สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงปาณิศา  ซื่อตรง
 
1. นางนันท์นภัส  แก้วใส
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาววิรัลยุพา  เจียรพงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวละออ  แก้วตาดี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสรีรา  จันทร์แสงศรี
 
1. นางวรงค์พร  บูรณ์เจริญ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุภานัน  สิมคำ
 
1. นางสมศรี  รังสิกรรพุม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงวนาลี  ลี้สกุล
 
1. นางสาวดุษณีย์  จำนงค์สอน
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุนทรีย์  มีแสง
 
1. นางกรุณา  เจริญพานิช
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรีญา  ชมภู่
 
1. นางสาวสุพิชญา  ชูสกุล
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.1 เงิน 19 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวธันย์ชนก  สุขเกษม
 
1. นางอิสราภรณ์  ลิ้มสุข
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 42 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงเบ้า
2. เด็กหญิงการะเกตุ  แจ่มประแดง
 
1. นางพวงผกา  สงวนใจ
2. นางพูลทรัพย์  ชั้วเจริญ
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายคณุสรณ์  จวนรุ่ง
2. นางสาวรังสิมา  ศรีเมฆ
 
1. นางพวงผกา  สงวนใจ
2. นางพูลทรัพย์  ชั้วเจริญ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายภูคิน  รัตนเมธาชาติ
 
1. นายอาชัญ  สุพรรณกลาง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกัญชลิกา  มูลกัน
 
1. นายชาตรี  ธูปมงคล
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 14 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวทอง
2. เด็กหญิงภาณุมาส  แสนใจวุฒิ
3. เด็กหญิงศิริวรรณลัย  ผง
 
1. นางสาวกนิษฐา  ประโยชน์ยิ่ง
2. นายไพรัช  ผ่องแผ้ว
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 32 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวธัญสุดา  สุวรรณพงษ์
2. นายธีรดนย์  ผลบุญ
3. นางสาวปาจรีย์  ธำรงธัญวงศ์
 
1. นางปวรวรรณ  ทองหล่อ
2. นางวันเพ็ญ  ฤทธิ์เทพ
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54.4 เข้าร่วม 24 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ดอกไม้
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ชาชมพร
 
1. นางชนิดาภา  อุฤทธิ์
2. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65.83 ทองแดง 13 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  แก้วทา
2. นายไพโรจน์  สังข์หร่าย
 
1. นางพรพิลาศ  วานิช
2. นายเอกพันธ์  จันมา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายสกลกร  ศรีวิพัฒน์
 
1. นายรัชภูมิ  น้อยคนดี
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธนากรณ์  วงศ์กาอินทร์
 
1. นางสาวอำไพ  แสงเรืองเดช
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายติณณภพ  วัจนะรัตน์
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  แก้วพระ
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์  บุญทอง
 
1. นายศักราช  ชาติชำนาญ
2. นายสะพรั่งพงศ์  จินดาจำนง
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกีรติกา  พิสุทธิโกศล
2. นายธีรภัทร  ประเสริฐผล
3. นางสาวเพชรรัตน์  การบรรจง
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ทองมาก
2. นางสมปอง  เพ็งพัด
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ชนิกา  จันทร์สุริย์
2. เด็กชายธนกฤต  ผาบัว
3. เด็กหญิงนพัสกร  วรเตชะ
 
1. นางสาวพรรณทิภา  ด้วงนุช
2. นางสาวสุธิสา  มณีวงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  โยธา
2. นายณฐ  อำพันขาว
3. นายตรีเพชร  ตะกรุดแก้ว
 
1. นางพัชรี  ขจรเพชร
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  กลมกลิ้ง
2. เด็กชายภาสกร  พรหมบุญ
3. เด็กชายร่มธรรม  สถิตโกศล
 
1. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายวสุธร  โกษาจันทร์
2. นายศุภมิตร  วรรณะ
3. นายอุเทน  ภู่ระหงษ์
 
1. นายศราวุธ  จันทร์ตา
2. นางสาวสุภาพ  นวลจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นามสา
2. เด็กหญิงอารี  แซ่ท่อ
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ปัญจรี
 
1. นางสมศรี  ประสงค์
2. นางสาวสุพรรษา  ทองบุญตา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชลธิชา  วามะขันธ์
2. นางสาวประกายแก้ว  เสตรา
3. นางสาวสุทธิดา  บุ้งศรีษะเกตุ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ประกอบเพ็ชร์
2. นางวัชรี  อยู่สุข
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายรุ่งศักดิ์  ศรีรุ่งฟ้า
2. เด็กชายสิทธินันท์  อุ่นอุบล
 
1. นายลือชัย  ศรีรักษา
2. นายวรถ  ลอยชื่น
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. นายวุฒิพงศ์  แก้วมิตร
2. นางสาวศศิประภา   รินแก้ว
 
1. นางจริยา  แก้วมา
2. นางสาววิริญญา  สุฤทธิ์
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.47 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กชายกฤษฏา  ช่วยพยุง
2. เด็กชายเอกรัฐ  คำมาตร์
 
1. นายกลชัย  โทนแก้ว
2. นายมานพ  ลิ้มสุข
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.45 เข้าร่วม 19 โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กชายชาตรี  สุริยะอัมพรกุล
2. นายสิทธิชัย  สิทธิเนตรสกุล
 
1. นายกลชัย  โทนแก้ว
2. นายกันตวิชญ์  กองแคน
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาววรนุช  มีไทย
2. นายวิชิต  แก้วกำเหนิด
3. นางสาวสุวิตรา  ชมภูทิพย์
 
1. นายสุทธิศักดิ์   คุ้มศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายสมบัติ  แก้วสงค์
2. นางสาวสมฤทัย  สายคำจ่า
3. นางสาวสุภัทรา  ศรีนุกูล
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญยอด
2. นายสุทธิศักดิ์   คุ้มศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. นายธนศิษฏ์  ชัยรัตน์
2. นายวีรภัทร  สมศักดิ์ดี
3. นายสุวนารถ  สวาสุ
 
1. นายปิยวุฒิ  พรมภักดี
2. นางสาวอารยา  ณ ลำพูน
 
34 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายธนาวุฒิ  ดวงชาคำ
2. นายสถาพร  ไล้ทองคำ
3. นายเจนภพ  หลี่
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  ประกอบเพ็ชร์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรธิดา    ทองแร่
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ขำทับทิม
3. นางสาวลัดดาพร    โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงหรรษลักษณ์   สวนหนองปลิง
5. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธ์   ปราณีดุจศรี
 
1. นางนันทพร  ยอดพันคำ
2. นายเชน  โพธิ์ศรี
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรมยอด
2. นางสาวณัฐพร  กรมนิล
3. นางสาวณัฐริกา  มีอนันต์
4. นางสาวพิจิตรา  เสนานุช
5. นางสาววิจิตรา  วรสาร
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เพ็งแก่นแท้
2. นางสรรเพชญ  ใจชื่น
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน 42 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงประภาวรินทร์  สมนึก
2. เด็กหญิงพินนา  ธำรงธัญวงศ์
3. เด็กหญิงศดานันท์  นานกระโทก
4. เด็กหญิงสุรภา  ห้อยพิกุล
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  กลิ่นเทศ
 
1. นางเกศรินทร์  ภูลายยาว
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายณัฐ  มีแสง
2. นายปิยะพล  ภูดี
3. นายพงษ์อนันต์  นพมาก
4. นางสาวพรนิษา  ม่านตา
5. นางสาววนาลี  ชาญเดช
 
1. นางลักขณา  แก้วเพิ่ม
2. นางเรียมศิริ  สำเภา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.27 ทอง 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  บาขาว
2. นายพัทธพล  สุพัศดา
3. นางสาวมัลลิกา  ชาญชัยวีระพันธุ์
4. นางสาวศศิมล  พวงคำ
5. นางสาวสุภาพร  ประชุมพงศ์
 
1. นางกานดา  พรมมา
2. นางสรรเพชญ  ใจชื่น
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 72.6 เงิน 32 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นางสาวกรองทอง  ยิ้มสรวล
2. นางสาวกรินนา  ศรีจักร
3. เด็กชายกฤษณะ  ดวงแพง
4. นางสาวกวินตรา  จันทร์บุญ
5. นางสาวกาญจนา  อาจคิดการ
6. เด็กหญิงขนิษฐา  สืบพลอย
7. นางสาวชนวรรณ  คำเทศ
8. นางสาวชนากานต์  กันยาประสิทธิ์
9. นางสาวณัฐมล  กมลรัตน์
10. นายณัฐวุฒิ  ทับน้อย
11. เด็กชายธณัฐพล  เทพศิลวิริยะ
12. นายนพดล  ขำแก้ว
13. เด็กชายปฏิภาณ  สินทรัพย์
14. นายฤทธิเกียรติ  พิมพ์เงิน
15. นางสาววิริษฐา  อยู่ขำ
16. นายศุภราช  บุญประเสริฐ
17. นายสาธิต  ดิษฐ์จันทร์
18. นางสาวอรญา  ดีพร้อม
19. เด็กหญิงอุมาพร  เหล็กคำ
20. นางสาวเกศแก้ว  การะภักดี
 
1. นางญานิศา  พิพัฒน์เจริญสกุล
2. นางปวีณา  แสนดวง
3. นางพรธิภา  ขุนแร่
4. นายระพีพัฒน์  อัศวสัมฤทธิ์
5. นายเสกสรร  พันธุ์พืช
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงด้วง
 
1. นางสาวขวัญจิต  ทิพย์พยัคฆ์กร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวมะลิตา  จันทร์ใหม่
 
1. นางณัฏฐพัชร์  คัณฑานันท์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 25 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายวาริส  ด่านศรีชาญชัย
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ขำฤทธิ์
 
1. นางจรรยา  วัฒนศัพท์
2. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 78.25 เงิน 16 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนวพล  ราชแก้ว
2. นางสาวบุณยาพร  พงค์สมบุญ
 
1. นางขวัญจิตร  ขุดปิ่น
2. นางอารมย์  กองสังข์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 77.8 เงิน 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวปพิชญา  พวงมะณี
2. นางสาวพัชรพร  ขจรไพร
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บางทับ
4. นางสาวลัดดาวัลย์  วิปัสสะ
5. นางสาววาสนา  คงเมือง
6. นางสาววิลาสินี  ปิทบแสง
7. นางสาวเบญจมาศ  รอดภัย
8. นางสาวเปมิกา  แก่นจันทร์
 
1. นายศุภชัย  สีมาขจร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92.25 ทอง 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงตติยา  อ้วนนวน
2. เด็กหญิงธัชพรรณ  กองแก้ว
3. เด็กหญิงนันธิดา  ภูเดช
4. เด็กหญิงพรฑิตา  แซ่อึ้ง
5. เด็กหญิงภานุชนาถ  พรมแก้ว
6. เด็กชายยศพล  เลอสุวณิช
7. นายรติ  เอี่ยมเพชร
8. เด็กหญิงวรรณทิพ  แก้วจันทร์
9. นางสาววราพร  ทองแฉล้ม
10. เด็กหญิงวริศรา  นาคแก้ว
11. นางสาวศิรดา  วันทองทักษ์
12. นางสาวสมัชชา  โฉมอุปฮาด
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ประหยัดจิตร
14. นายเกียรติศักดิ์  สิงหนาท
15. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุตตะไทย
 
1. นายธรรมศักดิ์  ปิ่นสุข
2. นางปิยานันท์  ปิ่นสุข
3. นายสุทธิพงค์  เทียนสีม่วง
4. นางแววดาว  ชูสกุล
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.24 เงิน 21 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงจันทิมาธร  กระชิด
2. เด็กชายจีระศักดิ์  ชาวชอบ
3. เด็กหญิงรดารัตน์  ลิ้มสุข
 
1. นายธรรมศักดิ์  ปิ่นสุข
2. นางปิยานันท์  ปิ่นสุข
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82.62 ทอง 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกชกร  กาญจนสกุล
2. นางสาววิรัลพัชร  วันภู
3. นางสาวอัจฉราพรรณ  สงพูล
 
1. นางทัศนีย์  ชาญสูงเนิน
2. นายสุทธิพงค์  เทียนสีม่วง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงณัฐมน  กองเส็ง
2. เด็กหญิงโยษิตา  บุญนิ่ม
 
1. นายบุญลักษณ์  สมมีชัย
2. นางพรพิมล  ทิพนนท์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวธนพรรณ  สุโธ
2. นางสาวพรอาภา  เกษสุวรรณ
 
1. นางสุพัตรา  ปัญญา
2. นายเฉลิมพล  อุ่นทุไร
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกฤติกา  สวนกุหลาบ
2. เด็กหญิงจามจุุรี  เพียซ้าย
3. เด็กหญิงจิราพร  สำเภา
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
2. นายสมคิด  เสาองค์
 
52 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาววชิรญาณ์  บุญสวน
2. นางสาววุฒิดาว  ทองคำสุข
3. นางสาวศุจิพัชร  จิตรพีระ
 
1. นายวินัย  ทองอยู่
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายจาตุรนต์  บรรจงสวัสดิ์
 
1. นายประพจน์  ไผ่ประเสริฐ
 
54 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวศุภรัตน์  สมจิตร
 
1. นายสมคิด  เสาองค์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์    แซ่คำ
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นางสาวเสาวนีย์  วาสนาวณิช
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญนะ
 
1. นายประพจน์   ไผ่ประเสริฐ
 
58 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 26 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. นางสาวศิริพร  วิปัสสา
 
1. นายครรชิต  พรคุณารักษ์
 
59 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายวีระพงษ์  โพธิวัตน์
2. เด็กชายสรอรรถ  โสประดิษฐ์
 
1. นายสาคร  พิมพ์สิงห์
2. นายสุวรรณ์  ฟักผล
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชนกานต์  ศรีไพศาลเจริญ
 
1. นายมานพ  หลายเจริญ
 
61 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 32 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายชัชพล  ทองอยู่
 
1. นายวินัย  ทองอยู่
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  โลกไพศาล
2. เด็กชายอาทิตย์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กชายเยีย  แซ่สง
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
63 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายศุภชัย  พลทา
2. นายอนุพงษ์  แซ่หยาง
3. นายเกษม  เฮงพูนสวัสดิ์
 
1. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
2. นายสังคม  นกแก้ว
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายเทิดเกียรติ  องอาจ
 
1. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายสุรสีห์  จันทร์สุริยะ
 
1. นางอัญธิดา  ศรีวงษ์
 
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กหญิงปิยะนุช  พุ่มพันธ์
 
1. นายศรัณย์  เหล่านภาพร
 
67 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ปิยธวัชชัย
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
68 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกาญจนาพร  ขำมั่น
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
69 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกทลี  กล่อมอู่
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวกิ่งกาญจนา  นิลมั่น
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
71 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงพัชรา  เทียนใส
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
72 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. นางสาวปริญญา  จันทสิงห์
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
73 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพรประสาน  สุดทำนอง
 
1. นายประสาน  สุดทำนอง
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 13 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนวพล  ดวงจันทร์
 
1. นายประสาน  สุดทำนอง
 
75 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกนกอร  พาแก้ว
2. เด็กหญิงจิตติภักดิ์  จิตรสำราญ
3. เด็กหญิงชลลดา  จินะธรรม
4. เด็กหญิงญาณิศา  ประเสริฐ
5. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ปานนิล
6. เด็กหญิงธนดล  ละดาดก
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิลฟัก
8. เด็กหญิงนลินทิพย์  รุ่งชาญวณิชย์
9. เด็กหญิงพฤกษา  มีตราสิทธิ์
10. เด็กหญิงพิชญาพร  เกียรติกิตติกุล
11. เด็กหญิงพิชานันท์  อมรวิทย์
12. เด็กหญิงรินลดา  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
13. เด็กหญิงสุภาพักตร์  ภูริศรี
14. เด็กหญิงอรนภา  สุริยะภา
15. เด็กหญิงอังค์ถัต  สุทธิเกิด
 
1. นายโกศล  แสงทอง
 
76 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. เด็กชายกิตติชัย  เรืองศรี
2. เด็กชายธนาพร  บุสิงห์
3. เด็กหญิงนงณภัส  อินทร์ชำนาญ
4. นายนันทพงศ์  วังทัน
5. เด็กชายนันทพงศ์  จิตรสวัสดิ์
6. เด็กหญิงพรรญพร  ยาโต
7. เด็กชายพีรดล  สุขโฉม
8. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทับทิม
9. นางสาวลัดดาวัลย์  เสงี่ยมพันธ์
10. เด็กหญิงวริศรา  อำนัด
11. นายวินัย  งามทองคง
12. เด็กชายอัศวเทพ  ทองเงิน
 
1. นางทิวา  นันท์ตา
2. นางสาวพิมพ์มาดา   วิชัยธนพัฒน์
3. นางอรุณี  สีป้อ
4. นายโชคชัย  ชัยประเสริฐ
 
77 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงกษิตินาถ  ศักดิ์นุกูล
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ถมยา
3. เด็กหญิงกานดา  ดาปาน
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  โนจรมา
5. เด็กหญิงชลธิชา  กุดนอก
6. เด็กชายชาญณรงค์  ก้อนทอง
7. เด็กหญิงณนธยา  รักษ์ศิริ
8. เด็กหญิงณัฐกุล  ก้อนคำ
9. เด็กชายณัฐพงศ์  รักษาภักดี
10. เด็กชายณัฐพนธ์  แย้มสวน
11. เด็กชายณัฐพล  สังข์นุช
12. เด็กหญิงดวงตา  ประมวล
13. เด็กชายธนวันต์  บัวชุมพล
14. นายธนากร  พาอินทร์
15. นายธนาชัย  บุญรัตน์
16. นางสาวธิดานันท์  เนยสูงเนิน
17. นายนฤชา  สีหะวงษ์
18. เด็กชายนฤชา  รัศมี
19. นางสาวนฤมล  ลอมโมลา
20. เด็กชายนฤเบศร  วงศ์ศีลธรรม
21. เด็กชายนิธิกร  วิสุทธิวงศ์
22. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เพชรไชโย
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญไทย
24. นางสาวพัชรา  กองเที่ยง
25. เด็กหญิงพาริดา  วาณิชย์เจริญ
26. เด็กหญิงภัณฑิรา  ปัญญาคำ
27. เด็กหญิงภูสุดา  กรทอง
28. เด็กหญิงมัตติมา  เชื้อเมืองพาน
29. นางสาวลลิตา  เนตรแสงสี
30. นางสาววรดา  ปั้นจู
31. นางสาววิชดา  พิมพ์จันทร์
32. นายวิทยาธรณ์  เทพาพิน
33. นายวีระยุทธ  จันทร์แก้ว
34. นายวุฒิชัย  พิเศษฤทธิ์
35. เด็กชายศราวุธ  ไทยาเทศ
36. นางสาวสุพัตรา  กันตะบุตร
37. นางสาวสุวนันท์  สุกรัตน์
38. เด็กหญิงสุวิชาดา  อ่องยิ่ง
39. นายอนุภัทร  บุญมาพิลา
40. เด็กชายอภินันท์  บุคำ
 
1. นางชรอยวรรณ  ประเสริฐผล
2. นายปรัชญา  ประเสริฐผล
3. นางลำดวน  ปั้นจู
4. นางสาววิจิตรา  หงษา
5. นางสงการย์  ดำชม
6. นายสุทธิวัตร  บำรุงรัตน์
7. นายอนุ  แหยมแก้ว
8. นายอัครวัฒน์  ประเสริฐผล
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กชายธนพล  คุุ้มภัย
 
1. นางปราณี  ยิ้มน้อย
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.15 ทอง 16 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 1. นายสุพรรณ  แป้นสุวรรณ
 
1. นายจักรพงษ์  ชูเนียม
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. เด็กหญิงรัฐวรรณ  เบญจวนิช
 
1. นายเต็มสิทธิ  ลิ้มศุภรัตน์
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 37 โรงเรียนวัชรชัย 1. นางสาวอนุธิดา  นกล่อง
 
1. นางไพรินทร์  วลีเรืองรอง
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.83 เงิน 16 โรงเรียนวัชรชัย 1. เด็กชายธนราชัน  นิติลียานนท์
 
1. นางไพรินทร์  วลีเรืองรอง
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.83 ทอง 26 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 1. นายเก่งกาจ  จันทะกล
 
1. นางกัณหา  วันดี
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกิตติยา  ตุ่มทอง
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 28 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  คันภูเขียว
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายจักริน  กวางแก้ว
 
1. นายสมาน   ประดับวงศ์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายวีรภัทร  กองกูล
 
1. นายประสาน  สุดทำนอง
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายดารุวัฒน์  ขำเอี่ยม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายธีวรา  เมฆพายัพ
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงปรียานุช  ภักดีกิจรุ่งเรือง
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวรัชนีกร  จันทร์ชม
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงอัญมณี  หญ้าปริ่ง
 
1. นายสมาน  ประดับวงศ์
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.5 ทอง 24 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจรินทิพย์  สอนวะดี
 
1. นายนาวี  บุญทัน
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.64 ทอง 5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  แดงวิจิตร
2. เด็กชายทรงพล  ศรีศักดา
3. เด็กชายธนชัย  ศรีมุข
4. เด็กชายธนพงษ์  รักภู่
5. เด็กชายธนากร  ธารบุญ
6. เด็กหญิงภัทรวิภา  มั่งคั่ง
7. เด็กหญิงมนัญชยา  สุขานุวัตร
8. เด็กหญิงวรญา  กองจินดา
9. เด็กหญิงวราภรณ์  สนธิพงษ์
10. เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรดีคาย
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
95 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.31 ทอง 22 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวกีรติ  มิสา
2. นายณฐพล  โสฬล
3. นางสาวทิพย์สุดา  ธิอุป
4. นายธนากรณ์  ปลัดท้วม
5. นายภานุพงษ์  พึ่งนุ่ม
6. นางสาววิศัลยา  นันทกุล
7. นางสาวสุพรรณวดี  แก้วมา
8. นายอนุชา  ป้อมทอง
9. นายอนุชา  เพชรเกิด
10. นางสาวเกร็ดนภา  สนสำฤทธิ์
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภสาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
96 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกนก  แสนยศ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มิ่งเหล็ก
3. นางสาวชนากานต์  ประถมบุตร
4. เด็กหญิงณัฐพร  นิลวัลย์
5. เด็กหญิงธัญชนก  หมวดเฟื่อง
6. เด็กหญิงนภาพร  ภิรมย์นาจ
7. เด็กหญิงพรชิตา  ผูกฟัก
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปาปะเพ
 
1. นางปาริชาติ  ลาจันนนท์
2. นางมัทนพร  เลิศวีระศิลป์
3. นายวุฒิชัย   ลาจันนนท์
4. นางเกศินีนาฏ  แย้มนิล
 
97 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  ไชยเสน
2. นางสาวจีรนันท์  ทองแบบ
3. นางสาวธารารัตน์  ฤกษ์จันทร์
4. นางสาวน้ำฝน  ล้นอุไร
5. นางสาวภัสราภรณ์  รอบรู้
6. นางสาวสายใย  ยังสุข
7. นางสาวสุชาวดี  สิมมาลา
8. นางสาวเจนจิรา  กลิ่นรัตน์
 
1. นางนันทพร  ยอดพันคำ
2. นางนิดดา  จันทร์ตรี
3. นางปาริชาติ  ลาจันนนท์
4. นายวุฒิชัย   ลาจันนนท์
 
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  บุญมาพล
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ธิกะ
3. เด็กหญิงปพิชญา  พัวพันธุ์
4. เด็กหญิงปิยกมล  อัตตะชีวะ
5. เด็กหญิงสกาวรุ้ง  จันทร์ลอย
6. เด็กหญิงอภิญญา  บุญแจ้ง
 
1. นางสาวณัฐธิตรา  ใสหนองเป็ด
2. นางสาวนาตยา  ยุปานันท์
 
99 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวจินดาทิพย์  อักษรวิลัย
2. นายธฤต  หอมหวล
3. นางสาวธีราพร  อุ่นบาง
4. นางสาวนิลาวรรณ  สมศรี
5. นางสาวพิมลพร  ก้อนทองคำ
6. นางสาววราภรณ์  ดอนหม้อ
7. นางสาววิจิตรา  แซ่ฮ้อ
8. นางสาวอรวรรณ  คำเหลื่อม
 
1. นางสาวชลิดา  ศุภาร
2. นายปุญชรัศมิ์  เหมบุรุษ
3. นางสาวอภิสา  แก้วฤาชา
4. นางอารมณ์  ลี้เหมือดภัย
 
100 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75.4 เงิน 20 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกาญวิไล  เถาว์ถาวร
2. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  แสนยากุล
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  นิลแพทย์
4. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ศักดิ์เจริญชัยกุล
5. เด็กหญิงนิดา  โรจน์ธนากร
6. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  แซ่สง
7. เด็กหญิงรัตนา  ศักดิ์ศิริทานตะวัน
8. เด็กหญิงเรวดี  จันรุณ
 
1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ภูมิผล
2. นางสาวณภัทรชนก  วุฒินาคธรรม
3. นายธีรยุทธ  เพชระบูรณิน
4. นายมลตรี  พลรักษา
5. นางสาวอมรา  ศิริโภคาสมบัติ
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ผ่องศรี
2. นางสาวณัฐกาญจน์  สะตางาม
3. นายณัฐดนัย  จันทร์ดี
4. นางสาวณัฐมณ  แก้วคำ
5. นายธีรศักดิ์  ขันตี
6. นางสาวน้ำทิพย์  วงศ์กองแก้ว
7. นายวรันธร  จันทร์ทอง
8. นางสาววิภาดา  รังสิกรรพูม
9. นางสาวสุกัญญา  เมินเฉย
10. นางสาวสุรีรัตน์  ญาณสุภาพ
11. นายอภิชัย  ม่วงจีน
12. นางสาวอภิญญา  ขุนทอง
13. นางสาวเกศรินทร์  งามดี
14. นางสาวเจนจิรา  คำตา
 
1. นายนิยม  บุญปัน
2. นายนิรัตน์  เผ่าอุทัย
3. นางสุรีย์วรรณ  จันทร์เกษม
 
102 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายธีระ  หงษ์ทอง
2. นายนันทวัฒน์  ดาบาง
3. นายพิษณุ  คงเมือง
4. นางสาววิลัย   จุรัญยา
5. นางสาวเจนจิรา  ขุมทรัพย์
 
1. นายวุฒิชัย   ลาจันนนท์
2. นายสลัก  สุขไพโรจน์
 
103 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. เด็กชายนพพล  พอท
2. เด็กชายอภิชัย  ชมภู
 
1. นางอริศรา  พัฒนากูล
2. นายเอนก  การกิ่งไพร
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายชัชพล  แซ่หว้า
2. นายวิศวชิต  กงวิรัตน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่เถา
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นางสาวนภา  วงศ์สิงห์แก้ว
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายกิตติพงษ์   แสงคำกุล
2. นายสวัสดิ์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายอิทธิพล    เจ๊กเทศ
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นายจำนงค์  เนตรทิพย์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงวันนิสา  จักษุทิพย์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยอดคำ
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ช้างน้อย
 
1. นายตระกูล  เบาะโต้ง
2. นายปัญญา  นนท์ดารา
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกิตติพงศ์  อเนกนวล
2. นางสาวจันสุดาพร  พูลมี
3. นายสุวพล  หันธนู
 
1. นายตระกูล  เบาะโต้ง
2. นายปัญญา  นนท์ดารา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.5 ทอง 16 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา   คำเวิน
2. นางสาวฐิติรัตน์   โนนสามารถ
3. นายภานุพงศ์  เกตุนาค
4. นางสาวศิริชนก  ปิระกะ
5. นางสาวสมใจ   สุระภี
6. นางสาวสุนิสา   โป่งปันต๊ะ
 
1. นางสาวมนสิชา  จันทรา
2. นางระวิวรรณ  จอมคำ
3. นางเกศินีนาฎ  แย้มนิล
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรตุรงค์   ล่องทอง
2. เด็กชายนภัส  วัฒนศัพท์
3. เด็กหญิงปรียานุช   สมชัยภูมิ
4. เด็กหญิงปิยะธิดา   ขุนสาร
5. เด็กหญิงมนรดา   บุญนาม
6. เด็กชายรณรพ   สง่าวงศ์
 
1. นางสาวมนสิชา  จันทรา
2. นางระวิวรรณ   จอมคำ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 19 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายนรชน  สำเภา
2. เด็กหญิงนริศรา  งอกชัยภูมิ
3. เด็กหญิงวสุวี  ณ พัทลุง
 
1. นางพฤกษชาติ  ศรลัมภ์
2. นางอุไร  เจริญฉิม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.95 เงิน 13 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวณัชชา  กลางศิขริน
2. นางสาวปาริชาติ  ตรีสอน
3. นางสาวศิริกุล  ตั้งพงษ์
 
1. นางสมบูรณ์  อาจหาญ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงภาสินี  ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีคำภา
3. เด็กชายเกริกพล  จีนคำตุ้ย
 
1. นายสมพาน  โตเทศ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  จันชาวนา
2. นางสาวพัชราภรณ์  แหวนเงิน
3. นางสาวเกศรา  ช่างทองคำ
 
1. นายรักษพล   ซิตูมปูน
2. นายอธิภัทร  พรชัย
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.4 ทอง 7 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงชนาภา  ดีโส
2. เด็กหญิงนพัสร  พงษ์ศารารักษ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  มั่นทอง
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวดวงพัตรา  เสงี่ยมจิตร
2. นางสาวปรารถนา  ทับทิมเล็ก
3. นางสาวสุพัตรา  ทองทราย
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 30 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงแพง
2. เด็กหญิงอิชยา  โสมาสี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คงผ่อง
 
1. นางจุฑาภรณ์  จันทะคูณ
2. นางสงกราน  สินเจิมศิริ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นางสาวขวัญจิต  แซ่ลี
2. นางสาวนิศาชล  ทองสุข
3. นางสาววิมพ์วิภา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางปฤษณา  สงนุ้ย
2. นางสิริมา  เบ้าสกุล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงดวงรัศมี  ทองคำพงษ์
2. นางสาวธมลวรรณ  อุตตมางคพงศ์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สิงห์หา
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 35 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกันติมาศ  ทรงงาม
2. นางสาวสิริกร  มโนนัย
3. นางสาวสโรชิณี  พูลสวัสดิ์
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นางสาวสุพัชราวดี  ไกรโชค
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 13 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายวสุรัตน์  ยานันทพร
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ณ วิเชียร
3. เด็กหญิงใกล้รุ่ง  หมายชื่น
 
1. นางพันธุ์ทิพย์  ชำนาญพันธ์
2. นางมาลี  บุญเสริม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวภิรม  ชุมทวียศ
2. นางสาวสุฑามาศ  แสงโทน
3. นางสาวสุนิตรา  สีทำมา
 
1. นางสาวดรุณี  ศรีอินทร์
2. นางอัจจิมา  สถาพรผล
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 22 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงพชรัคร์  ไชยมี
2. เด็กหญิงเมธาริณ  สหเมธาพัฒน์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงนรมน   โตสงวน
2. เด็กหญิงนัยนา  คุณอาสา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
2. นางอมรรัตน์  วรรณา
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิทวัส   สีหะวงษ์
2. เด็กชายวรัญชัย    อินป่าน
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นายไกรสีห์  เสนามนตรี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 5 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายกรวิชญ์   ทองต้อย
2. นายปริญญ์ณวิชญ์   เบาะโต้ง
 
1. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
2. นายสมคิด  บุญสิงห์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงอภิญญา  หริกุลพิพัฒน์
2. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  จบคุ้ม
 
1. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม
2. นางวสุนธรา  สิทธิเกษร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 35 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายธัชกร  เพชรอภิรักษ์
2. เด็กชายวชิรกร  ทองโคตร
 
1. นายกิตติศักดิ์  ต๋าระ
2. นางสาววิมลรัตน์  กาญจนโพธิ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.3 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยา 1. นายทินกร  ซิณแสน
2. นางสาวเจนจิรา  อำภิน
 
1. นางสาวนิภาพันธ์  ชัยโฉม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78.75 เงิน 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายปิยะ  แสนยากุล
2. นางสาวอรจิรา  ปัตซา
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางวาสนา  สมใจ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวสุภคินี   ศรีวิลัย
2. นายเนติ   จันทร์แสง
 
1. นางวรรณนิภา  บุญเรือน
2. นายไกรสีห์  เสนามนตรี
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 26 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลภรณ์   จันทร์วิบูลย์
2. เด็กชายพงศกรณ์  ชินรักษ์บำรุง
3. เด็กหญิงยศวดี   บรรพกูล
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นายสมคิด  บุญสิงห์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวชุติกาญจน์  กางถิ่น
2. นางสาวพิมพ์ประภาพร  แก้วพวง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  เทพทอง
 
1. นางบุษบา  กวางแก้ว
2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 7 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายพิชญุตม์  พรมสุวรรณ์
2. นายศุภวัชร   ธูปวงศ์
 
1. นายประทวน   จอมใจ
2. นางแววตา   โค้วประเสริฐ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กชายธนพร  จันทร์สุรีย์
2. เด็กชายภาณุพงษ์  สุขเจริญ
 
1. นางสาวยุวภา   จันสีดา
2. นายสุทธิศักดิ์   คุ้มศรี
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกัลป์สิทธิ์   โพธิมาศ
2. เด็กชายกิตตินนท์   ทับแย้ม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   คงกะพัน
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา    จันทร์แก้ว
2. นายปุญญพัฒน์  ปิ่นตามูล
3. นายสพล  ควรหา
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางแววตา   โค้วประเสริฐ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 60.5 ทองแดง 27 โรงเรียนเนินพิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์   คังตอง
2. นายสุรเชษฐ์  แพงไธสง
3. นายสุวัฒน์  ยศแก้ว
 
1. นายคมสัน  วงศ์วิเศษ
2. นางสุพรณ์  นวลเชย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายภูริทัต  ชิดใจ
2. นายวรินทร  ค้อทอง
3. นายสมพร  พลไพร
4. นายอภินันท์  อู่สุวรรณทิม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ต๋าระ
2. นายอรรถวิทย์  พินิจนัย
 
139 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ตรีทอง
 
1. นางดวงฤทัย  สีวัน
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. เด็กหญิงสุภัทรา  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นางพิลาไล  สิตวงษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวรดา  อักษรนิติ
 
1. นางอัญชลี  อัศวเทพ
 
142 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 79.8 เงิน 36 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายธเนศ  จันทพยัคฆ์
 
1. นางเยาวนาถ  ปลื้มบุญ
 
143 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84.1 ทอง 4 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวภัสสุดา  บัวละออ
 
1. นางสุภาพ  สุพรรณกลาง
 
144 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายพิษณุ  บุญโยดม
 
1. Mr.Freddie  Unggay
 
145 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาววิภาวรรณ  วิทยถาวรวงศ์
 
1. MissMai  Chia Yang
 
146 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 18 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวบุญญรัตน์  นิวาศะบุตร
 
1. นางสมจันทร์  หลายเจริญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกิตติภัฎ  ศรีม่วง
2. เด็กหญิงณัฐวดี  หมื่นอนันต์
3. เด็กหญิงทยิดา  คุ่ยต่วน
4. เด็กชายรัชบดินทร์  วงศ์เสนานุรักษ์
5. เด็กชายศุภกร  จันทรนิมิ
 
1. นางสาวชวนพิศ  จบคุ้ม
2. นางภูมิใจ  อินทพรโสภิต
 
148 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 10 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกษิดิ์เดช  จอมเกาะ
2. นางสาวณัฐมญธ์  พยัพเดช
3. นางสาวทิพย์ฆัมพร  ทิพวันต์
4. นางสาวอริสา  ภักดีสอน
5. นายอานนท์  สุกสัก
 
1. นางทรงศิริ  บุศย์เมือง
2. นางอมรทิพย์  มาเทียน
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.5 ทอง 15 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เขียวทอง
 
1. MissYang  Lijuan
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.17 ทอง 25 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปรียานุช  บุปผาที
 
1. นางสาวจินตนา  พรสกุลไพศาล
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79.67 เงิน 9 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงธนัชพรณ์  ทองคำสุก
 
1. นายพัทธพล  ทองเกิด
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวจิราพัชร  โทนมี
 
1. นางสาวธนาวรรณ  รัตนเนนย์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายณัฏฐพล  พรหมบวช
2. เด็กชายธนากร  ชูชีพ
3. เด็กชายนพดล  มาตา
4. เด็กชายนฤพัฒน์  เขมรไทย
5. เด็กชายวสันต์  วันยศ
6. เด็กชายวัชรพงษ์  อุ่นแก้ว
7. เด็กชายศรชัย  สายโส
8. เด็กชายสุวัฒนา  เลิกสวย
 
1. นายปฏิพล  เจริญพล
2. นายประจักษ์  ด้วงมูล
3. นายวันดี  กุมภาพันธ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 69.7 ทองแดง 10 โรงเรียนเสรีศึกษา 1. นายณัฐชนันท์  กาญจนะ
2. นายณัฐวุฒิ  จันทร์อินทร์
3. นายธนาธร  อยู่เสดียง
4. นายภานุวัฒน์  ศรีบุญเรือง
5. นายศักดิ์ดา  ทองสุข
6. นายศุภชัย  อะนุพิมพ์
 
1. นายทรงศักดิ์  น้อยมี
2. นายสุวรรณ์  ฟักผล
3. นายเรียง  ตันยศ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 78.83 เงิน 23 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นายกร  เพชระบูรณิน
2. นางสาวทิวาพร  กลางประพันธ์
3. นางสาวประภารัตน์  เอมเอี่ยม
4. นางสาวมณีรินทร์  จันทร์พงษ์
5. นางสาวมาลีวัลย์  เกิดใหม่
6. นางสาววรางคณา  ทองสังข์
7. นางสาวสตรีรัตน์  ทิมจ้อย
8. นางสาวสุพัตรา  ขวัญพรม
9. นางสาวสุรัสวดี  พันธัง
10. นางสาวเกตุจนีย์  เมืองแมน
 
1. นางสาวพรรัตน์  ศิลกุล
2. นางอารีรัตน์  แก้วสายมา
3. นายไพศาล  รังสิกรรณภูมิ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 28 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 1. นายจันทราวุฒิ  บุญกล่ำ
2. นางสาวภาวิดา   ร้อยศรี
3. นางสาวสุนันทา   ชื่นผล
4. นายอมรเทพ   นางวงษ์ลือ
5. นางสาวอรอุมา   สุขกล้า
 
1. นางเกื้อกูล  เพชรนา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  แสงเลื่อม
2. เด็กหญิงธนัญญา  มุ่งดี
3. เด็กหญิงพลอยพิน  ชัยเลิศ
 
1. นางรัชดา  ผากุล
2. นางเพลินพิศ  แย้มสันต์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.4 ทอง 4 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นายนิติกรณ์  ตั้งหลัก
2. นางสาวนุตประวีณ์  เที่ยงดีฤทธิ์
3. นางสาวรักษ์สกุล  บุญฟัก
 
1. นางรัชดา  ผากุล
2. นางเพลินพิศ  แย้มสันต์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศิวะบวร
2. เด็กหญิงประติภา  จีนะสอน
 
1. นางดวงฤทัย  สีวัน
2. นางปรีชาพร  ปรีดาฤทธิ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 1. นางสาวพันธ์ษณา  วิมุกตานนท์
 
1. นางสาวอำพร  สุขน้อย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายสุรวิศ  ศรีวิลัย
 
1. นางธนัญรัตน์  ทองคำสุก
2. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวปิยะธิดา  นามสว่าง
 
1. นางพัชรา  สมทรัพย์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  สุวรรณกนิษฐ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  พรมรักษ์
 
1. นางวรรณภา  บุญแจ้ง
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 44.44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวรัตนาพันธ์  พันธ์วงศ์
 
1. นางวรรณภา  บุญแจ้ง
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69.75 ทองแดง 18 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายกษิดิศ  ก้าวสมบัติ
 
1. นางพัชรินทร์  โลหะบาล
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 82.68 ทอง 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  พวงคำ
 
1. นางสาวกนกวลี  มาละอินทร์