สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุชนิยม
 
1. นางเกศรินทร์  อิวกาศ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 42 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นางสาวกษมา  คำภิโล
 
1. นางศิริวรรณ  ณ น่าน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 77 เงิน 31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงสกาวใจ  นวลบุญมา
 
1. นางสาวสาริณี  จำรัส
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72 เงิน 35 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวอรุณี  ฟองฟู
 
1. นางเครือวัลย์  กลมไล
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 13 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  วงค์ไชย
 
1. นางเรือนคำ  คำโมนะ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 23 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  พันธ์ปัญญา
 
1. นางสาวสุจินต์  สองคำชุม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพร้อมพร  สมฤทธิ์
 
1. นางนพวรรณ  มณี
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 29 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวกุหลาบทิพย์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวลักษณาพร  ปัญญาวงค์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงผกาวัลย์    ไพฑูรย์
2. เด็กหญิงเหมสุดา  ธุระเสร็จ
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  มั่งคั่ง
2. นางปรานอม  คำปา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 24 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายประทีป  วังจิตต์
2. นายเทพพิทักษ์  ไชยเลิศ
 
1. นางสาวปทมาภรณ์  อัมพุธ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงรินรดา  คงพิบูลย์กิจ
 
1. นางจรัสศรี  สุวรรณลพ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวภรภัทร  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางศศิธร  ภักดิ์สันติพงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทร์ตุ้ย
2. เด็กหญิงรวิพร  จรรยา
3. เด็กหญิงศุภนิดา  วิจารณ์ปรีชา
 
1. นางนงลักษณ์  พรหมสิทธิ์
2. นางปรานอม  ทศรฐ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 16 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายทักษิณ  พรวัฒนเวทย์
2. นายภาณุเดช  นามมา
3. นายสถาพร  เพ็ชเขียว
 
1. นายธงชัย  นิติวรรัตน์
2. ดร.วัชรภรณ์  ช่อลำเจียก
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 11 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ชัยทอง
2. เด็กหญิงนิจฉรา  ภิญโญ
 
1. นายสำเริง  ปัญญาใจ
2. นายสุธิวัตร  วงศ์ใหญ่
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 47.67 เข้าร่วม 25 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวนัฐการณ์  สีจ๊ะ
2. นางสาวอัสมา  อุส่าห์การ
 
1. นางตุลาพร  แสนธิ
2. นายอุดม  วงศ์ศรีดา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริฐน์  บุญชัยแสน
 
1. นางวิจิตรา  ทาทอง
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายวัชรพล  ชมชื่น
 
1. นายสายัณห์  ชูประเสริฐ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้วมา
2. นายมงคลชัย  ข่ายสุวรรณ
3. เด็กหญิงมัลริษา   เก่งการ
 
1. นางจีรพา  กันทา
2. นางยอดกุศล  ศรีทัน
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชญานุข  ประเสริฐธิติพงษ์
2. นางสาวศิวาพร  จันทนประยูร
3. นายโอฬาร  วงค์คม
 
1. นางสาวจิรัชยา  วงศ์ราษฎร์
2. นางสุมิตรา  จันแย้
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาว รุจิรา  บุญพามา
2. นางสาวกุลธิดา  ยศกล้า
3. นายอภิวัฒน์  ปัญญา
 
1. นางขวัญฤทัย  เที่ยงจันทราทิพย์
2. นางสาวนิตยา  อุดทาคำ
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจักรพล  สมศรี
2. นายสุรกิตต์  กันวะนา
3. นายสุรชัย  เผ่าเต็ม
 
1. นางสาวจินตนา  กาวี
2. นางสาวทิพวรรณ  เมืองมูล
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพอฤทัย  เมืองมา
2. เด็กหญิงสิชานาถ  หน่อแก้ว
3. เด็กหญิงอนงค์นาถ  มีเงิน
 
1. นางปริยากร  วงศ์ชัย
2. นายยิ่งศักดิ์  กระจ่างแจ้ง
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายจิระพงษ์  อุตตะมาลัง
2. นายธวัชชัย  ใจกันทา
3. นายอนุวัช  ใจยะบาล
 
1. นายสิรินาวิน  กาละจิตร
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรหมพฤกษ์
2. เด็กหญิงพริมา  ใจปันธิ
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  เทียมแก้ว
 
1. นางดารารัตน์  ทิพวรรณทรัพย์
2. นางสาวอาภัทธา  บุญยัง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายปิยภัทธ์  อิ่นติ๊บ
2. นางสาวเฌอมาลย์  สุยะราช
3. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์ซางเพ็ญ
 
1. นางนงคราญ  ยะตา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  บุญคุ้ม
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงษ์  ชัยชนะ
2. เด็กชายอชิตพล  อินต๊ะวิชา
 
1. นายฉัตรชัย  ยะมา
2. นายวิศิษฏ์  ราชเนตร
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายนรินทร์ศักดิ์  กุลนิวาต
2. นายพรภวิษย์  ราชเนตร์
 
1. นางมัลลิกา  คำชุ่ม
2. นางสิริกัญญา  ยะมา
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.32 เงิน 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายสรศักดิ์  เมืองเขียว
2. นายไตรรงค์  เข็มแอ็ด
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 47.84 เข้าร่วม 24 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนราธิต  สีทา
2. เด็กชายภูวรินทร์  บุญมา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   อินต๊ะ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายธนกร  สอนวงษา
2. นายรัชชานนท์  จำปา
3. นายวงศธร  เสียงใส
 
1. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายวรเมธ  เข็มพิลา
2. นายวโรดม  คานดะ
3. นายสธน  สมฤทธิ์
 
1. นายธวัชชัย  เป็นพนัสสัก
2. นายสุริยัน  ไทยโคกสี
 
33 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายพงษ์พิทักษ์  นาขยัน
2. นายลัภพงศ์  ซาวทองคำ
3. นายวรวุฒิ  ใจยะสาร
 
1. นายกิติพงษ์  เพชรประดับ
 
34 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ฟองคำ
2. นายทศพล  ขันตี
3. นายโยธากรณ์  เพ็งพลา
 
1. นายพิทักษ์  สบบง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   สุริยะ
2. เด็กหญิงฐิตาภา  พุทธิมา
3. เด็กหญิงพิชญา  พรหมสกุล
4. เด็กหญิงลลิตตา  ชินกากิ
5. เด็กหญิงโชติกา  สุปรียาพร
 
1. นายจักรกฤษณ์  เผือคำ
2. นายศิวณัฐ  ก๋าใจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน 26 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  สายวงค์ใจ
2. นางสาวกมลวรรณ  ก๋าอินตา
3. นางสาวณิชากร  ก๋าจุ๋ม
4. นางสาวธัญญลักษณ์  บัวเทศ
5. นางสาวสุธิดา  วันเที่ยง
 
1. นางนวลปราง  ก๋าใจ
2. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72.8 เงิน 40 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏณิชา  เหล็กกล้า
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ผักเขียว
3. เด็กหญิงฝนทิพย์  ประสาท
4. เด็กหญิงพิชญาพร  ข่ายสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุธาสิน  อินปินตา
 
1. นางสาวณภาภรณ์  พนมฤทธิ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายทศพงษ์   ปัญญาโชติ
2. นายนรินทร์   ใจบุญ
3. นางสาวปติญญา  มหาวรรณศรี
4. นางสาววรรณิภา  จันทอน
5. นายศุภชัย  จันสุวรรณ์
 
1. นางสาวกันติศา  โภคากรณ์
2. นางเอมอร   กาศสกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.84 ทอง 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวณิชกานต์  ปัญจขันธ์
2. เด็กชายธนวรรต  สมฤทธิ์
3. นางสาวนิราวดี  อุดแก้ว
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สะริปาเด
5. นายเกริกเกียรติ  สุขรวย
 
1. นางสาวจันทร์ฟอง  ก้อนคำ
2. นายวรากร  ปัญญาคำ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.2 เงิน 24 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายกฤษณะพงษ์  ปัญโญ
2. นางสาวกิติภรณ์  เมืองชื่น
3. นางสาวณัฐกานต์  เผ่ากันทะ
4. นายณัฐพงษ์  เผ่ากันทะ
5. นายณัฐพล  ไชยวุฒิ
6. นางสาวทัศนีย์  วิไลย
7. นางสาวบุญประกาย  การเร็ว
8. นางสาวพรพิมล  สายสุวรรณ
9. เด็กชายพัฒนากร  อินต๊ะสืบ
10. นายพิษณุวัฒน์  สมศรี
11. นายยุทธศาสตร์  ฟูแสง
12. นายรัชตะ  มิ่งขวัญ
13. นายวีรยุทธ  ปราณี
14. นางสาวศศิวิมล  วิยานันท์
15. นายศักรินทร์  อุ่นเปีย
16. นางสาวศิริลักษณ์  เผ่าต๊ะใจ
17. นางสาวสาริกา  วิชา
18. นางสาวอภิสรา  เผ่าต๊ะใจ
19. นางสาวอังคณา  ทะลิ
20. นายเจษฎา  ชาวน่าน
 
1. นางทัศนีย์  ชุ่มลือ
2. นายเสกสัน  ไชยวุฒิ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.4 ทอง 13 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวชรินรัตน์  ไชยเมือง
2. นายชวินธร  ตุ้ยคำ
3. นายณัฐพล  เลาสัตย์
4. นายธณพล  ยงเขตการณ์
5. นายธนกฤต  สมควร
6. นางสาวนริศษา  ศรีทา
7. นางสาวนิรุชา  นาวา
8. นายพิรชัช  จรรยา
9. นายภานุพงศ์  บุญวงค์
10. นายมงคล  วงค์สืบ
11. นางสาวรุ่งอรุณ  วาเพ็ชร
12. นางสาววรางคณา  วัฒนศักดิ์
13. นายวุฒิชัย  เตชะปัญญา
14. เด็กหญิงศิรินยา  นิสัยตรง
15. นางสาวศิริพร  ศักดิ์สูง
16. นางสาวศุภลักษณ์  ใจการ
17. นายอภิณัฐ  สะเภาคำ
18. นายอานนท์  ใจบุญ
19. เด็กชายเกษม  ปัญญาชื่น
20. นายเหมราช  กันตรี
 
1. นางบัณฑิดา  เมืองวงค์
2. นายพิทักษ์พงษ์  เต็มใจ
3. นายยุทธภูมิ  จำรัส
4. นายสุดเฉลิม  อ่อนเปี่ยม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาอร  โตสุวรรณ์
 
1. นางมาริษา  สิงห์กา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวอารียา  อาแว
 
1. นางศศิธร  อินต๊ะปัญญา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.25 เงิน 28 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  กิจจา
2. เด็กชายธนธรณ์  แก้ววรรณรัตน์
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  คำผา
2. นางสาวสาริณี  มิ่งขวัญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 79.75 เงิน 12 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายคุณภัทร  ลีลาพิพัฒน์
2. นางสาวมัณฑนา  ดวงมล
 
1. นางมาลี  หวังสันติธรรม
2. นางเพียรผจง  บัณฑิตสมบูรณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวชยานันท์  ศีติสาร
2. นางสาวชาตญา  อินชัยเทพ
3. นางสาวปรียาวัลย์  ภูญชา
4. นางสาวพิมลณัฐ  พัฒน์ชู
5. นางสาววรรณรัตน์  ดวงแก้ว
6. นางสาวศิริพร  จีเอ้ย
7. นางสาวสรัญญา   วงศ์ไชย
8. นางสาวอาภา  แสงศรีจันทร์
9. นางสาวเอดิกะ  คงสถาน
10. นางสาวไอลดา  หว่อง
 
1. นางดารุณี  ใหม่ตาจักร์
2. นางสาวปิโยรส  ใจเอื้อ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   คูสกุล
2. เด็กหญิงชลิตา  อรุณศักดิ์
3. เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีบูญชู
4. เด็กชายณฐภัส  ทวีเชื้อ
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  หนิมพานิช
6. เด็กหญิงประภัสสร  ซองดี
7. เด็กชายพงศกร  สอนแก้ว
8. นางสาวพอฤทัย   เมืองมา
9. เด็กหญิงสิชานาถ  หน่อแก้ว
10. เด็กหญิงสุภมาศ  บัวเทศ
11. เด็กหญิงอนงค์นาถ  มีเงิน
12. เด็กชายอนันตชัย  นันต๊ะ
13. เด็กชายอรุณวัชช์   งานหมั่น
14. เด็กหญิงเกศินี  ข่ายสุวรรณ
15. เด็กหญิงโอบขวัญ  เอื้อหยิ่งศักดิ์
 
1. นายสิรวงษ์  วงศ์ไชย
2. นางสุรางค์  พรศิวะกุล
3. นายเจษฎา  มหาวงค์วรรณ์
4. นางแสงเพชร  ศรีสว่าง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.72 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงศิริกานดา  แสงเพชร
2. เด็กหญิงสุธาณีย์  ชื่นมุนีย์วงศ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  ทาเฟื้อง
 
1. นางชนิสรา  หลวงภา
2. นายอุทัย  นวลคำ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.78 เงิน 25 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  สร้อยเงิน
2. นางสาวดรุณี  มะลิวัลย์
3. นางสาวปวีณา  วิศรีใจ
 
1. นายประกอบ  จันทร์ทัน
2. นางระพีพรรณ  ฉิมอุปละ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  หมั่นงาน
2. เด็กชายฤทธิชัย  หงษ์หิน
 
1. นายนพรัตน์  เสมอเชื้อ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายนพรัตน์  บ่อเงิน
2. นางสาวอภิญญา  งานดี
 
1. นายพยุง  ผัดวงศ์
2. นายพร้อมเพรียง  พูนผล
 
52 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 38 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นิธิธกรจารุวัชร์
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ทานัง
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
53 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  เครือบุญ
2. นางสาวณัฐพร  จันทร์ฝาย
3. นายสุวิทย์  นวนสาย
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
2. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
54 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 37 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวิภา  วงค์กันทะ
 
1. นายอุดม  ไชยวุฒิ
 
55 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นางสาวดาเรศ  สมศรี
 
1. นางสาวอรนุช  ลออพันธ์สกุล
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร  วรประสิทธิ์กุล
 
1. นางอุบลวดี  พรหมสิงห์
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  กันทะพร
 
1. นายอุดม  จินดาวงศ์
 
58 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายเสถียรพงษ์  วงค์ไชย
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
59 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวศิวาพร  ใจหล้า
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
 
60 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กหญิงมาลินี  เหวยยื่อ
2. เด็กหญิงสุพัตรา  เชอะมือ
 
1. นางประไพศรี  หงษ์หิน
 
61 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  ฟองจำ
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
 
62 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพรมนัส  จุมปา
 
1. นายวรรณะ  โพธิ์ชะอุ่ม
 
63 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กชายธนกฤต  อุไชยา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  พึ่งพุทธ
3. เด็กชายปรเมศ  ฟองจำ
 
1. นายเทศนิต  เจริญปัญญาเนตร
 
64 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายธนพงษ์  หมอเก่ง
2. นายธวัชชัย  เส้งส่ง
3. นายบรรฤชัย  โสมนัส
 
1. นางมยุรี  เชื้อหมอ
2. นางวาสนา  สินพยัคฆ์
 
65 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก   รุ่งระวี
2. เด็กหญิงกมลชนก   ใจหล้า
3. นางสาวนงนภัส    คะมณีวรรณ
4. นางสาวพรรษกาญจน์   จำรัส
5. นายรัชนนท์  กมลเพชร
6. นายฤทธิชัย  เผ่าป้อ
7. นางสาววรินทนันท์  วันชูพริ้ง
8. นางสาวสุดารัตน์   พันธ์วงศ์
9. นายอภิสิทธิ์   เครือแสนธิ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
66 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจหล้า
2. นางสาวกมลรัตน์   รำไพ
3. นางสาวกมลลักษณ์    แสนหมุด
4. นางสาวณัฐภาวี   ชัยพุฒิกร
5. นายรัชนนท์  กมลเพชร
6. นายฤทธิชัย   เผ่าป้อ
7. นางสาววธูสิริ    กันธิวงค์
8. นายศุภกร   ดอนทิพย์ธรรม
9. นางสาวสุดารัตน์   พันธ์วงศ์
10. นางสาวสุนิสา   สมศักดิ์
11. นางสาวสุพัตรา    พันธ์วงศ์
12. นางสาวสุภาวดี    เตจา
13. เด็กหญิงสไบแพร  ดอนปัน
14. นางสาวอนุสรา   กีตา
15. นายอภิสิทธิ์  เครือแสนธิ
 
1. นายสิทธิโชค  หากิจ
2. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
67 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง 26 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาว ปรียาฉัตร   วงศ์ประพันธ์
2. นางสาว มานิดา   รำไพ
3. เด็กชายจิตตภัค   ไชยลังกา
4. นายจิรายุ   รินชุม
5. นางสาวณัฐมน  สะเภาคำ
6. นายณัฐวุฒิ   สุขเจริญ
7. นายทวีสันติ์   เชื้อสะอาด
8. นายธนกร  ธนะสังข์
9. นายธนกฤต  มีเจริญ
10. นายธนันชนัย    ทองรัตน์
11. นางสาวธัญญานนท์  ธิราวัฒน์
12. นางสาวนันท์นภัส  วารีกุล
13. นางสาวนิศานาถ  สิทธิ
14. นางสาวปรมาภรณ์   นามวงศ์
15. เด็กหญิงพรพรหม  งานดี
16. นายพร้อมทรัพย์   สุวรรณโน
17. นางสาวพิชามญชุ์  อินต๊ะสาร
18. นายพิธพล  ธุระสิทธิ์
19. เด็กชายภคนันท์  พรมตุ้ม
20. นายภานุวิทย์    ถูกนึก
21. นางสาวรุจิรา    ละม้าย
22. นางสาวลักษณพร   มูลมาก
23. นางสาววนัสนันท์   แสงศรีจันทร์
24. นางสาววรวีร์  อินจันทร์
25. นางสาววิปัสสนา  สิทธิเดช
26. นายศุภกร   โคบายาชิ
27. นางสาวศุภกานต์  ฟองจำ
28. นายศุภณัฐ   ริมจันทร์
29. เด็กชายสิริภาส  กันธิวงค์
30. นางสาวสุนิตา   งานดี
31. นางสาวสุพิตรา   ห้อธิวงศ์
32. นางสาวสุรีย์นิภา   บุญโชติ
33. นางสาวอณุภา  ไชยเนตรเกษม
34. นายอนุศิษฏ์   นาแพร่
35. นายอภิสิทธิ์  เครือแสนธิ
36. นางสาวอาทิตยา  เสมอเชื้อ
37. นางสาวอารยา    อักษร
38. นางสาวอารียา   คูชลธารา
 
1. นายคณิต  ถูกดี
2. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
3. นายสิทธิโชค  หากิจ
4. นายสิรวงษ์  วงศ์ไชย
5. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 13 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  จันสม
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง 6 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายศุภกฤต  โนศรี
 
1. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 40 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัสสร  โคตรักษา
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวธัญชนก  พาทีทีน
 
1. นายเอกชัย  นามหน่อ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. นายจีรโรจน์  แก้วใจกล้า
 
1. นายวรา  ยอดเมือง
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.58 ทอง 13 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายอนุรักษ์  อินทร์เมือง
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. นางสาวอรวรรณยา  สะพานพุทธ
 
1. นายวรา  ยอดเมือง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 25 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวพิชามญชุ์  อินต๊ะสาร
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายกิจการ  ปัญญาฟู
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 33 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชูศักดิ์  ธงสัตย์
 
1. นายเปรมฤทธิ์  อินแต่ง
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 27 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. นายรณฤทธิ์  ศิริสุวรรณรัตน์
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิกา  เกียะเซ้น
 
1. นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวกรองกาญจ์  เกียรติมหาชัย
 
1. นายชินวัชร์  ปินตา
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอารยา  วงค์กาศ
 
1. นายศิวัช  สวัสดี
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 41 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวอชิรญาณ์  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายอิทธิกร  มาฟู
 
83 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลรีย์  ขันคำ
2. เด็กหญิงกรกนก  สระสม
3. เด็กหญิงกวิสรา  กล้าหาญ
4. เด็กชายคนาธิป  จันทร์ทิพย์
5. เด็กหญิงจีระธิดา  ธรรทชัยกุล
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือมา
7. เด็กชายฉัตริน  แสนศรี
8. เด็กหญิงญาณิศา  ชัยศิริ
9. เด็กหญิงฐิตามร  ชัยกุหลาบ
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปิยพันธุ์เศรณี
11. เด็กชายตะวัน  ประวงค์เทพ
12. เด็กหญิงธัญญาพร  อัศวนนท์
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  อยู่สบาย
14. เด็กหญิงนนทกานต์  ฟักแก้ว
15. เด็กชายนพคุน  นุขันธ์
16. เด็กหญิงประกายดาว  เทพวงศ์
17. เด็กหญิงปราณตะวัน  หาญสุข
18. เด็กหญิงปวีณ์นุช  บุญก่อน
19. เด็กหญิงพรรลดา  วงศ์ไขยา
20. เด็กหญิงพีรยา  สุภากาวี
21. เด็กหญิงภัทรกัณย์  ภิญโญ
22. เด็กหญิงภิรดา  สสิทธิชัย
23. เด็กหญิงมาริกา  อินต๊ะวิชา
24. เด็กหญิงรสริน  จินดาพานิช
25. เด็กหญิงรัชฎาพร  บุญวงศ์
26. เด็กหญิงลลิตรภัทร  เชี่ยวชาญ
27. เด็กหญิงลักษมี  อินต๊ะเสนา
28. เด็กหญิงวรินรำไพ  เทพทองคำ
29. เด็กหญิงวริศรา  วงศ์วรรณ์
30. เด็กหญิงวันวิสา  บัวชุม
31. เด็กหญิงศศิภา  สมเพรช
32. เด็กหญิงศาตพร  วันเพ็ญ
33. เด็กหญิงศิริรัตน์  ธรรมยศ
34. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์ถนอม
35. เด็กหญิงสุประภา  อุตตะรี
36. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์ถนอม
37. เด็กหญิงสุภาริน  ดุษฏีวิจัย
38. เด็กหญิงหทัยรัตร์  เมืองอินทร์
39. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วงศ์โน
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร   โพธิแก้ว
 
84 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  สมวัน
2. นางสาวกรวลัย  สพานแก้ว
3. นายจารุเกียรติ  นิติกุลวรรักษ์
4. นายณัฐพนธ์  พิมสาร
5. นางสาวนฤวรรณ  รุ่งศุภตานนท์
6. นายปณชัยพงศ์  กุนศิล
7. นางสาวประณยา  บุญสุข
8. นายพงศ์พนัส  เพิ่มการ
9. นางสาวพรโอบอุ้ม  วงศ์วิลาศ
10. นางสาวรุ่งฤดี  เชี่ยวชาญ
11. นางสาววรรณพร  เป็งรักษา
12. นายสหัสชัย  ไชยวงค์
13. นางสาวสุปรียา  เจริญจักร
14. นายสุภวัฒน์  วงศ์ษา
15. นางสาวอาทิตา  โชติ์สวัสดิ์
16. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทองสิงห์
 
1. นายกวี  บุญกว้าง
2. นายพงศธร  โพธิแก้ว
 
85 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.64 เงิน 33 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  ประดิษฐ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เดชบุญ
3. เด็กหญิงณพัฐอร  กิติวีรพงศ์
4. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สายปิง
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยมงคล
6. เด็กหญิงนริศา  งามหน้า
7. เด็กชายพรรธรกรณ์  เดชาสินธิ์เจริญ
8. เด็กชายยุทธกร  วชิรเดชา
9. เด็กชายวิทวัช  ยะตา
10. เด็กชายวิทวัส  สมวรรณ
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
2. นายพศิน  สาดสาร
3. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
86 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.99 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐพร  จำเรือน
2. นางสาวณิฐิกานต์  ดวงเนตร
3. นายธัญพิสิษฐ์  คชประเสริฐ
4. นายบริพัตร  หงษ์ทอง
5. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
6. นางสาวปิยะฉัตร  เขื่อนขันต์
7. นายยุรนันท์  กุมารแก้ว
8. นายสรณ์สิริ  พร้อมสุข
9. นางสาวอินทิรา  แสนยากุล
10. นายเกียรติภูมิ  อดุลย์ผดุงศักดิ์
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
2. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
87 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชยา  สุขอินต๊ะ
2. เด็กหญิงชลธาร  จำรัส
3. เด็กหญิงนรมน  ณ ลำปาง
4. เด็กหญิงปิ่นมณี  วีเกษ
5. เด็กหญิงพรพธู  ใหม่วงศ์
6. เด็กหญิงสุรัชดา  ปัญญาวงศ์
 
1. นายพศิน  สาดสาร
2. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
88 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  อุดทอง
2. นางสาวปวีณา  แสงมะโน
3. นางสาวปิยะฉัตร  เขื่อนขันต์
4. นางสาวสุวนันท์  ภาชนะ
5. นางสาวอัญชนา  โพรงขุนทด
6. นางสาวอินทิรา  แสนยากุล
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
2. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
89 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 31 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตั้งตระกูล
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงญาณินท์  พันธสีมา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์หิน
5. เด็กหญิงนิธิประภา  อินเต็ง
6. เด็กหญิงปริญาณี  โภชน์เจริญ
7. เด็กหญิงพิมพ์ธารา  ชัยวุฒิ
8. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญเก่ง
9. เด็กหญิงวีนัส  พากเพียร
10. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
2. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
90 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  วงค์ปัญญา
2. นางสาวธิดารัตน์  เครือน้อย
3. นางสาวนริศษา  ศรีทา
4. นางสาวนิรุชา  นาวา
5. นางสาวมธุรดา  ก๋อนมูล
6. นางสาววรัญญา  พยัคฆันตร์
 
1. นางสาวพรนิภา  คุณา
2. นายวิทยาวุฒิ  ไชยสุ
 
91 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตั้งตระกูล
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยวงศ์
3. เด็กหญิงญาณินท์  พันธสีมา
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หงษ์หิน
5. เด็กหญิงนิธิประภา  อินเต็ง
6. เด็กหญิงปริญาณี  โภชน์เจริญ
7. เด็กหญิงพิมพ์ธารา  ชัยวุฒิ
8. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญเก่ง
9. เด็กหญิงวีนัส  พากเพียร
10. เด็กหญิงสุภาพักตร์  เย็นจิต
 
1. นางสาวทิวาวรรณ  ฟองจางวาง
2. นางสาวฟ้าลดา  แสงโชติ
 
92 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 17 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐินี  ปงไชยา
2. นางสาวณัฐมล  บุญรัตน์
3. นางสาวทัศวรรณ  นันท์แก้ว
4. นางสาวธารทิพย์  วงค์ไชย
5. นางสาวนพมาศ  คำลือ
6. นางสาวลออรัตน์  เดชบุญ
7. นางสาวอติพร  ขาวละออ
8. นางสาวเกศินี  อินทนนท์
 
1. นางสุบรรญา  ทาเขียว
2. นางเกศิรินทร์  รัตนรักษ์มงคล
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 79.8 เงิน 38 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ใจปรีชาวัฒนากุล
2. เด็กชายวัฒนพงษ์  พรมชัย
3. เด็กชายอนุชา  แซ่จ๋าว
 
1. นายปรีชา  ศรีชัยบุญสูง
2. นางวิลาวัลย์  ศรีชัยบุญสูง
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายคมสันต์  ชัยก๋า
2. นายชาญรบ  ติ๊บเต็ม
3. นายพลวัฒน์  แลกันทะ
 
1. นายปรีชา  ศรีชัยบุญสูง
2. นางวิลาวัลย์  ศรีชัยบุญสูง
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยวงค์
2. เด็กชายธนะธร  ยารังศรี
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปันวร
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นายอิทธิพล  อินดำรงค์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 36 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายจีระศักดิ์  เวียงลอ
2. นางสาวพัชนีย์  สมศรี
3. นายสุวัจชัย  นันตา
 
1. นางมลธิลา  สุริยะไชย
2. นางสาววราภรณ์  ปรัชญาประเสริฐ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 33 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวกัลยา  สมยศ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  วาปีโย
3. นางสาวณัฐชนก  สพานแก้ว
4. นางสาวนฤมล  วันดีกัน
5. นางสาวสุทธินี  อินแถลง
6. นางสาวอรนิตย์  ธรรมเสนา
 
1. พระใบฎีกา  ทศพล
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญเกิด
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เบ็ญชา
3. เด็กหญิงธรณ์ธันย์  พันธุปาล
4. เด็กหญิงศิรินญา  สมประสงค์
5. เด็กหญิงเจนจิรา  ถึงคำ
6. เด็กหญิงเอวิกา  จันทร์มูล
 
1. นางนัยนา  ประวงศ์เทพ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 40 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงนวียา   จักไม้
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วเด็จ
3. เด็กหญิงอารียา  อ้อยหวาน
 
1. นายลักษ์พงษ์  ปิงเมือง
2. นางวิไล  วัฒนาพร
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 71.23 เงิน 37 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. นางสาวชัญญานุช  ยอดมาลัย
2. นางสาวศิริวิภา  กันของ
3. นางสาวสุพัตรา  จันทร์ฟองงาม
 
1. นายบัณฑิต   ไชยเมือง
2. นางวิไล  วัฒนาพร
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิพร  หอมนาน
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  คำบุญเรือง
3. เด็กชายเอกชัย  ไทยยันโต
 
1. นายมนตรี  รอตเสวก
2. นางวิไลวรรณ  รอตเสวก
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83 ทอง 32 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายก้องภพ  ปัญญาวงศ์
2. นายยอดชาย  แซ่เหยน
3. นางสาวสุภาวินี  อัมวาทย์
 
1. นายปิติ  โกฏยา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.2 เงิน 35 โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์ 1. เด็กหญิงนวียา  จักไม้
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  หมั่นงาน
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วเด็จ
 
1. นางวิไล  วัฒนาพร
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐิดา   เรียบร้อย
2. เด็กหญิงดารารัตน์  เบาใจ
3. เด็กหญิงเมทินี  เสมอเชื้อ
 
1. นางสาวพัชรา  จันทร์ทิพย์
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวปิยพร  หาลือ
2. เด็กหญิงรัชนก  ฐานทนิต
3. นางสาวสาวิตรี  จินตธรรม
 
1. นางนารี  มาคะสิระ
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 35 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ไชยวงศ์
2. นางสาวฉัฐนันท์  เหลี่ยมศิริเจริญ
3. นางสาวภริตา  เจิมเฉลิม
 
1. นางนารี  มาคะสิระ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงกชกร  ประสานวงศ์
2. เด็กชายจิรัฎฐ์  คำดี
3. เด็กหญิงภูริชญา  ตันติเกียรติ
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยมงคล
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฑริกา  สุขตัว
2. นางสาววิมลสิริ  มหาวงศ์
3. นางสาวอรอนงค์  การเร็ว
 
1. นางนารี  มาคะสิระ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายสุกัลย์  โคงาม
2. เด็กหญิงอังคนางค์  หวานใจ
 
1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ยะมา
2. เด็กชายนิธิพัทธ์  คงสุวรรณ
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
2. นางสาวศศิร์อร  ศักดิ์กิตติพงศา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 13 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  เมืองวงศ์
2. เด็กชายมัฆวาน  คำมี
 
1. นายยศ  กันทายวง
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐพล  จันทรวงศ์
2. นายวรพงศ์  จินดาพานิช
 
1. นายยศ  กันทายวง
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แววงาม
2. เด็กหญิงวธูสิริ  ทิพวรรณทรัพย์
 
1. นางจิรปรียา  ชัยทะ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 30 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  ทาระจีน
2. เด็กชายอนุชา  ราชเนตร์
 
1. นายนาวิน  กาวี
2. นายวรปรัชญ์  หลวงโย
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 30 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  ถาใจ
2. เด็กชายศรศิลป์  สุริยะชัย
 
1. นางสาวจิรสุดา  จุ๋มปี๋
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73.5 เงิน 21 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณัฐชนน  จินดาปลูก
2. นางสาวพัชรี  อิสาน
 
1. นางราตรี  คำปัน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 51.2 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายณภัฐสนันท์  ชัยชิตาทร
2. นายภวัต  ชุมนุมพร
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพัฒน์  อัมพุธ
2. เด็กชายปวรปรัชญ์  จันทร์สุภาเสน
3. เด็กชายภูมิรพี  ภัทรภูตานนท์
 
1. นางธัญวรัตน์  ภัทรภูตานนท์
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพชร  เอื้อพิทักษ์สกุล
2. นางสาวพัทธิยา  ไชยมงคล
3. นายศุภวิชญ์   การสมพจน์
 
1. นางสาวพัชรี  สารงาม
2. นายวัชระ  การสมพจน์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวฐิติยากร  หาญกฤตพร
2. นางสาวสุคนทิพย์  แก้วเทพ
 
1. นางกัลยา  เป็กเครือ
2. นางธัญฐิติ  เกตุอ๊อด
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายธีรดนย์  นนท์ศรี
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุขจริง
 
1. นายสุรินทร์  ดีแก้วเกษ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรฤต  วงศ์ประสิทธิ์
2. เด็กชายภูชัย   พุทธสอน
3. เด็กชายเมธิชัย  เหยื่อง
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายพงษกร  พนัสสิตานนท์
2. นายพรชัย  มหายศ
3. นายพิสิฐพงศ์  พนัสสิตานนท์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ฤทธิ์ศรี
2. เด็กชายภูมมินทร์  นาแพร่
3. เด็กชายอภิชัย  ยะตา
 
1. นายเกชา  ธรรมขันแก้ว
2. นายไกรฤกษ์  ปัญโญใหญ่
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  คำปัญโญ
2. นายณัฐวุฒิ  ขยันขาย
3. นายสุวิจักขณ์  บุญวงศ์
 
1. นายประยุทธ  บุญยืน
2. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชนกันต์  ราชคม
2. นายณัฐภัทร  นิยมไทย
3. นายพีรวิชญ์  แก่นเสลา
4. นายสัจจภัทร  ถปะติวงศ์
 
1. นางศิวาพร  เหลี่ยมศิริวัฒนา
2. นายอภิวัฒน์  พวงลำใย
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 61.33 ทองแดง 15 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉลาดการ
2. เด็กชายชาคริต  พึ่งแย้ม
3. เด็กหญิงปริยาภรณ์  กาบบัว
 
1. นายชวลิต  ชัยชนะ
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  โภชนา
2. นางสาวศุภิสรา  ขันชัยวงศ์
3. นางสาวสุจารีนุช  สุยะ
 
1. นายนายสุปรีชา  สูงสกุล
2. นายแอ๊ด  ชาวน่าน
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 75 เงิน 14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวพรรณิภา  ปัญญาแก้ว
2. นางสาวภานุชนารถ  บุญมาสืบ
3. นายเมธาวี  ศรีวิไชย
 
1. นายชวลิต  ชัยชนะ
2. นางสาวอำพรรณ  กันทวงค์
 
130 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกเกียรติ  พุทธวงศ์
 
1. นางพรพิศ  หลวงสุภา
 
131 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายพงษ์สิริ  สมศิลป์
 
1. นางทองพูน  ศรีวิชัย
 
132 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายโสฬศ  ลิมป์คณาคม
 
1. นางสาวนิจดา  สุภาษา
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายกฤติน  เอื้อพิทักษ์สกุล
 
1. นางพวงบุหงา  สุขสอน
 
134 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพรรณ  ฟูแสง
 
1. นางสาวธฤษิดา  เครือน้อย
 
135 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสาวสิริรัตน์  จำปาเป้า
 
1. นางทองพูน  ศรีวิชัย
 
136 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวพร  คงอยู่
 
1. นางวิไลวรรณ  สุปรียาพร
 
137 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 27 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวลลิตา  พานิชยานนท์
 
1. นางนัทธีรา  ยั่งยืน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.5 เงิน 15 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวจิรัชยา  อินทรสุข
 
1. นางสาวเกตุมณี  ใจปัญญา
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 29 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงปุณยนุช  สุขรอด
2. เด็กหญิงพรธิดา  เรืองยศ
3. เด็กหญิงวัลย์ลดา  บุญธรรม
4. เด็กชายวิชัยยุทธ  ไชยพันธ์
5. นางสาวอริสรา  ตั้งประเสริฐ
 
1. Mrs.Fe  P.Mazo
2. นางสาวกานต์สินี  ณ น่าน
 
140 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวกฤษณา  การะเกตุ
2. นางสาวชลกาญจน์  คงกำเนิด
3. นางสาวณัฐนรี  สร้อยคำ
4. นายดนุเดช  ผุยโพนทัน
5. นางสาวภานุมาส  แสนจิต
 
1. Mr.Dennis  AsKew
2. นางสาวชุตินันท์  ใจอะกะ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.33 ทอง 27 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรภัทร์  สืบเครือ
 
1. นางสาวศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวมาลินี  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวกนกพร  ภู่ปรางทอง
 
143 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.67 เงิน 13 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชรัตน์  วงศ์ไชย
 
1. นางลภัสรดา  อินทร์บำรุง
 
144 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 98.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวบวรลักษณ์  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นางสาวฤทัยพร  ทิพย์เทียม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 11 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. เด็กชายคมสันต์  บัวนาค
2. เด็กชายธนวัฒน์  ถนอม
3. เด็กชายธรรมนูญ  พรพัฒนเวทย์
4. เด็กชายพงศกร  ไชยวุฒิ
5. เด็กชายพงศกร  มูลเทพ
6. เด็กชายพิเชษฐ์  มูลเทพ
7. เด็กชายภาณุกร  เพทา
8. เด็กชายไวพจน์  เพทา
 
1. นายสมรัตน์  ปัญโญ
2. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎา  แก้วจิโน
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กชายซีเกท  สีม่วง
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ปินตา
3. เด็กชายนัฎฐวุฒิ  คำเมืองสา
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สมศรี
5. เด็กหญิงพรพัชชา  บัวเงิน
6. เด็กหญิงพัทธนันท์  บุตตะมะ
7. เด็กชายรัชชาญนนท์  โนแก้ว
8. เด็กชายริคาร์โด้  เลิศฤทธิ์
9. เด็กชายสุดแดน  ชัยก๋า
10. เด็กชายอธิป  คำพลอย
 
1. นายรังสรรค์  ปินใจ
2. นายศิริขวัญ  ท้าวล่า
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 31 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายทวีทรัพย์  ยอดเมือง
2. นางสาวนันทกา  เมี้ยงหอม
3. นางสาวพิชามญชุ์  วงศ์ช่างเงิน
4. นางสาวภัทรานิษฐ์  พูลเกษม
5. นางสาววรางคณา  เชิดชน
6. นายวศกร  แซ่ซือ
7. นางสาวสธาสินีวรรณ  จันทร์เพ็ญ
8. นายสิรภพ  เจนใจ
9. นางสาวอติกานต์  ยะตา
10. นายอนวัทย์  ไชยวงศ์
 
1. นางชัชญา  วัชรกุลปรีชาชาติ
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิตพร  แลสันกลาง
2. เด็กชายพีรณัฐ  วินิจมโนกุล
3. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีใจป้อ
4. เด็กหญิงศิรประภา  เงินงาม
5. เด็กหญิงสายชล  ยุทธยงค์
 
1. นางสาวดารารัตน์  พันธวงค์
2. นางอภิญญา  โยธามาศ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 70.2 เงิน 18 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาวกฤตพร  ใจสืบ
2. นายชนแดน  กาวลิไล
3. นางสาวดวงสุรีย์  ธรรมชัยกุล
4. นายศักดิ์รินทร์  ศรีงาม
5. นางสาวสายรุ้ง  เพียรอนุรักษ์
 
1. นางฐิฏิวรฎา  เสาร์จันทร์
2. นางวิมล  เมืองอินทร์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 36 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีสมบัติ
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ธะนู
3. เด็กชายสุวิชา  ปัจฉาพิมพ์
 
1. นางสาวจันทิมา  ก๊กศรี
2. นางสาวจามจุรี  สมฤทธิ์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวธิรินทร์ญ่า  ฟองจำ
2. นางสาวสุพรรษา  เดชบุญ
3. นายสุพัฒน์  วงศ์ไชย
 
1. นางวาสนา  ปาลี
2. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กชายธัชเชษฐ์  ใจตุรงค์
2. นายพงศกร  หงษ์คำ
 
1. นางมยุรี  เวียงคำ
2. นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธิ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นายฐิติกร  แก้วเทพ
 
1. นางรัตนารีตา  ดำรงค์ไทย
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 33.33 เข้าร่วม 31 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  สำเนียง
2. เด็กหญิงวนิดา  วงค์จักร์
 
1. นางปรัชญานี  ขันธรัตน์
2. นางมาลัย  ใจวุฒิ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ  สอนใจ
 
1. นางกานต์ธีรา  วาเพ็ชร
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 77.75 เงิน 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   เก่งสงวนสิทธิ์
2. เด็กชายดารากร   ชาสำโรง
 
1. นางนงค์พรรณ  สุคันธมาลา
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  จันทร์เที่ยง
 
1. นางสาวมณฑิรา   กล้าหาญ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฟองแก้ว
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คนอยู่
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 79.39 เงิน 13 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นางสาวชนากานต์  เรืองสุขสุด
 
1. นางสาวภณิดา  อุทธโยธา
 
160 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  คำเชื้อ
 
1. นางอ้อมใจ  จันทร์กิเสน
 
161 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.75 ทอง 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  ควรบุพผา
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  สุโพธิ์
 
162 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.25 ทอง 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เรือแก้ว
2. เด็กหญิงสุดาพร  ศรีบัวบาน
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญงาม
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
2. นางสาวรัฐการ  ธรรมสิทธิ์
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ฟักแก้ว
 
1. นายอร่าม  สมศรี
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  คชฤทธิ์
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นายวสันต์  เครือสาร
 
1. นายอร่าม  สมศรี
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 5 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  นามวงศ์
 
1. นางกรรณิการ์  มาตรมูล
 
167 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวเจนจิรา  คำคง
 
 
168 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวยุณีย์  ก๋าวิน
 
 
169 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา - - - โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 1. นางสาวฟองนวล  ผลมาก
 
 
170 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางอรุณี  เมืองมา
 
 
171 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางสุขศรี  ปัญญา
 
 
172 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายประจิณ  ปัญโญ
 
 
173 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 1. นางนุชรี  ขุนน้ำ
 
 
174 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - - - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายชาญพงษ์  ถูกจิตร์
 
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นางสาวพัชรินทร์  กุลณา
 
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ - - - โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 1. นายฌาณกีรติ  รัตนปภานันท์
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 1. นางพัชนี  ถูกจิตร์
 
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 1. นายสมบูรณ์  แก้วร่วมวงค์
 
 
179 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 1. นายวรปรัชญ์  หลวงโย
 
 
180 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ - - - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายชวลิต  ชัยชนะ
 
 
181 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1. นายชานน  พอใจ
 
1. นายคุณานนต์  วงศ์เรือง