สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 44 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายสุธาสิทธิ์   จันเป้
 
1. นางรัชนี   องค์อาจ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวอริสา   แซ่วี
 
1. นางสาววิกัญญา   รษบุตร
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจจร
 
1. นางศรีสมร   หมื่นแก้ว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาววัชรี    ศรีอินทร์
 
1. นางอมรพรรณ  สุภาวะ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 27 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงพัชรี  กิจสาคร
 
1. นางสาววิกัญญา  รษบุตร
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวบุศรินทร์  สีสลับ
 
1. นางศิริญาณี  ดาวดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  มิ่งสมร
 
1. นางศรีสมร    หมื่นแก้ว
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72.9 เงิน 32 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวพิไรพร  ทองงาม
 
1. นางบุบผา   ชุมพรผ่อง
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 82.33 ทอง 17 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญทิพย์  วันดี
2. เด็กหญิงสาริณี  วิทยาสิงห์
 
1. นางพัชรพร  พันธุ์เหล็ก
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นายมณฑณ   ไชยโวหาร
2. นายเทวฤทธิ์   เปตตา
 
1. นางกาญจนา   สารมะโน
2. นายสยาม  สารมะโน
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  แก้วจรัญ
 
1. นางปทุมมาศ   วิชญ์สันต์กุล
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวณิชา    กองแก้ว
 
1. นางสุจิตราภรณ์   คงสัมมา
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 25 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา    เลิกนุช
2. เด็กหญิงวรัญญา   อินวิเชียร
3. เด็กหญิงวาสนา   ใจสุวรรณ์
 
1. นางสาวธิดา   รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
2. นางสุจิตราภรณ์   คงสัมมา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.8 เงิน 27 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวชฏาพร   เกินวงศ์
2. นางสาวนัชฏา   ปาจันทร์
3. นายภคิน   สนศิริ
 
1. นายภานุวิชญ์    สิงห์บุญ
2. นางวรรณวิภา   จรรยาศรี
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัตร    ใจเที่ยง
2. เด็กชายอรรถชัย   คำสม
 
1. นางรุ่งนภา  ฝายทะจักร
2. นางสาวสมใจ   จันทรงกรด
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 7.33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายทศวรรษ  แสงเดือน
2. นายปฎิญญา  พระวินัย
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์วงค์
2. นางพวงทิพย์  วัฒนสุทธิ
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ภาคนอก
 
1. นางสาวสมใจ  จันทรงกรด
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาววีรยานันท์  ปิยะปัญญาพร
 
1. นางสาวพรพรรณ  จันทร์วงค์
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  นภาพันธ์
2. เด็กหญิงรัตน์ติกาล  เชิดกลิ่น
3. เด็กหญิงอณัฐชา  ปัดไธสง
 
1. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
2. นางสาววิไล  อ่อนตานา
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายชาญชัย  คำสุทธิ์
2. นางสาวธัญญาเรศ  เร่ในไพร
3. นายภาณุวัฒน์  ขวัญอ่อน
 
1. นางกรองกาญจน์  สิงห์เรือง
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรณิชา   ติตุรัตน์
2. เด็กหญิงอารียา   ขันตี
3. เด็กหญิงแสงมณี   สีสด
 
1. นางสาวทิตยา  เอมอิ่ม
2. นางสาวภัทรชมน    คำป้อง
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 32 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ   เวียงยศ
2. นางสาวศิริพร  กองสมัคร
3. นางสาวสิริวิมล  กึนสี
 
1. นางสาวนันทชา  วงค์ทอง
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 38 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายนิติวุธ   รอยแก้ว
2. เด็กชายวิทยา   ดีพร้อม
3. เด็กชายศุภวัฒน์   สีดา
 
1. นางพิกุล   บุญเอี่ยม
2. นายเทียนชัย    กันมา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  แก้วกำเนิด
2. นางสาวพัทธนันท์  พัดทอง
3. นางสาวเจนจิรา  ภู่คร้าม
 
1. นางสาววาสนา  แย้มเสาธง
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภารัตน์   สร้อยแสง
2. เด็กหญิงสาธิดา   สิโร
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   พิลาชัย
 
1. นางลดาวัลย์   เลิศสุวรรณไพศาล
2. นายเกียรติมนูญ    บัวชื่น
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 75.6 เงิน 41 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวประภาภรณ์   อ้นภู้
2. นางสาวลอองทิพย์   ตรีอินทอง
3. นางสาวอวยพร   รุ่งแจ้ง
 
1. นางน้ำอ้อย   แสวงหา
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 5 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  จะริยะ
2. เด็กชายณัฐพล   ทะยอม
 
1. นางสาวภัทรชมน  คำป้อง
2. นายเกียรติมนูญ  บัวชื่น
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 27 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายทิวากร   คำนาโฮม
2. นายสิริชัย  ณะจอม
 
1. นางลดาวัลย์  เลิศสุวรรณไพศาล
2. นายเกียรติมนูญ  บัวชื่น
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.64 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายชนายุทธ  แสงขันตี
2. เด็กชายนันทวัฒน์  วิริยะรักษ์
 
1. นางนิภาพร  หนูพา
2. นายสายัณ  ไทยทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายพงศ์ธร  นวลแตง
2. นายสุริยา  เขตประทุม
3. นายไพศาล  แจ้งสว่าง
 
1. นายเกียรติมนูญ  บัวชื่น
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   เนียมใย
2. เด็กหญิงณัฐมน   มานักฆ้อง
3. เด็กหญิงมิตรา   บุญช่วยสุข
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ   จันทร์สารี
5. เด็กหญิงศริประภา   มาไชยนาม
 
1. นางสาวณัฐมน   บัณฑุชัย
2. นางธนภัทร  สร้อยเพ็ช
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชัชชญา   เผือกชาวนา
2. นางสาวน้ำค้าง   นาคเกิด
3. นางสาวสายฝน   ขาวเหลือง
4. นายอภิสิทธิ์   แสงสว่าง
5. นางสาวเรณู   เทียมพงษ์
 
1. นางสาวณัฐมน   บัณฑุชัย
2. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 34 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีคำ
2. เด็กชายนครินทร์  งามราม
3. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  ภู่ขาว
4. เด็กหญิงสุนิตา  แจ้งใจ
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  อยู่เชื้อ
 
1. นางสาวกิ่งดาว  ดีใจงาม
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 27 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายทศพร   วงกระแสร์
2. นางสาวนันทนัช   เทียนหอม
3. นายพงศธร  ขุนขี้เหล็ก
4. นายศุภณัฐ   อุ่นเรือน
5. นางสาวอำภาพร   บุญบิดา
 
1. นางสาวจิตรวรรณ    โตจันทร์
2. นางอรุณี   กองวงษ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวจารุมน   เม่นขาว
2. นางสาวนุชจเรศ   มากบางแก้ว
3. นางสาวพิจิตรา    ทองพูล
4. นายรัชชานนท์    สุขสวัสดิ์
5. นายสัจจา   ขำน้ำคู้
 
1. นายขจรเดช   บุญทองเถิง
2. นายสาคร   ฟักคง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.6 ทอง 8 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ภารพงษ์
2. นางสาวณัฐา  เกินวงศ์
3. นายธงชัย   ม่วงราช
4. นายธนา   มาอุไร
5. นางสาวธมลวรรณ  ราชานนท์
6. นางสาวธิดาภรณ์   บุตรพิมพ์
7. นายธีรพันธ์   วงษ์แก้ว
8. นางสาวนิชาภัทร   น้อยโต
9. เด็กหญิงปรียานุช   ปิ่นแก้ว
10. นางสาวผานิต    คำชื่น
11. นายพรพินิตย์   กลิ่นจันทร์
12. นายพลเชษฐ์    กันหลง
13. นางสาวภัทรา  แสงสวัสดิ์
14. นายภานุพงษ์   เนตรสุวรรณ
15. นางสาวรัศมี   รุนอ่อน
16. นายศักดิ์ดา   แสนเสนาะ
17. นางสาวสุขฤดี  สุธรรมา
18. เด็กหญิงเกศกนก   แสงแก้ว
19. นางสาวเกษมณีรัตน์   สิงห์กูล
20. นางสาวเบญจมาศ   จันทร์สี
 
1. นางกฤษณา   ปลิวศรีแก้ว
2. นายจิรัฎฐวุฒิ  ภานุพงษพิพิพัฒน์
3. นางนุชรี   หุมอาจ
4. นางสาวภัทรชมน   คำป้อง
5. นางรัชนี  องค์อาจ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 41 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา   มะโนไพร
 
1. นางวรวรรณ   เทพคุณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. นางสาวเมริษา  เปลี่ยนสอาด
 
1. นางสาวกนกพร  ทองสมบุญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง 10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  คำภูษา
2. เด็กชายพงศกร  กล่อมบาง
 
1. นายทวีวัฒน์  จันทร์จิตวิิริยะ
2. นางทองดี  โรจวัฒนา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 75.5 เงิน 26 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา   มณีธรรม
2. นายอภิสิทธิ์   ยศปัญญา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ    ไตรรักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนภัสวรรณ   เคาวสุต
2. นางสาวบัณฑิตา   จำปาสิทธิ์
3. นางสาวปัทมพร   ปัทมจิตร
4. นางสาวผภาภรณ์   อยู่เย็น
5. นางสาวศิริลักษณ์   โคตร์สุวรรณ
6. นายศุภกฤต   ก้อนคำ
7. นางสาวสุธิตรา   ตัลพล
8. นางสาวสุภาภรณ์   แสนประสิทธิ์
9. นางสาวสุภาภรณ์   กงกวย
10. นางสาวอภิญญา   มณีนิล
 
1. นายสุนทร   มนตรี
2. นางอรุณี  กองวงษ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.62 เงิน 26 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา   คงคล้าย
2. เด็กหญิงภัทราวดี    สุขรินทร์
3. เด็กหญิงสุจิตรา   บุญจันทร์
 
1. นางกัญญา   สุขะอาคม
2. นางคมคาย   ลือราช
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.96 ทอง 14 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ขันกสิกรณ์
2. นางสาวมาริสา  สินทรัพย์
3. นางสาวสุพัตรา  ศรีสอาด
 
1. นางจุฑามาศ  เจิมปลั่ง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงชโรทร   ด่อนดี
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ธัญญวานิช
 
1. นายธรณินทร์    พานธงรักษ์
2. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวทิพยาวรรณ   สุกใส
2. นางสาวละมัย   บุญพรม
 
1. นายธรณินทร์  พานธงรักษ์
2. นายสุวัฒน์  กลิ่นชาวนา
 
46 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  ปรีชาวนา
2. เด็กหญิงจิตตมาศ   คงไคร้
3. เด็กหญิงอนุสรา   แจ่มชาวนา
 
1. นางภณิตา  วรศศิธร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล   ศรีผึ้ง
 
47 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา   ชำนาญธนกุล
2. นางสาววณิศา   ชาญประโคน
3. นางสาวสาวิตรี   เทพนิมิตร
 
1. นางภณิตา   วรศศิธร
2. ว่าที่ร้อยตรีร.ต.สมพล   ศรีผึ้ง
 
48 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 69 ทองแดง 27 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม  กิจสมัคร
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
49 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 23 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวธันยาภรณ์   คลองวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธินี   ซึ้งสีคู้
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล   ศรีผึ้ง
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนาตยา    มั่นคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล   ศรีผึ้ง
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์   ศาสตร์อำนวย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร    มีทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
 
54 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา    ศรีคำทา
2. เด็กหญิงพรไพลิน   คำแก้ว
 
1. นายธำรงค์   จั่นฤทธิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล   ศรีผึ้ง
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายพสธร   กุลคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล    ศรีผึ้ง
 
56 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 18 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสุธน   บุญรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมพล   ศรีผึ้ง
 
57 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงพุทธรักษา   นาคศรี
2. เด็กหญิงศรัญญา   มุมขุนทด
3. เด็กหญิงสุชาดา   พัดเย็นสุข
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
58 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวกันติชา   เอี่ยมพงษ์
2. นายศรราม   แบ่งเพชร
3. นายศิรโรจน์   ศุภเวทย์เวหน
 
1. นางอักษร  ศรีผึ้ง
 
59 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายนราธร   บุญดัด
 
1. นายจิรัฎฐวุฒิ   ภานุพงษพิพิพัฒน์
 
60 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 15 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นายภัทรพล   คุณอุตสาห์
 
1. นายจิรัฎฐวุฒิ  ภาณุพงษพิพิพัฒน์
 
61 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธีรภัทร   สังข์ศรี
 
1. นายพิเชษฐ์   พรมอ้าย
 
62 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 12 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายสราวุธ   พานเงิน
 
1. นายพิเชษฐ์   พรมอ้าย
 
63 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. นางสาวมาริสา    มาปา
 
1. นางวรรณวิภา   จรรยาศรี
 
64 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงนราภรณ์    ด่อนดี
 
1. นางพรชนก   รักษาพันธ์
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.5 เงิน 22 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายคงณัฐ   แดงดิษฐ์
 
1. นางรัชนี    องค์อาจ
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.5 เงิน 42 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นายสายันต์    แดงนามนต์
 
1. นายพิเชษฐ์  เจริญภาพ
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 18 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. เด็กหญิงเจนจิรา  วุ่นบิดา
 
1. นายพิเชษฐ์   เจริญภาพ
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74 เงิน 44 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   สีบุตตา
 
1. นายจักรพงษ์   คงนุ่น
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 32 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอุณรุทธิ์   คำน้ำปาด
 
1. นายพิเชษฐ์  พรมอ้าย
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 31 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงนงนุช  สมสาร
 
1. นางวงเดือน  ภู่ไพโรจน์
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. นางสาววีรวรรณ   วงศ์กล่อม
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา    มีบุญ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 23 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัทรานิตย์  ศรีสอาด
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นายนิสันต์  จันทะคุณ
 
1. นายสาริศ  วิไลรัตน์
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายวิรัตน์  นาชอน
 
1. นายชัยวัฒน์  พิมพ์พอน
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิตานัน  แดงชาวนา
 
1. นายชัยวัฒน์  พิมพ์พอน
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. นางสาวอัญธิกา   ธรรมโน
 
1. นางสาวอังคณาภรณ์  ปรีชาพงค์มิตร
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุมิตรา   ชำนาญ
 
1. นายจักรพงษ์  คงนุ่น
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวพิมพร    ม้าแก้ว
 
1. นายพิเชษฐ์   พรมอ้าย
 
79 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.31 เงิน 36 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฎฐพล    ชัยชมภู
2. เด็กชายธนกฤต   เลื่อนฟ้า
3. เด็กหญิงนวพร   ย่อมครบุรี
4. เด็กชายวีรพงศ์   โคตา
5. เด็กชายสมพล    สินหมั่น
6. เด็กหญิงสร้อยเพชร  ไชยวงค์
7. เด็กหญิงสุพัตรา   นวลยง
8. เด็กหญิงสุพิชญา    ไชยปัน
9. เด็กชายโสภณวิชญ์   แสนสุพรรณ
10. เด็กหญิงไพรัตน์   ดีโสน
 
1. นายกิตติธัช  สีหะวงษ์
2. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
3. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
80 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.65 เงิน 38 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวกรวิภา   พิมพ์ดา
2. นายชัยสิทธิ์   จรรยา
3. นายณัฐพงษ์    แจ้งศรีสว่าง
4. นางสาวธัญลักษณ์   สนเข็ม
5. นางสาวนฤมล  สังข์น้อย
6. นางสาวนันทิยา   คำอ่อน
7. นายนิรุต    จันทร์ชีพ
8. นายวิสูตร   ทองดอนพุ่ม
9. นายศิริพจน์    สุขเจริญ
10. นางสาวสุวรัตน์   ป้อมพิมพ์
 
1. นายกิตติธัช  สีหะวงษ์
2. นางสาวบุญชู  นกแก้ว
3. นางภัทรหทัย  ทองอยู่
 
81 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 21 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชาลินี   นนทะโคตร
2. นางสาวนิศรา    ชมศรี
3. นางสาวบุษราคัม   วงคะสุ่ม
4. นางสาวปัณชญา   เรืองนาราบ
5. นางสาวภาณุมาส   บุตรทา
6. นางสาวมณีรัตน์   เอี่ยมบู่
7. นางสาวศิริวรรณ    กลิ่นจันทร์หอม
8. นางสาวอภิญญา    อ่อนศรี
 
1. นางภณิตา   วรศศิธร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล   ศรีผึ้ง
 
82 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 19 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวกานดา  บัวลูน
2. นายจิรัฐิติกาล  กันยาประสิทธิ์
3. นางสาวชนิญญา  แสงทอง
4. นางสาวทัชศิมา  คงภู่
5. นายทัศนาวัฒน์  ยศปัญญา
6. นายนราธรณ์  กลางจันทรา
7. นายนฤพัทธิ์  รุนดา
8. นางสาวรัตนาภรณ์  รัตนศรีสุโข
9. นางสาววราภรณ์  เกษรเพ็ชร
10. นายศุภสิทธิ์  ศรีเมือง
11. นายอภิสิทธิ์  หุมอาจ
12. นางสาวอมรรัตน์   หงษ์ศิริ
13. นางสาวอรทัย  จันทาคำ
14. นางสาวโยธกา  มีฤทธิ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทัดเที่ยง
 
83 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.4 ทอง 12 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวพรประภา   แสงอรุณ
2. นายพิชิตชัย    โกกิจ
3. นายวรโชติ    แฟงอ๊อด
4. นายวุฒิชัย   ทองประสาน
5. นายเอกชัย   รอดเรือง
 
1. นายพิเชษฐ์    เจริญภาพ
2. นางลำใย   อุดชาชน
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 20 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  แสงอุบล
2. นายพงศกร   แตงโม
3. นายสิทธิพร   ผ่องใส
 
1. นางประนอม  วิชัยดิษฐ์
2. นางลออ   เตียวตระกูล
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวชวัลลักษณ์    ศรีทอง
2. นายวรวุฒิ   เกตุเทศ
3. นายวุฒิพร    ขวัญเกตุ
 
1. นางประนอม  วิชัยดิษฐ์
2. นางลออ   เตียวตระกูล
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. เด็กหญิงธันยพร  สิงห์พร
2. เด็กหญิงธันยพร  กุลแก้ว
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ศรีสุข
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวปัทมา  คำนนท์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  มีสุข
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  อยู่สุข
 
1. นายกฤชเพชร  วันเสน
2. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88 ทอง 21 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 1. นางสาวกัลยา   ยอยยิ้ม
2. นางสาวจุฑามณี   แก้วสระแสน
3. นายนันทวุฒิ   เถื่อนด้วง
4. นายปิยะพงษ์   แย้มทัศน์
5. นางสาวพลอยไพลิน   เนียมเพาะ
6. นายไกรวิทย์   แสงสว่าง
 
1. นางทิพาพร   ศรีสุธรรม
2. นางวลัยพร   แจ่มนาม
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา   ไวธัญญากิจ
2. เด็กหญิงจิรนันท์   ทะยอม
3. เด็กหญิงดวงขวัญ   จันทะมุข
4. เด็กหญิงสกาวใจ   แรงเขตการ
5. เด็กหญิงสุวราพร   บุญดาสา
6. เด็กหญิงอรจิรา   กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางลดาวัลย์   เลิศสุวรรณไพศาล
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 30 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิ์เดช    บุบผา
2. เด็กชายศักย์   ปุ้ยขาว
3. เด็กชายสุริชาติ   นาสมใจ
 
1. นางสาวธีรนุช   เรียงคำ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 69.05 ทองแดง 39 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  ปัญญาคำ
2. นางสาวภัสสร   พิมมูล
3. นายรัตพล  สุทธหลวง
 
1. นางกาญจนา  รุ่งแจ้ง
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  ลัดดากลม
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 78 เงิน 35 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  โตมา
2. เด็กหญิงอทิตยา  สุวรรณเลิศ
3. เด็กหญิงเปมนีย์  บ้านใหม่
 
1. นายสุกิจ  ทรัพย์แหยม
2. นางเบญญาภา  สอนสุภาพ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87.5 ทอง 8 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวทิพรัตน์  แก้วเกตุสี
2. นายวัชรสม  สงคราม
3. นายสมศักดิ์  ทัดวงศ์
 
1. นายพันธมิตร  แตงอ่ำ
2. นางสาววิรุณยุพา  รักเรือง
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจาฏุพัจน์   สุขคำมี
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์   จับสังข์
3. เด็กหญิงสิริวิมล   ชำนาญช่าง
 
1. นางมัลตนา   พัทธวณิช
2. นางลออ   เตียวตระกูล
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวปัญญาพร   สิงห์ขร
2. นางสาวอภิญญา  ขวัญอ่อน
3. นางสาวไอลดา   โนราช
 
1. นางมัลตนา   พัทธวณิช
2. นางลออ   เตียวตระกูล
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฑฐิณีย์   วิสุทธิ์เชื้อ
2. เด็กหญิงสุนันทพร   ปั้นพ่อค้า
3. เด็กหญิงโสภาวรรณ   แบนไทย
 
1. นางมัลตนา   พัทธวณิช
2. นางลออ   เตียวตระกูล
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 31 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาวพิมผกา   ไกรวิเศษ
2. นางสาวยลดา   ไชยจันทร์
3. นางสาวเนตรนภา  วงค์ศรีรักษ์
 
1. นางนัฏชนก  แสงสุข
2. นางสำรวย  ฤทธิ์สอน
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 35 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นางสาววิรัญญา   ฉิมมากรม
2. นางสาววีรยา   ภูนัสสูง
3. นางสาวเบญจวรรณ   โนนสุวรรณ์
 
1. นางนัฏชนก  แสงสุข
2. นางสำรวย  ฤทธิ์สอน
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 37 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวปริษา   ดวงดูสัน
2. นางสาวพิจิตรา   วงษา
3. นางสาวศิริลักษณ์   แสนสม
 
1. นางชมนภัส  จั่นฤทธิ์
2. นางมัลตนา    พัทธวณิช
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 7 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา   มงคล
2. เด็กหญิงวิสุสุตา   สามเกษร
 
1. นายสมควร   ทับทิม
2. นางสาวสิริพร   ศิลปกุล
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 36 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายกีรติ  เฉลิมโอฐ
2. เด็กชายทินนาท   ทองบำรุง
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร   ศิลปกุล
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 17 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์   ศิรินัย
2. เด็กชายโสรฬ   เดชศักดา
 
1. นายสมควร   ทับทิม
2. นางสาวสิริพร   ศิลปกุล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายธนวัฎ   คงชาวนา
2. นายสิทธิศักดิ์   อยู่พิทักษ์สกุล
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงธรรมสรณ์   บุญธรรม
2. เด็กชายวศิน    ปิ่นนาค
 
1. นางสาววิสณี   สีนนตรี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 36 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์   แสนประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปัณฑารีย์   งามวิลาศ
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ   อุ่นที
2. เด็กชายมีนัส   อุดสังข์
 
1. นางนัฏชนก  แสงสุข
2. นายสรพงษ์  แสงสุข
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนลพรรณ   ขาวทรงธรรม
2. นางสาวมัทนียา   สมนึก
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 27.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เนียนไธสง
2. นางสาวอภิญญา  บุญมี
 
1. นางสาวศุภมาส  สิงห์สถิตย์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  กิ่งทั่ง
2. นายจาตุรงค์  ทองมา
3. นางสาวเวธนีกร  มากเมือง
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ทองพานเหล็ก
2. นางสาวเพียงขวัญ  บัววังโป่ง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 27 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา   มุยคำ
2. นางสาวดาวพระศุกร์   ประดิษฐ์แสง
 
1. นางสาวพนิดา  นิลดี
2. นางสาวอลิษา   มงคล
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กชายคณิติน   ดำสนิท
2. เด็กชายนุกูล   บุญพรม
 
1. นายนัฐวุฒิ  พิลึก
2. นายพันธวัช   ขุนกำแหง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทองดี
2. นางสาววันวิสา  คงสงค์
3. เด็กชายอนนต์  เอี่ยมบู่
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวจารุภัทร  เพ็ชรชาวนา
2. นางสาวศุภวรรณ  จันประตูมอญ
3. นายสุภัทรชัย  บุญช่วยสุข
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 25 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์เกตุ
2. เด็กชายธนทัต  บุปผาดา
3. เด็กชายสุภัทรชัย  เปพะนัส
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายณัชพล  เอี่ยมหน่อ
2. นายวราวุฒิ  รสโฉม
3. นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วจันทร์ฉาย
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นายสมควร  ทับทิม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายตะวัน  บุญราช
2. นายบรรพต  เนตรแสงศรี
3. นายศุภชัย  แต้อุ้ย
4. นางสาวสุดารัตน์  ทาคำป้อง
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 8 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เมฆพยัพ
2. เด็กหญิงนิตยา  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงมาติกา  อนงค์วงศ์
 
1. นายศักดิ์ศรี  กลัดปรี
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 17 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวดลยา  คุ้มลักษ์
2. นายธณัชพล  พิณทอง
3. นางสาวอทิตยา  นิ่มสุก
 
1. นายสมควร  ทับทิม
2. นางสาวสิริพร  ศิลปกุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ทองจันเทา
 
1. นางนวรัตน์  โรเบิร์ตสัน
 
120 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 73.8 เงิน 34 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ทอดแสน
 
1. นางสาววีรยา  โพยมรัตน์
 
121 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงมณทิรา  ภู่มณี
 
1. นางรัตน์วรรณ  วิจารัตน์
 
122 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นายธรรมชาติ  ต่อยนึ่ง
 
1. นางฐาปนี  อักษรถึง
 
123 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 79.2 เงิน 38 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. เด็กหญิงศศิธร   บุญเกิด
 
1. นางธนันณัฏฐ์   ขันทอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 41 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวศุภวรรณ  โสภา
 
1. นางสาววีรยา  โพยมรัตน์
 
125 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนธิรา  สิงห์ทอง
 
1. นางแน่งน้อย  มาเนียม
 
126 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. นางสาวรวิภา  ทิมะเณย์
 
1. นางนวรัตน์  โรเบิร์ตสัน
 
127 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 40 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กชายทัศไนย  พรัดเมือง
2. เด็กหญิงนภัสสร  ทองสุข
3. เด็กหญิงวิภาวี  ไขรัศมี
4. เด็กชายสุขประเสริฐ  บุษดาจันทร์
5. เด็กหญิงอุไรรัตน์  แจ้งอ่วม
 
1. นางสาวพรทิพย์  จวบมี
2. นางเรืองไรสิริ  กลัดปรี
 
128 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 33 โรงเรียนหนองพระพิทยา 1. นางสาวกนกกร  ศรีสมบัติ
2. นางสาวกาญจนาพร  คำภู่
3. นางสาวจิราวรรณ  พละโชติ
4. นางสาวปรารถนา   หอมเพชร
5. นายวิโรจน์  ตึกชาติ
 
1. นางสุดใจ   เหลี่ยมสมบัติ
2. นายอาทิตย์   ตันติวงศ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.17 ทอง 32 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นายอนุศิษฏ์  สุขเจริญ
 
1. นางพัชจิราพร  รุ่งแจ้ง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นางสาวอุมาภรณ์  เจริญศรี
 
1. นางสาวภุมมาลิน  ป้อมคล้ายแก้ว
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 48.67 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิษฐา    เขตตรีจักร
 
1. นางสาวสุพิชญากร  กันเจิม
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 78.17 เงิน 25 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 1. นายนเรศ  โมกข์ทอง
2. นายปิยวัฒน์  แซวหิว
3. นางสาววจีพร  ตาทอง
4. นางสาววรฤทัย  สัสดีแพง
5. นางสาวสุดารัตน์  บัวทอง
6. นายอภิพัฒน์  ปราณีตพลกัง
7. นางสาวอัจฉรา  เจริญศรี
8. นายเฉลิมเกียรติ  หนันแก้ว
9. นางสาวเนตรนภา  แดงศรี
 
1. นางบุบผา  ชุมพรผ่อง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 14 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต   วรรัตน์
2. เด็กชายวิทวัตร    ศรีรวัตร
3. เด็กหญิงศศิมาพร   อ่อนตานา
4. เด็กชายอัครณี    กัณหา
5. เด็กหญิงอินทริรา  ผุยมูล
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพา   ขันเชื้อ
2. นางสาวรัตน์ชนิดา  อิ่มอ่อง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 23 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. นายทวี   ลิสันเทียะ
2. นายวรกต   กึนสี
3. นายสมเกียรติ   ธิประโชติ
4. นายสาธิต   วะระขะจี
5. นายสุริยุ  อินทสุทธิ์
 
1. นางสาวรัตน์ชนิดา  อิ่มอ่อง
2. นางสุภัคฉวี   บุญลอย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐา   ณรงค์สระน้อย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สิงห์ลอ
3. เด็กชายอภิวัฒน์  อบนวล
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ใจสมัคร
2. นางสาววัลภา  จำปาเป็น
3. นางสาวอัจจิมา  บุษดาจันทร์
 
1. นางทิพย์วรรณ  คงเนตร
2. ว่าที่ร้อยตรีสมพล  ศรีผึ้ง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. เด็กหญิงลิตา   สายโสภา
2. เด็กหญิงสายธาร   พันธ์กลาง
 
1. นางสาวศรีปัญญา    ภู่น้อย
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวอารีรัตน์   ศรีบุรินทร์
 
1. นางสาวศรีปัญญา    ภู่น้อย
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 16.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   คีรีแพง
2. เด็กชายนัฐพล   อุ่นจันทร์
 
1. นายสุชาติ  อินยิ้ม
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 1. นางสาวนัทฐาภรณ์  อุดอ่าง
 
1. นางสาวพิทย์ธิดา   พิทยสกุล
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   มีพวง
2. เด็กหญิงศิวาภรณ์  บุบพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา   เอมห้อง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 44.44 เข้าร่วม 20 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวปนิดา  เทพสุวรรณ
 
1. นางกรเกล้า   มนตรี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพรรณี   บุญมา
 
1. นางสุปัญญา   มงคล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 34.21 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  เผือกชาวนา
 
1. นางสุจิตราภรณ์  คงสัมมา
 
145 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กชายเกษม  พงษ์พานิช
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
146 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ทับบุญ
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่
 
147 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร  พันธุสิน
 
1. นางนพรัตน์  พ่วงบุใหญ่