สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 34 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงอางขนาง  สอนมณี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุขนิตย์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาววรรษชล  จงรักไทย
 
1. นางขนิษฐา  ทองแจ่ม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  โพนทอง
 
1. นางประภาพรรณ  วงศ์บ้านฉาง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. เด็กหญิงจุสิฑามาศ  วงษ์นิล
 
1. นางสาวปรางทิพย์  ฮอนบุตร
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวสุวรรณา  บุตรราช
 
1. นางทักษวรรณ  นวมครุฑ
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กชายภูมิรินทร์  อินทร์อ้าย
 
1. นางกองแก้ว  เมทา
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 76.66 เงิน 43 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  ภาวะโสภณ
2. เด็กหญิงอินทิรา  สุดสม
 
1. นางกาญจนา  เจิมปลั่ง
2. นางวิยะดา  มรรณฑัต
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 27 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวพัชรี  วรรณี
2. นางสาวมินตรา  สนผา
 
1. นางวันเพ็ญ  เทพโสภา
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายสุรศักดิ์   นิยมไทย
 
1. นางสมทรง  ยาสุข
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 31 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายธีรเมทร์  อินทร์ชัยศรี
 
1. นายจุติรักษ์  อินทรสุข
 
11 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 41 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์เชื้อ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คัชมาต
3. เด็กหญิงอาภาวรรณ  รอดรักษา
 
1. นางสาวพิชญ์ธิกานต์  โพร้งจั่น
2. นางสาววิยะดา  ศิริเขตรกรณ์
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกิตติวรรณ  กันสุข
2. นางสาวปิยากร  นิยมญาติ
3. นายภูวดล  พรมเพ็ง
 
1. นายพรรษา  รื่นรวย
2. นางพูลศรี  ลี่ประเสริฐ
 
13 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงเกสรี  พรหมอยู่
2. เด็กชายเสถียร  สมชาติ
 
1. นายทยุทธ์  สาลีจันทร์
2. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41.67 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวรวินันท์  อุ้ยประเสริฐวัฒนา
2. นางสาวรสิกา  แก้วอ่อน
 
1. นางสาวผุสดี  กล่อมวงษ์
2. นางสมจิตร  เขม้นกิจ
 
15 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 21 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณพร   วางอุดม
 
1. นางดาวเรือง  จันทร์เชื้อ
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรน้อย
 
1. นางดาวเรือง  จันทร์เชื้อ
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 10 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนภเกตน์  สวนสุข
2. เด็กชายพันธกานต์  โนนจุ้ย
3. เด็กชายเกียรตินิยม  รักษาผล
 
1. นางชลิดา  บัวเขียว
2. นางณัฐธยาน์  เจตน์จิรกิตต์
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายช่วงโชติ  สิงห์สง่า
2. นางสาวพรสุดา  นิลพัสด์
3. นางสาวอังคณา  คำนึงเกียรติวงศ์
 
1. นางการุญจิต  พืชไพจิตร
2. นางวราภรณ์  วรเลิศ
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 33 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายนภสินธุ์  ประสาร
2. นายพีระวัฒน์  วิบูลย์กุล
3. นางสาวศิริรัตน์  มีกุล
 
1. นางนพชศมน  วิเศษ
2. นางวราภรณ์  วรเลิศ
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายนัฐพงศ์  สุทัศน์
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  โพทะเล
3. เด็กชายสรวิศ  แก่นพรม
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกรกนก  บุระตะ
2. นางสาวชุติกาญจน์  สุพรรณบัฎ
3. นางสาวพรสวรรค์  เฉื่อยฉ่ำ
 
1. นางสาวจิดาภา  คงคาสวัสดิ์
2. นางสาววารินทร์  พรหมอยู่
 
22 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรีไพโรจน์
2. นางสาวดลพร  เผ่าธีระยุทธ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  แก้วเอี่ยม
 
1. นางสาวจิดาภา  คงคาสวัสดิ์
2. นางสาวฌานีกร  ปรารถนารักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายชาตรี  สีดาคำ
2. นางสาววิมลรัตน์  พิกุลทอง
3. นางสาวสิริรัตน์  แก้วรุ้ง
 
1. นางสาวพรทิพย์  ดำรงชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 35 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายคทากร  เจียรพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจกัลยา  บุตรศรี
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
25 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 14 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. นายประกิต  สอนสำราญ
2. นางสาวเพ็ญนภา  สนสกุล
 
1. นายวีรชิตพงศ์  พิศอ่อน
2. นายอิศรา  อยู่หว่าง
 
26 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40.02 เข้าร่วม 17 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  นิ่มเส็น
2. เด็กชายเปรม  พรเอนก
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
27 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91.04 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายพิชยา  ดวงรกดก
2. นายศุภชัย  พันแดง
 
1. นายอภิเชษฐ  วรบุตร
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายณัฐศักดิ์  อาริวงค์
2. นายศรรักษ์  คำป้อม
3. นายเตชินท์  กลิ่นหอม
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
29 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายพงศ์นิรันดร์  เลิศรัศมี
2. นายพิทยุตย์  จันทร์ลอย
3. นายอานนท์  ชูราศรี
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาววรีย์  วงราช
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาณิศา  สมิเปรม
2. เด็กหญิงณัฐกมล  ไรยวงค์
3. เด็กหญิงภัทรมน  ครอบนพรัตน์
4. เด็กหญิงสุรีวัลย์  หนูวงษ์
5. เด็กหญิงเนตรนภิส  บุญมา
 
1. นางวันทนีย์  บางยี่ขัน
2. นางสมคิด  พิศวง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 8 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายจักรกฤษณ์  เทียมวงษ์
2. นางสาวจารุวรรณ  พุกอิ่ม
3. นางสาวจุฑามาศ  โยทองยศ
4. นางสาวพฤตยา  โกฎแสง
5. นางสาวอรวีย์  รุ่งโรจน์
 
1. นางครองทรัพย์  มณีวรรณ
2. นางจันธิรา  หัวเมืองราช
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 14 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  นากแก้ว
2. เด็กหญิงธนภรณ์  เล็กชูผล
3. เด็กหญิงนาฏยา  คุ้มยิ้ม
4. เด็กหญิงวันวิสา  ก้อนแก้ว
5. เด็กชายศุภวิชญ์  ธูปพนม
 
1. นางพินิจ  บุญอินทร์
2. นางอุษณีย์  บุญคง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจารุต  ชนะเพีย
2. นางสาวชุติกาญจน์  โหงทับทิม
3. นายชุติพนธ์  จิตรมา
4. นางสาวถนิดา  ภุมรินทร์
5. นายธนกฤต  นิธิโชติอมร
 
1. นางพินิจ  บุญอินทร์
2. นางอุษณีย์  บุญคง
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 86.98 ทอง 4 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชัยวัชร  ศรีสำราญ
2. นายนลธวัช  นิยมญาติ
3. นายพชร  แย้มเพ็ชร
4. นายสมศักดิ์  นิกรถา
5. นายเสนีย์  แย้มโพธิ์
 
1. นายสมบูรณ์  เทพรักษ์
2. นายหฤษฎ์  ไล้สมบูรณ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทุ่งจันทร์
 
1. นางกรรณิกา  พงศ์ศิริวรรณ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 34 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายจักรพันธ์  โต้งค่อม
 
1. นางสาวชาลิณี  น้อยสุภาพ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 43 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวชาลิสา  ก้อนทอง
2. นายวีระวัฒน์  ปัจฉิมมา
 
1. นางกฤษณา  พุ่มชาวสวน
2. นางวรรณี  สินประเสริฐรัตน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 71 เงิน 26 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์แรม  แจ่มศรี
2. นางสาวชมพู่  อาจสว่าง
3. นางสาวณัฐพร  นุ่นมาก
4. นางสาวทัศนีย์  เทพสิทธิ์
5. นางสาวธิดารัตน์  เรืองศรี
6. นางสาวพิชชานันท์  เกิดแก้ว
7. นางสาวภคพร  จงคล้ายกลาง
8. นางสาวศศิธร  เศวกสูตร
9. นางสาวอนุสรา  เสือโต
10. นางสาวอรุณวตี  คัดแคว
 
1. นางบุญก้าน  ต่อมยิ้ม
2. นางสาวพรพรรณ  จ้ยวงศ์
3. นางสมคิด  พิศวง
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 80.25 ทอง 25 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผุยห้วน
2. นางสาวจันทร์จิรา  อั่วหงวน
3. เด็กหญิงนันทิดา  จันทร์เสน่ห์
4. เด็กชายนันธวัช  พุทธสอน
5. นางสาวนาฏนภา  ศรีประหลาด
6. นางสาวนิศาชล  สาลี
7. นายประภาณ  ดวงสว่าง
8. นายพิพัฒน์  พรมอินทร์
9. นางสาววรรณพร  ชมฤทธิ์
10. เด็กหญิงสหวดี  ป้อมพลอย
11. นางสาวสิริพร  บุญแทน
12. นางสาวสุมาลี  อุดมพล
13. นางสาวอรทัย  นุชจุ้ย
14. นางสาวอรปรียา  ปั้นจันทร์อินทร์
15. นางสาวอัจฉรา  พรขำ
 
1. นายชาลี  มั่นกำเนิด
2. นายนารถ  โหมเพ็ง
3. นางวรรณี  สินประเสริฐรัตน์
4. นายวิรุณ  อินทร์สิงห์ทอง
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72.8 เงิน 40 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงปานนัทดา  จันทะนา
2. เด็กหญิงพิจิตรา  บุญพันธ์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชอบระเบียบ
 
1. นายทวิทย์  จุฑาคุปต์
2. นายสมคิด  คำแก้ว
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.42 เงิน 31 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกาญจนาศิริ  ภูเรืองเดช
2. นางสาวพรรณิภา  เพ็ญศรี
3. นายภากร  สุดแสวง
 
1. นางวัฒนา  ทองหล่อ
2. นายสุรพล  สมสกุล
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวศิริพร  พรมมาธร
2. นางสาวศุภิสรา  รอดเที่ยง
 
1. นางสาวนันทนา  ขำตา
2. นายสังเกษ  เจ็กมา
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวปลูกขวัญ  ไกรวิสม
2. นางสาวพัชราภรณ์  อาจวงษ์
 
1. นายชวลิต  ถัดทะพงษ์
2. นายสุรพล  สมสกุล
 
44 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทานะมัย
2. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ติ้งฉิ่น
3. เด็กหญิงสุภาพร  ด้วยบุญ
 
1. นายวิโรจน์  อานทอง
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวกรีรัฐติ  คีรีวรรณมาศ
2. นางสาวนิรัชพร  น่วมเจิม
3. นางสาวอภิญญา  คำเชิด
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
2. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
46 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 33 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุณา  แย้มคำ
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81.5 ทอง 18 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวจิราพรรณ  ไม้เลี้ยง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
48 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายพัลลภ  ตรีระแสง
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวเพ็ญนภา  แสนกล้า
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายปรียวัฒน์  บุญสอาด
 
1. นายสมศักดิ์  นิติสกุลชัย
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายชัชวาลย์  กันเพชร
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
 
52 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  สอนปั้น
2. เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์สนิท
 
1. นางสาวธันย์ชนก  สุขเอี่ยม
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ระงับภัย
 
1. นายไพรัช  ทวีเมือง
 
54 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 23 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  พรหมอยู่
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
 
55 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนาพร  พลแก้ว
2. เด็กชายชาญชัย  กองช้าง
3. เด็กชายประกิจ  สมพิมพ์
 
1. นายธเนศ  โกวิทย์
2. นายเชาวฤทธิ์  ใจประดิษฐ
 
56 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. นายนิกูล  กองช้าง
2. นางสาวพัชรีย์  หิมพานต์
3. นายโภดิน  อุ่นจุ่น
 
1. นางธิดารัตน์  สมบูรณ์ศิลป์
2. นายธเนศ  โกวิทย์
 
57 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
58 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายจิตริน  เรืองวงษ์
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
59 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 15 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงโชติรส  ดำแดง
 
1. นายสงกรานต์  พลประถม
 
60 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.66 ทอง 7 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายสิทธิภรณ์  หมื่นพรมมา
 
1. นางกลิ่นแก้ว  อินตาเพ็ชร
 
61 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายวิทยา  ประชาสุข
 
1. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
 
62 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายวรพล  นุ่มมาก
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
63 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 12 โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กชายสรรเพชร  กลั่นทอง
 
1. นายสิรวิชญ์  ลิ้มถาวร
 
67 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวสุภาวดี  ศิริ
 
1. นายสุมิตร  มีเครือ
 
68 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพันธ์  นะต๋า
2. นางสาวขวัญฤดี  ก้อนใบ
3. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายนิกร  นิลพัสด์
5. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
6. เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นกำเนิด
7. นางสาวลลิตา  อินทร์สุข
8. นายวรพล  นุ่มมาก
9. นางสาวสุภาวดี  ศิริ
 
1. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
2. นายสุมิตร  มีเครือ
3. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
69 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 93.67 ทอง 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายกนกพันธ์  นะต๋า
2. นางสาวขวัญฤดี  ก้อนใบ
3. นางสาวจณิสตา  ไชยเวทย์วิทยา
4. นายจิตริน  เรืองวงษ์
5. นางสาวชุติมา  บุญประเสริฐ
6. เด็กหญิงนันทพร  ถ่องตะคุ
7. เด็กชายนิกร  นิลพัสด์
8. เด็กชายประเสริฐ  เกิดพร้อม
9. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตันติพันธ์พิพัฒน์
10. เด็กหญิงปิ่นนภา  มีลาภ
11. เด็กชายพรเทพ  พึ่งจาบ
12. เด็กชายรณกร  ยุทธกิจกิตติกร
13. นายวรพล  นุ่นมาก
14. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์ศรีวงศ์
15. นางสาวสุภาวดี  ศิริ
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
2. นางมะลิวรรณ  ฤทธิ์รอด
3. นายสุมิตร  มีเครือ
4. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
70 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษกร  จรันรัก
2. นายกิตติชัย  บัวขาว
3. นายจิรเมธ  สมบูรณ์
4. เด็กชายชัยธวัช  อยู่กรุด
5. เด็กหญิงนวินรัตน์  ทรงวาจา
6. เด็กชายพงศ์เทพ  สมัครราษฎร์
7. เด็กหญิงยุวดี  อินทร์ลอย
8. เด็กหญิงรุ่งนภา  เจียรเจริญกิจ
9. นายรุ่งอรุณ  จันทะศรี
10. เด็กหญิงวิชญาพร  สมานวงษ์
11. เด็กชายวิชิตพล  ทองจอน
12. เด็กชายวิทยา  ประชาสุข
13. นายวิวัฒน์  แก่นจันทร์
14. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  คงพล
15. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เสือเปรม
16. เด็กชายวุฒิชัย  ทาโนนนอก
17. เด็กชายศุภณัฐ  แก้วสว่าง
18. นายสาธิต  จูวรรณะ
19. เด็กหญิงสิปรางค์  เครือวัลย์
20. เด็กหญิงสิริภัทร  ผาผ่อง
 
1. นางณัฐธยาน์  เพ็งสุวรรณ
2. นายประพัฒน์  ทัพซ้าย
3. นางสาววันเพ็ญ   กลับกูล
4. นายวีระ  ณ ลำปาง
5. นางสาวศิริวรรณ  สุขบรรณ์
 
71 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกนกนาถ  แนวกันยา
2. นางสาวกนกวรรณ  ทับทอง
3. นางสาวกิตติภรณ์  สุวรรณเวียง
4. เด็กหญิงชลนิชา  เอี่ยมปาน
5. นายชัยวัฒน์  ดีแจ่ม
6. เด็กหญิงชไมพร  ช่องท้วม
7. เด็กชายณัฐพงษ์  สกุลวงศ์
8. นายธนะสิทธิ์  จันทร์สงเคราะห์
9. นายธนากร  เกตุกร
10. นางสาวธิดารัตน์  คำแสงดี
11. นางสาวธิดารัตน์  ผิวพรรณ
12. เด็กชายนพพร  ทับทอง
13. เด็กชายภาสกร  พูลพินิจ
14. เด็กหญิงมินตรา  ศรีใส
15. เด็กหญิงรัตนา  พรหมอยู่
16. นางสาววรางคณา  แก่นทอง
17. นางสาววราภรณ์  วุฒิเอ้ย
18. เด็กชายวัชรพงษ์  แก้วทอง
19. เด็กชายวาทิต  ขันธลักษณา
20. นางสาววิจิตรา  เพ็ชรมี
21. นางสาวศิริวรรณ  คล้ายเขียน
22. เด็กหญิงสาวิตรี  ประสารสืบ
23. นายสิทธิพงษ์  ปิ่นสุวรรณ
24. นางสาวสิริวรรณ  นนพละ
25. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วชัยสิทธิ์
26. เด็กหญิงสุนิสา  ออมสิน
27. เด็กหญิงสุพัตรา  สีใส
28. เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วชัยสิทธิ์
29. เด็กชายอนุชา  วันลดา
30. เด็กชายเกษมพันธุ์  สวนดอกไม้
31. นายเขมบรรณ  สุขโท้
32. นางสาวเจนจิรา  ประวิงวงษ์
33. นางสาวเบญจมาศ  เครือผักปัง
34. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ศรีใส
 
1. นายกิตติพันธ์  ชาญเชี่ยว
2. นายนิเวศน์  อนุวงษ์
3. นายปณิธาน  กันสุข
4. นางวงษ์เดือน   ชาญเชี่ยว
5. นางอารีรัตน์  โพธิ์คำ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ฉายบุก
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงมณี
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 1. นายอนันทศักดิ์  นาคสวัสดิ์
 
1. นายจำเริญศักดิ์  สุดคุ้ม
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงอชิรญา  ชุ่มวงศ์
 
1. นางสาวสมถวิล  ขำบุญ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 24 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 1. นางสาวสุชาลินี  จันทร์พรม
 
1. นายสมยศ  คงสิน
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 32 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายวีรพรรณ  เย้ยรัมย์
 
1. นายอนุรักษ์  อรุณเพ็ง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 8 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กองบุญมา
 
1. นางสุกานดา  ม่วงมา
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 12 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวพรพิสุทธ์  หัตถมาศ
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายนิติพงษ์  แจ่มเงิน
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวรรธนัย  กองฉลาด
 
1. นางสำเนียง  วรรณพักตร์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  อุฤทธิ์
 
1. นางสาวสุเบญจาณี  ธรรมโชติ
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวพรพิสุทธ์  หัตถมาศ
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กองบุญมา
 
1. นายณัฐพล  สิฎฐกุล
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวเกล็ดแก้ว  จาดเมือง
 
1. นายณัฐพล  สิฎฐกุล
 
87 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนตะพานหิน 1. นายจักรพันธ์  รอดฤทธิ์
2. นายชนินทร์  นิลยี่เรือ
3. นายณัฐพงค์  ปิจาระคะ
4. นางสาวนีรภา  หลวงนรินทร์
5. นางสาวมุฑิตา  เอมธานี
6. นางสาววรรญา  ไชยโย
7. นางสาววาสนา  ฉิมมา
8. นายสันติชัย  มาเมือง
9. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนเนียม
10. นางสาวเพ็ญพิชชา  สุวรรณพงษ์
 
1. นางจันทิรา  รื่นราตรี
2. นางศิริวรรณ  สมสกุล
 
88 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 88.4 ทอง 8 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 1. นางสาวพรรษา  จันทร์กลิ่น
2. นางสาววิจิตรา  ลืออ้าย
 
1. นายอดิศร  สวยสม
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80.8 ทอง 36 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เกตุแก้ว
2. เด็กชายศุภกฤต  น้อยยอดยิ่ง
3. เด็กชายอำนาจ  มิ่งมะณี
 
1. นายทวิทย์  จุฑาคุปต์
2. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  ช่อจำปี
2. นางสาวปัญจรัตน์  ดีพูล
3. นางสาวโยฐกานต์  แก้วศรีงาม
 
1. นายวัชระ   สุขเกษม
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวชุติกาญจน์  อินกรัด
2. นางสาวพัชริดา  ชูเพ็ชร
3. นางสาววราพร  สร้อยมุข
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ชมฤทธิ์
2. นางสาวชมภู่  อินทร์แป้น
3. นางสาวดวงนภา  โรจน์อรุณ
4. นางสาววรรณภา  โตแฉ่ง
5. นางสาวอรพรรณ  พัทธนสาร
6. นางสาวอังคนา  พุกเปี่ยม
 
1. นายนิกร  อินจันทร์
2. นางนิษณา  วัลลภ
3. นางสาวสุทิน  หลิมหงษ์พิทักษ์
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลตะพานวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤติมา  ลือแรง
2. เด็กหญิงจิรนันท์  คูณหาร
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  บำรุงฤทธิ์
4. เด็กหญิงรวิวรรณ  ด้วงบัว
5. เด็กหญิงรัตติกาล  พรมจาด
6. เด็กหญิงสุทธิดา  สังฆมาศ
 
1. นายมนัสนันท์  ควรประเสริฐ
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวณิชนันทน์  โชติรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยกตรี
3. นางสาวเบญจวรรณ  โพธิ์รักษ์
 
1. นางวัลลาห์  สายอุบล
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง 6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  ขุนจำนงค์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  พิศอ่อน
3. เด็กชายพิพัฒน์  มะณีโช
 
1. นายธนิตศักดิ์  พันธุ์นวล
2. นางธัญญ์ฐิตา  พันธุ์นวล
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85.75 ทอง 15 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายกาญจนะ  อานทอง
2. นางสาวทักษะพร  ภูหริย์วงศ์สุข
3. นายศิรวิชญ์  สิทธิราช
 
1. นายดรุณ  เพ็ชรโต
2. นายธนกฤต  สิทธิราช
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.4 ทอง 27 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลมาลย์  ยอดหมวก
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญโย
3. เด็กหญิงอุมารินทร์  จารัตน์
 
1. นางนาถอนงค์  ทสะสังคินทร์
2. นายเอกวุฒิ  ทสะสังคินทร์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาวการะเกด  อังคะสุวรรณ์
2. นางสาวรจนา  ปรักมาส
3. นางสาวอินทิรา  แท่งทอง
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 25 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แพรทรัพย์
2. เด็กหญิงพรลภัทร  เล็กนาก
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เดชสุริยะ
 
1. นางพิมพ์สิริ  ยวงเทียน
2. นางสมเพชร  สิทธิ์น้อย
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82.2 ทอง 32 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวจิดาภา  ราชพรหมมา
2. นางสาวปรียาพร  หนูหนุน
3. นางสาวอรพรรณ  เรืองจุ้ย
 
1. นางสาวรจนา  ตระการศิริ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 27 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงอัฉรา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุขน่วม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  อรุณมาศ
2. นางวิไล  รุ่งเรืองชัยสิทธิ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวพรรณวดี  โตสงวน
2. นางสาวมณฑาทิพย์  ลือวิชะนะ
3. นางสาวเพ็ชรรัตน์  แสงบุญ
 
1. นางพิมพ์สิริ  ยวงเทียน
2. นางสมเพชร  สิทธิ์น้อย
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ราชประสิทธิ์
2. เด็กชายภาณุ  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงรัฐวรรณ  บวรฤทธิเดช
 
1. นายวีระศักดิ์  ฉิมปาน
2. นายสมมารถ  ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นางสาววนิดา  เนียมเที่ยง
2. นางสาวสุธิดา  หงษ์อิ่ม
3. นางสาวสุมาลี  บุญมี
 
1. นางศิริรัตน์  คำจันทร์
2. นางสิริพร  จ้อยโหมด
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงวิภาดา  เขียวเนตร
2. เด็กหญิงศศิชา  สุพรรณบัฎ
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  สวนเศรษฐ
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายปริวรรต  คลังสิน
2. เด็กชายวงศกร  ฤกษนันทน์
 
1. นายณัฐวุฒิ   ปกสุข
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายจักรภพ  จันทโรทัย
2. เด็กชายพันทกานต์  อัตถโกศล
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายศุภางกูร  สุวรรณพานิช
2. นายเกรียงไกร  ภูศรี
 
1. นายปกาศิต  เรี่ยมสุวรรณ
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เลิศสุขสมบัติ
2. เด็กชายสุวิชา  ช่วยค้ำชู
 
1. นางสาวพชรมล  ทองสุวรรณ์
2. นางพรพิมล  เรี่ยมสุวรรณ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.1 เงิน 17 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายวทัญญู  อินทุภูติ
2. เด็กชายศุภกร  พรมจาด
 
1. นายณัฐวุฒิ   ปกสุข
2. นายวรพจน์  ตระการศิริ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 35 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายขจรศักดิ์  ชาติวรรณ
2. นายอภิวัฒน์  แก้วอุบล
 
1. นางภัชยา  สอนนิล
2. นายเรือง  ชูมลัยวงษ์
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84.5 ทอง 6 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายจิรภัทร  ตระการศิริ
2. นายนิพพิชฌน์  ไล้สมบูรณ์
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 23 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายชินวัฒน์  ฉิมดี
2. นายวีรภัทร  ไชยต้อม
 
1. นางสาวกัลย์สุดา  สวนเศรษฐ
2. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  อินพร
2. เด็กหญิงวิรัญญา  ภู่หว่าง
3. เด็กหญิงสมิตา  อ่อนเอี่ยม
 
1. นางก่อฉัตร  วารินสะอาด
2. นางสาวศิริยุภา  ฉิมพาลี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 36 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวันเฉลิม  ทัศนสุวรรณกิจ
2. นายศุภกรณ์  มีลาภ
3. นายสุรศักดิ์  นาครัตน์
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวสวีณา  ปั่นกรวด
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชญา  สายแวว
2. นางสาวปภัสรา  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวปุญญิศา  โพธิ์ศรีรัตน์
2. นางสาวพงษ์ลัดดา  งอกขึ้น
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายบัณฑิตย์  กระสายทอง
2. เด็กชายรัชชานนท์  อินกองงาม
 
1. นางสาวนัยรัตน์  ชัยสุข
2. นางสาวอุไรวรรณ  เรืองฤทธิ์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กหญิงชลมาศ  บันสุดร
2. เด็กหญิงพรพรรณ  กองสินแก้ว
3. เด็กชายศิริวัฒน์  บุญช่วย
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. นายทศพล  นิสาวรรณ
2. นายพิชิต  เรืองเดช
3. นายเกียรติศักดิ์  องอาจ
 
1. นายกิตติวัฒน์  พุ่มพฤกษ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นายณรงค์วิทย์  ทัพโพร้ง
2. นายนันทภพ  สังคะวิบุตร
3. นายอนุสรณ์  คงโชติ
4. นางสาวอภิญญา  จุ้ยด้วง
 
1. นางสาวรุจิรา  กลิ่นทอง
2. นายอุเทน  โค้งนอก
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 72.17 เงิน 20 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. นางสาวจินดารัตน์  สาระคน
2. นายพีรานัย  นาคำ
3. นายวรพล  สิบทองนา
 
1. นายกรไกร  ภูมิไสว
2. นางสาวพจีพร  ศรีแก้ว
 
122 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายทิวัตถ์  สิทธิดำรงการ
 
1. นางยุพิน  พวงคำ
 
123 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 55.8 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวพรประภา  มั่นกำเนิด
 
1. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 12.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงนริศรา  ชินโคตร
 
1. นางเกศินี  ดลลัคนทิน
 
125 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวิชญ์พงศ์  จันทรปรางมาศ
 
1. นายเกรียงไกร  ลิ้มประเสริฐ
 
126 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.8 ทอง 19 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิชชา  กลิ่นหอม
 
1. นางสกาวเดือน  นุใจมา
 
127 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวอุไรวรรณ  สนส่ง
 
1. นางคนึงสุข  ทัศนอุดม
 
128 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กชายสรัล  มั่นคง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  เหมือนเงิน
 
129 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76.5 เงิน 18 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวอักษราภัค  กุณาปัน
 
1. นายอรรถพร  บุญภักดี
 
130 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.5 เงิน 39 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ตระหง่าน
2. เด็กหญิงนวียา  ประดิษฐ์วัฒนกิจ
3. เด็กหญิงรัตติยานนท์  เนียมเปรม
4. เด็กหญิงสุนิศา  สุขทัศน์
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ตันโน
 
1. นางกัญญา  ศรีทองสุข
2. นางปัทมา  พรมมา
 
131 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 32 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวฉฏาธร  เวชคุณานุกูล
2. นางสาวฉัตราภรณ์  สมจันทร์
3. นางสาวณัฐกาญจน์  ชมชาติ
4. นางสาวณัฐวดี  ตายอด
5. นางสาวนิสาลักษณ์  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางบุษกานต์  คุ้มม่วง
2. นางสาวพรพรรณ  จุ้ยวงศ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.83 ทอง 20 โรงเรียนหัวเฉียว 1. เด็กหญิงรมย์รวินท์  ธูปหอม
 
1. นายJiang  Rui Cong
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.17 ทอง 32 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 1. นายปรวัตร  สีชมพู
 
1. นางสุมิตรา  ฉัตรศรีวงศ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงภัศรา  สมวงศ์
 
1. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนตะพานหิน 1. นายวัชระ  สุดสงวน
 
1. นางสาวจิราพรรณ  วิลยะกูล
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 37 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายชยานันท์  ดิษฐ์จันทร์
2. เด็กชายชัยธวัช  เฮ็งประโคน
3. เด็กชายธนากร  มิ่งแม้น
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ยนตศาสตร์
5. เด็กชายพีรเดช  ทองมั่ง
6. เด็กชายรุ่งโรจน์  คุ้มคูณ
7. เด็กชายอนาวิน  วงษา
8. เด็กชายเกียรติณรงค์  คำจ่า
 
1. นายจิรวัฒน์  จวนทองรักษ์
2. นายผดุง  โมคศักดิ์
3. นายอภิรัฐ  จันดาหาญ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  ใจดี
2. เด็กหญิงจามจุรี  บุญนิ่ม
3. เด็กหญิงจินจุฑา  ชาติโอด
4. เด็กหญิงนริศา  แผนสิงห์
5. เด็กหญิงนุสบา  แก้วศรีงาม
6. เด็กหญิงพิชญาภา  คำสุข
7. เด็กชายภานุ  จันทร์หอม
8. เด็กชายวิทยา  ซาสอนตา
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองดี
10. เด็กหญิงอรวรรณ   อินตา
 
1. ว่าที่ร้อยโทประมวลศักดิ์  ดีมี
2. นายวัชระ  สุขเกษม
3. นางอรุณรักษ์  เนียมสวรรค์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 27 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวชนิดา  อัครวงศ์วิจิตร
2. นายชัชชัย  แก่นสน
3. นายชินภัทร  หนูสงค์
4. นายตรีวิทย์  พิณเขียว
5. นางสาวนันทวรรณ  ภู่ดาษ
6. นางสาวพรหมพร  เกษรแก้ว
7. นางสาวพัณนิตา   อุ่นยา
8. นายวิชญ์พล  ตรีสุรผล
9. นายอุกฤษฎ์  ฐากูรบุตร
10. นางสาวเฟิร์ส  ชิตพงศ์
 
1. นายดรุณ  เพ็ชรโต
2. นางประภาศรี  เพ็ชรโต
3. นายวิสิฏ  พงษ์ประดิษฐ
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 74.8 เงิน 6 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงจิตสมา  ตะพานแก้ว
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  หวังนก
3. เด็กชายณัฐภัทร  แสงอินทร์
4. เด็กหญิงดาวรีย์  บุญเกิด
5. เด็กหญิงประภาพรรณ  วงคำ
 
1. นางพรทิพย์  ชาลีฟอง
2. นางรวงทอง  จันดาหาญ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 74.4 เงิน 11 โรงเรียนตะพานหิน 1. นางสาวฐิติวรรณ  อยู่แก้ว
2. นางสาวปิยาอร  คำบุญมา
3. นางสาวสิริลัดดา  ประคำ
4. นายอดิศักดิ์  ติฐานะ
5. นายอาทิตย์  เที่ยงทัน
 
1. นางศิริรัตน์  ธรรมาภิมุข
2. นางอรศญา  จวนทองรักษ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 42 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 1. เด็กชายคฑาวุธ  ศรีจันทร์กลัด
2. เด็กหญิงนริศรา  ปาลี
3. เด็กหญิงปวิชญา  ศรีมุนี
 
1. นางธัญศญา  บูรพา
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 33 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวจิรภัทร  สุวรรณรินทร์
2. นางสาวชุติมา  บุญทองเถิง
3. นางสาวสริตา  เปลื้องอภัย
 
1. นางกองแก้ว  เมทา
2. นางสาววรรณภรณ์  บู่ฤทธิ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นายศุภสิทธิ์  ศรทอง
 
1. นางปัทมา  พรมมา
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 1. เด็กชายต้นเงิน  หงษ์สกุล
2. เด็กหญิงเพ็ญแข  เผ่าสวัสดิ์
 
1. นางสาวนุชนาฏ  มีทอง
2. นางประภา  ศรีโพธิ์
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 71.43 เงิน 7 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 1. นายวุฒิชัย  สุขอยู่
 
1. นายธนบัตร  เจริญพูล
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กหญิงกิตติยากร  หารแรง
2. เด็กหญิงชนัญธร  แสงอ่วม
 
1. นางพรพิสุทธิ์  แสงคำธนาศิริ
2. นายพร้อมพนิต  เกตุทิพย์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  อมตตระกูล
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญหนู
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 53.25 เข้าร่วม 32 โรงเรียนตะพานหิน 1. เด็กชายธีรพล  แต้มสุด
 
1. นายประภาส  ฉัตรตระกูล
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 75.66 เงิน 15 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 1. นายพงศกร  จิตรมา
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  หอยสังข์
 
150 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 1. นายวิศรุต  ใจดี
 
1. นางสาวสุณีย์  สีสี