สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 38.79 เข้าร่วม 18 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายทรงกลด  เทพจันตา
2. เด็กชายเอกมงคล  เทพจันตา
 
1. นายนราศักดิ์  ธนะขว้าง
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 23 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาววลัยลักษณ์  ภิรัญคำ
 
1. นางจีรนันท์  วรรณโยธา
 
3 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  สุปัน
2. นายวัชร  ราชาเดช
3. นายอรรถวุฒิ  กุณะ
 
1. นายคุณภัทร  อุทธิยา
2. นางไพลิน  ยาวิไชย
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  จินดาศรี
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 16 โรงเรียนปัว 1. นายวสุทิน   ขอดแก้ว
2. นายวิชานนท์    บุญเทพ
 
1. นายดำรงค์    คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปัว 1. เด็กชายณัชนนท์    จันต๊ะวงศ์
2. เด็กชายทรัพย์ทวี    หาญยุทธ
3. เด็กชายสรวงสรร    เต็มสวัสดิ์
 
1. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
7 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐกานต์  โคมกระโทก
2. นายบัลลังก์   สีพรม
 
1. นางจุฬารัตน์  สุทธการ
2. นางพุ่มพวง  วรสันติวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายปฏิพล  ผาดคำ
 
1. นายธวัช  ธนากรวรรณ
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 13 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายกันต์  เพลิงพิชญ์
 
1. นางอมรรัตน์  ภาภักดี
 
10 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวเบญญาภรณ์  อินสองใจ
 
1. นางธัญวรัตม์  กุลวรรณ์