สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์  มีแก้ว
 
1. นางสาวลำดวน  ไชยสอาด
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 34 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายฐปนวัฒน์  คามะวัน
 
1. นางแพรวพัฒน์  เหมือนสุวรรณ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงทักษพร   ประยูร
 
1. นางสาวสมหมาย  นารถพินิจ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 38 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ดำเนิน
 
1. นางสาวสมหมาย  นารถพินิจ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 25 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงอารดา  ยี่จอหอ
 
1. นายธีรพงศ์  เพ็งชัย
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาววรภัทธมน  ธารีเวทย์
 
1. นายฉัตรชัย  สุขุม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทราพร  เนียมนิ่ม
 
1. นายวิทวัส  แสงแก้ว
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 43.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาวบรรณารักษ์  อ่วมแก้ววงษ์
 
1. นางปวีร์รักษ์  สบายเมือง
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 17 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   รอดเจริญ
2. เด็กหญิงนันท์ธิญา  ประทุมทอง
 
1. นางสาวณัฐพัชร์  มาสี
2. นางสมพิศ  เสียงเย็น
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอัมพวรรณ  แจ้งเจน
 
1. นางปณิดา  พนมวัน
2. นางสาวรจนา  แก้วตา
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 38 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงธัชมน  สุริยะ
 
1. นางสาววัฒนา  กันทาเวศย์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 42 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวหัทยา  เบ้านอก
 
1. นายสุรชัย  เดชอุ้ม
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.2 ทอง 20 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศรีอินต๊ะ
2. เด็กหญิงธิติมา  ไชยเลิศ
3. เด็กหญิงอรณัฐ  โรจน์อัมพร
 
1. นายอนุเทพ  เทพปัน
2. นายอาทิตย์  พลอาจ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจิราภา  มีแสงเพชร
2. นางสาวศิลาวัลย์  อุ่นอาวรณ์
3. นายเอกชัย  ทุกข์จาก
 
1. นายอนุเทพ  เทพปัน
2. นายอาทิตย์  พลอาจ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73.3 เงิน 7 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายดนัยพงศ์  คุ้มวงษ์
2. เด็กชายศุภกร  มีแจ้
 
1. นางสาวบุปผา  ทุ่งพรวญ
2. นางวรรณพร  ทสะสังคินทร์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 32 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายวรุตม์  อุ้ยเป้า
2. นายเอกลักษณ์  จันทร์หาญ
 
1. นางสาวบุปผา  ทุ่งพรวญ
2. นางวรรณพร   ทสะสังคินทร์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายทัตตรานนท์  สังเฉวก
 
1. นายธันวา  ด่านตระกูล
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายวัชระ  มาพรม
 
1. นายธันวา  ด่านตระกูล
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.75 เข้าร่วม 40 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายทศมงคล  สุวรรณจินดา
2. เด็กชายสินธร  ใจแสน
3. เด็กหญิงสโรชา  สามารถ
 
1. นางกมลฑิพย์  ประเทศ
2. นางสาวชยาภา  พุ่มสมบัติ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวณัฐญ์ชนก  แซ่โล้ว
2. นายทรงสมร  กายพรมราช
3. นางสาวอรุโณทัย  แวะสันเทียะ
 
1. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
2. นางสาวอัจฉรา  ประกอบกิจ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กชายจีระ  สกุลพิมพ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  ชมภูวิเศษ
3. เด็กชายศุภกิจ  ไกรกิจราษฎร์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เปลี่ยนกลิ่น
2. นางสาวศรีวรรณ  อุทธาเครือ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวธนยพร  พิลึก
2. นางสาวธนาภา  สำราญจริง
3. นางสาวรัชนีกร  สิทธิฤทธิ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  คำตีด
2. นางนุชนาท  สิงหา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวณัฐนันท์  ชาวโพงพาง
2. นายพัณนุสรณ์  คชเถื่อน
3. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีแก้ว
 
1. นายวัชรพงษ์  ทสะสังคินทร์
2. นางสุภาพร  โพธิ์ศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายจรินทร์  ร่มโพธิ์รี
2. นายนัทพงษ์  คุ้มภัยเพื่อน
3. นายวรวิช  สุขตระกูล
 
1. นายคารมย์  แสนแก้ว
2. นายไพบูลย์  ธนูชัย
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  แสงอุ่น
2. เด็กชายภัทรวัฒน์  ดีเอม
3. เด็กหญิงสุพัณธิดา  ขันศิริ
 
1. นายปริญญา  อินสว่าง
2. นางสุวิมล  อวบอ่อน
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาววรรณิภา  กลิ่นจันทร์
2. นางสาวสุจาริณี  ขำวารี
3. นายเฉลิม  กุลประเสริฐ
 
1. นายปริญญา   อินสว่าง
2. นางรุ่งนะภา  กิจสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พันสาย
2. เด็กชายอนุพงษ์  ทนธรรม
 
1. นางจุฑาลักษณ์  ขุนภักดี
2. นางเยาวเรศ  เสมอหัตถ์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นายวีร์ภัทร์  ชื่นคำ
2. นางสาวอริยา  ปะตาทะยัง
 
1. นางสาวภัณฑิรา  โพธิ์แนม
2. นางวัสสา  ประวะเสนัง
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 44.19 เข้าร่วม 15 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายธีรภัทร   อยู่มาก
2. เด็กชายวรนาถ  บุญเกิด
 
1. นายมนัสชัย  แจ่มจร
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.59 เงิน 11 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  รามอาษา
2. เด็กชายปิยะพงษ์  กำเหนิดเกิด
 
1. นางกาญจนา  ธรรมมี
2. นางสุทธิวรรณ  กิตติโอภาสพงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายมงคล  อนุพันธ์
2. นายวรภพ  นาคะพงษ์
3. นายเจษฎา  สั่งแก้ว
 
1. นายฌานัณท์  นิลเศษ
2. นายสมหมาย  กรพิทักษ์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงชนิดา  กิ่งไผ่กลาง
2. เด็กหญิงชลลดา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงศุภานัน  พรหมดี
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยาบุญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  เขียวสอาด
 
1. นางมณฑา  กสิณศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาวณัฏฐนิชา  สามล
2. นางสาวณัฐสิมา  เกษการณ์
3. นางสาวนฤมล  นินสว่าง
4. นางสาวศุภรัตน์  เจริญรส
5. นางสาวแสนยากร  เกิดขำ
 
1. นายปริญญา  จันดาแก้ว
2. นางวิไลวรรณ์  จิตมณี
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.4 เงิน 16 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวพรชิตา  สิริโท
2. นางสาวพัชรี  กำมะลอ
3. นางสาวรวิวรรณ  เสนาะวีรกุล
4. นางสาวระลินทิพย์  วราโภค
5. นางสาวอภิญญา  เล่ห์มนตรี
 
1. นางสาวกฤติมา  สุขพร้อม
2. นางสาวอำไพ  ขันกสิกรรม
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  พรบัญชาตระกูล
2. นางสาวชลิดา  คูณลบ
3. นางสาวนุสรา  บุญจันทร์
4. นางสาวประไพพรรณ  ทรงประดิษฐ์
5. นายสุทิวัส  ทองสกุล
 
1. นางสาวกฤติมา  สุขพร้อม
2. นางสาวอำไพ  ขันกสิกรรม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 74.75 เงิน 39 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  นาคชาตรี
2. นางสาวพิมศิริ  ปุริศรี
3. นางสาวศศิธร  คนดี
4. นายศาศวัต  พรเวียง
5. นางสาวสุคนธา  ประเสริฐ
 
1. นางศิวพร  สุภาพพูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.4 ทอง 11 โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เส็งม่วง
2. นายกานต์  สุขสารี
3. นายณัฐสิทธิ์  มากคุณ
4. นางสาวทิตยา  คงเมือง
5. นายธนชิต  บุญแสง
6. นายธนาธิป  โพธิ
7. นายนัฒพร  ช่างย้อม
8. นางสาวนิตยา  โสดาเจริญ
9. นายบรรดาศักดิ์  หล้าไทยสง
10. นายปฏิภาณ  มูลมิรัตน์
11. นายพิทักษ์  ยอดเทศ
12. นายพิพัฒน์  เกศหอม
13. เด็กชายวิทวัช  พูลแพ
14. นายวิทวัส  การะภัคดี
15. นายสามารถ  เที่ยงคงมา
16. นางสาวสุดารัตน์  เขตการณ์
17. นางสาวสุภาวรรณ  กุลกัลยา
18. นางสาวอัจฉราพร  สียา
19. นายเทิดเกียรติ  อนุสุริยา
20. นางสาวเบญจพร  ขึมจันทร์
 
1. นายทวีศักดิ์  เปี่ยมทัพ
2. นายนพพร  แจ่มหม้อ
3. นางวิไลพร  พฤกษชาติ
4. นางสาวสุภาพ  พัฒนชัยวงค์
5. นางอุไรวรรณ  คล้ายเนียม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพรรณณิการ์  พัฒโนทัย
 
1. นางสุทิน  แสงแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  เทศแจ่ม
 
1. นางสาลี่  อุตมา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.25 เงิน 41 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายคชรัตน์  พลเสน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดตามัย
 
1. นางสายฝน  ดีเลิศ
2. นางสาวเนตรคนางค์  โสภณ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 44 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นายพงพันธ์  กลิ่นหอม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กลิ่นหอม
 
1. นางสาลี่  อุตมา
2. นางสาวเนตรคนางค์  โสภณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66.8 ทองแดง 31 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. นางสาวมาริสา  พาพันธ์
2. นางสาววรรณภา  ปานรักษา
3. นางสาววิภาวดี  สารนาถคงทอง
4. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์นิล
5. นางสาวสิริเพ็ญ  ค่ำยัง
6. นางสาวสุปราณี  สท้านสุข
7. นางสาวสุพัตตรา   วิชาสิทธิ์
8. นางสาวอัจฉรา  เชียงไชย
9. นางสาวอารยา  เข็มทิศ
10. นางสาวเจนจิรา  กุนแก้ว
 
1. นางสาวศศิกัญญา  หงษ์เหิน
2. นางสายฝน  ดีเลิศ
3. นางสาลี่  อุตมา
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 85.25 ทอง 13 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ส่งสาลี
2. เด็กหญิงจิราพร  ศรีบุษย์
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อินทร์ทอง
4. นางสาวฉัตรดาว  สีนวน
5. เด็กหญิงชนม์นิภา  พรมทา
6. นางสาวชมภูนุช  เตียนขุนทด
7. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แซ่ม้า
8. นางสาวรุ่งทิวา  เสนาช่วย
9. เด็กหญิงวิภวานี  ปัญญาสาร
10. เด็กหญิงศศิประภา  อยู่พันธ์
11. เด็กหญิงสุกันญา  จันทร์แจ้ง
12. นางสาวสุทามาศ  กุศลวงษ์
13. นางสาวสโรชา  โป๊ะโดย
14. เด็กหญิงเกศเกล้า  กิจขุนทด
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีม่วง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรลัมภ์
2. นายนที  เขม้นเขตวิทย์
3. นายรังสรรย์  ไพฑูรย์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.78 เงิน 38 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงตติยา  ทองเครือ
2. เด็กหญิงวิชชุดา  พนมเวทย์
3. เด็กหญิงเกตุกนก  ศรีสุกใส
 
1. นายกฤตติพัฒน์  กุลจักร์
2. นายองอาจ  อินทร์แฟง
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89.52 ทอง 4 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวดวงกมล  ปลื้มสมบัติ
2. นางสาวนภัสวรรณ  ชอบธรรม
3. นางสาวนุชนาฏ  ใจแสน
 
1. นางสาวดลฤดี  มีสวน
2. นายสำเริง  ประเทศ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันลาวิลาด
2. เด็กหญิงบุษยพรรณ  คำพิฑูรย์
 
1. นายสมชาย  กัลยาณธรรม
2. นายเกณฑ์  ธรรมนันท์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. นางสาวธัญธนชน  แสงเทศ
2. นางสาวรุ้งทอง  เพ็งหมื่นราช
 
1. นายลือศักดิ์  กุลน้อย
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 31 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายชญาวัตร  มาคุ้ม
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  ยาดี
3. นายศุภณัฐ  กรศรี
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นางดารณี  กัลป์ธนวงศ์
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  ช่วยชูเผ่า
2. นางสาวพิมพ์วิภา  ศรีทอง
3. นางสาวอมิตา  บารมีรังสิกุล
 
1. นางน้ำเพชร  เยี่ยงวิญญู
2. นายอนันต์  ขันแข็ง
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  โตประพันธ์
 
1. นางสาวศรีสุรีย์  ทองสีอ่อน
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83.5 ทอง 14 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาววริศรา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางน้ำเพชร  เยี่ยงวิญญู
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไวว่อง
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 20 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายอนันธิชัย  หลวงราช
 
1. นางสาวศรีสุรีย์  ทองสีอ่อน
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  หลวงอินทร์
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวศันสนีย์  แพ่งแนม
 
1. นางสาวศรีสุรีย์  ทองสีอ่อน
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  จันทร์เปรม
2. เด็กชายโรจน์วัฒนศักดิ์  ขุนภักดีนา
 
1. นางน้ำเพชร  เยี่ยงวิญญู
2. นางเสาวนีย์  เอกสินเสริม
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงสุขุมาล  ศิลป์เจริญ
 
1. นายพิพัฒน์  โสรัตน์
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77.8 เงิน 22 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวมิรันตรี  ใจแสน
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงนภัทร   เมืองรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวันวิสา   โม้ทองสี
3. เด็กชายวีระศักดิ์   พัดเถื่อน
 
1. นายยุทธนา  ปานเหง้า
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกุลวรรธน์  มั่งมีดี
2. นางสาวรสสุคนธ์  หลวงวิรัญ
3. นายศราวุธ  อั๋นดอนกลอย
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
61 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ฉิมพุฒ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
62 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กชายกฤษฎา  วังคีรี
2. นางสาวกันติยา  ศรีวรรณ์
3. นางสาวกานดา  ธิชากรณ์
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชื่นใจ
5. นายคำภีร์  เพชรสังฆาต
6. เด็กชายจักรกฤษ  คงวาน
7. เด็กหญิงจิตรกรี  พวงสวัสดิ์
8. เด็กชายจิรกิตต์  รักษาพล
9. นางสาวฉวีวรรณ  บัวแสน
10. นางสาวชุติมณฑน์  ขันธสิกรรม
11. นายณัฎฐ์นันท์  พูนธนโชคก์
12. เด็กหญิงทัศนีย์  ชัยเวียง
13. นายธนาธิป  น้อยรุ่ง
14. นางสาวธนาพร  ชาติรักษ
15. นายธีระพล  เจนสาริกิจ
16. เด็กหญิงนฤมล  พุทกลาง
17. นายนิติพงษ์  บุญมา
18. นางสาวนิศานาถ  คำเหลื่อม
19. นายปิติพงษ์  แนวโสภา
20. เด็กชายปิยะ  แสนโดด
21. เด็กชายพงศ์ภีระ  มุ่งงาม
22. เด็กชายพิทูร  แสนโดด
23. นายยุทธการ  นุชฉิมพาลี
24. เด็กชายวุฒิชัย  แสนคำราง
25. นางสาวศศิวิมล  ไกรสิทธิ์
26. นางสาวศาน์ศิลป์  แขมเกษม
27. นางสาวศิริวรรณ  ศรีหว้าสะโสม
28. นายศิลา  เถาตะมะ
29. นายสมพงษ์  มณีศิลา
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เปรมวัฒนะ
31. นางสาวสุนิสา  เกตวงศ์
32. เด็กหญิงอทิตยา   ทาจี
33. เด็กชายอนันต์ชัย  ปั้นปลือ
34. นายอภิชาติ  นวนเปล่ง
35. เด็กชายอาทิตย์  เลิศไธสงค์
36. นางสาวอารียา  ปิ่นมณี
37. เด็กหญิงอินธุอร  พรมมี
38. เด็กหญิงไพริน  พึ่งธรรม
 
1. นายชัยสวรรค์  วรอินทร์
2. นายมาวิน  จันทร์สา
3. นายวิชัย  สันทัศ
4. นายอภิชาติ   พิศวงษ์
5. นายเมธา  บุญนิธี
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 12 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  จันทร์แย้ม
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายธีรวัฒน์  ชมพูศรี
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 22 โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาววันนิสา  เพชรเนียม
 
1. นางสาววันแรม  หมอนอิง
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 15 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพัชริตากานต์  ทองชาติ
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายทีรายุ  เสือสิงห์
 
1. นางสาวเตือนใจ  กอบธัญกรณ์
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 11 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ร่มโพธิ์
 
1. นางกมลรัตน์  ช่างตีทอง
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 27 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวโยทะกา  ตู้สูงเนิน
 
1. นายกิตติชัย  พันธมาศ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายณัฐวัตร  น้อยเทียม
 
1. นายธาดาพงษ์  ทองหล้า
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.66 เงิน 33 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายศิลาศิล  โฉมศรี
 
1. นายนิพนธ์  กกขุนทด
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงทาริกา   ชายทวีป
 
1. นายกฤษฏิพงศ์  ขุนภักดี
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวศิริพร  แซ่ย่าง
 
1. นายกิตติชัย  พันธมาศ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมศรี
 
1. นางจุฬารัตน์  ผ่องจิต
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวพรสุดา  โพธิษา
 
1. นายวจนะ  แพ่งสภา
 
76 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.98 ทอง 13 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  นิ่มพร้อม
3. เด็กหญิงซาโอริ  วาตานูกิ
4. เด็กชายณัฐฎา  เพชรวารี
5. เด็กหญิงนากิษะ  วันคำ
6. เด็กหญิงปราณี  จันทร์ฝอย
7. เด็กชายพุทธิพงศ์  สีลำมาศ
8. เด็กชายวชิรวิทย์  กงจีน
9. เด็กหญิงศิวนันท์  มโนมัย
10. เด็กชายเอกพันธ์  วังคีรี
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวช่อเพชร  อินทร์แฟง
3. นางสาววีรัตน์ชญา  วารี
 
77 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.98 ทอง 26 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายนพดล  พิมพา
2. นางสาวนิรชร  สุระสาย
3. นายศักดิ์ชัย  ธรรมะ
4. นางสาวสกุณา  มานะลอ
5. นายสุชิน  นามวงศรี
6. นางสาวอนลยา  เรื่อศรีจันทร์
7. นางสาวเกศินี  สีหามาตร
8. นายเอกรินทร์  บางไทร
 
1. นายณพลพงศ์  ด้วงกลัด
2. นางดารณี  กัลป์ธนวงศ์
3. นายเสถียร  มัทวรัตน์
 
78 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกรณิศ  ไพฑูรย์
2. นางสาวกัญญารัตน์  มโนมัย
3. นายธีรวัฒน์  ศรีวรรณ์
4. นายภานุ  กองเครือวัลย์
5. นางสาวมณฑาทิพย์  ดีโนนอด
6. นายราชัน  จันทร์แสง
7. นางสาววาสนา  แซ่เติ๋น
8. นายสมศักดิ์  ผลวิเศษ
9. นายสัญชัย  จีนบำรุง
10. นางสาวสุนทรี  จันทร์ศรี
11. นางสาวสุนารี  วิวัฒน์ภัทรสกุล
12. นางสาวอภิญญา  แซ่เลี้ยว
 
1. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
2. นายผจญ  จันธิดา
3. นางสาววีรัตน์ชญา  วารี
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
79 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  ใจหล้า
2. เด็กหญิงจิฬาภา  ธงฉิมพลี
3. เด็กหญิงณัฐมล  เข็มบุปผา
4. เด็กหญิงรินลดา  กอสัมพันธ์
5. นางสาวลลิตา  ทองหาญ
6. เด็กหญิงวิชญาดา  กอสัมพันธ์
7. เด็กหญิงสุพัตตา  วันดา
8. นางสาวสุมิตรา  วาระกิจ
9. เด็กหญิงสุวลักษณ์  มโนมัย
10. เด็กหญิงสุวิมล  ชูควร
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  แสดงคุณ
12. นางสาวไอรดา  ยะจร
 
1. นางสาวขวัญจิรา  ตาแก้ว
2. นางจุฑามาศ  ไพฑูรย์
3. นายผจญ  จันธิดา
4. นายสมชาย  วุฒิพันธุ์
 
80 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายคชฤทธิ์  เพชรรัตน์
2. นายนัสพล  โพธิ์ทรง
3. นายสมชาย  รัตนะ
4. นางสาวอภิสรา  พรมวันนา
5. เด็กหญิงอรัญญา  อินธิศักดิ์
6. นางสาวเกวลิน  นาคปน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  น้อยม่วง
2. นางสาวน้ำหวาน  เพชรบูรณ์
3. นายวิรัตน์  น้อยม่วง
4. นายสมศักดิ์  แต้วัฒนาสกุล
 
81 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 18 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์  นาคหัสดี
2. เด็กหญิงมาริษา  ปัณณะระศรี
3. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  สุดเสริม
4. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กล้าเขตวิทย์
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มูลแช่ม
6. เด็กหญิงอัจฉราพร  ขำสกล
7. เด็กหญิงอาทิตยา   โยคี
8. เด็กหญิงเจนจิรา  แอ่งเนียม
9. เด็กหญิงเนตรตรีลักษณ์  คันศิลป์
 
1. นางสาวเตือนใจ   กอบธัญกรณ์
 
82 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 22 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายจตุพร  สว่างวงศ์
2. นายจีรวัฒน์  ชนิวงศ์
3. นายธีรยุทธ์  สุทธสินธุ์
4. นางสาวนนทิชา  พรมพันธ์
5. นายนายคมกฤษ  คันศร
6. นางสาวพัสสณภรณ์  ลิ้มศรีวรรณา
7. นางสาวภานุมาศ  บทศรี
8. นางสาววันสา  ระยับ
9. นางสาวสรารัตน์  ภู่แข่งหมอก
10. นางสาวหทัยรัตน์  สีกิ
11. นางสาวอรญา  พรหมมินทร์
12. นายเอกรัตน์  การะภักดี
13. นายไพรวัลย์  แพไธสง
 
1. นางสาวเตือนใจ  กอบธัญกรณ์
 
83 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 92.11 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นายนายปริตต์   กุลทิพย์
2. นายเจษฎา   นิ่มนวน
 
1. นางนิภาพร  กาญจนะ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 32 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   โพธิ์เย็น
2. เด็กชายกิตติภพ   อนุสุทธิ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ   โพธิ์พฤกษ์
 
1. นายนภดล  ที่ปรึกษา
2. นางศศินภา  ที่ปรึกษา
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. นายจักรวาล  โอชานารส
2. นายยงยุทธ  หุ่นอินทร์
3. นายวิระ  เกตุวิชา
 
1. นายณัฐภัทร  ปุกลางดอน
2. นายสุรชัช  เมฆประยูร
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 38 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. เด็กชายธนภูมิ  ชาตรีวัชระ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  แซ่โซ้ง
3. นายยศกร  แซ่ม้า
 
1. นางรจนา  โพทอง
2. นายสถาพร  คำบุญมี
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาถ   ยอดฉัตร
2. นางสาววรกาญจน์   ฉิมแป้น
3. นางสาววรางคณา  ใจภักดี
 
1. นายนภดล  ที่ปรึกษา
2. นางนางศศินภา  ที่ปรึกษา
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 29 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกิตติพงศ์  จันทร์กลิ่น
2. นายณัฐวุฒิ  แซ่เดียว
3. นายปฏิภาณ  สุทธิพรม
4. นางสาวสุวรรณา  แก้ววงษ์
5. นางสาวอภิวรรณ  พิลึก
6. นางสาวเฟื่องฟ้า  จีนแก้ว
 
1. นางนัทธมนกาญจน์  จูนก
2. นางสาววรรณา  โกตะมะ
3. นายอิทธิเดช  น้อมนวล
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนสักงามวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอกกุทัพ
2. เด็กหญิงช่อทิพย์  พลศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสม
4. เด็กหญิงทิพยรัตน์  แซ่รอ
5. เด็กชายมงคล  พยัคฆ์สุโข
6. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ผลดี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ปินตากุล
2. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
3. นางเสาวลักษณ์  สุขสอน
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุทธิพรม
2. เด็กหญิงพรรษมณ  บุญจันทร์ศรี
3. เด็กหญิงรจนา  สิงห์ดา
 
1. นางสาวชาตินี  ศิริพงษ์ไทย
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.65 เงิน 15 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  ผาบจันดา
2. นางสาวพรทิพย์  จักกระโทก
3. นางสาวอำภาวรรณ  ชูสำริด
 
1. นางพรประภา  งามประดับเลิศ
2. นางสาวสรัญญา  โกสุมา
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 27 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชคสมัย
2. นางสาวสิริพร  อนุยูร
3. เด็กหญิงสุทธิ์สินี  คณาจันทร์
 
1. นายชลอ  สระทอง
2. นายอนุชา  พรมรักษา
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  ชาวเชียงขวาง
2. นายณัฐวุฒิ  นันทจันทร์
3. นายอนุชา  เสนาอาจ
 
1. นายชัยวัธน์  จันทรสกุล
2. นายวันรบ  อัครศรีชัยโรจน์
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมภิรา  พรมสุ
2. เด็กหญิงลลิตา  ด้วงปลี
3. เด็กหญิงวนิดา  นาคโพธิ์
 
1. นางสาลี่  อุตมา
2. นางเรณู  กิตติวัฒนากูล
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 17 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวรสสุคนธ์  แก้วพานิช
2. นางสาวรังสิมา  พ่วงโชติ
3. นางสาวแพรวพรรณ  เสมอภาพ
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เกิดแพร
2. นางสาวพัชราณี  วณิชยานันต์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 19 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  จันทิมา
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  คำแหวน
3. เด็กชายอนาวิน  อินต๊ะสอน
 
1. นางศรีไพร  มาเขียว
2. นางเรณู  กิตติวัฒนากูล
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  รัตนเสวก
2. นางสาวปัญจมา  เพียรพิทักษ์
3. นางสาวเพชรัตน์  จูสิงห์
 
1. นางละเอียด  โชติน้อย
2. นายเอก  วิวัฒน์พงษ์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.75 ทอง 5 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กชายกานต์  บญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ขวัญบุญจันทร์
3. เด็กชายชนะพล  พลนอก
 
1. นางจันทนา  ป้อมลอย
2. นางทิพวรรณ  ปานรักษา
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นายกิดาการ  คชฤทธิ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สุริยะแก่นทราย
3. นางสาวสุทธวีร์  หรดี
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เกิดแพร
2. นางสาวพัชราณี  วณิชยานันต์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 1. นางสาวขันทอง  งามยอด
2. นางสาวชลธาร   ม่วงมา
3. นางสาวสุทธิดา  ทิมประดับ
 
1. นางสุภัทรา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. นางสุมาลี  สืบวงษ์รอด
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช้างเนียม
2. เด็กหญิงสุปรียา  ด้วงอ่อน
 
1. นางทัศนีย์วรรณ์  เพชรพิพัฒน์
2. นางสาวรัชนีวรรณ  ขัดบง
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 36 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกมล  วัดพ่วงแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  นาคเทวี
 
1. นายนาวิน  เงินอยู่
2. นางเกษกนก  สุขแก้ว
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวันดี  โตบำรุง
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คงขาว
 
1. นางนางวาสนา  อินทะเรืองศร
2. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กันธรักษา
 
1. นางสาวรัชนีกร  ไชยทองเครือ
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 33 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายกฤษณะ  เพชรชื่น
2. เด็กหญิงซอลญ่า  คำอ่อน
 
1. นายประเวช  ผิวพรรณ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  จารุศิลป์
2. เด็กหญิงไพฑูล  สายสุด
 
1. นายนาวิน  เงินอยู่
2. นางเกษกนก  สุขแก้ว
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81.75 ทอง 10 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  เงินเจริญ
2. นายวรฉัตร  แกว่นเขตกิจ
 
1. นางพิมพ์ลดา  นนทะภา
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม 21 โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวนิภารัตน์  เสมาเพชร
2. นายพีระพงศ์  ละมูล
 
1. นายฐานันดร์  แย้มนิล
2. นายไพโรจน์  สิงห์โต
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิจริยา  ป้องเมือง
2. เด็กชายสมรัก  แก้วแย้ม
3. เด็กหญิงหัทยา  งามงอน
 
1. นายพิจารณ์  อุสส่าห์กิจ
2. นางวาสนา  อินทะเรืองศร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 32 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวปัทมวรรณ  โตประพันธ์
2. นางสาวอภิญญา  ดีสุข
3. นางสาวอุไรพร  จันทร
 
1. นางสาวกฤติดา  รัตถา
2. นางสาวสุรีรัตน์  ชัยฤทธิ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 14 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  วัดน้อย
2. นายวรพล  เกิดอยู่
 
1. นายฌานัณท์  นิลเศษ
2. นายธนากรณ์  เจริญยิ่ง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรมอ้น
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ดวงสุภา
 
1. นายสกลวัฒน์  เชื้อผู้ดี
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวนฤมล  มุระธาตุ
2. นางสาวนุจรินทร์  ดวงศรีมณีรัตน์
3. นายศิลปชัย  สาสะนะ
 
1. นางสาวธนาภัทร  หัตถบูรณ์
2. นายประเวช  ผิวพรรณ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายชาญณรงค์  เครือคำลาง
2. นายทศพล  วงศ์ชมภู
3. นายรังสรรค์  เขียวบัวทอง
 
1. นางพิมพ์ลดา  นนทะภา
2. นายไพทูลย์  เถาตะมะ
 
115 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 32 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงสิริยากร  อ้นชาวนา
 
1. นางวิไลวรรณ  สมัตถะ
 
116 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54.8 เข้าร่วม 41 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวศุลีพร  แพนไธสงค์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  มาตรสิงห์
 
117 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 35 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญชณา  สิงห์เผ่น
 
1. นางกรกนก  ชูปัน
 
118 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นายกิตติ  ชัยพงษ์
 
1. นางชลชินี  แพทย์วงศ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 78.6 เงิน 39 โรงเรียนระหานวิทยา 1. เด็กหญิงเขมณิช  เขม้นกิจ
 
1. นางสาวนนทพร  อรรถาวีย์
 
120 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 72.8 เงิน 35 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 1. นางสาววนิดา  เครือภู่
 
1. นางพัฒนา  สัตย์ชาพงษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 25 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. เด็กหญิงยลดา  ติ๊บบุ่ง
 
1. นางวิไลวรรณ  สมัตถะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นายอาโล  เยอะซอ
 
1. นายภุชงค์  เอี๋ยวศิริ
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 37 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  ปราโมทย์
2. เด็กหญิงรุ่งแสง  นาคมาตร
3. เด็กหญิงสุวรรณี  ถาวร
4. เด็กชายอภิชัย  ใจชื้น
5. เด็กหญิงเข็มอักษร  ปานอินทร์
 
1. นางกฤษณา  บัวปรี
2. นางจารุณี  พันธุมาตร
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวกัลยาณี  หนองแข้
2. นายคมกริช  นิยม
3. นางสาวชไมพร  แซ่เติ๋น
4. นายณัฐพล  ภูมิน้อย
5. นางสาวสุทธิดา  แก้ววิเศษ
 
1. นางณัฐินี  เกียรติพิริยะ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 36 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงนลินี  มานนท์
 
1. นางสาวญาดา  สงฆ์วัฒนะ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 76.33 เงิน 37 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. นางสาวนิศาชล  สอนไว
 
1. นางสาวญาดา  สงฆ์วัฒนะ
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวิมล  แสนรักษาราช
 
1. นางสาววารี  ชมชื่น
 
128 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นายวัชรพงษ์  ละออย้อย
 
1. นางสาววารี  ชมชื่น
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 14 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  ตาลทัพ
2. เด็กชายธนากรณ์  ตุ้มทอง
3. เด็กชายประกาศ  สิงห์รอ
4. เด็กชายพงศกร  กาฬภักดี
5. เด็กชายมุขพล  ยี่เฮง
6. เด็กชายวัชระ  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายวัฒนา  มั่นวงษ์
8. เด็กชายอมรเทพ  โตจอ
 
1. นายแสงทอง  น้อยเกิด
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 11 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  ทรงประดิษฐ์
2. นางสาวณิชกานต์  เขตรวิทย์
3. นายธีรพล  พรหมจันทร์
4. นางสาวสมพร  สิทธิแพทย์
5. นายสุขุม  อุ่นเมือง
6. นางสาวสุจินดา  แสนธิ
 
1. นางจารุวรรณ  เชี่ยวชาญ
2. นายจีระเดช  เพชร์ทูล
3. นายศักดิ์สิทธิ์  จิตรมณี
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  เจริญลักษ์
2. เด็กชายจักรกฤษ  โมกไธสง
3. เด็กชายจันทพร  เกษภูงา
4. เด็กหญิงจิตรดา  มุขพรหม
5. เด็กหญิงทยิดา  นุชรักษา
6. เด็กชายธวัชชัย  ทองสุวรรณ
7. เด็กหญิงพิกุลทอง  โธภิราม
8. เด็กหญิงพิมพ์พิไล  พูลมี
9. เด็กหญิงมาลิสา  มาจาก
10. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หงษ์สระแก้ว
 
1. นายจักรกริช  ทรัพย์ประสม
2. นายสมพงษ์  แป้นพุดเย็น
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  กล้ากสิกร
2. เด็กหญิงภารดี  โสภาพร
3. เด็กหญิงศิริประภา  ตุ่นอ้น
 
1. นางกชกร  ศรีวิชัย
2. นายวิทวัส  แสงแก้ว
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 28 โรงเรียนระหานวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  การะภัคดี
2. นางสาวรัชนก  ราชบุตรศรี
3. นางสาววิภาดา  วิเชียรดี
 
1. นายจรูญ  สารสิงห์
2. นางสาวปราณี  แป้นแก้ว
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กหญิงจารุเนตร  ดิษกร
2. เด็กหญิงพัฒฏิมาภรณ์  พงษ์เกษตรกรรม
 
1. นางวัลลภา  คุณนาเมือง
2. นางสาววาสนา  ขันกสิกรรม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 1. นางสาวกาญจนาวดี  ทัศนไพบูลย์
 
1. นายสมภพ  งามจัตุรัส
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. เด็กชายชินกร  พรหมศักดิ์
2. เด็กชายพชร  รื่นรวย
 
1. นางสายพิน  ปรักมาส
2. นายอัครวุฒิ  จันทร์เพ็ญ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 71.43 เงิน 7 โรงเรียนระหานวิทยา 1. นายฑีระพล  ศรีกำแหง
 
1. นายนพพร  แจ่มหม้อ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 44.44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา 1. เด็กหญิงษมาภรณ์  เลิกยาม
2. เด็กหญิงสิริมา  สิมารักษ์
 
1. นายถวัลย์  จันทร์ต้น
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1. นางสาวศศิวิมล  คุ้มภัย
 
1. นางสาวณิชาบูล  นิลรัตน์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 59.25 เข้าร่วม 26 โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กชายพิชญ์  พันธุ์ยาง
 
1. นายสมศักดิ์  แต้วัฒนาสกุล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 62.94 ทองแดง 27 โรงเรียนขาณุวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  ไต่ขำ
 
1. นางวรรณพร  ทสะสังคินทร์
 
142 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิทย์  มาจาด
 
1. นางสาลี่  อุตมา
 
143 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.2 เงิน 5 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  กันจร
 
1. นางปณิดา  พนมวัน
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 4 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ประพงษ์
2. เด็กหญิงสริตา  ศรีษานอก
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุปผา
 
1. นายกฤษณะ  สบายเมือง
2. นางสาวิตรี  แสงจันทร์
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายกวินทร์  เชื้อสายสิทธิ์
2. เด็กชายสุรดิษ  เสาแก้ว
 
1. นายรัชศักดิ์  เดชขจร
2. นายสมพงษ์  แป้นพุดเย็น
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธาริณี  เงินเดือน
2. เด็กชายศรัญญู  คงมา
 
1. นางสายฝน  ดีเลิศ
2. นางสาลี่  อุตมา
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัชรินทร์  ปาแสนกุล
2. เด็กหญิงศิริพร  ปัสสา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์กุล
 
1. นางศรีไพร  มาเขียว
2. นางเอรุวรรณ  ใจยา
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  จัดม่วง
2. เด็กชายธนกฤษณ์  ยังดี
 
1. นายภิญโญ  สุขแก้ว
2. นางเกษกนก  สุขแก้ว
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รุ่งแจ้ง
2. เด็กชายวรากร  ดิษทับ
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรทอง
 
1. นายกันตภณ  รักพงษ์
2. นางศรีไพร  มาเขียว
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กฤษฎี
 
1. นายภิญโญ  สุขแ้ก้ว
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนวังแขมวิทยาคม 1. เด็กชายสมาพล  ไฝเพชรดี
 
1. นายภิญโญ  สุขแก้ว
 
152 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนคลองลานวิทยา 1. นายสมชาย  อังสุโชติเมธี