สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจนิยมไพร
 
1. นางเอื้องผึ้ง  สุคำภีร์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญพร  ต่าดู
 
1. นางรจิตแก้ว  ประวีณชัยกุล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชาริณี  พูนสุข
 
1. นางสาวระวีวรรณ  อรุณฤกษ์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวอรทัย  สังทอง
 
1. นางสาวนุชจรี  จิโนเป็ง
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สายประเสริฐ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 15 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวปิยาอร  บุญผูก
 
1. นางวิไล  กาวิชัย
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 37 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกาญจนา  ฐิตินันท์พัชรกุล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศตคุณวิเศษญ์
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 87.33 ทอง 7 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรพิทักษ์  รัตนศิลปพงศ์
2. เด็กหญิงแสงหอม  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายชุติไชยวัญ  พุดงาม
2. นางสาวณัฐชยา  รุณผาบ
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวต้องใจ  จาย
2. นางสาวรุ้งทิพย์  พวงบุปผา
 
1. นางสาวนาริตา  ชูเกียรติดงดอย
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกฤติภาส  ละออง
 
1. นางพยอม  กาลปักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 19 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายพชร  ศรีเพ็ง
 
1. นางอำภา  ธนะปาน
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 39 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุภา   มะลิดวง
2. เด็กหญิงรุจรวี  สุดใจ
3. เด็กหญิงอิริยา  วงษ์พันธ์
 
1. นางจิราลักษณ์  ชัยวุฒิ
2. นางสาวเอกอนงค์  เตจ๊ะสาร
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 39 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวสุภาวดี  นางทิน
2. นางสาวเกตน์สิรี  มีชัย
3. นายไนยชน  เลาหมี่
 
1. นางเกศรินทร์  เจริญสุข
2. นางสาวเอกอนงค์  เตจ๊ะสาร
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 21 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายธนดล  ศรีธิชัย
2. เด็กหญิงนิรชา  วนาภรณ์
 
1. นายวีระพันธ์  วงศ์สุวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 46.33 เข้าร่วม 28 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจดี
2. นายเสรีภาพ  อังคนา
 
1. นางศรุตา  เฉลิมผลวงศ์กุล
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายวิทวัส  เวียงคำ
 
1. นายพชรพล  บุญประเสริฐ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายอโนชา  กองตระการนนท์
 
1. นายกิจติกร  ใจคงอยู่
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายณัฐวุฒิ  ตรีทอง
2. เด็กหญิงธนิษฐา  ทิพย์อนันต์สกุล
3. เด็กหญิงสุชัญญา  ยวงมณี
 
1. นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 37 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนันท์ชญาน์  จันทร์โอพาส
2. นางสาวพิจิตรา  จันทร์เจนจบ
3. นางสาววรางคณา  ถิ่นแสนดี
 
1. นายเอกรินทร์  พงษ์เพราภรณ์
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกรกนก  แดงหล้า
2. นายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายอัครวัฒน์  วิญญายอง
 
1. นางสาวรัชนีกร  กันธิวงศ์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  ทัศเกตุ
2. นางสาววรางคณา  ถิ่นแสนดี
3. นางสาวอัญทิชา  ปัญญาสิทธิ์
 
1. นายเอกรินทร์  พงษ์เพราภรณ์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงกชพร  พุทธิมา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  ปัญญาศรีวิชัย
3. เด็กหญิงนิตรา  กระบวนสง่า
 
1. นางสาววารุณี  จันทร์โอภาส
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทมา
2. นางสาวกิตติมา  เข้มพิมพ์
3. นายปฐมพร  ไชยะ
 
1. นางสาวพัทยา  ยะมะโน
2. นางสาวโศรยา  ร่มโพธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายชัยทัต  สุวรรณโพธิศรี
2. เด็กหญิงพัชรียา  วิถี
3. เด็กหญิงสุชาวดี  เจริญสุข
 
1. นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79 เงิน 37 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจรรยาภรณ์  ฉัตรชาตรีชาญ
2. นางสาวธันยพร  คงเพชรศักดิ์
3. นางสาวรัตนากร  สุขสบาย
 
1. นางสาวชนิตา  ศรีเรือง
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 28 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายธนภูมิ  ธานีรัตน์
2. เด็กหญิงปรัชญา  ปุผาทา
 
1. นางสาวพัทยา  ยะมะโน
2. นายสุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 29 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายธีรภัทร  จองคำอาง
2. นางสาวอัยราดา  หลู่โน
 
1. นายสุปิยะ  ศักดิ์ภิรมย์
2. นางสาวโศรยา  ร่มโพธิ์
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 52.75 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายณรงค์  บุญศิริ
2. เด็กชายปัญญาวัฒน์  ศุกรเลิศนที
 
1. นายฐิติคมภ์  เขนย
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิกา  ชูเกียรติวนา
2. เด็กหญิงอัจฉราพร  แรดสมศรี
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  มารศรี
4. เด็กหญิงเกศินี  ชุติวิบูลย์
5. เด็กหญิงแสงสอน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  สุยะเหล็ก
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกชกร  ดวงดี
2. นางสาวพิมล  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายมะลิ  พวงรจนา
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แซ่เฮ้อ
5. นางสาวแสงหม่าน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางสาววัชรี  กิติวิโรจน์ชัย
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐธิดา  ใสส่อง
2. นางสาวนันทัชพร  ปีดู
3. นายภาณุวัฒน์  เสือเทศ
4. นายอภิรักษ์  ตรีศักดิ์เดช
5. นางสาวอันธิกา  โปชัย
 
1. นางศิริวัฒนา  แก้วกระจ่าง
2. นางอภิระดี  เพ่งพิศ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 72.28 เงิน 41 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวชิษณุพงค์  โชคเสกสรรค์
2. นางสาวปิยะนันท์  นันตาทิพย์
3. นางสาวพิมพิกา  วรรณธร
4. นางสาววรวรรณ  แซ่เฮ้อ
 
1. นายอภิสิทธิ์  ทองรุ่ง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75 เงิน 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายกิตติศักดิ์  พนิตเจริญสุข
2. นายขวัญชัย  เลาเท่า
3. นางสาวขวัญฤทัย  ธรรมแดนไพร
4. นางสาวจันทร์ธิดา  พยัคฆ์คีรี
5. นางสาวจันทิมา  พรพรรษา
6. นางสาวชรารินทร์  คำจี๋มิ
7. นางสาวนวลผ่อง  แซ่ยะ
8. นางสาวฝน  พาโอ๊ะ
9. นางสาวมยุรา  นายแก้ว
10. นางสาวราตรี  กรประเสริฐยิ่ง
11. นางสาวรุ่งนภา  ก้องกังวาลไพร
12. นางสาววารุณี  พาณิชย์สมบูรณ์
13. นายวิชิตชัย  ภิรักษา
14. นายวีระพงษ์  จรูญวิบูลย์วัฒน์
15. นายสมพงษ์  เราเท่า
16. นายสุจริต  เต่อคีซะ
17. นางสาวสุนารี  เซโตะ
18. นายอนันต์  ดิดูพา
19. นางสาวเย็นฤดี  ดวงใจบริสุทธิ์
20. นางสาวไพลิน  เราเท่า
 
1. นายพัทธพงษ์  จิตอารี
2. นางพิมล  วงษ์พระจันทร์
3. นายวสันต์  วงษ์พระจันทร์
4. นายวิสันต์  ชนะคำ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงหทัยพรรณ  คำตุ่ม
 
1. นางทิพย์ศุนันท์  คงเสถียรภาพ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวสุวรรณี  ก่อเกิดธรรม
 
1. นางนภัสสร  ยะมโน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 75.25 เงิน 38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงศิรัญญา  เลิศอิสราลักษณ์
2. เด็กชายอนุวัต  หม่องเขียว
 
1. นางรัฐนันท์  กันทะทรง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 71.75 เงิน 35 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายวิษณุ  อุปโย
2. นางสาวศรีปฐมพร  ไชยพรหม
 
1. นางรัฐนันท์  กันทะทรง
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. เด็กหญิงกชนุช  แซ่ลี้
2. นางสาวกันยา  อนุชิตพงศกร
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เลายี่ปา
4. นางสาวนิราภร  ครุฑทอง
5. เด็กหญิงนีรภา  เลาหมี่
6. เด็กหญิงปนัดดา  ฉั่วจา
7. นางสาวประภัสสร  นะแยง
8. นางสาวพรพิศ  วงศ์อุดมไพรพนา
9. นางสาวพรรณราย  เลายี่ปา
10. นางสาวมนทิพย์  มูลสุข
11. นางสาวรัตนา  เลายี่ปา
12. นางสาวศรี  จะกะปี๊
13. นางสาวสุกัญญา  เลาหมี่
14. นางสาวหน่อฉิ  ธำรงวิมาน
15. นางสาวเยาวลักษณ์  ดูเจ
 
1. นางผ่องนภา  หาดสีทอง
2. นายอภิชิต  วงศ์นวล
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวนารี  พนมไพร
2. นางสาวสร้อยนภา  พนมไพร
 
1. นายประสิทธิ์  คำเติ๊ก
 
40 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงธารใส  ทรายมูล
2. เด็กหญิงมะลิวัลย์  โปรดปราณนาม
3. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทราอินทร์
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
41 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 42 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกรรณชนก  มุลทะโนช
2. นางสาวฐิตาพร  เทียมเจริญ
3. นางสาวแสงจันทร์  หวานซึ้ง
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
42 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72.6 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายตระกูล  คำคุณ
 
1. นายประวัติ  ประทุมอินทร์
 
43 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวเจนจิรา  ฤกษ์กระจ่างดี
 
1. นายประวัติ  ประทุมอินทร์
 
44 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายศรีเพชร  ช่างเจริญสุข
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
45 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  กาวิโหย่
2. เด็กชายกิติภณ  หมีจันต๊ะ
3. นายชยันต์  ผู้ดอก
4. นายชิษณุวิชญ์  มิตรประเสริฐยิ่ง
5. เด็กหญิงณัฐพร  มาลัยวรรณ
6. นางสาวธีนิดา  วิจิตต์
7. นางสาวนิภา  ขวัญอยู่สถาพร
8. เด็กชายประพฤษ์  สุวรรณชัย
9. นางสาวปิยาอร  บุญผูก
10. เด็กหญิงผกาวรรณ  ปัญญา
11. นายพชร  คงเพชรศักดิ์
12. เด็กชายพยัค  คำแสน
13. นางสาวพรทิพา  สันติกรรม
14. นายภูธิเดช  หนูตะเภา
15. นายภูมิพัฒน์  ชินวงค์
16. นายวิฑูรย์  เขื่อนรัตน์
17. นางสาวศิลปสุภา  นฤมลนภากร
18. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บูรนา
19. เด็กชายศุภชัย  โสภา
20. นายสกาย  วิวัฒน์อรุโณทัย
21. นางสาวสิริดา  วาสินธ์
22. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทราอินทร์
23. นางสาวสุวิมล  แสงแก้ว
24. นายอรรถนนท์  ทัพธานี
25. เด็กหญิงอริสา  ไม่มีชื่อสกุล
26. นางสาวอัญชลี  รัตนาภรณ์
27. นายเกล้าตระการ  อ่วมจิ๋ว
28. นางสาวเกศกนก  จันทร์ต๊ะมา
29. นางสาวเอื้องไพร  กมลยุทธชัย
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
46 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 9 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายอภิรักษ์  ก้อนศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
47 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 41 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายรุ่งโรจน์  ศักดิ์เรืองพล
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
48 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 41 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงศรารัตน์  มหาชัย
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
49 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวอังคณา  ทัตไชย
 
1. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
50 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.16 เงิน 39 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายพิษณุ  หมู่สุคนธ์
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
51 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 21 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงสาธิตา  เลิศขจร
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
52 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายทวีศักดิ์  ใจคงอยู่
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 18 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายบรรลุ  กรชูโชค
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายยงยศ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
55 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงวิชชุตา  ใจมาเครือ
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวบงกชพชร  ศรีโพธา
 
1. นายสาธิต  เตชะสร
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ปัญญาศรีวิชัย
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นางสาวอรอนงค์  ซื่อสันติกุล
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
59 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นางสาวนิตยา  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวภาคินี  นั้นหม่อง
3. นางสาววรัญญา  แก้วสว่าง
4. นางสาวเกศินี   ปีระกรรณ์
5. นางสาวเจนจริยา  ก้องออนตา
 
1. นางสาวระวีวรรณ  เอกา
 
60 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 25 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญไพร  กิตติคุณ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาภรณ์พงษ์กุล
3. นางสาวณิชนันท์  ปราสาทดียิ่ง
4. นางสาวดาวเรือง  คีรีสุภาสิน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  กมลณรงค์
6. นางสาวนันทินี  เดชชัยอมร
7. นางสาวนันทิพร  เดชชัยอมร
8. เด็กหญิงภารดี  ดำเกิงภารกิจ
9. นางสาวมนทกานต์  เดชไพรพนา
10. นายรัตนพล  วิบูลย์มณีรัตน์
11. เด็กหญิงวนิดา  เมืองเด่น
12. นางสาวสายสุดา  ไพรพฤติอมร
13. นางสาวอาทิตยา  เปรมวชิรนนท์
 
1. นายฆ้องชัย  กันยวิมล
 
61 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.2 ทอง 22 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายกิตติภณ  หมีจันต๊ะ
2. เด็กชายประพฤษ์  สุวรรณชัย
3. เด็กชายศุภชัย  โสภา
4. เด็กชายสกาย  วิวัฒน์อรุโณทัย
5. เด็กชายสงกรานต์  หวังเจริญ
 
1. นายทินกร  สถิตเจริญกุล
 
62 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายจักรพงษ์  ซอดู
2. นายจักรพันธ์  ซอดู
3. นายสมชาย  กั่นนะ
 
1. นายปรีชา  โหล่เจ
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 36 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายซื้อ  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายทิพย์ทอง  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายประกายกาล  ประสานสุข
 
1. นายสุรพล  ยศกำจาย
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 38 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายศรายุทธ  ไพศาล
2. นายอดิศักดิ์  ม่านมีมงคล
3. นายอภิเษก  รักธรรม
 
1. นายสมบัติ  ขนิษฐา
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง 19 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชยันต์  ผู้ดอก
2. นางสาวบัวบาน  แซ่หาง
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ทาดาริน
4. นางสาวพิมพ์วิภา  นิลรัตน์
5. นายวัยรักษ์  บุญมาลา
6. นายเกล้าตระการ  อ่วมจิ๋ว
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางนิตยา  ชูเกียรติ
 
66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายฐานิกา  ไม่มีชื่อสกุล
2. เด็กชายณัฐพร  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายบริพัตร  พุฒิเมธาวุฒิ
4. เด็กหญิงวิภาพร  บุญเรือง
5. เด็กหญิงศรีพร  ไม่มีชื่อสกุล
6. เด็กหญิงอ้อน  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
2. นางนิตยา  ชูเกียรติ
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  ปวงฟู
2. เด็กชายนิลัน  แก้วมงคล
3. เด็กชายวสน  แก้วมงคล
 
1. นางพิกุล  ปัญญาชัย
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนัทธพงค์  แก้วบุญเรือง
2. เด็กชายศมน  สุวรรณวงค์
3. เด็กชายสิรภัทร  กิติธะนะ
 
1. นายสุรพล  ยศกำจาย
2. นางอัฉริยา  มงคลวาท
 
69 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายทัตวัต  ใฝ่หากุศล
2. นายธันยกร  ประยูร
3. นายวสันต์  พรมเมือง
 
1. นายสุรพล  ยศกำจาย
2. นางอัฉริยา  มงคลวาท
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 75.4 เงิน 41 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นายบรรพต  แซทู
2. นางสาวรุ่งทิวา  แสนยอด
3. นางสาวสุรัสวดี  ดูเจ
 
1. นายชาญชัย  ก้อใจ
 
71 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงฝนทิพย์  ปิยชาติธิติกุล
2. เด็กหญิงสุวิมล  มณีรัตน์
3. เด็กหญิงอภิศรา  ปฐมปัญญาดี
 
1. นางเกษมณี  ผ่องพันธุ์
 
72 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 39 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจุฑามาศ  วงศ์อินทร์
2. นายชิษณุวิชญ์  มิตรประเสริฐยิ่ง
3. นางสาวมัญชลี  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 73.75 เงิน 38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑากรณ์  สมหวัง
2. เด็กหญิงอภิญญา  ภัทรวงศ์สันติกูล
3. นางสาวเกศนีย์  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 42 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกมล  อินทุกรรม
2. นางสาวชนากานต์  จรรยาไพจิตร
3. นายธนกร  มั่นคง
 
1. นายนัทพงศ์  ยะถา
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรี  สิทธิเทศ
2. เด็กชายยุทธยา  ใจสนอง
3. เด็กหญิงสุมาลี  ผาตินันทชัย
 
1. นางพรรณนภา  ก้อนคลังทอง
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 1. นางสาวชนินกานต์  เลาต๋า
2. นางสาวณัฐวดี  เลาวือ
3. นางสาวสโรชา  เหลี่ยมเจริญ
 
1. นางนงนภา  จรัสธิอวน
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 33 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายจัตุพงศ์  ฟองสมุทร
2. เด็กหญิงธัญชนก  เศษสุวรรณ
 
1. นายอินทนินท์  กำปั่นทอง
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนัฐพล  วงศ์ไพฑูรย์
2. เด็กชายนัฐพล  วงศ์พุฒิ
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายกิตติพศ  เพ็ชรฎา
2. นายอำพล  วัฒนาสกุลเลิศ
 
1. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ์
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 71 เงิน 11 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายอรรถวิทย์  สุริยะ
2. เด็กชายอาคาริ  ฟูจิเอะ
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 71.5 เงิน 25 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงดลยา  ทองดี
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองคำ
 
1. นายลิขิตศิลป์  คำมาลา
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์พนาไพศาล
2. เด็กชายธฤต  ปัญญาคำ
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ์
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 29 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  จ่าก่าซื้อ
2. นายเกริกพล  สมเอ้ย
 
1. นางเอื้องดอย  ไพศาล
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 12 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายชานนท์  วรชาติสกุลเลิศ
2. นายตระกูล  อินทะสิทธิ์
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ์
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.75 ทองแดง 13 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. นายธนถูมิ  สุขศรี
2. นายอธิป  ธรรมกุล
 
1. นายวิทยา  วงอินทร์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กชายนรินทร์  นันทศิริ
2. เด็กหญิงพรนภัส  มนุษย์พัฒนา
 
1. นายธนพล  สุวรรณทอง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายนัฐพล  วงศ์ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงมัทนา  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ผลลาภดี
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัทดนัย  มูลดำ
2. นายสัญชนนท์  อุทธชัย
3. นายอนวัช  ซอแอ
 
1. นางภาวิณี  พรหมวัง
2. นายวิทยา  วงอินทร์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์ไพฑูรย์
2. นายชานนท์  วรชาติสกุลเลิศ
3. นายตระกูล  อินทสิทธิ์
 
1. นายจิรภัทร  ตาบัง
2. นายประกิจ  ผาติจิรโชติ
 
90 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 34 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงพันณิภา  ขันเชียง
 
1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์คำ
 
91 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวเบญญาพัฒน์  สนธิ
 
1. นางดารุณี  อินทุฤทธิ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 42.5 เข้าร่วม 16 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กชายวิฆนนาศน์  นวลคำ
 
1. นางจันทร์สุดา  แสงตารัตน์
 
93 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกานต์ธีรา  เลิศปัญญา
 
1. นายสุทัศน์  สมบูรณ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.8 ทอง 25 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. เด็กหญิงสุธินันต์  กิจสุขประโยชน์
 
1. นางสาวจิตรลดา  จันทร์คำ
 
95 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 78.6 เงิน 19 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกชามาส  คงแดง
 
1. นางจิรนันท์  คันธีสาร
 
96 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาวี  สุขยิ่ง
 
1. นางสาวศิริพร  หน่อท้าว
 
97 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 25 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายสาละวิน  สุคำภิรักษ์
 
1. นายศักดา  กฤษณสุวรรณ
 
98 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 15 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงธันยพร  บุญเฉลย
2. เด็กหญิงบุศย์รินทร์  ปิยเจริญจิต
3. เด็กหญิงพชรพร  อำพัน
4. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์เจนจบ
5. เด็กชายอธิวัฒน์  โสภาพันธ์
 
1. นางพัณณิน  แพ่งสุภา
 
99 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวกานต์ธิดา  ไม่มีชื่อสกุล
2. นางสาวธนัชชา  คงชุ่ม
3. นางสาวรสสุคนธ์  ศรีสุคนธ์
4. นางสาวศิษฎาภา  อุ่นใจ
5. นางสาวสิริขวัญ  แซ่อั้ง
 
1. นางสุกัญญา  ทองรุ่งโรจน์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.83 เงิน 38 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวบัวแก้ว  แซ่หลี่
 
1. นางสาวสุมิตตรา  แสงแก้ว
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77.33 เงิน 14 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาววิลาวัลย์  ใจเมือง
 
1. นางสาวเพ็ชรดา  ประวีณชัยกุล
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75.5 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 1. เด็กชายพัทธคนย์  กำเนิดกรุณา
2. เด็กชายยศพล  เกศทิพย์สุคนธ์
3. เด็กชายวิชะยุด  กำเนิดกรุณา
4. เด็กชายวิชา  พรชัยธนสิน
5. เด็กชายวุฒิชัย  เกศทิพย์สุคนธ์
6. เด็กชายสมบูรณ์  กำเนิดกรุณา
7. เด็กชายเอกรัตน์  ก้องนที
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  สุวรรณ์ประเสริฐ
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนปายวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บรรเทิงใจ
2. เด็กหญิงทวยลืน  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กหญิงสริตา  ปิลันซิน
 
1. นางกิ่งดาว  จองปุ๊ก
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวพรยมล  กิติศรี
2. นางสาวรวิภา  นิมงคล
3. นางสาวแก้วตา  อุดมอัมพร
 
1. นางสาวชื่นชีวา  กระบวนโชคชัย
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 1. นายทินระชัย  ฤกษ์ถนอมศรี
2. นายนที  วัตวงศ์นันทกุล
 
1. นางจีวรรณ  ทวานุรักษ์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายปฏิวัติ  บุญชู
 
1. นางสุกัญญา  ทองรุ่งโรจน์
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง 5 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  นวลคำ
2. เด็กชายวิทวัส  เวียงคำ
 
1. นางสาวศศิธร  ประยูร
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นายวชิรวิชญ์  ดลสุขสิทธิ์ศักดิ์
 
1. นายมนตรี  พิชตาพาณิชย์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงด.ญ.อภิชญา  ยอดมณี
2. เด็กหญิงนฤภรณ์  พุ่มโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวชื่นชีวา  กระบวนโชคชัย
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 14.28 เข้าร่วม 38 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 1. นายปฏิพัตร  เยาวเรศ
 
1. นางแก้วตา  อาณาจักร์
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 17 โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. เด็กหญิงณัชนันทร์  พงษ์พนาไพศาล
 
1. นายพชรพล  บุญประเสริฐ
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 87.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้องสอนศึกษา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ประดับใจ
 
1. นายพชรพล  บุญประเสริฐ