สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กหญิงดาราภรณ์  มุ่งเอาชัย
 
1. นางสาวนันท์นภัส  ขวัญคง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงธิติสุดา   ศรีวรรณ
 
1. นางสาวพัชรา  ไชยพันธ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.7 เงิน 10 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวมุฑิตา  เสริมไพรวัลย์
 
1. นางสาวพัชรา  ไชยพันธ์
 
4 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  กิจเมือง
 
1. นางสาวจินตนา    ใจมา
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายนรากร  ทานา
 
1. นางสาวจินตนา  ใจมา
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 77 เงิน 23 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงชนิตกานต์  วงศ์อ้าย
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวพรพิรุณ  เกิ่งสุวรรณ
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงชญาณี  จันทะ
2. เด็กชายสัจจนนท์  เกิดมงคล
 
1. นางพิมพกานต์  ขาวสะอาด
2. นางสายรุ้ง    บุญเป็ง
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายพชรพน    จันทร์แก้ว
2. นางสาวศุทธิกานต์   ช่วยจันทร์
 
1. นายสุวิทย์   นวชีพเจริญ
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงชมพูนุช   อุปโยคิน
 
1. นายดำรงพล   สิงห์แก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.77 เงิน 43 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิวุฒิ  แก้วลังกา
2. เด็กหญิงรจริญญา  ใจแก้ว
3. เด็กหญิงสิริวิมล  ปิ่นญาติ
 
1. นายสุรชัย  เด่นนภาคุณากร
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55.8 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์   ทองศรี
2. นายดำรงค์  ราตรีคีรีรักษ์
3. นางสาวศิริพร   กาวรรณ
 
1. นางสาวอุมารินทร์   อินดวง
2. นางสาวเพ็ญพรรณ   บางอร
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38.67 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายภูริเดช  สุจา
2. นายสักรินทร์  หงษ์คำ
 
1. นายชาตรี  หยกสินพูนทวี
 
14 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายเอกนรินทร์   ใฝ่ฝากรัก
 
1. นายดำรงพล   สิงห์แก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 42 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายวจนศักดิ์   ใจเสริฐ
 
1. นายดำรงพล  สิงห์แก้ว
 
16 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 50.75 เข้าร่วม 31 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  หยกรุ่งทิวากร
2. เด็กหญิงยศวดี  ฟองจันทร์
3. เด็กหญิงวุฒิพร  พุ่มเกตุ
 
1. นางจินดา  ประทีปพจน์
2. นางสาวจิริสุดา  ชาญธัญกรณ์
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาววรัญญา   ท่าวัง
2. นางสาวอารีรัตน์   ศรีพุทธประทาน
3. นางสาวเฉลิมพร   เตชะพะโลกุล
 
1. นายชัยพร  ท้าวพรหม
2. นายปรีชา  ใจน่าน
 
18 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  อยู่ใหม่
2. เด็กหญิงปภานัน  ทะนันชัย
3. เด็กชายอิสรภาพ  เปาเหย่า
 
1. นางยุพิน  กองแก้ว
2. นางเฉิดฉันท์   คงความซื่อ
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  วงศ์อินถา
2. นางสาวนภัสวรรณ  คำใส
3. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์แสนใจ
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวแดง  กันทะเครือ
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายนพดล  เชวงกิจไพศาล
2. นายพัฒนพงษ์   วงค์แสน
3. นายศรัณย์  แสงเฮ่อ
 
1. นางสาวยุพิน  คำหน้อย
2. นางรุ่งทิวา  ประดิษฐ์
 
21 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงจิรณัฐ   นิลประยูร
2. เด็กชายชยณัฐ   วิศวกลกาล
3. เด็กหญิงวัชรียากร   มีศรี
 
1. นายชัยพร  ท้าวพรหม
2. นางสาวสุกฤตา  ปัญจมาพรกุล
 
22 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.2 ทอง 23 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายตรัณติกร   แก้วมูล
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  อารีรักษ์กุล
3. นางสาวหทัยพิมพ์กานต์   ค่ำคุณ
 
1. นายพงษ์ตะวัน    แสงทอง
2. นางวงเดือน   สุริยวงศ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 29 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวบุษรินทร์  จันจาเล
2. นางสาวลัดดาวัลย์  เดชวงค์ยา
3. นายสัตรา  วงค์อินทร์
4. นางสาวอารียา  ศรีวุฒิเมธา
5. นางสาวเบญจวรรณ  ไชยบุตร
 
1. นายมารุต  ศรีรัตนพัฒน์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 41 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สฎาทู
2. เด็กชายนคนันทินี  ดีเลิศวุฒิกร
3. เด็กหญิงนุสรินทร์  วังมูล
4. เด็กหญิงปรีชญา  บงกชลาวัลย์
5. เด็กชายราเชนทร์  ปัญญา
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวลภัสรดา  ปี่ทองธนโชติ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ซาววงศ์
2. นางสาวดวงดาว  ฉลองไพรวัลย์
3. นายทวีชัย  นิยมรัตนเลิศ
4. นางสาวธนสิริ  สุทินนะ
5. นางสาวนภาพร  ทอลา
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
2. นางสาวลภัสรดา  ปี่ทองธนโชติ
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายธนากร   ธิวงษ์
 
1. นายวรปรัชญ์  ครองคัมภีร์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 43 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  หน่อมาลา
 
1. นายอภิวัฒน์  ทองรุ่ง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 15 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายจิรายุส  พุ่มแย้ม
2. เด็กหญิงชัชดา  จันทร์แก้ว
 
1. นางพิทยาภรณ์  บูระสิทธิฺ์ิ์
2. นายวรปรัชญ์  ครองคัมภีร์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  อ้ายสวัสดิ์
2. นายพัฒนพงษ์  วงศ์แสน
 
1. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  สายทรัพย์สิน
2. เด็กหญิงสุภัตรา  คะบอย
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณเลิศ
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวแดง  กันทะเครือ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  แม่เมยสราญใจ
2. นางสาวนราภรณ์  สืบไมตรีสัมพันธ์
3. นางสาวรุ่งทิพย์   ไสว
 
1. นางตวิษา  พรรณสุข
2. นางสาวแดง  กันทะเครือ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงสุวรรณา   ป่ากุญชร
2. เด็กชายอรุณรัตน์   เทศหมวก
 
1. นางสาวชุติมา   มิ่งวงศ์
2. นายอาคม    น่านกร
 
33 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 32 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายพงษ์ประสิทธิ์  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวศศินันท์  ฐิติภูวศิริสกุล
 
34 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวอโณทัย  แซ่ว่าง
 
1. นายประสงค์  อินสุวรรณ
 
35 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายมนตรี  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวนันธวดี  ชิดชม
 
36 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายมารุต  จิตต๊ะ
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
37 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  สุมาลัย
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
38 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 36 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายทวีโชค  ฌานชีวิน
 
1. นายสมบัติ  โคนโท
 
39 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา    
40 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 76 เงิน 33 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวจิรัติกาล  สรณะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  อ้ายสวัสดิ์
3. นางสาวช่อผกา  ประพากรณ์
4. นางสาวดวงหทัย  สมบูรณ์ชัย
5. นางสาวทศพร  เขื่อนเพชร
6. นางสาวทับทิม  วิไล
7. นางสาวนงลักษณ์  พรงดงาม
8. นางสาวนภาลัย  มะโนธรรม
9. นายนรินทร์  กิตติธนาภิวัฒน์
10. นางสาวประภาพร  วงษ์ประเสริฐ
11. เด็กชายประภาส  วงศ์แก้ว
12. นางสาวผุสดี  ดอกไม้ดอย
13. นายภูวเดช  พรหมมา
14. นายวราพงค์  เครืองาม
15. นางสาววันวิสา  ล้อต๊ะ
16. นางสาวศิรินภา  ชุมภู
17. นายสหรัฐ  คงทิม
18. นายสัตรา  วงค์อินทร์
19. นางสาวสาหร่าย  นะที
20. นางสาวสุกัญญา  ประภาศรีเกตู
21. นางสาวสุทธิดา  บุญล้อม
22. นางสาวสุพรรณราย  ครองสวัสดิ์
23. นายหัสนัย  วิริยะบัณฑิต
24. นายอรุณ  วรารักษ์
25. นางสาวอักษรสวรรค์  บุญมี
26. นายเนรมิต  เจริญเต็มเปี่ยม
27. นางสาวเวธนี  มิ่งศรีสุข
 
1. นายประกอบ  สุอุดมสินธ์โรจน์
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายประสิทธิ์  อินทร์ใย
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
 
42 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายเอกรินทร์   บุญเรือง
 
1. นายผลินท์   พิชัยรัตน์
 
43 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นางสาวแก้วตา  กุศลบวรนที
 
1. นายเกียรติพล  เกษมรัตนพร
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 18 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม 1. เด็กชายขจรศักดิ์  คำมอย
 
1. นายณรงค์ชัย  ควรคิด
 
45 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.66 ทองแดง 41 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายสุรเมษ  ถาวร
 
1. นายพิพัฒน์  วนาสถิตย์
 
46 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.31 ทอง 22 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายจารุวัฒน์  ปันแก้ว
2. เด็กชายวชิรวุธ  กุลศิริวณิชย์
3. นายวรุฒ  บุญชุม
4. นางสาวศศิธร  อินต๊ะรักษา
5. นางสาวศศิวิมล  ภิรมย์ไพร
6. นายศักรินทร์  ปัญญา
7. นางสาวศิริจันทร์  พงษ์พันธ์
8. นายสกล  พรหม
9. นางสาวสิริญญา  จันทร์ผล
10. นางสาวสุวนันท์  แสนใจ
 
1. นางขวัญฤทัย  เมืองมัจฉา
2. นางสาวนันธวดี  ชิดชม
3. นางสาวรัตติยา  ปฐมบวรทัต
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายวัชระ  ดาษดาวัลย์
2. นางสาวสุภาพร  -
3. นายสุริยา   เลาหมี่
 
1. นายศักดิ์ชัย  ไวสกุล
2. นายสมภพ   บุญศิริรัช
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 68.95 ทองแดง 40 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นางสาววิชุดา  ชวนะกิจอนันต์
2. นางสาวอนงค์  ไผทธารทิพย์
3. นางสาวอรุณศรี  เลิศนิมิตรเมตตา
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นางสาวแสงมณี  ซื่อสัตย์
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายกฤษฏา  ถ่ายเกิด
2. เด็กชายพิสุทธิ์  ชลธิการกิจ
3. เด็กชายวีระชัย  พิกุลแก้ว
 
1. นายณรงค์  กุณต๊ะคำ
2. นายนิรุทธิ์  มากนาดอน
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.5 ทอง 28 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 1. นายดำรง  ใฝ่รุ่งโรจน์
2. นายนิวัฒน์  น้อยแฮ
3. นายสวิท  กึกก้องพาณิชย์
 
1. นายดิเรก  จินดารัตน์
2. นายศราวุธ  ชัยศรีสวัสดิ์
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวนภาพร   รักษาวารีเลิศ
2. นางสาวศุภกานต์   ศักดิ์สถิตชัย
3. นางสาวสุพรรษา   ไพรธิติ
 
1. นางดารารัตน์   คำแพง
 
52 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 6 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวพีรยา   เรือนแก้ว
2. นางสาวสุชาวดี   วันดี
3. นางสาวสุรีย์   สมบุญ
 
1. นางดารารัตน์   คำแพง
 
53 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 29 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงดาราพร  เป็งโย
2. เด็กหญิงนิตยา  วิวัฒน์ไพรสน
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ   ขันแก้ว
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นางสาวฉมารัตน์  คุณาพิทักษ์รัตนา
2. นางสาวสุนีย์พัตร์  ไกรสิทธิ์พานิชย์
3. นางสาวเอโซ่  -
 
1. นางพนิดา  พลอินทร์
 
55 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 71 เงิน 24 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   ปวงคำคง
2. เด็กหญิงคริสแบร์   บานี
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์    เปรมภิวงค์
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 27 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายธนพล   บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงมาริษา  พิมพ์ศรี
 
1. นางสาวยุพา   ปินตา
 
57 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เขียวสำโรง
2. เด็กชายตนุภัทร  คำปา
 
1. นางธัญญรัตน์  เทศมี
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายธนกฤต   ยานะกุล
2. นายอัษฎาวุธ   ปิตุรัตน์
 
1. นายสมชาติ    แผ่อำนาจ
 
59 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายวีรศักดิ์  จันทร์ฟอง
2. เด็กชายสมรักษ์  ทัศนาไพร
 
1. นายธนาทิพย์  อูปแก้ว
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชิงชัย
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  วงษ์ทหาร
 
1. นายสมชาติ   แผ่อำนาจ
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 27 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงนิโลบล   ศรีวิไล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมามูล
 
1. นางสาวพัทยาภรณ์   เปรมภิวงค์
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 37.2 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายบัญญวัต  แก้วเสมอ
2. นายสุรสีห์  โคนโท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสนาน  คงอ้าย
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. นายจิรายุ  บงกชกุสุมาลย์
2. นางสาวภัทรา  คงคาสัมฤทธิ์
 
1. นายสราวุธ  ปันทวัง
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายพัตธิพงค์  ยานะกุล
2. นายศรัณย์  แสนชัย
3. นายสาธิต  ปองธนากรณ์วงค์
 
1. นายสมชาติ  มิ่งศรีสุข
 
65 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐธินีย์   นันตาสืบ
 
1. นางสาวพรทิพา  กรองมีคุณ
 
66 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวสุภาภรณ์   พฤกษาชลธี
 
1. นางสาวรสมาลิน   จิตสว่าง
 
67 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายวสันต์   ตันหล้า
 
1. นายบุญสอน   ประถมวงศ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวสุพรรณษา  พะหลวง
 
1. นางสาวเพลินพิศ   สิทธิราษฎร์
 
69 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.4 ทอง 16 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงเกื้อการุณ   เจริญเมือง
 
1. นางสาวลัดดา   ภูมิไท
 
70 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายชาติชาย   คงวินิจกุล
 
1. นางจรัสนภา   เอี่ยมวิจารณ์
 
71 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 1. เด็กชายกล้าชาญ  อุดมปิยนันท์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  รักไพรขันธ์
3. เด็กชายวิศรุต  พลสุภรณ์
4. นางสาวสุนารี  เวคินหิรัญ
5. เด็กหญิงสุรีย์  ใฝ่กระจายงาน
 
1. นางสาวอำภา  อินทะลา
2. นายเฉลิมพงษ์  สุขสมพนารักษ์
 
72 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 24 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายคิรากร  รัตนอุไร
2. นางสาวชาละที  ษมาจิตเลิศ
3. นางสาวถนอมวรรณ  ต้นศรีนนท์
4. นายนัฐพงศ์   ศรีประยูรไพศาล
5. นางสาววรันธร    ภูจีวร
 
1. นางสาวกมลรัตน์  อุปการ
2. นายสุรชัย   ติ๊บคำ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 52.67 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. นายกัลป์  มวลจันทร์
2. นางสาวขนิษฐา  ขุนแก้ว
3. นางสาวจันทนีย์  โรจน์รัศมี
4. นางสาวปาริชาติ  สุริยะ
5. นายพงค์ธร  ทรัพย์เจริญ
6. นางสาวพรพนา  ฉิมเอื้อเฟื้อ
7. นางสาวพิชชาภา  ทรัพย์ทวีผล
8. นายสาธิต  ปองธนากรวงศ์
9. นายอนุสรณ์  ชัยพนัส
10. นางสาวแสงมณี  มิ่งศรีสุข
 
1. นางสาวกฤษณา  อินต๊ะยศ
2. นายจรันรุตน์  เพียรกิจ
3. นายยอดทรัพย์  กันธิยะ
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงกรกฎ  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายภาสกร  แย้มงาม
3. เด็กหญิงวสุนันท์  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวอัชฌาฬิณี  คำใจ
2. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  คงมงคลชัย
2. นางสาวอภิรดี  ไพรคุ้มครอง
3. นางสาวเรณู  กัมปนาทพงไพร
 
1. นางสาวอัชฌาฬิณี  คำใจ
2. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กหญิงทักษิณา  เกสรกระจาย
2. เด็กหญิงนันทิกา  ประดับภูทอง
 
1. นางรุจิรา  ศิริอางค์
2. นายวัฒนานันท์  ไชยเสน
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 56.25 เข้าร่วม 19 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นางสาวกัลยาพร  กองมะลิ
 
1. นางสาวพิมพ์ฤดี  บรรณกิจ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. เด็กชายวงศกร  วงศ์น้อย
2. เด็กชายอลงกรณ์  วิมาละ
 
1. นางสาวอัชฌาฬิณี  คำใจ
2. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายชาญณรงค์  ปวงคำคง
 
1. นางสาวจีรวรรณ  จินาฟู
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 35.75 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 1. เด็กหญิงเกศรา  สำราญไพรวัลย์
 
1. นางน้ำผึ้ง  วงค์สุพรรณ
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 36.84 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 1. นายธนกร  สิงห์สา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  กอพัฒนาพนา