สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 24 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารกาญจน์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เป็งวัน
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายจักรสิทธิ์  บัวเย็น
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เป็งวัน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 34 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณิศา   ดอนแก้ว
 
1. นางสายฝน  กองแก้ว
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74 เงิน 28 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พิไล  คำนิล
 
1. นายวิรัตน์  ดวงแก้ว
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัมพิกา   วัฒนศิลป์
 
1. นางเพลินพิศ  ทรงจำ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  คำลือชา
 
1. นางจันทร์แจ่ม  พงษ์พันธุ์ชัชวาล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตตยา  เป็นนวล
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวอารยา  สุขสบาย
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 88.66 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สองสีใส
2. นายโอบนิธิ  จันธิมา
 
1. นางณิชากมล  บัวย้อย
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 29 โรงเรียนปิยมิตรวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  มะณี
2. นางสาวเรณุกา  สุดตาจันทร์
 
1. นางมัลลิกา  ฟูเต็มวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายศุภเกียรติ  สบบง
 
1. นางปิยวรรณ   จันทร์วัง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 35 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายอภิรัฐ  จอมคำ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  คนึงคิด
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 23 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทพร  แข่งขัน
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ์  สะเกตุ
3. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  วิชัย
 
1. นางสาวสายใจ  วงษ์ไวย์
2. นางสาวเอื้อการย์  ปิกจุมปู
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 34 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกานต์ชนา  สะสาง
2. นางสาวณัฐกานต์  ขันทะ
3. นางสาวศุภาณิน  ตุ้ยเอ้ย
 
1. นางวรัญญา  ศรีวงศ์
2. นางสาวสุภาพร  กาดใจเข็ม
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญจนพร  บุญมาก
2. เด็กชายธนาวุฒิ  วงศ์ไชย
 
1. นางสาวกานดา   พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 59.83 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิรัฐประชา  ใจชื่น
2. นายพงษ์ศิริ  สนิทมัจโร
 
1. นางสาวกานดา  พงศ์นภารักษ์
2. นางสาวน้ำค้าง  แสงศรีจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 42 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปัญญา
 
1. นางสาวจาระเนตร์  สุดสม
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายมนัสวี  ไชยสถาน
 
1. นางสาววรนุช  มาตระกูล
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 5 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  แก้วรากมุข
2. เด็กชายภูสิทธิ   ศุภนาถเกรียงไกร
3. นายวิชาฤทธิ์  จันทร์อุดม
 
1. นางจันทร์ฟอง  ผิวสอาด
2. นางจิราำพร  บุญประเสริฐ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  เตชะแก้ว
2. นายพงศกร  ศรีศิริสิทธิกุล
3. นายภูไท  ศุภนาถเกรียงไกร
 
1. นายประสิทธิ์  บุญประเสริฐ
2. นายศักดิ์ดาวุฒิ  เมืองก้อน
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 36 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณัชนนท์  วงษ์มี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ชูไว
3. เด็กชายสิรวิชญ์   โชติมานนท์
 
1. นางขวัญกมล  จางวิริยะ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิรเมธ  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวณัฐวรรณ  วงศ์หงษ์
3. นายเทวัญ  โตสุวรรณ์
 
1. นายประหยัด  ปันแปง
2. นางพัชนีย์  วงศ์ใหญ่
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  คนการ
2. นางสาวเจตชฎาภรณ์  ยี่นาง
3. เด็กหญิงแพรพลอย  สิงห์คำ
 
1. นายชำนาญ  อิทธิยา
2. นางณิราพร  อิทธิยา
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายณรงค์กรณ์  สนิท
2. นายรณรัฐ  สินธุปัน
3. นางสาววิรัลดา  บุญธรรม
 
1. นายบรรจง  คิดดี
2. นายพันธ์ศักดิ์  แสนพรมมา
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 73 เงิน 37 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงฐิติภา  ศรีอัญชลีกร
2. เด็กหญิงวนัดดา  ดอกคำ
3. เด็กหญิงอภิชญา  เข็มขำ
 
1. นางทองพรรณ  ปัญญาอุดมกุล
2. นางประนมพร  อุทธวัง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 85.4 ทอง 14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายณัฐธัญ  แดงจา
2. นางสาวปรียานุพรรธ์  กาติ๊บ
3. นางสาวอรพิมพ์  วงศ์ใหญ่
 
1. นางพัชนีย์  วงศ์ใหญ่
2. นางยุพิน  ลครแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.4 ทองแดง 29 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  โชติมานนท์
2. นางสาวสุพรรษา  แก้วคำปา
 
1. นางลัดดาวรรณ  นุ่มนวล
2. นางสาวสรารัตน์  ผัดผวน
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 38 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวอภิญญา  จันจม
2. นางสาวอมริศา  น้อยนคร
 
1. นายปกรณ์  รวมสุข
2. นายสุวรรณ  สุริยะป้อ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายวธัญญู  มูลศรี
2. เด็กชายเลิศวิชิต  อิ่นคำ
 
1. นางณอภัย  พวงมะลิ
2. นางสาววันเพ็ญ  พวงมะลิ
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 78.18 เงิน 9 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนรินทร์  รอดสด
2. เด็กชายวรพงษ์  ธิมา
 
1. นายสุวิทย์  เทพวงศ์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวปาริฉัตร  พิณพาทย์
2. นางสาวรวินท์นิภา  ธิปัญญา
3. นายอลงกต  ธิต๊ะยา
 
1. นางพชร  โหจินดารัตน์
2. นายภัทรพล  เมืองก้อน
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายชนะพงศ์  จริยาแจ่มสิทธิ์
2. นางสาวพิชญา  มาวงศ์
3. นายอภิสิทธิ์  หน่อคำหล้า
 
1. นายภัทรพล  เมืองก้อน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 41 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐสิทธิ  ขยัน
2. เด็กหญิงดวงธิดา  ขยัน
3. เด็กหญิงนุชนันท์  ขันทะบุตร
4. เด็กชายมงคล  ปิจจวงศ์
5. เด็กหญิงเปรมมิกา  อุ่นใจ
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์
2. นายอนุพันธ์  มุสิกะ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70.6 เงิน 41 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายจิตติภูมิ  เทพคำ
2. นางสาวธัญชนก  ยะมงคล
3. นายธีรพงษ์  วังมูล
4. นางสาวนัทธมน  มูลศรี
5. นางสาวปรีชยาวรรณ  จันตา
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนะจันทร์
2. นายอนุพันธ์  มุสิกะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 36 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงชฎาพร  หงษ์สุดตา
3. เด็กหญิงชิดชนก  ชมใจ
4. เด็กหญิงพิมพกานต์  แก้วใหม่
5. เด็กหญิงสุทธิดา  เขื่อนแก้ว
 
1. นางสาวสุปราณี  บ้านสระ
2. นางอรัญญา   จันทนะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 41 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวธีร์สุดา  สืบแสน
2. นางสาวภัทรินทร์  ชุมภูชนะภัย
3. นายวรชาติ  คำบุญเรือง
4. นางสาวอัมรัตน์  อินต๊ะแสน
5. นางสาวเบญจภรณ์  เมืองก้อน
 
1. นางสาวสุปราณี  บ้านสระ
2. นางอรัญญา   จันทนะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82.69 ทอง 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจิรัฐประชา  ใจชื่น
2. เด็กชายปรินทร  ทิพละ
3. นายพงษ์สิริ  พวงมะลิ
4. นายพงษ์เดช  ยกยอดี
5. นายพสุธร  รัชนีภรณ์
 
1. นายรัฐศาสตร์  หน้างาม
2. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นายกิตติพล  ขันตี
2. นางสาวชาคริยา  ประวัง
3. นายณัฐวัตร  นามวิจิตร
4. นายธนากร  เสาร์นำ
5. นางสาวธัญรักษ์  เทียมใจ
6. นางสาวธิดาสกุล  กึ่งกลางดอน
7. นายธีระวัฒน์  สักลอ
8. นางสาวนันทิยา  นิตตะโย
9. นางสาวพรพิมล  เทียมเลิศ
10. นางสาววารุกาญจน์  คำคง
11. นางสาววิจิตรา  เถระปัญญา
12. นางสาวสุภาวดี  มูลชัย
13. นางสาวอ้อมใจ  แก้วหิน
14. นางสาวเขมจิรา  อินต๊ะขัน
15. นางสาวเสาวลักษณ์  เลิศคำ
 
1. นางสาวญาติกา  มังคลปรวงศ์
2. นางสาวสุรางค์  อุสาหะ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายชัยทวี  วงค์ราษฎร์
2. นายชูเกียรติ  ผาลาด
3. นางสาวดารุณี  เมืองมูล
4. นายธนโชติ   เปาป่า
5. นายธิวา  ญาติกา
6. นายนนทพัทธ์  คำมา
7. เด็กหญิงนภารัตน์  แซ่จ๋าว
8. นางสาวนิลตรา  ใหญ่วงศา
9. นายปฐมพงษ์  ตั้งอิสราวุฒิกุล
10. นางสาวปานตะวัน  พันเสนา
11. นางสาวพุธิตา   โครงกาบ
12. นายภานุวัฒน์  ท้ายเรือคำ
13. นายวิชุนัย   ไชโย
14. เด็กชายสามารถ  ไทยทาน
15. นางสาวสิทธินันท์   กันณิกา
16. นายอนุชา  ฝีปากเพราะ
17. นายอนุชา  ตินะลา
18. นางสาวอมิตา  ทับทิมเขียว
19. นางสาวอรัญญา  คำมา
20. นางสาวอริสา  ชูไว
 
1. นายคนอง  บัวเย้็น
2. นายภูมิสิงห์   มะลิกุล
3. นางศุภนันท์   พหุธนพล
4. นางเนตรนภา  กองแก้ว
5. นางสาวแพรวนภา   แพงวาปี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงอินทิพร  สุกันทอง
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายวิรุจน์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวรัตนา  อินทิยโกเศศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงตริตาภรณ์  สมฤทธิ์
2. เด็กชายพันโชค  ปวงคำ
 
1. นายมาโนชย์  มีมา
2. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวยุวดี  ยศวงศ์
2. นายอรรถพล  แก้วนัน
 
1. นายมาโนชย์  มีมา
2. นางสาวสายทอง  แก้วนันทะ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 71.4 เงิน 25 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  นนศิริ
2. นางสาวจินดารัตน์  คำหลวง
3. นางสาวชุติกาญจน์  สนชาวไพร
4. นางสาวธนวรรณ  ขันธสีลา
5. นางสาวปทุมพร  คนึงคิด
6. นางสาวศุภาวัลย์  หอมนาน
7. นางสาวศุภิญนี  วงค์ใหญ่
8. นางสาวอนุชิดา  หอมอ่อน
9. นางสาวอรทัย  ฟุ้งปัญญาวงศ์
10. นางสาวอัญชลี  เชื้อสะอาด
 
1. นางกุลวดี  ตาจันทร์อินทร์
2. นางเพ็ญนีย์  ศรีคำ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติชัย  เมืองมูล
2. เด็กหญิงจิดาภา  สิงสีทา
3. นางสาวจุฑามาศ  แสนกัน
4. นายธีรศักดิ์  กาติ๊บ
5. เด็กหญิงนิภาพร  สมเพชร
6. นางสาวพิมพ์วิกา  หมื่นสาย
7. เด็กหญิงภัทร์นฤน  อ่อนนวล
8. นางสาวลักษณ์ชนก  ผิวผาด
9. นายวรวุฒิ  เฉียบแหลม
10. เด็กหญิงวิลันดา  แสงศรีจันทร์
11. นางสาวศุธิน  สมบูรณ์นาค
12. นางสาวสิริยา  อุทธิยา
13. เด็กหญิงสุวิสา  หอมนาน
14. เด็กหญิงอภิชญา  งามโนนทอง
15. เด็กหญิงอรสา  ดอนมูล
 
1. นางสาวเจนจิรา   เดชวงษ์ษา
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพิทยุตม์  กบคำ
2. เด็กชายภฑิล   ปัญญาอุดมกุล
3. เด็กหญิงเชาวนันท์  มุ่งจันทร์
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73.84 เงิน 35 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวปรียาพร  สุริโย
2. นางสาวรดามณี  ศรีลา
3. นางสาววนิดา  ปันต๊ะ
 
1. นายสุดเขต  สุขประสาร
2. นายอุเทน  วงษ์ทันท์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  สักลอ
2. เด็กหญิงนลพรรณ  หลายแห่ง
 
1. นางสาววราพร  ศูนย์กลาง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายธนาศักดิ์  ธะนะ
2. นายปาณัท  วิไลรัตน์
 
1. นางปนัดดา  วิไลรัตน์
2. นายวาสิงหน  วิไลรัตน์
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 30 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายกษิดิศ  จันธิมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฟ้าเลิศ
3. เด็กหญิงนภัสสร  เชื้อมหาวัน
 
1. นางเขมณัฎฐ์  สุริยะป้อ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวสุพรรณิการ์  สุริผัด
2. นางสาวสุพัตรา  แจ้งสว่าง
3. นางสาวสุภารัตน์  ใจชุ่ม
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายทวีทรัพย์  สายสะอาด
 
1. นางเขมณัฎฐ์  สุริยะป้อ
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายคงพล  บ้านสระ
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  มาสุข
 
1. นางเขมณัฎฐ์  สุริยะป้อ
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวนิติยากร  สุนทรสนิท
 
1. นายวินัย  ไทยศิลป์
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 25 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณฑริก  ประเสริฐสังข์
 
1. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายกฤษพล  สวยงาม
 
1. นายเชิง  จันทะวงค์
 
58 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   อุ่นสำโรง
2. เด็กหญิงลักษณพร  วงค์ใหญ่
 
1. นางเขมณัฎฐ์  สุริยะป้อ
 
59 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 69 ทองแดง 32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกมลศรี  ภูพวก
 
1. นางเขมณัฎฐ์  สุริยะป้อ
 
60 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 33 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวพัชรวดี  รุ่งเรือง
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายศรายุทธ  แสงศรีจันทร์
2. เด็กชายศราวุธ  ขันคำ
3. เด็กชายอนุพงศ์  กาวิยา
 
1. นางมาลูน  ศุภการกำจร
 
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา  โปฒิสาร
2. นางสาวชุติกาญจน์  สุทธใจดี
3. นางสาวพิมประพา  มงคล
 
1. นางสาวนุสรา  เทพบัณฑิต
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวรมณียา  ศรีชัย
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 11 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  ดัดสุขเจริญ
 
1. นายอณิรุจน์  สมจิต
 
65 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
 
1. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
66 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายพริษฐ์  ดวงบุผา
 
1. นายอณิรุจน์  สมจิต
 
67 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิติคุณ   บุญสมภพ
2. นายนนทพัทธ์  วงมูล
3. นายพงษ์เพชร  มณีฉาย
4. นางสาวรมณียา  ศรีชัย
5. นางสาวรัตนากร  วงค์ใหญ่
6. นายวัชรพงศ์   ชมชื่น
7. นายวิชาฤทธิ์   จันทร์อุดม
8. นายสุภัทโชค   เสาร์จันทร์
9. นางสาวอทิตยา   ใจกล้า
 
1. นายสุชิน  จันทปุณานนท์
2. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
68 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 88.33 ทอง 11 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติคุณ  บุญสมภพ
2. เด็กชายชัยมงคล  จารุจิตร
3. เด็กชายดีเ่ด่น  สว่างศีลธรรม
4. เด็กชายธนญชัย  วงค์ใหญ่
5. นายนนทพัทธ์  วงค์มูล
6. นายพงษ์เพชร  มณีฉาย
7. เด็กชายภูรินทร์  ธรรมโม
8. นางสาวรมณียา  ศรีชัย
9. นางสาวรัตนากร  วงค์ใหญ่
10. นายฤทธิเกียรติ  บัวแดง
11. เด็กชายวรวัฒน์  กองสุข
12. นายวัชรพงศ์  ชมชื่น
13. เด็กชายศรเพชร  แซ่ซ้ง
14. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
15. เด็กชายอนันตชัย  ทองนอก
 
1. นายสุชิน  จันทปุณณานนท์
2. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
69 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บัวผัด
2. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่จ๋าว
3. เด็กชายจิรกิตติ์  บัวดี
4. นายทวีศักดิ์   สิงห์แก้ว
5. นางสาวทัศนียา  ไชยเจริญ
6. เด็กชายทินกร  ปัญญา
7. นางสาวนิรัฐดา  กันทะสอน
8. นางสาวปรารถนา  แก่นสาร
9. นางสาวปรียานุช  ตันดี
10. นางสาวปิยนุช  แซ่หาญ
11. นางสาวพิทยาพร  แซ่โย่ง
12. นางสาวพิมพิอร  พรมแสน
13. นางสาวมะลิวรรณ  แซ่พ่าน
14. นางสาวยุพา  แซ่ฟ้า
15. นางสาวรัศมี  คำมี
16. นางสาวลัดดา  แมวป่า
17. นายวชิรวิทย์  ชาญเดช
18. เด็กชายวัชรพงษ์   สุทธการ
19. เด็กชายวัชรพล  สุทธการ
20. นายวันดี  แซ่ว่าง
21. นางสาวศิรินทิพย์  แซ่ย่าง
22. นางสาวสร้อยศิริน  มังคลาด
23. นางสาวสายทอง  บัวตูม
24. เด็กหญิงสุภาพร  เศรษฐ์ธัญกูณฑ์
25. นางสาวสุภาพร  แซ่เล่า
26. นางสาวหทัยกานต์  วันดี
27. นายอดิศร  ไชยยะ
28. นายอนุชิต  พูนดี
29. นางสาวอัจฉรา  แซงดานุช
30. นางสาวอัมผกา  ตันตุลา
31. นางสาวอัมพร  ยอดมณีกาญจน์
32. นางสาวอำพร  นิพัทธ์สกุล
33. นางสาวเกศรินทร์  จ๋าว
34. นางสาวเอื้อมพร  หมากสุข
 
1. นายดัสกร  สุริหาร
2. นางสาวนิศาธร   กองมงคล
3. นางสาวสุนิสา   คงเจริญ
 
70 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 77 เงิน 32 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกชมน  จวบประสพ
2. นางสาวกรกนก  โล่ประเสริฐ
3. เด็กชายกิติคูณ  บุญสมภพ
4. นายชยากร  จิตศรัทธา
5. นายณัฐพงศ์  เจริญ
6. นายทักษ์ดนัย  กิตติยังกุล
7. นางสาวทิพานัน  หาญกล้า
8. นายนพรัตน์  แสงศรีจันทร์
9. นางสาวนันทินี  หอมนาน
10. นางสาวบุษบา  หอมอ่อน
11. นายปพน  สมศรี
12. นางสาวปวีณา  พานิชกุล
13. นางสาวปัทมา  คำรังษี
14. นางสาวปานใจ  ต้นวงศ์
15. นายภานุพงศ์  ปวนสิงห์
16. เด็กชายภูรินท์  ธรรมโม
17. นางสาวมิกะ  ใจกล้า
18. นางสาวรวงรุ้ง  เชื้อสะอาด
19. นางสาวรวีวรรณ  ปันเขื่อนขัติ
20. นางสาวรุ่งทิพย์  หอมนาน
21. นางสาวรุ่งนภา  ขาวแดง
22. นายฤทธิเกียรติ  บัวแดง
23. นางสาววชิรภรณ์  คุ้มแสง
24. นายวรพล  ประวัง
25. นายวรเมธ  กันนิกา
26. นายวันเฉลิม  พิมพิสาร
27. นายวิชัย   คำดอน
28. นายวีรพงศ์  หอมนาน
29. นายวุฒิพงศ์   มะลิลา
30. นางสาวสลิลทิพย์  ศิริดวงใจ
31. นางสาวสุชานาถ  อินปั๋น
32. นางสาวสุพัตรา  เมืองมูล
33. นายสุภัทโชค  เสาร์จันทร์
34. นางสาวสุภาวดี  กาละพวก
35. นางสาวสุรีย์มาศ  หอมนาน
36. นายสุรเดช  กันทะ
37. นายอดิศักดิ์  อโนโพธิ์
38. นายอภิสิทธิ์  แก้วบุญเสริฐ
39. นางสาวอรนุช  วงศ์แก้ว
40. นางสาวเฟื่องลดา  กาติ๊บ
 
1. นายกฤษณะ  เชียงแรง
2. นายนคร  ผ่องใส
3. นายปภังกร  ยาสมุทร
4. นางมาลูน  ศุภการกำจร
5. นายสุชิน  จันทปุณานนท์
6. นายอัครเดช   จิตศรัทธา
7. นางเพ็ญสุดา  จิตศรัทธา
8. นางเรืองอุไร  สมฤทธิ์
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 31 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณกุล
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.85 ทอง 29 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นายคมกฤษณ์  ปุ๊ดดี
 
1. นายสุรเดช  ดอกมะลิ
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 22 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นำนอก
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง 4 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวโสรยา  หลงอยู่เจริญ
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.83 เงิน 31 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอลงกรณ์   ชีวโรรส
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริญญา  กิตติสุนทรากุล
 
1. นายนคร  ผ่องใส
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวศิริกาญจน์  ขยัน
 
1. นางนิชนันท์  สุกันทอง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายเศรษฐวิศัลย์  จันทร์เงิน
 
1. นายดุริยะ  วงศ์ใหญ่
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 7 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวราวุธ  กองยา
 
1. นายภูมิ  จินดา
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.75 เงิน 22 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัฒน์  กาละพวก
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจิรกิตติ์  อินจันทร์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คนการ
 
1. นายภูมิ  จินดา
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณภัทรสร  ถิ่นแสน
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาววริสรา  มากสุข
 
1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
85 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  บ้านสระ
2. เด็กชายชนินทร์  ปิจจวงค์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  กล้าหาญ
4. เด็กหญิงทิพย์นิรันดร์  เนียมสันเทียะ
5. เด็กชายธนภัทรพล  แทนรอด
6. เด็กหญิงธนิสรา  ทะลิ
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  คล่องแคล่ว
8. นายนพฤทธิ์  บ้านสระ
9. เด็กชายนราวิชญ์  หนูพันธ์
10. เด็กชายปิยะพงษ์  มูลศรี
11. เด็กชายปิยะพล  มูลศรี
12. นายพงษ์ศักดิ์  มูลศรี
13. เด็กหญิงพรทิพา  คำรังษี
14. เด็กชายวรากร  ช้างสาร
15. นายสิทธิโรจน์  สืบแสน
16. เด็กหญิงสุดาพร  สืบแสน
17. เด็กหญิงสุปรียา  มูลศรี
18. เด็กชายสุริยศักดิ์  อุ่นตาล
19. เด็กชายอรรถวุฒิ  ฟ้าแลบ
20. เด็กชายอาทิตย์  สวนหม้อ
21. เด็กหญิงโสภา  ฟ้าแลบ
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
2. นางรัติยาภรณ์  กองวัน
3. นายศราวุฒิ  เจ๊กอร่าม
4. นางสาวอุไรวรรณ  มูลศรี
 
86 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  คิดดี
2. นายกฤษฎา  คำบุญเรือง
3. นายกันต์  ไทยเหนือ
4. นางสาวการะเกด  เชื้อหมอ
5. นายจิตติภูมิ  เทพคำ
6. นางสาวชณัฐนันท์  น้ำสา
7. นางสาวณัฐสิมา  ฮุยเป้า
8. นางสาวทัศนีวรรณ  วงศ์เรียน
9. นายธนากร  กองแก้ว
10. นางสาวนุชนาภรณ์  ปิจวงศ์
11. นายปรัชญากร  ประสงค์
12. นายปรัชญาณัชญ์  ดวงใจ
13. นางสาวปรีชยาวรรณ  จันตา
14. นางสาวรุจิรา  คำลือ
15. นางสาววรรณนิกา  พรมมา
16. นายวัชระ  ชมภูชนะภัย
17. นายศตวรรษ  ปิจจะวงศ์
18. นายสมศักดิ์  ถาแก้ว
19. นายสิทธิพงษ์  นํ้าสา
20. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์แก้ว
21. นางสาวสุภาพร  เสมอ
22. นางสาวสุรัญชนา  กองแก้ว
23. นางสาวอัจฉราพร  น้ำสา
24. นางสาวเมธาวี  คำบุญเรือง
 
1. นายจักรภพ  สุริยะมงคล
2. นางรัติยาภรณ์  กองวัน
3. นายศราวุฒิ  เจ๊กอร่าม
4. นางสาวอุไรวรรณ  มูลศรี
 
87 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤษณพร  งามทวีกุล
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์แก้ว
3. เด็กชายณัฐพันธ์  แสงโฮง
4. เด็กชายธวัชชชัย  บุญทา
5. เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุปมา
6. เด็กชายภานุพันธ์  จันทนะ
7. เด็กหญิงรัตนาวดี  คำเทพ
8. เด็กชายลัทธพล  ปัญญการ
9. เด็กหญิงสุภาวดี  ววรณโกฎิ
10. เด็กชายไชยวัฒน์  อินต๊ะขัน
 
1. นางธนิดา  ศรีภา
2. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
3. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
 
88 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.32 ทอง 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ชาญชัย
2. นางสาวกัญญ์วรา  ทุมพร
3. นางสาวกัลยรัตน์  บุญพรประเสริฐ
4. นายณัฐพล  ศรีคำ
5. นายนพัตรธร  รักษาดี
6. นางสาวพิมผกา  การยศ
7. นางสาวพิมพิไล  ชมใจ
8. นายภานุพงษ์  ศรีมูล
9. นางสาวสุภาวดี  แจ้งสว่าง
10. นายเอกณรงค์  หอมนาน
 
1. นางธิติยา  อาจบำรุง
2. นางระวีวรรณ  ศรีพิเชียร
 
89 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.5 ทอง 6 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สมควร
2. นางสาวกรกนก  สมควร
3. นางสาวจรินทร์พร  บุญยืน
4. นางสาวพันธมาศ  ไชยะฟู
5. นางสาวหัสยา  ปาละวงษ์
6. นางสาวเบญจมาศ  ทองศรี
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
2. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
3. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
4. นายอณิรุจน์  สมจิต
 
90 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  สมควร
2. นางสาวกรกนก  สมควร
3. นางสาวจรินทร์พร  บุญยืน
4. นางสาวพันธมาศ  ไชยะฟู
5. นางสาวระพีพรรณ  ดอนเงิน
6. นางสาววิชุดา  ทองอินทร์
7. นางสาวสุทธิภรณ์  สุทธวงค์
8. นางสาวหัสยา  ปาละวงษ์
9. นางสาวเบญจมาศ  ทองศรี
 
1. นายธนัถสิทธิ์  ปันสม
2. นายพงษ์กรานต์  แสงโรจน์
3. นายพงษ์สิริ  บุญชื่น
4. นายอณิรุจน์  สมจิต
 
91 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 23 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิสรา  บุญเทพ
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีกันชัย
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีกันชัย
4. เด็กชายปิยะ  จำแน่
5. เด็กหญิงพนิดา  หมอยาดี
6. เด็กหญิงพานทอง  บุญตัน
7. เด็กหญิงมณีรัตน์   รุ่งเรือง
8. เด็กชายวีรยุทธ  วิริชัย
9. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สมคิด
10. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเพชร
11. เด็กชายอนุพนธ์  จำแน่
12. เด็กชายอมร  ไพฑูรย์โอภาส
13. เด็กหญิงอริสรา  แซ่จาง
14. เด็กหญิงอัปสร  ชำนาญ
15. เด็กชายอุรณ  อุปภัณฑ์
16. เด็กหญิงเจนจิรา  วิวัฒน์วิทยา
 
1. นางสาวปานไพลิน  กันทะเนตร
2. นางพิมใจ  พรมสี
3. นางสาวศานิตา  เพ็ญกาสิทธิ์
4. นายสุชาติ  ยอดมงคล
5. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
92 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.6 ทอง 24 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎาภรณ์  จำแน่
2. เด็กชายจักรพงษ์  บรรจง
3. เด็กชายชลวุธ  คำสอน
4. เด็กชายวุฒิพงศ์  หลวงใจ
5. เด็กชายหัสดิน  อินต๊ะเนตร
 
1. นายสุชาติ  ยอดมงคล
2. นางอมลวรรณ  แก้วโสม
 
93 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 81.38 ทอง 13 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายพงศ์ภัค  เกษตรกรอุดม
2. นายวิโรจน์ศักดิ์  หมอยาดี
 
1. นางพัชรินทร์  สุขประสาร
2. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง 9 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ   เบ็ญชา
2. เด็กชายปกรณ์  ปรีเปรม
3. เด็กชายศิรวิทย์  ผาเงิน
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายธันวา   อุทธี
2. นายพิชัย  พรรดา
3. นายภิญญู  พึ่งพวก
 
1. นางอนัญญา  สมฤทธิ์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  ซือหมื่อ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สาระคาม
3. เด็กหญิงเอมวิกา  ศรีจันทร์
 
1. นางกิตติกานต์  ศิรินาม
2. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ไทยทาน
2. นางสาวณัฐนิช  เมืองมูล
3. นางสาวนุสรา  ประเสริฐสังข์
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายสมจิตร  พรหมเผ่า
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ปุณโณฑก
2. นางสาวธิดารัตน์  สุกันทอง
3. นายศราวุธ  จันทร์จม
4. นางสาวศุภนัน  สมฤทธิ์
5. นางสาวศุภนุช  สมฤทธิ์
6. นางสาวเกศนีย์  ชัยจันดี
 
1. นางศรีดา  กันทะวงศ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงกาญจนา  ลักษมงคล
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  บัวแก้ว
3. เด็กหญิงนัจนันท์  ไชยมงคล
4. เด็กหญิงพัชรี  แสงศรีจันทร์
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์เมือง
6. เด็กหญิงอัปสร  แซ่ลี
 
1. นางพิมพ์ใจ  กาวีละ
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงชิตานันท์  เมืองมูล
2. เด็กหญิงดวงพร  ผิวเขียว
3. เด็กหญิงสุธินี  ไกลถิ่น
 
1. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
2. นายศิขรินทร์  ศิรินาม
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.48 เงิน 25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวจีรนันท์  แซ่เฮ้อ
2. นายชูศักดิ์  ยั่งยืนศิริอนันต์
3. นายอาทิตย์  อนุชิตวรการ
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 38 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทียมเลิศ
2. เด็กหญิงมณฑา  อานามนารถ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  อุ่นโท
 
1. นายคณิน  มั่นคง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 81.75 ทอง 37 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายชัยพิพัฒน์  อินเต็ม
2. นางสาวธัญญารักษ์  ไชยวงศ์คำ
3. นางสาวนงลักษณ์  หัวนา
 
1. นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
2. นายสุขสันต์  หอมนาน
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.6 เงิน 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กหญิงพินนภา  บัวแดง
2. เด็กหญิงวรนุช  ศักดิ์สิทธานุภาพ
3. เด็กหญิงอรนุช  แซ่มัว
 
1. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวจันทร์จิรา  เอื้อนจิตร
2. นางสาวปรีณาพรรณ  แสนสิ่ง
3. นายวิศรุต  ศรีวิราช
 
1. นางธนพรรณ  ทวีโค
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยา  นามมาลา
2. เด็กหญิงวรดา  พรมโพธิ์
3. เด็กหญิงสุทธิกา  คำราชา
 
1. นางกิตติกานต์  ศิรินาม
2. นางนงคราญ  พรหมเผ่า
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นางสาวณัฐยาภรณ์  จันทนะ
2. นางสาวพิชยา  เมเช
3. นางสาวอรษา  คำเรือง
 
1. นางจุฑารัตน์  ชิดสนิท
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 17 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  พากเพียร
2. นางสาวจิรัศยา   หอมนาม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ตันกูล
 
1. นางศิริรัตน์   จองพินิจสถิต
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 15 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  เวียนรอบ
2. นางสาวผกากรอง  เที่ยงศิริวัฒนา
3. นางสาวรัตนากร   โชคสกุลบัว
 
1. นางฐานิตา  ประวัง
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 5 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิธิพร  แหวนคำ
2. เด็กชายวันเฉลิม  อินต๊ะขัน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญถึง
 
1. นายกิตติกรกวิน  ปิ่นแก้ว
2. นางนารีนารถ  อภัยลุน
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 41 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางสาวปิยณัฐ  อินหลี
2. นางสาวศิริพร  ปันต๊ะ
3. นางสาวโยธกา  ศรียา
 
1. นางจันทนา  เนาวเศรษฐ์
2. นางสาววริศราภรณ์  คำมา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กชายสิปปกร  อุทธวัง
2. เด็กหญิงสุปรียา  ยาวิละ
 
1. นางสาวสุดาวดี  นามวงศ์
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.13 เงิน 7 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  เฉลียว
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  สุนันต๊ะ
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 21 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธนภัทร  สีแก้ว
2. นายสุรทิน  กุสาวดี
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 21 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายชาญศักดิ์  บุญเรือง
2. เด็กหญิงสุปรียา  บุญเติม
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายชฎานนท์  งามตา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อะทะเทพ
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.4 ทอง 12 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสกร  พันธวงค์
2. เด็กชายประสบชัย  ใจเย็น
 
1. นายเขมรัฐ  วัลลังกา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 29 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายวรเชษฐ  หมั่นขัน
2. นายศักดิ์สิทธิ์  กำเนิดพรต
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 37.4 เข้าร่วม 28 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นายผดุงเกียรติ  กิ่งแก้ว
2. นายพิมุกต์ธีร์  ใจกล้า
 
1. นางนิภาพันธุ์  ใจกล้า
2. นายเกวนยุทธ  ใจกล้า
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์   เตชะแก้ว
2. นายณัฐดนัย  สมฤทธิ์
3. นายวีรภัทร  อินโองการ
 
1. นางศิริขวัญ  วงค์ชุมพันธ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายจักรี  เบ้าเหนียว
2. นางสาวบุษกร  แสงแก้ว
 
1. นางสาววัลยา  นาสาร
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายภานุพงศ์  เกณทา
2. นางสาวสุปรียา  วุฒิ
 
1. นายธรรณโรจน์   ศรีจันทร์
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  เชียงแรง
2. นายณัฐพล  คำมา
3. นายวรกานต์  กราบทูล
 
1. นายญวน  ศรีชัยคำ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  การเกณขาย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 27 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ใจซื่อ
2. เด็กชายณัฐชัย  เทียมใจ
3. เด็กชายพงษ์เพชร  แย้มวงษ์
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นายหาญ  นันกาวงค์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายทนุธรรม  ดอกคำ
2. นายนคเรศ  สมโรย
3. นายศักดิ์พิพัฒน์  จันทร์ธิมา
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นายหาญ  นันกาวงค์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายธรรมนูญ  บุญต่อ
2. นายธวัชชัย  ใจเย็น
3. นายปฏิพล  สุริยะวงค์
4. นายสุทธินันท์  กันชัย
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นายหาญ  นันกาวงค์
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. เด็กชายนันทพงษ์   วงศ์พนาไพศาล
2. เด็กชายพัฒนา  แซ่เล่า
3. เด็กชายอธิวัฒน์  แซ่เติ๋น
 
1. นายณัฐดนัย  คำคง
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายชัยเจริญ  มุกดาสวรรค์
2. นายปัญญา  แซ่ว่าง
3. นายวิชัย  ชาญชัยพิทักษ์สิน
 
1. นายจรัล  ฟังเร็ว
2. นายนันท์  ก้อคำ
 
129 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวิทย์  คำยั่งยืน
 
1. นายเกียรติชัย  ธรรมโชติ
 
130 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 86.8 ทอง 13 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายทินกร  แก้วสุ
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ
 
131 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  วงศ์อารัญ
 
1. นายโชติ  ขันทะบุตร
 
132 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพญาลอวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  สักลอ
 
1. นางสาวศศิกานต์  ขันทะวงศ์
 
133 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87.6 ทอง 15 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กหญิงอังคณา  ศรีเทพ
 
1. นางสกุณา  ศรีจันทร์
 
134 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายอนุชิต  อภัยสุวรรณ
 
1. นางเดือนเพ็ญ  อนุตรพงษ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปวเรศ  ยะเสน
 
1. นางสาวอรชร  ไชยมงคล
 
136 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางสาวชลันดา   ทารินทร์
 
1. นางวิไลรัศมี  แสนอุดม
 
137 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71.6 เงิน 16 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  นามจักร
 
1. นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว
 
138 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 84.5 ทอง 20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายนราวิชญ์  ใจซื่อ
2. เด็กหญิงนริสรา  หอมนาน
3. เด็กหญิงวริสรา  วรโพธิ์
4. เด็กชายศราวุธ  อลาอิ
5. เด็กหญิงอธิชา  สองสีใส
 
1. นางจรัญญา  บัวดี
2. นางอชิรญาณ์   ปิงสุแสน
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวนัทริกา  ขันลื้อ
3. นางสาวปรินันท์  ปันแปง
4. นางสาวหยาดนภา  จันธิมา
5. นายเกริกเกียรติ  ปัญญาหล้า
 
1. นายนิพันธ์  จันทร์กิเสน
2. นางปฏิธาน  ตันบูรณา
 
140 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 33 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัตยา  กันทะเนตร
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  แก้วนันท์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง 12 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายพงศ์ภัค  เกษตรกรอุดม
 
1. MissTang  Yun Jia
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 20 โรงเรียนจุนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  วงศ์ไชย
 
1. นางภารดี  แสงคำ
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79 เงิน 19 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายกันต์กวี  เมืองก้อน
2. เด็กชายกิตติชัย  แสงแก้ว
3. เด็กชายณัฐศักดิ์  มูลศรี
4. เด็กชายทศวรรษ  กล้าหาญ
5. เด็กชายธนากร  คำลือ
6. เด็กชายปิยะกรณ์  คนต่ำ
7. เด็กชายพีรพงศ์  ประสงค์
8. เด็กชายวรพล  กองมา
 
1. นายฉัตรชัย  กองแก้ว
2. นางสาวสกาวรัตน์  ศรีธิ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 22 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายจตุพงษ์  มังคลาด
2. นางสาวจิราธิวัฒน์  ใจนาน
3. นายจีรวัฒน์  หอมนาน
4. นางสาวจีีรนันท์  ไว้ยศ
5. นายณัฐพล  ปัญญากอง
6. นายอานนท์  เมืองแก้ว
7. นายอิศรา  ก้อนแก้ว
8. นางสาวเบญจวรรณ  บัวตูม
9. นางสาวเยาวลักษณ์  แก่นสุข
10. นายเสฎฐวุฒิ  คำประเสริฐ
 
1. นางปาริชาติ  ราษี
2. นายรัฐศาสตร์  หน้างาม
3. นางศนิสา  ศรีสว่าง
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวกนกกาญจน์  วงค์ใหญ่
2. นางสาวจิณห์นิภา  เปลี่ยนสมัย
3. นายณพปฎล  พันเลิศพาณิชย์
4. นายศรัณย์ภัทร  ซื่อสัตย์
5. นายอดุลวิทย์  ทัศนิยม
 
1. นางรำพึง  ศรชัย
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 75.8 เงิน 7 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  หอมนาน
2. นางสาวทานิวรรณ  ก๋าคำ
3. นายพัฒนศักดิ์  กลางหมู่
4. นางสาวรัชนีย์  จิวิริยะวัฒน์
5. นายรัฐสภา  อินธิมา
 
1. นางนรรท์ทวรรณ  ยอดสาร
2. นางวัชราภรณ์  โยธาดี
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  วังบง
2. นายธวัชชัย  เตจ๊ะสิงห์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  รัตนวงค์
 
1. นางนงนุช  วันทิตย์
2. นายมรุต  ชลฤทธิ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 28 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. นางสาวชยาภรณ์  คุมใจ
2. นางสาวนฤมล  สบบง
3. นางสาววิภาวรรณ  วงศ์ใหญ่
 
1. นางกัญญารัตน์  หัวนา
2. นางสาวประภาวดี  ใจมิภักดิ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิโรจน์  สืบแสน
2. เด็กชายอนุชา  หมั่นการ
 
1. นายสมเดช  รัชตาจ้าย
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นายชัยมงคล  ฉัตรเชิดตระกูล
 
1. นางสาวสุทธิจันทร์  อัมพุประภา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 1. เด็กชายนนทีย์  พึ่งพวก
2. เด็กหญิงพิจิตรา  อัศราช
 
1. นางสายสุดา  สร้อยสวิง
2. นางสาวอรนุช  สบบง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 14.29 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. นายกิตติภณ  เหมืองหม้อ
 
1. นางประภากร  ชาวเมือง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายศราวุธ  ประชุมพร
2. เด็กชายอมันตุ์  กันทาดง
 
1. นางสาวลีลา  จำมะเทวี
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีศิริสิทธิกุล
 
1. นางสวลี  กันทาดง
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 24 โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  วงศ์กันทิยะ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ดีรักษา
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 35.09 เข้าร่วม 41 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายวุฒินันท์  อุ่นรินทร์
 
1. นายณัฐพล  จันทร์แว่น
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 1. นายอาทิตย์  ใหม่เจริญ
 
1. นางดาณี  ไชยทิพย์
 
158 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นางอภิณภรณ์ ปิงเมือง  โปร่งสุยา
 
 
159 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพิษณุ   รัตนไพศาลกิจ
 
 
160 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นายพันธนัน  ตาจันทร์อินทร์
 
 
161 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นางเพลินพิศ    ทรงจำ
 
 
162 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งทิวา  กองสอน
 
 
163 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 1. นางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์
 
 
164 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายทรงพล  ทรงจำ
 
 
165 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ลูกจ้างยอดเยี่ยม สถานศึกษา - - - โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. นายพล  วงศ์ใหญ่