สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายอภินันท์  ทองปาน
 
1. นางรัตนา  อ่อนสำลี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวดาราวดี   ขำมี
 
1. นางสุมาลี  พุ่มบานเย็น
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ธัญใจ
 
1. นางวนิดา  เมฆแสงสี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 43 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวสุรัตนา   สินธุชล
 
1. นางบังอร  แม่ดี
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายศตวรรษ  พุ่มพวง
 
1. นางภควรรณ  นาคสิงห์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายสุพจน์  ดวงอุปะ
 
1. นางฐิราภรณ์  สุวรรณคีรี
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองเครือมา
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 39 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวนิตยา  สายคง
 
1. นางกันต์ฤทัย  ปาอาภรณ์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงปานตะวัน  จันทะวงสิง
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุกใส
 
1. นางกรรณิกา  แสงสิงห์
2. นางสาวอนิศรา  คงดี
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวประภาวลี  เทพพิทักษ์
2. นางสาวปัทมาวรรณ  วอทอง
 
1. นางสาวฉัตราภรณ์  ระโส
2. นางหทัยทิพย์  สุ่มมาตย์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 33 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายนริน  จันแสน
 
1. นางสุกัญญา  แดงชาวนา
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 35 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายชิตติศักดิ์  ธนสิริพงษ์
 
1. นายวีรพงษ์  แสงบุดดี
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72.67 เงิน 44 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายพันธกานต์  ราชบรรจง
2. เด็กหญิงสุนันทา  จันปา
3. เด็กหญิงอภิญญา  บวบดี
 
1. นางลัดดา  สุวรรณไตรย์
2. นางวิไล  มีพยุง
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวปิยะนันท์  นิ่มเถื่อน
2. นางสาวสุพิชชา  ปลื้มสุข
3. นางสาวเจนจิรา  จันทาทับ
 
1. นางลัดดา  สุวรรณไตรย์
2. นางสาวอุษณีย์  เสือจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 58.6 เข้าร่วม 19 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายธัญเทพ  เนียมสลุด
2. เด็กชายนิวัฒน์  สุขรัง
 
1. นายจำนงค์  เพิ่มพิพัฒน์
2. นางอุษณีย์  นววรวงศ์สกุล
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78.33 เงิน 4 โรงเรียนนครไทย 1. นายกฤติน  ศิริยะโสภณ
2. นายณัฐกาธิป  ปัญญาวงศ์
 
1. นายจำนงค์  เพิ่มพิพัฒน์
2. นางสาวผกาชาติ  รักผกาวงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  ครุฑเพ็ชร
 
1. นายธีระพงศ์  นวลศรี
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนนครไทย 1. นายตะวัน  อินแผง
 
1. นางประไพ  ช้างอินทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชฎาพร  ปัญเศษ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เปล่งเสียง
3. เด็กหญิงสุริษา  แสงปัญญา
 
1. นางสาวพัชราพร  จามรี
2. นางภรรทนพ  พุทธสอน
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาววชิรญาณ์  แซ่ย่า
2. นางสาววรรณา  จันทร์ดี
3. นายวรัญญูู  คงสีไพร
 
1. นางสาวเฉลา  พุ่มพิมพ์
2. นางเบญจมาศ  เสงี่ยมอยู่
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์หม่อน
2. เด็กหญิงปรียามล  ลาดบัวคำ
3. เด็กหญิงสุทธิณี  ว่าวสูงเนิน
 
1. นางนงนุช  กันแย้ม
2. นางประดัด  ชมมี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธนัญชา  ตาสี
2. นางสาวนันทพร  คุ้มสอน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พันธุ์นายม
 
1. นางคำเพียร  มุณี
2. นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  ปิ่นเงิน
2. เด็กหญิงสิริกร  จอมสันเทียะ
3. เด็กหญิงอนัญญา  อุนทุโร
 
1. นางนงนุช  กันแย้ม
2. นางประดัด  ชมมี
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนนครไทย 1. นายจิรวัฒน์  สีดารักษ์
2. นางสาวประภากร  ทองสน
3. นางสาวมนฑกานต์  เดชอิ่ม
 
1. นางคำเพียร  มุณี
2. นางอนุกูล  แก้วบัวรมย์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ม่วงต๊ะ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ระโส
3. เด็กหญิงอารยา  ทองสินธุ์
 
1. นางประดัด  ชมมี
2. นางผุสดี  ฟักทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80.4 ทอง 32 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวทักษพร  สามงามยา
2. นายธนิต  จิตตรงซ่วน
3. นายเรวัตร์  นาคมี
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภู่ธูป
2. นางสาววิภาวี  เนียมสวรรค์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายชัยฤทธิ์  ปั่นเที่ยง
2. เด็กชายอรรถพล  โตสำลี
 
1. นางนันทิยา  เรือนแพร
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายนันทวัฒน์  นาคแดง
2. นางสาวเมธาวี  ดีจันทร์
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอำ่
2. นางมยุรี  เซนักค้า
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36.6 เข้าร่วม 21 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กชายธันวา  โทนเอี่ยม
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญวงษ์
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 34.9 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  วงษาบุญโน
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีทิม
 
1. นางสาวฐิติพร  แม่งมา
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวกวินธิดา  พันธ์พวงทอง
2. นายวัชระ  ฟักโต
3. นางสาวศุภทา  คำโม
 
1. นางสาวพวงเพชร  ภู่ธูป
2. นายเลิศพันธุ์  มั่นคง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขุนด่าน
2. เด็กหญิงณัฐพร  กุลนะ
3. เด็กหญิงปวีณา  สาปาน
4. เด็กหญิงวิมลมณี  วงศ์ชาลี
5. เด็กหญิงสกุณา  แก้วประเสริฐ
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 22 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  ศรีบุญมี
2. นางสาวพรไพลิน  สมใจ
3. นางสาวมัชฌิมา  คงทัศน์
4. นางสาวสกุลทิพย์  เอี่ยมชู
5. นางสาวสุพัตรา  โตบุญมา
 
1. นายชวลิต  พรหมพร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 29 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่อนด้วง
2. เด็กหญิงชรินัฐดา  เย็นขัน
3. เด็กหญิงธนัญญา  ธนะสมบัติ
4. เด็กหญิงวรรณภา  พันโสดา
5. เด็กหญิงอภัสนันท์  จันปิ่น
 
1. นางสาวนทีกานต์  แจ้งโถง
2. นางเกตน์สิรี  เกตุยอด
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 43 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวดาว  แซ่ย่าง
2. นางสาวทราย  ภัทรวิทยา
3. นางสาวปัทมวรรณ  จันทะคุณ
4. นางสาวปินซิง  เลียว
5. นางสาววรชา  จันทะพินิจ
 
1. นางพจนันท์  ลูกแก้ว
2. นางวนิดา  บุญเกิด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.94 ทอง 17 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกุลธิดา  สุขนาบัว
2. นางสาวจินตนันท์  จันทร์ย่อย
3. นางสาวณัฐหทัย  จันทร์ทรง
4. นางสาวอิศราภรณ์  สุขทุ่นฟุย
5. นายอิสรา  โสคำภา
 
1. นางอมรรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. นายไพฑูรย์  เสวดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกรรณิกา  ทองหล้า
2. นายจักรพันธ์  จันเหลือง
3. นางสาวจารุรัตน์  มัดทุจัด
4. นางสาวจิรเมธ  บุญธรรม
5. นางสาวชุติกาญจน์  บุตชา
6. นายณฐพล  กลิ่นเกตุ
7. นายธีรวุฒิ  คำอินทร์
8. นายนพวงศ์  ระวีวัฒน์
9. นางสาวประภาภรณ์  นันทา
10. นายพลวัฒน์  สมสี
11. นางสาวภิรมย์ญา  สารีบุตร
12. นางสาวมณฑารพ  ยศปัญญา
13. นางสาวรังสินี  เกตสุธรรม
14. นางสาวลลิตา  โพธิ์ปลัด
15. นางสาววนิดา  มาฉิม
16. นางสาวศิวาภรณ์  ด่อนแผ้ว
17. นางสาวสุกัญญา  วงษ์มานิตย์
18. นางสาวสุชาดา  บุตรสีทา
19. นางสาวอภิญญา  แว่นตาดี
20. นายเอื้ออังกูร  แสงสีห์
 
1. นายนคร  พูลโห้
2. นางสาวนทีกานต์  แจ้งโถง
3. นางสาววัชรีพร  ทองงามขำ
4. นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
5. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 20 โรงเรียนนครไทย 1. นายจักรกฤษณ์  ทองกวด
2. นายชยพล  อัครสุริยพันธุ์
3. นายณัฐกิตต์  จันยูร
4. นางสาวตรีรัตน์  ปฐมพรหมมา
5. นางสาวทิพวรรณ  จันดาวงษ์
6. นายธนกฤต  จันบาง
7. นายนันทพงศ์  อุ่นไพร
8. นายพงศกร  สีีดารักษ์
9. นายพงษ์พันธุ์  ธิเต๋จ๊ะ
10. นางสาวพัชมล  วังคีรี
11. นางสาววรัญญา  ชัยดุรงค์จารุ
12. นายวรัญญู  ทองชำนาญ
13. นายวัชรพงษ์  สนิทนวล
14. นายศุภกร  สิ้วอินทร์
15. นางสาวสิริรัตน์  อิ่มชม
16. นายอภิรักษ์  เถื่อนเทียม
17. นายอภิวัฒน์   เถื่อนเทียม
18. นายอภิืโชค  หมื่นพันธุ์
19. นายอริณ  เลี้ยงพชร
20. นายเสถียรพร  แก้วเกตศรี
 
1. นางสาวนิสิต  สีใส
2. นายประญัติ  วงศ์สมบัติ
3. นายวิโรจน์  คันธาวัตร์
4. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
5. นางอมรรัตน์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  วงษ์ด่อน
 
1. นางลักขณา  สุขรัตนปรีชา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวธิติกานต์  สุขกลิ่น
 
1. นางสาวศศิธร  นรินทรางกูล ณ อยุธยา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายธนวัฒน์  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงสิรินดา  บุญทั่ง
 
1. นางกุลยาดา  เปลี่ยนขำ
2. นางนิศากร  ทองรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 32 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวคีญาภัทย์  จันทร์บ่อโพธิ์
2. นายศุภกร  โป้มี
 
1. นางสุภาพรรณ  วงศ์สมบัติ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  โอ่งวัน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66 ทองแดง 34 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวธิดาพร  ปากุล
2. นางสาวบุญศิริ  สินสิงห์
3. นางสาวปรีชาภรณ์  หมีดง
4. นางสาวปัณณทัด  เสมียนมูล
5. นางสาวปัณณธร  เพลียคำ
6. นางสาววรรณิภา  ธูปทอง
7. นางสาวอลิชา  สุนทะวงศ์
8. นางสาวอักษรสวรรค์  สีบุญ
9. นางสาวอินทิรา  แก้วเกษศรี
10. นางสาวอุมาพร  สุขมามอญ
 
1. นางสาวนิสิต  สีใส
2. นายสมชาย  พุ่มบานเย็น
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83.5 ทอง 16 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา  จันทร์แสง
2. เด็กหญิงจรัสรวี  วงศ์เวียง
3. นางสาวชลธิชา  ม่วงพิม
4. เด็กหญิงธมนวรรณ  เสนานุช
5. เด็กหญิงนันทนา  อุชัย
6. นางสาวนุจรินทร์  เงื่อนจันทร์ทอง
7. นางสาวนุชนารถ  ภูยางตูม
8. เด็กหญิงประภาพร  ทองเนตร
9. นางสาวปัทมาวรรณ  บัณฑิต
10. นางสาวผึ้งน้อย  ทองจันทร์
11. เด็กหญิงภาวินี  พรมขัน
12. เด็กหญิงรมยเนตร  ระสีทา
13. เด็กหญิงลักษณพร  ม่วงทิม
14. นางสาวสุทธิดา  ปัญญาศิริ
15. เด็กหญิงสุภิญญา  ปานแก้ว
 
1. นางประทุมมา  ปานทอง
2. นางสาวภัศยา  แสนกันณลา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.1 ทอง 7 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกุสุมา  พรมโสภา
2. เด็กหญิงอนันตญา  ปั้นแจ่ม
3. เด็กหญิงเกศริน  นิ่มทอง
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
2. นางประดัด  ชมมี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 79.96 เงิน 22 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวจินตนา  แซ่สง
2. นางสาวรินดา  แซ่หลอ
3. นายโชคชัย  แซ่ย่า
 
1. นายบวร  สุดาจันทร์ทิพย์
2. นางอุษณีย์  อรรคสูรย์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวทิพย์สุดา  รตาภรณ์
2. นางสาววิชุดา  กมลรัตน์
 
1. นางกาญจนา  กัณฑษา
2. นายธงชัย  คำป้อง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นายปรมินทร์  ฟองจางวาง
2. นางสาวพัชรีภรณ์  วงศ์ทองเหลือ
 
1. นายปกรณ์  คูณสมบัติ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกวิตา  สีแสง
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เพ็ชรบุญมี
3. เด็กหญิงศศิประภา   ไพภิบาล
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
2. นายสุธีรพันธุ์  ไกรโชค
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปฏิญาภรณ์  แสงบุดดี
2. นางสาวสุกัญญา  จันทร์ศรี
3. นางสาวเพ็ญนภา  อุราราษฎร์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
2. นายสุธีรพันธุ์  ไกรโชค
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปริญาพร  เขตสถาน
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นายรัตนพล  พงษ์เสงี่ยม
 
1. นางสาวมณทิยา  กุตอินทร์
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  พลสอนดา
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครไทย 1. นายสมชาย  แซ่หยาง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงเกตุสุรีย์  ขวัญเมือง
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนนครไทย 1. นายณัฐวัฒน์  จันทูล
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงรมิตา  จันทะคุณ
 
1. นางสาวบุญญาดา  สีหะวงษ์
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  สุขทุ่นฟุย
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78.8 เงิน 16 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวรัตนชมพู  วิไลรัตน์
 
1. นายพรชัย  เป้รอด
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติกา  โคตรพรม
2. นายพลวัฒน์  สีอิด
3. เด็กชายเอกวิทย์  ยานาบัว
 
1. นายไพรบูรณ์  บุญอาจ
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นายณัฐพล  ต่ายรอด
2. นายอัษฎาวุธ  ศรีรินพร
3. นายเทิดศักดิ์  สีนวล
 
1. นายไพรบูรณ์  บุญอาจ
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ตะลุ่มพุก
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวปริศนา  กลิ่นตรุษ
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กชายอนาวิล  จันทร์ผ่อง
 
1. นางวรีรัตน์  แสงสีห์
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 9 โรงเรียนนครไทย 1. นายปริญญ์  โตพันตา
 
1. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
66 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายยศพนธ์  สุขเกตุ
 
1. นางสาวอรอุมา  โกไพศาล
 
67 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สอนเขียว
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายคุณาธิป  อินทร์แก้ว
 
1. นางสาวอรอุมา  โกไพศาล
 
69 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ธรรมพิทักษ์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
70 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภัสสร  มานะการ
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวอรพิมล  คำท้วม
 
1. นายไทรโยค  ดาด้วง
 
72 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นายกฤษฎา  กองนันตา
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
73 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวเสาวนีย์  แซ่หลอ
 
1. นางสาวสงกรานต์  พลเทพ
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เนตรแสงสีห์
 
1. นางวรีรัตน์  แสงสีห์
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวบุปผา  ทองมี
 
1. นางวรีรัตน์  แสงสีห์
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงชนิสรา  คำโทน
 
1. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
 
77 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 77 เงิน 11 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวศิรประภา  ค้ำชู
 
1. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
 
78 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง 11 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  ธรรมพิทักษ์
2. นายกิตติศักดิ์  สอนเขียว
3. นายชาญณรงค์  อินทร์นอก
4. นายธนวัฒน์  บัวแย้ม
5. นางสาวพัชรมัย  ดอนไพรฮวบ
6. นางสาวเพชรรัตน์  มีพาด
7. นางสาวเรณู  จันทร์สุวรรณ
8. นางสาวเสาร์วรส  ชินวงศ์พรม
9. นายไกรวิชญ์  ขนานมี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เชียงหยอง
2. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
3. นางสาวเพ็ญนภา  เสมาทอง
 
79 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 62.33 ทองแดง 20 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  สีสุราช
2. นายณัฐพล  แสงจิตใส
3. นางสาวนันท์ศนิ  สีหะวงษ์
4. นางสาวบุปผา  ทองมี
5. นายปรีชาพล  อรรคสูรย์
6. นางสาวปัทมาวรรณ  จันทะลี
7. เด็กชายปิยะกุล  จันทะคุณ
8. นายพัฒนชัย  สีขาว
9. นางสาวยุพา  กอบสมบูรณ์
10. นางสาวรสมนต์  ภูสิตตา
11. นายศุภกร  กลิ่นประทุม
12. นายสุพจน์  ดวงอุปะ
13. นางสาวอชิรญา  คิดศรี
14. เด็กชายอนาวิล  จันทร์ผ่อง
15. นางสาวอุมาพร  ทองแทน
 
1. นางพิมพ์นารา  นุปิง
2. นางวรีรัตน์  แสงสีห์
 
80 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรีฬารัต  ได้ดี
2. เด็กหญิงชนานันท์  นิลเพ็ชร
3. เด็กหญิงชุติมา  เพ็ชรพล
4. เด็กชายธนกร  จันโทมา
5. เด็กชายนพเก้า  กุลนอก
6. เด็กชายนัทธพงศ์  เครือพลับ
7. เด็กชายนิติรัฐ  ตราชื่นต้อง
8. เด็กชายประดิพัทธิ์  วงศ์สมัย
9. นางสาวมินตรา  ใจพันธ์
10. เด็กชายวรพล  สระทองน้อย
11. นางสาววราภรณ์  บัวด้วง
12. เด็กหญิงวริทธ์ธร  ยอดสุวรรณ์
13. นางสาววัชราพร  ใจพันธ์
14. เด็กชายศรราม  เนียมหอม
15. เด็กหญิงศศิธร  สุขแดง
16. เด็กชายศุภกิจ  สามงามยา
17. เด็กชายสุธิพร  สุทธิสุวรรณ
18. เด็กหญิงสุนิษา  วิระพันธ์
19. เด็กชายสุรัติ  ขำเอี่ยม
20. เด็กชายอมร  หอมขจร
21. นางสาวอ้อยใจ  สุขนวล
 
1. นางสาวดุจเดือน  เอี่ยมสวัสดิ์
2. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
3. นางพัฒน์ติญา  ศรีริอ่วม
4. นายพิษณุ  อภัยพรม
5. นางสาวเพ็ญนภา  เสมาทอง
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายอิสรา  รุ่งแหยม
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายพงษกร  บัวเสี่ยน
 
1. นายสังวาล  ยะทา
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวนฤมล  ศรีคุ้ม
 
1. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวรัชดาภรณ์  สง่าศรีทอง
 
1. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 14 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นายพงษกร  บัวเสี่ยน
 
1. นายสังวาล  ยะทา
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.33 เงิน 21 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงปิยากร  อ่อนสำลี
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  บุญมี
 
1. นางสาวพันทิพย์  กอกอง
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 35 โรงเรียนนครไทย 1. นายไอศูรย์  กัณฑษา
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.25 เงิน 27 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  คล้างสังวาลย์
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นายพิพัฒน์  เอกบาง
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กลิ่นแย้ม
 
1. นายอนันต์  ท้วมเนตร
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวทิพวรรณ  ถุงคำตัน
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 41 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงสุปรียา  หาญน้อย
 
1. นางวารุณี  พูลหน่าย
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนดงประคำพิทยาคม 1. นางสาววัชราพร  ใจพันธ์
 
1. นางสาวพนินทร  สังข์แป้น
 
95 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นายกฤชพล  เสรีรัตนกุล
2. นางสาวฐิติวรรณ  แซ่หยาง
3. นางสาวณัฐฐาพร  แซ่ลี
4. นางสาวดวงดาว  แซ่วื่อ
5. นางสาวดวงตะวัน  แซ่หลอ
6. นางสาวดาว  แซ่กือ
7. นายธนวุฒิ  แซ่หยาง
8. นายธารา  แซ่สง
9. นายธีรพงษ์  แซ่ลี
10. นางสาวนงลักษณ์  แซ่วื่อ
11. นางสาวปวีณา  แซ่สง
12. นายพงศกร  สุทธิ
13. นางสาวพรญานี  แซ่หยาง
14. นายพิภพภัทร  แซ่หยาง
15. นางสาวพิมลดา  แซ่หยาง
16. นางสาวภัทรียา  ทรงศิริวงค์
17. นายยงยุทธ  แซ๋เถา
18. นางสาวรักสุพร  แซ่ลี
19. นายลิขสิทธิ์  วื่อปรัชญากุล
20. นางสาววรกานต์  แซ่หวือ
21. นางสาววรนุช  แซ่ลี
22. นางสาววันมี  แซ่ว่าง
23. นายวีรพงษ์  วรดำรงกุล
24. นายสมชาย  แซ่หยาง
25. นางสาวสิรภัทร  แซ่เถา
26. นางสาวสุนิษา  แซ่สง
27. นางสาวสุนีรัตน์  วื่อปรัชญากุล
28. นางสาวสุพรรณ  แซ่หยาง
29. นางสาวสุพัตรา  วรดำรงกุล
30. นางสาวสุรี  วรดำรงกุล
31. นายเซ้ง  แซ่สง
32. นางสาวเบญจมาศ  แซ่สง
33. นางสาวเบญญาภา  แซ๋หยาง
34. นายโชค  แซ่ลี
35. นายโบร่ง  แซ่หยาง
 
1. นายกริชรัตน์  รักประกิจ
2. นางสาวดารารัชนี  สงวรรณ
3. นางนิภาพร  ต๊อดแก้ว
4. นายบุญญาฤทธิ์  เจียมประสิทธิ์
5. นายประมวลรัก  สีหะวงษ์
6. นายพงษ์ศักดิ์  สีคำ
7. นายสุกรีย์  อุดคนดี
8. นายอำนาจ  รักประกิจ
 
96 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.65 ทอง 20 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทองจันทร์
2. เด็กชายธีรพงศ์  เอี่ยมโอด
3. เด็กชายนัฐพงษ์  แต่งเนตร
4. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีคำภา
5. เด็กชายยุทธินันท์  ทองหงำ
6. เด็กหญิงวชิรญาร์  คชมาตย์
7. เด็กหญิงสุทธินันท์  สุทธิ
8. เด็กหญิงอรนลิน  หมีดง
9. เด็กหญิงเสาวภา  นิระติใส
10. เด็กชายไชยา  เผ่าคนชม
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
97 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.32 ทอง 12 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกรรณิกา  ทองธิดา
2. นางสาวณัฏฐ์นรี  บางศรี
3. นายธนพล  คงอิว
4. นางสาวธัญญาภรณ์  มากดี
5. นางสาวปรณิสรา  ช้างทอง
6. นายภาคภูมิ  จันทร์อยู่
7. นายวิทวัส  ยาบูฮา
8. นางสาวอัญชลี  อินสาย
9. นายอำพล  ด่อนแผ้ว
10. นายเนติพงษ์  มั่นยุติธรรม
 
1. นางธริษตรี  มาตชัยเคน
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
98 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง 10 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทักข์วชิรา
2. เด็กหญิงกัลยกร  บัวสิงคำ
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สีตองอ่อน
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เกตุหนองโพธิ์
5. เด็กหญิงวรันยา  โกสาจันทร์
6. เด็กหญิงเมษา  บัวสิงคำ
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางยุพิน  คันธาวัตร์
3. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
99 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง 13 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกุลกัยา  บูรณภิวงศ์
2. นายฉัตรชัย  คงทัน
3. นางสาวชฏาธาร  จันทร์ดี
4. นายธนบดี  ปานเกิด
5. นางสาววิภาดา  มุ่นเชย
6. นางสาวศุภสุตา  ทองคำ
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางยุพิน  คันธาวัตร์
3. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
100 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 30 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ศรีแจ้ว
2. เด็กหญิงมาธวี  พร้าโมต
3. เด็กหญิงรัตน์ติพร  เขียวยันต์
4. เด็กหญิงศิริรัตน์  เชื้อบุญไทย
5. เด็กหญิงสุชาดา  นวลจันทร์
6. เด็กหญิงเนตรนภา  เบ็งยา
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
3. นายสมทราย  มาตชัยเคน
 
101 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฐิติมาพร  นนทโคตร
2. นางสาวนภาภรณ์  พรมชาติ
3. นางสาวปิยธิดา  จินดา
4. นางสาววิภาดา  มีดา
5. นางสาววิไลวรรณ  คำสุข
6. นางสาวสมฤทัย  ซ่งโนนรัก
 
1. นางธริษตรี  ประสิทธิ์ไทย
2. นางสาววลีรัตน์  สิทธิโชค
 
102 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองปลิว
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  หมื่นยศ
3. เด็กหญิงถิรดา  อ่อนปัสสา
4. เด็กหญิงธันชนก  เครือสุข
5. เด็กหญิงนัญชญา  จันทะวงศ์
6. เด็กหญิงนัดดา  ทองศรีจันทร์
7. เด็กหญิงนาวัน  มูฮัมหมัดอามีล
8. เด็กชายปริญญา  ปัญญาศิริ
9. เด็กหญิงพัชราพร  จันทะคุณ
10. เด็กหญิงมาณวิภา  จันทะคุณ
11. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซ่วื่อ
12. เด็กหญิงวรารัตน์  จันทะคุณ
13. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โทจำปา
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  สวัสดี
2. นายศราวุธ  พร้าโต
 
103 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 55.6 เข้าร่วม 26 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวจันทรา  มหาพันธ์
2. นายณัฐดนัย  จันทะคุณ
3. นายณัฐวุฒิ  ยาแสง
4. นางสาวทิพย์อักษร  แสงราช
5. นายธีรวัฒน์  คูณเปี่ยม
6. นางสาวปุณพจนา  ศรีจันทร์โคตร
7. นางสาวพรรณิการ์  ยังจิ๋ว
8. นางสาวพัชรีภรณ์  เมืองซ้าย
9. นางสาวภัทรวดี   เงื่อนจันทร์ทอง
10. นางสาวมณฑา  สงศิลาวัต
11. นางสาววิรมน  แซ่สง
12. นางสาวสดาพร  พุดฉิม
13. นางสาวสุภาพร  แซ่สง
14. นางสาวสุรีพร  ภูเงิน
15. นายอภิราม  สีสุราช
16. นางสาวอาทิตยา  พรหมสุวรรณดี
 
1. นางสาวธิดาทิพย์  สวัสดี
2. นายปารมีน  ทองอิสสระ
 
104 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวดาว  แซ่กือ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  แซ่ลี
3. เด็กหญิงมนต์นภา  แซ่สง
4. เด็กหญิงมาลี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
5. เด็กหญิงศิริพร  มงคลคีรีโรจน์
 
1. นายสุกรีย์  อุดคนดี
2. นางอภิสรา  บทกระโทก
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.2 ทอง 10 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงจตุพร  สอนจันทร์
2. เด็กหญิงสุชาวรี  ราชอินตา
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วงอุระ
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. เด็กชายวิทยา  มงคลคีรีโรจน์
2. นายสมเพชร  แซ่ว่าง
3. นายสันติ  แซ่โซ้ง
 
1. นายสาธิต  อินแพง
2. นายอำนาจ  ลอสวัสดิ์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายชาคริต  เรือนก้อน
2. เด็กหญิงทวีพร  คงจันทร์
3. เด็กชายภาคภูมิ  เพชรดี
 
1. นายพงษ์เจริญ  โค้วถาวร
2. นางพรวิภา  โค้วถาวร
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 1. นายปรัชยา  ดาบพลหาญ
2. นายปราโมทย์  จันลิสิ
3. นายวิชาฤทธิ์  สิงพา
 
1. นางสาวบังอร  มีสุข
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง 15 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายฉันท์ทัต  มีภูคำ
2. นายชัยชนะ  ดีคำ
3. นางสาวปณิตา  มีแก้ว
4. นายประชา   ธงไชย
5. นายพีรพงษ์  สายทอง
6. นายสรวิศ  ชนะเลิศ
 
1. นางประชุม  สุวรรณ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  อู่นาท
2. เด็กชายชนายุทธ  เรือนก้อน
3. นางสาวชลดา  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรรณพร  คงดี
5. นางสาวศศิวิมล  สายทอง
6. เด็กหญิงสวนัฐ  รอดมงคล
 
1. นางประชุม  สุวรรณ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายณัฐยศ  สมคิดวิไล
2. เด็กชายนที  แซ่ลี
3. เด็กชายศุภณัฐ  มาเพลิง
 
1. นายประวิทย์  ธนสิริพงษ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.43 เงิน 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวบุษยา  แซ่ฟุ้ง
2. นายสิทธิชัย  วังคีรี
3. นายอานนท์  ทรัพย์สิงห์
 
1. นางระวีวรรณ  ดาด้วง
2. นายไทรโยค  ดาด้วง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงนีรชา  มีทั่ง
2. เด็กหญิงวารุณี  ทองหยดย้อย
3. เด็กหญิงอังคณา  ส่งเมา
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นายอุเทน  เกตุหัวร้อง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87.75 ทอง 7 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวนพมาศ  กุลคง
2. นางสาวภานุมาส  ถิ่นซื่อตรง
3. นางสาวยลลดา  แสงทองคำ
 
1. นายวีรพล  สุวรรณไตรย์
2. นายอุเทน  เกตุหัวร้อง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กชายปฎิภาณ  เกิดเพ็ง
2. เด็กชายปิยะรัฐ  ปั่นเที่ยง
3. เด็กชายวัชระ  เบ้ามี
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. ดร.อนุชิต  กุลมาลา
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวนุสรา  โพธิ์อิ่ม
2. นางสาวสุรัมภา  ภูผา
3. นางสาวอรอนงค์  เทพนรินทร์
 
1. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
2. ดร.อนุชิต  กุลมาลา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.2 ทอง 32 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. เด็กหญิงกุลดารัตน์  จันดาหาร
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  จันทร์มีเทศ
3. เด็กหญิงมยุรี  สุทธิ
 
1. นางรุ่งทิพย์  จันธิราช
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนยางโกลนวิทยา 1. นางสาวกนกพร  พลจตุรัส
2. นางสาวมัสยา  อินสิงห์ทอง
3. นางสาวอรอุมา  น้อยอินวงศ์
 
1. นางรุ่งทิพย์  จันธิราช
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวนิติยา  ทารุณ
2. นางสาวพรทิพย์  วิชัย
3. นางสาววิภาพร  มาวัน
 
1. นางสาวฐิติมา  ธงประเสริฐ
2. นางสาวดาวใจ  อยู่สุข
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 74 เงิน 41 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวจิรภา  คำสุข
2. นายนพรัช  จันทร์ศรีเจริญ
3. นายโกวิท   ดาบัว
 
1. นายปารมีน  ทองอิสสระ
2. นายอมรินทร์  พุทธา
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 19 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 1. เด็กชายปรัชญา  สีหาสุทธิ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เดชแพ
3. เด็กหญิงเดือนฉาย  สุรพล
 
1. นายกฤษณพงษ์  นาทิพย์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวธัญญรัตน์  โท้ทอง
2. นางสาวศิริพร  โตน้อย
3. นางสาวไพลิน  ฉิมมาป้อ
 
1. นางกัลยา  เขียวขุ้ย
2. นางพรวิภา  โค้วถาวร
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายชนายุทธ  รอดทองดี
2. เด็กชายนิธิอรรถ  พัวพัน
 
1. นางกัลยา  เกษประสิทธิ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  สิงขรณ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 19 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สุขหนู
2. เด็กชายภราดร  พุ่มคำ
 
1. นายสิทธิพงษ์  กุลทอง
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงบุญทิชา  ปราณีต
 
1. นายสุพิชา  สิทธิโสภณ
2. นายสุเทพ  ทองอำ่
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวสุนีย์วรรณ  นันตะวงษ์
2. นางสาวอุทุมทอง  นวลป้อง
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ปานแก้ว
2. เด็กหญิงวริศรา  หล่ออินทร์
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 44 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงกฤตติยา  ทิพย์ประกาศ
2. เด็กหญิงธิดาธาร  ประวัติวงษ์
 
1. นางจุรีย์  แจ้งโถง
2. นายเอกชัย  บุญอาจ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  คุ้มวันดี
2. เด็กชายวีรพัฒน์  บริสุทธิ์
 
1. นางลัดดาวรรณ  ศรีฉิม
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนครไทย 1. นายณัชพล  อุ่นจันทร์
2. นายศุภวิชญ์  สายแก้วเทศ
 
1. นางกัลยา  เกษประสิทธิ์
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 21.2 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวทักษพร  โสมาศรี
2. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์ฟอง
 
1. นางสาวนุจรินทร์  พงศ์ศิริวรรณ
2. นายเอกกมล  เรืองเดช
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงนภาพร  แซวหิว
2. เด็กหญิงรัชดา  ผสม
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ศรีวิชัย
 
1. นายกมลาศ  งามจิตร
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  หมีดง
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวกรฎา  ยิ้มประเสริฐ
2. นางสาวณัฐริกา  ทองคำ
3. นางสาววิลินประภา  ทองคำ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อุ่นไพร
2. นางสาวสิริวิมล  ทองศิริ
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 11 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. นางสาวอภิญญา  วุฒศรีมานันท์
2. นายอภิสิทธิ์  สีสุราช
 
1. นางสาววราศิณี  สวนสอน
2. นางสาวอัญธิมา  บัวด้วง
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กชายตุลยรัชญ์  คลังจง
2. เด็กชายออมสิน  หงส์อ่อนสา
 
1. นางนันทวัน  หนูกล่ำ
2. นายปรีชา  รุ่งโพธิ์
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายประพจน์  มโนวรรณ์
2. นางสาวพฤษภา  นุ่มนิ่ม
3. นายอภิรักษ์  ทองเครือมา
 
1. นายกิตติพงษ์  โปร่งเจริญ
2. นายสิทธิพงษ์  กุลทอง
 
137 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 62 ทองแดง 29 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงภัทราพร  แต่งเนตร
 
1. นางพัชรี  ชัยนนถี
 
138 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.8 เงิน 28 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  ศิริสานนท์
 
1. นางบุษรินทร์   ปั้นทอง
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เมฆสุวรรณ์
 
1. นางสาวศิกาญจน์  พงษ์สุวรรณ
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 2.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นายชัว  แซ่หยาง
 
1. นายกริชรัตน์  รักประกิจ
 
141 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 83.6 ทอง 29 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงอัญชลี  จำปาแก้ว
 
1. นางนารีรัตน์  บูรณ์ทอง
 
142 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวมธุรดา  แซ่เถา
 
1. นางสาววิชชุลดา  กรุงศรี
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 27 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงสุรีวัฒน์  คชนิล
 
1. นายมงคล  สาตรพันธุ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 56.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวสุชาดา  โคกครุฑ
 
1. นางสมคิด  บัวเพ็ง
 
145 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 31 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทะคุณ
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  ม่วงทิม
3. เด็กหญิงปัญญาทรัพย์  มูลติ๊ด
4. เด็กหญิงสุพรรษา  พุทธรักษ์
5. เด็กชายอดิศร  แสนยศ
 
1. นางสาวจิตจุฑา  อยู่ครอบ
2. นางสาวอุมาภรณ์  จันทรศร
 
146 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 70 เงิน 39 โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวฐิติมาภรณ์  อุ่นแก้ว
2. นายณรงค์วิทย์  อิ่มชม
3. นางสาวพัชรี  รังสี
4. นางสาวรติมา  ต๊ะดี
5. นางสาวศวิตา  พร้าโมต
 
1. นางสาวณัฐณิชา  สมใจ
2. นางศศิธร  พงษ์พานิช
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 40 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  เงินคง
 
1. นางสาวพลอยณัชชา  จิราธิปภูริวัฒน์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 54.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา 1. นายพิสิษฐ์  ทับอาจ
 
1. นางสาวบุษกร  สิงห์เนตร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 18 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงเนตรนภา  กะสวย
 
1. นางสาวแก้วกัลยาณี  อิ่มชม
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 26 โรงเรียนนครไทย 1. นายนภดล  คำสุข
 
1. นางสาวผกามาศ  สุขรัตนปรีชา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. เด็กชายกมลศักดิ์  ศรีศิริโรจน์วนิช
2. เด็กชายจิรายุส  จิตหาญ
3. เด็กชายณัฐภัทร  แซ่ลี
4. เด็กชายทนุธรรม  ชารีพันธ์
5. เด็กชายวรศักดิ์  ตันเต็ม
6. เด็กชายสุทิมน  คำผิวภา
7. เด็กชายเทพฤทธิ์  จุมพา
8. เด็กชายเอกชัย  จันทะลี
 
1. นายประวิทย์  ธนสิริพงษ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 87.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครไทย 1. นางสาวจันทร์อัมพร  ลาดบัวคำ
2. นางสาวจินต์จุฑา  ฟั้นคุ้ม
3. นายจิรยุทธ์  ทิมศรี
4. นายชนาวี  มั่นคง
5. นางสาวธิดาพร  มากดี
6. นางสาวบงกชกร  บุญศรี
7. นางสาวศิริกัญญา  มุกดา
8. นางสาวสุธิดา  ขุ้นคีรี
9. นายสุนิติ  ช่อรัมย์
10. นางสาวสุประภา  จันทร์หม่อน
 
1. นายสถิตย์  พัวพัน
2. นางสาวสุวิมล  อาจทวีกุล
3. นางเบญจมาส  ภูมิถาวร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ธิจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ธูปบูชา
3. เด็กหญิงนันทวัน  สุขกลึงมี
4. เด็กหญิงวาสนา  ขวัญแจ้ง
5. เด็กหญิงหทัยชนก  พัดฉา
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอำ่
2. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. นางสาวดารณี  แหยมมั่น
2. นางสาวธัญพร  คุ้มแพทย์
3. นางสาวนันทิกานต์  สิงห์ทอง
4. นางสาวพลอย  โกนสันเที๊ยะ
5. นางสาวรัตนา  กันเกิด
 
1. นางจันทร์มณี  แตงอำ่
2. นางลักขณา  กุลเจ๊ก
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71.5 เงิน 34 โรงเรียนชาติตระการวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  คชมาตย์
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ฉิมมา
3. เด็กชายอภิชัย  มาดงทอง
 
1. นางสาวสมจิตร  สงพันธุ์
2. นางสาวเจเนตร  โทจำปา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนบ้านน้ำจวง 1. นางสาวปราณี  แซ่หลอ
2. นางสาวมาลี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  ทรงประทีปกุล
 
1. นางรัตติกร  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวฤทัยทิพย์  มานะกิจ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกัลญา  แตงอำ่
2. เด็กหญิงเด่นดวง  จันทนากูล
 
1. นางสาวปิยะนุช  เดชพงษ์
2. นางอุดมลักษณ์  ฟุ้งสุข
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. นางสาวนิจวิภา  สุริสีห์
 
1. นายราวิน  ชาแดงวงค์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 16.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรพร   จานทอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทาวัง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  รอดพ่าย
2. นางสาวเบญจมาศ  มะณีชัย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 1. นางสาวธิดารัตน์  แสนทัน
 
1. นางสาวเรียมพร  แสนซุ้ง
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 14.28 เข้าร่วม 39 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายพลวัต  ศรีนวลชัย
2. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  แสงสีห์
 
1. นางกรรณิกา  แสงสิงห์
2. นางสาวอนิศรา  คงดี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายจักรกฤษณ์  กองภูมิน
 
1. นางสาวอนิศรา  คงดี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 23 โรงเรียนนครไทย 1. เด็กหญิงธรรมิตาว์  สุทธิ
 
1. นางยุพิน  คันธาวัตร์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 43.86 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนาบัววิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  คลังตอง
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  รามบุญคล้าย