สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.กำแพงเพชร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 24 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภารดี  เรืองชัยศิวเวท
 
1. นางสมสุข  สุพรรณนานา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  หงษ์ยนต์
 
1. นางสาววรรณา  อารีรบ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตยนันท์  กาสา
 
1. นางสาวปทัยทิพย์  พลไตรสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวจิตรา  ร่วมรั่ว
 
1. นางสาวมาลี  ยอดมั่น
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัฐดา  รอดกสิกรรม
 
1. นางรินทร์นภา  ทองอ่อน
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 11 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. นายสุรวุธ  วาจูอิน
 
1. นางสาวเบญจรงค์  สนธิทิม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  นันตะชัย
 
1. นางอภิญญา  ด่อนดี
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 23 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวปริฉัตร  พรพิกุล
 
1. นางอัปสร  ลาภอินทรีย์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดตะวัน  คงไทย
2. เด็กหญิงอคิราภ์  ทรัพย์ประชา
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์  คำภา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 33 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นางสาวปรียา  ภู่เปี่ยม
2. นางสาวรุ่งเรือง  เกตุสาคร
 
1. นายณัฐปกรณ์  เอี่ยมแดง
2. นางนิชรา  พรมประไพ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  อุดมวรรัตน์
 
1. นายดิเรก  ด้วงน้อย
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 34 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจิญาดา  ช้างอินทร์
 
1. นายจเร  หินแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 14 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ใจเป็ง
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ฉิมเชิด
3. เด็กชายสุริพล  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางสาวพรหทัย  คงสิบ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 22 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงอรุณ
2. นายธนาวัส  ครุฑมาส
3. นางสาวภรภัทร  บุญญเมธานันท์
 
1. นายชวลิต  เรือนจรัสศรี
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัฒน์  มธุรส
2. เด็กชายวัฒนพงศ์  อันทะสา
 
1. นางสาวทิพย์รัตน์  ผลบุญ
2. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 59.83 เข้าร่วม 17 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนพดล  มีบำรุง
2. นางสาวพิมพ์ผกา  กำเนิดมี
 
1. นางสาวปนัดดา  ด้วงนาค
2. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  เลิศบุญการกิจ
 
1. นางศรัณยา  พงศ์ภัสสร
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนัฐพล  สุนทร
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกริช  ฝั้นสาย
2. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นเขตวิทย์
3. เด็กหญิงศิริพร  คำกมล
 
1. นายธนบัติ  ฤทธิ์ธำรง
2. นางสาววาสนา  ธูปบูชา
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวดุสิตา  บำรุงศรี
2. นายธนกร  ภากรนิพัทธ์
3. นางสาวอชิรญา  เรืองชัยศิวเวท
 
1. นางสาวสวรรยา  จันทร์พุฒ
2. นายเทอดเกียรติ  บรรจง
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายญาณาธิป  สันตะยอม
2. เด็กชายธนาพล  โตเดชนิติกุล
3. เด็กชายศุภณัฐ  จะวรรณะ
 
1. นางสาวนงนุช  ชีวะโต
2. นางรุ่งฤดี  มโนรัตน์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  เดชะผล
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญมาเรือง
3. นางสาวธนิศา  จินต์สุภาวงศ์
 
1. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาสินี  วินิจสร
2. เด็กหญิงสุทารัตน์  กรีวาส
3. เด็กหญิงสุนิศา  ทับทิมเทศ
 
1. นางนิภาวดี  น่วมอินทร์
2. นางสุวรรณา  ป้อมใย
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายกรกฏ  ขำเขียว
2. นางสาวกัสสมาวรรณ  ครองยุทธ์
3. นางสาวกาญจน์ชนก  ราชภักดี
 
1. นายสุรัติ  ช่างย้อม
2. นางอัจฉรา  ไชยโย
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เย้ยโพธิ์
2. เด็กชายธรรมธัช  พันธุ์มี
3. เด็กหญิงปรียภัสสร์  ศิริพงษ์
 
1. นางกุลรวี  ขาวสง่า
2. นางสาวพิมพ์วรีย์  โมเทียน
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายวรวุฒิ  ชัยรินทร์
2. นายวัชรพงษ์  เกนเกตุกรณ์
3. นายเรืองรัตนะเดช  ชำนาญกิจ
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยรินทร์
2. นายพรชัย  ชัยรินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงภัททิยา  จุลกิ่ง
2. เด็กหญิงศุภารัตน์  อินทะสาย
 
1. นางนิภาวดี  ม่วมอินทร์
2. นายสุระศักดิ์  ยอดหงษ์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 14 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายรักษ์ธนา  ฟักนาค
2. นางสาววรพรรณ  ภูมิภูติกุล
 
1. นายชาตรี  ศรีม่วงวงค์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 29.42 เข้าร่วม 28 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายอภิวัฒน์  ตันสิงห์
2. เด็กชายอัครชัย  ฐิตินันท์เมือง
 
1. นายวีระศักดิ์  พิมพา
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.23 เงิน 12 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  พวงภู่
2. เด็กชายนนทกร  สิงห์มา
 
1. นายอนุชัย  อินทเสน
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นายจันทร์ธร  แม่นยำ
2. นายเกรียงศักดิ์  ขันข่อย
3. นายโชคชัย  ยิ้มน้อย
 
1. นายจำเริญ  ทองเชื้อ
2. นายเสกสรร  รุ่งศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นายกษิตินาถ  โพธิบัติ
2. นางสาวรสิตา  พรมศิริ
3. นายอดิศักดิ์  แสนสุข
 
1. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  หงษ์ยนต์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขสม
3. เด็กชายจิรายุทธ  อินทร์มั่น
4. เด็กหญิงปาริชาติ  งอกผล
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชื้อชาร์
 
1. นางสาวชมัยพร  ธีรพงษ์
2. นางวัชรพรรณ  เอ็นดู
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 18 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวรีราวดี  วรรณาเวศน์
2. นางสาวรุ่งนภา  โพธิบัลลังค์
3. นางสาวศรัญญา  ขอนทอง
4. นางสาวศุภรัตน์  อิ่มเทศ
5. นางสาวสุกัญญา  นาชัยชาญ
 
1. นางนงลักษณ์  ปฐมธรรมการ
2. นายสุรชัย  อือนอก
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 27 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. เด็กหญิงชนนิภา  แซเม้า
2. เด็กหญิงทอแสง  แสงโชติ
3. เด็กหญิงนิรชา  แ่ท่งทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จุลพันธ์
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  สุขมี
 
1. นางคนึงนิจ  ไชยชโย
2. นางสาวปริศนา  มิชาวนา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนลานกระบือวิทยา 1. นางสาวกรกนก  เจนจบ
2. นายณัฐพร  ทองรักษ์
3. นางสาวนุชสรา  ยอดสิน
4. นางสาวมณีประภา  ฤทธิ์เต็ม
5. นางสาวอานุชตา  น้อยกรัด
 
1. นายภมรชัย  ทัดปอย
2. นางสาวอรทัย  เจียมประยูร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  พอใจ
2. นางสาวณัฐสกุล  โสภา
3. นางสาวทิพยสุดา  เพิ่มเทวา
4. เด็กชายธนากร  กัดฟัก
5. นางสาวสุพรรษา  พานพุฒ
 
1. นางพรทิพย์  นิลาภรณ์
2. นายภีมพล  เหมภูมิ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  จุ๋ยเกตุ
2. นายชัยชาญ  สำพล
3. นายชัยมงคล  พรหมมา
4. นายชาญณรงค์  พรมมาตร
5. นายทรัพย์วิจิตร  เหมือยฝน
6. นายธัญพิสิษฐ์  บัวผัน
7. นางสาวปัฐมาภรณ์  บุญประเสริฐ
8. นางสาวผกามาส  แก้วเพชร
9. นายพงษ์พิชิต  พันธ์ทองหล่อ
10. นางสาวรัตนา  แสนซุ้ง
11. นางสาววันดี  สากาเลต
12. นางสาววิภาพร  หมู่ทอง
13. เด็กชายศรัญญู  อินทร์นอก
14. นายศราวุฒิ  ช้างเจริญ
15. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินขำ
16. นายอณาจักร  พิมพ์เผือก
17. นายอธิบดี  คำฟั่น
18. นางสาวอัจฉรา  สว่างรุ่งเรืองกุล
19. นายเทียมเทพ  ยังประเสริฐ
20. นายเวสารัช  คำอ่อน
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ทองศรีกัน
2. นายบรมพงษ์  สินบุญมา
3. นายยุทธศักดิ์  สังเกตุ
4. นางรุ่งภาณี  ปิติยะ
5. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90.4 ทอง 9 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวกุลรดา  ศิริพงษ์ไทย
2. นายจิรวัฒน์  อุไรประเสริฐ
3. นางสาวจุฑามาศ  สระทองพิมพ์
4. นายชัชวาลย์  ระวังภัย
5. นายชิติพัทธ์  กองพันธ์
6. นายชุษณะ  สาคร
7. นางสาวณัฏฐ์นรี  นีระวงศ์
8. นางสาวนาเดีย  หนูศักดิ์
9. นางสาวนิษา  บุญมานุช
10. นายปฏิพัทธ์  เสืออุดม
11. นายพัฒนเชษฐ์  แสงเมล์
12. นายภาณุพงศ์  ตาลาน
13. นายมารุต  สนจุ้ย
14. นางสาวรัชฎาภรณ์  คำเมฆ
15. นายวุฒินันท์  จันทะวงศ์
16. นายอภิสรรค์  เกตุเนตร
17. นายอิทธิกร  บุญยงค์
18. นายอิทธิกร  อ่อนคำ
 
1. นายพลวัฒน์  แจ้งดี
2. นางวารุณี  กำเนิด
3. นางเกษณี  สุทธิศาล
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กชายธนชล  ประทุมชัย
 
1. นายนายภูมิศักดิ์  คันธะชุมภู
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญวารัตน์  ปั้นทอง
 
1. นางสาวชญาน์นันท์  เลิศอมรวัชร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.5 ทอง 19 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  ปรานสุนทร
2. เด็กหญิงธนวรรณ  จันทวงษ์
 
1. นางณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์
2. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ไชยสิทธิ์
2. นายสมประสงค์  อุตเสน
 
1. นางณัฐวีณ์  นิธิจินดาวัชร์
2. นายบรรดิษฐ์  กลางนภา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73.4 เงิน 22 โรงเรียนโกสัมพีวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  ราชธานี
2. นางสาวชมพูนุช  เฉลิมสุข
3. นางสาวธัญญารัตน์  ทองเชื้อ
4. เด็กหญิงภัทรกันย์  ชาเชียงตุง
5. นางสาวภาวิณี  จูแนบ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  ลือล้ำ
7. เด็กหญิงมัทนา  ลุ่มร้อย
8. เด็กหญิงวราภรณ์  แอบเพชร
9. นางสาววันทนา  ซาอุรัมย์
10. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ธรรมขันติพงษ์
 
1. นางสาวจิรพร  ดาวเรือง
2. นายบรมพงศ์  สินบุญมา
3. นางสาวเกศแก้ว  พุ่มขจร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  อ่อนขำ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  เห็มสุวรรณ
3. เด็กหญิงจุฑาพร  ท้วมไชยนาม
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยศรี
5. นางสาวฐาปนี  ทัดทรง
6. นางสาวทิวาวรรณ  น้อยฉลาด
7. นางสาวนุสรา  ช้างบาง
8. นางสาวพรพิรุณ  ลักษณจุล
9. เด็กหญิงฟ้า  นาคไธสง
10. นางสาววราพร  คะสุวรรณ
11. เด็กหญิงสุพรรษา  อาป้อง
12. เด็กหญิงสุภาพร  บุญช่วย
13. เด็กหญิงอมลิน  พึ่งเปี่ยม
14. นางสาวเกศรินทร์  คำภา
15. นางสาวเจนจิรา  ผาพิมพ์
 
1. นายชัยชนะ  แสนสม
2. นายวันโชค  วารินิน
3. นางวิเชียร  วารินิน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.9 เงิน 37 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  อาจคำพันธ์
2. เด็กหญิงกุลนันท์  นาจรัส
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  จันทร์อุทัย
 
1. นางพิมพ์พรรณ  คำภิระยศ
2. นางศศิธร  ธรรมสังวาลย์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74.04 เงิน 34 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นางสาวขวัญตา  บรรจงจิตร
2. นางสาววรรษมล  หงษ์คง
3. นางสาวอัจฉรา  รอดประเสริฐ
 
1. นายวันโชค  วารินิน
2. นางวิเชียร  วารินิน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อินทรีย์
2. เด็กหญิงธิติมา  ทองยอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศุภสิทธิ์  มรกฎ
2. นายเชิดศักดิ์  หวนไธสง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเรืองวิทย์ พิทยาคม 1. นางสาวจุทามาศ  เอี่ยมพงษ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  กลิ่นยา
 
1. นายธนดล  แจ่มหม้อ
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสร  วรรณกระจ่าง
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เดชเดชะ
3. เด็กหญิงอาริษา  คุ้มไพรี
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวนภาภร  อาชาพล
2. นางสาวนิตยา   เจริญศิลป์
3. นางสาวพิชญา  พรมสาร
 
1. นางสาวกุลรัตน์  เจริญสุข
2. นายชาญชัย  ศรีอุทัย
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78.6 เงิน 16 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงลายสลัก  แสนนอก
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 24 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทับทิมศรี
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา  บัวคลี่
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายอนุภัทร  พรหมทอง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา  ธรรมมา
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายลัทธพล  ต่ายหัวดง
 
1. นางสุดา  ยศบรรเทิง
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญรัตน์  ปัตถา
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ปินตา
2. เด็กหญิงวันวิสา  ยอดละออง
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  ไกรสรสวัสดิ์
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93 ทอง 14 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายนพพล  มาศงามเมือง
 
1. นายชูศักดิ์  ไทพาณิชย์
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายอนุชา  เกตุเจริญผล
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ปัญญาอุด
3. เด็กชายโชคชัย  นิลสนธิ
 
1. นายพิทักษ์  บุญญาสิทธิ์
2. นายสุรัติ  ช่างย้อม
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวฐิราภา  บุญจูบุตร
2. นายพันศักดิ์  คุณนาม
3. นายเกษมสันต์  ยอดยิ่ง
 
1. นายพิทักษ์  บุญญาสิทธิ์
2. นายสุรัติ  ช่างย้อม
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงรสชรินทร์  เขื่อนคำ
 
1. นางสาวเกษร  อ่อนคำ
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวคณิตา  เสนาอุดร
 
1. นางสาวเกษร  อ่อนคำ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเรืองวิทย์ พิทยาคม 1. เด็กชายพยัค  บุญเกิด
 
1. นายอธิพัฒน์  อินทพงษ์
 
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชนาธิป  จำรัสศรี
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
68 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชากังราวิทยา 1. เด็กชายอานนท์  แคโอชา
 
1. นายสุทธิ  มีขันหมาก
 
69 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สายต่างใจ
 
1. นางสาวจุไร  นักปี่
 
70 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชากังราวิทยา 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทร์สอน
 
1. นายสุทธิ  มีขันหมาก
 
71 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
72 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. เด็กชายวงศกร  สมบัติรุ่งอรุณ
 
1. นายทศพร  ราชรองเมือง
 
73 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นายธนเดช  พันธุกร
2. นางสาวปณัฐดา  คำสุวรรณ
3. นายพิชพงษ์  วงศ์นิวัฒน์
4. นางสาวศิริลักษณ์  คลังภักดี
5. เด็กชายศุภมิตร  ทวีกูล
6. เด็กชายศุภากร  ทวีกูล
7. นางสาวอัจฉรา  ทวนธง
8. นายอัษฎาวุธ  ศิริพงษ์
9. เด็กชายเดชา  ไพโรจน์
 
1. นางจิตรานนท์  อินทพงษ์
2. นายชูชาติ  อินทพงษ์
3. นายนเรศ  สดชื่น
 
74 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 93.33 ทอง 5 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายชนาธิป  จำรัสศรี
2. นางสาวธัญยาภรณ์  พวกดี
3. นายบุญรักษ์  คงอรุณ
4. เด็กชายพงษืเกียรติ  นาคสังข์
5. นางสาวพรกรัณย์  แสนกล้า
6. เด็กชายพิเชษฐ์  ตาบุตรวงศ์
7. นายภาคภูมิ  แน่งน้อย
8. นายภาคภูมิ  พิณเมืองทอง
9. นางสาวมาริษา  เสนอิ่ม
10. นางสาวราชภัฏ  กระจ่างพุ่ม
11. นางสาววรชต  อาจปรึกษา
12. เด็กชายวิศวะ  เสริฐศรี
13. นายอภิวิชญ์  เผ่าฟู
14. นายอมรเทพ  น้อยระแหง
15. นางสาวเบญญาภา  พิชัยกุล
 
1. นางสายใจ  พวกดี
 
75 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกนกนาฎ  ศักดิ์เสาวภาคย์
2. นายกฤษณะ  คนหลัก
3. นายจตุพล  จำปาทอง
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จันทร์ฝาง
5. นางสาวชัชชนก  ศรีมุข
6. นายฐิติกร  จุ๋ยเกตุ
7. นายณรงค์ศักดิ์  อาจหาญ
8. นายทรรศนะ  ทิพย์เกษร
9. นางสาวนัฐทริกา  ปลอดโปร่ง
10. นางสาวนิตยา  วงษ์กาวิน
11. นางสาวนุชจราพร  แสงแก้ว
12. นายปณชัย  บุญโต
13. นายพชรพล  ชาญถิ่นดง
14. นางสาวพรลินี  สุดไทย
15. นางสาวพิมพร  แวงอัน
16. นายภัทรพล  สิงห์เรือง
17. นางสาวภัศรา  กุลนันทคุณ
18. นางสาวมนธิลา  ปานจีน
19. เด็กหญิงรักษินา  อ่อนสมสวย
20. นายวรวุฒิ  จันทร์สม
21. นายวัฒนากร  เกียรติปิยะพันธ์
22. นายวุฒิชัย  อิ่มเอี่ยม
23. นายศรเทพ  สายต่างใจ
24. นายสหรัฐ  พนมวาสน์
25. นางสาวสโรชา  สมบูรณ์
26. นายอนุเสก  นุ่มนิ่ม
27. นางสาวอริสรา  เนรมิตร
28. นางสาวเกตุวดี  เชื้อเงิน
29. นายเกตุแก้ว  มังกร
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
2. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
 
76 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  แก้วสว่าง
2. เด็กหญิงจิรพรรณ  เกิดเทพ
3. นายจิรวิชญ์  รอดงาม
4. เด็กหญิงจิรัชยา  ปานปรีชา
5. นางสาวชนนิกานต์  อยู่สุ่ม
6. นางสาวชลดาพร  สังข์ทิพย์
7. นางสาวณัฐนิฌา  ทัพวงศ์
8. นางสาวทักษพร  ใฝ่จิต
9. นายธนพนธ์  ทุ่งโพธิแดง
10. เด็กหญิงธมนวรรณ  นวลคำ
11. เด็กชายธัชนนท์  นาคทอง
12. เด็กหญิงธิศารัตน์  อินทพงษ์
13. นายนพพล  เกิดโต
14. นางสาวปภัสร  เพชรรัตน์
15. เด็กชายปภาวิน  เทพยุหะ
16. นางสาวปัทมาวรรณ  แก้วปาน
17. นางสาวปุณยนุช  โพธิ์อ่วม
18. นายพงศกรณ์  ศิริสุวัฒน์
19. นายพงศ์พล  ธวัชบัณฑิต
20. นางสาวมานิตา  เชี่ยวกิจ
21. นางสาวรัฐกานต์  โพธิ์พุทธ
22. เด็กชายวงค์อรรณพ  วงค์คล้าย
23. นางสาววรัชยา  ชัยชลทรัพย์
24. เด็กชายวรัญชิต  บัวพฤทธิ์
25. นางสาววราพร  ขวัญวงษ์
26. นางสาววราภรณ์  วัดพ่วงแก้ว
27. นางสาวศรัญญา  คงแก้ว
28. นางสาวศรัญย์พร  พรหมศิริรัตน์
29. นางสาวศศิธร  น้อยเผ่า
30. เด็กหญิงศศิประภา  วิวัฒนชัย
31. นางสาวศิวารักษ์  จุมณี
32. นางสาวสุดารัตน์  พรมมาตร์
33. นางสาวสุธิดา  เพ็ชรสอาด
34. นางสาวสุนิสา  จินเพชร
35. นายสุวีรวัฒน์  ชูสุข
36. นางสาวหนึ่งฤทัย  มีโพธิ์
37. นางสาวอารีรัตน์  อินแก้ว
38. นางสาวเบญจมาศ  ไชยสุวรรณ
39. นางสาวแพรพลอย  พูลเกษร
 
1. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
2. นางสาวนวลจันทร์  ึคล้ายจ้อย
3. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
4. นางสายใจ  พวกดี
5. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. เด็กชายวชิระ  จันทร์อ่อน
 
1. นายราเชนต์  รุกขชาติ
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายบุญฤทธิ์  เข็มอุทา
 
1. นายวันโชค  วารินิน
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 27 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเขมมิกา  จิตรชื่น
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรืกำแพงเพชร 1. นางสาวอภิลาภา  เพียรการ
 
1. นายทนง  คงรอด
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรืกำแพงเพชร 1. เด็กชายกิจภรศิษฐ์  แจ่มหม้อ
 
1. นายทนง  คงรอด
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.83 เงิน 34 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายรัตนพงษ์  กองพันธ์
 
1. นายอรุณวัฒน์  อินทร์แนม
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 21 โรงเรียนชากังราวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฎาพร  ทองสุข
 
1. นายคงกฤช  อินทพงษ์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวนฎา  สุรเดช
 
1. นายบรรพต  เนื้อไม้
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กชายวีระยุทธ  หมู่มาก
 
1. นางสาวปวีณา  เหน่งแดง
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 29 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  พลอยงาม
 
1. นายไพโรจน์  ยิ่งคิด
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.75 เงิน 21 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายมโนพัศ  ทองอยู่
 
1. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายสุวีรวัฒน์  ชูสุข
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ทองคำ
 
1. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวรัฐกานต์  โพธิ์พุทธ
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษินา  อ่อนสมสวย
 
1. นายมานพ  อิ่มสุขศรี
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  คงแก้ว
 
1. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
93 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สมพินิจ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  กากะทิง
3. เด็กหญิงชุติมล  พระขันเล็ก
4. เด็กหญิงณัฏฐินิชา  คงสมทรง
5. นายณัฐวุฒิ  ขันอินทร์
6. เด็กหญิงนภัสสร  คำสอาด
7. เด็กหญิงน้ำทิพย์  รักชีวิต
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  โตแป้น
9. เด็กหญิงน้ำเพชร  ประพฤติถ้อย
10. นายประเสริฐ  กุลกัญญา
11. เด็กหญิงปริสา  พรมดอนกลอย
12. เด็กหญิงปานตะวัน  แพงพันธ์
13. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ชาติบุตร
14. เด็กชายภานุวัฒน์  ทับทิมไทย
15. เด็กหญิงวนิลา  ปานกรด
16. เด็กชายวรัญญู   ทับทิมเขียว
17. เด็กหญิงวาสนา  แย้มบัญชา
18. เด็กหญิงวิชุดา  ภู่มาลา
19. เด็กชายศุภกรณ์  สุขเกษม
20. เด็กหญิงษาริณีย์  อินทสิน
21. เด็กหญิงสุภาพร  ดีวัน
22. เด็กหญิงอนงค์  นาราช
23. เด็กหญิงอรอนงค์  เชเดช
24. เด็กหญิงอริสา  คงสิบ
25. เด็กหญิงอัชฎาพร  แตงแก้ว
26. เด็กหญิงเกศินี  ศรีเดช
27. เด็กชายเชนทร์  วงษ์วัฒน์
 
1. นางสาวทัศนวรรณ  กันทาเดช
2. นายธวัชชัย  ตำมะ
 
94 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกฤษณา  แพรอยู่
2. นางสาวกัญญารัตน์  ป้อมภา
3. นางสาวกุลจิรา  ถาวรสุภเจริญ
4. นายจิรกิตติ์  ธรรมพิพัฒนกุล
5. นายจิราวัฒน์  สนิทแสง
6. นางสาวจุฑาทิพย์  สนธิกุลไพศาล
7. นางสาวชนาภา  ชวลิตพงษ์
8. นางสาวณัฐญาดา  ทัพทวี
9. นายณัฐพงศ์  ปันกวด
10. นางสาวณัฐพร  ตั้งแต่ง
11. นายณัฐพล  นาคพันธ์
12. นายณัฐวุฒิ  พฤทธ์พจน์
13. นายธนาวุทธ  สายหยุด
14. นายธีระวัตร  แย้มโกเมนทร์
15. นางสาวน้ำฝน  เกิดขำมา
16. นายปรเมศวร์  ปรมะ
17. นางสาวปิสยครินทร์  เพชรกนก
18. นางสาวพรทิพย์  ศรีวิโรจน์
19. นางสาวพัชรี  ขลิบทอง
20. นายพีรพล  สุขดี
21. นายพีรภัทร  ส่องแสง
22. นายภาณุพงศ์  แสงวนางค์กูล
23. นางสาวรังษ์สินันท์  สุขประดิษฐ์
24. นางสาววรัญญา  เรือนมูล
25. นางสาววราภรณ์  ศรีสุข
26. นางสาววัชรากร  อินคลองใหม่
27. นางสาววาสนา  จันทร์เนียม
28. นางสาววิภาพร  คีรีทศ
29. เด็กชายวุฒิชัย  จันทร์ต้น
30. นายวุฒิพงษ์  เหลืองเพชรรัตน์
31. นางสาวศศิ  สุภาภรณ์ประดับ
32. นางสาวศิรประภา  จอดเกาะ
33. นายสราวุธ  ศรีทิม
34. นายสิรวิชญ์  โชติช่วง
35. นางสาวสุทัสสา  พิลึก
36. นางสาวอรทัย  เพิ่มพูล
37. นางสาวอรุณกมล  ศิริพิน
38. นายอัยยรัช  เส็งพานิช
39. นายเนวิน  ขำสกุล
40. นายไชยวัฒน์  สกนธ์ผดุงเขต
 
1. นายดฐพงศ์  ณ อุบล
2. นายบุญเพ็ง  ศรีจันทร์
3. นายเทพพงษ์  ธวัชบัณฑิต
 
95 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.31 ทอง 17 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แผ่ทอง
2. เด็กชายขจรศักดิ์  ขอนทอง
3. เด็กชายจักรกฤษ  พลขันธ์
4. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญอินทร์
5. เด็กหญิงชนิกานต์  หิรัญสินสุนทร
6. เด็กชายชุติเดช  ศรีคเรศ
7. เด็กชายนราธิป  นิ่มมาศ
8. เด็กชายพิสุทธิ์  นุ่มเกลี้ยง
9. เด็กหญิงวรรณภา  อินทพงษ์
10. เด็กหญิงสุมาลี  บดีรัฐ
 
1. นายชาญชัย  ศรีอุทัย
2. นางวัฒนา  วิโรจน์โยธิน
3. นางเตือนใจ  หงษ์ยนต์
 
96 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.31 ทอง 22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายจาตุรนต์  รักอยู่
2. นางสาวจุฑามาศ  มีเหลือง
3. นายชยทัต  สุวรรณจันรัศมี
4. นายนครินทร์  น้อยระแหง
5. นางสาวปัญชานาฏ  จิตต์ชนะ
6. นางสาวปุณยนุช  โพธิ์อ่วม
7. นางสาววรัชยา  ชัยชลทรัพย์
8. นายศุภชัย  ถอสุวรรณ์
9. นางสาวแพรพลอย  พูลเกสร
10. นายไพรวัลย์  ฮวดชิด
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ึคล้ายจ้อย
 
97 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรืกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงณฐอร  อักษรวิลัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ซาซิโย
3. เด็กหญิงธนธิดา  ผูกโพธิ์
4. เด็กหญิงธนศิริ  ผลเศรษฐี
5. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ชิณวงศ์
6. เด็กหญิงสุปรียา  สุดวิลัย
7. เด็กหญิงอรวี  ผางดี
8. เด็กหญิงอรวี  ทรัพย์ทวีสุข
9. เด็กหญิงอารียา  จันทร์กลิ่น
 
1. นางสาวดารากรณ์  นาคสุขเอี่ยม
 
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพอหทัย  ชัยนภาพร
2. นางสาวรดาณัฐ  อินทรสูต
3. นางสาววรกาญจน์  จันปอภาร
4. นางสาวศศิธร  น้อยเผ่า
5. นางสาวสุธิดา  เพ็ชรสอาด
6. นางสาวสุรีภรณ์  ถมอินทร์
7. นางสาวอัจฉริยา  บุญมา
8. นางสาวอาทิตยาวรรณ  ทองคลัง
 
1. นางสาวนวลจันทร์  คล้ายจ้อย
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 24 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นางสาวนภิสรา   เกตุมี
2. เด็กหญิงนิตยา  บัวสิงห์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายถาวร  จงอิ้ว
2. นางสุภาวดี  ฤกษ์หร่าย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนเรืองวิทย์ พิทยาคม 1. นายกิิตติศักดิ์  มณีเขียว
2. นายพงษ์เทพ  อ่อนศรี
3. นายสาธิต  คุ้มเณร
 
1. นางสาวจุรีลักษณ์  อินสุยะ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม 1. เด็กชายจิรพันธ์  แซ่เฮ่อ
2. เด็กชายพ่าง  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสุรชัย   แซ่ว่าง
 
1. นางสาวปรัชญาพร  มะยมหิน
2. นายหริพันธุ์  สมนิล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  หนูหอม
2. นางสาวมณฑิรา  ศรีอินทร์
3. นางสาวมณีวรรณ  มะยมหิน
 
1. นายปริญนุวัฒน์  แก้วทอง
2. นางสุภรัตน์  รัตนประภา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.5 ทอง 18 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  จันทร์พรม
2. นางสาวนฤมล  แก้วสระแสน
3. นางสาวนิมิตร  อินอ๋อม
4. นางสาววันวิสาข์  พระสุข
5. นายสัมพันธ์  บินเย็น
6. นางสาวสุดาวรรณ  ภูนี
 
1. นางศุภัฏกมล  บางพาน
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงจันทร์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองสมัย
3. เด็กหญิงจีรนันท์  ใจจา
4. เด็กหญิงพิรญาณ์  เทพาชมภู
5. เด็กหญิงรัตนพร  สีลา
6. เด็กหญิงวรรณชลี  วิเชียรโชติ
 
1. นายศุภัฏกมล  บางพาน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 33 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงจิณัฐธิดา  ปรางทอง
2. เด็กหญิงภิชาลักษณ์  กลับดี
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ศรีเมือง
 
1. นางจิราพร  ชัยแสงแก้ว
2. นางอรษา  อภิรมย์วิไลชัย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร์  เสียงสุขสันติ
2. นางสาวมุขสุดา  อยู่ยอด
3. นางสาวเยาวลักษณ์  เมฆอ้อย
 
1. นางเสน่ห์  ภู่สวาสดิ์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ทินปาน
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ผลใหญ่
3. เด็กหญิงพรชิตา  เพ็งยิ้ม
 
1. นายเอกลักษณ์  ผลพระ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.5 ทอง 39 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  มาฆเฆม
2. นางสาววานที  ข้อล้ำ
3. นางสาวโชติมณี  อาจสาริกรณ์
 
1. นางสาวภัสสรา  แสนโสภณ
2. นายสุพจน์  จารุวัฒน์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.2 ทอง 26 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกตุณรงค์
2. เด็กหญิงนภาพร  บดีรัฐ
3. เด็กหญิงรจนา  ไพโรจน์
 
1. นางจิตติมา  เปียมาลย์
2. นายนิกูล  เปียมาลย์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.2 ทอง 15 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายนันธพล  ขันธหัตถ์
2. นางสาวลัดดา  เป็กทอง
3. นางสาวโยทกา  หาญเวช
 
1. นางสกุณา  นิยมเดช
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 19 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้องน้อย  ทองหาร
2. เด็กหญิงรัตตวัลย์  บุญเลิศ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ขาวพวง
 
1. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงค์
2. นางโชติรส   แตงดารารัตน์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 14 โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  แก้วมหาวงศ์
2. นางสาวภัทรวดี  แซ่โซ้ง
3. นางสาวมาริสา  แซ่ม้า
 
1. นางสาวปัทมา  บุญเจริญพงค์
2. นางโชติรส  แตงดารารัตน์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.75 ทอง 16 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หมดใส
2. เด็กหญิงศิริพร  กัลพฤกษ์
3. เด็กหญิงสัญลักษณ์  ประคำ
 
1. นางนงนุช  น้อยเกิด
2. นางสาวศิริณา  นาคน้อย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 35 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร 1. นางสาวนภสร  สิงห์ลอ
2. นางสาวพรพรรณ  ทินรัตน์
3. นางสาวสุพรรษา  คงรอด
 
1. นายธวัช  ให้พร
2. นางสุภาพ  ไฝสัมฤทธิ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  หอมรื่น
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  นิยมชน
3. เด็กหญิงศศิธร  อยู่กลัด
 
1. นางลาวัลย์  คล้ายทอง
2. นางสาวสุกัญญา  ถาวร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 13 โรงเรียนพิไกรวิทยา 1. นายนันธวัช  กลั่นเรือง
2. นางสาวสุพัตรา  เกาะแก้ว
3. นายอภิวัฒน์  ราชบุรี
 
1. นายทศพล  เหรียญเจริญ
2. นายพชร  พิมพ์วาปี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายชารีฟ  จันทร์ซ้อน
2. เด็กชายภาสกร  แก้วคำตา
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางอรุณ  ยอดนิล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.38 เงิน 20 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  อินทพงษ์
2. เด็กหญิงนฤมล  โมลาลาย
 
1. นางสาวณัฐณิชา  ชังคะนาค
2. นางสาวศิริกุล  เการาชการ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายชัยภัทร  เอี่ยมรักษา
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ลือชา
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ราชประสิทธิ์
2. นายอัฒวิทย์  จริยาสิริสุข
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  การภักดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ดินแดง
 
1. นางสาววนิดา  ยอดฉัตร
2. นายวีรหาญ  รัตนวีรพงษ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงพร  โคแล
2. เด็กหญิงภัทรียา  เกิดผาสุข
 
1. นายวีรหาญ  รัตนวีรพงษ์
2. นางสาวสุจิตรา  แสงเรือง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรืกำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤษณะ  ภักดีรักษ์
2. เด็กชายกิจภรศิษฐ์  แจ่มหม้อ
 
1. นางภาสิณี  บุตรพลอย
2. นางสาวอังสุมาลิน  ยิ้มสนิท
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายนพรัตน์  สุขคล้าย
2. นายภูริชัย  แก้วมา
 
1. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
2. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายพีรพัทธ์  เลาหพิบูลรัตนา
2. นายเอกลักษณ์  ลีละศรชัย
 
1. นางสาวพุทธวดี  สุขสินธารานนท์
2. นายวัฒนา  เมฆี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 11 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายชญานนท์  วรรลยางกูร
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์มี
3. เด็กชายเมธา  สันติวัฒนาพร
 
1. นางพรทิพา  วรรณสมัย
2. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวปิยะมาศ  เอกขระ
2. นายภูเกียรติ  เขม้นกิจ
3. นางสาวเจนจิรา  คำฟู
 
1. นางธิดามาศ  สถิตย์อยู่
2. นางอรุณ  ยอดนิล
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง 32 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายศรายุทธ  ยะวงศ์
2. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวนนทกาล  รูปเอี่ยม
2. นายพิธพงศ์  ยิ้มเปรม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายชานินทร์  วัฒนศิริ
2. เด็กหญิงปลายฝน  ตันสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  โพธิ์บัลลังค์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายนาวิน  ทองช้าง
2. เด็กชายรังรัก  กาญจนะจันทร์
3. เด็กชายสาธิต  แสงอินทร์
 
1. นางทิพวัลย์  พรหมรักษ์
2. นางพรทิพา  วรรณสมัย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. นายณัฐวุฒิ  หารสาริกิจ
2. นายพิษณุนาถ  โพธิบัติ
3. นายวีระ  พิมพา
 
1. นางสาวกิติยาภรณ์  ป้อมคำ
2. นายวิมาน  บูรณ์เจริญ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญประดับ
2. เด็กชายณัฐพล  นาคเอี่ยม
3. เด็กชายภิญโญ  คงกอง
 
1. นายสุชาติ  สอนแก้ว
2. นางสาวโสพา  เบ้าทอง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายธนายุทธ  บุญเลิง
2. นายภาณุทัต  ทันจันทร์
3. นายวุฒิชัย  สร้อยเสนา
 
1. นางสาวภัสสรา  แสนโสภณ
2. นายสุพจน์  จารุวัฒน์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายกฤษฎิ์  เรืองศิริรักษ์
2. นายณัฐวุฒิ  มีทรัพย์ทอง
3. นายดุสทิตต์  ลาภสนาเปรม
4. นายศิพนันทน์  สอนแก้ว
 
1. นายพนธ์วศิษฎ์  กลางนภา
 
135 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงธนิศรา  สถิตย์เศรษฐี
 
1. นางอรทัย  กุมารทัต
 
136 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78.2 เงิน 25 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาวญาณชาติ  สาระชาติ
 
1. นางอรทัย  กุมารทัต
 
137 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 32.5 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงภิรญา  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวอุษณี  สร้อยเพ็ชร
 
138 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายอภิภูมิ  ศรีสุคันธพฤกษ์
 
1. นางสินีนาฏ  นิลสนธิ
 
139 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.2 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริญากร  ธนานันท์
 
1. นางนันทพร  แช่มจุ้ย
 
140 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 72.2 เงิน 38 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นางสาววิลาวัณย์  วงษ์กิติ
 
1. นางสมทรง  พันธ์ศรี
 
141 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กชายเนติธร  ไชยสุวรรณ
 
1. นางสาวอุษณี  สร้อยเพ็ชร
 
142 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวอรณิช  ว่องถิรเศรษฐ์
 
1. นางสาวสุคนฑาทิพย์  นุ่มศรีวัง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.3 เงิน 11 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายเฉลิมศักดิ์  จุลกลับ
 
1. นางแน่งน้อย  ทิพย์ประเสริฐ
 
144 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81 ทอง 25 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กชายกำแพงเพชร  ช่วยราชการ
2. เด็กชายกิตตินันท์  สามสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
4. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขัดตา
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  มังคละทีป
 
1. นางสาวสุนทร  อุตมหาราช
2. นางสาวสุวิชา  เกิดขำ
 
145 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นางสาวกรณิช  สุขทวี
2. นายวิศรุต  เสริฐศรี
3. นายวุฒิชัย  หอมชะเอม
4. นางสาวเบญจวรรณ  ขัมภะกิจ
5. นายเสกสรร  ฤทธิ์เพชร
 
1. นางชุติมา  เคหะลูน
2. นางอารีรักษ์  ปานพรหม
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 92.17 ทอง 12 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจณิสตา  ซ่อนกลิ่น
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นายวิวัฒน์  กอสัมพันธ์
 
1. นายบุญชัย  กัณตวิสิฐ
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78.33 เงิน 10 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอยพรรณ  ขุนสมอโคน
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 15 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธันย์ชนก  จันกัน
 
1. นางสาวรุ้งรัตน์  กิตติขจร
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.5 เงิน 17 โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา 1. เด็กชายกิติศักดิ์  แอ็คมิ
2. เด็กชายณัฐภีมพล  บุญฤทธิ์เขมากร
3. เด็กชายปกรณ์  ยังสถาน
4. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  มหาอุด
5. เด็กชายวรวุฒิ  จิตถนอม
6. เด็กชายวรานนท์  ต้นพวง
7. เด็กชายวัชระ  ทองนิยม
8. เด็กชายอัษฎา  จำปา
 
1. นายสุพัฒน์  อินหาญ
2. นายอภิวัฒน์  บึงมุม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 8 โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา 1. นายกันทรากร  สิงห์ธวัช
2. นายคมกริช  ชุมคำน้อย
3. นายชัยสิทธิ์  วิศรี
4. นายทศพล  บุบผาชาติ
5. นายวิจิตร  วงศ์จันทร์
6. นายศุกร์สุพล  แก้วพิทูรย์
 
1. นายจเด็ด  มหาการะเกตุ
2. นางวิภารัตน์  มหาการะเกตุ
3. นายอนุชา  มังคะละ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  รักสิงห์
2. นางสาวขนิษฐา  มะหึมา
3. นางสาวจีรนันท์  ถาวร
4. นางสาวณัฐกานต์  อนุมา
5. นายพรเพชร  สิงจานุสงค์
6. นายภาณุพงศ์  แสงสุภา
7. นางสาวรักษณาลี  ศรีสลวย
8. นายราเชนทร์  เขตวิทย์
9. นางสาวศิริลักษณ์  โมลาลาย
10. นางสาวเดือนตะวัน  ปานประเสริฐกุล
 
1. นางนิภา  ชังคะนาค
2. นางสาวปิยมาศ  ผงอ้วน
3. นายสำเริง  ชังคะนาค
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  ลิม
2. เด็กชายฐธนกฤต  ปิ่นจุไร
3. เด็กหญิงปฏิภากรณ์  ทองแจ่ม
4. เด็กหญิงพชรพรรณ  ประสารศรี
5. เด็กชายวัชระ  จันทรส
 
1. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
2. นางเพลินใจ  ประสารศรี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัชรวิทยา 1. นายธีรพันธุ์  รุ่งวิทยานิพนธ์
2. นางสาวพรนภา  เกิดน้อย
3. นางสาวศศิธร  ล้อธรรมมา
4. นางสาวสาวิกา  บุญเนรมิตร
5. นางสาวสิริวรรณ  มะนาวหวาน
 
1. นางวีรวรรณ  ไพรสิงห์
2. นางเพลินใจ  ประสารศรี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสาชล  เสนทาวงค์
2. เด็กชายประทีป  สีอิ่น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเนตร
 
1. นางสาวภัทราพร  ก่ำเม็ด
2. นางไพรวรรณ  คำสุวรรณ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวนิภาลักษ์  คล้อยโท้
2. นายปฏิภาณ  แก้วจรูญ
3. นางสาวพัชราพร  ห้อธิวงค์
 
1. นางสมจิตร  หุตะเสวี
2. นางสุรางค์  พลบำรุง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตตินัฎฐ์  สีตลพฤกษ์
2. เด็กหญิงชนาทิพย์  พึ่งรอด
 
1. นางอภิญญา  ชาญเชี่ยว
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม 1. นางสาวมนฑณา  สำริด
 
1. นางสาวณริสร  นาสมใจ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรืกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกนกวลี  นุ่มเดื่อ
2. เด็กหญิงสุวิภา  แสนใจกล้า
 
1. นางประมวลทรัพย์  เนียมสุ่ม
2. นางสาวสุภักษร  ทองสัตย์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 86.79 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. นายไพทูรย์  ใจกล้า
 
1. นายเบญจมินทร์  อรัญเพิ่ม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  เดินไพร
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  สีจันทร์
 
1. นางดาราพร  ชินาวลี
2. นางสาวศิริรักษ์  ยศปัญญา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 5 โรงเรียนเรืองวิทย์ พิทยาคม 1. นายกฤษณะ  บุญัง
 
1. นายอนิรุทธิ์  ทวนธง
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 20 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงรงรอง  สิทธิรักษ์
 
1. นายจเร  หินแก้ว
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 1. นางสาวพรพิศุทธิ์  สิทธิรักษ์
 
1. นายธงชัย  สะสม