สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายธนภัทร   วิริยะธำรงค์
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงศ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  อุทธิยา
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  จันต๊ะนุ
2. นางสาวนพวรรณ  พุฒมาลัย
3. นายนราวิทญ์  จิตอารีย์
4. นางสาวนันทกา  สุทธิแสน
5. นางสาวพิมพิศา  สุทธิแสน
6. นางสาวสิตานันท์  อิ่นอ้าย
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชนสรณ์   พึ่งเงิน
2. เด็กชายสรวิชญ์    เนตรทิพย์
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญญา  สรรเพชร
 
1. นายสนับพงษ์  คำรังษี
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายพิทักษ์  ปัญจพันดร
2. นางสาวพิมพ์นิภา  มาอินทร์
3. นายศิริชัย  เสารางทอย
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายอติชาติ  อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกรพิสุทธิ์    กันทเสน
2. เด็กหญิงวิชุดา   สุกานนท์
3. เด็กหญิงเนตรภิส   จำนงค์บุญ
 
1. นางนงลักษณ์   พรถาวร
2. นางสาวอาีรี  เสาศิริ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญเกิด
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงชม
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เพตกร
4. นางสาวบุศกร  สิงห์ธนะ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ขอดเตชะ
6. เด็กหญิงวิไลพร  ยะปวง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พิมเสน
8. นายสุทธินัย  ประอาจ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษา
10. นางสาวอัญชรินทร์  บุญเกิด
 
1. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
2. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
3. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
 
10 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มูลคำ
2. เด็กหญิงชญานิชฐ์    ทีฆาวงค์
3. นายณัฐวุฒิ    ขระสุ
4. นายทรงยศ    วารีทิพย์
5. เด็กชายธนากร    สิทธิกาล
6. เด็กหญิงวิรัชภรณ์    จันตระ
7. เด็กหญิงศศิธร    อุ่มมี
8. เด็กชายสรไกร    จักรแก้ว
9. นางสาวหรรษมน    เนตรทิพย์
10. เด็กชายอนุชัย    จิตอารี
 
1. นางอรพรรณ    เกียรตินิยมดี
 
11 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกฤตญา    พงษ์สภา
2. นายณัฐดนัย   ตารินทร์
3. นายทวิช    หนองหล่าย
4. นายธนากร    ดีอุ่น
5. นางสาวธฤดี    ทนุกิจ
6. นางสาวศิรินันท์    สุวรรณ์
7. นายสิทธิชาติ    คำแสน
8. นางสาวสุพิชญา    บริคุต
9. นายอิศเรศ    สุทธิการ
10. นางสาวแพรไหม    ไชยสมบูรณ์
 
1. นางอรพรรณ   เกียรตินิยมดี
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวมยุรา  เขื่อนเมือง
2. นางสาวสกาวเดือน  ขาเหล็ก
3. นางสาวอังครารัตน์  เป็งนันท์
 
1. นางภคธีรา  อุปจักร์
2. นายสุเนตร  สุยะ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจักรี  อิ่นอ้าย
2. นายณัฐดนัย  เสือคำ
3. นายศุภนัย  เขยตุ้ย
 
1. นายชวน  ถาวงค์
2. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวพชรพร  เพ็ชรศรี
2. นายอนุพงษ์   ปรังฤทธิ์
3. นายเสฎฐวุฒิ  ดอกทองดี
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
2. นางวารุณี  สิทธิชัย
 
15 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายปณิธาน  เสมอใจ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
16 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  โทปุรินทร์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปกรณ์ธนกุล
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
2. นางปราณี  สิงห์ธนะ
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  แปงเขียว
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
18 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุไรพร  คำแสน
 
1. นางพัชรี  หนูเอียด
 
19 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตยา  อำพร
2. เด็กชายกฤษฎา  การินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมจักร
4. เด็กชายชินดนัย  ชราชิต
5. เด็กชายสิงหราช  พิยะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โนริยา
2. นางชนนิศา  เมืองมูล
 
20 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายสุธีมนต์  ยาอุด
 
1. นางสาววาสนา  แกล้วกล้า
 
21 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายปิยณัฐ  ไชยเพ็ชร
 
1. นางภัทรินทร์  คำยอด
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกิติพล  สหเจริญชัย
2. นายมานะ  แซ่ย่าง
3. นายยง  แสนโซ้ง
4. นายวันชาติ  ยอดออน
5. เด็กชายศรันย์ชัย  แซ่เตน
6. นายศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้อ
7. นายศุภชัย  คีรีโชติกุล
8. นายอนุสรณ์  ยอดออน
 
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นางสาวภาวิณีย์  ใจแก้ว
3. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.75 ทอง 5 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายวัชพล  สมตัว
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89.75 ทอง 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนุช  ธนะขว้าง
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
25 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวอาราม
 
1. นางทรายทอง  ภักดี
 
26 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจิรกิตต์  รุ่งเรือง
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
27 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปติณญา    พรมเพชร
2. เด็กหญิงสุพิตรา    ไชยแสน
3. เด็กหญิงเทียนแข    พันชน
 
1. นายถนอม  สุวัฒนา
2. นายธวัช  สมมิตร
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมืองคำ
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
29 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายบุญรุ่ง  ราชเสี้ยว
2. นายปิยะพงษ์  สุทธิแสน
3. นายอรรถพงษ์  ปะทิ
 
1. นางสาวกชกร  ทำนุพันธุ์
2. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง 22 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวรฤดี   บุญกอบ
 
1. นางสาวพรรณทิพย์   ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 88.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ชนาภิมุข
2. เด็กหญิงโอภาสิริ    จันทร์สุข
 
1. นางวราจิตร   คุณสิทธิ์
2. นางอนงค์ลักษณ์   มโนวงค์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายกรวิทย์   กุณารบ
2. นางสาวณัฐริกา   คงมั่น
3. นายธนกร   กำแทง
4. นางสาวนฤมล   เสวะกะ
5. นางสาวมัทนา   คำแปง
 
1. นางสาวนริศรา   คำหว่าง
2. นายอัศวิน  กลับมา
 
33 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 10 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายพงศธร  สุทธการ
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายสพลดนัย  ธรรมสละ
 
1. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
 
35 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนรินทร    นรินทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เฉลียวการ
 
1. นายยุทธ  ยาปัน
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐธดา   พรหมรักษ์
 
1. นางเนาวรัตน์    คำเวียง
 
37 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายนลธวัช  คำรัตน์
2. นายปิยะวัฒน์  อุดอุ่น
 
1. นางดรุณี  ดีปินตา
2. นายภิญโญ  สุวรรณ
 
38 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยตัน
 
1. นางสายฝน  พรหมลังกา
 
39 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนปัว 1. นางสาวพัชรพร   ฑีฆาวงค์
2. นางสาววัชรีวรรณ   ถุงเสน
3. นางสาวสุนารี   ย่านสากล
 
1. นายเชิด  ปันแปง
2. นางสาวเยาวภา  โนพวน
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจิราภา    ร่อนทอง
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
41 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณ์
2. นางสาวตีรณา  ศิรินันธนานนท์
3. นางสาวรัชณีวรรณ  คำแคว่น
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายวีระชาติ  บุญเทพ
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  คำยันต์
2. เด็กชายสุรกานต์  พิมเสน
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสุภาพร  จิตตรง
 
43 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิศรา  โนจิตร
2. เด็กหญิงสุวารี  วงศ์พุทธคำ
3. เด็กหญิงอรนิศา  บัวอิ่น
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
44 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐฐินันท์  แพงจีน
 
1. นางศิริพร  ผังแก้ว
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายชิติพัทธ์    ใหม่น้อย
2. นางสาวสิริพร    ชัยมงคล
3. นางสาวอันริกา   กันธุระ
 
1. นางกุลวรรณ   จันทร์เพ็ง
2. นางนงลักษณ์   พรถาวร
 
46 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. นายศรายุทธ  กิตินันท์
 
1. นายชัยยุทธ  ทองทิพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายจักรพงษ์  อินทะรังษี
2. นางสาวธนาภา  มางิ้ว
3. นางสาวพรธีรา  กลิ่นหอม
4. นางสาวพาณินี  ฮังคำ
5. นางสาวสายน้ำทิพย์  ศรีวรรณ์
 
1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
48 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จินดา
 
1. นายธวัช  สมมิตร
 
49 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภัคศุภร
2. นางสาวจิราภา  ไชยสลี
3. นางสาวปฎิณญา  สุขสว่างศรี
4. นางสาวศรสวรรค์  สอนโพธิ์
5. นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมจักร
6. นางสาวเพชรรัตน์  เลาหล่าย
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทีปกา  จันต๊ะ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินตา
3. เด็กชายวรรณชัย   สารเพ็ชร
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  อานุ
2. นางชลธิชา  มังคละ
 
51 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชมัยพร   คำมอญ
2. เด็กหญิงช่อผกา  ทองปอน
3. เด็กหญิงวลีพร  แปงคำใส
 
1. นางจำปี  พุฒกลาง
2. นางพวงผกา  ชมภูศักดิ์
 
52 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายเวคิน  เขื่อนวงค์
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีอิน
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
54 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวขวัญทิวา  ลำน้อย
2. นางสาวธมลวรรณ  เพชรภา
3. นางสาวมลทิรา  ตนะทิพย์
 
1. นายวันชัย  พูลทรัพย์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนปัว 1. นางสาวณิชกานต์   งานวิชา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์บุญศรี
 
56 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายภานุวัฒน์    จิตอารี
2. เด็กชายอิทธิพล    เนตรทิพย์
 
1. นายดำรงค์   คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
 
57 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายเกียรติศักดิ์   ไชยชนะ
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ปั้นกิจจานิชเจริญ
2. เด็กหญิงปัณชญา   อุตรชน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ปามะ
4. เด็กหญิงรจนา    แสนคำแพ
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยศิลป์
6. เด็กหญิงสาธิตา    โนพวน
 
1. นางนงลักษณ์    พรถาวร
2. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
59 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวอัฉราพร  ใหม่ต๊ะวัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
 
60 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐพล  กล้าพิทักษ์
2. เด็กชายยงยุทธ  จิรนันทนุกุล
3. เด็กชายอนุรักษ์  กล้าพิทักษ์
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
2. นางสาวพรพิชญา  จันโนติ๊บ
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  มหานิล
2. เด็กหญิงวชิรญา  ตาริน
3. เด็กหญิงสุภัททรา  เหมปั้น
 
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
2. นางมณทิรา  จำรูญ
 
62 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สุต๋า
2. เด็กชายปิติ  กอกัน
3. นายภัทรดนัย  สุต๋า
4. นายสุทัศน์  ไตรยราช
5. เด็กชายเบญญวัต  ภัครรุจิยางกูร
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
 
63 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤตวัฒน์  วัฒนะ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บังเมฆ
3. นางสาวอรทัย  สุทธิแสน
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงลดามณี  สุต๋า
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
 
65 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงพัทธ์รา  ผดุงความเป็นไทย
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
66 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงโสระยา  สุยะตา
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงณัฐธิยา    ไชยปาละ
2. เด็กหญิงปฏิญญา   พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   สลีอ่อน
 
1. นางกุลวรรณ   จันทร์เพ็ง
2. นายจรัญ   จันทร์วัง
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. นายธนกร   พิมพ์ทอง
2. นายวุฒิไกร   จิตอารี
3. นายเจนวิทย์    ช่างเหล็ก
 
1. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี   วัฒนะ
 
69 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.6 ทอง 16 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  ไชยช่อฟ้า
 
1. นางอัมพร  คำกัมพล
 
70 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวปรานอม  คำมงคล
2. นางสาวสุวิภา  ใจปิง
3. นางสาวอลิษา  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญหทัย  เพ็ชรศรีธิ
2. นางสาวอัมพร  สินสวัสดิ์
 
71 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวอรพรรณ  บุญตัน
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
72 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายกรกต  แก้วมณีวงค์
2. นางสาวกาญจนาพร  อะทะ
3. นายทักษิณ  อินไชย
4. เด็กหญิงธนัชญา  เมืองคำ
5. เด็กชายธนากร  ต๊อดแก้ว
6. เด็กชายธีรนาถ  ไชยมิ่ง
7. นางสาวศุภิสรา  ไชยสลี
8. นางสาวสิริรักษ์  ไชยมิ่ง
9. เด็กหญิงอังศุมาลิน  พิพัฒน์เจริญชัย
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงชุดามาศ  เพ็งบุญ
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 1. นางสาวฟ้าวิลัย  ทองสุข
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
75 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายธรรณธร  ท้วมบ้านไทร
2. เด็กชายนพภิชัย  สมศักดิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
2. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ปันแก้ว
 
76 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.34 ทอง 6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ก้องสูงเนิน
2. เด็กชายจงกิจ  พิศจารย์
3. เด็กหญิงวัชญาพร  บุญอินทร์
 
1. นายกิตติกร  เขียวสมบัติ
2. นายอภินันท์  อุปจักร์
 
77 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนิภรณ์   จิตเฉย
 
1. นางรัชชนก  จิตระวงศ์
 
78 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกันตา  ตันกุระ
2. นายวรพล  ปันแปง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  จิตอารี
 
1. นายเชิด  ปันแปง
2. นางสาวเยาวภา  โนพวน
 
79 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายกิตติภพ  เหล่าหลอด
2. เด็กชายฐิติโชติ  ขาเหล็ก
3. เด็กชายภานุพงษ์  อุปจักร์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอรุณิชา  ชราชิต
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณิชนันทน์  วันดี
2. นายปิยวัฒน์  ประมะสุข
3. นางสาวลัดดา  เทพจันตา
 
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายบรรเจิด  คำชนะ
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกิตติกร   สิทธิยศ
2. เด็กชายนิธิวัฒน์    ทองมี
3. เด็กหญิงพุทธรักษา    ไชยวิชู
 
1. นางนงลักษณ์   พรถาวร
2. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นามติ๊บ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
84 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวกัลญา   ธรรมสอน
2. นายธนกร   กำแทง
3. นางสาวปรารถนา  มณีวัน
 
1. นางดวงสมร   ดวงตา
2. นายอัศวิน  กลับมา
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายจักรภัทร  นาคอ้าย
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวเกวลิน  แอบเสนาอุปถัมภ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชื่นกมล  ไชยสลี
2. นางสาวญาสุมินทร์  อินทะเกี๋ยง
3. นางสาวสุทธิกานต์  บุญมา
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
88 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนปัว 1. นายพลากร   จันทร์บูรณ์
2. นางสาวพิศุทธ์ฎาภา    คำเมือง
3. นางสาวมัทนียา    เทพอาจ
4. นางสาววรกานต์   ตาสิงห์
5. นางสาววรรณระวี  ผดุงโกเม็ด
 
1. นางพัทธ์ธีรา   อายุพัฒน์
2. นางสาวพิมพิสุทธิ์   ภัทรวิจิตร
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 18 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ   หาญยุทธ
2. นางสาวกรณีการ์  กุกไชย
3. นางสาวกฤติยาณี  สุทธการ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวาริน
5. นางสาวชวิศา    นวลแก้ว
6. นายชัชวาล    ไชยกันทะ
7. นายณัฐภัทร  พรหมโชติ
8. นางสาวทรรศน์มน  ลำวุฒิ
9. นางสาวทิพย์สุดา  ชราพก
10. นายปฎิภาณ  จิตประทุมรัตน์
11. นายปรีชานนท์  ตนภู
12. นายฤทธิพร  ศิริรัตน์
13. นางสาวลัดดาวัลย์    คำแสน
14. นายศิริชัย    ศักดารัตนากร
15. นางสาวสกุลตลา    อะทะไชย
16. นางสาวสาธิรัช  สะสม
17. นางสาวสิริธร    สายวงศ์
18. นางสาวหทัยรัตน์  จิตอารี
19. นางสาวอังศุนิจ    วังแสง
20. นางสาวอัญธิกา   ยะปัญญา
 
1. นายอรรถวุธ  ใบยา
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
 
90 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 15 โรงเรียนปัว 1. นายวรรธนะ   คำพร
 
1. นางประพิมพร  แสนทวีสุข
 
91 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุทธหลวง
2. เด็กหญิงพีรดา  ล้านมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  จะเฮิง
 
1. นางสาวกาญจนา  มโนขัติยะ
2. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
 
92 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอรปรียา   อุ่นเรือน
 
1. นางสุจิน  เปี่ยมอริยธน
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทศรักษา
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
94 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายอมรวัตร  กิติศรี
 
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนปัว 1. นางสาวสราสิณี   พร้อมญาติ
 
1. นางสาวพรรณทิพย์   ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
96 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  อินต๊ะแสน
2. นายวิทยา  ลำน้อย
3. นางสาวสุพัฒตรา  อินทะวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  ภิมาลย์
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
 
97 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรธิดา  ไชยสาร
2. นางสาวรชนิศ  เวทสม
3. นางสาวรุจิดา  มุขเพ็ชร
 
1. นางดวงสมร  ดวงตา
2. นางอุตสาห์  โนราช
 
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 15 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกฤตพร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สมเครื่อง
3. เด็กหญิงญาณิศา  สระคำ
4. เด็กหญิงณัฐพร  สมมุติ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เวทำ
6. เด็กหญิงนราวดี  ปันชู
7. เด็กหญิงนันทัชพร  สถลัชธรรม
8. เด็กหญิงนิศากร  สร้อยชื่น
9. เด็กหญิงภิภาพร  แซ่เติ่น
10. เด็กชายศุภกิตติ์  คำยันต์
11. เด็กชายสรชัชร์  อินจินดา
12. เด็กหญิงเกวลี  โนราช
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
4. นางอมรรัตน์  ภาภักดี
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 18 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกมลวัฒน์  สลีอ่อน
2. นายธนกฤต  รอบรู้
3. นางสาวธิวาภรณ์  นนธฤทธิ์
4. นางสาวภัทราวดี  ปรมสุข
5. นางสาวมัตติกา  สังกะสี
 
1. นางกรรณิการ์  ตามัย
2. นางสาวชนากาญจน์  ธนะขว้าง
 
100 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.85 เงิน 36 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธันวา  ผัดทะ
 
1. นายนพคุณ  เกรียงศักดานุกูล
 
101 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสาร์ปัญญา
 
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 26 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุนทร
2. เด็กหญิงวัลลภา  ไชยยา
 
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
2. นางสุพรรณ  จิณะไชย
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 78.67 เงิน 24 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกชพร  คำเทพ
2. นางสาวขนิษฐา  มานะกิจ
3. นางสาวนิตยา  ยาปัน
4. นายปฎิพัทธ์  ชราพก
5. นายพลวัต  พรหมวินัย
6. นายรัฐศาสตร์  พรมลังกา
7. นางสาวรัตติยากร  ไพรเขียว
8. นางสาวสุดาทิพย์  เนตรทิพย์
9. นางสาวอชิรญาณ์  อุตรชน
10. นายเจษฎา  แก้วโก
 
1. นายคมสันต์  ขันทะสอน
2. นางวจีพรรณ  บัณฑิต
3. นางสาวอริสลา  สุวรรณ
 
104 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายวุฒิชัย  ใจเสมอ
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
105 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 1. นางสาวจิราพัชร์  ทิวทัศน์วิไล
2. นางสาวฐิติมา  ธงหิมะ
3. นางสาวณัฐจิรา  ปะละสี
4. นางสาวณัฐธนิดา  ธงหิมะ
5. นางสาวณิตฐรนันทน์  อินพนา
6. นางสาวนันธ์ชนัน  แซ่ม้า
7. นางสาวนาถยา  เสารางทอย
8. นางสาวปภานัน  แซ่ว้าง
9. นางสาวปวีณา  พักโพธิ์
10. นางสาวพัชยา  ธงหิมะ
11. นางสาวภัทราวดี  สลัดใด
12. นางสาวภาวิณี  แซ่โซ้ง
13. นางสาวยะโม  ดำดง
14. นางสาวราตรี  แสงบุตร
15. นายวรากรณ์  มะณีจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ  อินไชย
2. นางพิชญา  ยะสาดายัน
3. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประติมา  ปรารมภ์
2. เด็กชายภูมิธนา  อิสระบุญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทธิยา
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นางวัชรี  ทองอินต๊ะ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจีรนุช  พุฒหมื่น
2. นางสาวพรพิมล  โพธิ์เสน
3. นางสาวศิริญญา  ธนะขว้าง
 
1. นางบุญยดา  สุยะหมุด
2. นายวิทยา  หล้าตุ้ย
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกลิตา  หน่อหล้า
2. เด็กหญิงชญานิชฐ์  สามสังข์
3. เด็กหญิงนราพร   พุฒหมื่น
4. เด็กชายศุภกิตติ์  ภิมาลย์
5. เด็กหญิงอัญชนา  มะโนปีน
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน์
 
109 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
2. เด็กหญิงจตุพร  สุนทร
3. เด็กหญิงณัฐกมล  กันฟัน
4. เด็กหญิงณิชกานต์  พุฒหมื่น
5. เด็กหญิงธัญลลิต  ทะมองไชย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนทนะ
7. เด็กหญิงนัชยา  หล้าตุ้ย
8. เด็กหญิงนุชจรี  ลำคำ
9. เด็กหญิงพรรทกรณ์  สองสียนต์
10. เด็กหญิงสุภนิช  พิสอน
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
110 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงจิราพร  ละขะไพ
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.67 เงิน 13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ใจเฉลียว
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
 
112 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 1. เด็กชายเอกรินทร์  เคยหลุ
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์
 
113 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 28 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวนารีรัตน์  ตนภู
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.2 เงิน 35 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิชญานิน    รินแสน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    รกไพร
3. เด็กหญิงโยธกา    แก้วก้อน
 
1. นางนงลักษณ์    พรถาวร
2. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
115 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายปฏิภาณ  แปงคำใส
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ยอดแก้ว
2. นายศรัณย์  กันนิกา
3. นายศิริวัฒน์  สีท้าว
 
1. นายชินนวิทย์  จันทร์เพ็ญ
2. นางอุรา  ปิงยศ
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75.4 เงิน 14 โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐชา  จันต๊ะเทพ
2. นางสาวธิดารัตน์  ปาละ
3. นางสาวประติมา  กวีพงศ์กานต์
4. นางสาวปาริฉัตร  ไชยศิลป์
5. นางสาวภัสร์ศรัณ  พรเอกสวัสดิ์
6. นางสาวลัลน์ลลิต  ตนภู
7. นางสาวสินีรัตน์  อุทุมพร
8. นางสาวสุพัตรา  ไชยชนะ
9. นางสาวสุวนันท์  สุทธหลวง
10. นางสาวเพทาย  ศรีบุญเลิศ
 
1. นางดวงใจ  เนตรทิพย์
 
118 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.4 เงิน 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ใจไหว
2. เด็กชายธนวัฒน์   อินบาง
3. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นางพิลาวัลย์  อยู่สุข
2. นายมนตรี  ฆ้องเดช
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายคมสัน    อินทะรังษี
2. เด็กหญิงรัตติยากร    พรมรังกา
 
1. นางเนาวรัตน์   คำเวียง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  เสวะกะ
2. เด็กชายนครินทร์  วิลาไล
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
121 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร์  คำยันต์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 74.83 เงิน 15 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกมลวรรณ  ภัยปัญญา
2. นายณัฐดนัย  ก๋าแก้ว
3. เด็กชายวิรชัช  ภูคา
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายเดชา  จันทร์ผง
 
123 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนต์ระพี   เขียวหาย
2. นางสาวกัญญาณัฐ   ศศิวัจน์ไพสิฐ
3. นางสาววนาลี  คำเทพ
 
1. นางสาวกาญจนา  มโนขัติยะ
2. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชัยญณัฐ    วังแสง
2. เด็กชายธนกร    ถานิล
 
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 7 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐพงษ์   ไชยชนะ
2. นายนัทธพงศ์    โชติวิทยากูล
 
1. นายดำรงค์   คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
 
126 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวธีริศรา  สลีอ่อน
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายทิวากร  พนะสันต์
2. เด็กชายวิธิชัย  ณ ชน
3. เด็กชายเด่น  ยอดออน
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นายภานุพงษ์  ปรังฤทธิ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวอารียา  ศิริอินทร์
 
1. นางมณีภัทร์  รางแดง
 
129 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 13 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฎฐณิชา  หน่อท้าว
2. นายณัฐพล  มาลาล้ำ
3. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิ
4. นางสาวนฤมล  อินสองใจ
5. นางสาวประภานิช  แสงทน
6. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ขันทะสีมา
7. นางสาวพิมพ์วิภา  สารมณฐี
8. นางสาวภัคสุภา  ไชยวุฒิ
9. นางสาวลลิตา  นาคสายัณห์
10. นางสาวสุนารี  ฝีปากเพราะ
11. นางสาวสุพรรณทิพย์  พันธุ์สุ
12. นายสุรศักดิ์  นิลคง
13. นางสาวอนุศรา  หาญณรงค์
14. นางสาวเรณู  ศิลป์ท้าว
15. นายไกรวิชญ์  หน่อท้าว
16. นายไชยวัฒน์  ฝีปากเพราะ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
4. นางอมรรัตน์  ภาภักดี
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 72.5 เงิน 34 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายธนภพ  อุดอ้าย
2. นางสาวสุชานาฏ  ชาวยอง
 
1. นางชุติมา  รู้ยิ่ง
2. นางสาวปภัสรา  สุยะ
 
131 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายนิทัศน์  ลำน้อย
2. เด็กชายมงคล  จิณะชิต
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
132 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 22 โรงเรียนปัว 1. นายวรปรัชญ์   ยศอาลัย
2. นายอภิสิทธิ์    ลัทธกาญจน์
 
1. นายนพรัตน์  ใบยา
2. นายอนุรักษ์    เมฆแสน
 
133 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวมิโดริ  เอบิซาวา
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 71.71 เงิน 17 โรงเรียนปัว 1. นางสาวธีวรา   โนพรวน
 
1. นางนันทิกานต์  ยาปัน
 
135 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งไพลิน  ตนะทิพย์
 
1. นางพัชรีพรรณ  ตนภู
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววิลารัตน์  ตาลตา
2. นางสาวเกวรินทร์  บวรกิตติ์
 
1. นางสุพัฒนา  พลอยสมบูรณ์
2. นายอภิชาติ  คำกัมพล
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 70.6 เงิน 17 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
2. นายวรุตม์  แสนใหญ่
3. นายวัชระพงษ์  สลีอ่อน
4. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
5. นางสาวอภิญญา  ป้องแก้ว
 
1. นางจิราภา  อินสองใจ
2. นางสุณัฐชา  ยวงคำ
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายจารินทร์  แปงใจ
2. นายฐาปนพงษ์  พุฒหมื่น
3. นายนพดุล  พุฒมาลัย
4. นายศิวกร  ธรรมราช
5. นายอดิศร  พิสอน
6. นายเนตรวรกฤษ  ยอดสาร
 
1. นายสิทธิชัย  วงค์คำ
2. นายเสก  พิยะ
3. นายไสว  สุทธไชย
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.38 เงิน 28 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายพีระพล    ลือยศ
2. เด็กชายภาคิน    ศรชัย
 
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นางนงลักษณ์    วิลาศ
 
140 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 9 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายนันทพงษ์   นันทศีล
2. เด็กหญิงปิยะพร   อุตรชน
3. นางสาวเกษมณี    ลัทธกาญจน์
 
1. นางอรณี  ผาแก้ว
2. นายอรุณ  จันทร์สุข
 
141 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เชียงหนุ้น
 
1. นายนพคุณ  เกรียงศักดานุกูล
 
142 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 10 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชัชนันท์  ใจเฉลียว
2. นายเทพรินทร์  กลิ่นแย้ม
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
2. นายนพวิศว์  พลทิพย์
 
143 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกฤตภาส    อาจผดุงกล
2. เด็กชายชิโนรส   โพฐิติกุล
3. เด็กชายปรินทร    สิงห์คำ
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
144 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  สุทธิแสน
2. นายณัฐวุฒิ  วงค์สว่าง
3. นายเกียรติพงษ์  เทพกัน
 
1. นายดำริห์  จิณะ
2. นางสาวนันท์นภัส  ช่างพูด
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงณัชรินทร์    ต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไชยชนะ
3. เด็กชายธรัฏสรวง   ชราชิต
4. เด็กหญิงปวีณา    ธัญญะ
5. เด็กหญิงวิภาวี    จักรอะโน
 
1. นายประดิษฐ์  กลาสี
2. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
 
146 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปัญญามี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กำแทง
 
1. นายสุเนตร  ทะก๋า
2. นายอดุลย์  คำตัน
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงบุษยา  ศาลาคาม
 
1. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
148 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 26 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวภัมพิกา  วงค์สวัสดิ์
2. นางสาวสุภาสินี  ชะเต
3. นางสาวอรนุช  สายปวน
 
1. นายเจนภพ  วิถาน
 
149 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกรวิภา  ตันชูชีพ
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
150 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชานน  ชมภูเจริญกิจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตรบุญ
 
1. นายสมโภชน์   หอมดอก
 
151 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สวนดอกไม้
 
1. นางสุทธิสา  สุทธิแสน
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 17 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสรณ์  วงศา
2. เด็กชายธนากร  จิตตรง
3. เด็กชายพชรพล  ยาวุธ
4. เด็กหญิงสรัลพร  เพตะกร
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเกิด
 
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
153 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายจักรี  ตันชูชีพ
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  เขียวปัด
3. เด็กชายอนุชา  ภิรมณ์
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
2. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
 
154 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายคมสัน  พิมเสน
2. นายจักรีวัตร  มาลา
3. นางสาวสุพิชชา  สงวนฤทธิ์
 
1. นางมลฤดี  เตชะตา
2. นางวิไล  เสารางทอย
 
155 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 30 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  สกัดกลาง
2. เด็กชายพัชรพล  แสนกัน
 
1. นายธวัชชัย  ศิริคำวงศ์
2. นายสมพงษ์  โลนันท์
 
156 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายอาทิตย์  วชิราธนกิจ
2. นายโสพล  แซ่พ่าน
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายจักรพงษ์  กานิล
 
157 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐวุฒิ   ฑีฆาวงค์
2. นายพรพิพัฒน์   แสนแสน
3. นายวิวัฒน์   ฤทธิ์คำ
 
1. นายวิจารย์  จิณะเสน
2. นายอรุณ  จันทร์สุข
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวพรรนิกา  ตามัย
2. นายอภิสิทธิ์  ปัญญาภู
 
1. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
159 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกัลยา  สุนทร
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
160 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมมา
3. เด็กหญิงเบญญาพร  พรมมา
 
1. นางรัญจวน  คำชนะ
2. นางสาวลาวัลย์  สุโรพันธ์
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  โนพวน
2. เด็กชายชัชวาลย์  ชาวยอง
 
1. นางสาวพรมราตรี  ดีมาก
2. นายสุพจน์  สุทธิแสน
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนปัว 1. นายนภทีป์   พันธุ์เหม
2. นายปรณัฐ    ใจเดช
3. นายวิภู   พรหมรักษ์
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
163 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปัว 1. นายวสุทิน   ขอดแก้ว
2. นายวิชานนท์    บุญเทพ
 
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
 
164 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สุปัน
2. นายวัชร  ราชาเดช
3. นายอรรถวุฒิ  กุณะ
 
1. นายคุณภัทร  อุทธิยา
2. นางไพลิน  ยาวิไชย
 
165 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวเบญญาภรณ์  อินสองใจ
 
1. นางธัญวรัตม์  กุลวรรณ์
 
166 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกันต์  เพลิงพิชญ์
 
1. นางอมรรัตน์  ภาภักดี
 
167 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.79 เข้าร่วม 18 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายทรงกลด  เทพจันตา
2. เด็กชายเอกมงคล  เทพจันตา
 
1. นายนราศักดิ์  ธนะขว้าง
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
168 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 23 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววลัยลักษณ์  ภิรัญคำ
 
1. นางจีรนันท์  วรรณโยธา
 
169 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายปฏิพล  ผาดคำ
 
1. นายธวัช  ธนากรวรรณ
 
170 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  จินดาศรี
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
171 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐกานต์  โคมกระโทก
2. นายบัลลังก์   สีพรม
 
1. นางจุฬารัตน์  สุทธการ
2. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
 
172 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัชนนท์    จันต๊ะวงศ์
2. เด็กชายทรัพย์ทวี    หาญยุทธ
3. เด็กชายสรวงสรร    เต็มสวัสดิ์
 
1. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
173 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
 
 
174 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสุภาพร  จิตตรง
 
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก - - - โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางนภาพร  แสงนิล