สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 42 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวโชติกา  ประทุม
 
1. นางขวัญใจ  จอมแปง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอุษณีย์  สุขสีทอง
 
1. นางวรลักษณ์  ประเทือง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอังคณา  ฟูสอน
 
1. นายสิทธิพงศ์  กาศโอสถ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวทวิปิยา  เจริญศักดิ์
 
1. นางสาวดรุณวรรณ  แดนอ่วน
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  พานพบ
 
1. นางกชกร  กึกก้อง
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.6 ทอง 4 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายต่อพงศ์  พิศพันธุ์
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศิริวรรณ   ชัยวุฒิ
 
1. นางดารุณี  วังหา
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70 เงิน 38 โรงเรียนเทพนารี 1. นางสาวจิรปรียา  มหาชัย
 
1. นางสาวเนตรนรินทร์  สติ
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 17 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกรกช  แก้วดำ
2. นางสาวกัญจน์ชุติม  อินจินดา
 
1. นางสาวชนัญชิตา  ปันนินา
2. นางเยาวลักษณ์  นุ่มนวล
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเกสราภรณ์  สิริเลข
2. นางสาวเลิศขวัญ  สิงหพันธุ์
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
2. นายมณเฑียร  ผาทอง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 36 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายปฏิภาณ  ตาอินทร์
 
1. นางสุภาภรณ์   อุตรศรี
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเทพนารี 1. นายวสิษฐ์พล  นาหมื่นหงษ์
 
1. นายศราวุธ  ปุญญมัย
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เพื่อนฝูง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิชชาพร  เมฆอากาศ
 
1. นางสาวกุสุมา  ลีกา
2. นางนงลักษณ์  เอื้อประเสริฐ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณิชชญาฌ์  สันป่าเป้า
2. นางสาวปภัสรา  คชสาร
3. นางสาวภัทราภรณ์  กาอ้วน
 
1. นางสริลณา  อินต๊ะเสน
2. นางอนงค์  ทุมวงษ์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 44.8 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์  วงค์ทา
2. เด็กชายสุเมธ  ยะด้วง
 
1. นายบัณฑิต  ม่วงพัฒนา
2. นายวีระชัย  สุรินทร
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 33.17 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายวสุธร  บัวเหลือง
2. นายสหรัฐ  ชำนาญ
 
1. นางสาวณัฐกานต์  ภูมิคอนสาร
2. นายศานิตย์  วงศ์ถาวร
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์  วังแสน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วิทยา
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายภานุพงศ์  ประมาณ
 
1. นายธีรนาถ  จาอาบาล
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะมาศ   แหนบคำ
2. นางสาววรรณกานต์   เสมานารถ
3. นางสาวสิริวรรณ   ป่าหวาย
 
1. นางลำดวน  ปานปาก
2. นางสุชาดา  เรือนคำ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 37 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์    ยะกะจาย
2. นางสาวพิชญา   อินเป๋า
3. นายฤทธิชัย  ทิพบุญ
 
1. นายยุทธนา  สาจวง
2. นางศศิธร  ปิลาผล
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันยาณี   ขาวหอมกลีบ
2. เด็กหญิงพิมพกานต์   เกื้อก่อบุญ
3. เด็กชายสรรเพชญ  เกษสุดาภรศักดิ์
 
1. นางวัชรินทร์  เจริญคำ
2. นางสาวอำพร  ลำดับ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนปภัสสรณ์  กวางบ้าน
2. นางสาวปาริชาติ  ธาตุน้ำ
3. นางสาวแสงมณี  พรมติ๊บ
 
1. นางสุรินทร์ภรณ์  แสนหลวง
2. นางสุวิมล  วงศ์ขันแก้ว
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติมน  พลอินต๊ะ
2. เด็กชายวรรณชัย  กาอ้วน
3. เด็กหญิงวิจิตรา  อุ่นใจน้ำ
 
1. นางขวัญฤทัย  จันทร์สุข
2. นางสาวรุ่งนภา  ปัญญาศรี
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐพงษ์  หมื่นสุวรรณวดี
2. นายอนุพงศ์  ถือคำ
3. นายเกริกพล  กองเพชร
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพร  แสงเพ็ชรอ่อน
2. เด็กหญิงนิชนันท์  ขาวขำ
3. นางสาวศศิภา  สีงาม
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83.6 ทอง 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนัชนาภรณ์  เจริญยิ่ง
2. นางสาววิรัญชนา  กันจะนะ
3. นายเกรียงไกร  ฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางนัยนา  กาวิน
2. นางสาวอรอุมา  บำรุง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 22 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลรัตน์  ศรีศักดา
2. นายธนภัทร   สีคำ
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
2. นายสุวัฒน์ชัย  สมนึก
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายพิเชษฐ์  คุณาคำ
2. นายเบญจมินทร์  วันตา
 
1. นางสาวขจรศรี  สุทธสังข์
2. นางสาวอรอุมา  ไชยชนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.74 ทองแดง 7 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายพัชรพล   โยคะวิสัย
2. เด็กชายวัรทยา   พิราศรี
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นายชูชาติ  เด่นถาวร
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.3 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวรนัย  ลำดับ
2. เด็กชายอัครเดช  ดาวแดน
 
1. นายนิทัศน์  เกษรวนิชวัฒนา
2. นางมัสยา  เกษรวนิชวัฒนา
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวชนิภา  ลัยสอน
2. นายธนากร   เขียวเหลือง
3. นางสาวศิริพร   เงาะหวาน
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นางรัญจวน  ผาคำ
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวกัลยรัตน์   แสงแก้ว
2. นายภูมินทร์   สันวงศ์
3. นางสาวอัครณี   ปลื้มสุวรรณ
 
1. นายจักราวุธ  เมืองมงคล
2. นางวาสนา  รัตนกรจินดา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 26 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฐชา   อินจินดา
2. นางสาวปรียาพร   ชื่นสมบัติ
3. นางสาวพัณณิดา   สิทธิสุข
4. นางสาวรัตวรรณ   เต็งรัง
5. นางสาวศิริวรรณ   นามขุนทด
 
1. นายอภิวัฒน์   วรรณสุวงค์
2. นายอิทธิกร   จันใสย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.6 เงิน 39 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกัญญา   อุดสม
2. นางสาวรัตติกาล  สายแวว
3. นางสาววรัญญา   พุ่งประสพพร
4. นางสาวศิริรัตน์   กองลี
5. นายสาธิต   มะโนรส
 
1. นายอภิวัฒน์   วรรณสุวงค์
2. นายอิทธิกร   จันใสย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เจื้อจิ๋ว
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงนีรนุช  ดวงทอง
4. เด็กหญิงสุณิสา  ครองสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ปงกันคำ
 
1. นายณรงค์  แก้วรัตม์
2. นางปรียานาฏ  วงศ์วรพันธ์ุุุุุุุุุุุ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 18 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวชลันดา    ใจคำ
2. นางสาวนันทิกานต์    บุญทิม
3. นางสาวภัทราพร   กันหา
4. นายสุธีรพงษ์   จันทร์เต็ม
5. นางสาวอิสริยาภรณ์    พึ่งจิตร
 
1. นางสุวิมล   พิพิธจันทร์
2. นางเยาวลักษณ์   สุภาพ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 77.65 เงิน 32 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายธีรศักดิ์  งามดี
2. นางสาวบุษยา  สุกใส
3. นางสาววรัชยา  สายนาค
4. นางสาวศุทธินี  จินดาขัด
5. นายสยามภู  ผาทอง
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นางสาวณัฐกานต์  เดชขจร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92.6 ทอง 6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกรกช  มีทรัพย์
2. นายจารุวรรษ  กาศสนุก
3. นายชัยวัฒน์  ฝักฝ่าย
4. นายณัฐกิตต์  เครือคำอ้าย
5. นายธนวัฒน์  จำรัส
6. นายธนากร  ดอกแก้ว
7. นายธนาธร  อ้นอาจ
8. นายนฤชิต  อุ่นมะดี
9. นายปฏิพัทธ์  สายตรง
10. นายปรากฎ  จันทร์เพ็ญ
11. นายศักดิ์ดา  กระต่ายทอง
12. นายศุภกฤษ  รุ่งกิจเกียรติคุณ
13. นายศุภชีพ  เสียงดัง
14. เด็กหญิงสุพัตรา  สมฤทธิ์
15. นายสุเมธ  จันทะเจ้า
16. นายอรรถพล  พอจิต
17. นายอริยศักดิ์  กาญจนเลขา
18. นายอินทัช  อินทร์เคน
19. นายอิษฐิรุฬห์  เหล่ากาวี
20. นายเจษฎา  ศรีใจวงศ์
 
1. นายกีรติ  พอจิต
2. นายธวัชชัย  จำรุราย
3. นายธวัชชัย  เค้ามูล
4. นายวชิรนาท  ดอนแก้ว
5. นางสาวอภิรดี  ธีระวงศ์นันท์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  ชำนาญ
 
1. นายวานิช  กันทะหล้า
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสุพรรณิการ์  ชมเชย
 
1. นางจันทร์ฉาย  วงศ์ถาวร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.25 เงิน 36 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ   แมตหก
2. เด็กหญิงสุพัตรา   เทธิกัน
 
1. นางสาวพันธิตรา  กระหวาย
2. นางสาวแววตา  กอบกำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81.25 ทอง 9 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวจารุวรรณ   แก้ไข
2. นายพิษณุ  ใจดี
 
1. นางพิมลพรรณ  ร่วมบุญ
2. นางสาวแววตา  กอบกำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  มานะจรรยาพงค์
2. นางสาวกัลยรัตน์  เครือวงค์จันทร์
3. นางสาวคณิศรา  พอจิต
4. นางสาวปวีณสมร  รักษา
5. นางสาวปิยนุช  จริงแล้ว
6. นางสาวพิมพ์พิศา  สุขเปียม
7. นางสาววัชรีพร  ชมเชย
8. นางสาวศุภรัตน์  โฉมยงค์
9. นางสาวอมิตา  ชายป่า
10. นางสาวอาณัฐติญา  ชิดชม
 
1. พระชัยพฤกษ์  ฐิตวตฺโต
2. นางสาวมุยรา  ถือแก้ว
3. นางสาวศิริวรรณ  กาศอุดม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 88.75 ทอง 7 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลสตรี  พรหมวัชรานนท์
2. นางสาวจิรนันท์  จินดาขัด
3. นางสาวชลิตา  ชริพิรัตน์
4. เด็กหญิงชุติมา  เย็นใจ
5. นายธนวันต์  สมัคร
6. นายนัฏฐวุฒิ  ทองธนโชติกุล
7. เด็กหญิงปิยนุช  เวียงจันทร์
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ย๊ะหมื่น
9. นางสาวมณฑกานต์  วงค์ตะวัน
10. นายรัฐชานนท์  ผาคำ
11. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
12. นางสาวสุวนันท์  จินดาขัด
13. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ปราบปราม
14. นายอุดมศักดิ์  มั่นเหมาะ
15. นางสาวเกตน์นิภา  ไผ่ล้อม
 
1. นางศรคิด  เกิดทอง
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
3. นายสมชาย  มิ่งขวัญ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.08 เงิน 28 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรมนูญ  มั่นเหมาะ
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  หงษ์ทอง
3. นางสาวอันพิตา  สายทอง
 
1. นางนันทิพา  อินทโสตถิ
2. นางสาวลอย  สีงาม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวจุฑามณี   ถาพา
2. นายสหรัฐ    ฝั้นมงคล
3. นายเฉลิมเกียรติ  ใจกลิ้ง
 
1. นายสังวรณ์  อูปเงิน
2. นายอนันตศักดิ์  ดาวแดน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  ดำรงค์กิจสกุล
2. เด็กหญิงวาสนา   แสงสร้อย
 
1. นางสาวจิราพันธ์  รุจิระพงค์
2. นางสาวอัญชัน  พันทวี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลิตา  ดวงจันทร์
2. นางสาวณิชกานต์  วงศ์วาน
 
1. นางจิรดานนท์  สังข์ทอง
2. นางศรคิด  เกิดทอง
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 25 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรนภา  ใจถาวร
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  สมนึก
3. เด็กหญิงอัญชลีภรณ์  เครือวงศ์จันทร์
 
1. นางภัทรียา  ดังก้อง
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวดวงพร  พลอยแดง
2. นางสาวนิจิตตา  ลมวิวัฒนา
3. นางสาวปาณิสรา  แช่มชื่น
 
1. นางภัทรียา  ดังก้อง
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 24 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายถิรยุทธิ์  แก้วมา
 
1. นางภัทรียา  คำภิยา
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75.5 เงิน 26 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปรีลดา  อู่เงิน
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายสุกฤต   มะนุ่น
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   แสนปรน
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงจังคนิภา   ทาแปง
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์   ยอดเป็ง
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธิณี  สีสุข
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทะนันชัย
 
1. นางภัทรียา  คำภิยา
2. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงณีรนุช   โกทันย์
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกรนิกานต์   วัฒนปราณี
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 33 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  เสียงดี
2. เด็กชายภานุกูล  สวัสอารีย์
3. เด็กชายสราวุฒิ  แช่มชื่น
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนกนันท์  มณีกาศ
2. นางสาวณัฐธิดา  บุญประเสริฐ
3. นางสาวพิมลกานต์  กาศวิเศษ
 
1. นางวณนุชมนต์  แสนอุ้ม
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปติมาพร   ปุยสาย
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์   ธนทิพยเนตร
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาววรุณพร   บ้านปิน
 
1. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายจศิรา  ปัดเปา
 
1. นางเพียงพิณ  ปลอดโปร่ง
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปิยะนัย  สมจิตต์
 
1. นางเพียงพิณ  ปลอดโปร่ง
 
66 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนาธร  ทนทาน
 
1. นางเพียงพิณ  ปลอดโปร่ง
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกนกพร    เรืองเที่ยง
2. นายกฤษณะ   ยอมิน
3. นายกันตพัฒน์   แสนสา
4. นางสาวกาญจนา   นุ่นสวัสดิ์
5. นายก่อเกียรติ   สายตา
6. นายจักรกฤษ    ไชยวุฒิ
7. นางสาวจุฑามาศ  นาระกันทา
8. นายจุฑาวุฒิ   ใจคำ
9. นายชิษณุพงษ์   กันทะเขียว
10. นายณภัทรลดา   ช่างไม้
11. นายณัฐพงศ์   โมดนิยม
12. นายณัฐพงศ์   บุญส่ง
13. นายณัฐวุฒิ   ชุมภูงาม
14. นายธนพนธ์   ถุงทรัพย์
15. นายธนารัตน์   เชื้อเมืองพาน
16. นางสาวธัญย์ชนก    ศรีนาคใส
17. นายธันยวัฒน์   วรรณบูรณ์
18. นายนครินทร์    ถาเต็ม
19. นางสาวนันทกา  ดาจันทร์
20. นางสาวน้ำทิพย์  อัศวะมงคล
21. นางสาวปรางทิพย์   ตู้แก้ว
22. นายปิยบุตร   สายเมือง
23. นางสาวพิชญา    บุญทิม
24. นางสาวรุ่งฤดี  ชาวลี้แสน
25. นายวัชระ   สุภานนท์
26. นางสาววัชราพร   ปัญญาทอง
27. นายศรราม   นันทไชย
28. นายศิริชัย   กันธิยะคำ
29. นายศุภชัย   สิริเมฆสุธา
30. นางสาวศุภลักษณ์   สายชลภา
31. นางสาวสุชานันท์   ทนุพงษ์
32. นางสาวสุราณี   ใจเกี๋ยง
33. นายสุรเชษฐ์   กาละวงศ์
34. นางสาวอัญดามัน   พันแสนแก้ว
35. นางสาวอาทิตยา  สายปาน
36. นายอิทธิพันธ์   ปัญญาใจ
37. นางสาวอิสรีย์   สิทธิ
38. นายเกริกพล   สิงห์คำป้อง
39. นายเกียรติศักดิ์   สุขหลอ
40. นายเจริญศักดิ์   กันสม
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
2. นายธนกฤต  รัตนวิมลชัย
3. นางสาวพนอจิตร์   ธนโชติกิติการณ์
4. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
5. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
6. นายสิทธิเจต    ปิ่นแก้ว
7. นางสาวอุทัยทิพย์   ธนทิพยเนตร
8. นางเมทินี   จำปาแก้ว
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายต่อพงศ์  พิศพันธุ์
 
1. นายวชิรนาท  ดอนแก้ว
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 9 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอนุชิตา  จินดาขัด
 
1. นายวชิรนาท  ดอนแก้ว
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 29 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวคณิตญา  จินดาขัด
 
1. นายวชิรนาท  ดอนแก้ว
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.83 เงิน 38 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายเดชอนันต์  กำนาค
 
1. นายวชิรนาท  ดอนแก้ว
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 32 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวปรางทิพย์    ตู้แก้ว
 
1. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 36 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธนพนธ์   โนนคำ
 
1. นางเมทินี  จำปาแก้ว
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 39 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายนนทกร   กันสา
 
1. นางสาวอุทัยทิพย์   ธนทิพยเนตร
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวธมลวรรณ   จำรัส
 
1. นายไพฑูรย์  ดวงจันทร์
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 39 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. เด็กหญิงวัชรี  กันทะจันทร์
 
1. นายเอกชัย  ถุงทรัพย์
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวคณิตญา  จินดาขัด
 
1. นายวชิรนาท  ดอนแก้ว
 
78 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวกนกพร   อุดจอม
2. นางสาวกนกพิชญ์  หวังใจ
3. นางสาวกนกวรรณ    เคียงศรี
4. นางสาวกัญจน์ชุติมา   อินจินดา
5. นางสาวกัลยา  เนตรทิพย์
6. นางสาวจิราวรรณ  บุญส่ง
7. นางสาวจุฑามาศ   ทองอิ่ม
8. นางสาวชญานิศา  มะโนเกี๋ยง
9. นางสาวชญาภรณ์    ปินตา
10. นางสาวชนนิกานต์  เครือแก้ว
11. นายชวน    สาจวง
12. นางสาวชุติมา  ใจหา
13. นางสาวณัฐกานต์   สุระบัตร
14. นางสาวณัฐชา  อินจินดา
15. นายธราดล    คำล้อม
16. นายธเนศพล   โสภาบุตร
17. นายนครินทร์    ถาเต็ม
18. นางสาวนภัสสร    แสนแจ้
19. นางสาวนิศารัตน์   ใจบุญ
20. นายปฏิภาณ   ตาอินทร์
21. นางสาวปภัสวรรณ   พรมเขียว
22. นางสาวปรียาพร   ชื่นสมบัติ
23. นางสาวปิยภรณ์   จันตาแปง
24. นายปิยะณัฐ    สมจิตต์
25. นางสาวพัณณิดา    สิทธิสุข
26. นางสาวพิมพ์ชนก   ไชยแก้ว
27. นายมาโนช   โค้คำหล้า
28. นางสาวรัตวรรณ    เต็งรัง
29. นายศราวุธ  ใจนนถีย์
30. นางสาวศิราณี  หม่องอินต๊ะ
31. นางสาวศิริวรรณ    นามขุนทด
32. นางสาวสกาวเดือน  วิริยะเมธี
33. นายสรรเพชร   จิตประเสริฐ
34. นายสรวิศ   ปัญญาสา
35. นายสันติราษฎร์    ทาสี
36. นางสาวสุธาสินี  เสือขำ
37. นางสาวสุภาพร   พูนพิน
38. นายอนุชิต   ถาคุณ
39. นางสาวอรุณี   พริบไหว
40. นางสาวโชติกา   ประทุม
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
2. นางสาวพนอจิตร์   ธนโชติกิติการณ์
3. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
4. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
5. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
6. นายสิทธิเจต    ปิ่นแก้ว
7. นางสาวอุทัยทิพย์   ธนทิพยเนตร
8. นางเมทินี   จำปาแก้ว
 
79 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.33 เงิน 29 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกรภัทร์  กันวันนะ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สถิตย์
3. เด็กหญิงชุติมา  เย็นใจ
4. นายธนวันต์  สมัคร
5. เด็กชายธิติพงศ์  สุขสำราญ
6. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
7. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
8. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
9. นายอุดมศักดิ์  มั่นเหมาะ
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
80 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.66 ทอง 27 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกรกช  ศักดิ์สิทธิ์
2. นางสาวชนกชนม์  ดวงเทียน
3. นายทินกร  นันต๊ะปัน
4. นางสาวปริมประภา  โหราศาสตร์
5. นางสาวรัชนิดา  กันทะสุข
6. นายวันชนะ  ใสสอาด
7. นางสาวศิริลักษณ์  ทุ่งล้อม
8. นายศุภกร  อุ่นกาศ
9. นายสหรัฐ  ไผ่ล้อม
10. นางสาวสุทธนุช  มาบาง
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
81 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายณัฐพล  ยศเป็ง
2. นางสาวดามาส  เรืองฤทธิ์
3. นายธีรวัฒน์   ไกรสร
4. นายศราวุฒิ  ปุ๊ดลอง
5. นางสาวสุมิตรา  ขันคำ
6. นางสาวอังคนา  สมปุก
7. นายเดชา  กระหวาย
8. นางสาวเบญจเรศ  ปิงสอน
 
1. นางสาวกุสาวดี  ประเสริฐสิทธิ์
 
82 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จินดาขัด
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สถิตย์
3. เด็กหญิงชุติมา  เย็นใจ
4. นางสาวลลิตา  พลายแก้ว
5. เด็กหญิงอารียา  แก้วยศ
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วงศ์ทิพย์
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
83 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 31 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนกชนม์  ดวงเทียน
2. นางสาวปริมประภา  โหราศาสตร์
3. นางสาวรัชนิดา  กันทะสุข
4. นางสาวศิริลักษณ์  ทุ่งล้อม
5. นางสาวสุทธนุช  มาบาง
6. นางสาวสุวนันท์  จินดาขัด
 
1. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
84 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 22 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกรภัทร์  กันวันนะ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  เขียวหอม
3. เด็กหญิงชนิตา  สุคันธมาลา
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ใจไว
5. เด็กหญิงทาริกา  สังข์ทอง
6. นายธนวันต์  สมัคร
7. เด็กชายธิติพงศ์  สุขสำราญ
8. เด็กชายนันทนาท  ผาทอง
9. เด็กหญิงวรัญญา  สมฤทธิ์
10. เด็กชายวริธิ์นันท์  จับจ่าย
11. นายศักดิ์สิทธิ์  พ้องพาน
12. เด็กหญิงสิตานันท์  เกิดขุนทด
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุตรศรี
14. นายอุดมศักดิ์  มั่นเหมาะ
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
85 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 15 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายกรกช  ศักดิ์สิทธิ์
2. นายกฤษดา  อู่เงิน
3. นายทินกร  นันต๊ะปัน
4. นายธีรภัทร  คะชา
5. นายพงศกร  ปลาเงิน
6. นายพิชิต  เขียวสด
7. นางสาวภัททิยา  ใบศรี
8. นางสาวมณฑกานต์  ครองราษฎร์
9. นายวันชนะ  ใสสอาด
10. นางสาววิริยาภรณ์  พูลสุข
11. นายศุภกร  อุ่นกาศ
12. นายสหรัฐ  ไผ่ล้อม
13. นางสาวสุวนันท์  ประมูลสิน
 
1. นายธวัชชัย  จำรุราย
2. นางศุภางค์รัตน์  วงษ์สมบูรณ์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.8 ทอง 6 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกิติพิชญ์   ภิวงค์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  กิติสาร
3. เด็กชายพีรภัฒน์  พึ่งน้อย
 
1. นายสุวิชชา   ไตรกิตติคุณ
2. นายเจษฎา    ถิ่นสอน
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายคณิน  คชรินทร์
2. นายอนุชา   จันตา
3. นายเกียรติศักดิ์  เต็มชุ่ม
 
1. นางจันทร์สุรี  สุรินทร
2. นายวีระชัย  สุรินทร
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายกิติพิชญ์   ภิวงค์
2. เด็กชายทวีศักดิ์   กิติสาร
3. เด็กชายพีรพัฒน์   พึ่งน้อย
 
1. นายธนกฤต  รัตนวิมลชัย
2. นายสุวิชชา   ไตรกิตติคุณ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวณัฎฐณิชา   คำอุด
2. นางสาวณิชกมล   เมฆแสน
3. นางสาวพรวิไล   สินรวม
 
1. นายสวัสดิ์    จิตรประเสริฐ
2. นายสุวิชชา   ไตรกิตติคุณ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง 23 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกชพรรณ  กาวิน
2. นางสาวชวัลลักษณ์  ดอกจันทร์
3. นางสาวทิพย์วรรณ  โนใจ
4. นางสาวบัณฑิตา  กังหัน
5. นางสาวปวันรัตน์  ได้ดี
6. นางสาววรรณอนงค์  ข้ามสาม
 
1. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลฉัตร  ถิ่นทิพย์
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  อู่เงิน
3. นางสาวมัชฌิมา  บัวกลิ่น
4. นางสาวสิรินญา  มะลิ
5. นางสาวเกศินี  ชาติสุนทร
6. นายเขมราช  ขอร้อง
 
1. นางภรภัทร  เทพจันทร์
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐดา  กาวีละ
2. เด็กหญิงณัชฌาวี  วงศ์ฺมณี
3. เด็กหญิงผกาวรรณ  ขันวิเศษ
 
1. นางสาวจงพิศ  กาศสกุล
2. นายศุภกิจ  เกษม
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.4 เงิน 43 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวคฑามาศ   ยะคำ
2. นางสาวทิตติยา   ยืนยง
3. นางสาววรรณา   ต๊ะลี
 
1. นายพยุงศักดิ์  แก้วดำ
2. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84.5 ทอง 23 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชานนท์   คุณาคำ
2. นางสาวธารทิพย์   คำวงค์
3. นางสาววรารัตน์   อุดสม
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 11 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวคณภรณ์   กาศเกษม
2. นางสาวอินทุอร   อินต่อม
3. นางสาวแอนนา   เย็นเกษม
 
1. นางพิมลพรรณ  ร่วมบุญ
2. นางสำราญ  ก้งวัตร
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกาญจนา  กองโกย
2. นางสาวรัญชลา  วงศ์ดาว
3. นางสาวสุนันทา  สีขาว
 
1. นางณภัคสุรางค์  พัชรจารุพบชัย
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายนันทวิช  จินดาคำ
2. นางสาวนิรามัย  กาบจันทร์
3. นางสาวศิขรินธาร  หาญชนะ
 
1. นางคันธรัตน์  พลนิรันดร์
2. นางจรัสศรี  กลิ่นหอม
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 31 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวธนพร   พูลพินิจ
2. นางสาววทันยา   เจริญยิ่ง
3. นายสยาม   สียงศ์
 
1. นางสาววารุณี  กอบกำ
2. นางสำราญ  ก้งวัตร
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 31 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรมนูญ  บุญใส
2. เด็กชายพรเทพ  แป้นมุข
 
1. นางนิภาพร  สายวงค์
2. นายสุรศักดิ์  ธนานุศักดิ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 25 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์   ครูวิชา
2. เด็กชายพิชยุทธ   ตามูล
 
1. นายชัยวุุฒิ  คมประดิษฐ์
2. นางบุษยพรรณ   ขันแหลม
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัชพล   กันหอม
2. เด็กชายอภิสิทธิ   ศรีตะลา
 
1. นางสาวนภาพร   สมศักดิ์
2. นางวารุณี  อรุณ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นายนพรัตน์  เชาว์ศิวะบุตร
2. นายผดุงพงค์  วงค์ปินตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  ตาชื่น
2. นายสมบูรณ์  ตนาวรรณ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลุตา  โกยทอง
2. เด็กหญิงเกวลิน  กาศเกษม
 
1. นายณัฐพันธ์  มาลี
2. นางนิภาพร  สายวงค์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.3 เงิน 9 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายฐควรรฐ  ชายป่า
2. เด็กหญิงเจนนิสา  วงค์ไวโรจน์
 
1. นางนิภาพร  สายวงศ์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายจิรพัฒน์  กาวีวน
2. นายพงศ์สิริ  ขำคมเขตร์
 
1. นายปัญญา  สมจิตต์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายปณิธาน  ทองกาบ
2. นายพงศธร  กาศสนุก
 
1. นายปัญญา  สมจิตต์
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 23 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธรรมชาติ   สุรินทร์
2. นางสาวพรทิพย์   ถาป้อม
3. นายสรรเพชร   จิตประเสริฐ
 
1. นางณัฎฐธิดา  จองนันตา
2. นางสาวประกายเพชร   เอ้ยวัน
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 19 โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาววริศรา   เวียนทอง
2. นางสาววิมวิกา   หาญวารี
3. นางสาวสุทธิดา   สุทหนิ้ว
 
1. นายกันยา  อะติถะ
2. นางบุษยพรรณ   ขันแหลม
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 62.25 ทองแดง 34 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาวจริยาภรณ์  เสนคำ
2. นายนิกร  มโนนึก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  ตาชื่น
2. นางสาวอัษฎาพร  ธีรกุล
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  แก้วจีรนันท์
2. เด็กชายวีรพัฒน์  เวียงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสงกรานต์  ตาชื่น
2. นางสาวอัษฎาพร  ธีรกุล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายชนินทร์  เทียนโต
2. นายภาสกร  พากเพียร
3. นายวัจน์กร  ถือนิล
 
1. นางนารี  สุขมี
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายพีรพล   รัตนดี
2. เด็กชายภูวัฒน์  อินประดิษฐ์
3. เด็กชายเดโชชัย   กาวิน
 
1. นายชูชาติ  เด่นถาวร
2. นางสาวนภาพร  สมศักดิ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 28 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายพิทยา  วรรณโชติ
2. นายสมเกียรติ  ธงชัยเลิศ
3. นายสรธัญ  เจริญใจ
 
1. นางนารี  สุขมี
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 70 เงิน 9 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายธัชพล  วงศ์ไวโรจน์
2. นายภาณุวัฒน์  กระเสาร์
3. นายวธัญญู  อินต๊ะเสน
4. นายวรรธนัย  คำพวง
 
1. นางนารี  สุขมี
2. นายอำนาจ  แก้วแดง
 
115 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์หมื่น
 
1. นางวิไลลักษณ์  วันลังกา
 
116 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.2 เงิน 36 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวสมสุดา  อุเบอร์
 
1. นางคนึงนิตย์  ชวนมา
 
117 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงเบญจภัค  จันทร์ศิริ
 
1. นางสาวชุรีพร  ขุนเทา
 
118 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเทพนารี 1. นายจิรายุทธ  รุจิระพงศ์
 
1. นางสาวชุรีพร  ขุนเทา
 
119 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.6 ทอง 20 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย  จันทร์บุญแก้ว
 
1. นางวราภรณ์  พิมพา
 
120 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์    แก้วอ้วน
 
1. นายพนัสชงค์   แนวณรงค์
 
121 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 75.5 เงิน 19 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธนดล   ฝั้นแบน
 
1. นายบุญยืน   ยานะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทวีโชค  ชัยสม
2. เด็กหญิงนุชจรี  กาวิน
3. เด็กหญิงน้ำฝน  นวลวงศ์
4. เด็กหญิงบงกชกร  เวียงนาค
5. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พรมเสน
 
1. นางสาวชิษณุชา  แก้วมา
2. นางสาวสุพัตรา  เพ็งอุดม
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 33 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สมบัติวรรณทนา
2. นางสาวณัฐฌาพร  ขยายเสียง
3. นางสาวมณีกาญจน์  พุทธเกิดพันธ์
4. นางสาวสวรรยา  ตระการไทย
5. นางสาวสิรีธร  ชื่นบาน
 
1. นางอังสุรวดี  ปัพรังษี
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง 25 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณรงศักดิ์  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาววราภรณ์  คงไว
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.83 ทอง 31 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายวิริยะ  ขยายเสียง
 
1. นางสาวจิตตรัตน์  วีระชาติ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนเทพนารี 1. เด็กชายกิตติวรา  จักรยาโน
2. นายฉันฐรัฐ  ทุ่งล้อม
3. เด็กชายฐนวรรษ  ลำใย
4. เด็กชายนฤเบศ  วันสี
5. นายวัชรภัทร  ธรรมจักร
6. เด็กชายศุภวิชช์  จารเขียน
7. นายสุริยา  สุทธิพันธ์
8. นายเนติพงศ์  สลักลาย
 
1. นายสุริยา   ง้าวแหลม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.7 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเทพนารี 1. นายชาคริต  ฝากมิตร
2. นายชาญชิต  ตาวิยะ
3. นายภานุเดช  สง่ากูล
4. นายรัฐพงศ์  สุขุมพานิช
5. นายวิรุฬ  โปร่งใจ
6. นายอภิวัฒน์  ลำใย
 
1. นายธนชัย  เหล่างาม
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันต๊ะตึง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยยศ
3. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  กังหัน
 
1. นางณัฐณิชาช์  ผาทอง
2. นางสาวพรพิมล  ประยูรศรี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 25 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายนพดล   อินทร์ดี
2. นางสาวนริศรา   สุรินทร์
3. นางสาวพีระนันท์   ป้อศรี
 
1. นางดารุณี   วังหา
2. นางสนทยา    คำอ่อน
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายต่อพงศ์  ปัญญาเพชร
2. เด็กหญิงสิริพร  อินแสน
 
1. นางจันทรา  จินดาสถาน
2. นางวิไลวรรณ  พิมสาร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวังชิ้นวิทยา 1. นางสาววนัสฌา  เฉลิมพิพัฒน์
 
1. นางเชิดศิริ  ยาวิลาศ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจริญเกตุ
2. เด็กหญิงปริดา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  วิทยา
2. นายบุญส่ง  สายทอง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นายสุภวิทย์  สถิต
 
1. นายบุญส่ง  สายทอง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 44.44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเด่นชัยวิทยา 1. เด็กหญิงนราธร  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงวรรณิภา  ตาลตา
 
1. นายนัฐพงษ์  แก้วสมนึก
2. นางปริญญาภรณ์  ฝึกหัด
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรราช   สืบมา
 
1. นางสนทยา    คำอ่อน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 14 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เสาร์วรานนท์
 
1. นางสาวกุสุมา  ลีกา
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 32.68 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นางสาวสรารัตน์  อุดทามูล
 
1. นางกรวิกา  เขื่อนเก้า
 
138 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงอรญา   สาสุยะ
 
1. นายเอนก   สุภา
 
139 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวเบญจวรรณ   เพ็ญวิจิตร
 
1. นางสาวดวงเนตร  อ่องละออ
 
140 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวอุษา   ยะจ่อ
 
1. นางเยาวลักษณ์   นุ่มนวล
 
141 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายวิศวกร   ลือยศ
 
1. นางสนทยา  คำอ่อน
 
142 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 6 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กชายขจรศักดิ์   อินทะนัน
2. เด็กชายนัฐพล    รากผักแว่น
3. เด็กชายอภิชาติ    กาเป็ง
 
1. นางดารุณี   วังหา
2. นางสาวอัมพาพร   อุดอิว
 
143 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวรสลิน    ชอุ่ม
2. นางสาววลัยภรณ์   มะหิงคะเสน
3. นางสาวอสมาภรณ์   เครืออินทร์
 
1. นางดารุณี   วังหา
2. นางสนทยา  คำอ่อน
 
144 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายจักรกฤษณ์   ปิยา
2. นายพรชัย    แซ่รี
 
1. นายนเรศ  มั่งมี
2. นายสวัสดิ์  อินทร์ต๊ะวิชัย
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกิตติภพ  โพธิตา
2. นางสาวอรฤทัย   ตุ่นคำ
 
1. นายทรงศักดิ์   สารพันธ์
2. นายทวีชัย  เชียงทา
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา   เลี้ยงถนอม
2. นายไกรสรณ์    จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวจรรยา   ปะนันท์วงศ์
2. นายนเรนทร   คชสาร
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหาร ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา   กอบกำ
2. เด็กหญิงพรรณธิวา    ศรีงาม
3. เด็กหญิงศิริพร    จากน่าน
 
1. นางทองวรรณ    แห่งพิษ
2. นางนลินรัตน์   พริบไหว
 
148 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายกฤษฎา    จาอาบาล
2. เด็กหญิงปทุมวรรณ   ธินวล
3. เด็กหญิงแซนดี้    แซ่เซน
 
1. นางสาวคำมูล   สืบมา
2. นางสาววัลภา   กาแก้ว
 
149 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธีรวัฒน์    หงษ์ทอง
2. นายวรายุทธ   เกษร
3. นายวสันต์   เปี่ยงอ้น
 
1. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
2. นายสิทธิเจต  ปิ่นแ้ก้ว
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายชเณรินทร์   กันทาจ๋อย
2. นายปฏิกรณ์   เม่นเงิน
3. นายสิทธิชงค์   สายใจ
 
1. นายกันยา  อะติถะ
2. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
 
151 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติพร   อ่อนเป็ง
2. เด็กหญิงพูนพิศมัย    อารินแปง
3. เด็กหญิงวิชุรี    ศรีพลวารี
 
1. นางสาวคำมูล   สืบมา
2. นางสาววัลภา   กาแก้ว
 
152 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวสุพรรษา   วงค์เกตุ
2. นายอัษฎาวุฒิ   อินปั๋น
 
1. นางบุษยพรรณ   ขันแหลม
2. นางสาวประกายเพชร  เอ้ยวัน
 
153 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา 1. นายพงษ์สิทธิ์  ยาอิน
2. นายฤชายุ  ศรีขัดเครือ
 
1. นางสาววาสนา  จันตาอุด
 
154 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกรรธิดา    ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงกาญจนา    เครือแก้ว
3. เด็กหญิงทิพเกสร   รินตัน
 
1. นายสมบูรณ์    ดวงแก้ว
2. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
 
155 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 4 โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธนวัฒน์   จันทร์สา
2. นายวัชระ    สุกานนท์
3. นายสุพจน์   กาวีเปิบ
 
1. นายสายัณห์   เปี่ยมงาม
2. นางสาวหทัยรัตน์    อภิวิริยะกูล
 
156 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายอนุพงศ์   ศรีจันทร์กาศ
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คำรัตน์
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร    ยะจ่อ
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
158 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. นางสาวนันทวัน   เมืองน้อย
 
1. นายกิตติศักดิ์   หาญพล
 
159 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลองวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา   พรมมายะกุล
2. เด็กหญิงจิรสุตา   จอมหล้า
3. เด็กหญิงสุชาลิณี   พลอยมณี
4. เด็กหญิงอำพร   เสนอใจ
5. เด็กหญิงอุบลรัตน์   นะฟู
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   จันทร์ใส
 
1. นางสาวพนอจิตร์   ธนโชติกิติการณ์
2. นางสาวมนัสพร  ปวนเอ้ย
3. นางสาวอุทัยทิพย์   ธนทิพยเนตร
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลองวิทยา 1. นายธันยบูรณ์   ชื่นสมบัติ
 
1. นายสมเกียรติ    ดอกพิกุล
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายไพรวุฒิ  ธูปนิ่ม
 
1. นางอุมาวรรณ   สง่างาม
 
162 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางนิมิตรา  แก้วบริสุทธิ์
 
 
163 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางวัชรินทร์  เจริญคำ
 
 
164 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ 1. นางทองสุก  มีทอง
 
 
165 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นางสาวอัญชัน  พันทวี
 
 
166 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายเอกชัย  ใจก๋องแก้ว
 
 
167 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายนิคม  มะยาระ
 
 
168 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษา - - - โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ 1. นายสมบูรณ์  กำปนาด