สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 10 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชัชนันท์  ใจเฉลียว
2. นายเทพรินทร์  กลิ่นแย้ม
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
2. นายนพวิศว์  พลทิพย์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกฤตภาส    อาจผดุงกล
2. เด็กชายชิโนรส   โพฐิติกุล
3. เด็กชายปรินทร    สิงห์คำ
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  สุทธิแสน
2. นายณัฐวุฒิ  วงค์สว่าง
3. นายเกียรติพงษ์  เทพกัน
 
1. นายดำริห์  จิณะ
2. นางสาวนันท์นภัส  ช่างพูด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงณัชรินทร์    ต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไชยชนะ
3. เด็กชายธรัฏสรวง   ชราชิต
4. เด็กหญิงปวีณา    ธัญญะ
5. เด็กหญิงวิภาวี    จักรอะโน
 
1. นายประดิษฐ์  กลาสี
2. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปัญญามี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กำแทง
 
1. นายสุเนตร  ทะก๋า
2. นายอดุลย์  คำตัน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงบุษยา  ศาลาคาม
 
1. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 26 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวภัมพิกา  วงค์สวัสดิ์
2. นางสาวสุภาสินี  ชะเต
3. นางสาวอรนุช  สายปวน
 
1. นายเจนภพ  วิถาน
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกรวิภา  ตันชูชีพ
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชานน  ชมภูเจริญกิจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตรบุญ
 
1. นายสมโภชน์   หอมดอก
 
10 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สวนดอกไม้
 
1. นางสุทธิสา  สุทธิแสน
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 17 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสรณ์  วงศา
2. เด็กชายธนากร  จิตตรง
3. เด็กชายพชรพล  ยาวุธ
4. เด็กหญิงสรัลพร  เพตะกร
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเกิด
 
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
12 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายจักรี  ตันชูชีพ
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  เขียวปัด
3. เด็กชายอนุชา  ภิรมณ์
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
2. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
 
13 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายคมสัน  พิมเสน
2. นายจักรีวัตร  มาลา
3. นางสาวสุพิชชา  สงวนฤทธิ์
 
1. นางมลฤดี  เตชะตา
2. นางวิไล  เสารางทอย
 
14 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 30 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  สกัดกลาง
2. เด็กชายพัชรพล  แสนกัน
 
1. นายธวัชชัย  ศิริคำวงศ์
2. นายสมพงษ์  โลนันท์
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายอาทิตย์  วชิราธนกิจ
2. นายโสพล  แซ่พ่าน
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายจักรพงษ์  กานิล
 
16 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐวุฒิ   ฑีฆาวงค์
2. นายพรพิพัฒน์   แสนแสน
3. นายวิวัฒน์   ฤทธิ์คำ
 
1. นายวิจารย์  จิณะเสน
2. นายอรุณ  จันทร์สุข
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวพรรนิกา  ตามัย
2. นายอภิสิทธิ์  ปัญญาภู
 
1. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกัลยา  สุนทร
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมมา
3. เด็กหญิงเบญญาพร  พรมมา
 
1. นางรัญจวน  คำชนะ
2. นางสาวลาวัลย์  สุโรพันธ์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  โนพวน
2. เด็กชายชัชวาลย์  ชาวยอง
 
1. นางสาวพรมราตรี  ดีมาก
2. นายสุพจน์  สุทธิแสน
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนปัว 1. นายนภทีป์   พันธุ์เหม
2. นายปรณัฐ    ใจเดช
3. นายวิภู   พรหมรักษ์
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ