สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวอัฉราพร  ใหม่ต๊ะวัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นายจักรพงษ์  อินทะรังษี
2. นางสาวธนาภา  มางิ้ว
3. นางสาวพรธีรา  กลิ่นหอม
4. นางสาวพาณินี  ฮังคำ
5. นางสาวสายน้ำทิพย์  ศรีวรรณ์
 
1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
2. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงลดามณี  สุต๋า
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
 
4 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  โทปุรินทร์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปกรณ์ธนกุล
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
2. นางปราณี  สิงห์ธนะ
 
5 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวอาราม
 
1. นางทรายทอง  ภักดี
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายธรรณธร  ท้วมบ้านไทร
2. เด็กชายนพภิชัย  สมศักดิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
2. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ปันแก้ว
 
7 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงชมัยพร   คำมอญ
2. เด็กหญิงช่อผกา  ทองปอน
3. เด็กหญิงวลีพร  แปงคำใส
 
1. นางจำปี  พุฒกลาง
2. นางพวงผกา  ชมภูศักดิ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  เมืองคำ
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  แปงเขียว
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
10 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายกรกต  แก้วมณีวงค์
2. นางสาวกาญจนาพร  อะทะ
3. นายทักษิณ  อินไชย
4. เด็กหญิงธนัชญา  เมืองคำ
5. เด็กชายธนากร  ต๊อดแก้ว
6. เด็กชายธีรนาถ  ไชยมิ่ง
7. นางสาวศุภิสรา  ไชยสลี
8. นางสาวสิริรักษ์  ไชยมิ่ง
9. เด็กหญิงอังศุมาลิน  พิพัฒน์เจริญชัย
 
1. นางพัทธนันท์  พิพิธนวงค์
 
11 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภัคศุภร
2. นางสาวจิราภา  ไชยสลี
3. นางสาวปฎิณญา  สุขสว่างศรี
4. นางสาวศรสวรรค์  สอนโพธิ์
5. นางสาวศิริลักษณ์  ธรรมจักร
6. นางสาวเพชรรัตน์  เลาหล่าย
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
2. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวขวัญทิวา  ลำน้อย
2. นางสาวธมลวรรณ  เพชรภา
3. นางสาวมลทิรา  ตนะทิพย์
 
1. นายวันชัย  พูลทรัพย์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชนาภา  จันต๊ะนุ
2. นางสาวนพวรรณ  พุฒมาลัย
3. นายนราวิทญ์  จิตอารีย์
4. นางสาวนันทกา  สุทธิแสน
5. นางสาวพิมพิศา  สุทธิแสน
6. นางสาวสิตานันท์  อิ่นอ้าย
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิศรา  โนจิตร
2. เด็กหญิงสุวารี  วงศ์พุทธคำ
3. เด็กหญิงอรนิศา  บัวอิ่น
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายกฤตวัฒน์  วัฒนะ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  บังเมฆ
3. นางสาวอรทัย  สุทธิแสน
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 29 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวชื่นกมล  ไชยสลี
2. นางสาวญาสุมินทร์  อินทะเกี๋ยง
3. นางสาวสุทธิกานต์  บุญมา
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
17 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83.6 ทอง 16 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นางสาวพรไพลิน  ไชยช่อฟ้า
 
1. นางอัมพร  คำกัมพล
 
18 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กชายปิยณัฐ  ไชยเพ็ชร
 
1. นางภัทรินทร์  คำยอด
 
19 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤตยา  อำพร
2. เด็กชายกฤษฎา  การินทร์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธรรมจักร
4. เด็กชายชินดนัย  ชราชิต
5. เด็กชายสิงหราช  พิยะ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  โนริยา
2. นางชนนิศา  เมืองมูล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  อุทธิยา
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 89.75 ทอง 5 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชนุช  ธนะขว้าง
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.34 ทอง 6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ก้องสูงเนิน
2. เด็กชายจงกิจ  พิศจารย์
3. เด็กหญิงวัชญาพร  บุญอินทร์
 
1. นายกิตติกร  เขียวสมบัติ
2. นายอภินันท์  อุปจักร์
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.26 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวมยุรา  เขื่อนเมือง
2. นางสาวสกาวเดือน  ขาเหล็ก
3. นางสาวอังครารัตน์  เป็งนันท์
 
1. นางภคธีรา  อุปจักร์
2. นายสุเนตร  สุยะ
 
24 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 11 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กหญิงพัทธ์รา  ผดุงความเป็นไทย
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
25 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายกิตติภพ  เหล่าหลอด
2. เด็กชายฐิติโชติ  ขาเหล็ก
3. เด็กชายภานุพงษ์  อุปจักร์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนบ่อเกลือ 1. นางสาวณัฐธิดา  สุวรรณ์
2. นางสาวตีรณา  ศิรินันธนานนท์
3. นางสาวรัชณีวรรณ  คำแคว่น
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายวีระชาติ  บุญเทพ
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ่อเกลือ 1. เด็กชายอติชาติ  อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
28 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ไชยตัน
 
1. นางสายฝน  พรหมลังกา
 
29 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 15 โรงเรียนปัว 1. นายวรรธนะ   คำพร
 
1. นางประพิมพร  แสนทวีสุข
 
30 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนปัว 1. นางสาวชนิภรณ์   จิตเฉย
 
1. นางรัชชนก  จิตระวงศ์
 
31 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงนรินทร    นรินทร์
2. เด็กหญิงอาทิตยา  เฉลียวการ
 
1. นายยุทธ  ยาปัน
 
32 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สุทธหลวง
2. เด็กหญิงพีรดา  ล้านมา
3. เด็กหญิงวิภาดา  จะเฮิง
 
1. นางสาวกาญจนา  มโนขัติยะ
2. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
 
33 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอรปรียา   อุ่นเรือน
 
1. นางสุจิน  เปี่ยมอริยธน
 
34 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนปัว 1. นายศรายุทธ  กิตินันท์
 
1. นายชัยยุทธ  ทองทิพย์
 
35 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกันตา  ตันกุระ
2. นายวรพล  ปันแปง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  จิตอารี
 
1. นายเชิด  ปันแปง
2. นางสาวเยาวภา  โนพวน
 
36 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนปัว 1. นางสาวพัชรพร   ฑีฆาวงค์
2. นางสาววัชรีวรรณ   ถุงเสน
3. นางสาวสุนารี   ย่านสากล
 
1. นายเชิด  ปันแปง
2. นางสาวเยาวภา  โนพวน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.8 ทอง 18 โรงเรียนปัว 1. นางสาวกนกวรรณ   หาญยุทธ
2. นางสาวกรณีการ์  กุกไชย
3. นางสาวกฤติยาณี  สุทธการ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  วิจิตรวาริน
5. นางสาวชวิศา    นวลแก้ว
6. นายชัชวาล    ไชยกันทะ
7. นายณัฐภัทร  พรหมโชติ
8. นางสาวทรรศน์มน  ลำวุฒิ
9. นางสาวทิพย์สุดา  ชราพก
10. นายปฎิภาณ  จิตประทุมรัตน์
11. นายปรีชานนท์  ตนภู
12. นายฤทธิพร  ศิริรัตน์
13. นางสาวลัดดาวัลย์    คำแสน
14. นายศิริชัย    ศักดารัตนากร
15. นางสาวสกุลตลา    อะทะไชย
16. นางสาวสาธิรัช  สะสม
17. นางสาวสิริธร    สายวงศ์
18. นางสาวหทัยรัตน์  จิตอารี
19. นางสาวอังศุนิจ    วังแสง
20. นางสาวอัญธิกา   ยะปัญญา
 
1. นายอรรถวุธ  ใบยา
2. นางเตือนใจ  ประกอบเที่ยง
 
38 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปติณญา    พรมเพชร
2. เด็กหญิงสุพิตรา    ไชยแสน
3. เด็กหญิงเทียนแข    พันชน
 
1. นายถนอม  สุวัฒนา
2. นายธวัช  สมมิตร
 
39 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  จินดา
 
1. นายธวัช  สมมิตร
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 9 โรงเรียนปัว 1. นางสาวจิราภา    ร่อนทอง
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
41 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงอรุณิชา  ชราชิต
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
42 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    มูลคำ
2. เด็กหญิงชญานิชฐ์    ทีฆาวงค์
3. นายณัฐวุฒิ    ขระสุ
4. นายทรงยศ    วารีทิพย์
5. เด็กชายธนากร    สิทธิกาล
6. เด็กหญิงวิรัชภรณ์    จันตระ
7. เด็กหญิงศศิธร    อุ่มมี
8. เด็กชายสรไกร    จักรแก้ว
9. นางสาวหรรษมน    เนตรทิพย์
10. เด็กชายอนุชัย    จิตอารี
 
1. นางอรพรรณ    เกียรตินิยมดี
 
43 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นางสาวกฤตญา    พงษ์สภา
2. นายณัฐดนัย   ตารินทร์
3. นายทวิช    หนองหล่าย
4. นายธนากร    ดีอุ่น
5. นางสาวธฤดี    ทนุกิจ
6. นางสาวศิรินันท์    สุวรรณ์
7. นายสิทธิชาติ    คำแสน
8. นางสาวสุพิชญา    บริคุต
9. นายอิศเรศ    สุทธิการ
10. นางสาวแพรไหม    ไชยสมบูรณ์
 
1. นางอรพรรณ   เกียรตินิยมดี
 
44 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงปวันรัตน์   ปั้นกิจจานิชเจริญ
2. เด็กหญิงปัณชญา   อุตรชน
3. เด็กหญิงมณีรัตน์    ปามะ
4. เด็กหญิงรจนา    แสนคำแพ
5. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยศิลป์
6. เด็กหญิงสาธิตา    โนพวน
 
1. นางนงลักษณ์    พรถาวร
2. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
45 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายชิติพัทธ์    ใหม่น้อย
2. นางสาวสิริพร    ชัยมงคล
3. นางสาวอันริกา   กันธุระ
 
1. นางกุลวรรณ   จันทร์เพ็ง
2. นางนงลักษณ์   พรถาวร
 
46 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงณัฐธิยา    ไชยปาละ
2. เด็กหญิงปฏิญญา   พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา   สลีอ่อน
 
1. นางกุลวรรณ   จันทร์เพ็ง
2. นายจรัญ   จันทร์วัง
 
47 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกิตติกร   สิทธิยศ
2. เด็กชายนิธิวัฒน์    ทองมี
3. เด็กหญิงพุทธรักษา    ไชยวิชู
 
1. นางนงลักษณ์   พรถาวร
2. นางสาวอารี  เสาศิริ
 
48 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกรพิสุทธิ์    กันทเสน
2. เด็กหญิงวิชุดา   สุกานนท์
3. เด็กหญิงเนตรภิส   จำนงค์บุญ
 
1. นางนงลักษณ์   พรถาวร
2. นางสาวอาีรี  เสาศิริ
 
49 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กชายชนสรณ์   พึ่งเงิน
2. เด็กชายสรวิชญ์    เนตรทิพย์
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.2 ทอง 10 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายภานุวัฒน์    จิตอารี
2. เด็กชายอิทธิพล    เนตรทิพย์
 
1. นายดำรงค์   คันธะเรศย์
2. นางหรรษา    สิทธิพงศ์
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 โรงเรียนปัว 1. นายธนกร   พิมพ์ทอง
2. นายวุฒิไกร   จิตอารี
3. นายเจนวิทย์    ช่างเหล็ก
 
1. นางสุธาลักษณ์    จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี   วัฒนะ
 
52 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81 ทอง 11 โรงเรียนปัว 1. นายพลากร   จันทร์บูรณ์
2. นางสาวพิศุทธ์ฎาภา    คำเมือง
3. นางสาวมัทนียา    เทพอาจ
4. นางสาววรกานต์   ตาสิงห์
5. นางสาววรรณระวี  ผดุงโกเม็ด
 
1. นางพัทธ์ธีรา   อายุพัฒน์
2. นางสาวพิมพิสุทธิ์   ภัทรวิจิตร
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง 22 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงวรฤดี   บุญกอบ
 
1. นางสาวพรรณทิพย์   ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนปัว 1. นางสาวสราสิณี   พร้อมญาติ
 
1. นางสาวพรรณทิพย์   ตระกูลพิทักษ์กิจ
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง 7 โรงเรียนปัว 1. นางสาวณิชกานต์   งานวิชา
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิพย์บุญศรี
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัว 1. นางสาวณัฐธดา   พรหมรักษ์
 
1. นางเนาวรัตน์    คำเวียง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 88.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   ชนาภิมุข
2. เด็กหญิงโอภาสิริ    จันทร์สุข
 
1. นางวราจิตร   คุณสิทธิ์
2. นางอนงค์ลักษณ์   มโนวงค์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัว 1. นายธนภัทร   วิริยะธำรงค์
 
1. นางอนงค์ลักษณ์  มโนวงศ์
 
59 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 17 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สุต๋า
2. เด็กชายปิติ  กอกัน
3. นายภัทรดนัย  สุต๋า
4. นายสุทัศน์  ไตรยราช
5. เด็กชายเบญญวัต  ภัครรุจิยางกูร
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญเกิด
2. เด็กชายธนวัฒน์  แสงชม
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  เพตกร
4. นางสาวบุศกร  สิงห์ธนะ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ขอดเตชะ
6. เด็กหญิงวิไลพร  ยะปวง
7. เด็กหญิงศศิวิมล  พิมเสน
8. นายสุทธินัย  ประอาจ
9. เด็กหญิงอรวรรณ  วงษา
10. นางสาวอัญชรินทร์  บุญเกิด
 
1. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
2. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
3. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
 
61 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กชายเวคิน  เขื่อนวงค์
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
62 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณศิริ  คำยันต์
2. เด็กชายสุรกานต์  พิมเสน
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสุภาพร  จิตตรง
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายกิติพล  สหเจริญชัย
2. นายมานะ  แซ่ย่าง
3. นายยง  แสนโซ้ง
4. นายวันชาติ  ยอดออน
5. เด็กชายศรันย์ชัย  แซ่เตน
6. นายศักดิ์ชัย  แซ่เฮ้อ
7. นายศุภชัย  คีรีโชติกุล
8. นายอนุสรณ์  ยอดออน
 
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นางสาวภาวิณีย์  ใจแก้ว
3. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวปรานอม  คำมงคล
2. นางสาวสุวิภา  ใจปิง
3. นางสาวอลิษา  วงค์สุวรรณ
 
1. นางสาวขวัญหทัย  เพ็ชรศรีธิ
2. นางสาวอัมพร  สินสวัสดิ์
 
65 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. นางสาวอรพรรณ  บุญตัน
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
66 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.66 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายณัฐพล  กล้าพิทักษ์
2. เด็กชายยงยุทธ  จิรนันทนุกุล
3. เด็กชายอนุรักษ์  กล้าพิทักษ์
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
2. นางสาวพรพิชญา  จันโนติ๊บ
 
67 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นางสาวพชรพร  เพ็ชรศรี
2. นายอนุพงษ์   ปรังฤทธิ์
3. นายเสฎฐวุฒิ  ดอกทองดี
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
2. นางวารุณี  สิทธิชัย
 
68 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายปณิธาน  เสมอใจ
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
69 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงโสระยา  สุยะตา
 
1. นายภักดี  สิทธิชัย
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง 5 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ศรีอิน
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. นายจักรภัทร  นาคอ้าย
 
1. นายชเนรินทร์  จิตอารี
 
72 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุไรพร  คำแสน
 
1. นางพัชรี  หนูเอียด
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.25 ทอง 4 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นามติ๊บ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 28 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. นางสาวเกวลิน  แอบเสนาอุปถัมภ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงทีปกา  จันต๊ะ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินตา
3. เด็กชายวรรณชัย   สารเพ็ชร
 
1. นางสาวจิรัฐิติกาล  อานุ
2. นางชลธิชา  มังคละ
 
76 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวกัลญา   ธรรมสอน
2. นายธนกร   กำแทง
3. นางสาวปรารถนา  มณีวัน
 
1. นางดวงสมร   ดวงตา
2. นายอัศวิน  กลับมา
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นายกรวิทย์   กุณารบ
2. นางสาวณัฐริกา   คงมั่น
3. นายธนกร   กำแทง
4. นางสาวนฤมล   เสวะกะ
5. นางสาวมัทนา   คำแปง
 
1. นางสาวนริศรา   คำหว่าง
2. นายอัศวิน  กลับมา
 
78 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  อินต๊ะแสน
2. นายวิทยา  ลำน้อย
3. นางสาวสุพัฒตรา  อินทะวงค์
 
1. นายภาคภูมิ  ภิมาลย์
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
 
79 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. นางสาวฉัตรธิดา  ไชยสาร
2. นางสาวรชนิศ  เวทสม
3. นางสาวรุจิดา  มุขเพ็ชร
 
1. นางดวงสมร  ดวงตา
2. นางอุตสาห์  โนราช
 
80 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญญา  สรรเพชร
 
1. นายสนับพงษ์  คำรังษี
 
81 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 10 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายพงศธร  สุทธการ
 
1. นางอุบลวรรณ  หล้าแก้ว
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.75 ทอง 5 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นายวัชพล  สมตัว
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงชุดามาศ  เพ็งบุญ
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ทศรักษา
 
1. นายอรุณ  ชราชิต
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 82 ทอง 35 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณิชนันทน์  วันดี
2. นายปิยวัฒน์  ประมะสุข
3. นางสาวลัดดา  เทพจันตา
 
1. นายธราภพ  ยานการ
2. นายบรรเจิด  คำชนะ
 
86 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวณัฐฐินันท์  แพงจีน
 
1. นางศิริพร  ผังแก้ว
 
87 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายนลธวัช  คำรัตน์
2. นายปิยะวัฒน์  อุดอุ่น
 
1. นางดรุณี  ดีปินตา
2. นายภิญโญ  สุวรรณ
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 15 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายสพลดนัย  ธรรมสละ
 
1. นางสาวศรีรัตน์  วุฒิโอสถ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจักรี  อิ่นอ้าย
2. นายณัฐดนัย  เสือคำ
3. นายศุภนัย  เขยตุ้ย
 
1. นายชวน  ถาวงค์
2. นายเจริญเกียรติ  ใบยา
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายบุญรุ่ง  ราชเสี้ยว
2. นายปิยะพงษ์  สุทธิแสน
3. นายอรรถพงษ์  ปะทิ
 
1. นางสาวกชกร  ทำนุพันธุ์
2. นางสาวสุรางคนา  กาวีปลูก
 
91 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 89.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายจิรกิตต์  รุ่งเรือง
 
1. นางมณทิรา  จำรูญ
 
92 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  มหานิล
2. เด็กหญิงวชิรญา  ตาริน
3. เด็กหญิงสุภัททรา  เหมปั้น
 
1. นางชนกนันท์  คำจิตร
2. นางมณทิรา  จำรูญ
 
93 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. เด็กชายสุธีมนต์  ยาอุด
 
1. นางสาววาสนา  แกล้วกล้า
 
94 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายพิทักษ์  ปัญจพันดร
2. นางสาวพิมพ์นิภา  มาอินทร์
3. นายศิริชัย  เสารางทอย
 
1. นายจระกฤตย์  โพธิ์ระหงส์
 
95 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนเมืองแงง 1. นายอมรวัตร  กิติศรี
 
1. นางยุวรีย์  ใจการณ์
 
96 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแงง 1. นายเกียรติศักดิ์   ไชยชนะ
 
1. นางวณิชยา  ธุระอบ
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 14 โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 1. นางสาวฟ้าวิลัย  ทองสุข
 
1. นายสมบัติ  ศรีสวัสดิ์