สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายรังศรุต  บำรุงศิลป์
 
1. นางรัชนี  เหลืองทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ธรรมโชติ
 
1. นายนิวัฒน์  พลกลาง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ผลจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  ปิ่นชาลี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวสุนิสา  วงษ์ศรีรักษ์
 
1. นางสาวเครือวัลย์  ทองมาก
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชา  ตรีจักร
 
1. นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 9 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  พรมศิริ
 
1. นางสาวอัมรา  โยธา
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวอารียา  พงพันธุ์
 
1. นายนิวัฒน์  พลกลาง
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวเบญจรัตน์  ภูมิใหญ่
 
1. นายปริญญา  ชนะวาที
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แก้วเกิด
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ธงอาษา
 
1. นางสาวกาญจนา  จันลา
2. นางสุพรรณี  แก้วทะ
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 8 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นางสาวน้ำผึ้ง  บัวศรี
2. นางสาวอพินญา  พันอะ
 
1. นางดาวลอย  สอนหลวย
2. นางศรีนวล  ศิริขันธ์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายพรภวิษย์  ประดุจพงษ์เพ็ชร์
 
1. นางปิยนาฎ  ชาอุ่น
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 20 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นางสาวบริพัฒน์พร  พรมคำ
 
1. นางวันดี  สันติชาติ
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  สิงหา
2. เด็กหญิงวีรปริยา  กิจประเสริฐ
3. เด็กหญิงสิริกุล  พรหมบุญตา
 
1. นางพรพรหม  โสภา
2. นางสาววรรณา  สร้อยพลอย
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร   บุตรอามาตย์
2. นางสาวนางสาวภัทราวดี   แก้วคำบ้ง
3. นางสาวภาวินีย์  ขัตติยะ
 
1. นางวรรณภา  ปัญญาศักดิ์
2. นายอุดม  คำมั่น
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48.1 เข้าร่วม 29 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัณชญา  ภักดีสาร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รายะรุส์
 
1. นายประสิทธิ์   พิมพาแต่ง
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 43.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายนรวีร  กิที
2. นายโชคชัย  รัตนมั่นคงจิตร
 
1. นายประสิทธิ์  พิมพาแต่ง
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสุรชัย  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชัชรีย์  นวลศรี
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายชยุตพงศ์  แพสา
2. เด็กหญิงวุฒิพร  แดงท้าว
3. เด็กหญิงอนัญพร  ปิ่นสา
 
1. นางนวลปรางค์   วงศ์อุ้ย
2. นางสาวปวีณา  ท้าวเงิน
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายคุณานันท์  กินยืน
2. นายประดิษฐ์  จันทร์นุช
3. นางสาววิภวานี  แก้วประสงค์
 
1. นางจิรวรรธ  กมลเสถียร
2. นายวุฒิพงศ์  หอมหวล
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงปัฐวิภา   จันทนา
2. เด็กหญิงพลับพลึง  ฮาดวิเศษ
 
1. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร
2. นายอานุภาพ  สุภิรัตน์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกรกมล  หอมบัวลี
2. นายกิตติพศ  น้อยหมอ
3. นายภูมิพัฒน์  หิมะพรม
 
1. นายอุเทน  ทักคุ้ม
2. นายไพรัชต์  จันทร์ทิพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  เมฆาพันธ์
2. เด็กหญิงปาริชาติ  สมใส
3. เด็กหญิงวรญา  บุญจอม
 
1. นายสรวิศ  พรมอ่อน
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นายธงชัย  มาลาด
2. นางสาวนิตยา  คำดี
3. นายอุทัย  ไพรแก่น
 
1. นางสาวชยาภัสร์  ถองทอง
2. นางสาวสุปราณี  แก้วดู
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญา  มะลิวัลย์
2. เด็กหญิงสุนิษา  สอนเผาะ
3. เด็กหญิงอารดา  โฉมอุปฮาด
 
1. นางนุชนาฎ  ภักดี
2. นางสาวสุกัญญา  อินทรา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 78.4 เงิน 38 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวนัฐมล  โคตุทา
2. นายวันนาวี  ลาดเลา
3. นายวุฒิชัย  แก่นโท
 
1. นางสาวนราลัย  คล้ายพร้อม
2. นายพนม  บุญไทย
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายธนิศร  กองสังข์
2. เด็กชายพลกฤต  สุวรรณพงษ์
 
1. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร
2. นายอานุภาพ  สุภิรัตน์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 20 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวนันทิยา  เกิดแสง
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สนธิ์วัฒน์ตระกูล
 
1. นายสรวิศ  พรมอ่อน
2. นายเชิดศักดิ์  ศรีเมือง
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 42.69 เข้าร่วม 16 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นายนรินทร์  แซ่ว่าง
2. นายบุญทัน  แซ่ว่าง
 
1. นายชายชาญ  การุญบริรักษ์
2. นางอุมาภรณ์  ผิวยะกา
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายนัฐพล  ลีราช
2. นายสุทธิรัก  คำคูณ
3. นายเกรียงศักดิ์  ยังคง
 
1. นางวัชราภรณ์  โทนแก้ว
2. นายสรรเสริญ  ชื่นชม
 
31 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายรัตนพล  บัวดี
2. นายวันชัย  นวลเมือง
3. นายสุรศักดิ์  เป้งทา
 
1. นายสุรพล  หาพุทธา
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ป้อมหยิบ
2. เด็กหญิงดาวฝน  ฤทธิ์เนติกุล
3. เด็กหญิงปัณธิฌา  กางพรม
4. เด็กหญิงอัจฉรีญา  พยัคฆ์เกษม
5. เด็กหญิงเสาวภาคย์  ปิ่นตามูล
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางพัฒนา  ขุนอินทร์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.2 เงิน 36 โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายคมสัน  แสนคำ
2. นางสาวจิรนันท์  อ่อนศรี
3. นางสาวจิราภรณ์  จีนโน
4. นายวุฒิภัทร  ทิศเคลือบ
5. นางสาวอรพรรณ  จันสุข
 
1. นางกชกร  จักรศรี
2. นายศรีสุวรรณ  พรรณขาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  แก้วยม
2. เด็กหญิงณัชชยานี  อินทมงคล
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ฝั้นสุข
4. เด็กหญิงมริศรา  รัตนะ
5. เด็กหญิงสาธิตา  อินบัวทอง
 
1. นางจตุพร  ทองคำสุก
2. นางจุรีย์  พรหมจินดา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวจีรประภา  เตินขุนทด
2. นางสาวชุติมา  รัตนมาลา
3. นางสาวปัทมพร  สิมมา
4. นางสาววิลาสินี  สอนบุญมา
5. นางสาวสุดารัตน์  พูลทวี
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นายไพฑูรย์  มั่นคง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.56 ทอง 8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายนุติพงศ์  ดวงแก้ว
2. นางสาวปรีดาภรณ์  สายจันเกตุ
3. นางสาวพสิกา  พิมพ์ประชา
4. นายวรโชติ  ขวัญศรี
5. เด็กชายสถาพร  จันทารักษ์
 
1. นางจตุพร  ทองคำสุก
2. นายเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายกรินทร์  พรมบ่อ
2. นางสาวจุลลดา  หาญรักษ์
3. นายณัฐกร  เครือหงษ์
4. นางสาวณัฐทินันท์  ปัญเศษ
5. นายณัฐสิทธิ์  สีเสน
6. นายธีระวุฒิ  สีสิน
7. นางสาวนิศากร  พิจิตรศิริ
8. นางสาวปภากร  ศรีวงศ์ชัย
9. นางสาวพิณภรณ์  พิมพา
10. นางสาวภรภัทร  สร้อยมี
11. นายรุ่งวิกรัย  หยดย้อย
12. นางสาววรณัน  นนทิ
13. นางสาววรนุช  ลาโทน
14. นางสาวศิรินภา  จิตพิไล
15. นายสุขสันต์  พลกลาง
16. นางสาวสุภาลักษณ์  โคตรปราบ
17. นางสาวอรยา  อุทิศรัมย์
18. นายอัษฎาวุฒิ  จันทา
19. นางสาวเพชรไพลิน  คำแพง
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นางโปรยทิพย์  ทัพภมาน
3. นางสาวโสรญา  วันเสน
4. นายไพฑูรย์  มั่นคง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 91.4 ทอง 7 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ตามา
2. นายกิตติฤกษ์  เพชระบูรณิน
3. นายจีรวัฒน์  นากลาง
4. นายชาญยุทธ  นนทจิตร
5. นายชิษณุพงศ์  สิริเจริญกุล
6. นายณัฐชัย  แก่นนาค
7. นายณัฐพงษ์  เอนกนวล
8. นางสาวทัศวรรณ  นาเวช
9. นายนครินทร์  นามแดง
10. นายปรีชา  สังข์สุวรรณ
11. นางสาวมาริษา  ดีเที่ยง
12. นางสาววรวรรณ  กลมเกลี้ยง
13. นางสาววิมล  เลศละออง
14. นายศักดิ์ชาย  ขีดวัน
15. นายศุภกิจ   โฉมอุดม
16. นายสันทวุฒิ  บุตรเมือง
17. นายสิทธิชาติ  โนนสิงห์
18. นางสาวสุภาณี  ชูศรีโสม
19. นายสุริยันต์  มงคลวัจน์
20. นายอภิสิทธิ์  สินชัย
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นางดาวประกาย  ไชยวงศ์
3. นางทรงสุดา  คงนา
4. นางศรัญญา  การุณยขันธ์
5. นางศิวาพร  จินดารัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โสภาเถร
 
1. นางทัศนา  เกตุพันธุ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวปิยะภรณ์  พรรณขาม
 
1. นางมะลิ  พรรณขาม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 40 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ทาสุวรรณ
2. เด็กชายวัฒนชัย  แซ่จัน
 
1. นางนันทพร  อรุณผล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นางสาวณันธพร  ลีดีศรี
2. นายยศทวี  ร่มสบาย
 
1. นายประดิษฐ์  แร่นาค
2. นางสมจิตต์  ศิลปธร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวนัฐกานต์  สุขสวาท
2. นางสาวนุ่น  วงษ์นายะ
3. นางสาวบรรณารัตน์๋  สีงาม
4. นางสาวบุษบา  กระทู้
5. นางสาวพัชรียา  พะนารี
6. นางสาววสัญช์รัตน์  นันตา
7. นางสาววารุณี  กุลกรม
8. นางสาววิชชุดา  สีพานทอง
9. นางสาวสุพรรณษา  หนูแดง
10. นางสาวเบญจมาภรณ์  กันตง
 
1. นางบุญสืบ  กาญจนประกอบ
2. นายเสถียร  น้อยวัน
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 85.25 ทอง 13 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรชวัล  ขำเกื้อ
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
3. นางสาวจุฑามณี  เปล่งเมืองปัก
4. นางสาวจุฑามาศ  บุญเติม
5. นางสาวธนัชพร  ยศสุนทร
6. นางสาวธนาพูล  พลศรี
7. นางสาวธัญชนก  คำผง
8. นางสาวปิยธิดา  เทียนจัตุรัส
9. นางสาวพลอยกะรัต  พันเพ็ง
10. นางสาวพัชรินทร์  สายนวลเวช
11. นางสาวพัณณิตา  ศรีสุข
12. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เสมอ
13. นายพีรดนย์  โถเมือง
14. นายอัครพงษ์  วันยศ
15. เด็กหญิงเกวลิน  ทองมา
 
1. นางจตุพร  ทองคำสุก
2. นางสาวนภางค์ภัทร  หาพุทธา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74.96 เงิน 35 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายการุณย์  มิ่งเมือง
2. เด็กชายมนูญ  ผิวทอง
3. เด็กชายวัฒนา  พิมเสน
 
1. นายกิตติศักดิ์  ทองสา
2. นางภารดี  จุมรี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  เบ้าสารี
2. นางสาวศุทธินี  การุณวิบูลย์
3. นางสาวอริสา  แก้วมี
 
1. นายสาคร  สงคราม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 5 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  เชื้อชีลอง
2. เด็กหญิงสายธาร  แก่นเสาร์
 
1. นายชัยยุทธ  หิรัญประเสริฐ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  จันหน่าย
2. นางสาวศศิธร  สอนเต็ม
 
1. นางนิภาพร  จันทร์ทรงกรด
2. นายลำเนา  จันทร์ทรงกรด
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 15 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ภูมิธนาศิลป์
2. เด็กชายภราดร  สุวรรณสาร
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เพ็งแสงทอง
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
2. นายปริญญา  ชนะวาที
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 13 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  วงกลม
2. นายณัฐวุฒิ  กาเวระ
3. นางสาวศิรประภา  ทองบัว
 
1. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
2. นายโกศล  อินทิวาพร
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง 5 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงอชิรญา  โสดา
 
1. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง 15 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายชัยพล  จันทร์ทา
 
1. นายปริญญา  ชนะวาที
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วันเพ็ง
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 34 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นางสาวขวัญสุดา  ฤทธิ์ธานันท์
 
1. นายธานินทร์  จันทสิงห์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพล  คำเขิน
 
1. นายนัฏฐ์กิตต์  จุลพรรณ์
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นายเอกสิทธิ์  กันยาประสิทธิ์
 
1. นายธานินทร์  จันทสิงห์
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวีณา  ทองสุข
2. เด็กชายปุราเชษฐ์  จันทมิน
 
1. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
2. นายโกศล  อินทิวาพร
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายยิ่งยง  โลกไพศาล
 
1. นายนัฏฐ์กิตต์  จุลพรรณ์
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95.5 ทอง 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวอินทุอร  อุ่นใจ
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายชวลิต  แซ่ยั้ง
2. เด็กชายสุจเริง  แซ่ลี
3. เด็กชายไพศาล  แซ่ย่าง
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นายสิทธิพงศ์  แซ่โซ่ง
2. นายสิทธิพล  แซ่หลอ
3. นายสุตนันท์  แซ่หว้า
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนราภร  ทวยไธสง
 
1. นางสาวรัชฎากร  สายบุญครู
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายรัชชานนท์  สายบุญตั้ง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
64 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงวัลภา  ทาสุวรรณ
 
1. นางสาวรัชฎากร  สายบุญครู
 
66 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวชณัฐฎา  คำพีระ
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
67 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายชรัณปกรณ์  สุทธิประภา
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
 
68 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  จุมรี
2. นางสาวชนาพร  จงทัน
3. นางสาวชนิภรณ์  อมรวัฑนานนท์
4. เด็กชายชรัณปกรณ์  สุทธิประภา
5. เด็กชายณัฏฐชนนท์  ก่ำรามัญ
6. นางสาวพิชญาดา  ด้วงพรม
7. เด็กหญิงพิชญารัตน์  แสนลี
8. นางสาวพิมพ์มนัส  พรมรอด
9. เด็กหญิงวริษฐา  คุณเที่ยง
10. นายวิชานาถ  เพลิดภูเขียว
11. นางสาววิชุตา  มั่นคง
12. นางสาวศรสวรรค์  ยิ้มแฟน
13. เด็กหญิงศศินา  อาสมะ
14. นายสาทร  ธรรมวงษ์
15. เด็กหญิงเบญญาภา  โสรส
 
1. นายธนพงศ์  เขียวแก้ว
2. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
3. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
4. นายโกศล  อินทิวาพร
 
69 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.6 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายคณิต  สร้อยทอง
2. เด็กชายจีรภัทร  จันทิมี
3. เด็กชายณัฐเศรษฐ์  สีนอยขาว
4. เด็กชายธาราดล  พิมพ์เสนา
5. เด็กชายนราธิป  อินมา
6. เด็กหญิงรวิภา  พงษ์เผือก
7. เด็กชายรัชชานนท์  สายบุญตั้ง
8. เด็กหญิงวรรณวิษา  สุทน
9. เด็กหญิงศศินา  พรหมรักษา
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  เอื่อมเอื้อยุทธ
11. เด็กหญิงอาทิตยา  เนาวราช
12. เด็กชายเอกรพี  ชูเนตร
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นายศุภชัย  บรรพลา
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
70 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  คำจันทร์วงศ์
2. นางสาวจิรัชญา  โสรส
3. นายจีระศักดิ์  สร้อยมี
4. เด็กชายชวกรณ์  ศรีป้อ
5. เด็กหญิงฐิติยา  ดอนมอญ
6. นางสาวณัฐทวิมล  โสมภา
7. นายทักษพร  พงษ์ธานี
8. นางสาวธิดา  วงศ์ดี
9. เด็กหญิงธิดา  โตประวัติ
10. นางสาวนฤภร  กิตติธาราทรัพย์
11. นายปกรวัฒน์  พิมพ์ทอง
12. เด็กชายปฏิภาณ  เกื้อสูงเนิน
13. นายปัญญาวุฒิ  สายสีแก้ว
14. เด็กชายปิยะณัฐ  บุญประคอง
15. นางสาวพรรณรัตน์  วงศ์โฉม
16. นายภานุวัฒน์  ภาชมโฉม
17. เด็กหญิงมัญฑิตา  ชัชวรัตน์
18. นางสาววศินี  ทองหล่อ
19. นางสาววิลาสินี  สายสิทธิ์
20. เด็กชายวีรภัทร  ดอนหม้อ
21. นางสาววีรยา  ขวัญสูตร
22. เด็กหญิงศิริญญา  เซ่งยิ้ม
23. เด็กชายสยมภู  พึ่งพันธ์
24. นางสาวสีสุดา  อินอารี
25. นางสาวอนัญญา  ป้องท้าว
26. นางสาวอรทัย  อุทุมพร
27. นางสาวอาทิตยา  ดวงจันทร์
28. เด็กชายอาทิตย์  นงค์พา
29. นางสาวเนตรกมล  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
2. นายธนพงศ์  เขียวแก้ว
3. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
4. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
5. นายโกศล  อินทิวาพร
6. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 32 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายภูริทัต  ศรีมูล
 
1. นางสาวรัชฎากร  สายบุญครู
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.35 ทอง 24 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ซาริด
 
1. นายรณชัย  กันหา
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกานต์  ทองยิ่ง
 
1. นางสาวรัชฎากร  สายบุญครู
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณัฐทวิมล  โสมภา
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กชายวิชัย  ทัศนศิริ
 
1. นางพรัชรีย์  แก้วคง
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายประกาศิต  จิตตสุวรรณ
 
1. นายวินัย  ไล้สมบูรณ์
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  แก้วทอง
 
1. นายฐนกร  สีเสือ
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายการันต์  ขนาดผล
 
1. นายวินัย  ไล้สมบูรณ์
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 29 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  มีใจธรรม
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 15 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายจารุวิทย์  แก้วเขียว
 
1. นายอัสนี  พิศมัย
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  มีใจธรรม
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  ภักดีเขียว
 
1. นางระพีพร  วงษาวดี
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  แก้วทอง
 
1. นายฐนกร  สีเสือ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาววราภรณ์  เบ้าชารี
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวดวงหทัย  แสนตา
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
 
86 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  แพงขะ
2. นางสาวกนกวรรณ  คำจันทร์วงศ์
3. นายกฤตยชญ์  พริ้งเพราะ
4. นางสาวกัญญาภัค  เหรัญญะ
5. นางสาวกัณณวันต์  สุทธิ
6. นายกิตติศักดิ์  คำแก้ว
7. นายจิรานุวัฒน์  เจ๊กอ่อน
8. นางสาวชนินทร์พร  มาวงศ์
9. นางสาวชนิภา  บุญส่ง
10. นางสาวชยาลินี  ไฝแก้ว
11. นางสาวณัฐธิดา  มีพลสุข
12. นางสาวดวงหทัย  แสนตา
13. นางสาวทานตะวัน  คำโสม
14. นายธรรมนิตย์  คำดี
15. นางสาวธัญจิรา  ล้วนทอง
16. นางสาวธัญชนก  โสดา
17. นายปกรวัฒน์  พิมพ์ทอง
18. นางสาวปวีณ์สุดา  คลังสิน
19. นายภาคภูมิ  พิลา
20. นายภานุพงศ์  วงศ์บุญชู
21. นายภูวนาถ  ใหมสกุล
22. นางสาวรุจิรา  บุญศรี
23. นางสาววรรณลักษณ์  พิศมัย
24. นางสาววัชราภรณ์  ชอบใหญ่
25. นางสาวศรัญญา  น้อยทอง
26. นายศิลปชัย  หาเรือนศรี
27. นายศิวกร  ธิใจ
28. นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด
29. นางสาวสุจารี  ฟักฟูม
30. นางสาวสุชานาฏ  ด้วงคำ
31. นายอภิเดช  ยศวงศ์ษา
32. นางสาวอาทิตยา  ดวงจันทร์
33. นางสาวเขตต์ขวัญ  ปราบภัย
34. นางสาวเปรมสุดา  สระเสียงดี
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
2. นายธนพงศ์  เขียวแก้ว
3. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
4. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
5. นายโกศล  อินทิวาพร
6. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
87 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา  บัวตา
2. เด็กชายชาญชัย  ศรีชามก
3. เด็กชายณัฐปกรณ์  มลคลชัยรัตนะ
4. เด็กหญิงประกายมาศ  คำวีะ
5. เด็กชายพรพิัพัฒน์  จันทร์แดง
6. เด็กหญิงพัชรพร  บุญชู
7. เด็กหญิงรัตติพร  แก้วเก็บคำ
8. เด็กหญิงสิรามน  สายคำเกตุ
9. เด็กชายเอกชัย  วิชาเป็ง
10. เด็กชายโกเมน  โรจน์ศาสนเสถียร
 
1. นางสาวประภัสสร  เจริญภูมิ
2. นางพิชญาภา  แจ่มใส
3. นางสาวรัชฎากร  สายบุญครู
 
88 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.65 เงิน 30 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายฉันทพัฒน์  อนันตวงศ์
2. นายณัฐพร  สร้อยสน
3. นายณัฐพล  สร้อยสน
4. นายธนชัย  บุมี
5. นางสาวธิดา  วงศ์ดี
6. นายสถิต  ไชยสิทธิ์
7. นางสาวสุธาวัลย์  คำใส
8. นางสาวอนุสสรา  ด้วยสาร
9. นางสาวอรปรียา  นนทะภา
10. นางสาวเกศสุดา  ดงงาม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
2. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
89 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วคง
2. เด็กหญิงดุจดาว  เลิศสิทธิไชย
3. เด็กหญิงธัญวลัย  ธงอาสา
4. เด็กหญิงพรรณปพร  ทองพุทธ
5. นางสาวรพีพร  จันทร์ทักษ์
6. เด็กหญิงวรดา  คำขอด
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สินเพียร
 
1. นางประกายรัตน์  ทับทัน
 
90 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  เสนารินทร์
2. เด็กหญิงนิภาพร  โมครา
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชาญนอก
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภิญโญ
5. เด็กหญิงยลดา  จำปานิล
6. เด็กหญิงอรชล  แสงอยู่
7. เด็กหญิงเจนจิรา  ยิ่งเจริญผล
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา  กองแก้ว
 
91 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 79 เงิน 20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวจิราพร  จันทร์เพ็ญ
2. นางสาวณัฐกานต์  เพชรอำไพ
3. นางสาวณัฐชิมา  พวงแก้ว
4. นางสาวณิชมน  ศรีละออง
5. นางสาวพิไลวรรณ  เหลืองวิชชเจริญ
6. นางสาวมนทกานต์  หาญคำ
7. นางสาวรุ่งนภา  โคยามา
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
92 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 24 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจรัญยา  ศรีศิลป์
2. เด็กหญิงชนาพร  ภูน้อย
3. เด็กหญิงธัญญพิชา  ป้องไฝ
4. เด็กหญิงปราญปรียา  หล้ายม
5. เด็กหญิงพัชรพร  กันยา
6. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ทองวัน
7. เด็กหญิงมินตรา  สีท่าชวย
8. นางสาวราตรี  ตระกูลธรรมชาติ
9. เด็กหญิงวรนันท์  กันยามา
10. เด็กหญิงวิลาวัณย์  กวยแก้ว
11. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คำไชย
12. เด็กหญิงสุพรรษา  มากมา
13. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บัวเปรม
14. เด็กหญิงอังควิภา  นานใส
 
1. นายวรรณชาติ  ไชยเลิศ
 
93 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 11 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นางสาวขวัญชนก  ดวงมา
2. นางสาวณัฐริกา  เรืองแพทย์
3. นางสาวดมิศา  เรืองแพทย์
4. นางสาวนราพร  คงเพชรศักดิ์
5. นางสาวน้ำฝน  เนตรแสงศรี
6. นางสาววงตะวัน  ชำนาญ
7. นางสาววิสุดา  วังคีรี
8. นางสาวสุทธิดา  คำแสด
 
1. นางสาวฉัฐมา  สารีคำ
2. นายฐนกร  สีเสือ
3. นางรัชนู  บัวพันธ์
4. นางสาวสุกัญญา  โพชะไว
5. นายเสรี   เปรมปรีดิ์
 
94 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 88.97 ทอง 6 โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นางสาวปิยะภรณ์  พรรณขาม
2. เด็กชายพฤกษ์  งานดี
 
1. นางระพีพร  วงษาวดี
2. นางสันทนา  พลกลาง
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 7 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒน์  มั่นคง
2. เด็กหญิงพรวิไล  ผาวันดี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์แก้ว
 
1. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายกิตติ  ต้นอินทร์
2. นายวิทวัส  โสภี
3. เด็กชายเทียนชัย  สุวรรณอ่อน
 
1. นายเอกชัย  รูปขาว
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงพร  กุลสง
2. เด็กชายพงศกร  ไสยะกิจ
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กุนกิ่ง
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นางพันธ์โพยม  สุวรรณชาติ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  รอดพ้น
2. นางสาวสุธางศ์รัตน์  กองแพง
3. นางสาวสุภาวิณี  ชัยชมภู
 
1. นายคณิต  ฤทธิรอด
2. นายอมรินทร์  ศรีจันทร์สุข
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.5 ทอง 20 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีทาสังข์
2. นางสาวกรกนก  อรรคสูรย์
3. นางสาวณัฐทิญา  สารพันธ์
4. นางสาวพุทธชาติ  คำภา
5. นางสาววราภรณ์  สุวรรณชาติ
6. นางสาววัชรี  คำภา
 
1. นางสาวตรึงใจ  เกียรติกิตติกุล
2. นางสาวอารีรัตน์  รูปบุญ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัดดา  นายม
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไพรี
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วแจ่ม
5. เด็กหญิงสุภาพร  พรมทอง
6. เด็กหญิงสุภาพร  บุญสิงห์
 
1. นางปรารถนา  อุตม์อ่าง
2. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
3. นายสมัย  อุตม์อ่าง
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติกา  เทียมทัน
2. เด็กหญิงประกายพฤกษ์  โสภาวาง
3. เด็กชายเอกชัย  ตรีสุข
 
1. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.65 เงิน 9 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นางสาวตะวัน  แซ่ย่าง
2. นางสาวนิภาพร  ค้อศุภฤกษ์สกุล
3. นางสาวบุษบา  แซ่ลี
 
1. นายนพวงศ์  อุปลา
2. นายศุนิชัย  สนเทียนวัด
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายพิชณ์ชญา  นุชชม
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สามลทา
3. เด็กหญิงภิญญดา  พรมจันทร์
 
1. นางชาลินี  พรมแสง
2. นางทองจันทร์  ศรีจันทร์สุข
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 84.25 ทอง 24 โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. นางสาวกนิษฐา  ยิ้มเจริญ
2. นางสาวสิริยากร  ขวัญตา
3. นางสาวเพชราภรณ์  ไหวพรม
 
1. นายสถิตย์  ฟักฟูม
2. นางสุวรรณี  น้อยวัน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 24 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลัดดา  สายจันทร์ยนต์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราชโฉม
3. เด็กหญิงอลิสา  ทองดา
 
1. นายวสันต์  ธงอาสา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ราชอาจ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.8 ทอง 18 โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. นางสาวชไมพร  นาคา
2. นางสาวสุทิษา  อุดพ้วย
3. นางสาวอรกานต์  กรวยทอง
 
1. นายวสันต์  ธงอาสา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ราชอาจ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ดวงพรมมา
2. เด็กหญิงภาวินี  วุฒินันทนากรณ์
3. เด็กหญิงเพ็ญสุภางค์  กองเหิน
 
1. นางพันธ์โพยม  สุวรรณชาติ
2. นางรัชนี  รักษาบุญ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง 7 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  หาญรักษ์
2. นายรัชตะ  สุขศรี
3. นางสาววราภรณ์  ทองหวล
 
1. นางพูลสุข  สิทธิเวช
2. นางรัชนี  รักษาบุญ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81.75 ทอง 22 โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สายคำจันทร์
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  เอื้ออารีย์
3. เด็กหญิงลินลนี  ยอดคำ
 
1. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
2. นางอุดมศรี  พันทองหล่อ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 19 โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกรงทอง  แก้วคง
2. นางสาววนันยา  ธิจันดา
3. นางสาวสาริกา  แสงพรม
 
1. นางสาวดารุณี  กุลโทบ
2. นายธงทัย  ไหมแพง
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  แก้วยม
2. เด็กหญิงพฤกษา  เนื่องชมภู
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  กันเจิม
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นางพูลสุข  สิทธิเวช
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  สูตนะ
2. นายบุลิน  เมืองคำ
3. นางสาวศศิวิมล  วรรณะ
 
1. นางปรารถนา  อุตม์อ่าง
2. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  วิบูลย์คำ
2. เด็กชายธนภัทร  กองสังข์
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลเจียก
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 30 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  กอนมน
2. เด็กชายบุณยวุฒิ  บุญยะลาโภ
 
1. นางวชิราภรณ์  วจีอรุโณทัย
2. นางสาวศศิวิมล  พลเจียก
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายนวมินทร์  พรมนัน
2. เด็กชายวรเดช  แสนคำ
 
1. นางสาวนัยน์ฝัน  กินรี
2. นายวรัญญู  ต้นแก้ว
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายชูวิทย์  แซ่จาง
2. นางสาวปราณี  แซ่หยาง
 
1. นายสุวรรณ์  พิมเสน
2. นางสาวเรณุมาศ  ภักดีโต
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาภาวรรณ  อินทองดี
2. เด็กหญิงแสงเดือน  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายธีรพัฒน์  คำหมู่
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายชนาธิป  อารีย์
2. เด็กชายอภินันท์  ล้อมแพน
 
1. นายปัญญา  กัปโก
2. นางศุภลักษณ์  ขวัญแสน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชนวีร์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
2. เด็กชายธเนศ  อัศวรัตนามณี
 
1. นางจุฑาทิพย์  ภู่ทับทิม
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  มีนนท์
2. นางสาวธีรนาถ  ขวัญพฤกษ์
 
1. นางชาลินี  พรมแสง
2. นายสดใส  แก้วประสงค์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 26 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายฉัตรพงศ์  ปิ่นปั่น
2. นายธีรภัทร  นาหนองตูม
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทียน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฐมน  คงนา
2. เด็กหญิงธัญจิรา  ทาสุวรรณ
3. เด็กหญิงวิชุดารัตน์  ก้านบัวแย่ง
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์
2. นางวชิราภรณ์  วจีอรุโณทัย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์แซ
2. นางสาวชนาภัทร  สิริเจริญกุล
3. นางสาวอาภัสรา  ทัศนมาศ
 
1. นางบังอร  สีเลื่อม
2. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 20 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวมณีรัตน์  โบราณรัตน์
2. นายเอกรัฐ  กล่อมจิตต์
 
1. นางจตุพร  ทองคำสุก
2. นายเอกรินทร์  ทรัพย์อนันต์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  บุศย์น้ำเพชร
2. นางสาวศุภากร  นิ่มพฤทธิ์
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นายลิขิตดง  นันตา
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กชายธราดล  เทืองน้อย
2. เด็กชายประจบ  อุทธบูรณ์
3. เด็กชายวรายุทธ  วังหิน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 74.1 เงิน 5 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นายประพันธ์  ศรีสุนทร
2. นายอิทธิกร  เดชบำรุง
3. นายเอกฉันท์  บุตรศรี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  กุลสิงห์
2. เด็กชายชัยณรงค์  บุญประสพ
3. เด็กชายอานุภาพ  กันเจิม
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์
2. นายลิขิตดง  นันตา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. นายประวิทย์  แซ่จาง
2. นายวัฒนา  แซ่จาง
3. นายเกษมศักดิ์  สิงหัส
 
1. นายสมพงษ์  เสนะจำนงค์
2. นางสาวสุวิญชา  รักหาญ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 10 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธีรเมธ  ทรัพย์มาก
2. เด็กหญิงนวพร  ฤทธินานนท์
3. เด็กชายวงศธร  ฉัตรวิโรจน์
 
1. นางชาลินี  พรมแสง
2. นางสาวทัดดาว  ศิริวงค์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ 1. นายปรเมศ  โคตรชมภู
2. นายปัญญา  สารเงิน
3. นายเกียรติศักดิ์  มั่นศรี
 
1. นางสายชล  พลสีดา
2. นางสุชาดา  มั่นคงดี
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายนพวิชญ์  มูลวงศ์
2. นายพัชรพล  นวลงาม
3. นายศุภณัฐ  กิตติธาราทรัพย์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  ชัยเฉลิมศักดิ์
2. นายลิขิตดง  นันตา
 
133 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 79 เงิน 14 โรงเรียนฤทัยทิพย์ 1. เด็กชายอภิชาติ  คำนัด
 
1. นางสาวฟ้าใส  เศรษฐสุภัค
 
134 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวปกามาศ  กงจีน
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วยม
 
135 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายสหรัฐ  สมพงษ์
 
1. นายมณชัย  กองเงิน
 
136 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 25 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวปณิดา  จินดาทโคตร
 
1. นางสาวภวรัญชน์  รุจิวีรานันท์กุล
 
137 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวฐาปนี  สีทาสังข์
 
1. นางศุภลักษณ์  ปันมิตร
 
138 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  เพชรเกิด
 
1. นางสาวดวงจันทร์  พัฒนทายาท
 
139 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 31 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายศุภเสกข์  สุชัยคณารักษ์
 
1. นางปิยพร  สรรพช่าง
 
140 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 61 ทองแดง 37 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวปฐมาพร  ขวัญมิ่ง
 
1. นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ
 
141 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.25 ทอง 8 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิส  พรมพิลา
2. เด็กหญิงจตุพร   คำพล
3. เด็กชายวุฒิชัย  กันหามิ่ง
4. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โด๊หลิ่ง
5. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  ก้อนเทียน
 
1. นางสาวภวรัญชน์  รุจิวีรานันท์กุล
 
142 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธีระพล  จันทร์หีบ
2. นายพุฒิพงศ์  จันทร์เขียน
3. นางสาววจีพรรณ  ปานเจริญ
4. นางสาววริศรา  จันสา
5. นางสาวเกวลิน  บุญถาวร
 
1. นางสาวจงกลณี  พิลาเกิด
2. นางสาวมณีรัตน์  ดวงปินตา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.43 ทอง 9 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงศ์  เทพวัง
 
1. นางกานต์ธิดา  องคุณา
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.83 ทอง 21 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายปิยะศักดิ์  จันทร์เกิน
 
1. นางสาวยุพารัตน์  แสนอินทร์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงลีธญา  เป็นสุข
 
1. นางสาวอจารีย์  อุ่นหลาบ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69 ทองแดง 21 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  นามมี
 
1. นางสาวอจารีย์  อุ่นหลาบ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  ทั่งจันทร์
2. เด็กชายธนพล  หรั่งมา
3. เด็กชายธนโชติ  เลาหวิจิตรจันทร์
4. นายฤทธิพร  ม่วงนนทะศรี
5. นายวีระศักดิ์  ทองนาค
6. เด็กชายสิทธิราช  สีหานาท
7. เด็กชายอภิวัฒน์  จั่นแก้ว
8. นายอรรถวิชญ์  อุดศรี
 
1. นายปริญญา  ปริยะ
2. นายสิทธิสุทธิ   วงษ์แหวน
3. นายอภิสิทธิ์  สาดา
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80 ทอง 19 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกฤษณา  ขจรไพร
2. นางสาวกิตติยา   เพ็ญศรี
3. นางสาวฉัตรนภา  ชำนาญกุล
4. นางสาวชญานี  เดชขจร
5. นางสาวฐิติมา  จันทวงษ์
6. นางสาวทวีพร  พลอยงาม
7. นายธีรภัทร  สต๊อคตั้น
8. นางสาวพิชชาภา  อัครลาวัณย์
9. นางสาววชิราภรณ์  สินโพธิ์
10. นายศุภกร  พัฒนะธำรงชัย
 
1. นางพรหมภัสสร  พนาดร
2. นางรัตมณี  แสงสีดา
3. นางสาวสุุดารัตน์  บุญเกียน
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 77.2 เงิน 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสงรัตน์
2. เด็กชายธนากร  ช้างอินทร์
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  ภู่เจริญ
4. เด็กหญิงมลพิกา  บัวคลี่
5. เด็กหญิงศุภิสรา  เมืองพระฝาง
 
1. นางนาทกัญญา  นงภา
2. นางวันเพ็ญ  จุดาศรี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวกฤติยา  ธนะศรีมา
2. นางสาวจริยาพร  ช้างอินทร์
3. นางสาวชนากานต์  ศรีอนุชา
4. นางสาวสุชานุช  สุกางโฮม
5. นางสาวสุภาวิดา  ลูกบัว
 
1. นางนาทกัญญา  นงภา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.5 เงิน 26 โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรีย์รัตน์  คำอยู่
2. เด็กหญิงอรพรรณ  พานทอง
3. เด็กหญิงเนตรนพิศ  ป้องไฝ
 
1. นายทองเปลี่ยน  บางทับ
2. นางศรธิกานต์  เทพคำดี
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นางสาวดุจเดือน  แซ่หว้า
2. นางสาวนภาพร  วังวัฒนภักดี
3. นางสาวสุนารี  แซ่ลี
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์  พรดวงคำ
2. นางสาวแรมเดือน  ทองจา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบง  คำนา
2. เด็กชายเขตต์ศักดิ์  ขวัญหอม
 
1. นายธวัช  วงศ์ใหญ่
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนบ้านโคกมน 1. นายขจรเกียรติ  แสงพวง
 
1. นางสาวพูนศรี  พันภูวงษ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายพันธุ์เพชร  สายทองมาตร์
2. เด็กชายองค์การ  ศรีคำภา
 
1. นางสาวมนันยา  ไฉไลพานิช
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายวารินาถ  พุทธสิมมา
 
1. นางสาวมนันยา  ไฉไลพานิช
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 44.44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี   ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงอิสรีย์  มามั่ง
 
1. นางนิตยา  แก่นนาค
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 14.28 เข้าร่วม 38 โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวศรสวรรค์  กางมาเทศ
 
1. นางเทียมตา  อั้งเอย
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 11 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายสุรวิทย์  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มีศิริโรจน์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 55.26 เข้าร่วม 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายกิตติศักดิ์  พิศชาติ
 
1. นางวิไลวรรณ  จันทิพย์
 
161 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางนิรัน  บุญมาติด
 
 
162 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางมัลลิกา  จอมจันทรกานต์
 
 
163 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางชาลินี  พรมแสง
 
 
164 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางพรสมัย  กาวน