสุมินทร์  แยบคาย
 
1. นายปิยะวัติ  วังซ้าย
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 23 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นามกุณา
2. เด็กหญิงธรชญาน์  ใจบุญ
 
1. นายสิงห์คำ  สอนแปง
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายภาคภูมิ  พันธวงค์
2. นางสาวสุชิตา  กาญจนา
 
1. นางธนภรณ์  โกศล
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายสุวัฒน์  อินทราชา
 
1. นางสาวจิระประภา  สุวรรณจักร์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐกรณ์  อินทราชา
 
1. นายปิยพงค์  จักรบุญมา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  บุญธวัชศักดิ์
2. นางสาวณิชากร  วังก๋าใจ
3. นางสาวภาสินี  วิญญาวงค์
 
1. นางประภาภรณ์  แก้วใย
2. นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายภารุจ  รัศมี
2. นางสาวลลิตภัทร  เก้าเอี้ยน
3. นายศิริราชย์  ขัดขุมแสง
 
1. นางสาวนาตยา  ป้องกัน
2. นายวิชิต   อินนันไชย
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 53.2 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายนนทกร  พึ่งพา
2. นายนิติภูมิ  อินตาชุมภู
 
1. นางนภาพร  สิทธา
2. นายประเสริฐ   อะกะเรือน
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.17 เงิน 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกิตติพศ  กิตติธราภพ
2. นายคเณศ  คำแจ้
 
1. นางนิทรา  จิตราพิทักษ์กูล
2. นางเพลินใจ  สาแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงรุจิรา  มะณีทะนัน
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายปภัส  โสรัจจกิจ
 
1. นายธีรวัฒน์  กันทะ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  สิงห์ชัย
2. เด็กชายสรวิศ  วิหคาภิรมย์
3. เด็กชายเศรษฐภัทร  ธรรมบัวชา
 
1. นางจิราภา  สุวรรณวัจณ์
2. นางสาวณัฐชญา  ยศข่าย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายพุทธรักษ์   ใจอักษร
2. นางสาววิลาสินี  คีรีวรรณ์
3. นางสาววีรดา  ทยาวิวัฒน์
 
1. นายนนทวัฒน์  ศรีชัยวรรณ
2. นายมงคล   กาสา
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกรณิศ  เตยวงศ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงอวิกา  ถิ่นอ่วน
 
1. นางกฤษณา  เจริญผล
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจุฑารัตน์  ตั๋นชุ่ม
2. นางสาวพรไพลิน  เกตตุเทศ
 
1. นายจิตตวัฒน์  เมืองมาหล้า
2. นายวินัย  พรประเสริฐผล
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กชายชาคริสต์  ม่วงคำ
2. เด็กหญิงนันทวัน  ใจแสน
3. เด็กชายวรโชติ  หอมรื่น
 
1. นายธีรภัทร  อุ่นสืบ
2. นายอาณัติ  กามล
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์  อนุ
2. นางสาวพิชญ์สินี  ศรีกงพลี
3. นางสาวศศิวรา   ช้างตว๋า
 
1. นางนันท์หทัย  ตามสมัย
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนไตรภพวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชชา  เคี่ยนปุ้น
2. เด็กหญิงสุชานันท์  ภักดีบุรี
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สุแก่นจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  สมศรีษา
2. นางสาววนาพรรณ  ทวีรัตนสุวรรณ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.8 ทอง 26 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวชวนพิศ  อินต๊ะสงค์
2. นางสาวณัฐญา  เมืองมา
3. นายวัชรพล  ศรีแสน
 
1. นางพรรณี  เพิ่มสมัคร
2. นางสาวอรุณีย์  กองนาค
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมศาสตร์ 1. นางสาวกาญจนา  ตั้งตัว
2. นายพรเทพ  ตั้งประเสริฐ
 
1. นางสาวสุพิชญา   เสนาป่า
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.21 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายอนิรุจน์  ขุนพรหม
2. เด็กชายอัมรัตน์  ใจคำลือ
 
1. นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์
2. นายสันษร  วรรณแก้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.72 ทอง 4 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  วงศ์จันทรา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เตชะเต่ย
 
1. นางสาวมัญชรี  สนิทวงศ์
2. นายสันษร  วรรณแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 28 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. เด็กชายพรชัย  แก้วนิ้ว
2. นายวีระศักดิ์  รูปละออ
3. เด็กชายอนุชิต  ต่อสนิท
 
1. นางระพี  ไกรภพ
2. นายเดชา  ทนันไชย
 
31 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายธนากร  ปัญญาคง
2. นายสงวน  ศรีเป็ง
3. นายสืบสกุล   ตาละกา
 
1. นายสุรินทร์  รินศรี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงจีระนันท์  วิวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดำขำ
3. เด็กหญิงณัฐชา  การเก่ง
4. เด็กหญิงนัทชนิดา  แปงสาย
5. เด็กหญิงอาทิติญา  อินถาเครือ
 
1. นางนิลเนตร  อำนาจศิริสุข
2. นางสุพรทิพย์  เปี้ยปลูก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฐิติกานต์  วงศ์คำ
2. นางสาวธนัชชา  คำเรืองฤทธิ์
3. นางสาวน้ำฟ้า  กัณหาบัว
4. นางสาวสุภัชชา  สดใส
5. นางสาวไอลดา  ใจแก้ว
 
1. นางบุษบากร  รายวงศ์
2. นางสาวหทัยชนก  ไชยวงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ทองใบ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทยอ่อน
3. เด็กชายอภิวิชญ์  จุลเสวก
4. เด็กหญิงเกษรินทร์   ก๋าใจ
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุขเจริญ
 
1. นางละเอียด  สุขจิตต์
2. นางเรณู   ตั้งตระกูล
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกิตติพล  อินแถลง
2. นายจินตวัฒน์  อำนาจผูก
3. นางสาวนิชานาถ  กล่อมแก้ว
4. นางสาวปณิตตรา  อุดสุข
5. นายฤทธิเกียรติ  พุทธนา
 
1. นางสาวรัชนก  สุวรรณจักร์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82.14 ทอง 15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกรินทร์  ตรียกูล
2. นายปภัส  โสรัจกิจ
3. นายปุญญพัฒน์  มหาแก้ว
4. นายพานเพชร  โพธิ์ทอง
5. นายฤทธิพร  จันทร์ขจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิกร  ตันชุ่ม
2. นางเปรมจิตร  เรืองยังมี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวกรรณิการ์  ใจเมืองมูล
2. นายคณิน  อนันต์วิทยกุล
3. นางสาวจันทร์จิรา  สมเมืองมา
4. นายณภัทร  สุขกมล
5. นายธนกฤต  ตันกลาง
6. นายธนพล  แสงทับทิม
7. นายพลวัฒน์  โนอ้าย
8. นายภูเบศร์  ขันโท
9. นางสาวมาริสา  จักรใจวงค์
10. นางสาวยลดากรณ์  ปิงแก้ว
11. นายรัตนตรัย  ศรีมี
12. นางสาววนิดา  สูงดี
13. นางสาววัชราภรณ์  ศรียอด
14. นางสาวศุภนิดา  ชุ่มใจเย็น
15. นางสาวสถิรา  ศิริวัฒนกุล
16. นางสาวสุพรรณี  ขุนใหญ่
17. นางสาวสุภิญญา  ปาปุ๊ดปลูก
18. นายอธิบดี  ศรีกอนติ
19. นางสาวอรทัย  เครืออินตา
20. นางสาวอินทิวร  นิธิสมบัติ
 
1. นายกีรติ  เปี้ยอุตร
2. นางผ่องศรี  ปัทมเทศ
3. นางสมถวิล  อรุณรัตนาเทวัญ
4. นายเกรียงไกร  หลวงเขียว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงกชกร  ก๋าเร็ว
 
1. นางอัญชลี  ไชยดี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  ไกรศิริ
 
1. นางพวงทอง  สกขุนทด
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายวัศพล  วงศ์สุริยา
2. เด็กหญิงอภัชญา  คำสืบ
 
1. นางพิกุลทอง  เปล่งศิริ
2. นางโสภิณ  ศิริคำน้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวชญาพันธ์  ฟูคำ
2. นายพัชรพงษ์  ปันทิยะ
 
1. นางวัชราวัลย์    ไชยชื่น
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกาญจนา  กำลังมาก
2. นางสาวจันทร์จิรา  ทาสิทธิ์
3. นางสาวพลอยชิสา  ศิวัฒน์นิธิกุล
4. นางสาวภัควลัญชญ์  ต๊ะสุทา
5. นางสาวมินตรา  อุ่นเมืองแก้ว
6. นางสาวรัมภ์รดา  คำบุรี
7. นางสาววารุกาญจน์  วิริยะ
8. นางสาวสุภีภีสร์  สารีบุตร
9. นางสาวอลิสา  คำแปงเชื้อ
10. นางสาวเบญจพร  เงินบาท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขวัญเรือน  เพ็งมา
2. นางพัทธนันท์  วงศ์สรไชย
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายกรรชัย  กุลชู
2. นางสาวกฤติญา  บุญสิงห์
3. นางสาวชนิภา  ฝั้นชมภู
4. นายณัฐดนัย  เชื้อคำลือ
5. เด็กหญิงดวงกมล  วิยะพร้าว
6. นางสาวธนารีย์  มะโนพันธ์
7. นางสาวธมนวรรณ  อำนาจผูก
8. นางสาวนิภาพร  ดวงปินตา
9. นางสาวประกายดาว  พอใจ
10. เด็กหญิงปิ่นมณี  สง่ามั่งมูล
11. นางสาวลลิตา  ลีละวรพงษ์
12. นายวสันต์  ฟูเต็มวงค์
13. นางสาววิภาพร  ศิริกุล
14. นางสาวสุภารัตน์  ใจวงศ์คำ
15. นางสาวโนริโก๊ะ  อาราคิ
 
1. นายจีรศักดิ์  ถาน้อย
2. นายยุทธนันท็  แสนจิตร
3. นายยุทธนันท์  ชีวะเจริญ
4. นางหทัยภัทร  ลิ้นทอง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงดุสิตา  มีบุญ
2. นางสาวพรกมล  ไชยยาสมบัติ
3. เด็กชายศรายุทธ  แสนคำวงศ์
 
1. นางมนขยา  รัมพณีนิล
2. นายระพีภัทร  สุวรรณนวล
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 39 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุวรรณศร
2. นางสาวนริศา  มหาวัน
3. นางสาวสิดาพร  เปล่งศิริ
 
1. นางสุภาณี  ธิสาระ
2. นางเพ็ชรศรี  ทิพกนก
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายวิสุทธิ์   อินทร์เลิศ
2. นางสาวศิริพร   ปันทะรส
 
1. นางผ่องพรรณ  เดชมี
2. นางอดิศร   อำนวยพรเลิศ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 29 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกิตติยา  พันธ์ธง
2. นายชิตชนะ  ขัติยะ
 
1. นายสมบูรณ์  เหมือนจันทร์
2. นายสุพล  เครือสาร
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายอดิศร   คำปันบุตร
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ใจชื่น
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เหมือยบุตร
 
1. นายอุดม  สีตลานุชิต
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นายธวัช  จานเก่า
2. นางสาวบุษยมาศ  โพธิ์ไทร
3. นางสาวเรณุกา  สิทธิวงค์
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงรชภูมิ์  สุยะชัย
 
1. นางสบันนา  มหาวรรณ์
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงณัฐนรี   บรรลือเผ่าพงศ์
 
1. นายอานุภาพ  มุณีแก้ว
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์เหมย
 
1. นางรัตนา  กันทาดง
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนอรุโณทัย 1. นายฐาปกรณ์  ลองไชย
 
1. นายอานุภาพ  มุณีแก้ว
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนผดุงวิทย์(ศรีบุญเรือง) 1. เด็กชายจิรัฐติกาล  อ่อนตา
 
1. นายเรืองฤทธิ์  สอทอง
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวรุ่งฟ้า  เครือนพรัตน์
 
1. นางสาวสิริญา  ศรีชัย
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กชายกิตติพันธ์  อิ่นแก้วปวงคำ
2. เด็กหญิงมัณลินีย์  กองปิน
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กชายอภิชาติ  ทรายแก้ว
 
1. นายเริง  ขัดทะเสมา
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 38 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจุฑาภรณ์  อภิปสันติ
 
1. นางสาวเปมวีร์ญาณ์  โชคชัยอุดมกุล
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองดีวงษ์
2. เด็กชายธัญญวัฒน์    กันทะวงค์
3. เด็กหญิงอังคณา  นนทะมาลย์
 
1. นางสาวชุตินันท์  สิงหศักดิ์
2. นายสมจิตร  หลักคำ
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายกฤษดา  อื้อมุกดากุล
2. นายชรินทร์  อินแถลง
3. นางสาววิมลมาศ  ปิ่นคำ
 
1. นายภูวนาถ  สร้อยทอง
2. นายสมจิตร  หลักคำ
 
61 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  สุภานนท์
 
1. นายพิษณุการณ์   ทรายแก้ว
 
62 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กชายวรชิต  เมธาธวัฒน์
 
1. นายณัฐพงษ์  สีมา
 
63 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาววิภาดา  นิลสวิท
 
1. นางอรชร  พรศิริ
 
64 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ    
65 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกีรพัฒน์  ฟูคำ
2. เด็กชายชนกนันท์  แลกันทะ
3. เด็กชายณัฐกานต์   ศรีจันทร์
4. เด็กชายณัฐพันธุ์  จันทร์มณี
5. นางสาวณิชกมล  ไชยฟู
6. นายตะวัน  สุดใจ
7. เด็กหญิงธาริณี  ต๊ะวัง
8. เด็กหญิงนนทิยา  หิรัญพิพัฒน์พงศ์
9. เด็กชายนิรวิทย์  แก้วลาว
10. เด็กหญิงปานชีวา  เปี้ยปลูก
11. เด็กหญิงพิธาณี  ศรีไทย
12. เด็กหญิงพิมพ์จินดา  ศิริติ๊บ
13. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สุธรรมปวง
14. เด็กหญิงวรรณวษา  ภู่สิงห์
15. เด็กชายวิทยาภรณ์  เมืองมูลสุรินทร์
16. เด็กหญิงสมิตานัน   อาจสม
17. เด็กหญิงสุรัสดา  คำบุญลือ
18. เด็กหญิงอนัญญา  ข้อโนนแดง
19. เด็กหญิงอัญชนา  เรืองฤทธิ์
20. เด็กหญิงเวธินี  วงศ์ชารี
 
1. นายพิษณุการณ์  ทรายแก้ว
2. นางอรชร   พรศิริ
 
66 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  ศิริวรจันทร์
2. นางสาวกัญญารัตน์  สุภาวรรณ
3. นางสาวกัลย์สุดา  แก้วประภา
4. นางสาวจิราพรรณ  ศรีคำวัง
5. นายชนาธิป  จักรวาฬ
6. นางสาวชไมพร  หอมแก่นจันทร์
7. นายฌัลลกัณฐ์  การันตีกาล
8. นายฐาปกร  แก้วลังกา
9. นางสาวณัฐธิตา  แดนกาไสย์
10. นางสาวณัฐริกา  เป็งมณี
11. นางสาวณัฐวดี  ถือชาติ
12. นายธวัฒชัย  ฟูปลูก
13. นางสาวนัฐมณ  คำเชื้อ
14. นางสาวปาริชาติ  จันทะสาร
15. นางสาวพนิดา  หมูเครือ
16. นางสาวพรรณิภา  เครือปัญญา
17. นางสาวพัชราภา  เหล่าใจ
18. นางสาวพิมลพร  รอดผล
19. นางสาวยุวรรณดา  เนตรคำ
20. นางสาวรัญชนา  ปิงยศ
21. นางสาววัชรพร  กิตติยานุรักษ์
22. นายวันเฉลิม  สุวรรณณัง
23. นายวีรวัฒน์  กาญจนถมยา
24. นายวีรวัฒน์  เจริญรัตน์
25. นายศกร  โพธิสุวรรณวัฒน์
26. นางสาวศรัญญา  ช่วยกิตติ
27. นางสาวสลินทิพย์  อุ่นผูก
28. นายสหรัฐ  พงษ์วินาดารัศมี
29. นางสาวสุวิดา  ธำรงโรจนโกมล
30. นางสาวสโรชา  เทพหาญ
31. นายอานนท์  ศิริมงคล
32. นายเกียรติศักดิ์  จำปา
33. นางสาวเนตรนภา  ยุปา
34. นางสาวเปมิกา  พงษ์ไทย
 
1. นายวสันต์  มูลฟู
2. นางสาววัลลี  แซ่พาน
3. นางศิริพร  อินถาบุตร
4. นายสมชาย  ใจตรง
5. นางเยาวเรศ  ล่ำโต
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวกฤติยา  ยงยศ
2. นางสาวกาญจนา  นันตา
3. นางสาวกาญจนา  พิมสาร
4. นายขจรศักดิ์  เตชะ
5. นายจตุรงค์  นันตา
6. นางสาวชื่นกมล  ตาดง
7. นายณัฐวุฒิ  วันดี
8. นายธนภัทร  เมืองพรม
9. นายธนวัฒน์  ฟองมัน
10. นายธรรมรักษ์  สร้อยทอง
11. นายธวัชชัย  ใจแก้ว
12. นายนัฐกาญจน์  บัวเนตร
13. นายปฏิพันธ์  สายช่างทอง
14. นางสาวปิยธิดา  ท่องเที่ยว
15. นายภาณุพงศ์  บรรจุแก้ว
16. นางสาวลลิตา  นครเขตต์
17. นางสาววนิดา  คนคม
18. นางสาววรรณิศา  คำเป๊ก
19. นายวัชรา  กันทาวุธ
20. เด็กชายวีรชน  เตชะ
21. นางสาวศริญญา  คำทา
22. นายศักดินนท์  กนธี
23. นายศุภชัย  อ่อนจิต
24. นายสรัล  ซาตะกุล
25. นางสาวสาลิกา  พญาวัน
26. นางสาวสิริกรณ์  ปากันสุข
27. นายหิรัญ  พรมอุ่น
28. นางสาวอธิณญา  บัวแก้ว
29. นายอภิชิต  บุญแก้ว
30. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณอินทร์
31. นางสาวอัจชรา  อนุมัติ
32. นางสาวอัญชลีพร  ปิ่นเกษ
33. นางสาวเกศริน  คิตตาโย
34. นางสาวเจตนิพิฐ  ธนบัตร
35. นางสาวใบหยก  ช่วยไว้
36. นายไททัศน์  วรรยาโน
 
1. นายทรงพล  เฟื่องฟู
2. นายภูวนาถ  สร้อยทอง
3. นายยุทธวรรษ  คำวิชัย
4. นางสาววรรณิษา  นางแล
5. นายวัลลภ  นนทมาลย์
6. ดร.สกล  ไหมสาสน์
7. นายสมจิตร  หลักคำ
8. นายสุวัฒน์  ท้าวเขื่อน
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนประชาราชวิทยา 1. เด็กชายธนศักดิ์   อุ่นเจริญ
 
1. นายศรีรัตน์  คำตาบุตร
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.95 ทอง 18 โรงเรียนสบจางวิทยา 1. นายอภิชาติ  มโนปิน
 
1. นายพิริยพงศ์  ธัมมาพีชยา
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 32 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ทะกันเอง
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 37 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจิราภรณ์  ชัยชนะ
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.16 ทอง 7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายณัฐพงษ์  วงค์สุภา
 
1. นายอดุลย์  อุฬารโชค
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 29 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. เด็กหญิงรุจิรา  ยอดอินต๊ะ
 
1. นายรัชณพงษ์  อุฬารโชค
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวรัชนีวรรณ  ไชยประสิทธิ์
 
1. นายศักดา   แก้วบุญเรือง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายสุขปรีชา  ตาคำ
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 25 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายบรรณรต  ปัญญาธร
 
1. นายศักดา  แก้วบุญเรือง
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงรติรัตน์   ชนะราช
 
1. นายศักดา    แก้วบุญเรือง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวธมนพัณณ์  นิศาวัฒนานันท์
 
1. นายศักดา    แก้วบุญเรือง
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงภูริชญา  ยิ้มพงศ์
 
1. นางอัญชญา  ต๊ะนา
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวปัทมา  อินลังกา
 
1. นายอาคม  จินดาพันธุ์
 
81 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กหญิงกตชพรรณ  บางดี
2. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ศรีปินตา
3. เด็กหญิงนนท์รวี  ไกรฤกษ์
4. เด็กหญิงบัญฑิตา  ธิแก้ว
5. เด็กหญิงพรรณวารี  เกิดประกอบ
6. เด็กหญิงพัชรวดี  แฮตุ้ย
7. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  ธนบูรณีกุล
8. เด็กหญิงมัญชุพร  เตชะสาย
9. เด็กชายรัฐเกียรติ  สุวงษา
10. เด็กหญิงวรัชฐยา  สายวงค์ผื้น
11. เด็กหญิงวิภาดา  วงค์สม
12. เด็กชายวิศรุต  ทองริ้ว
13. เด็กหญิงอรกัญญา  เครือบุญมา
14. เด็กหญิงอรจิรา  เทพแปง
15. เด็กหญิงอารียา  เมืองวงษ์
16. เด็กหญิงเพ็ญโสภา  ชัยชมภู
17. เด็กหญิงโยษิตา  มีมานะ
 
1. MissChiu  Peiming
 
82 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.31 ทอง 23 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  เมืองมา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปาปุ๊ดปลูก
3. เด็กหญิงนพรัตน์  หงษ์หิรัญ
4. เด็กชายพิชิต  ก๋าทอง
5. เด็กชายศรันย์  โพธิ์ทอง
6. เด็กชายสุนทร  หอมกลิ่น
7. เด็กหญิงสุวิมล  พวงลำ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุตตะโปน
9. เด็กชายอลงกรณ์  สมศักดิ์จิรกิจ
10. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ตันติวัชรานนท์
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พรมทา
 
83 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.98 เงิน 33 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 1. นายชลทิศ    พิมสาร
2. นายทัศภูมิ   ติ๊บบุตร
3. นายธวัชชัย   อินเสาร์
4. นางสาวนิภาพร   สมจิตร
5. นางสาวพรทิพย์   ศรีชาย
6. นางสาววริษา   ฝั้นธรรมครั้ง
7. นายวะราม   ราชเครือ
8. นางสาววิรดา   กันทะวัง
9. นางสาวเพชรดา   ปันติวงค์
10. นายเสกสรร  จำเมือง
 
1. นางจารุพร  แจ่มแจ้ง
2. นางสุภาภรณ์  ลุขมาศ
 
84 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงชลิตา  กิติรส
2. เด็กหญิงญาณิศา  โนรี
3. นางสาวนภสร  ใจดา
4. เด็กหญิงปิยะกมล  เรืองพิริยกิจ
5. เด็กหญิงภัทริตา  สีเหลือง
6. เด็กหญิงสิริวิมล  หงษ์แก้ว
 
1. นางวัฒนะ  ทองปัญญา
2. นางวีณา  ศิรประภาศิริ
 
85 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกิตติ์รวี  ทารักษ์
2. นางสาวกุลชา  สุคนธเสนี
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  มาคำ
4. นางสาวแสงเพ็ญ  ทารักษ์
 
1. นางจุฬารัตน์   โพธิ์ทอง
2. นางสาวรพีพรรณ  โคตพงษ์
3. นางศิริวรรณ   ชมภูแก้ว
 
86 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกันยาวีร์   วีระกุล
2. เด็กหญิงจาลิณี   คำแท่น
3. เด็กหญิงชนากานต์  ชัยวาสี
4. เด็กหญิงชนิดา  เดือนเพ็ญ
5. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มุระดา
6. เด็กหญิงดุจยิหวา   จันทรคีรี
7. เด็กหญิงปวริศา  สินเปียง
8. เด็กหญิงพิชญา  พาฬอนุรักษ์
 
1. นางจุฬารัตน์   โพธิ์ทอง
2. นางสาวรพีพรรณ  โคตพงษ์
3. นางศิริวรรณ  ชมภูแก้ว
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 26 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธนัชชา  พันธุ์มินทร์
2. นางสาวนุสบา  แสงทองนพคุณ
3. นางสาวสรวีย์  กันทะวงค์
 
1. นางจันทร์ฟอง  ประดิษฐ์ทอง
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.2 ทอง 4 โรงเรียนสบจางวิทยา 1. นายกิติศักดิ์  อินเตชะ
2. นายนิกานต์  สายบุญเทศ
3. นายบัณฑิต  บุญมาปอก
 
1. นางสาวกิติยา  บุญพระคุ้มครอง
2. นายพัทธนัย  จินดาธรรม
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 25 โรงเรียนอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เมฆอุตส่าห์
2. เด็กหญิงศิริพร  วงศ์เปี้ย
3. เด็กชายสุธี  แก่นราช
 
1. นางสาววิลาสินี  หลีตระกูล
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนสบจางวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  สอนเชียง
2. นางสาวอมรรัตน์  รูปทอง
3. นางสาวอารีรัตน์  รูปทอง
 
1. นางสาวกิติยา  บุญพระคุ้มครอง
2. นายพัทธนัย  จินดาธรรม
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางสาวกฤติยา  วงษ์เที่ยง
2. นางสาวพรรณิสา  เตชะธิ
3. นางสาวสุธิดา  เมืองเปี้ย
4. นายอนิรุฒ  หล้ากันทา
5. นางสาวเกวลิน  ยาชุมภู
6. นางสาวเจนจิรา  ทาสุรินทร์
 
1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
2. นายมธุรพจน์  วัฒนะนุกูล
3. นางสมนึก  ดิษฐ์กระจัน
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จิตมั่น
2. เด็กหญิงพิจิตรา  จงถนอม
3. เด็กหญิงวรรณพร  รัชตะวรรณ
4. เด็กหญิงสุทธิพร  เคียนทอง
5. เด็กหญิงสุนิษา  คำตาบุตร
6. เด็กหญิงอารยา   ธรรมนุช
 
1. นางจันทร์จิรา  คูวิบูลย์ศิลป์
2. นางสาวชุตินันท์  สิงหศักดิ์
3. นางทัศนพร  นามวงค์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงดุสิตา  เอื้องเงิน
2. เด็กหญิงมณฑิตา  สมัครธัญกิจ
3. เด็กหญิงอรทัย  มงคลสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชราพร  สีทิสาร
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.1 เงิน 18 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นางสาวปานชนก  ตลับงา
2. นางสาวพิมลวรรณ  สายอุต๊ะ
3. นางสาวมะลิวัลย์  เรือนก๋า
 
1. นางสาวนิภาพร  พรหมเสน
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตภาส  ทิชากร
2. เด็กหญิงธัญชนก   ชัยเสนา
3. เด็กหญิงนภาพรรณ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นายสุวิชช์   เชิงปัญญา
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง 10 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นายณัฐวัฒน์  แสนค่ายแก้ว
2. นางสาวธนาวัลย์  ภาคฤทธิ์
3. นางสาวสุพรรษา  ยะม่อนแก้ว
 
1. นายสิทธิชัย  ศรีสัตตบุตร
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.4 ทอง 5 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวยอเกียรติ  ตาแก้ว
2. นางสาวลลิตา  กิตตะ
3. นางสาวสุภัคพรรณ  อุตมะ
 
1. นายกัมพล  ปาละอุด
2. นางยุพิน  กมลวิจิตร
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. เด็กหญิงชไมพร  ไอ้คำ
2. เด็กหญิงวรารัตน์  จำวงค์ลา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำอินถา
 
1. นางสาวอังคณา  หลวงเมือง
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.8 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมวิทยา 1. นายจิรายุ  จามรี
2. นายชาญณรงค์  บุญเรือง
3. นายอิทธิพล  ศรียอด
 
1. นางสาวบัวบาน  มีเสียง
2. นายภานุมาศ  อานุภาพยรรยง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.25 ทอง 12 โรงเรียนปงแสนทองวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กันทะวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำเพชร  ใจสาร
3. เด็กหญิงสุทธิยา  อภิวงค์กองแก้ว
 
1. นางสาวพิมรดา  เชื้อทอง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม 1. นางสาวมณฑนา  จาริชา
2. นางสาวรัตติกาล  ทรายปัญโย
3. นางสาววราภรณ์  อินแสนต๊ะ
 
1. นางยุพิน  กมลวิจิตร
2. นางเกศริน  คำเกตุ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 34 โรงเรียนประชาวิทย์ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ขลุ่ยทอง
2. นายวรรณวุฒิ  กาวิละ
3. เด็กหญิงเกวลิน  หล่อเลิศสุนทร
 
1. นางสาวกิรณา  เหมวรางค์กูล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 37 โรงเรียนอรุโณทัย 1. นางสาวกาญจนา  อินนันชัย
2. นางสาวกานต์สินี  สุวิศิษฎ์อาษา
3. นางสาวสุภิญญา   ใจนา
 
1. นายณัฐวุฒิ  จำเริญขจรสุข
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ขัดบุญเรือง
2. เด็กหญิงสวรส  เสนาธรรม
 
1. นางสาวพิชย์รัศมิ์  ยูพานิช
2. นางสาวสายทอง  อินถาสาร
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.13 เงิน 31 โรงเรียนสบจางวิทยา 1. เด็กชายคเณศ  เหล่าพล
2. เด็กชายภควัต  แสนกาวี
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ถาน้อย
2. นายศุภกิจ  ยะแก้ว
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายชนบท  ด้วงประสิทธิ์
2. เด็กชายณัฐพล  วิลัยพงษ์
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นางสาวศิรินุช  ใจศีลธรรม
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายนัฐชา  บุญมาก
2. นายเสฏฐวุฒิ  วังซ้าย
 
1. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
2. นายวิชัย  วงค์ไชย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงวรเกษ  ใจนันตา
2. เด็กหญิงอภิวรรณ  บุตรโสม
 
1. นายสมภพ  ฝั้นจักสาย
2. นายสุวิทย์  โพธิศาสตร์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76.4 เงิน 21 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นายฐิติ  อัมพร
2. นายปิยพงษ์  สืบจิตต์
 
1. นายมนตรี  รุ่งฉัตร
2. นายวิชัย  วงค์ไชย
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 28 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  สุภาวรักษ์
2. เด็กหญิงดุสิตา  ทาเกษม
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  มากโภคา
2. นายมนัส  จงจิตร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. นางสาววิรัณญา  ปัจชา
2. นายสิทธิกร  ทองทา
 
1. นางสุพรรษา  วงศ์แก้วมูล
2. นายสุรชัย  วรรณเลิศ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายกิจจพันธ์  สิงห์ชัย
2. นายภูมิรพี  ศรีวิจิตร
 
1. นางอรุณี  ทองย้อย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 9 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายพงศกร  สาปคำ
2. เด็กชายภูวดล  หน่อแก้วมูล
3. เด็กชายอลงกรณ์  กันทยะ
 
1. นางเพ็ญนภา  เต็มกันทา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขลางค์นคร 1. นายธนาฤทธิ์  รูปใหญ่
2. นายนพวิชญ์  คำโท๊ะ
3. นางสาวภัคจิรา  โกษาวัง
 
1. นายภัคพล  ทะแกล้วพันธุ์
2. นายมนัส  จงจิตร
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 39 โรงเรียนสบจางวิทยา 1. นายพร้อมพงศ์  สายสุข
2. นางสาวสุพรรษา  วัดแผ่นลำ
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  ถาน้อย
2. นายศุภกิจ  ยะแก้ว
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนดล  อินแสน
2. เด็กชายรัฐพงศ์  เมืองยศ
 
1. นายสานิตย์  เตชะสาย
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กชายพูลภ์สัณ  แสนมาโนช
2. เด็กชายสุทิวัฒน์  แสงสุวรรณ
3. เด็กชายอลงกรณ์  วิโยค
 
1. นายฐิติพงศ์  มิ่งเชื้อ
2. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายคฑาวุฒิ  ชัยประพันธ์
2. นายนาครักษ์  ตรีปิยรัตน์
 
1. นายกิตติพล  อนุรักษ์สุวรรณ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายกรกฤต  อ้อยหวาน
2. เด็กชายพงศธร  เทพา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญพัวพัน
 
1. นางสาววัลย์ลดา  มุสุ
2. นายสุรชัย  วรรณเลิศ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายนลธวัช  ณ ลำปาง
2. นายศักดิ์นรินทร์  เชื้อดวงทิพย์
3. นายเอกพล  ถาอินทร์จักร
 
1. นายสกัด   รินฤทธิ์
2. นายไพรัตน์  ชาสอนตา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายณัฐพงศ์  สิทธิกาปลูก
2. นางสาวปรารถนา  อินต๊ะเส็น
3. เด็กชายพีระพัฒน์  อุ่นพรม
4. เด็กชายวรวุฒิ  ก้อใจ
 
1. นายชัยณรงค์  ภักศิลป์
2. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา    
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงค์บาง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  สุ่มยศ
3. นางสาวธัญญารักษ์  ขัตบุญเรือง
 
1. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
2. นางอัญญ์ชลีย์  สิทธิ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 74.83 เงิน 15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวชโลมทร  เตปิน
2. นางสาวมนทิตา  นาคเขียว
 
1. นางขวัญจิตร  สุวรรณวงศ์
2. นางอัญญ์ชลีย์  สิทธิ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นางสาวนันทกร  ทรายลิยา
2. นายอนุชา  ทองสุข
3. นายอภิสิทธิ์  แสนไชยชุม
 
1. นายสกัด  รินฤทธิ์
2. นายไพรัตน์  ชาสอนตา
 
126 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายปณิธาน  ไชยช่วย
 
1. นางกรกนก  ถุงเงิน
 
127 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 84.6 ทอง 15 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกนกพรรณ  แซ่จิว
 
1. นางสาวพรเทวี  ไชยเนตร
 
128 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. เด็กชายวรพัฒน์  แสงพงษ์พิทยา
 
1. นางสาวอัญญารัตน์  อดุลย์รัตนนุกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวธณิชนาพร  รัตนปาล
 
1. นางมยุรี  ท้าวศรีชัย
 
130 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.6 ทอง 20 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  วรรณการ
 
1. นางสมพร  กิติโชตน์กุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวพรไพลิน  เกตุเทศ
 
1. นางจงกลณี  ภักดีเจริญ
 
132 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงคณิตา  หมั่นการ
 
1. นายอนันต์  ดอกหอม
 
133 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นายณัฐวัตร  โสธิกุล
 
1. นางวรรณพร  บุญน้อม
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายเผ่า  ชิวารักษ์
 
1. นางนพพร  ปรียานนท์
 
135 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. เด็กหญิงบุษกล  ไชยกุล
2. เด็กหญิงปริชญา  เมืองมินทร์
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  คำมาบุตร
4. เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณคีรี
5. เด็กหญิงสุชาดา  ธีรานันท์
 
1. นางกัลยา  เรณูรส
2. นางสาวเขมภร  ศิวกรคำปิงบุตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 14 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายกัณฑชนก  ขันติพงษ์
2. นายคชา  ชุ่มเชย
3. นางสาวฑิตยา  นาครักธรรม
4. นางสาวนันทิชา  วิจิตร
5. นางสาววรัญญา  สี่สุวรรณ
 
1. นางนิลุบล  ถามะพันธ์
2. นางอมรรัตน์  ทิพานนท์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กชายชาญณรงค์  ฐิติธนภัค
 
1. นายบุญรักษ์  มูลแก้ว
 
138 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.83 ทอง 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  ศุภสุวรรณกุล
 
1. นางสาวภัทรวีร์  อวดมูล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวฮารุมิ  มิมุระ
 
1. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ปัดชา
2. เด็กชายจตุพงษ์  แซ่โฟ่ง
3. เด็กชายณัฐกิตต์  จันทร์อำรุง
4. เด็กชายพลวัต  สีสุก
5. เด็กชายพิทยา  แก้วปัญญา
6. เด็กชายวิชัย  บุญทวี
7. เด็กชายวีรพงษ์  จันทร์เขียว
8. เด็กชายอุเทน  เชี่ยวชาญ
 
1. นายอดุลย์  วังไชยเลิศ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 11 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา 1. นายทศพงษ์  ม่วงเมืองมงคล
2. นายธีระวัฒน์  โคบุตร
3. นายพิริยะ  ชัยมงคล
4. นายพูนทรัพย์  ปามาคำ
5. นายสิทธิพงษ์  วงศ์อินทร์
6. นายอนันตพงษ์  มาละเงิน
 
1. นายวิมพันธ์  พานทอง
2. นางแจ่มศิริ  พานทอง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจารุวรรณ  โท๊ะหล้าบุตร
2. นางสาวชนากานต์  เสริมสุข
3. นางสาวธันชนก  ก๋าใจ
4. นางสาวน้ำผึ้ง  โนแก้ว
5. นางสาวยศวดี  ต๊ะศรี
6. นางสาววรรณกานต์  สุขเกษม
7. นางสาววิลาสินี  ต๊ะแสง
8. นายอภิวัฒน์  ทันใจ
9. นายอภิวัฒร์  ทองนา
10. นางสาวโสรยา  เปียงอุตร
 
1. นายบุญฤทธิ์  ต๊ะบุญเรือง
2. นางปริชญาพร  อภิวินิฐกุล
3. นางสาวพรเทวี  ไชยเนตร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 74.2 เงิน 7 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวกนิษฐา  คำพรหม
2. นางสาวกาญชน์มาศ  ยศพิระ
3. นางสาวญาษิต  อินทร์สะอาด
4. นางสาวศิรดา  วงศ์ประเสริฐ
5. เด็กชายอนุพล  แก้วขัด
 
1. นางสาวกนกพร  นิลแพทย์
2. นายบรรยง  ทิพยอด
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 76.8 เงิน 4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ตาบุญมา
2. นางสาวพิชชากร  จันทร์ตาฝั้น
3. นางสาวรัชดาพร  ลังกาปอนด์
4. นางสาวศศิธร  อุ่ยตระกูล
5. นายศุภสิทธิ์  กาญจนพัชรกิจ
 
1. นางสาวปนิชา  คันทะวงศ์
2. นางสาวพรศรี  เหลี่ยมพงศาพุทธิ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนเขลางค์นคร 1. เด็กหญิงกรรฑรัตน์  อินนันชัย
2. นางสาวชัชนาภรณ์  วงค์ทนา
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วงค์สบเฟือง
 
1. นางสาวดวงทิวา  ต๊ะวงศ์ษา
2. นางพรรณี  ใจสาร
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1. นางสาวญานิศา  ตาทรายวงศ์
2. นางสาวณิชารีย์  ชัยชนะ
3. นางสาวนาฎอนงค์  วงศ์สิงห์แก้ว
 
1. นางอัญชลี  จินาปุก
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกพร  ใจอ้าย
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทันใจ
 
1. นางสาววารี  สมบัติเรือง
2. นางสาวสังวาลย์  ข่ายแก้ว
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเมืองมายวิทยา 1. นายสมชาย  เป็งโต
 
1. นายณรงค์  ใจอ้าย
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวนารีรัตน์  นันต๊ะน้อย
2. เด็กหญิงบุณธิดา  ด่านรัชตกุล
 
1. นายณัฏฐพล  ขวัญเจริญ
2. นางสาวรุ่งนภา  ถนอมรอด
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ  มโนพันธ์
 
1. นางชรินรัตน์  สุวิเศษธำรง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางสาวอนัญญา  รินเชื้อ
 
1. นางสาวสุปราณี  กาศเกษม
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 72.25 เงิน 13 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา 1. เด็กชายวรจักษ์  ก๋องป้อ
 
1. นางสาวปทิตตา  แก้วพิกุล
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 62.28 ทองแดง 28 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 1. นางสาวธนพร  ศรัทธาพล
 
1. นางสาวจิรพรรณ  ขระเขื่อน
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวนัยน์ปพร  ฝั้นจักสาย
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  พวยฟุ้ง
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวนัยน์ปพร  ฝั้นจักสาย
 
1. นางสาวพัทยา  ใจแช่ม
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้น แอโรบิค ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายจิรวัฒน์  ธรรมยา
2. นายณัฐพงษ์  งิ้วเหล็ก
3. เด็กหญิงนิศาชล  กันทะวงค์
4. นายราชันย์  สารสมุทร
5. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
6. นางสาวสุทธิษา  อินทิ
7. เด็กชายเฉลิมชัย  เครือเทพ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ฤทธิ์เนติกุล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  โตปินใจ
3. นายสมชาย  อภิวงค์
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวนุชนาถ  เทพวงค์
2. นางสาวบุษรา  พีระเกียรติขจร
3. นายพีรเศรษฐ์  ตั้งสูงสว่าง
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
2. นางประไพพร  สายเปียง
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายณัฐพงษ์  งิ้วเหล็ก
2. เด็กหญิงธัญญาณี  วงศ์จู
3. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
 
1. นางสาวปราณี  ไชยาโส
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายราชันย์  สารสมุทร
2. นางสาวอัญธิรา  มิ่งเชื้อ
3. เด็กหญิงไอรดา  ปิงยศ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  แสนคำปา
2. นางอนงค์วรรณ  ไชเตกุล
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายกมลรัตน์  อินสุริยา
2. นางสาวน้ำหญิง  ตามตน
3. เด็กหญิงภัทราพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นายภูริพงษ์  แสนใจบาล
2. นางอรพินท์  ภักดีศุภผล
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวจิตรานิจ  เริงใจ
2. นางสาวน้ำหญิง  ตามตน
3. เด็กหญิงภัทราพร  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวปราณี  ไชยาโส
2. นางอนงค์วรรณ  ไชเตกุล
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. เด็กชายนพรุจ  ศรีเรือง
2. เด็กชายราเชนย์  สารสมุทร
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  เปรมมิตร
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายจิรวัฒน์  ธรรมยา
2. นายณัฐพงษ์  งิ้วเหล็ก
3. นางสาวภัทรมน  หวานดี
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายนฤทธิ์  อินทวงศ์
2. เด็กชายรภัส  กล้าณรงค์
3. นางสาวอัจฉรี  ปันจักร์
 
1. นายกษิดิศวร์  สายเปียง
2. นางสมพิศ  พร้อมญาติ
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นายณัฐพงษ์  เครือสาร
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวศิริพร  กันทะวงศ์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวจิตรานิจ  เริงใจ
2. นางสาวน้ำหญิง  ตามตน
3. นางสาวภัทรมน  หวานดี
4. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
5. นางสาวสุทธิษา  อินทิ
6. นางสาวอัจฉรี  ปันจักร์
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. นางสาวนัยน์ปพร  ฝั้นจักสาย
 
1. นางทองคำ  ชุ่มวิจารณ์
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลงประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ลำปาง 1. เด็กหญิงนิศาชล  กันทะวงศ์
2. นางสาวนุชนาถ  เทพวงค์
3. นางสาวบุญอุ้ม  ทองทา
4. นางสาวบุษรา  พีระเกียรติขจร
5. นางสาววิภาวรรณ  คันใจ
6. นางสาวสุทธิษา  อินที
 
1. นางสาวระวิวรรณ  พนาลีจารุ
2. นางรุ้งลาวัลย์  ทะนีวงค์
3. นางวรรณภา  มั่นเหมาะ
 
170 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางณฐอร  ปรารถนา
 
 
171 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางละเอียด  สุขจิตร์
 
 
172 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 1. นางสุจิตรา  ไชยนาม
 
 
173 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายพร้อมพงษ์  แปงเครือ
 
 
174 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นายราเชนทร์  สุวรรณวงศ์
 
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนแม่สันวิทยา 1. นางจันทกานต์  ดวงมาลา
 
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางจงกลนี  ภักดีเจริญ
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนลำปางกัลยาณี 1. นางอัญญ์ชลีย์  สิทธิ
 
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   1. นายภักดี  รัชตวิภาสนันท์