สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กชายจักรี  ตันชูชีพ
2. เด็กหญิงฐาปนีย์  เขียวปัด
3. เด็กชายอนุชา  ภิรมณ์
 
1. นายกฤษฎาพงษ์  สุตะ
2. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวกรวิภา  ตันชูชีพ
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีวรรณ
2. เด็กหญิงบุษยา  ศาลาคาม
 
1. นางสาวพัณณิตา  พิมพ์มาศ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 37 โรงเรียนทุ่งช้าง 1. นางสาวพรรนิกา  ตามัย
2. นายอภิสิทธิ์  ปัญญาภู
 
1. นางสาวพิมผการัง  ช่างทอง
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
5 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 10 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 1. นายชัชนันท์  ใจเฉลียว
2. นายเทพรินทร์  กลิ่นแย้ม
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
2. นายนพวิศว์  พลทิพย์
 
6 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 66 ทองแดง 7 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สวนดอกไม้
 
1. นางสุทธิสา  สุทธิแสน
 
7 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 18 โรงเรียนปัว 1. นายณัฐวุฒิ   ฑีฆาวงค์
2. นายพรพิพัฒน์   แสนแสน
3. นายวิวัฒน์   ฤทธิ์คำ
 
1. นายวิจารย์  จิณะเสน
2. นายอรุณ  จันทร์สุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนปัว 1. เด็กหญิงณัชรินทร์    ต๊ะแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    ไชยชนะ
3. เด็กชายธรัฏสรวง   ชราชิต
4. เด็กหญิงปวีณา    ธัญญะ
5. เด็กหญิงวิภาวี    จักรอะโน
 
1. นายประดิษฐ์  กลาสี
2. นางวิรัชนก  จันทร์เรีย
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนปัว 1. นายนภทีป์   พันธุ์เหม
2. นายปรณัฐ    ใจเดช
3. นายวิภู   พรหมรักษ์
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 20 โรงเรียนปัว 1. เด็กชายกฤตภาส    อาจผดุงกล
2. เด็กชายชิโนรส   โพฐิติกุล
3. เด็กชายปรินทร    สิงห์คำ
 
1. นางสุธาลักษณ์   จันทรสูรย์
2. นายเมธาวี    วัฒนะ
 
11 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. นายคมสัน  พิมเสน
2. นายจักรีวัตร  มาลา
3. นางสาวสุพิชชา  สงวนฤทธิ์
 
1. นางมลฤดี  เตชะตา
2. นางวิไล  เสารางทอย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 17 โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐสรณ์  วงศา
2. เด็กชายธนากร  จิตตรง
3. เด็กชายพชรพล  ยาวุธ
4. เด็กหญิงสรัลพร  เพตะกร
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญเกิด
 
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 1. นายอาทิตย์  วชิราธนกิจ
2. นายโสพล  แซ่พ่าน
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายจักรพงษ์  กานิล
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง 37 โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 1. เด็กชายชานน  ชมภูเจริญกิจ
2. เด็กชายธนวัฒน์  จิตรบุญ
 
1. นายสมโภชน์   หอมดอก
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  โนพวน
2. เด็กชายชัชวาลย์  ชาวยอง
 
1. นางสาวพรมราตรี  ดีมาก
2. นายสุพจน์  สุทธิแสน
 
16 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 30 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  สกัดกลาง
2. เด็กชายพัชรพล  แสนกัน
 
1. นายธวัชชัย  ศิริคำวงศ์
2. นายสมพงษ์  โลนันท์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ปัญญามี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กำแทง
 
1. นายสุเนตร  ทะก๋า
2. นายอดุลย์  คำตัน
 
18 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 8 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. นางสาวกัลยา  สุนทร
 
1. นางเพ็ญพิชชา  ตันกุระ
 
19 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 38 โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  พรมมา
3. เด็กหญิงเบญญาพร  พรมมา
 
1. นางรัญจวน  คำชนะ
2. นางสาวลาวัลย์  สุโรพันธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  สุทธิแสน
2. นายณัฐวุฒิ  วงค์สว่าง
3. นายเกียรติพงษ์  เทพกัน
 
1. นายดำริห์  จิณะ
2. นางสาวนันท์นภัส  ช่างพูด
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 26 โรงเรียนเมืองแงง 1. นางสาวภัมพิกา  วงค์สวัสดิ์
2. นางสาวสุภาสินี  ชะเต
3. นางสาวอรนุช  สายปวน
 
1. นายเจนภพ  วิถาน