สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. เด็กชายกลวัชร  แซ่ลี
 
1. นางสาวนริศรา  ยะอิตะ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพัชรี  ทองรศ
 
1. นายพลร่ม  ดอกแก้ว
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงศศินภา  สวนพุฒ
 
1. นางปัณฑารีย์  ต้นกล
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 39 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกาญญารัตน์  สืบด้วง
 
1. นางอารยา  สุขเสน
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายภูมัย  ผูกจิต
 
1. นายยงยุทธ  อุทธิยา
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายจักรพันธ์  ชัยวรรณ
 
1. นางบุษกร  ศรีโชค
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวนฤภัทร  สารวุฒิพันธ์
 
1. นางปราณี  แมตสอง
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวณิฌารี  อิติอินทร์
 
1. นางสุวรรณี  วังใน
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  กมลพันธุ์
2. เด็กหญิงวิภาพร  สอนอุ่น
 
1. นางวิจิตรา  วรรณมาลิกพันธ์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวพัชริฎา  ขุนชุ่ม
2. นางสาวเมขลา  ปัญญาฉลาด
 
1. นางฟองจันทร์  หม้อกรอง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายนิบุณ  วัฒนญาณนนท์
 
1. นางศิริมาส  แก้วบัวดี
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 10 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชนกนันท์  สอนอุ่น
 
1. นางสาววิชญา  เมฆอากาศ
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  บุตรชา
2. เด็กชายฉัตรมงคล  บุญสวรรค์
3. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นหอม
 
1. นางสาวทิพย์พาพร  จันใจวงค์
2. นายนริฏฐ์  ปิยรัตน์เจริญ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายศรายุทธ   ร่องพืช
2. นางสาวสุรีย์พร  ร่องดุสิต
3. นางสาวโสพิศ  จิตใส
 
1. นายทวีศักดิ์  เหล็กกล้า
2. นางพรรลิณี  ขวานเพชร
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปรินชยา  ศรีถาวร
2. เด็กหญิงเวธกา  อุ่นเจริญศรี
 
1. นายลือชัย  วงศ์เจียมรัตน์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 67.17 ทองแดง 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายอนวัช  ทิพย์ประเสริฐ
2. นายไกรวิชญ์  ตรีศักดิ์ศรี
 
1. นางพวงพรรณ  วันมา
2. นางสาววิชญา  เมฆอากาศ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 20 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายนพรัตน์  กับปินะ
 
1. นางสาวปรางมาศ  เมืองพรม
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชลินดา  พยักฆ์เกียรติ
 
1. นายเกษม  พุ่มพวง
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 71.75 เงิน 8 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายพริษฐ์  ใจสุดา
2. เด็กหญิงอภิญญา  ธีระโสภณพิพัฒน์
3. นางสาวแวววาว  ยอดยิ่ง
 
1. นางธาริณี  ระย้าแก้ว
2. นางสุนทรี  จันทร์คำ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวภวิกา  ศรีนวล
2. นางสาวยอดขวัญ  ธรรมสอน
3. นางสาวหทัยภัทร  ศรีจันทร์กาศ
 
1. นางพรพิมล  ฮวดหิน
2. นางสุทธิดา  มหายศนันท์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วเสมอตา
2. เด็กชายพีรวัส  ทองประไพ
3. เด็กหญิงรัษฏากร  ชัยวัง
 
1. นางอุบลศรี  อริยวังโส
2. นางเพชรา  พรหมขันธ์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวชุติมา  ป่าแขม
2. นางสาวพลอย  เสียงเพลิน
3. นางสาวพัชรประภา  นิโลบล
 
1. นางจำเนียร  จินดากาศ
2. นางวัชรีย์  เหมืองจา
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  เตชวงค์
2. เด็กชายณัฎฐกร  แก้วกล้า
3. เด็กชายณัฏฐพัชร  ขอนวงศ์
 
1. นางอุบลศรี  อริยวังโส
2. นางเพชรา  พรหมขันธ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกิตติพงษ์  ยะปะนันท์
2. นางสาวณัฐณิชา  ปาคำ
3. นางสาวภานถชนาถ  มหาวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  เจริญคำ
2. นางเพชรา  พรหมขันธ์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทาปัญญา
2. เด็กหญิงชัญญา  ปัญโญ
3. เด็กหญิงอริสา  คำลือ
 
1. นางสาวจิรนันท์  จิตจง
2. นางวราภรณ์  กาศมณี
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81.2 ทอง 28 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. นางสาวพัชรีภรณ์  จันทร์มณี
2. นางสาวสุรางคณา  ดังก้อง
3. นางสาวอมรรัตน์  เพลิดเพลิน
 
1. นางสาวพรศรี  กองโกย
2. นายโประวรรตน์  ขันติวรพันธุ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายภควัต  ใสสอาด
2. เด็กหญิงศลิษา  พรหมเมศ
 
1. นายมงคล  งามอุดมลาภ
2. นายศักดิ์นิพล  คลี่ใบ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 18 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายรัตนพล  ถิ่นกันทา
2. นายศตวรรษ  ลือโฮ้ง
 
1. นายพินัย  อ่อนดี
2. นางสาวสุวรรณี  ชัยชนะ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 77.28 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายรัชพล  เหล่ารอด
2. นายสงขลา  ศิริทรัพย์โสภากุล
 
1. นายพุทธิพงษ์  อินมีประเสริฐ
2. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75.71 เงิน 10 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายศุภณัฐ  สิงห์ธนะ
2. เด็กชายสุคมัย  สิงห์นันท์
 
1. นายพุทธิพงษ์  อินมีประเสริฐ
2. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายพรภวิษย์  อินรุ่ง
2. นายวิษณุ  นาลงพรม
3. นายสถาปนิก  แก้วเทศ
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
2. นายยุทธศักดิ์  ศรีอินทยุทธ
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  ใจยนต์
2. นายพงศธร  สุขสุเมฆ
3. นางสาวเพชรรัตน์  รัตนชมภู
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
2. นายพุทธิพงษ์  อินมีประเสริฐ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ต๊ะน้อย
2. เด็กหญิงจิราภา  ต๊ะน้อย
3. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  บุตรชา
4. เด็กหญิงรักชินี  ยานการ
5. เด็กหญิงสุนารี  เขียวสลับ
 
1. นายธนพล  วังสมบัติ
2. นางสาวพรทิพย์  บุญรุ่ง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวฉัตรศิรินันท์  สองแคว
2. นางสาวถิราพร  ชุมภูมิ่ง
3. นางสาวนภัสสร  วงศ์คำ
4. นางสาวสุวิชาดา  ใจฉลาด
5. นางสาวอริสรา  ท่าเทศ
 
1. นายธนพล  วังสมบัติ
2. นางสาวพรทิพย์  บุญรุ่ง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกฤตพร  พงศ์ปัญญาเนตร
2. เด็กหญิงกฤติยา  ศรีสมยา
3. เด็กหญิงฐิตาภา  จันทร์มา
4. เด็กหญิงณัฐธรินันต์  ตระกูลกฤตศิลป์
5. เด็กหญิงมธุรส  รักชาติ
 
1. นายไกรศร  สิงห์บุตร
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายทัศนะ  รางเงิน
2. นางสาวปวีณา  ปัญญาเวช
3. นางสาววารุณี  กาศสกุล
4. นางสาววีรญาภรณ์  สอนทิ
5. นายศักนรินทร์  บุญทรง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  พงษ์หนาด
2. นางสาวสุพัตรา  ตาคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 74.76 เงิน 38 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธิติกุล  อิ่นศิริ
2. เด็กหญิงภรทิพย์  วงศ์หนายโกฎิ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  เสียงดี
4. เด็กหญิงอนงค์  คำวรรณ
5. เด็กชายไกรวุฒิ  นิธิกรโกศล
 
1. นายสมชาย  แสงสร้อย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนกวรรณ  ค้างสี
2. นายกฤษณพงศ์  บุญจันทร์
3. นายกิตติพงศ์  ดวงแก้ว
4. นางสาวกุลปริยา  สุรินทราบูรณ์
5. นายคมชาญ  ตรีเทพชาญชัย
6. นางสาวจารุวรรณ  ศรีจันทร์
7. นายจิรายุทธ  เสียงดัง
8. นายชัยธวัช  พันธ์รัตนสุขกุล
9. นางสาวดารารัตน์  บุญเรือง
10. นายทศพล  เวียงคำ
11. นางสาวนันทนากร  ปัญญานะ
12. นางสาวปรียาลักษณ์  กระเสาร์
13. นางสาวพรชนก  ศรีเจริญ
14. นายพฤทธิ์  ทรวงแก้ว
15. นายมั่นคง  มีเหลือ
16. นายวรวัฒน์  ทะนันชัย
17. นางสาววริศรา  ฝั้นคำมี
18. นายเจษฎา  ก้อนคำ
 
1. นางนงคราญ  กลั่นบุศย์
2. นายวิสุทธิ์  สิทธิอักษร
3. นางสุกัญญา  วุฒิเจริญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายเตชิต  สุขวัฒนานนท์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ก้อนแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 11 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิพย์  ใจฉ่ำ
 
1. นางวีณารัตน์  พรมมา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.75 เงิน 23 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กหญิงดาวธิดา  กาทองทุ่ง
2. เด็กชายศุภชัย  มุ้งทอง
 
1. นายพิเชฐ  ธีระวัฒนประสิทธิ์
2. นางวันเพ็ญ  ถานะวุฒิพงษ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 74.25 เงิน 28 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวลักขณา  ฝากมิตร
2. นายวราวุฒิ  จันจันทร์
 
1. นางอารีรัศฌิ์  พงศ์พัฒนะนุกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวกมลชนก  ยิ้มฉาย
2. นางสาวจรัสรวี  สุรวงศ์
3. นางสาวธมลวรรณ  ชนิตรนันท์
4. นางสาวนัทสิมา  วงศ์ศิริ
5. นางสาวนิตย์ประภา  คิดชอบ
6. นางสาววิโรชินี  ใจเดช
7. นางสาวศศิวิมล  จิตรใจ
8. เด็กหญิงศุภนุช  ไวทยาสิน
9. นางสาวศุภีพิชญ์  ทองประไพ
10. นางสาวสุดารัตน์  บุญเรือง
 
1. นางสาวนิตยา  คำหน่วย
2. นายอานนท์  กัวตระกูล
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิราพร  ผาทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  เวียงแก้ว
3. เด็กหญิงฐาปณีย์  กัณฑเจตน์
4. นายดารินทร์  ขัดสี
5. นางสาวธนิดา  ซุนตระกูล
6. นางสาวนันทัชพร  โนจักร์
7. เด็กหญิงปณัฐกานต์  วีรกุล
8. เด็กหญิงพรนภา  กุลสุ
9. เด็กหญิงพลอยสวย  ถุงเงิน
10. นางสาวมณธนัฐ  ชุ่มทวี
11. นายมาวิน  วงศ์เจียมรัตน์
12. นางสาวรัตนาภรณ์  ลือโฮ้ง
13. เด็กหญิงวริศรา  ฤทธินนท์
14. เด็กหญิงโชษิตา  ชมเชย
15. นางสาวไอริน  พลาณิชย์
 
1. นางสาววัลลิกา  อ่วมทิพย์
2. นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์
3. นางสุจิตรา  หมีวงษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.7 ทอง 5 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  เครือแก้ว
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  ทาหนัด
3. เด็กหญิงอรณิชา  มณีจักร
 
1. นางพัชรินยา  จันกัน
2. นางสุดารัตน์  วงศ์จ๋า
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.68 เงิน 30 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีเมืองแก้ว
2. นางสาววรรณนิศา  แนวเมือง
3. นายวิชัย  ปันเถื่อน
 
1. นางสาวบานบุรี  คำลือ
2. นางอรทัย  อุทธะยาน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. เด็กชายสุรศักดิ์  สุทธนะ
2. เด็กหญิงอธิติญา  ปี่อาทิตย์
 
1. นางสาวมาลี  คำมีสว่าง
2. นางสาวรัตติพร  เสาจินดารัตน์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวธวัลรัตน์  เสมียนเพชร
2. นางสาวอรปรียา  วงศ์ดาว
 
1. นายอัศวิน   กาวี
2. นายเสนอ  กาศเกษม
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายชญานนท์  ชมใจ
2. เด็กชายณัฐพงศ์  อุ่นเรือน
3. เด็กชายภูตะวัน  เขียวเจริญ
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
2. นายวรวุฒิ  แก้ไข
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  ใจงาม
2. นางสาวชนกานต์  ขันทะบุตร
3. นางสาวธวัชญาภรณ์  ร่องอังจันทร์
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงญาดา  ศาสตร์นอก
 
1. นายสุรีชัย  ศาสตร์นอก
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายเฉลิมพล  เขตหล่าย
 
1. นายมิตร์ชัย  ดวงคำ
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 21 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวศุจินธรา  นิเต
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ปันต่า
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 1. นายทศพร  ขอนเพ็ชร
 
1. นายวิภพ  แก้วรากมุข
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงดวงนภา  แสนย่าง
2. เด็กหญิงศุภนุช  แซ่ว่าง
 
1. นางณัฏฐกานต์  ขันทอง
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายชานน  คำมูล
 
1. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชญานิศ  สุรินทร์
 
1. นายกิตติพงษ์  กงจีน
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนภูมิ  สีโวหะ
2. นายภูวรินทร์  เชิดฟ้อน
3. นายเกียรติพงษ์  กำบังตน
 
1. นายพรศักดิ์  สิงห์น้อย
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกลวัชร  ขาวสะอาด
2. นายนายศักดิ์สิทธิ์  วรรณรัตน์
3. นายพงศกร  ทิพลือจักร
 
1. นายพรศักดิ์  สิงน้อย
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เพ็งเพชร
 
1. นายบุญยงค์  สังข์วรกุล
 
62 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นายธีรวัฒ  วงค์ทอง
 
1. นายนวรัฐ  วรินทร์
 
63 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 8 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายนวภูมิ  ประทุม
 
1. นายดิเรก  ทับเนตร
 
64 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายชนนต์  สิงห์นันท์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายจีรพงศ์  หม้อกรอง
 
1. นายวรวุฒิ  แก้ไข
 
66 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายชัยภักดิ์  พริบไหว
2. นางสาวณัฐณิชา  นรเดชานันท์
3. นายณัฐวุฒิ  คำชัย
4. นายตะวัน  เกษามา
5. นายธนา  วัฒนเสาวลักษณ์
6. นายธัญพิสิษฐ์  ปันวัง
7. นางสาวปวิชญา  พรหมรักษ์
8. นายวัฒนะ  เจริญบุญ
9. นางสาวเเพรวพรรณ  มาลาพล
 
1. นางสาววัชราวดี  เเสงทอง
2. นางสุกัญญา  วุฒิเจริญ
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงกฤติยา  วันมหาใจ
2. นางสาวกาญจนา  เครือแก้ว
3. นายกิตติชัย  แสนย้าง
4. นายกิตติพล  เหลื่อมทน
5. เด็กชายกิติศักดิ์  สมอุ่น
6. นางสาวกุลธิดา  สุขผ่อง
7. เด็กชายจตุรวิทย์  เกตุศรี
8. นายชาญชัย  ปัดเป่า
9. นางสาวณัฐภัสสร  แสงคำมา
10. นางสาวทักษิวากรณ์  ธรรมสรางกูร
11. เด็กหญิงธันยชนก  ถิ่นสุข
12. นายนนธวัช  หล่ายแปด
13. นางสาวนภัสชล  เรือนคำ
14. นายบรรณรต  แมตสอง
15. นายปฐวี  แสนย้าง
16. นายพลพล  คำเหลือง
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิศาลทรัพย์
18. นายพัฒนพงษ์  ดอกหอม
19. นางสาวพิกุลทอง  ย่างรวิไพศาล
20. นางสาวพิณลักษณ์  กุลวงศ์
21. นางสาวพิสมัย  ฉลาดเลิศทวี
22. นายภรัณญู  ขอบรูป
23. นางสาวภัทรารัตน์  พลแหลม
24. เด็กหญิงมณิชญา  สุดประเสริฐ
25. นางสาวฤดีมาศ  เกตุรักษ์
26. นางสาวลัดดาวรรณ  เสนาคำ
27. นางสาววรวรรณ  พลวงศ์ษา
28. นางสาววราภรณ์  สุขมะโน
29. นายวัชระ  ติปิก
30. นายศุภวัทน์  วุฒิ
31. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ลักษณะ
32. นายสุรศักดิ์  ฤทัยโสภา
33. นายอนิรุทธิ์  เหมืองหม้อ
34. นางสาวอภิมล  แสนย้าง
35. นายเกริกพล  ละอุ่ง
36. นายเกรียงไกร  ใจธรรม
37. เด็กชายเจษฎากรณ์  มะโนโฮ้ง
38. เด็กชายเนติพงษ์  แก้วเกตุ
 
1. นายณัฐชา  เด็ดขาด
2. นายดำรงค์  อินทร์ขุน
3. นายธนานันท์  ทองแสน
4. นายวัฒนา  ศิลปสนธยานนท์
5. นางศรีสุพรรณ  จันทนสมิตร
6. นายสุทธิพงษ์  เผื่อนอารีย์
7. นายสุวิทย์  ปุ่นเจริญ
8. นายเจษฎา  อุดถาน้อย
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 20 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปลาลาศ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วงศ์สูง
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 39 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  เกิดสิน
 
1. นายอุทัุย  ศักดิ์ทอง
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ใจนันท์
 
1. นายประสาทพร  เสนาสุทธิพร
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.66 เงิน 39 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 1. นางสาวกชนุช  แซ่ย่าง
 
1. นางสายสุนีย์  สายถิ่น
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายทศพล  กาทองทุ่ง
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.66 เงิน 36 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐพงศ์  เป็นโตน
 
1. นายบุญยงค์  สังข์วรกุล
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 21 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงธนัชชา  เพ็งเพชร
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุชานันท์  นาควิจิตร
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  หอวิจิตร์
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายประวิทย์  เมธาประสิทธิ์
 
1. นายปิยะพงษ์  อินหลี
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.5 เงิน 25 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  คุ้มทรัพย์
 
1. นายพนม  อาจคงหาญ
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายสมรักษ์  ไชยชิน
 
1. นางสุวพร  รัตนชมภู
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 29 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัญติกาล  จันทร์ภิรมย์
 
1. นายสำเริง  ดวงแก้ว
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่    
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ฟักเงิน
 
1. นางขนิษฐา  มาบุญธรรม
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นางสาวสุธิดา  เหมืองอุ่น
 
1. นางสาวศรัญรัตน์  พงษ์พานิชยกุล
 
84 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.32 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณฐกร  สวนสวรรค์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เมฆคะ
3. เด็กชายธนกฤต  ขัตติโย
4. เด็กหญิงธนัชชนก  แสงสร้อย
5. เด็กชายธนาธิป  จันลำนาด
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  กันทะชัย
7. เด็กหญิงนิธิปรียา  สมบุตร
8. เด็กชายสรวิชญ์  ภักดีอาษา
9. เด็กชายเฉลิมรัฐ  ขัดแก้ว
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ยศวิศววัฒน์
 
1. นางรัชนีวรรณ  เกิดสวัสดิ์
2. นางสาวศศิลดา  มูลเมือง
 
85 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.98 ทอง 9 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ไชยวงศ์
2. นายชาติมนตรี  วิริยสังวรกุล
3. นางสาวธัญญา  อุตธรรมชัย
4. นายพงศ์ภรณ์  พุทธิวุฒิ
5. นางสาวลลิตภัทร  อุดสี
6. นางสาวลักษิกา  อุดสี
7. นางสาวศศิธร  ขอนดอก
8. นายอนุสรณ์  อุษา
9. นายอัครเทพ  ฟองแก้ว
10. นายเสกสรร  คำมณี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
86 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  คำแจ้
2. เด็กหญิงธีรารัตน์  วรินทร์
3. เด็กชายพงศกร  สุขใหญ่
4. เด็กหญิงรักษยาภรณ์  ถานะวุฒิพงศ์
5. เด็กหญิงรุจินันท์  สุปัญญา
6. เด็กหญิงวิภาวี  อิ่มประไพ
7. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ม้าแก้ว
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ยอดสิริสุข
 
1. นางสาวจิตญาดา  กาศโอสถ
2. นางสาวชลธิชา  กรสมบัติ
 
87 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จินารักษ์
2. เด็กหญิงกรุณาวดี  กันทะวงศ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มันทะเล
4. เด็กหญิงญาณิกานต์  คำชั่ง
5. เด็กหญิงทิวารัตน์  ใจรัก
6. เด็กหญิงมุทิตา  ใฝ่ใจ
7. เด็กหญิงโยธกา  บุญยงค์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
88 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวณัฐชดาภรณ์  เสนา
2. นางสาวธิดาลักษณ์  ทรัพย์มามูล
3. นางสาวพุทธชาด  ใจกล้า
4. นางสาววาสนา  ศรีผ่อง
5. นางสาวอารยา  เขียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
89 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกนกพร  วงษาไฮ
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โลหะเวช
3. เด็กหญิงจามรีย์  จักรเงิน
4. เด็กหญิงจิดาภา  รัตนภาค
5. เด็กหญิงชมพูนุช  แผ่นทอง
6. เด็กหญิงชลลดา  ภิญญวัย
7. เด็กชายชโยดม  จันทร์จารุพงศ์
8. เด็กหญิงณัฐชนันท์  ดวงก้อน
9. เด็กหญิงณัฐริกา  สุรัฐติกุล
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรัณยุตานนท์
11. เด็กหญิงมนรดา  บุญศิริ
12. เด็กหญิงรณพร  เหล่าตระกูล
13. เด็กหญิงศรัณย์พร  ฟองศรันย์
14. เด็กหญิงสุภัสรา  ใจคอดี
15. เด็กหญิงเชิญจุติ  จิรลิขิตวงศ์
16. เด็กชายเซฟ  ไซสวัสดิ์
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายวินัย  ภาคาผล
3. นายสนิท  ธิราช
4. นางอรพรรณ  บัววัฒน์
 
90 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายชญานนท์  กันทะสอน
2. นางสาวณฑริกา  วงค์ฉายา
3. นายณพัชร  บรรลือ
4. นางสาวธนภรณ์  จตุจินดา
5. นางสาวธิดารัตน์  อะจิมา
6. นางสาวนภัสภรณ์  โฮ้งจิก
7. นางสาวผกามาศ  แย้มแขไข
8. นางสาวมัลลิกา  อนุขุน
9. นายวุฒิชัย  บุณยาขุ
10. นายวุฒิภัทร  วุฒิโอสถ
11. นางสาวศตพร  วงศ์ถาวร
12. นางสาวศศิธร  คมขำ
13. นางสาวศัสยมน  โตดิลกเวชช์
14. นางสาวศุภาพิชญ์  ภูสุภา
15. นางสาวสุวิมล  งามขำ
16. นายเชตุพน  แผ่นทอง
 
1. นางกฤษณา  กาญจนสุระกิจ
2. นายบรรดาล  วันมา
3. นางสาวพรประเสริฐ  ม่วงมูล
4. นายพิชิต  พงศ์พัฒนะนุกุล
5. นางภัทราภรณ์  สุวรรณภาพ
 
91 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.2 ทอง 14 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายกมล  จันทาพูน
2. นายคมกริช  เขียวชะอุ่ม
3. นายฉัตรชัย  บุญทวี
4. นายชลพรรษ  อนันชัย
5. นายไชยวัฒน์  ขอนแปลง
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิริคำ
2. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 โรงเรียนวังฟ่อนวิทยา 1. สามเณรนัทวัฒ  ทาวรรณ
2. สามเณรนัทวุฒ  ทาวรรณ
3. สามเณรอนุพงศ์   ต่อกัน
 
1. นายนิเรศ  สมอุ่น
2. นายวีระยุทธ  แพทย์สมาน
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวจริยา  คำปินตา
2. นายนารีนาฎ  สงเปลื่อง
3. นางสาวอนุชรัตน์  รัศมี
 
1. นางนิภาพร  กันยะมี
2. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกฤตยา  เดชธรรม
2. เด็กหญิงจิตอาภา  ใจกลม
3. เด็กหญิงนันทวัน  ยามดี
 
1. นางจรีรัตน์  ประสพพันธุ์
2. นางจิรประภา  ไตรกิตติคุณ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุขวัฒนานนท์
2. นางสาววรวรรณ  อุดทก
3. นางสาวสิลาวรรณ  ม้าทอง
 
1. นางสุรางค์  ถิ่นสุข
2. นางสาวอนุศร  วงค์งาม
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 79 เงิน 37 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นายคุณากร  เทพละออ
2. นายธีรเมธ  เพ็ชรหาญ
3. นายพยอม  ชุ่มเชย
4. นางสาวรุ่งระวี  ลักษณะ
5. นางสาววินัสิรินธร  ต่อมแก้ว
6. นางสาวสุทธิดา  ใจดี
 
1. นางพิมพ์พรรณ  พรหมศิริแสน
2. นางลัลน์ทริมาล  วงศ์บุรี
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง 11 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เมฆอากาศ
2. เด็กหญิงนฤมล  คุ้มเนตร
3. เด็กหญิงปอหทัย  โชคอำนวยพร
4. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีนิล
5. เด็กหญิงวิสาลินี  สุขทรัพย์
6. เด็กหญิงสิดาพร  ประสุทธิ์
 
1. นางดารีวัลย์  มรรคเจริญ
2. นางสาวองุ่น  แซ่เฮง
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นางสาวชลธิชาพรรณ  สุขโชติ
2. นางสาวทวีพร  กาวีเศษ
3. นางสาววาณิษา  ธรรมจักร์
 
1. นางนพรัตน์  สำลี
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัฏฐวรรณ  ฉัตรอุดมกุล
2. นางสาวพิชญา  เกษม
3. นางสาวอนุสรา  มะโนโฮ้ง
 
1. นางสาวนงเยาว์  กวาวปัญญา
2. นางสาวองุ่น  แซ่เฮง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงนิจสุดา  สุรินทร์รัฐ
2. เด็กชายศุภการ  อุปกิจ
3. เด็กชายสุรศักดิ์  กาทองทุ่ง
 
1. นางวิภาพร  ไตรวุฒานนท์
2. นายหัตถชัย  มาบุญธรรม
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 88.75 ทอง 6 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายณัฐพงษ์  ท้าวบุญชู
2. นางสาวบุศรินทร์  ง้าวแหลม
3. นายศิวนาถ  สมศักดิ์
 
1. นายทองดี  ดอยลอม
2. นายหัตถชัย  มาบุญธรรม
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  ประกอบการ
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  อำปิยะ
3. เด็กหญิงวโรชา  รักโสม
 
1. นางสาวอรวรรณ  หอมขจร
2. นางเบญจพร  จะเฮิง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจุฑารัตน์  โกสินทร์
2. นางสาวณัฐริญา  หางศร
3. นางสาวนิภาพร  ส้มส้า
 
1. นางผ่องพรรณ  เหล่ารัดเดชา
2. นางเบญจพร  จะเฮิง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง 7 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  รัตนศรีดอนชัย
2. เด็กหญิงณธิดา  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สายถิ่น
 
1. นางจินตนา  อินทปัญโญ
2. นางณัฐิญาภรณ์  วิทยวิชาอนันต์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 1. นางสาวรติพร  ฉันทากะโร
2. นางสาวสายฝน  พรหมหาญ
3. นางสาวสาวิตรี  มลศิลป์
 
1. นางสาวกัลยากร  เชวงสุข
2. นางชนมน   ศักดิ์ดี
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 1. นางสาวจารุภา  ตาแสง
2. นางสาวพิชชาทร  รังสรรค์
3. นางสาวอัมภวรรณ  แสนกือ
 
1. นางสาวปฏิมา  นาครักษ์
2. นางสาวอุดมลักษณ์  ไหวเคลื่อน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นางสาวชลธิชา  เชื้อประทุม
2. นายณพชร  พลสวัสดิ์
3. นางสาวพรชิตา  กงจักร
 
1. นางเรณู  มากมาย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายชยันต์  เมือกเต็ม
2. นายภูสมิง  ชื่นบาน
3. เด็กชายสิวานันท์  ศรีทัน
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 22 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวนภัสชล  เรือนคำ
2. นายพฤทธิ์  พรหมเมศ
3. นางสาวรุ่งทิวา  หนองหลิ่ง
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายบุญธิภัสร์  ศรระวัตร
2. เด็กชายสิรวัชญ์  วังแก้ว
 
1. นายศศกร  เฟื่องนิคม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จงรักษ์
2. เด็กหญิงพิมไพลิน  ฟูอานันท์
 
1. นางสาวปวีณา  แนววงศ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายณัฐกมล  ศรีปณิธาน
2. เด็กชายอัคนี  ภิญญวัย
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 1. นายปรียาภัฒน์  ศรีผึ้ง
2. นายวิชชากร  ฆ้องคำ
 
1. นางสาวเขมจิรา  ทองประไพ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจวงค์
2. เด็กชายนิติภูมิ  อุ่นอารมย์
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 29 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายอิทธิพร  แก้วอำไพ
2. เด็กชายเบญจพล  สังเวียนวงศ์
 
1. นายกิตติพัทธ์  สันป่าแก้ว
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงรัตนาวลี  จันทร์ฉ่อง
2. เด็กหญิงโชษิตา  คำปาแฝง
 
1. นายกณิกนันต์  ดอกบัว
2. นางรัตนา  ทิพย์วังเมฆ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวลักษณารีย์  ดวงตาดำ
2. นางสาวโกลัญญากรณิศ  สุภัคจารุพงศ์
 
1. นายภานุพันธุ์  ภาคาผล
2. นายรัตนศักดิ์  เขื่อนธะนะ
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 46.4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายมัจฐพงศ์  มหาวัน
2. นายอดิศวร  กัวตระกูล
 
1. นางสาวอภิรมย์  สุปรียสุนทร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชำนาญ
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ถาหมื่น
3. เด็กหญิงวทันยา  คำจุลลา
 
1. นายจักรกฤษณ์  กังหัน
2. นายนคร  ฉลวย
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 28 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัชชา  ปัทมาภรณ์พงศ์
2. นางสาวสุพิชญา  แสงทองพิทักษ์
3. นางสาวเพชรไพลิน  เวียงนาค
 
1. นายจตรนต์  สายอุต
2. นางประกายแก้ว  เสียงหวาน
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายวิณวัตร์  ศรชัย
2. นายอนุสรณ์  ยุทธแสน
 
1. นางสาวอภิรมย์  สุปรียสุนทร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายรักชาติ  พอจิต
2. เด็กชายสิรวิชญ์  อุปการ
 
1. นางสาวอภิรมย์  สุปรียสุนทร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายพฤกษ์  โสภาวัน
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญจำมา
3. เด็กชายสิริปัญญา  ทองคำ
 
1. นายกสิทธิ์ธนาเดช  มาผิว
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายจิร์ภาวัฒน์  พุ่มน้อย
2. นายธวัชชัย  จันตา
3. นายศุภกร  ทิพเดช
 
1. นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  เทศะ
2. เด็กชายภาติยะ  สระทองคุ้ม
3. นายศักดิ์สิทธิ์  สีแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นายวีรพงษ์  วรรณสมพร
2. นายสิรดนัย  ขันทะรักษ์
3. นายอนุสรณ์  ไชยปุระ
 
1. นางวิไลลักษณ์  แสนเสนา
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยคำ
2. นายกษมา  สุทธิลักษณ์
3. นายจิตราภรณ์  แสนเสนา
4. นางสาวนันทวัน  ธรรมยศ
 
1. นายคุณากรพงศ์  คุณณัฐวรางค์
2. นางนวลพรรณ  คมขำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 9 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  มหาวงศ์
2. นางสาวชนัญดา  คำเหลือง
3. นายพิเชษฎ์  นันทบุตร
 
1. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
2. นายไพทูลย์  แสนเสนา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนสองพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  แม่หล่าย
2. นายทศพล  ประจงจิตร
3. นางสาวภริตพร  กองคำ
 
1. นายนรินทร์  เชื้อหมอ
2. นายพิทักษ์  วงษ์รีย์
 
130 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บรรเทา
 
1. Mrs.Elena  Quiapo
 
131 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 38 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจิตตินันท์  จรัสวรภัทรปภา
 
1. นางแสงทอง  ศิลาแก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงโอบอ้อม  โอภาสพันธุ์
 
1. นายสุธี  ทองวัง
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายสิรภพ  คูณเจริญสุข
 
1. นางสาวประไพศรี  ห่านตระกูล
 
134 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  บุญเทียม
 
1. นางสาวนันท์นภัส  จินดาคำ
 
135 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.2 เงิน 29 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสวิชญา  รวมทรัพย์
 
1. นางนพมาศ  หาญยศ
 
136 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 10 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ชูมณี
 
1. นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74.5 เงิน 20 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวศุภานัน  เดชะปักษ์
 
1. นางสายพิน  รุ่งวัฒนะกิจ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.2 เงิน 9 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวณัชช์ศศิ  แสงวรนิตย์
 
1. นางสาวกาญจนา  ไชยประพันธ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายก้องภพ  วงศ์ประทานชัย
2. เด็กชายธนาวิชญ์  ธรรมจักร
3. เด็กชายนรภัท  ตั้งคงภัทร์
4. เด็กชายนิติกร  ก๊กไม้
5. เด็กหญิงอภิชญา  เวชปัญญา
 
1. Mrs.Elena  Quiapo
2. นางสาวพิชภัค  สายสนองยศ
 
140 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 17 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายนรงค์ฤทธิ์  นาทิพย์
2. นายศาสตรา  วังกาษร
3. นางสาวศุภศิริ  แก้วมา
4. นายอัษฎาวุธ  แกล้วกล้า
5. นายอุกฤษ  ทั่งพรม
 
1. นางกำไล  ปัญญานันท์
2. นายสมบัติ  ประสงศ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.17 ทอง 24 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนทัต  สาใจ
 
1. นายอัครเดช  สอนอุ่น
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81.17 ทอง 29 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. นางสาวนรีกานต์  อินทร์ศิริ
 
1. นายอัครเดช  สอนอุ่น
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  ธิสม
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุขวิเศษ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายเศรษฐพงศ์  แก้วศิริพันธุ์
 
1. นายณภดล  ขุมเพ็ชร
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 1. เด็กชายชาตรี  ศรีวิลัย
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์ศักดิ์
3. เด็กชายนที  หงษ์สิบแปด
4. เด็กชายนพดล  หงษ์สาม
5. เด็กชายศิวณัฐ  ศรีตาแสน
6. เด็กชายสวิตต์  สายเส็น
7. เด็กชายสุธี  แก้วมณีบุตร
8. เด็กชายอมรินทร์  ชลสยอง
 
1. นายฤกษ์ชัย  จักรพรพงศ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชูตินันท์  สุวรรณผึ้ง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แสนอุ้ม
3. เด็กหญิงบุษบา  เมฆยะ
4. เด็กชายปภินวิทย์  อินแปลง
5. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แสนยศ
6. เด็กหญิงลักษิกา  เอี่ยมสะอาด
7. เด็กชายวุฒิเกียรติ  เวทมนต์
8. เด็กหญิงศศิปรียา  หล้าคำมี
9. เด็กหญิงอาภัสรา  หล่ายข้าม
10. เด็กหญิงเณธิฌา  แม่นธนู
 
1. นางวิภาดา  สุขสบาย
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกนกพล  มงคล
2. นายกีรติ  กรุงศรี
3. นางสาวจิตตาภรณ์  เข็มวิชัย
4. นายณัฐนนท์  ปัญญาไวย
5. นายนฤเบศ  เนตรทิพย์
6. นายปกป้อง  ทะนันชัย
7. นายรัฐกฤษฎิ์  ตันติวัชรีกุล
8. นายศักดิ์ชัย  เวียงทอง
9. นางสาวอภิวันท์  หนองปกติ
10. นายอาณัฐชัย  ชุ่มเชื้อ
 
1. นายอดุง  สุคันธะมาลา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์ฉาย
3. เด็กชายชนภัทร  ทองวิภาวรรณ์
4. เด็กหญิงรสริน  ทะตัน
5. เด็กชายเจตนิพันธ์  ภิญโญ
 
1. นางนงนุช  บุญกังวาน
2. นางสาวบุษบา  ทองคำ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 24 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกรกช  ทนันชัย
2. นายตรัณ   ตระกูลสว่าง
3. นายรักษิต  สาใจ
4. นางสาววนัสยา  ผลเจริญ
5. นายวิชญพล  เมืองคุ้ม
 
1. นางมารศรี  เอื้ออรุณ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวธัญชนก  วงศ์ฟู
2. เด็กหญิงพิชญา  อภัยกาวี
3. เด็กหญิงวิชิตา  วิชาวุฒิพงษ์
 
1. นายวิทยา  ปันแก้ว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวนันทวัน  วงศ์ตา
2. นางสาวนุจรีย์  พิทยากิต
3. นางสาวอนุชตรา  ต๊ะม่าน
 
1. นางพินพนอ  กัลยาประสิทธิ์
2. นางสาวสิริกร  ไชยมา
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. เด็กชายทัตพงศ์  ดวงก้อน
2. เด็กชายสันติชัย  ของทิพย์
 
1. นางสาวธันย์นิชา  ตุ้ยดี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 1. นางสาวจินตชนก  ทองศิริ
 
1. นางสาวทัศนีย์  สายโสภา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กชายศาสตรพล  สมใจ
2. เด็กชายเจษฎา  ประภาเวทย์
 
1. นางพวงพรรณ  วันมา
2. นางวชิรภานันท์  ขันคำต๊ะนันท์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. นายกันตวิชญ์  อุทธิยา
 
1. นางสาววิชญา  เมฆอากาศ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงณัฐมน  สกัญญา
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  สุนันต๊ะ
 
1. นางบัวนำ  ปิ่นชัยพัฒน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 77.78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 1. นางสาวพรสวรรค์  โพธิเสน
 
1. นางอัญชลี  อินทรชัย
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. เด็กหญิงวิรากานต์  กิตติบวรกุล
 
1. นางสาวฐิติกาญจน์  กาศลังกา
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 71.71 เงิน 17 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาววริษา  ชัยนะเลิศวงศ์
 
1. นางสาววิมลพรรณ  จดจำ
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสิริวิมล  โฮ้งจิก
 
1. นางรุ่งนภา  ขจีจิตร์
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60.2 ทองแดง 7 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายกมลนัทธ์  ใจตรง
 
1. นางนริศรา  หงษ์หนึ่ง
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 8 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิทย์  วิยะ
2. เด็กชายชุติภาส  อาดแก้ว
3. เด็กหญิงณิชกานต์  ชนสยอง
 
1. นางนัฐวรรณ  ฬาทอง
2. นางศิริพร  วัฒนสัจจานุกุล
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวอรัชพร  กันสืบ
2. นางสาวอรุณรัตน์  อริยะวงศ์ทอง
 
1. นางจิราภรณ์  อริยะวงศ์ทอง
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.66 ทอง 5 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กชายจีรทีปต์  วันสนุก
2. เด็กชายปณชัย  ตันติ
3. เด็กชายวรวัจน์  สุนันวิริยกุล
 
1. นางสาวราตรี  ไหวเคลื่อน
2. นางสุวรรณี  สายสุยะ
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายจอมพล  เรือนคำ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดาวนัน
 
1. นางภัคมาลย์  ลัมพะบุตร
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวุฒิ  กาศมัยจันทร์
2. เด็กชายภาสกร  เศวตปริช
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ใจชื่น
 
1. นายยุทธยา  ขัดสม
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนเมืองแพร่ 1. เด็กหญิงกิตสุดาพร  สิงห์หล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงอาภาศิริ  ธิบุตร
 
1. นางสาวมณีภัทร  บุญชู
2. นายวิทย์  ศรีชมภู
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. เด็กชายจิรเดช  ถิ่นแถลบ
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ระวิรุ่ง
 
1. นายปฐวี  มณีวงศ์
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 1. นายศิริศักดิ์  สีตื้อ
 
1. นายประเสริฐ  สมวงศ์
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 73.6 เงิน 5 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวสุพรรณี  ฟูบุญมา
 
1. นางจีรพรรณ  สรรเสริญ
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดรำไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  กันเสย์
2. เด็กชายนันทนัท  มะยาระ
3. เด็กหญิงปณิดา  คมคาย
4. เด็กหญิงอ้อมปวีร์  คิดชอบ
 
1. นางอมรพรรณ  สุชนก
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง 4 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 1. นายเจษฎา  หล้าโลก
 
1. นายทนงศักดิ์  สุชนก
 
174 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางวิบูลย์สิริ  ไทยภักดิ์
 
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นายคล้าย  สีสัน
 
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสายพิน  รุ่งวัฒนะกิจ
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 1. นางสาวจรรยา  มโนรส
 
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่