สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวมิโดริ  เอบิซาวา
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายปฏิภาณ  แปงคำใส
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
3 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งไพลิน  ตนะทิพย์
 
1. นางพัชรีพรรณ  ตนภู
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกลิตา  หน่อหล้า
2. เด็กหญิงชญานิชฐ์  สามสังข์
3. เด็กหญิงนราพร   พุฒหมื่น
4. เด็กชายศุภกิตติ์  ภิมาลย์
5. เด็กหญิงอัญชนา  มะโนปีน
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 78.75 เงิน 26 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุนทร
2. เด็กหญิงวัลลภา  ไชยยา
 
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
2. นางสุพรรณ  จิณะไชย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววิลารัตน์  ตาลตา
2. นางสาวเกวรินทร์  บวรกิตติ์
 
1. นางสุพัฒนา  พลอยสมบูรณ์
2. นายอภิชาติ  คำกัมพล
 
7 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.85 เงิน 36 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธันวา  ผัดทะ
 
1. นายนพคุณ  เกรียงศักดานุกูล
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เชียงหนุ้น
 
1. นายนพคุณ  เกรียงศักดานุกูล
 
9 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
2. เด็กหญิงจตุพร  สุนทร
3. เด็กหญิงณัฐกมล  กันฟัน
4. เด็กหญิงณิชกานต์  พุฒหมื่น
5. เด็กหญิงธัญลลิต  ทะมองไชย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนทนะ
7. เด็กหญิงนัชยา  หล้าตุ้ย
8. เด็กหญิงนุชจรี  ลำคำ
9. เด็กหญิงพรรทกรณ์  สองสียนต์
10. เด็กหญิงสุภนิช  พิสอน
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวจีรนุช  พุฒหมื่น
2. นางสาวพรพิมล  โพธิ์เสน
3. นางสาวศิริญญา  ธนะขว้าง
 
1. นางบุญยดา  สุยะหมุด
2. นายวิทยา  หล้าตุ้ย
 
11 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.67 เงิน 13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิศ  ใจเฉลียว
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 70.5 เงิน 8 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายจารินทร์  แปงใจ
2. นายฐาปนพงษ์  พุฒหมื่น
3. นายนพดุล  พุฒมาลัย
4. นายศิวกร  ธรรมราช
5. นายอดิศร  พิสอน
6. นายเนตรวรกฤษ  ยอดสาร
 
1. นายสิทธิชัย  วงค์คำ
2. นายเสก  พิยะ
3. นายไสว  สุทธไชย
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประติมา  ปรารมภ์
2. เด็กชายภูมิธนา  อิสระบุญ
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อุทธิยา
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นางวัชรี  ทองอินต๊ะ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ยอดแก้ว
2. นายศรัณย์  กันนิกา
3. นายศิริวัฒน์  สีท้าว
 
1. นายชินนวิทย์  จันทร์เพ็ญ
2. นางอุรา  ปิงยศ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 72.5 เงิน 34 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นายธนภพ  อุดอ้าย
2. นางสาวสุชานาฏ  ชาวยอง
 
1. นางชุติมา  รู้ยิ่ง
2. นางสาวปภัสรา  สุยะ
 
16 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 36 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนต์ระพี   เขียวหาย
2. นางสาวกัญญาณัฐ   ศศิวัจน์ไพสิฐ
3. นางสาววนาลี  คำเทพ
 
1. นางสาวกาญจนา  มโนขัติยะ
2. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
 
17 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.25 เงิน 9 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายนันทพงษ์   นันทศีล
2. เด็กหญิงปิยะพร   อุตรชน
3. นางสาวเกษมณี    ลัทธกาญจน์
 
1. นางอรณี  ผาแก้ว
2. นายอรุณ  จันทร์สุข
 
18 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 22 โรงเรียนปัว 1. นายวรปรัชญ์   ยศอาลัย
2. นายอภิสิทธิ์    ลัทธกาญจน์
 
1. นายนพรัตน์  ใบยา
2. นายอนุรักษ์    เมฆแสน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 75.4 เงิน 14 โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐชา  จันต๊ะเทพ
2. นางสาวธิดารัตน์  ปาละ
3. นางสาวประติมา  กวีพงศ์กานต์
4. นางสาวปาริฉัตร  ไชยศิลป์
5. นางสาวภัสร์ศรัณ  พรเอกสวัสดิ์
6. นางสาวลัลน์ลลิต  ตนภู
7. นางสาวสินีรัตน์  อุทุมพร
8. นางสาวสุพัตรา  ไชยชนะ
9. นางสาวสุวนันท์  สุทธหลวง
10. นางสาวเพทาย  ศรีบุญเลิศ
 
1. นางดวงใจ  เนตรทิพย์
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.2 เงิน 35 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงพิชญานิน    รินแสน
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    รกไพร
3. เด็กหญิงโยธกา    แก้วก้อน
 
1. นางนงลักษณ์    พรถาวร
2. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.38 เงิน 28 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายพีระพล    ลือยศ
2. เด็กชายภาคิน    ศรชัย
 
1. นางกานต์พิชชา    เจียมรุ่งรักษา
2. นางนงลักษณ์    วิลาศ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชัยญณัฐ    วังแสง
2. เด็กชายธนกร    ถานิล
 
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 7 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐพงษ์   ไชยชนะ
2. นายนัทธพงศ์    โชติวิทยากูล
 
1. นายดำรงค์   คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 74.83 เงิน 15 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกมลวรรณ  ภัยปัญญา
2. นายณัฐดนัย  ก๋าแก้ว
3. เด็กชายวิรชัช  ภูคา
 
1. นางสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
2. นายเดชา  จันทร์ผง
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 78.67 เงิน 24 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกชพร  คำเทพ
2. นางสาวขนิษฐา  มานะกิจ
3. นางสาวนิตยา  ยาปัน
4. นายปฎิพัทธ์  ชราพก
5. นายพลวัต  พรหมวินัย
6. นายรัฐศาสตร์  พรมลังกา
7. นางสาวรัตติยากร  ไพรเขียว
8. นางสาวสุดาทิพย์  เนตรทิพย์
9. นางสาวอชิรญาณ์  อุตรชน
10. นายเจษฎา  แก้วโก
 
1. นายคมสันต์  ขันทะสอน
2. นางวจีพรรณ  บัณฑิต
3. นางสาวอริสลา  สุวรรณ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายคมสัน    อินทะรังษี
2. เด็กหญิงรัตติยากร    พรมรังกา
 
1. นางเนาวรัตน์   คำเวียง
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 71.71 เงิน 17 โรงเรียนปัว 1. นางสาวธีวรา   โนพรวน
 
1. นางนันทิกานต์  ยาปัน
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 70.6 เงิน 17 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
2. นายวรุตม์  แสนใหญ่
3. นายวัชระพงษ์  สลีอ่อน
4. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
5. นางสาวอภิญญา  ป้องแก้ว
 
1. นางจิราภา  อินสองใจ
2. นางสุณัฐชา  ยวงคำ
 
29 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร์  คำยันต์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
30 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. เด็กชายทิวากร  พนะสันต์
2. เด็กชายวิธิชัย  ณ ชน
3. เด็กชายเด่น  ยอดออน
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นายภานุพงษ์  ปรังฤทธิ์
 
31 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เสาร์ปัญญา
 
1. นางเมธาวี  ขันทะสอน
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  เสวะกะ
2. เด็กชายนครินทร์  วิลาไล
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
33 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายนิทัศน์  ลำน้อย
2. เด็กชายมงคล  จิณะชิต
 
1. นางนวพร  ฆ้องเดช
2. นางแสงเทียน  อินต๊ะแสน
 
34 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.4 เงิน 8 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  ใจไหว
2. เด็กชายธนวัฒน์   อินบาง
3. นางสาวศิริรัตน์  ธรรมประดิษฐ์
 
1. นางพิลาวัลย์  อยู่สุข
2. นายมนตรี  ฆ้องเดช
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.2 เงิน 18 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกมลวัฒน์  สลีอ่อน
2. นายธนกฤต  รอบรู้
3. นางสาวธิวาภรณ์  นนธฤทธิ์
4. นางสาวภัทราวดี  ปรมสุข
5. นางสาวมัตติกา  สังกะสี
 
1. นางกรรณิการ์  ตามัย
2. นางสาวชนากาญจน์  ธนะขว้าง
 
36 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวธีริศรา  สลีอ่อน
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
37 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายวุฒิชัย  ใจเสมอ
 
1. นางจินดา  ยังศิริ
 
38 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.4 เงิน 15 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกฤตพร  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงจันทราทิพย์  สมเครื่อง
3. เด็กหญิงญาณิศา  สระคำ
4. เด็กหญิงณัฐพร  สมมุติ
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เวทำ
6. เด็กหญิงนราวดี  ปันชู
7. เด็กหญิงนันทัชพร  สถลัชธรรม
8. เด็กหญิงนิศากร  สร้อยชื่น
9. เด็กหญิงภิภาพร  แซ่เติ่น
10. เด็กชายศุภกิตติ์  คำยันต์
11. เด็กชายสรชัชร์  อินจินดา
12. เด็กหญิงเกวลี  โนราช
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
4. นางอมรรัตน์  ภาภักดี
 
39 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 13 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฎฐณิชา  หน่อท้าว
2. นายณัฐพล  มาลาล้ำ
3. นางสาวทิพวรรณ  สิทธิ
4. นางสาวนฤมล  อินสองใจ
5. นางสาวประภานิช  แสงทน
6. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  ขันทะสีมา
7. นางสาวพิมพ์วิภา  สารมณฐี
8. นางสาวภัคสุภา  ไชยวุฒิ
9. นางสาวลลิตา  นาคสายัณห์
10. นางสาวสุนารี  ฝีปากเพราะ
11. นางสาวสุพรรณทิพย์  พันธุ์สุ
12. นายสุรศักดิ์  นิลคง
13. นางสาวอนุศรา  หาญณรงค์
14. นางสาวเรณู  ศิลป์ท้าว
15. นายไกรวิชญ์  หน่อท้าว
16. นายไชยวัฒน์  ฝีปากเพราะ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ไชยโย
2. นายสถาพร  จันต๊ะยอด
3. นางสะใบทิพย์  ศิริวัฒนานนท์
4. นางอมรรัตน์  ภาภักดี
 
40 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวอารียา  ศิริอินทร์
 
1. นางมณีภัทร์  รางแดง
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 28 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวนารีรัตน์  ตนภู
 
1. นายธงชัย  จิตรกว้าง
 
42 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองแงง 1. เด็กหญิงจิราพร  ละขะไพ
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 78 เงิน 28 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 1. นางสาวจิราพัชร์  ทิวทัศน์วิไล
2. นางสาวฐิติมา  ธงหิมะ
3. นางสาวณัฐจิรา  ปะละสี
4. นางสาวณัฐธนิดา  ธงหิมะ
5. นางสาวณิตฐรนันทน์  อินพนา
6. นางสาวนันธ์ชนัน  แซ่ม้า
7. นางสาวนาถยา  เสารางทอย
8. นางสาวปภานัน  แซ่ว้าง
9. นางสาวปวีณา  พักโพธิ์
10. นางสาวพัชยา  ธงหิมะ
11. นางสาวภัทราวดี  สลัดใด
12. นางสาวภาวิณี  แซ่โซ้ง
13. นางสาวยะโม  ดำดง
14. นางสาวราตรี  แสงบุตร
15. นายวรากรณ์  มะณีจร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดนุโรจ  อินไชย
2. นางพิชญา  ยะสาดายัน
3. นายเกษมศักดิ์  ปุกคาม
 
44 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 26 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 1. เด็กชายเอกรินทร์  เคยหลุ
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์