สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนุนครบุรี
 
1. นางเนื้อทิพย์  เพี้ยนสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวภัทชศา  คล้ายสุวรรณ
 
1. นางกุลธิดา  สมโสภา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 43 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงอนงค์จรีย์  นราภิรมย์
 
1. นางประภา  บุญยนต์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจิรัชยา  ปุญญฤทธิ์
 
1. นางประภา  บุญยนต์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 22 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงสุรัตน์  มุขดา
 
1. นายสมนึก  ใยศิลป์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวเกตุวดี  จุลกร
 
1. นางพิศมัย  นึกงาม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายปุญญพัฒน์  คำหมู่
 
1. นางสุมาลัย  รอดบาง
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 18 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวปัญริชญาพร  แก้วแสนตอ
 
1. นางพิสมัย  โทนแจ้ง
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81 ทอง 28 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปณัศรินทร์  พรรณเพียร
2. เด็กหญิงพัชริยา  ผาติรงควิวัฒน์
 
1. นางสาวพรพิมล  สาริการินทร์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 71.8 เงิน 30 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  มาดหมาย
2. นางสาวบุษกร  ปะทะนมปี
 
1. นางวรฉัน  พึ่งม่วง
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนิชา  เจตวิเศษไพศาล
 
1. นางอรุณีย์  จันทร์จำเนียร
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายพุฒินาท  วนรัตน์วิจิตร
 
1. นางสาวประภาพร  แสงอนุศาสน์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทัพภมาน
2. เด็กหญิงนันท์ฐพร   ช้างชู
3. นางสาวปัทมาภรณ์  ฉิมนาม
 
1. นางยุพิน  เม้ยขันหมาก
2. นางสาวเมตตา  บุญประสพ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชยาภรณ์  สุรวดี
2. นางสาววรรษธร  เกตุปัญญา
3. นางสาวแก้วชนก  แก้วประสิทธิ์
 
1. นางปรางค์ทอง  แทบศรี
2. นางสายชล  วนาธรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  จำลองราษฎร์
2. เด็กชายวงศธร  จันทโสภณโน
 
1. นายปราโมท  เรณุมาร
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 73.33 เงิน 7 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพิชญุตม์  ใบศรี
2. นายภควัต  นันแก้ว
 
1. นางปรารถนา  มีสุข
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงอุ่นเรือน  แซ่กัง
 
1. นางสาวสุพัตรา  อยู่บ้านคลอง
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายลายคราม  สังข์ยก
 
1. นางณัฐชานันท์  ชูแสง
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกานดา  รุ่งรังษี
2. เด็กหญิงนาฎลดา  แก้วกอง
3. เด็กหญิงศศิมณตรา  ทิมจันทร์
 
1. นางสมปอง  จันทราวุธ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 50.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นายถิรวิทย์  มีรอด
2. นายพชรวี  ศรีสังข์
3. นายรัฐพล  อินไผ่
 
1. นางดวงนภา  สมพงษ์
2. นายภูริศ  คงเนียม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงคันธรส  เกิดติ่ง
2. เด็กหญิงชญตา  เจริญศิลป์
3. เด็กหญิงอริสา  เสรีธรรมชน
 
1. นายธนากร  แตงอ่อน
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพรชนก  ศรีตองอ่อน
2. นางสาวพลอยไพลิน  เทียนชวลิต
3. นางสาวลักขณา  ภู่ใหม่
 
1. นางฐานียา  ว่องวิญญู
2. นางสาวสุรางค์  ประทุมโทน
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีธิวงศ์
2. เด็กหญิงพัชรมณี  ปรีเปรม
3. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  เพชรนิมิต
 
1. นายคมสันต์   สุขเอม
2. นายมนัส  จงนุช
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นางสาวชวนหทัย  แก้ววงศ์วัฒนา
2. นางสาวศุภนิดา  ปั้นน้อย
3. นางสาวสิริวจี  สายต่างใจ
 
1. นางสาวจิราภา  ยอดเพชร
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญคง
2. เด็กชายอัครชล  อินทร์อิ่ม
3. เด็กหญิงโชติกานต์  แย้มจันทร์
 
1. นางสาวปภาวดี  แจ้งศิริ
2. นางสาวสายชล  สุขโข
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.8 ทอง 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวจงรักษ์  นุ่มพิษณุ
2. นายธนากร  สัมพันธ์
3. นางสาววาทินี  สิงห์พราม
 
1. นายศุภวิชญ์  วงศ์ศิริธนโชติ
2. นางสาวสุกัญญา  มงคล
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 27 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงสุวิมล  คำเลิศ
2. เด็กชายอภิวัฒน์  แสงสุข
 
1. นายมนัส  จงนุช
2. นางวนิจดา  เอี่ยมประเสริฐ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 42 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์เรือง
2. นางสาวกรกนก  ถุงอนันติกานนท์
 
1. นายมนัส  จงนุช
2. นายอดุล  โตเขียว
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 35.98 เข้าร่วม 22 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กลิ่นจำปา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันอ่วม
 
1. นางกาญจนา  คำคูณศรี
2. นางศรีสุดา  มุกดาลอย
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 45.35 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายนันทกร  บุกบุญ
2. เด็กชายเมธานันท์  เนียมเปีย
 
1. นางกาญจนา  คำคูณศรี
2. นายนัฐพล  มีตาล
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 21 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวปุณณภา  อภิสารบุญมา
2. นายวัชรพงษ์  พระวงศ์
3. นายเนตรอรัญ  ผกาแดง
 
1. นายธนวรรธน์  ธนบูรณ์บริรักษ์
2. นายศิริพัฒน์  ทิพยสาร
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายจารุวิทย์  มหา
2. นายณัฐพงษ์  บำเพ็ญพันธ์
3. นายสุรศักดิ์  เสาสูง
 
1. นายธนวรรธน์  ธนบูรณ์บริรักษ์
2. นายศิริพัฒน์  ทิพยสาร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงนิธินันท์  มาชาวป่า
2. เด็กชายปิยกฤตย์  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงวรรณา  บุญกอแก้ว
4. เด็กชายสุรชาติ  ราชา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  มลฑา
 
1. นางพนิตนาฎ  รัตนพนิต
2. นางแน่งน้อย  ทองน้อย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกานต์สินี  ว่องไว
2. นางสาวจุฑารัตน์  น้อยอุดม
3. นางสาวธนัญญา  วัฒนกรการุณย์
4. นางสาวนภัสชยา  จุ้ยสุข
5. นางสาวหทัยรัตน์  กึดทศ
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 36 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกาญจนา  ดวงเดช
2. เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงพิมแข  เพ็ชรเสือ
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ศรีชาวนา
5. เด็กชายอรรถภูมิ  เพียมะ
 
1. นางพัชรรินทร์  หน่อสนาม
2. นางสมคิด  ทองม่วง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 44 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวชุติมน  น่วมหนอม
2. นางสาวธนัญญา  จันทร์ภิรมย์
3. นางสาวนันทพร  บุญจง
4. นางสาวสุทฤศยา  เลิศทหาร
5. นางสาวอลิน  เจิมสุวรรณ
 
1. นางกมลพรรณ  สนศิริ
2. นายวิวัฒน์  เงินจันทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78.03 เงิน 30 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายคุณาณัฐ  ชาญฟั่น
2. นายชญานนท์  เต็งโล่ง
3. นายฐิติ  นวาวัตน์
4. นายณัฐพล  นาคทอง
5. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ภาชนะทิพย์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นางวิไลลักษณ์  ณ เชียงใหม่
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกวรรณ  น้อยมั่น
2. นางสาวกัลยากร  สีแว่น
3. นางสาวขนิษฐา  จุ้ยทรัพย์
4. นายจิรมนตรี  ชะยันโต
5. นางสาวจิรวรรณ  เทพรักษา
6. นายฐิติกร  เสียมพัด
7. นางสาวณัฐวรรณ   สุวรรณรัตน์
8. นางสาวธนาวรรณ  สุทธิสนิทพันธ์
9. นางสาวบัว   ศรีสงคราม
10. นายปวริศร์  มังสา
11. นางสาวพรมุนินทร์  ธนะโสภณ
12. นางสาวภรณ์ชลิดา  ทองทิพย์
13. นางสาววริศรา  สถาพร
14. นายวีรยุทธ  จันทร์สุข
15. นางสาวศศินา   เอี่ยมอ่อง
16. นายศุภวิชญ์  ต่ายชาวนา
17. นางสาวสุกฤตา  นาคอิน
18. นางสาวสุภาพร  จิตรำพึง
19. นางสาวอาภาศิริ  ฤทธิรอด
20. นางสาวเฟื่องฟ้า  ขัดผาบ
 
1. นางนวลลักษณ์  พุ่มน้อย
2. นางพัชรา  แสงมณี
3. นางพิสมัย  โทนแจ้ง
4. นางมัณฑนา  ทองศรีพงษ์
5. นางสนธยา   พุทธารัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกรัตน์  เรียงวะดี
2. นายชนวีร์  นวลงาม
3. นางสาวชุตินันท์  วงศ์หาบุศย์
4. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  คมคง
5. นายณัฐพร  หอมบุปผา
6. นายธนภณ  จิตธร
7. นายธนะภัทร  คนึงเหตุ
8. นายธนากร  ไชยวิเศษ
9. นายนิติธร  ภู่เชย
10. นายพรเทพ  พึ่งศรี
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยิ้มคง
12. นายพัฒนพล  บังอยู่
13. นายรพีพัฒน์  หวยทองคำ
14. นางสาวศศลักษณ์  วงศ์วารเตชะ
15. นายศุภชนม์  สร้อยระหงษ์
16. นายสนวิส  ชีพธำรง
17. นายสุทธิภัทร  อินทร์อักษร
18. นายอิศเรศ  สุขเกษม
19. นายเจษฎากร  นุชสวาท
20. นางสาวแพรพรรณ  จันกัน
 
1. นางธัญลักษณ์  เพ็ชรเอม
2. นางประภาวดี  จตุวิริยะพรชัย
3. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
4. นายสารัตน์   เครือญาติ
5. นายเรวัติ  เพ็ชรเอม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 11 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกนกอร  สุรินทรานนท์
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววันทนีย์  นาครินทร์
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงสินันทร  ศรีจันทร์
2. เด็กชายสิรภพ  ลุยจันทร์
 
1. นางนิศา  ศาสตร์ศรี
2. นางเจริญรัตน์  มณีนุตร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 78.75 เงิน 14 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายปฏิภาณ  กันจู
2. นางสาวปวันรัตน์  กิจจานุมาศ
 
1. นางทิพา   พลแสน
2. นายสุเทพ   พ่วงพิทยกุล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73.8 เงิน 18 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกวรรณ  เขียวเฮียว
2. นางสาวกัลยากร  อิ่มสาย
3. นางสาวณัฐณิชา  จุลปโมข
4. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่พงษ์
5. นางสาวธัญญลักษณ์  ขุนสอาดศรี
6. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงยิ้ม
7. เด็กหญิงปาริชาต  วาระสิทธิ์
8. นางสาวรชาณี  เฉลาภักดี
9. นางสาววรัญญา  นาคศรี
10. นางสาวสุขธิตา  คำดวงศรี
 
1. นางทศพร  มูลหงษ์
2. นางมาไร  มันตะสูตร
3. นายสหชาติ  ธรรมพิทักษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 77.25 เงิน 30 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกฤษดา  สุทัศน์
2. นางสาวจตุรพร  โพธิสัตย์
3. นางสาวชิตาภา  ศรีอ่อนทอง
4. นางสาวณัฐชา  แปงการิยา
5. เด็กชายณัฐดนัย  เพ็ชรหิน
6. นายธีรพัฒน์  ทองโชติ
7. นายน่านนที  นาคมี
8. นางสาวปรีดาพร  เนียมศรี
9. นางสาวปลายฟ้า  โพธิ์รอด
10. นายพีรพล  สงวนวงศ์วิจิตร
11. เด็กชายรณชัย  ทั่งทอง
12. นายศักดิ์ชัย  ทองจร
13. นายศุภกฤต  ใจเย็น
14. นางสาวอรวรรยา  ศรีแสงฉาย
15. นายอิสริยะ  วงศ์วินิจศร
 
1. นางสาวดรุณี  วิจารณ์พล
2. นายทวีศักดิ์  กลิ่นแก้วณรงค์
3. นายสัมพันธ์  สัจจเดช
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.66 เงิน 31 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายคณิติน  เอิบสภาพ
2. เด็กชายพิทวัส  เพ็งสุวรรณ
3. เด็กชายสรวิส  สาดจุ้ย
 
1. นางนราวรรณ  พันธ์แก้ว
2. นายสมนึก  เอมพรหม
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83.84 ทอง 9 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายนที  สิงห์คง
2. นางสาวลดารัตน์  กันเมล์
3. นายศิรพงศ์  ภู่สวรรค์
 
1. นางสาวกรุณา  ประทานชัย
2. นายสมศักดิ์  เทียบตา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  เกิดเกตุ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ลอบุญ
 
1. นายนิวัตร  หอมสอาด
2. นางสุนันทา  คำสีสังข์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายกิติทัศน์  ธนธนาบูรณ์
2. นายจตุรพัฒน์  มากรัตน์
 
1. นางสาวชนกานต์  ทรดล
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงคณิศร  สวนปาน
2. เด็กหญิงณัชณิชา  ถนอมมิตร
3. เด็กหญิงสุพิชญา  แช่มช้อย
 
1. นางสาวจิราวรรณ  อินเกิด
2. นางสาวสุภัค  อินทรมาศ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวพนัชพร  ลิ้มประพันธ์
2. นางสาวศศินันท์  ยงท้วม
3. นางสาวสิริพันธ์  เบ้าลา
 
1. นางศิริลักษณ์  องอาจ
2. นางเพชรา  อาสมาน
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนัทธมน  ญาณมุข
 
1. นางสุภัค  อินทรมาศ
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวณัฐมล  แสงอรุณ
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนผดุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงชิตาภา  จันทร์สมบัติ
 
1. นายอดุลย์  อุ่นแก้ว
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวสุภาวดี  มั่นชาวนา
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายเนรมิต  ปะณะมัง
 
1. นายอนุสรณ์  จันทวงศ์
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายไพรัช  ชื่นชาวนา
 
1. นางเพชรา  อาสมาน
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายธนัญชัย  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสกุณตลา  พุ่มเจริญ
 
1. นายไพบูลย์  อมรประภา
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ดีเรือง
 
1. นางสาววาทินี  ทรัพย์สมาน
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายธราธิป  แสงดารา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
 
61 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95.5 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวปัทมาพร  ศิริวัฒนาธานี
 
1. นายวิเชียร  เซี่ยงว่อง
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 37 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทัพน้อย
2. เด็กหญิงนิภารัตน์  ใสยาลม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  พัฒยม
 
1. นายไพบูลย์  อมรประภา
 
63 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวกันญารัตน์  นาคอัง
2. นายณัฏฐภัทร  พฤทธิสาริกร
3. นายณัฐนันท์  เสนาพิทักษ์
 
1. นางสุธิตา  นิลวัฒนา
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงสุภัสรา  หมื่นสง
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
65 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สีคำ
 
1. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงวรประภา  ตรงต่อกิจ
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
 
67 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วันทาแจ่ม
 
1. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
68 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
 
69 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. เด็กชายวรายุทธ  ขวัญอยู่
 
1. นายอนุสรณ์  มีสุข
 
70 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ก้อนทอง
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
 
71 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาคอินทร์
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
3. นางสาวนวรัฐ  คงสวัสดิ์
4. นางสาวนัทธมน  แก้วพฤกษ์
5. เด็กหญิงปวีณรัตน์  กาญจนรัตนสดุดี
6. เด็กหญิงมนสิชา  จันทร์นาคา
7. เด็กหญิงวิภาวี  ขันตรีมิตร
8. นางสาวสมนันท์  สุขประเสริฐ
9. นางสาวสุธิดา  เทียนสว่าง
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
2. นางศศิธร  นักปี่
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
72 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจินทภา  ธูปเรือง
2. นางสาวชนาพร  ครีบฟัก
3. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  นิตสร้อย
4. นางสาวญานิศา  พึ่งน้อย
5. นางสาวฐิตินันท์  วัฒนกสิวิชช์
6. นางสาวธิดาพร  คงสกุล
7. นางสาวนิศารัตน์  ชื่นใจ
8. นางสาวพนัสญา  ลูกพลับ
9. นางสาวพิไลวรรณ  ปุ่นพันปี
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปุ่นพันปี
11. เด็กหญิงวรประภา  ตรงต่อกิจ
12. เด็กหญิงวันทนาพร  มิ่งภูษา
13. นางสาววิสาขา  คัมภีร์
14. เด็กหญิงสุทธิดา  ธนะมั่น
15. เด็กหญิงเสาวรส  เนียมนก
 
1. นายณัฐวุฒิ  อินเทศน์
2. นางศศิธร  นักปี่
3. นางสานิลัช  ทิพย์รัตน์มงคล
 
73 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.3 ทอง 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สุริยนต์
2. นายฉลองชัย  ต่ายยงค์
3. นายฉัตรชัย  แก้วศรีเมือง
4. นายนำพล  เพ็ชรศรี
5. นายปฏิภาณ  คุณมารดา
6. นายปณิธาน  คุณมารดา
7. นางสาวภัทรพร  สิงห์ลอ
8. นายภาณุวัฒน์  แสงอ่วม
9. นายสหชัย  สะสมทรัพย์
10. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ผิวชอุ่ม
11. นายอุทาน  บุญเมือง
12. นางสาวเกศกานต์  กล้ารบ
 
1. นายชัยรัตน์  อ่ำพูล
2. นายทรงภรต  ภู่กร
3. นายวรวิทย์  ไชยมิ่ง
4. นายเดชา  สมบูรณ์พงษ์กิจ
 
74 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกฤษณะ  เนียมน่วม
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูจิต
3. นางสาวงามเนตรอุดม  ผิวผ่อง
4. นางสาวจิตินันท์  อินจันทร์
5. นายฉัฎวัฏ  คำน้อย
6. นางสาวฉัตรนภา  ยางขันธ์
7. นางสาวชลดา  สีขาว
8. นายชัยวัฒน์  เฉลิมงาม
9. นายชาพิฆมณฑ์  ทับจันทร์
10. นายณรงค์ฤทธิ์  สมบุญมี
11. นายณัฐนนท์  ป้อมยุคล
12. นายณัฐพล  สีเขียว
13. เด็กชายทศพล  นิลชาวนา
14. นางสาวทัชนุช  ป้องกันทรัพย์
15. นายธนวัฒน์  อิ่มกระจ่าง
16. เด็กหญิงธันย์สิตา  ภูวศิริพัฒนาวรา
17. นางสาวนิราภร  บุญโพธิ์
18. เด็กชายบุญสิทธิ์  กาวี
19. เด็กชายปฏิภาณ  ศุภมงคลวิวัฒน์
20. นางสาวประภารัตน์  ถากาศ
21. นายปิยะราช  วงค์มั่น
22. นางสาวพรรณญาภรณ์  เนื้อไม้ชญา
23. นางสาวภัทรา  ทัดปอย
24. นางสาวภาสิตา  ใจพาขิด
25. นางสาวมินตา  ปิ่นมณี
26. นายลภัส  กรมศรี
27. นางสาวลลิตา  จันทร์ลาย
28. นางสาววาสิดา  เอี่ยมบัวหลวง
29. นายศรายุทธ  สุขสอาด
30. นางสาวศิริชล  วรพุฒ
31. นายศิริวัฒน์ธน  ปิยานนท์
32. นางสาวศืรินาฎ  พ่วงปาน
33. เด็กชายศุภชัย  กลิ่นชาวนา
34. เด็กหญิงสิตานัน  สุขสะอาด
35. นางสาวสุภาณัฐ  งามโฉม
36. นางสาวสุภาวดี  สันนิกร
37. นางสาวสุรัชดา  สิริรัตน์
38. นางสาวสุวนันท์  ชะอุ้ม
39. นายเกรียงไกร  หมื่นจำรัส
40. เด็กชายไพรัช  กันจู
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นายพรณรงค์  คำเอื้อ
3. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
4. นางศรีวรรณา  พัชรชมพู
5. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
6. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
7. นายสรศักดิ์  ไกรสอน
8. นางอัจฉรา  คงมา
 
75 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา 1. นางสาวกนกพร  มาตโค้ง
2. นางสาวกรวิภา  วงวิลาศ
3. เด็กชายกานต์  ครองสุข
4. เด็กหญิงชลดา  หลวงเทพ
5. เด็กชายชลธี  ปานจักร์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักมา
7. เด็กชายดุสิต  กุลนาม
8. เด็กชายธนฤทธิ์  ดำดี
9. เด็กชายนนทการต์  ทรัพย์สะอาด
10. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ภักดีโต
11. นางสาวนุชนารถ  มนต์มณี
12. เด็กหญิงนุชนารถ  จิตจวง
13. เด็กหญิงบุญญิสา  ยุดสูงเนิน
14. เด็กชายปรวิทธ์ทอง  ชมศรี
15. เด็กหญิงพรทิพา  บุญมา
16. นางสาวพรสวรรค์  แก่นมาก
17. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คชพงษ์
18. เด็กชายภานุเดช  อบเชย
19. เด็กหญิงวรพร  เกตุชาวนา
20. นางสาววรรณนิสา  สุดวังยาง
21. เด็กหญิงวิภาสินี  บุญมี
22. นางสาววิลาสินี  เตี้ยนกลิ่น
23. เด็กหญิงศุภลักษณ์  คชพงษ์
24. เด็กชายสมรส  ภูสีน้ำ
25. นางสาวสุปรียา  จวนสูงเนิน
26. เด็กชายสุรวัฒน์  เก่าบ้านใหม่
27. เด็กหญิงอนัชชา  ปั้นคุ่ย
28. นางสาวอมรรัตน์  ยิ้มประคอง
29. นางสาวอาภัสรา  สีขวัญม้า
30. เด็กหญิงเจนจิรา  วงวิลาศ
31. เด็กชายเวทิต  ลาชาวนา
32. นางสาวโสรญา  แสงปักษ์
 
1. นางกานดา  อึ้งศรีวงษ์
2. นางสาวขวัญใจ  คงรอด
3. นายฉลาด  ด้วงท้วม
4. นางชาลิสา  ชมยวง
5. นายทวีศักดิ์  ศรีกระจ่าง
6. นายยศธร  ทราฤทธิ์
7. นายสุรพันธ์  นิ่มเผือก
8. นายสุรเดช  งามสงวน
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  กึกขุนทด
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายชวัลวิทย์  กันวงศ์
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 16 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวมณชากร  ถาคำ
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวชนิตาภา  เข็มทอง
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  กึกขุนทด
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.83 ทอง 6 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายนายฉัฐวัฏ  คำน้อย
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 10 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงศวิตา  สมบูรณ์
 
1. นายนัยวุฒิ  สระเกตุ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 26 โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. นางสาวกฤตยา  กลิ่นหอม
 
1. นางสุรินทร์  มีบางซื่อ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  อินทะจันทร์
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายธนพล  เจริญศรี
 
1. นางสุรภา  จันทร์เปล่ง
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กชายณัฐกัญจน์  ชมชื่น
 
1. นายอิสรพงศ์  คงเมือง
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 7 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายพิบูล  จันทร์กลิ่น
 
1. นายธนากร  ติยะวิสุทธิ์ศรี
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงปริยฉัตร  สิทธิดำรงการ
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวธันย์สิตา  ภูวศิริพัฒนวรา
 
1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  โนนครู
 
1. นางศศิธร  นักปี่
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นางสาวรัฐพร  สุขพันธ์
 
1. นายสุชิน  เทียมศรี
 
92 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกิติภัฏ  สุรกุล
2. เด็กชายขวัญชัย  บุญสวน
3. เด็กหญิงชญานิน  สีม่วง
4. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่เล้า
5. เด็กหญิงชาลิสา  รวมสูตร
6. เด็กหญิงฐาปกรณ์  กล้าหาญศึก
7. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จันทร์สิงห์
8. เด็กชายณรงค์พจน์  ปิ่นสกุล
9. เด็กหญิงณัฐฌา  เหล็กขำ
10. เด็กหญิงณิชชา  แสนหาญสิริกุล
11. เด็กหญิงทิพานัน  จันแสน
12. เด็กชายธนเทพ  วัฒนกิลวิธช์
13. เด็กหญิงธัญชนก  ซาอู
14. เด็กหญิงธิตนันท์  อยู่ตาล
15. เด็กหญิงนันทิมา  อยู่แก้ว
16. เด็กหญิงนุสบา  จำปานา
17. เด็กหญิงบุษราคัม  พรหมมา
18. เด็กชายปิติภูมิ  คุ้มวงศ์
19. เด็กหญิงพรทิพย์  พันสาง
20. เด็กหญิงพรปริยา  จันทร์ขาวนา
21. เด็กหญิงพิชญา  จันทร์น่วม
22. เด็กหญิงพิชยา  เกตุอุดม
23. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทับทิมทอง
24. เด็กหญิงวรญาดา  โทจำปา
25. เด็กหญิงวรรณนิภา  ดวงจันทร์
26. เด็กหญิงวรรณภรณ์  สากระแส
27. เด็กหญิงวิภาวี  ฟักทอง
28. เด็กชายศรันยู  ด่านไชยกลู
29. เด็กหญิงศิรประภา  อุ่นจันทร์
30. เด็กหญิงศิริพร  ธูปเทียน
31. นายสิรวิทย์  บุญศรี
32. เด็กหญิงสุชาดา  สีชมพู
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  ยาไก่ต้อย
34. เด็กหญิงสุนิสา  ผิววันดี
35. เด็กหญิงสุพรรษา  รักติบูล
36. เด็กหญิงสุรินทร  พรหมสูตร
37. เด็กหญิงอรกัญญา  ผลขวัญ
38. เด็กหญิงอาภากร  ทมมันตา
39. เด็กหญิงอินธิรา  อิศรากูล
40. เด็กชายไชยเฉลิม  พิชชากูล
 
1. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
2. นายภัทรพงศ์  กองเต็ก
3. นางวรรณฤดี  จรชื่น
4. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
5. นางสาวสมจิตร  โคกทอง
6. นายสุรศักดิ์  ไกรสอน
 
93 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายกฤษณา  บุญญานันท์
2. นายกฤษดา  คำเหล็ก
3. นายจิรภาส  พรมจีน
4. นายจิรเดช  บุญยิ้ม
5. นางสาวญาดา  ชัยสุนทรโยธิน
6. นางสาวณรินรัตน์  พุ่มอิ่ม
7. นางสาวณัชชา  แย้มกันชู
8. นายณัฐกฤษฏ์  ศรีวงษ์ฉาย
9. นางสาวทิชนันท์  ยิ่งประเสริฐ
10. นายธรรมรงค์  แผลงไพรี
11. นางสาวนุชจรี  ช้างพินิจ
12. นายปกาสิต  จำนงค์ภักดี
13. นางสาวปพีชญา  ติ๊ปปะละ
14. นางสาวปาริตา  ปราณีตพลกรัง
15. นางสาวพรธิดา  บุญธูป
16. นางสาวพาขวัญ  คงสุข
17. นายพิษณุ  ศักดิ์ดี
18. นางสาวพุทธรักษา  อ่อนละมูล
19. นายภาคภูมิ   เจียมเกตุ
20. นายภาณุวัฒน์  ศรีพรม
21. นางสาวมุทิตา  นิลเหม
22. นายสรอรรถ  เทิ้งบ้านคลอง
23. นายสันติภาพ  สุขเกิด
24. นางสาวสิรพิชญ์  ชำนาญยา
25. นางสาวสุรดา  มั่นคง
26. นายสุรยุทธ  เลิศฤทธ์วิทยา
27. นายสุรศิษย์   ด้วงโต
28. นายเตชัส  สารชาติ
29. นางสาวเบญจพร  สุขะหก
30. นางสาวเบญญา  เตจา
31. นายเมธา  พงษ์สิงห์
32. นางสาวแสงรวี  พรพรหมสวรรค์
 
1. นายภูวนาจ  เกลาพิมาย
2. นายอรรถวิทย์  ฤทธิ์แก้ว
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.98 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงชนิดาภา  วินาลัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พรมสุวรรณ์
3. เด็กหญิงนิธินาถ  คงเคว็จ
4. เด็กชายภัฏ  ทองเพชร
5. เด็กหญิงวรรณรดา  แก้วทอง
6. เด็กหญิงวฤณ  ประเสริฐสิน
7. เด็กชายสิรภพ  เอิบบุญญา
8. เด็กชายสิรวิชญ์  เอิบบุญญา
9. เด็กชายสุชัจจ์  ทินกร
10. เด็กชายเกียรติระวี  มณีเสวตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ  อินพาเพียร
 
95 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.98 ทอง 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวจุฑามาศ  ขุนลา
2. นายณัฐนันท์  ล้วนทร
3. นางสาวธมลวรรณ  นิ่มอนงค์
4. นายธีรพัฒน์  ทองฟัก
5. นางสาวนิศชล  ช่วยบุญ
6. นางสาวพรสวรรค์  จารุพันธ์
7. นายพิชิตชัย  ทิพย์ธรรม
8. นายสัตยา  สีโสภา
9. นายอรรถพงษ์  ศรีสมัย
 
1. นางสาวคนึงนิตย์  สวยงาม
 
96 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวกนกรัตน์  เรียงวะดี
2. นางสาวชุตินันท์  วงศ์หาบุศย์
3. นางสาวณัฏฐ์ชญา  คมคง
4. นางสาวพัชรินทร์  ยิ้มคง
5. นางสาวศศิลักษณ์  วงศ์วารเตชะ
6. นางสาวศุภกานต์  ทองเจียว
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  สกุลณมรรคา
2. นางพรทิพย์  แสงแก้ว
3. นางศิริวรรณ  ศิริวัฒน์
 
97 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์สละ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ไชยกุล
3. เด็กหญิงธนัชพร  พงษ์พยัคเลิศ
4. เด็กหญิงนพมาศ  เลื่อนศักดิ์
5. เด็กหญิงนภัสกรณ์  เพ็ญพันธุ์
6. เด็กหญิงวรัญญา  ทั่งพรม
7. เด็กหญิงวสุนต์ธรา  วงศ์ปัญญา
8. เด็กหญิงสิริยากร  บุญโสภา
 
1. นางสาวปาลิตา  แป้นไม้
 
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวพิมลศิริ  ทองมีมา
2. นางสาววราภรณ์  พานทอง
3. นางสาววิภาดา  ห้อยจิ้งหรีด
4. นางสาวสุภาภรณ์  ฉิมสา
5. นางสาวอัญธิชา  จิตรำพึง
 
1. นางทวีสุข  บัวทอง
2. นางสาวทัตพิชา  ประภากร
3. นางสาวทิวาพร  อั่วหงวน
4. นายเดชา  สมบูรณ์พงษ์กิจ
 
99 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขานไข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุมีแสง
3. เด็กชายทรงพล  อ้นคง
4. เด็กหญิงนภาพร  โชติรักษา
5. เด็กหญิงนันท์นภัส  สมีเพ็ชร
6. เด็กหญิงมินทรา  น้อยวัด
7. เด็กชายวิทยา  โพธิ์เจริญ
8. เด็กชายสหภูมิ  เพ็งเทศ
9. เด็กหญิงสิรภัทร  ทองอนันต์
10. เด็กหญิงอภิชญา  เกตุมีแสง
11. เด็กชายอานัติ  มั่นคง
12. เด็กหญิงแพรวไพลิน  ภาษิต
 
1. นายทรงภรต  ภู่กร
2. นางทวีสุข  บัวทอง
3. นางสาวทัตพิชา  ประภากร
4. นางสาวทิวาพร  อั่วหงวน
5. นายเดชา  สมบูรณ์พงษ์กิจ
 
100 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกาญจนาภัทร  จันทรสาขา
2. นางสาวณภัค  ชลเสถียร
3. นายธนวินท์  อินดนตรี
4. นางสาวนิภาพร  รักษาแก้ว
5. นางสาวปาณิสรา  บุญนะ
6. นางสาวปิยดา  แก้วอุดรศรี
7. นางสาวปุณฑริก  รื่นภาคเพ็ชร
8. นางสาวพรสวรรค์  เยี่ยมสุวรรณ
9. นางสาวพิชชา  สุขพิทักษ์
10. นางสาวภัทรชนน  ปิงโสภา
11. นางสาวมาริษา  บุญญานุรักษ์
12. นายสุชาครีย์  ศรีสุขพร้อม
13. นางสาวสุญญตา  ถาวรศักดิ์
14. นางสาวแพรพลอย  เพิ่มการนา
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
2. นางอารยา  เพรชสวัสดิ์
 
101 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.4 ทอง 12 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นายธนิน  ต่อสกุลศักดิ์
2. นายสุกฤษฎิ์  ชาติสุทธิ์
3. นายเจษฎากร  เพ็ชรโต
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนะษิณ  อินพาเพียร
2. นายอิสรพงศ์  คงเมือง
 
102 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 85.04 ทอง 11 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายทวีพร  จันทร์เสนา
2. นางสาวพัชนี  ดีบ้านคลอง
 
1. นางทวีสุข  บัวทอง
2. นางสาวทัตพิชา  ประภากร
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.2 ทอง 10 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชยุดา  มิตยเมฆินทร์
2. เด็กหญิงสกุลชนก  เพ็ชรจันทร์
3. เด็กชายสหรัฐ  คงสน
 
1. นางภริตพร  พึ่งไชย
2. นายอโณชัย  พุ่มสะอาด
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92.5 ทอง 14 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่ฤทธิ์
2. นายณัฐภูมิ  ก้อนจ้อย
3. นางสาวนงเยาว์  ก๋องใจ
4. นางสาววิภาวัส  ฤทธิรอน
5. นางสาววิภาวี  ฤทธิรอน
6. นายอนุกูล  ฤทธิ์น่วม
 
1. นางจุรี  คุ้มญาติ
2. นางสาวนงนุช  ยาคล้าย
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณญรัตน์  ค้นหา
2. เด็กหญิงจิตรา  หนูหริ่ง
3. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แสนทำพล
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สาคง
5. เด็กหญิงเดือน  จีนด้วง
6. เด็กหญิงเสาวรัตน์  นันต๊ะแก้ว
 
1. นางธิติมา  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางนันทิยา  ศุภราชโยธิน
3. นางประพิณมาศ  ศรีผุย
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กหญิงชวนชม  ทองคำน้อย
2. เด็กหญิงลลิตา  แก้วใส
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ตังสกุล
 
1. นางสาวสมพร  ฉันทโชติ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 73.85 เงิน 32 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวบุษกร  รักแจ้ง
2. นายภาคภูมิ  ภูษา
3. นางสาวสิริธร  ศาลา
 
1. นายปฏิวัติ  วิจารณ์ปรีชา
2. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ใยยวง
2. เด็กหญิงพรสุดา  ป้องเส้า
3. เด็กหญิงสิริธร  เถื่อนเครือวัลย์
 
1. นางวรรณเพ็ญ  เชื้อสิงห์
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80.5 ทอง 42 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. นางสาวกนกพร  แท่นทอง
2. นางสาวชุลีพร  ทองเชื้อ
3. นางสาวสำเนียง  แซ่เรือง
 
1. นางดวงดาว  จันทร์โต
2. ว่าที่ร้อยตรีเลาะ  เทียมเมฆ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ปาละสุวรรณ
2. เด็กหญิงทัตพิชา  สีทา
3. เด็กหญิงปัญจมา  สารีภาค
 
1. นางนรี  สุทธายศ
2. นางนัทธมน   คุณคำ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ศรีสะอาด
2. นางสาวนันทวัน  ราชอ่อนศรี
3. นางสาวเบญจมาศ  บุญดา
 
1. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.4 ทอง 19 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  กองคำ
2. เด็กหญิงธนิชชา  ชินรักษ์บำรุง
3. เด็กหญิงลักษณ์สิรินทร์  เอี่ยมประเสริฐ
 
1. นางสาวถิรรัตน์  วิวรรธนกุลรติ
2. นางภริตพร  พึ่งไชย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวปรานอม  ยอดสงค์
2. นางสาววิศัลย์ศยา  อินแบน
3. นางสาวเจนจิรา  สิงหเดช
 
1. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐวีญา  น้อยผา
2. เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุ้มสุพรรณ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยเพ็ชร
 
1. นางสาวยุพิน  จิตรกำเหนิด
2. นางสิริรัตน์  จีนใจตรง
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นางสาวญานิศา  เส็งทอง
2. นางสาวสุธาสินี  เสือครุฑ
3. นางสาวสุวิษา  ศาลา
 
1. นางเรืองรวี  ชัยรัตน์
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 21 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงดมิสรา  ยอดเพชร
2. เด็กหญิงธารารัตน์  พิมพ์โต
3. เด็กหญิงพนารัตน์  นวลจีน
 
1. นางยุเพียร  อ่อนสี
2. นางอัจฉรา  นาคเมธี
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. นางสาวจารุวรรณ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวนารี  บุญเรือง
3. นางสาวพรรณนิภา  บุญเรือง
 
1. นางวันเพ็ญ  ม่วงสวน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพรนภา  เจริญสุข
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 34 โรงเรียนดอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงคณิตตา  อุ่นจันทร์
2. เด็กหญิงอลิสรา  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เรือนก้อน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายอดิศร  เสือคล้าย
2. เด็กชายเจษฎา  มาเมือง
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายณัฐพล  เสือคล้าย
2. นายปัฐวี  ตำรวจหาญ
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อนุรักษ์วัฒนะ
2. เด็กหญิงมีนา  พิมพาภรณ์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ด้วงภู่ทิม
2. นางธนารัตน์  หาญชเล
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.6 เงิน 13 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ลำยองชัย
2. เด็กชายอัฎฐากรณ์  ฤทธิ์มั่น
 
1. นางธนารัตน์  หายชเล
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายนพรัตน์  รองทอง
2. เด็กหญิงมัชนาพร  ถนอมนวล
 
1. นางธนารัตน์  หาญชเล
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวธนวรรณ  สมเชื้อ
2. นายธิติวุฒิ  บุญรอด
 
1. นางสาวกัลยาณี  รจิตรังสรรค์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59.6 เข้าร่วม 13 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชญานิน  เสือทัพ
2. นายสินธนา  โชติเกียรติคุณ
 
1. นางมลชยา  หวานชะเอม
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกรกมล  สุทธิธนะวัฒน์
2. นางสาวพิชญา  ฟ้าอำนวยผล
3. นางสาวอภิสรา  จันโทมา
 
1. นายนิธิกร  แทบศรี
2. นายอานนท์  มากมี
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 7 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวพิมพ์อักษร  นาคสวัสดิ์
2. นางสาวภาสินี  อินทร์อารีย์
 
1. นายวัชรากร  เปรมประสิทธิ์
2. นายอิสรพงศ์  ทองอิ่ม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายธรรมฤทัย  วงศ์ประเสริฐ
2. เด็กชายรัฐมน  อ่อนทอง
 
1. นายชำนาญ  เปตามะนัง
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายชวิน  อิงชาติเจริญพร
2. เด็กชายณัฐภัทร  มาภู่
3. เด็กชายนพรัตน์  อยู่เย็น
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายมหาชัย  นุ่่มมาก
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชนาธิป  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นายอภิมุข  กาศทิพย์
3. นายเดโชชัย  เดชะศิริ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส 1. เด็กชายิอภิวัฒน์  ยะโส
2. เด็กชายเกียรติยศ  ปุรณมณีวิวัฒน์
3. เด็กชายเรืองวิทย์  ประวิทย์ชาติ
 
1. นางสาวปาณิสรา  นาคสนิท
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวขนิษฐา  ไชยสิทธิ์
2. นายปิยวัฒน์  ศิวะแพทย์
3. นายรชต  เอี่ยมโอน
 
1. นางตะวันฉัตร  ด้วงสั้น
2. นายอภิสิทธิ์  เม่งตรี
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายชนิสร  วุฒิเนตรเนติรักษ์
2. นางสาวญานิกา  ทรงสุภาพร
3. นางสาวธัญวาพร  เขียวใจดี
4. นายภานุพงศ์  พรมใจ
 
1. นายภานุพงศ์  เจริญชัย
2. นายมหาชัย  นุ่มมาก
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. เด็กหญิงกุลวัชร    ถาวรสุภเจริญ
2. เด็กชายวิชญะ    สุวรรณคีรี
3. เด็กหญิงศุภชา   ศรีภิรมย์
 
1. นายพิทักษ์  มีนนท์
2. นายสุรเชษฐ์    ทองประเสริฐ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสิตานันท์  สุวรรณศิลป์
2. นางสาวสิริภัทร  นาคอ้าย
3. นางสาวอักษราภัค  เอี่ยมละไม
 
1. นายนิธิกร  แทบศรี
2. นายอานนท์  มากมี
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นายขวัญศิลา  ขาวผ่อง
2. นายพสธร  สัตยะคำ
3. นายรณชัย  อินทิยศ
 
1. นายธวัชชัย  ดลบุญ
2. นายมงคล  ม่วงน้อย
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 76.67 เงิน 13 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 1. นางสาวชนิษฐา    เสนาชัย
2. นางสาวมธุสรณ์    เวชสถล
3. นางสาววนิดา    พันตา
 
1. นายพิทักษ์  มีนนท์
2. นายสุรเชษฐ์  ทองประเสริฐ
 
139 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กชายธันยธรณ์  ทองรักษ์
 
1. นางศิริรัตน์  พรหมอินทร์
 
140 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 89.6 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวจีราริญชย์  ฉันทวรางค์
 
1. นางสาวนิฤมล  วรสุทธิ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 45.5 เข้าร่วม 14 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. เด็กชายบวรสิทธิ์  ยังเสงี่ยม
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  เทิดสิทธิกุล
 
142 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวอิสริยาพร  นาคพรหม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ม่วงสีเมืองดี
 
143 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89.2 ทอง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  โพธิ์พยอม
 
1. นางทรงศรี  วาณิชย์เจริญชัย
 
144 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวพรอุมา  ลีลาไพบูลย์
 
1. นางสาวมันตา  อัตตพงษ์ไพบูลย์
 
145 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.5 เงิน 6 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายชวกร  ชัยชนะวิโรจน์
 
1. Mr.Evan  Bagshaw
 
146 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.5 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวชญานี  พนัสชัย
 
1. นางสาวณัฐกานช์วดี  รัตนจารุวัฒน์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.9 เงิน 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาววิรัลยุพา  สมมาตร
 
1. นางสาวรัตนา  สุขาวห
 
148 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 13 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คมปราชญ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญพันจันที
3. เด็กหญิงภัทรวดี  บวบมี
4. เด็กหญิงศรัญยา  ศรีสาธร
5. เด็กหญิงอวิกา  โอประเสริฐสวัสดิ์
 
1. นางอรวรรณ  ทะกอง
 
149 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นางสาวชุติธนา  แนวราช
2. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรเกตุ
3. นางสาวนิชกานต์  เหมือนมี
4. นายมหภพ  จันทร์เชื้อ
5. นางสาวมาศวัสสา  จันทร์เชื้อ
 
1. Mr.Alexis  Bertulfo
2. MissMa.Estela  Bolay-og
 
150 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.67 ทอง 14 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงดวงกมล  ด่านสว่าง
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
 
151 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.83 ทอง 10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวสุวพัชร  มั่นนุช
 
1. นางสาวอภิชนาฎ  มีประกอบ
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ตระกูลเดิม
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวศุทธหทัย  ชมหอม
 
1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์มณี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.5 เงิน 32 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายคัมภีร์  มูลประชา
2. นายณัชภาส  คนเพียร
3. นายณัฐชัย   วันปุย
4. นายณัฐพงษ์   จันทร์ต้อย
5. นายพัฒนา  อยู่นิ่ม
6. นายสรพัศ  ศรสวรรณ
7. นายสราวุธ  เมฆเลื่อม
8. นายอัควัตร  โนคาน
 
1. นายจเร  โคกทอง
2. นายรัตน์  เกตุจันทร์
3. นายสุขะวัฒน์  สุขทั่ง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายขวัญเกษม  แสงสี
2. นางสาวนพมาศ  พลตื้อ
3. นางสาวปนัดดา  อ่ำใจ
4. นางสาวประภารัตน์  อ่ำใจ
5. นางสาวภาวิณี  วิพัชครุฑ
6. นายภูมิ  คำยอด
7. นางสาววราภรณ์  สาดท่าโพ
8. นายวิศรุต  ธรรมบรรเทิง
9. นายศิริวัฒน์  ธนปียานนท์
10. นายสหรัฐ  วิชิตาภา
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
2. นายช่วยชาติ  ตันตระกูล
3. นายรัตน์  เกตุจันทร์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 20 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกิษศิญาพัฒน์  สิงหเดช
2. เด็กหญิงณัฐมณฑา  ทองมา
3. เด็กหญิงสุนิตา  ฆ้องประเสริฐ
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เหมือนกรุง
5. เด็กชายอนุพงษ์  กลิ่นแย้ม
 
1. นางจุฑาทิพย์  ยงพาณิชย์
2. นางสาวสาคร  อยู่นุ้ย
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 74.2 เงิน 12 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวชนิสรา  สุขหว่อง
2. นางสาวนิฐิพร  ทับทาบ
3. นางสาวพรรณไมล์  จิตต์รำพึง
4. นางสาวสุจิตตรา  วรรณดี
5. นางสาวอริสา  แป้นเมือง
 
1. นางสาฑร  เดชพงษ์
2. นายอัครพล  คงใจดี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. เด็กหญิงกฤษศินี  ต่ายแพ
2. เด็กหญิงฌัชฌา  มนกลมเมฆ
3. เด็กหญิงประวีณา  หยดย้อย
 
1. นางดวงเดือน  เร่งเจริญ
2. นางสาวธรรมรัตน์  ราชรองเมือง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 1. นางสาวพนิดา  ด้วงโพธิ์
2. นางสาวสิริลักษณ์   มั่นคง
3. นางสาวสุพรรณี  ดวงตัน
 
1. นางสาวชุติมา  สมะวรรธนะ
2. นางผาณิต  คณะเกษม
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. เด็กหญิงญาณิศา  อู่สุวรรณทิม
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เกษร
 
1. นางสาวถวิกา  ไรวงศ์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวณัฎฐ์นรี  โสมมา
 
1. นายสมพงษ์  ฉายะสุโข
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา 1. เด็กชายนัฐพล  เนียมโต
2. เด็กชายปิยะ  สิงห์แรง
 
1. นางนวินดา  พัฒนศิริ
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 71.43 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก 1. นายปิยพัทธ์  แหกาวี
 
1. นางมริสา  อริยะวงศ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงรติมา  สุขชาติ
2. เด็กหญิงอิชยา  ทินกร
 
1. นางธนวรรณ  นาคะรัต
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวกัญวรรธน์  นาคะรัต
 
1. นางธนวรรณ  นาคะรัต
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 25 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. เด็กหญิงศศิประภา  พูลโพธิ์
 
1. นางทิพวรรณ  บุญยืน
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 64.47 ทองแดง 26 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวนิศารัตน์  ชื่นใจ
 
1. นางสรัญญา  เหมพิจิตร
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.4-ม.6 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายสุรวินท์  ไวตา
 
1. นางกิติยา  เตชะวรรณวุฒิ
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายกิตตภัทร   พันธ์ทอง
 
1. นางวัชรียา  พันธ์ทอง
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.2 เงิน 10 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กหญิงช่อผกา  อึ้ง
2. เด็กชายนครินทร์  สินปรุ
3. เด็กหญิงนิธิกานต์  ขำสว่าง
 
1. นางพิมลรัตน์  ละม่อม
2. นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.5 เงิน 7 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เหมือนศรีชัย
2. เด็กชายภานุพงค์  ดิษมา
3. เด็กชายสถาพร  บุญมั่น
 
1. นางพิมลรัตน์  ละม่อม
2. นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายสุจินดา  พะทัต
 
1. นายถวิล  นาคสุทธิ์
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.66 ทอง 9 โรงเรียนจ่านกร้อง 1. เด็กชายสนามรบ  ลำยองชัย
 
1. นางรัตนา  สุขเสนา
 
174 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายสมคิด  ทองม่วง
 
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสุขุมาลย์  ธำรงโชติ
 
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 1. นางสาวยุพิน  แป้นแอ้น
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวปภาวดี  แจ้งศิริ
 
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายออมทรัพย์  มูลหงส์
 
 
179 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 1. นายไพบูลย์  อมรประภา
 
 
180 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสุธาทิพย์  พลกันยิ้ม
 
 
181 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางทศพร  มูลหงส์
 
 
182 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางจินตนา  เกิดเนตร
 
 
183 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางวิชิตา  นิลกำแหง
 
 
184 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาวสวาสดิ์  ปานเพ็ง
 
 
185 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นางสาฑร  เดชพงษ์
 
 
186 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนจ่านกร้อง 1. นายศุภฤกษ์  วังซ้าย
 
 
187 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 1. นายสัมฤทธิ์  ทองรัตน์