สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร) [กลุ่ม สพม.พิจิตร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงปาลิตา  สวนกัน
 
1. นางสาวคณิตา  บัวทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวอัญชลี  คำฝอย
 
1. นางสาวสาลี่  ชาญณรงค์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ธรรมมะ
 
1. นางอุบลรัตน์  ฤกษนันทน์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ปานบ้านแพ้ว
 
1. นางอรสา  พันธ์สด
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุขผล
 
1. นางนิยตา  จิราพงษ์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายวรพล  โหมดชัง
 
1. นางอัมพา  บุ่ยศิริรักษ์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีสมบัติ
 
1. นางสุกัญญา  เทพสุริยวงศ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนิกานต์  เดชขุนทด
 
1. นางสาวนพวรรณ  แซ่ตั้ง
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 13 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงผกาวดี  มิคะนุช
2. เด็กชายพัชรพล  อ่อนจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา  งามดี
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 70 เงิน 31 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายคมฤทธิ์   วะราโพธิ์
2. นายรณวรรธน์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางวรไพรัช  ศรีหิรัญ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงรพีภัทร  วัลลศิริ
 
1. นางนิพิศ  วิเชียรสรรค์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  สิงห์สง่า
 
1. นายฌาณวัฒน์  นิ่มสวัสดิ์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภสร  ยอดเถื่อน
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  ดำมินเศษ
3. เด็กหญิงอภิสรา  จันทร์สว่างวงศ์
 
1. นางณิชาภา  อ่อนน้อม
2. นางอุไรวรรณ  พิพัฒนกุล
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวทัศนีย์  ปานรัก
2. นางสาวนิภาวรรณ  กันคุ้ม
3. นางสาวสาวิตรี  ส้มทอง
 
1. นางสาวอรทัย  คำบุญศรี
2. นางสาวเมธิณี  เนื้ออ่อน
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 38.6 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชฎาพร   มีไชโย
2. เด็กชายโรจนศักดิ์   สุขเรือง
 
1. นางราตรี  บุญมี
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  เกตุพันธ์
2. นางสาวสิริวิมล  สิงห์ชูโต
 
1. นางกาญจนา  มีชูโภชน์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ 1. เด็กหญิงบานเย็น  ประคำ
 
1. นางสาวนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 14 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ 1. นางสาวเขมิสรา  เรืองฤทธิ์เกษม
 
1. นางสาวนพคุณ  บุญพระคุ้มครอง
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีใส
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปาจิต
3. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  ใจทน
 
1. นางชัญญานุช  สุวรรณ์ทา
2. นางวิมล  อินทร์ประสิทธิ์
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  กันยะ
2. นายนัฐพงศ์  จิตตะระ
3. นายสิรวุฒิ  เนตยานันท์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวบุปผา  สันตวา
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  ศรีรัตนพงษ์
2. เด็กหญิงนิติพร  ทองหน้าศาล
3. นางสาวพิชญธิดา  นุ่มอิ่ม
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายฐิรวุฒิ  ฟักคง
2. นางสาวนันทิชา  สิตานนท์
3. นายปฏิภาณ  ครูปัญญามาตย์
 
1. นายวรวุฒิ  หาญพงศ์เจริญ
2. นางสมบัติ  การจนารักพงค์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 42 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เรือนมูล
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  นวลดี
3. เด็กหญิงสุภรดา  ชาติดี
 
1. นางรัชนี  โสดถานา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายดนัย  สีขาว
2. นายธวัชชัย  มีบุญ
3. นายนพรัช  โพนทอง
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ราชวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  หนูทอง
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรา  พิลา
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  แจ่มดี
3. เด็กหญิงสาลินี  จั่นรักษ์
 
1. นางนารีรัตน์  สุขเรือง
2. นางสิริกร  เมฆโพธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 73.8 เงิน 43 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  นิรุชธรรมธัช
2. นางสาวจิดาภา  ชนะศักดิ์ศรีเลิศ
3. นางสาวสุภาพร  บุญยิ่ง
 
1. นางบุญมี  ปินใจ
2. นางเรวดี  สุขสุภักดิ์
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1. เด็กชายณัชพล  ทองดอนกลิ้ง
2. เด็กชายอรรถพล  ชัยศักดิ์เลิศ
 
1. นางภัทรภร  ทองดอนกลิ้ง
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  วงศ์อนุ
2. นายโยธิน  สาริกาลิ้นทอง
 
1. นายสุริยา  ทองดอนพุ่ม
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชชา  พรวรรณเพ็ญ
2. เด็กหญิงปานหทัย  กล้วยหอมทอง
3. เด็กหญิงวันวิสา  งามลำยวง
4. เด็กหญิงอารียา  นนท์ขุนทด
5. เด็กหญิงเพชรลดา  สรีดงพลับ
 
1. นางประมวล  เมฆโภชน์
2. นางสุพรรณี  รัตนมงคล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 12 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  รัตนใหม่
2. นางสาววไลพรรณ  หรือตระกูล
3. นางสาวศิญาพร  ชมพู่
4. นางสาวอรปรียา  เผือกทอง
5. นางสาวอรอร  บุญนาค
 
1. นางศรินรัตน์  ธนาธิปพงศภัคค์
2. นางสาวอมรรัตน์  เจริญทิม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัด  ทองคงอ่วม
2. เด็กหญิงวรรณพร  ตุเกต
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  พุทธเกษม
4. เด็กหญิงศิรประภา  ศรีมนตรี
5. เด็กหญิงเรไร  เหล่าเขตกิจ
 
1. นางวาสนา  นิลทอง
2. นายสายัณห์  หอกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  สระแก้ว
2. นายพัชรพล  ทิพย์โพธิ์
3. นางสาวศศิธร  พรมอยู่
4. นายสรศักดิ์  พับขุนทด
5. นายสิทธิศักดิ์  พิลาธรรม
 
1. นางณัฐตา  หอกุล
2. นายแปลก  เพ็งยอด
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 81.63 ทอง 18 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ทองจันทร์
2. นางสาวทัศนีย์  เผ่าคนชม
3. นางสาวนริศรา  รอดเรือง
4. เด็กชายพัชร  ใจชื้น
5. นางสาวพิชาภา  รักษาแดน
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นายสามารถ  คำจอ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  อิ่มคำ
2. นางสาวจินดารัตน์  ภู่พุ่ม
3. เด็กหญิงดวงกมล  ม่วงเก่า
4. เด็กหญิงดวงฤดี  มีพลู
5. นางสาวนุชรดี  จ้อยทอง
6. นายปฐมพร  เงินจันทร์
7. เด็กชายปรเมศ  สุดสงวน
8. นายพัชรพล  ประเสริฐ
9. นายมาตุภูมิ  ประทุมรัตน์
10. นางสาวมานิตา  ยอดบุษดี
11. นางสาวรัตนาวดี  วันเสาร์
12. นางสาวรุ่งอรุณ  มิ่งขวัญ
13. เด็กชายวิรุฬ  ผลปาน
14. นายสมปอง  ศรีเรือง
15. นางสาวสุภาพร  ฟักเงิน
16. นายสุรเดช  จันทรบุตร
17. นายอมตะ  จันทโชติ
18. นางสาวอริสา  ชูชื่น
19. นายอรุณ  เอี่ยมสำอางค์
20. เด็กหญิงอินธุอร  คงเจริญ
 
1. นางสาวกิตติมา  พวงสด
2. นางสาวบุญญรัตน์  สินทรัพย์
3. นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล
4. นางสุชิรา  ใสไหม
5. นางสุฑิรา  ทองเงิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ยอดปรีด์
 
1. นางสาครรัตน์  บุญช่วยชู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจิราภรณ์  ปลื้มยิ้ม
 
1. นางกุลยา  กอศรีพร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กชายณัฐดนัย  เหล่าเขตกิจ
2. เด็กหญิงนภัสจิรา  ขวัญเงิน
 
1. นางอมรวดี  พรหมใจบุญ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73.5 เงิน 30 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนพนธ์  ยอดจันทร์
2. นางสาวภัคจิรา  วงษ์ประดิษฐ์
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 76.8 เงิน 13 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวคณิตา  เพ็งสลุด
2. นางสาวณัฐนิชา  พวงประเสริฐ
3. นางสาวปราณขวัญ  จันทร์สงเคราะห์
4. นางสาวปริญญาภรณ์  เกตุหอม
5. นางสาวปาริฉัตร  แซ่ลิ่ม
6. นางสาวพรปรียา  ขุมทอง
7. นางสาวภัทรกันย์  พิพิชพรสิริกุล
8. นางสาวมณีวรรณ  พวงมณี
9. นางสาวสุนทรา  สรีประดิษฐ์
10. นางสาวเจนจิรา  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวชวนพิศ  เจริญพร
2. นางสุวิมล  อารีจิตร
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.24 ทอง 14 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงกุลวดี  วิชาชาติ
2. เด็กหญิงจันจิรา  ปัญญาเสริฐ
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  วงค์จันทร์
 
1. นางธีริศรา  ชาวสวน
2. นางสาวนันทนา  กุตเสนา
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.04 ทอง 7 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายศรายุทธ์  บุญเอี่ยม
2. นายสิทธินนท์  คงเจริญ
3. นางสาวอารยา  คงมั่น
 
1. นายณัฐวุฒิ  แรงขิง
2. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 28 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ศรีวงษ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  กายอง
 
1. นายจิรานุวัฒน์  อินเที่ยง
2. นางธีริศรา  ศรีสุข
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกวิตา  เฟื่องฟู
2. นางสาวนุรารัตน์  กรีอินทอง
 
1. นางนิตยา  อ่อนจันทร์
 
44 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 41 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  เมฆมรกต
2. เด็กหญิงปัณรวี  สุขทัศน์
3. เด็กหญิงลภัสรดา  คัชมาตย์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 19 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  อินทรขันตี
2. นายจิรายุส  นาเสริฐ
3. นางสาวณัฐมน  สระแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
2. นายอิสระ  บุตรมารศรี
 
46 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  โพป้อม
 
1. นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวนนท์นลิน  จันทร์ดิษฐ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
48 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณวลี  ราพานิช
 
1. นางสาวขวัญใจ  สิงห์เรือง
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 23 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายตรีภพ  กองวุฒิ
 
1. นายจสินทร์  ถมยา
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายธีมากร  บุญโกย
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นางสาวสายชล  ไวกิจจี
 
1. นางสาวขวัญใจ  สิงห์เรือง
 
52 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายจารุวิทย์  จอมเกตุ
2. เด็กชายชยวิทย์  คชบรรดิษฐ์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  วงกรต
2. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายศรัญญู  คมขันท์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
54 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 39 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  ดิสสงค์
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
55 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายภานุพงศ์  กิจเครือ
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิเศษสัตย์
3. เด็กชายศุภนัฐ  บุพทานัง
 
1. นางสาวมยุรี  ขวัญลอย
2. นางสาวเหมือนฝัน  ขาวทรงธรรม
 
56 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวภัชราพร  แก้วทรัพย์
2. นางสาวมะลิสา  พันธะนะ
3. นางสาวศศิประภา  ธรรมชาติ
 
1. นายวีระ  สิงหนารถ
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72 เงิน 8 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชัญวรี  สีสวาท
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 1. นายกันตเมศฐ์  บางมอญ
 
1. นางสาววิไลรัตน์  ศรีทอง
 
59 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 71 เงิน 8 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  งามขำ
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
60 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
61 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายไพชยนต์  อ่อนศรี
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
62 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายอัษฎาวุธ  อิสสระนาวิน
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
63 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
64 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชิระ  จุไร
 
1. นางสาวพนิดา  ศรีสวัสดิ์
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  บัวผัน
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
67 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินทสน
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
68 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษา  ชูเมือง
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
69 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรนภา  รุ่งเรือง
 
1. นายสรรเสริญ  อัตพรต
 
70 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงชวัลนุช  สิบหมื่นเปี่ยม
 
1. นายฐนพล  จำปาไทย
 
71 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สุขมาก
2. เด็กหญิงธนัญญา  สัมภวัน
3. เด็กหญิงธนาพร  กิตติคุณาภิรมย์
4. เด็กหญิงประภาศรี  แววมยุรี
5. เด็กหญิงพรสุภา  อัครผล
6. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ทาอ้น
7. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  จันทร์ตูม
8. เด็กหญิงสมฤดี  สุขพันธิ์
9. เด็กหญิงเตชินี  ผลิผล
 
1. นางจำเลยลักษณ์  มดเจริญ
2. นางสาวสุรีย์พร   ลาภพูนผล
3. นางเมตตา  พลประถม
 
72 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ด้วงปลี
2. นายชัยวัฒน์  จำเนียร
3. นายณัฐพงษ์  เสงี่ยมวงศ์
4. นางสาวพลอยชมพู  มุนตรี
5. นางสาวมณฑิตา  ปานรักษ์
6. นายศราวุธ  พินเขียว
7. เด็กหญิงศิรินภา  ชาติไทย
8. เด็กชายสิทธิกร  นักรู้
9. เด็กหญิงสุกัญญา  เพชรพงศ์
10. นายสุรวิทญ์  สนธิ
11. เด็กหญิงอาทิตยา  ถาวรศักดิ์
12. เด็กหญิงเด็กหญิงชนนิกานต์  พึ่งสังข์
13. นายเนติพงษ์  นนนาภา
14. เด็กหญิงเบญญาภา  รักธรรม
15. นายเสฏฐวุฒิ  อยู่เบิก
 
1. Mr.Reuben  G.Galon
2. นางปริณดา  จิตตระกูล
3. นายอภิเชษฐ์  คงรอด
4. นางอุมาพร  เดชจบ
 
73 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นนท์วิศิษฐ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  ขาวเทศ
3. นายถนอมศักดิ์  เป้าขาว
4. นายธนาธิป  ปานเขาย้อย
5. เด็กชายนพัฐกรณ์  จิรกิตติ์สภณ
6. นางสาวนิภาภรณ์  ชาติเวช
7. นายประกาศิต  ประเสริฐสุข
8. เด็กชายวิสูตร  ฟูพงษ์
9. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
10. นายอัษฎาวุธ  อิสสระนาวิน
11. เด็กชายอัษฎาวุธ  สิงห์จันทร์
12. เด็กชายไพชยนต์  อ่อนศรี
 
1. นายพัชชาณัฐ  อัตพรต
2. นายสรรเสริญ  อัตพรต
3. นางสุกัญญา  ปิ่นสุข
4. นายเสรี  ปิ่นสุข
 
74 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  นากอก
2. นางสาวกมลรัตน์  คำพุ่มสอาด
3. นางสาวกัญญรัตน์  สุริยวงศ์
4. เด็กหญิงกัลยา  ปกทำ
5. นางสาวกาญจนา  ทองมูล
6. เด็กชายชัยณรงค์  อ่อนอยู่
7. นางสาวณัฐมน  สระรัมย์
8. นายณัฐวัตร  ทองคำดี
9. เด็กชายธีระพงษ์  สงวนนาม
10. นายนพดล  บุญฤทธิ์
11. นางสาวนุชนารถ  แตงนุ้ย
12. เด็กชายพงศกร  พิรัตน์
13. นายพัชรพล  ทิพย์โพธิ์
14. นางสาวรัตติยา  อุตมะ
15. นายฤทธิรงค์  โปรยทอง
16. เด็กหญิงวราภรณ์  แยมคล้าย
17. นายวรายุส  คูณศรี
18. นายวิทยา  จันทร์เนียม
19. เด็กชายวิทวัส  เจริญสุข
20. นายศักดา  แจ้งธรรมมา
21. เด็กชายสมาธิ  อินหันต์
22. เด็กหญิงสายธาร  มงคล
23. นางสาวสาวิตรี  ศรีโสดา
24. เด็กหญิงสิริการ  พงศ์รัฐนนท์
25. นางสาวสุชาวดี  จันทาพิม
26. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
27. เด็กชายสุทธิพงษ์  แสงใย
28. นายอานนท์  สระทองโสม
29. นายโภชญา  ทองมูล
 
1. นายฐิติ  ภาคถารีย์
2. นางสาวธรารัตน์  ทับทิม
3. นางสาวธัญลักษณ์  จุ้ยเรือง
4. นายศราวุธ  หวังวิมาน
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศุภานัน  อยู่ทิม
6. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
7. นางสุปราณี  สุขประเสริฐ
8. นายแปลก  เพ็งยอด
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  สร้อยดี
 
1. นายบุญเจตน์  เถาสมบูรณ์
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กอบกำ
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาววิภาภรณ์  ชาติเวช
 
1. นางวงษ์เดือน  ชาญเชี่ยว
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง 11 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 42 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. นายปกรณ์  บัวดี
 
1. นายวรวิทย์  พรมรัตน์
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางวงษ์เดือน  ชาญเชี่ยว
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 33 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นางสาวสุชาวดี  จันทาพิม
 
1. นายสมศักดิ์  โมราสวัสดิ์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายศราวูธ  หวังวิมาน
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 69 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่54) 1. นายอนุวัฒน์  แป้นสุวรรณ
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 29 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  อินธิตก
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 37 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่54) 1. นายอนุวัฒน์  แป้นสุวรรณ
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสุภัคชญา  รัตนใหม่
 
1. นางสาววิไลวรรณ  กอบกำ
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวอัญชริดา  เพชรสุข
 
1. นายสุวิทย์  มาคำ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคจีรา  เมืองนันท์
 
1. นางวงษ์เดือน  ชาญเชี่ยว
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 33 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่54) 1. นางสาวจินตนา  สามงามยา
 
1. นายสุเทพ  เมฆโภชน์
 
91 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.65 ทอง 12 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กชายธนพร  เพชรนารถ
2. เด็กหญิงนิดา  จันเทวี
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พุ่มไสว
4. เด็กหญิงพรชิตา  เขื่อนสันเที้ยะ
5. เด็กชายพิกุล  อสานะ
6. เด็กชายสหรัฐ  เศษท้าว
7. เด็กชายสานิต  ถาวรกุล
8. เด็กหญิงสุภิศา  กุตเปล่ง
9. เด็กชายอร่าม  ศรีพาลี
10. เด็กหญิงเมธาวี  ชะยะ
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวสุกรี  แซ่หลิม
3. นางสาวอัมพร  สารวัตร
 
92 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.65 ทอง 28 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นายชารี  แสวงสุข
2. นายณัฐพล  พันกว้าง
3. นายทนุพงษ์  ศรีอินทอง
4. นายทวีศักดิ์  พุ่มแก้ว
5. นางสาวภาชินี  เปรินทร์
6. นางสาวศิรประภา  อินหันต์
7. นางสาวศิริรักษ์  เจริญสุข
8. นายอดิศร  เสาวนีย์
9. นางสาวอารีรัตน์  แก้วสูงเนิน
10. นางสาวอุไรวรรณ  แก้วสูงเนิน
 
1. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
2. นางสาวสุกรี  แซ่หลิม
3. นางเครือมาส  คำเขียน
 
93 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตนา  จิ๋วแหยม
2. เด็กชายปฏิภาณ  การะอุ่น
3. เด็กหญิงรติรัตน์  สวาสุ
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ปานแย้ม
5. เด็กหญิงวนิดา  คำนำ
6. เด็กชายสมรักษ์  คงเจริญ
7. เด็กหญิงสุธิดา  ขวัญคง
8. เด็กหญิงสุนิสา  ป้วนก้อม
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
3. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
4. นางสาวใจยา  คงเจริญ
 
94 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงชื่นนภา  สีมา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  สายเจริญ
3. เด็กหญิงทักษพร  คำจริง
4. เด็กหญิงพัชราวรรณ  สุขเกิด
5. เด็กหญิงพูนทวี  ตุ้นทรัพย์
6. เด็กหญิงววรรณมี  ม่วงเก่า
7. เด็กหญิงสิริพร  สุ่มรอด
8. เด็กหญิงสุธารทิพย์  จิตฤกษ์
 
1. นายกนกศักดิ์  เนียมสุ่ม
2. นางสาวธิดารัตน์  โตเทศ
3. นายสิทธิพันธุ์  สุวรรณบัณฑิต
4. นางสาวสุกัญญา  เพ็งแตง
 
95 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวนฤมล  คงชาติ
2. นางสาวพิชญาภา  มั่นมาศ
3. นางสาววันเฉลิม  สุดนาวา
4. นางสาวศิรตา  ทองอ่วม
5. นางสาวสุนิสา  สายแปลง
6. นางสาวสุนิสา  ทองเต่าหมก
7. นางสาวสุพรรษา  แก้วมั่น
8. นางสาวเปียนุช  ศรีโสภา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อุทัยวัฒนานนท์
2. นางสาวภัทราพร  สุขศิริ
3. นางวรรณา  สาตุ้ม
 
96 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 1. เด็กชายจิรายุ  มณีรอด
2. เด็กชายชนวีร์  สุวรรณเชษฐ์
3. เด็กหญิงชิดชนก  จุ้ยสามพราน
4. เด็กหญิงฐิดารัตน์  บุญคำ
5. เด็กหญิงบุษชา  สังข์อยู่
6. เด็กหญิงมนทิชา  เนตรใย
7. เด็กชายรัฐสุคนธ์  ชูจิตร
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  สวัสดี
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ลาภประเสริฐ
10. เด็กหญิงสิริภัทร  สุวรรณกูฏ
11. เด็กหญิงสุชานันท์  ติณมาศ
12. เด็กหญิงสุธิดา  บุญรัตน์
13. เด็กชายสุรเชษฐ์  ภู่ผะกา
14. เด็กชายสุรเชษฐ์  ชุ่มเย็น
15. เด็กหญิงสโรชา  ชูเมือง
16. เด็กชายเอนก  แสงสุข
 
1. นางธัญญา  เกิดรักสกุล
2. นายธีรติ  ชาวอ่างทอง
3. นางสมจิตร  สระทองคง
 
97 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวกนกพิชญ์  ราศรี
2. นายกฤษณะ  สิงห์สง่า
3. นางสาวกาญจนา  สุวรรณอ่อน
4. นางสาวณัฐนันทิกาญจน์   บุญโกย
5. นายธนวัฒน์  อัสถิ
6. นางสาวนภิศ  บุญโกย
7. นายนำโชค  รุจิพจน์
8. นางสาวนิสาชล  ปัจจารักษ์
9. นางสาวนิโลบล  ฉ่ำแสง
10. นางสาวปณตพร  จันทาราม
11. นางสาวปรียา  พันธ์โนฤทธิ์
12. นางสาวพรรุจี  ชาติบุรุษ
13. นายมนัส  ลีเกษม
14. นางสาวสาธิยา  โพธิ์ทอง
15. นางสาวสุนิสา  กรเกตุสกุล
16. นางสาวอรทัย  ทิมทัศ
 
1. MissNancy  P. Raquel
2. นางกนกวรรณ  บุญเสรฐ
3. นางนิศารัตน์  ยกให้
4. นางสาวอัมพร  สารวัตร
5. นางเครือมาส  คำเขียน
 
98 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังกรดพิทยา 1. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีสมุทร
2. เด็กชายสมาพล  สุขวัฒนา
3. นายสุรทิน  วรรณศรี
4. นายอนุภัทร  สะมโน
 
1. นายปัญญา  รุ่งอินทร์
2. นายเกริก  กล่ำน้อย
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 27 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญผ่อง
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  ตั้งใจ
3. เด็กหญิงสุลิสา  แก้วสระแสน
 
1. นางกมลรัตน์  มีไชโย
2. นายธวัชชัย  อุทัยวัฒนานนท์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 1. นายมาโนชญ  อินอ้น
2. นายสันติ  หลักกรด
3. นายสิทธิพร  ไชยโย
 
1. นายสุทธิสาร  ไชยลังกา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญศิริ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  โสดา
 
1. นายชาติชาย  ด่านประเสริฐชัย
2. นางวัชรินทร์  ทิพย์กองลาศ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวมุธิดา  จรเอม
2. นางสาวสุอนันต์  ช้างทอง
3. นางสาวอาจารีย์  สว่างภพ
 
1. นายชาติชาย  ด่านประเสริฐ
2. นางสาวใจยา  คงเจริญ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง 17 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวกันทิมา  เชื้อดี
2. นางสาวธณัฐชา  ชอบธรรม
3. นายพงศธร  มูลระณะชาติ
4. นางสาววนิดา  มาถาวร
5. นางสาวศิรินภา  มาระสะ
6. นายเทวินทร์  อยู่เจริญ
 
1. นายชูชาติ  ยืนยาว
2. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
3. นางสาวลัคณา  มันตะวัตร
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงคำ
2. เด็กหญิงณัฐมน  สนามทอง
3. เด็กหญิงนัฐกานต์  ยอดหมวก
4. เด็กชายภุชงค์  ทองคำเหลือง
5. เด็กหญิงสุภาวดี  มาใบ
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  แซ่จิว
 
1. นายกีรติ  งามเลิศ
2. นายชูชาติ  ยืนยาว
3. นางสาวปานทิพย์  กองกันภัย
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิติญา  สารทไทย
2. เด็กหญิงพรประไพ  สิงห์กวาง
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สารทไทย
 
1. นางประไพ  ช้างรบ
2. นายวิฑูรย์  คำจริง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 30 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ขวัญคง
2. นางสาวพัชรี  ฤทธิ์รื่น
3. นางสาวสุภาวดี  พิกุลเงิน
 
1. นางประไพ  ช้างรบ
2. นายวิฑูรย์  คำจริง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 68.45 ทองแดง 41 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 1. เด็กชายธนบดี  อยู่กรด
2. เด็กชายพงค์สิทธิ์  พูลเกตุ
3. เด็กชายภัทราวุธ  ด้วงหวัง
 
1. นางลัดดาวัลย์  ประมูลชัย
2. นายสุรศักดิ์  ประมูลชัย
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 16 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ใจตรงดี
2. เด็กชายอนุทิศ  บุญล้อม
3. เด็กหญิงอารยา  อินขาว
 
1. นายอนุสิษฐ์  แก้วศรีทอง
2. นายอเรนทร   ฉิมคง
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวประภาพร  พันธุมาศ
2. นางสาวปุณยาพร  คุ้มดำรง
3. นางสาวออมชล  ทิพเนตร
 
1. นายบุญเลิศ  ด้วงน้อย
2. นางลำใย  ด้วงน้อย
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.6 เงิน 28 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สุวรรณชื่น
2. เด็กหญิงฎาราณี  สุดสวาท
3. เด็กหญิงอินทิราภรณ์  อักษร
 
1. นางสาวกษิรา  สังข์นวล
2. นายอรัญ  หมวกอินทร์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 1. นายกิจษพันธ์  หนูแสง
2. นางสาวชุลีพร  คล้ายสอน
3. นายวัชรวิทย์  เทียนป้อม
 
1. นางพรณเรศ  พิพิธพรสิริกุล
2. นางสุกัญญา  ศรีเสมอ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 29 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ 1. เด็กหญิงขวัญนภา  สาดนุ่ม
2. เด็กชายภูริต  พิลึก
3. นางสาวอาทิตยา  นาคเอี่ยม
 
1. นางดวงกมล  เรืองเพชร
2. นายนายคฑาวุฒิ  โพธิ์ศรี
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 35 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวชนกนภา  งามอ่อน
2. นางสาวฑิฆัมพร  ปัญญาดี
3. นางสาวอรทัย  ยศวงษ์
 
1. นายภิรมย์  จันทรสมบัติ
2. นางอรกัลยา  จันทรสมบัติ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.25 ทอง 18 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  สีเหลือง
2. เด็กหญิงมนต์ณิภา  พิลึก
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วงค์สุวรรณ์
 
1. นางสาวอัญชนา  แสงบุญเรือง
2. นายอำนวย  คงเจริญ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 26 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  สิงห์เรือง
2. นางสาวดุจดาว  เจนจบ
3. นางสาวลีราวดี  สระทอง
 
1. นางจันทิรา  วงศ์วินิจศร
2. นายอิสริยะ  สติใหม่
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยานี  พรมห์แก้ว
2. เด็กหญิงจิณณพัต  สนสีสัตย์
3. เด็กหญิงอาทิตย์  แซ่อึ้ง
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางมลิวัลย์  พุฒจร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  บัวชุม
2. นางสาวศศิธร  ภู่ผะกา
3. นางสาวสุพัตรา  สระทองอินทร์
 
1. นางพเยาว์  ศรีพงษ์
2. นางสาววรนารถ  ตันพานิช
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยกร  อาระยะ
2. เด็กหญิงชนิกานต์   มีอุสาห์
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.25 ทอง 4 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนราดล  ร่ำรวย
2. เด็กชายสิทธิพร  สาคร
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นางแรมจันทร์  ขำหรุ่น
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  ศรีสมพงษ์
2. เด็กชายภัทรพงศ์  ดีไทย
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายคงศักดิ์   ยอดจันทร์
2. นางสาวณัฐกุล   วิลัยรัตน์
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 24 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  มีสาย
2. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สุตะโท
 
1. นางสาวนภาพร  สิงห์รา
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 32 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐมน  เขียวเิขิน
2. เด็กหญิงพิชชา  จันทวงศ์
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70.2 เงิน 24 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวญานิศา   สิทธารถ
2. นางสาวบัณฑิตา   จันทวงษ์
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์   ภู่ฟัก
2. นายภาณุมาศ   ศิริวงศ์ไพศาล
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายณฐพล   เลาหพจนารถ
2. นางสาวรติรัตน์   ทรงทอง
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 33 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ 1. เด็กชายคุณากร  สุวรรณทา
2. เด็กชายพัทธดลย์  พันสด
3. เด็กชายสพล  พันสด
 
1. นายเจตนิพัทธ์  คุ้มคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นายชานน   รอดรักษา
2. นายธนยศ   มีอุสาห์
3. นางสาวสิริณิช   บรรเจิดกิจ
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกณัฐฐา   ศรีพงษ์
2. นายปฐมพร   ดำงาม
 
1. นางสาวจามรรัตน์  ถุงเงิน
2. นายมาโนชญ์  แสงศิริ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายสรายุทธ  ทานอักษร
2. เด็กชายอติพร  มณีล้ำ
 
1. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ดุกขุนทด
2. เด็กหญิงนาริษา  นาคอุทกข์
3. เด็กชายพิจิต  มั่งมี
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  ปัญญาวุฒิ
2. นายนภดล  เสามี
3. นางสาวสุพัตรา  เสาแสง
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 12 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรกนก  บุญทั่ง
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ฝ่ายกลาง
3. เด็กหญิงวริษฐา  สมออ่อน
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายดิเรก  ตั้งใจ
2. นายวีรชัย  มีเอี่ยม
3. นายสันติ  บุญเฉย
 
1. นายอำนาจ  ศรีทิม
2. นายเดชฤทธิ์  ปาระรักษ์
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายนพรัตน์  เสามี
2. นางสาวปัณณรัตน์  จูประสาท
3. นางสาวภัทราภา  กาสอน
4. นางสาวสุภาพร  รอดสันเทียะ
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 7 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  แพพยอม
2. เด็กชายพิจิต  มั่งมี
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญจิตร
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นายศราวุธ  ตั้งใจ
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  ปัญญาวุฒิ
2. นายสุทธิวัฒน์  ตินะคัด
3. นางสาวสุพัตรา  เสาแสง
 
1. นายกลยุทธ  แก้วบัวดี
2. นางสาวนพวรรณ  คงเพ็ง
 
138 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 74.2 เงิน 32 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวกัญญ์วรา  เปรมปรี
 
1. นางสาวศุภนันท์  คิดยาว
 
139 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  สร้อยจิตร
 
1. นางสาลี่  องอาจ
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวรษิกา  อารีรักษ์
 
1. Mr.Ivanjoe  Truita
 
141 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84.6 ทอง 26 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงสิตานันท์  จอนมา
 
1. นางสาวเสาวณีย์   แก้ววิเชียร
 
142 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 77.2 เงิน 20 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 1. นายอนุสิทธิ์  คงรอด
 
1. นางสาววีรญา  เมฆกระจาย
 
143 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเพชรรัตน์  รอดเขียว
 
1. นางอารีวรรณ์  แรพพ์ส
 
144 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 30 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. นางสาวมาลีน่า  บัคลีย์
 
1. นางสาวพัชรี  พูลเส็ง
 
145 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 73.25 เงิน 41 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายณัฐนนท์  สุขชู
2. เด็กหญิงธีรดา  สุวรรณวารี
3. เด็กหญิงพัชริดา  อุปทา
4. เด็กหญิงลิลาลัด  คบบัณฑิต
5. เด็กชายเขตโสภณ  ทิพย์วงศ์ษา
 
1. นางสาวจิรวรรณ  ครุธดิลกานันท์
2. นางสุธาทิพย์  ม่วงเส็ง
 
146 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วดวงใหญ่
2. นายภานุวัฒน์  เลิกแตง
3. นางสาวลูกศร  ธรรมสร
4. นายวัยวัฒน์  บุญเหลา
5. นางสาวสุดารัตน์  เสาระสุต
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  ทับบุญมี
2. นายหัสชัย  บัวชุม
 
147 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.67 ทอง 25 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  หร่ายมณี
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  พิณพิสิทธิกุล
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.83 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายพีรศิลป์  รัศมีจันทร์
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 17 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวสุรัสดา  เมฆอ้อย
 
1. นางสาวสุมน  ชูประสิทธิ์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.5 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายจิรายุทธ  ประยูรยิ้ม
2. เด็กชายฉัตรชัย  เล็กชม
3. เด็กชายนครินทร์  พิมพ์สายทอง
4. เด็กชายวรินทร์  อยู่คำ
5. เด็กชายศุกลกิจ  มงคลสิน
6. เด็กชายสถาปัตย์  อินทรโชติ
7. เด็กชายสมาธิ  บัวเขียว
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทศพร
 
1. นายรังษิพล  พรหมลัทธิ์
2. นายฤทธิ์  สายอุ่นใจ
3. นายไกรวิทย์  รากแก้ว
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อะนา
2. เด็กชายกฤษณะ  บุญแป้น
3. เด็กหญิงชลธิชา  สุดใจ
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผะอบเหล็ก
5. เด็กหญิงนิตยา  อ่วมน่วม
6. เด็กหญิงปภัสวรรณ  จุมพรม
7. เด็กหญิงปวรัตน์  สีสุกสาม
8. เด็กหญิงพิยะดา  โปรยทอง
9. เด็กชายสมาธิ  อินหันต์
10. เด็กหญิงเจนจิรา  นิ่มนวล
 
1. นางกนกพร  นักพรานบุญ
2. นายฐิติ  ภาคถารีย์
3. นายสุพร  พันสด
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกนกกาญจน์  สัจจา
2. นายกิตติภพ  จันทฤก
3. นายณธพฬ  ทองรวย
4. นายณัฐพล  พรมธานี
5. นางสาวประภัสสร  เตียเย็น
6. นางสาวประภัสสร  เหล็กโชติ
7. นายพีรภัทร  สนสง
8. นางสาวมัทธนา  คำดี
9. นางสาววิลาสินี  ผิวอ่อนดี
10. นายศรัณญ์  อินทร์สวัสดิ์
 
1. นายธนพงษ์  คิดอ่าน
2. นางสาวนพรัช  ชูชื่น
3. นายวีระยุทธ  รัตนะไทย
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  มีแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐวดี  แป้นจันทร์
3. เด็กชายพงษ์ภัทร  พุ่มพวง
4. เด็กหญิงมณฑิตา  สิงห์รอ
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  รีกงราด
 
1. นางพรเพ็ญ  อ่อนช่างเหล็ก
2. นายอดิเรก  อ่อนช่างเหล็ก
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  วงศ์ผาบุตร
2. นางสาวชลลดา  พัฒนชาญสกุลชัย
3. นางสาววิภารัตน์  เพิกสร้อยแก้ว
4. นางสาวอาริยา  รักษางาม
5. นางสาวเกวลี  ขจรลาภนิรันดร์
 
1. นางพรเพ็ญ  อ่อนช่างเหล็ก
2. นายอดิเรก  อ่อนช่างเหล็ก
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. เด็กหญิงนวภา  รอดประทับ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ฤกษนันทน์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กวางเฮง
 
1. นางศิริวรรณ  ชื่นผล
2. นางสุภาพร  สุขวิถี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวจิลมิกา  วีระโสภณ
2. นางสาววราภรณ์  ธูปหอม
3. นางสาวเบญจวรรณ  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นางสาวสะอาด  ยังบุญช่วย
2. นางสุภาพร  ช่วยพยุง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 1. เด็กชายธีรพันธ์  คำค้อม
2. เด็กหญิงสุนิสา  ทองเชื้อ
 
1. นางสาวจารุณี  ผาสุข
2. นางสาวชลธิชา  แสงอรุณ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 1. นายณัฐพล   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางอารีย์  เเย้มภู
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 1. เด็กชายกนิษฐ์ธาดา  สายกระสุน
2. เด็กชายวงศกร  เจนวรพจน์
 
1. นางสาววราพรรณ  ธัญญเจริญ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชกร  สายเมือง
 
1. นางสาวเฉลิมพร  เพชรนิล
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลวชิร 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชื่นจิต
2. เด็กหญิงธนพร  จาดพุ่ม
 
1. นางสาวธนาภรณ์  อินทิรัก
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 1. นางสาวปัทมวรรณ  จันทร์ศิริ
 
1. นางกมลวรรณ  รุ่งเรืองศรี
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 68.75 ทองแดง 19 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 1. เด็กชายอนุพงษ์  คันทะชิต
 
1. นายวรากฤช  นันท์แก้ว
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 55.48 เข้าร่วม 34 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. นายธนชาติ  สืบราศรี
 
1. นางสาวสิริพร  ออมสิน
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเนินปอรังนกชนูิทิศ 1. นางสาวอรอนงค์   เอี่ยมสอาด
 
1. นางนิพัทธา  เอี่ยมสอาด
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  ฉิมมาลี
 
1. นายอิสระ  บุตรมารศรี