สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์ทอง
 
1. นางโฉมยงค์  ดำแป้น
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 1. นางสาวพลิกา  ต่ายเพ็ง
 
1. นางสุภาภรณ์  อาจผักปัง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  นาเมฆ
 
1. นางปรียาลักษณ์  จันทร์คำ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวศรัญญา  เมื่อเกิด
 
1. ดร.สุระพี  อาคมคง
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 29 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชไมพร  มุกดา
 
1. นางปรารถนา  แจ่มอ่วม
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 8 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกาญจนา  อาจเอก
 
1. นางปรารถนา  แจ่มอ่วม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายฐิระโชติ  กุลน้อย
 
1. นางยุพาภรณ์  รุ่งจำรัส
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 76.9 เงิน 20 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  แก่นพิทักษ์
 
1. นางอาภาพร  บุญเติม
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 75.33 เงิน 44 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงวัลภา   ช่องจอหอ
2. เด็กหญิงศิริพร   คงพิทักษ์
 
1. นางจันทร์งาม   ขวัญเพ็ง
2. นายนายปริญญา  ขวัญเพ็ง
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 19 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวธนภรณ์   ศรีจันทรา
2. นางสาวปิยะมาศ   คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช   มนตรี
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 40 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณรัชช์อร  อุดมพัชรโรจน์
 
1. นายตรีวัฒน์  พรรณประหยัด
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 9 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  รุ่งสันเทียะ
 
1. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 9 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  สีสิม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บ่อโคตร
3. เด็กหญิงสรินภัสร์  พัชรพรโพธิ์
 
1. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ
2. นางสาวปคุณาณัช  กุลพันธ์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 41 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวชัญญา  เกิดบัณฑิตย์
2. นางสาวพเยาว์  สีหาฤทธิ์
3. นายสาธิก  สุทธิวิริวรรณ
 
1. นางสาวจันทร์ขจร  มะลิจันทร์
2. นางณิชนันทน์  เอมโอช
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายธนากร   เชื้อนาค
2. เด็กชายสุนทร   ทับทิมไทย
 
1. นายจักรกฤษณ์   สารภี
2. นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 15 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจักรภัทร   โกบุตร
2. นายอภิวัฒน์   บุญสิงห์
 
1. นายณัฐพงศ์   อ่อนสุด
2. นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายธนศักดิ์  ณรงค์น้อย
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พลสนาม
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นายเอนก  ถาวงษ์กลาง
 
1. นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายชาคลิส  ทวีโชติ
2. เด็กหญิงนวพร  พูนหนองแวง
3. เด็กหญิงบุญมา  เชื้อบุญมี
 
1. นางสาวธีติมา  อินทรเกษตร
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกุลนันท์  คำแก้ว
2. นางสาวปทุมมา  อยู่สอน
3. นางสาวศิริวิมล  พุ่มบัว
 
1. นายพิพัฒณ์พล  เนตรทิพย์
2. นางสาวอัญชลี  คงยัง
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกัณฐิกา  บำขุนทด
2. เด็กหญิงธาริณี  เฝ้าหนองคู่
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิทธิ
 
1. นางผุสดี  กินขุนทด
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวชนัญญา  บัวใหญ่
2. นางสาวพรรณภา  โสภาค
3. นางสาวสิริพร  ธูปมงคล
 
1. นางผุสดี  กินขุนทด
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิริวิมล  สีขาว
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แก้วบางกะพ้อม
3. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วงค์กล้า
 
1. นางผุสดี  กินขุนทด
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวจิราเจต  เศรษฐสุข
2. นายตุลยากร  กองกุหล่าย
3. นางสาวอิงลดา  แสนหอม
 
1. นางอรปภา  พึ่งบัว
2. นางสาวอาทิตยา  จันที
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เจนชัด
2. เด็กหญิงมาริษา  ชินบุตร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  โตจอ
 
1. นางสาวธนาวดี  อินทะนอย
2. นางพรพนา  แก้วกาหลง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวจันจิรา  คงถาวร
2. นางสาวณัฐฐิญา  ธนนธนนันต์
3. นางสาวสุภาพร  ชื่นตา
 
1. นางสาวภัคธีมา  แก้วยม
2. นางสาวอรอุมา  นิ่งกลาง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 30 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตพจน์  เส้นสันเทียะ
2. เด็กชายอภิวัฒน์   ลาจันทึก
 
1. นางนวลฉวี  อินยันญะ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 35 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายสมรักษ์  ศรีสุพล
2. นายเชาวรินทร์  ยศสมบัติ
 
1. นายมานพ  คำมุง
2. นางสาวสายลม  อมฤก
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.42 ทองแดง 9 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญคง
2. เด็กชายสมชาย  ชูเชิดเชื้อ
 
1. นางสาวสมจิตร  เทพแก้ว
2. นายอำนวย  บุญคุ้ม
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  ศิลปกร
2. เด็กชายสุธินันท์  ตันขวัญ
 
1. นายบุญเลิศ  มาอยู่วัง
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์   มีชัย
2. นายณัฐพล   กล้าหาญ
3. นายสุภฤทธิ์   ฉิมตระกูล
 
1. นายสมชาย   ขอกลาง
2. นายเชษฐา  สุระโคต
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายมนตรี  เค้าเวียงจันทร์
2. นายสมพล  ซุยจุมจัง
3. นายอโนชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายโชติวัฒน์  สภา
 
33 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 70 เงิน 24 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธนากร  คำอัด
2. นายศรัณย์  กองชนะ
3. นายสิทธิกร  คำยี่
 
1. นายทศพล  สุโขประสพชัย
2. นางอรวรรณ  อานพรหม
 
34 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายวศิน  บากไธสง
2. นายวิริยะ  จันทนา
3. นายศราวุฒิ  สอนโพนงาม
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัตพร  ศิริรวง
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  มีมุข
3. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีบรรเทา
4. เด็กหญิงศศิธร  ฤทธิ์เรือง
5. เด็กหญิงโสภาพร  หล้าสุวงค์
 
1. นายสมชาย  มีกำลัง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวจิตรานุช  นาคเทียน
2. นางสาวจิรัตดา  ชูอินทร์
3. นางสาวญาตาวี  เรืองตระกูล
4. นางสาวศุภลักษณ์  เมฆขุนทด
5. นางสาวสายชล  การะวัน
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.4 เงิน 38 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไวยวุฒิ
2. เด็กหญิงบุศรินทร์  ทองขาว
3. เด็กหญิงประภัสสร  สดใส
4. เด็กหญิงปรียานุช  บุญศรี
5. เด็กหญิงสุกัญญา   กลิ่นฉ่าง
 
1. นายสำราญ  เวียงวิเศษ
2. นายเชษฐา  กลิ่นเทศ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวกัญญาลักษณ์  กระทาง
2. นางสาวจุฑารัตน์  บึงราษฎร์
3. นางสาวธนภรณ์  เคลือบสูงเนิน
4. นางสาวนภัสสร  กลิ่นโกสุม
5. นางสาวสิริมาศ  คงแสนศรี
 
1. นางวนารัตน์  ราชอาจ
2. นางสมจิตร์  กลิ่นหอม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 85.57 ทอง 6 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวจามจุรี  คำก่อ
2. นางสาวทราภรณ์  ศรีสาวงศ์
3. นางสาวนันทนา  ใจหาญ
4. นางสาวปวนันท์  บุญภู่
5. นางสาวอรปรียา  แก้วลี
 
1. นายจรัสพงษ์  แสงแก้ว
2. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  โพธิ์นอก
2. นายกัมพล  กาดกลางดอน
3. นายคฑาเทพ  คุณหพันธ์
4. นายณัฐวุฒิ  มูลขุนทด
5. นายธนกฤต  นันทะสาร
6. นายนราวิชญ์  พันชะนะ
7. นายปริญญา  ทาโพธิ์
8. นายพรชัย  วิเศษวงษา
9. นายพลิศร  เมฆขุนทด
10. นางสาวพัชรี  ใจกระสันต์
11. นายมงคลศิลป์  แกล้วเชิงค้า
12. นางสาวรุ้งทิวา  ทุยาวัตร์
13. นายศิรรุจน์  พรมจีน
14. นางสาวสุวดี  ขุมเงิน
15. นายอนันต์  ขำนาค
16. นายอภิสิทธิ์  ชื่นใจฉ่ำ
17. นายอรรจน์  น้อยเจริญ
18. นายอรรถพล  สุ่มหอม
19. นางสาวอาภาภรณ์  เพียภูเขียว
20. นายอิทธิพล  กอยขุนทด
 
1. นายปรีชา  สว่างจิตต์
2. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
3. นายวราวิช  อุดพ้วย
4. นายสกนธ์  จุลโพธิ์
5. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ทะบรรหาร
 
1. นางชวนพิศ  สายจันยูร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 24 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นายกนกพล   พงษ์ชัยชาญ
 
1. นายธนาทร   แสงเพ็ชร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงสิทธิเดช
2. เด็กชายพัชรพงศ์  ทิพยนนท์
 
1. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
2. นางสาววรนิษฐา  จำปา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 72.75 เงิน 33 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวิภา  วันทอง
2. นายอนุชา  แซ่เล้า
 
1. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
2. นางสาววรนิษฐา  จำปา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 79.8 เงิน 10 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เนินทอง
2. นางสาวฐิติกานต์  ขานพรหม
3. นางสาวธิตยา  ธรรมถาวร
4. นางสาวนงนุช  สิงห์ป้อม
5. นางสาวนิภาวัลย์  โพทอง
6. นางสาวภาวินี  ทองอินทร์
7. นางสาวรัชนีกร  เณรบางแก้ว
8. นางสาวอนุสสรา  เอี่ยมชม
9. นางสาวอรุณเพชร  เพชรสวัสดิ์
10. นางสาวเกวลี  อ่อนศรี
 
1. พระกฤษดา  สุจิตโต
2. พระบรรลุ  ปญญาสาโร
3. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.02 ทอง 9 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพสิตา  มุ่งหว้ยกลาง
2. เด็กหญิงเอื้อมพร  ม่วงสุข
3. เด็กหญิงโสภา  พุกพิกุล
 
1. นายประมินทร์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวสุลีภรณ์  สมร่าง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.54 ทอง 12 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวยุวเรศ  ใจเอื้อ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คืบขุนทด
3. นางสาวศศินา  สิริรัตน์
 
1. นางคำพัน  หินแก้ว
2. นายมาโนช  ทัตเศษ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 42 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  ทำดวง
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  คำสาคู
 
1. นายภาณุทรรศน์  เมืองเกษม
2. นางสาวรัชนี  หล่อแหลม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 33 โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวจิรานันท์  ตะกรุดเที่ยง
2. นางสาวเพ็ญนภา  ฉิมสกุล
 
1. นางสาววัฒนา  นาสมชัย
2. นายอุดมพร  ยอดบุตรดี
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง 7 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายจตุพล  แสงส่อง
2. เด็กหญิงปรารถนา  การสมพิศ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปามิ
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
2. นายเสกสรร  จันทรโชติ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวรัตนาภรณ์   โนนสีดา
2. นายวรเชษฐ์    ง่วนในจิตร
3. นางสาวสุภาพร    โสภา
 
1. นายกมล   ศรีแก้ว
2. นายจิรโรจน์  รวีศักดิ์สุขธนา
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยาภรณ์  ยอดคง
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวอาฟาง  เอกะนะ
 
1. พระสุนันท์  ภูริปญฺโญ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงนุจรี   ชัยฤทธิ์
 
1. นายกมล   ศรีแก้ว
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวเนตรนภา  คำแสน
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  เบญจสกุล
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นางสาวสุธารัตน์  อ่อนน้อมดี
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงวัลภา   ช่องจอหอ
2. เด็กหญิงศิริพร   คงพิทักษ์
 
1. นายกมล   ศรีแก้ว
2. นางสุนันทา  ปิ่นแก้ว
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายเมธิชัย  เลือดทหาร
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายจิรกิตติ์  เลือดทหาร
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงจินดาพร  ครุฑจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  คล้ายมอญ
 
1. นายพิษณุ  ผลนึก
2. พระสุนันท์  ภูริปญฺโญ
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนริศรา  คำเสน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวอรทัย  เพชรสุข
 
1. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายบุญยิ่ง  ศรีบรรเทา
 
1. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายพรพรหม  พรหมมาก
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐมล  อรรคมะเสาร์
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายวีรยุทธ  สิงห์ที
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญหล้า
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายไวทยา  มีน้อย
 
1. นางพิริยาภรณ์  ช้างอินทร์
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  คำภักดี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสมพงษ์  นาสอ้าน
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
72 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ยิ่งนอก
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
73 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายฌอน  เพอเรีย
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
74 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวอนันทิฏา  สมอุปฮาด
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ครุฑนาค
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 11 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงดุสิตา  ธิเขียว
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
77 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายธนัช  สนฉาย
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
78 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายฌอน  เพอเรีย
2. นายธนัช  สนฉาย
3. นายนพรัตน์  ผุยมา
4. นางสาวนัจทมล  บริสุทธิ์
5. นายพรพรหม  พรหมมาก
6. เด็กหญิงพัณณิตา  ครุฑนาค
7. นายสมพงษ์  นาสอ้าน
8. นางสาวอนันทิฏา  สมอุปฮาด
9. นางสาวเพชรรัตน์  พาขึ้นพร้อม
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายจิรพงษ์  ทับทิมหล้า
 
79 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83.67 ทอง 15 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกรรณิการ์  คำหอมกุล
2. นายกิตติชนม์  บุญสุวรรณ
3. เด็กหญิงดุสิตา  ธิเขียว
4. เด็กชายติณณภพ  จันทสิงห์
5. นายธนัช  สนฉาย
6. นางสาวนัจทมล  บริสุทธิ์
7. เด็กชายปริญญ์  ควรประเสริฐ
8. นายพรพรหม  พรหมมาก
9. เด็กหญิงพัณณิตา  ครุฑนาค
10. เด็กชายวรทัต  หงษ์โม่
11. เด็กชายวีรยุทธ  สิงห์ที
12. นายสมพงษ์  นาสอ้าน
13. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญหล้า
14. นางสาวอนันทิฏา  สมอุปฮาด
15. นางสาวเพชรรัตน์  พาขึ้นพร้อม
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายจิรพงษ์  ทับทิมหล้า
 
80 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายกรัณย์  ไก่กลางดอน
2. นายกัปตัน  นันทอินทร์
3. นายกิตติพันธ์  บรรพต
4. นางสาวขวัญฤทัย  ประเสริฐพงษ์
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ  คุณประทุม
6. นายชลิต  ประภาโส
7. นายชาญณรงค์  พรมแสง
8. นางสาวชไมพร  ฤาหาร
9. นางสาวฐิติกาญจน์  กาญจนกุล
10. นายทฤษณะ  ไชยพานิชย์
11. นายธญัฐชา  นาคศรีทา
12. เด็กหญิงธัญธาดา  แก้วเกิด
13. เด็กชายนรินทร์ทร  ลีคำโหมง
14. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
15. นายพิเชษฐ์  เนยทรงศักดิ์
16. นายพีรพัฒน์  อะภัย
17. นายพีรยุทธ  พรหมชุลี
18. นางสาวภานุมาส  แก้วเทียน
19. นางสาวมณชญา  ประมูลศิลป์
20. นางสาวรัฒนา  บรมทองชุ่ม
21. นางสาวรุ่งนภา  เรือนภู่
22. นางสาวลลิตวดี  บุญแย้ม
23. นางสาววรกมล  จิตรแก้ว
24. นางสาววราภรณ์  ชินหัวคง
25. นายวัชรวิทย์  เอื้อศิลป์
26. นายวุฒิพงษ์  เจริญทรัพย์
27. เด็กหญิงศิระประภา  เพ็งมา
28. นางสาวศิวพร  คุ้มสุวรรณ
29. นายสิทธิพร  คำชมเช้า
30. นางสาวสุภลักษณ์  อาจขำ
31. นางสาวอรพรรณ  มุ่งงาม
32. เด็กชายอัยรัช  คงศรี
33. นางสาวอาภาภรณ์  ทองอุ่น
34. นางสาวุจุมิฐา  เวียนไผ่
35. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมชุลี
 
1. นางนิรามัย  โยชุ่ม
2. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
3. นายพิพัฒน์พล  เนตรทิพย์
4. นางสาววรรณิศา  เย็นสุข
5. นายสาคร  เป้าใจสุข
6. นางอุไรวรรณ  ทัสสะ
7. นายเฉลิมศักดิ์  จงธรรม์
8. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
81 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปานเงิน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงแก้ว
3. เด็กชายจักกฤษณ์  สีหะบุตร
4. เด็กชายจิรายุทธ  ชาญเดช
5. เด็กหญิงชุติมันต์  พิสิษฐ์ธนาดุล
6. เด็กชายณัฐพงค์  ม้าเทศ
7. นางสาวทิพาพร  จื้อเกร็ด
8. นายธนากร  คำอัด
9. นายนัทธพงษ์  ใจชื้น
10. นางสาวนุชนพิน  บุญพึ่ง
11. เด็กชายบุญมี  คำพินิจ
12. เด็กชายบุญฤทธิ์  ลายนํ้าเงิน
13. เด็กชายปิติ  นาครอด
14. นางสาวปิยนุช  ตะกรุดเที่ยง
15. นายพรพรหม  พรหมมาก
16. นายพรรษวุฒิ  เสนา
17. นางสาวพัชรวลัย  ศรีเขื่อนแก้ว
18. นายพิพัฒน์พงศ์  วงษ์สมบัติ
19. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยนตะศาต
20. เด็กชายภานุวัฒน์  บรรพลา
21. เด็กชายภานุวัฒน์  อินทร์เพชร
22. เด็กหญิงภาวิณี  ไตรศรีรัตน์
23. นางสาวมินตรา  จำปางาม
24. เด็กชายมีชัย  อาจคำพันธ์
25. เด็กชายรณชัย  โยธี
26. เด็กหญิงรพีพรรณ  หลงใจคอย
27. นางสาววิภาพร  ทะนุ
28. เด็กหญิงวีรภัทรา  วันทิยา
29. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
30. นายศรัณย์  กองชนะ
31. เด็กชายศุภชัย  บุญเรือง
32. เด็กชายสรวิศ  ชายคำ
33. เด็กหญิงสุชัญญา  ศรีเลย
34. เด็กหญิงสุชาดา  ราชวงค์
35. นางสาวสุพัตรา  ใหม่เอี่ยม
36. เด็กชายอภิวัฒน์  เรืองสกุล
37. เด็กชายอรรถพล  จงทัน
38. นางสาวเมธาวี  ปอสูงเนิน
39. นางสาวเสาวนิตย์  ใจหนัก
40. นายเอกลักษณ์  กลิ่นทอง
 
1. นางกรรณิการ์  หัสนัย
2. นายชินกร  โสมภา
3. นางนรินทร  กุญแจทอง
4. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง 9 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายสงกรานต์  เทพนอก
 
1. นายธัญญา  เกิดลอย
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายเชษฐา  วินทะชัย
 
1. นายวิษณุ  ทองจันทร์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 12 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรงรอง  สมศิริ
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 14 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวมิรัญตี  ศรีวงค์
 
1. นายวิษณุ  ทองจันทร์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 24 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  สุขแจ่ม
 
1. นายสมชาย  มีกำลัง
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 7 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรงรอง  สมศิริ
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวนภัสรพี  ผิวเณร
 
1. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายนฤภัททร์  ภูบานชื่น
 
1. นางสาวชลธิชา  จิตรแก้ว
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 29 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์  ไทยมานิต
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.33 ทอง 8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายพงษ์ธรณ์  ปะเมโท
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันพิพัฒน์
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเพชรน้ำผึ้ง  พร้อมเกียรติกุล
 
1. นางสาวชลธิชา  จิตรแก้ว
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พลอย  ภู่กันงาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิรงรอง  สมศิริ
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวนภัสรพี  ผิวเณร
 
1. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
98 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นายกนก  จันทร์บุตรดี
2. เด็กหญิงกมลรัตน์  สิทธิ์สูงเนิน
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยเชิด
4. เด็กหญิงจินดารัตน์  โก๊ะขุนทด
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิราแสง
6. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เปี่ยมนุ่ม
7. เด็กหญิงจุรีรัตน์  นัสดา
8. เด็กชายชัยวัฒน์  เจริญจิตต์
9. เด็กหญิงทองแสง  พังเกิด
10. เด็กชายธนพล  บังขุนทด
11. เด็กหญิงธนาพร  พิรุนสุนทร
12. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทวยศิริ
13. เด็กชายธีรวัฒน์  รุ่งเรืองศรี
14. เด็กหญิงนพวรรณ  ปึกสันเทียะ
15. เด็กชายนิธิ  หาญวิชา
16. เด็กหญิงปนัดดา  จันทคาส
17. เด็กหญิงปนัดดา  นนภักดิ์
18. เด็กหญิงพรนิภา  เรียงจันทร์
19. เด็กหญิงพัชนี  กูกขุนทด
20. เด็กชายพิเชษฐ์  อุปโยธา
21. เด็กหญิงภัทรพร  ทินเต
22. เด็กชายมนัสพงษ์  แนวสุภาพ
23. เด็กหญิงรุ่งนภา  อุระอิฐ
24. เด็กหญิงรุ่งฤดี  ทองใบสี
25. เด็กชายวรพงษ์  จันทร์บุตรดี
26. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยภักดิ์
27. เด็กหญิงวิยะดา  สวยขุนทด
28. เด็กหญิงวิยะดา  เกียนต๊ะ
29. เด็กหญิงศศิธร  ปุนหาวงษ์
30. เด็กหญิงศัญชนี  ทุมพัฒน์
31. เด็กหญิงศุวลิน  เลาะสูงเนิน
32. เด็กชายสมปราถนา  ทองก๋า
33. เด็กหญิงสุภารักษ์  ศิริวรรณ
34. เด็กชายอนุรักษ์  ผลมาตร
35. เด็กหญิงอพินยา  ปามี
36. เด็กหญิงอรปรีญา  ลอยเวียงคำ
37. เด็กหญิงอรพรรณ  ตระกูลแก้ว
38. เด็กหญิงอาทิตยา  คำมา
39. เด็กชายอิทธิเทพ  ชาโท
40. เด็กชายเด่นชัย  แสงตะวัน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์  บุญใสยัง
2. นายทีปกร  อ่างบุญตา
3. นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย
4. นายวิเชียร  สุทธหลวง
5. นางสมฤดี  สุทธหลวง
6. นางสัมฤทธิ์  ป้องศรี
7. นายอินคำ  คำสองสี
8. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
 
99 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 79 เงิน 16 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  กลมเกลี้ยง
2. นางสาวกฤษณา  กาบขุนทด
3. นางสาวกันธิมา  แสงโนราช
4. นางสาวกาญจนา  เตชะบุรมย์
5. นางสาวจารุวรรณ  คนขยัน
6. นายจำลอง  มีป้อง
7. นางสาวจุฑามาศ  แผงนอก
8. นางสาวจุฑามาศ  รุ่งเรืองศรี
9. นางสาวฉลองรัตน์  ตะกรุดโฉม
10. นายฐากูร  กกขุนทด
11. นายธนากร  พิรุนสุนทร
12. นางสาวนิศาชล  โม่งปราณีต
13. นางสาวบุตรธา  บัวระภา
14. นางสาวบุศรินทร์  อินธิสาร
15. นายปฏิภาณ  แก้วโนนตุ่น
16. นางสาวปรียากานต์  สนสร้อย
17. นางสาวพนาพร  แนวสุภาพ
18. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญศิลป์
19. นางสาวมัสติกา  ชาญอาวุธ
20. นางสาวยุพาวดี  อาจหาญ
21. นางสาวรุ่งนภา  ลอยเวียงคำ
22. นางสาวศิริขวัญ  รานอก
23. นายศิริศักดิ์  พิบูลย์
24. นางสาวศุภลักษณ์  อินเหว่าวงค์
25. นายสิงหราช  ภิญโญยง
26. นางสาวสุดารัตน์  ฉิมภู
27. นางสาวสุนันทา  โพธิ์ศรี
28. นางสาวสุพัตรา  ธุระสุข
29. นางสาวสุภาวดี  ป่าเกลือ
30. นางสาวสุมิตรา  โพธิ์ศรี
31. นางสาวสุวรรณา  บัวเขียว
32. นางสาวสุวิมล  เรียนวงศ์คำ
33. นายอภินันท์  พันธ์เทศ
34. นายอภิวัฒน์  มาเรือง
35. นางสาวอรยา  ผ่อนจรุง
36. นางสาวอรอนงค์  คำหาญพล
37. นางสาวอรุโณทัย  ลือชา
38. นายเจษฎา  แขนสันเทียะ
39. นางสาวแพรวพรรณ  ตรีสาต
40. นายไพศาล  พ้นพาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์  บุญใสยัง
2. นายทีปกร  อ่างบุญตา
3. นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย
4. นายวิเชียร  สุทธหลวง
5. นางสมฤดี  สุทธหลวง
6. นางสัมฤทธิ์  ป้องศรี
7. นายอินคำ  คำสองสี
8. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
 
100 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
2. เด็กชายธีรศักดิ์  กวนขุนทด
3. เด็กชายนัตตภูมิ  จูงใจ
4. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
5. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
6. เด็กชายรุ่งเรือง  พรมแดง
7. เด็กชายวรวัฒน์  ชัยลา
8. เด็กชายสันติสุข  บุญเชิด
9. เด็กหญิงสุภาพร  สระมาลา
10. เด็กหญิงเกสินี  รักษา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
3. นายอัครชัย  ทองดี
 
101 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.65 ทอง 7 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แหวนประดับ
2. นางสาวธนพร  หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวธารารัตน์  รอดบำรุง
4. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
5. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
6. นายวรวุฒิ  กล่อมเมือง
7. นายวุฒิโรจน์  ธรรมมีบุญ
8. นายสุวุฒิ  เหล่ารอด
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
 
102 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
3. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
4. เด็กหญิงวรกมล  อุดมพงษ์
5. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
6. เด็กหญิงสรวงสุดา  หุ้มไธสง
7. เด็กหญิงสายน้ำฝน  พันธ์อ้น
8. เด็กหญิงไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
103 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรวิมล  อินทะผิว
2. นางสาวธัญชนก  ยะทะนะ
3. นางสาวธันยพร  ข่มอารมณ์
4. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
5. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
6. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
7. นางสาวสุธางศ์รัตน์  บุญเพ็ง
8. นางสาวสุภาวดี  สายสุวรรณ
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์  ยาวะระ
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
104 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญมา
2. เด็กหญิงจิดาภา  เหมือยป่า
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  พรมศรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
5. เด็กหญิงนันทิชา  เพ่งมนัส
6. เด็กหญิงน้ำค้าง  คาระวะ
7. เด็กหญิงน้ำเพชร  พืชพันธ์
8. เด็กหญิงบุษกร  สายสุวรรณ
9. เด็กหญิงปฏิญญา  คุ่ยต่วน
10. เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทร์ภูเขียว
11. เด็กหญิงวรัญญา  สังข์ฤทธิ์
12. เด็กหญิงอรณิชา  เฉียบแหลม
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นางสุพิชญา  เหล็กแดง
4. นายอัครชัย  ทองดี
 
105 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  มูลสา
2. นายนันทวัฒน์  พลอยบุตร
3. นางสาวปรียานุข  เพชรวงศ์
4. นางสาวปวีณา  จันทร์ภูเขียว
5. นางสาวรุ่งนภา  บุญมี
6. นางสาววรารัตน์  บุญยงค์
7. นายอดุลย์  สารีสุข
8. นางสาวเจนจิรา  สมพงษ์
9. นางสาวเปรมฤทัย  โกงขุนทด
10. นายเสฏฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
 
1. นายกีรติ  จุลเนตร
2. นายปพิชชา  สิงห์คำ
3. นายอัครชัย  ทองดี
4. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
 
106 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ลอนลับ
3. เด็กชายชัยมงคล  อินทร์พรม
4. เด็กหญิงชุติมันต์  พิสิษฐ์ธนาดุล
5. เด็กหญิงฐานาวี  ศรีวสุธนา
6. เด็กชายทักษิณ  ยางเขียว
7. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ยนตะศาต
8. เด็กชายภาคภูมิ  ใหม่จันทร์
9. นายภานุวิชญ์  วงษ์ประทีป
10. เด็กหญิงรัตตินันต์  ภาพันธ์
11. เด็กชายวีรภัทรา  วันทิยา
12. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
13. เด็กชายสายรุ้ง  พรมชัย
14. เด็กหญิงสุภาวดี  แสงจำปา
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ดวงตาปา
16. เด็กชายอรรถพล  จงทัน
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
 
107 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกรวิภา  พิมสอน
2. นายคุณัญฎา  วันศาลา
3. นางสาวชนาพร  แสนหาญ
4. นายชัยวัฒน์  ใจหาญ
5. นางสาวณัฐธิกา  ขุนวิชัย
6. นางสาวดวงมณี  โพธิ์ศรี
7. นางสาวนพวรรณ  สาระพินธุ
8. นายปิยะพล  ดุลยพจน์สุนทร
9. นางสาวพัชราภรณ์  แสนพล
10. นายพัฒนพงศ์  พันภู
11. นายรณกร  เหล็กดี
12. นายลิขิตพงศ์  ทองบ่อ
13. นางสาวศศิประภา  ปินะกาเส
14. นายศักดา  พลทวี
15. นางสาวสไบแพร  เฉลิมศรี
16. นายอนุวัฒน์  มาพร้อม
 
1. นายณัฐสันติ์  ประดับศิลป์
2. นางสาวประภากร  บุญเอนก
3. นางสาวปวีณา  พวงมะลิ
4. นางสาวสมใจ  สีดาจันทร์
5. นายสุพจน์  ทองหล่อ
 
108 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.4 ทอง 4 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  เฟื้อยใต้
2. นางสาวปรียาพร  จีมขุนทด
3. นายสุพจน์  พวงสนองทอง
4. นายอมรเทพ  พาสวัสดิ์
5. นายเฉลิมพล  มุ่งดี
 
1. นายจรัสพงษ์  แสงแก้ว
2. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
109 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 89.68 ทอง 5 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  วรอินทร์
2. เด็กชายนพดล  คำภา
 
1. นายรังสรรค์  ทองห่อ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 22 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  โกสูงเนิน
2. เด็กหญิงมีรยา  ทองเหลือง
3. เด็กหญิงสุนิสา  สีโสดา
 
1. นางนพคุณ  กองทรัพย์
2. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นายภคภูมิ  ศรีจำปา
2. นายรัชชานนท์  พูนวงษ์
3. นายวิทยา  นิลขาว
 
1. นายสมพร  ทวนไกรพล
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. เด็กหญิงวราพร  ดีบุก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วงษ์เอนก
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  พันภูวงษ์
 
1. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม
2. นายสุรินทร์  บุญสุภากุล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายธนพล  บึงอำพันธ์
2. นางสาวสุวนัน  วงษ์เอนก
3. นายอภิสิทธิ์  ทองโคตร
 
1. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม
2. นายสุรินทร์  บุญสุภากุล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 35 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกรมณี  รัตนะยา
2. นางสาวกัลยาณี  ศรีสอน
3. นางสาวจิราพร  เอมสวาท
4. นายธนพล  พ่วงพันธ์
5. นายพงศธร  สงเสนา
6. นายอรรถพร  วงษ์ลา
 
1. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม
2. นางมยุรา  แจ่มวงษ์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวธนพร   เนียมถนอม
2. เด็กหญิงพัชรินทร์    เชื้อบุญมี
3. นางสาวพิจิตรา   เชษฐา
4. นางสาวพิมพ์ภัทรา   สุดทำนอง
5. นางสาววิภาดา    เหล่าเขตการณ์
6. นายโยธิน   ธรรมยศ
 
1. นางสุกัญญา   ตันติวโรดม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พุฒหอม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แปดสูงเนิน
3. เด็กหญิงพนิดา  เพชรดำ
 
1. นางสาวพรทิพย์  อ่อนท้วม
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.65 เงิน 20 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติชัย   สมศรีโย
2. นางสาวอณัฐยา   โคตรภู
3. นางสาวโญธิกา   ร่องจิก
 
1. นางนรินทร   กุญแจทอง
2. นายพรศักดิ์    ศรีพุ่ม
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 31 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   หอทอง
2. เด็กหญิงนิตศร   จำลองเพ็ชร์
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โพธิ์ใหญ่
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นายชูชาติ   แสงภูพาท
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85.25 ทอง 17 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาววรรณวิสา   ตาทอง
2. นางสาววิไลฉัตร   น้อยเจริญ
3. นางสาวสายสุนีย์   แก้วคำ
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นายชูชาติ   แสงภูพาท
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.2 ทอง 8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  ดวงทิพย์
2. เด็กหญิงปุณฑริก  พิมพาภรณ์
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  คำศรีไสย์
 
1. นางนุชนารถ  ธำรงศิริ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวจิราวรรณ  หยอยสระ
2. นางสาวฐิตาพร  ชิดตันสกุล
3. นางสาวปิยะดา  ยองจา
 
1. นางนุชนารถ  ธำรงศิริ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 19 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  รื้อยอด
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ครอบครองวงค์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปานสาลี
 
1. นายวิเชียร  สุทธหลวง
2. นางสมฤดี  สุทธหลวง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวจิรนันท์  ไชยเสนา
2. นางสาวพิชญา  โพธิ์อ่อง
3. นางสาวรัชฎาพร  กองขุนทด
 
1. นายพิษณุ  ผลนึก
2. นางศิราณี  ป้อมปราการ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 31 โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  อาภากฤษฎี
2. นางสาวอัจฉรา  ตระกูลแก้ว
3. นางสาวเจนจิรา  ทองอันชา
 
1. นางสาววีรยา  ตันอุดม
2. นางสมฤดี  สุทธหลวง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 30 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  รักก้อน
2. นางสาวสายฝน  ทองเฉลิม
3. เด็กหญิงอรปรียา  กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายรัตนธร  พรหมดี
2. นางแสงมณี  แก่นนาค
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นายธนพล  เครือแก้ว
2. นางสาวบังอร  โสพัฒน์
3. นางสาวปาณิศรา  ทองบ่อ
 
1. นายนพพร  กองแก้ว
2. นางเยาวภา  อติจรรยานุรักษ์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วครุฑ
2. เด็กชายอมรเทพ  แวงวรรณ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  กรณ์แก้ว
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 16 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เขื่อนแก้ว
2. เด็กชายปธานิน  หาหาญ
 
1. นายจักรพงษ์  เมฆเจริญทรัพย์
2. นางสาวอรทัย  มุทาพร
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายพิชิตพล   สีขาว
2. เด็กชายพิพัฒน์  พิมพ์วัน
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายภคภพ  ไตรสินธ์
2. นายเขมชาติ  จันทโยธี
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายนิกร  หล้าน้อย
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  มหาชัย
2. เด็กหญิงสุพิชชา   ธงสันเทียะ
 
1. นางสาวจตุพร  บุญโฉม
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.1 เงิน 11 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร  เพียรใจ
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายบัณฑิต  คงชาตรี
2. นางสาวปัทมาสน์  ทองสุกดี
 
1. นางลำแพน  ภู่กันงาม
2. นางสาวศิริภรณ์  โทอ่อน
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกริชเพชร  ขอนพันธ์
2. นายพงศธร  คำเคน
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 41 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายพชร   ศรีภักดี
2. นายเอกชัย   เทพดวง
 
1. นางทาริกา   วงศ์แก้ว
2. นายสุวิรัช   พรมมาก
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงนันธินี  เหรวรรณ
2. เด็กหญิงวิลัยพร  จันทร์ศรี
3. เด็กชายอภิรุจ  สุกใส
 
1. นางทาริกา   วงศ์แก้ว
2. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  สุขเทศ
2. นางสาวสุดารัตน์  เชื้อนุ่น
3. นางสาวโสรยา  แก้วภาพ
 
1. นางลำแพน  ภู่กันงาม
2. นางสาวศิริภรณ์  โทอ่อน
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.5 ทองแดง 22 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวกมลพรรณ  คิดถาง
2. นางสาวเพชรา   สระศิริ
 
1. นายกฤษณะ  สาลีผล
2. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายชุติพนธ์  พิสิษฐ์ธนาดุล
2. เด็กชายภานุเดช  ศรนรินทร์
 
1. นายดิษพงศ์  สายวงศ์คำ
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายนพฤทธิ  ด้วงธิ
2. เด็กชายวิษณุ   โตไกรลักษณ์
3. เด็กชายอิงครัต   พันธ์วิทยาศักดิ์
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายสุวิรัช  พรมมาก
 
141 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายทศพล  พิมเกษ
2. นางสาวบุณฑริก  คนงาม
3. เด็กชายวชิรายุทธ  สียับ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
142 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ด้วงนิล
2. เด็กชายธนวัฒน์  ประโยชน์ดี
3. เด็กชายศานิต  ป้องแก้ว
 
1. นายดิษพงศ์  สายวงศ์คำ
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายกิตติศักดิ์  วิจิตรจันทร์
2. นายปฤษฎางค์  ผ่านพินิจ
3. นายมหพันธ์  ก๋งฉิน
 
1. นายธีรัตน์  อินประดับ
2. นายเทอดพงษ์  โสภาพ
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกฤษณะพงษ์  ล้วนทอง
2. นายวริทธิ์  แก้วเมือง
3. นายวีระวรรณ  สิงห์เจริญ
4. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์พรมมา
 
1. นางทาริกา  วงศ์แก้ว
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
145 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 16 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  เสนา
2. เด็กชายสิทธิโชติ  น้อยมาระ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีสงคราม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
146 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 70.83 เงิน 21 โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  ชินศรี
2. นายอนุวัฒน์  อัสพันธ์
3. นางสาวอัจฉรา  สิมมา
 
1. นายชำนาญ  คำมี
2. นายวีรชาติ   มาตรหลุบเลา
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นายธนกร    เชื้อปากเซ
2. นายพงษ์พัฒน์   หมีทอง
3. นายอินทัช   อินทะชัย
 
1. นายวราวุฒิ  ดีทำมา
2. นายสมชาย   ขอกลาง
 
148 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายชนาภิวัฒน์   โสดา
 
1. นางรัชนีกร  ตาลเพชร
 
149 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวปิยพร  ยะตัน
 
150 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณยาอร  อรรถสัตย์
 
1. นางสาวประพันธ์  สีทอนสุด
 
151 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวอรพรรณ  แซ่เล้า
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทองศรี
 
152 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงศิรินญา  สุวรรณนัง
 
1. นายอาทิตย์  ใหม่สุวรรณ์
 
153 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 75.4 เงิน 32 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวธันยพร  สิงห์ประเสริฐ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  ศุภสิทธิกานต์
 
154 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 8 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายชวนชัย  มุกดากุล
 
1. นางสาวปิยพร  ยะตัน
 
155 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกิตติยวดี  ชัยสุราษฎร์
 
1. นางรมณ  ชมชื่น
 
156 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.5 ทอง 7 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  โพธิ์ด้วง
2. เด็กหญิงประภัสสร  น้อยนาค
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สงกล้าหาญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เรือง
5. เด็กหญิงอรวี  พุทธชาด
 
1. นางลำพึง  ทัตเศษ
 
157 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกมลรัตน์  วุฒิยาลัย
2. นางสาวกาญจนาพร  วงษ์พิทักษ์
3. นางสาวนฤมล  น้อยสี
4. นางสาวมนวรา  หม่อมศิลา
5. นางสาวสุพรรษา  ทัศน์ศิริ
 
1. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา
2. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
 
158 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.17 ทอง 28 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  เวชสถิต
 
1. นางสาวลำเทียน  ผิวหล่อ
 
159 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 71.67 เงิน 40 โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายวรายุทธ  น้อยนัน
 
1. นางวัชรินทร์  อุไรพันธุ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง 8 โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายกฤษดา   ตราเงิน
2. นายชวาลวัฒน์   แก่นไทย
3. นายบัญชา   ต่อมยิ้ม
4. นายปราโมทย์   สีทับทิม
5. นายวิชัย   ศรีชัยโย
6. นายศุภปกรณ์   พิริยะตะกุล
7. นายสธน   สายมี
8. นายอนุวัฒน์   แก้วเมือง
 
1. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา
2. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
3. นายยุทธนา   นาอุดม
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวณัฐกานต์   คำนนสิงห์
2. นางสาวธัญญเรศ   แก้วขาว
3. นางสาวบังอร  อะไน
4. นางสาวปวีณา   รูปสะอาด
5. นางสาวพิมนภา   ชาเวียง
6. นางสาววิชุดา   เจนจิต
7. นายวีระวัฒน์   ดวงขำ
8. นางสาวสุวนันท์   ลอยครบุรี
9. นายเกียรติศักดิ์   ดอกแก้ว
10. นางสาวเบญจมาศ   วงษ์บุตรดี
 
1. นางดวงจิต   บุญกาวิน
2. นางมณี   ด้วงนิล
3. นางสาวสมหญิง   พุทธศิริ
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 35 โรงเรียนสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงดาวประกาย  พักตะไชย
2. เด็กหญิงประภัสสร  พิมพ์เคราะ
3. เด็กหญิงสุวัจนี  คงดี
 
1. นางสาววิภารัตน์  บุญจันทร์
2. นางสาวสุรางค์  สุขจิตร
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวช่อพฤกษา  คำแสง
2. นางสาวลลิตา  แก้วพิลา
3. นางสาวสุนิสา  สุภารี
 
1. นางขวัญใจ  ศรีบรรเทา
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเจริญ
2. เด็กชายวายุภัทร  ทัตเศษ
 
1. นางรมณ  ชมชื่น
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. นายเชิดชัย  วัฒนศัพท์
 
1. นางศศิธร  คตสุข
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธนกิจ  เนตร์เกต
2. เด็กชายปวริศ  แก้วสุข
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พลสนาม
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วกัน
 
1. นางณอริญ  แหวนหล่อ
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปานเพชร
2. นางสาวรัตติกาล  ขอวรกลาง
 
1. นางพชรมน  รัตนมณี
2. นายภูเบศร์  ปิ่นแก้ว
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 44.44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชนัญญา  สายเมฆ
 
1. นางสาวเธตยา  แพทย์สิทธิ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 21 โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชดาพร  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางเพ็ญแข  กุมสันเทียะ
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 80.48 ทอง 11 โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวจิตรตรา  สัมมาพันธ์
 
1. นางณอริญ  แหวนหล่อ