สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.น่าน 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำฝั้น
 
1. นางพัทธนันท์  ขันยม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายอาทิตย์  รังษี
 
1. นางอัญชลี  กันปวน
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 23 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  กรรณิกา
 
1. นางวรวีร์  สวัสดิสุข
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ   มังวงค์
 
1. นางสาวประกายเดืิอน  ปี่กลอง
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 21 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงอรกช  ไตรเนตร
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 16 โรงเรียนสา 1. นางสาวจิรัชญา  ธนธีรบรรจง
 
1. นางวิไลวรรณ  บัวอาจ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวชุติภา  ไชยเรียน
 
1. นางอัญชลี  กันปวน
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 72.9 เงิน 32 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวณาฐภาณี  พสุนธราธรรม
 
1. นางพูลทรัพย์  รัตนศิลา
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 87.66 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายณัฐนภนต์  ดีกัลลา
2. เด็กหญิงปฐมพร  ธรรมลังกา
 
1. นางจินดา  สวนคำกอง
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวชวิศา  ลาภมาก
2. นางสาวศุภสิริ  สุสละ
 
1. นางอัญชลี  กันปวน
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายชัยรัตน์  ทองหลิ้ม
 
1. นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายจิรวัฏ  สมรักษ์
 
1. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 25 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  กาวิเนตร
2. เด็กชายธนกฤต  จันต๊ะ
3. เด็กชายนันทวัฒน์  มีสุข
 
1. นางนฤมล  นิ่มพยา
2. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวธันยพร  คงศรีศักดิ์
2. นางสาวพรศิริ  วงศ์สุวรรณ
3. นางสาวมณีรัตน์  ก้องเสียง
 
1. นายวีรวัฒน์  ไทยขำ
2. นางเอมอร  สุมามาลย์
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39.4 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายทศพล  วิเชียรสาร
2. เด็กชายอาณกร  แก้วนิตย์
 
1. นางสาวกัญญารินทร์  บุญรัศมีจันทร์
2. นางสาวสิรินยา  ทิพย์บุญศรี
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายดิษพงษ์  วงศ์วิวัฒน์ธนะ
2. นายบวรรัตน์  ศรีตนไชย
 
1. นางสาวทัศนีย์  ดำรงเลาหพันธ์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  กุศล
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้อย
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นายวัชรพงษ์  พรมคำ
 
1. นายแซน  มาแว่น
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกชกร  ก้อนทอง
2. เด็กชายภาคย์ศิลป์  ปาคำ
3. เด็กชายเศรษฐบุตร  ศรีใจอินทร์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  บัณฑิต
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายกิติเมศวร์  รัตน์วรวงศ์
2. นายธนภูมิ  วงศ์คม
3. นางสาวอำนวยพร  ประสงค์
 
1. นางเรณุมาส  นวลละม้าย
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 40 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชาลิสา  อนาวงศ์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วบวร
3. เด็กหญิงวิชญาพร  วิเศษกันทรากร
 
1. นายจำเริญ  นิลพร
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวณิชนันทน์  เนื่องจากจ้อย
2. นางสาวทักษพร  จันทร์ดี
3. นายพัทธดนย์  ผลทิพย์
 
1. นางประภาภรณ์  นะไชย
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์สองสี
2. เด็กหญิงชลดา  สุภาพ
3. เด็กหญิงณัฐมน  บุตรใส
 
1. นางสาวประไพรัตน์  ลำใจ
2. นางสาวสุกานดา  ไชยตีฆะ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนนาน้อย 1. นายภูวดล  ถาต๊ะวงค์
2. นายวัชระ  พรมกามินทร์
3. นายไกรศร  อุ่นทา
 
1. นางนันทวัน  แดงฟู
2. นายมงคล  แดงฟู
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ชมภู
2. เด็กหญิงนงนภัส  สัจจา
3. เด็กหญิงรัตติยากร  วงษ์ใหญ่
 
1. นางธนัญชนก  บุญเป็ง
2. นางสาวอภิญญา  สุขสำราญ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 79.8 เงิน 35 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวนิสากร  วงแย่ง
2. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขแสน
3. นางสาวศรัญญา  ดาแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  แก่นแก้ว
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 17 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  พันธุ์พิกุล
2. เด็กหญิงนันทิยา  เพียรพันธ์
 
1. นางรัฐพร  ธิเสนา
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 21 โรงเรียนนาน้อย 1. นายฆศิษ  ตรงต่อ
2. นายพุฒิพงศ์  ผัดปา
 
1. นายปฐมพงษ์  ทะแสง
2. นางสาวสุพัตรา  ลังกาใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30.59 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสา 1. เด็กชายคมกริช  พลังฤทธิ์
2. เด็กชายอธิคม  ทะนะวงค์
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
2. นายนิรันดร์  จิตอารีย์
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 82.05 ทอง 5 โรงเรียนสา 1. เด็กชายคมสันต์  สดกำปัง
2. เด็กชายพัทธพล  สีมา
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
2. นายนิรันดร์  จิตอารีย์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายประดิษฐ์  ภัคดีวงค์
2. นายพันธ์ศักดิ์  ทรงวรพันธ์
3. นายวัฒนา  เล่าสัจจะกุล
 
1. นายชรินทร์  ภิชัยวงค์
2. นายสุกิจ  สุวรรณ์
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนสา 1. นายณัฐวัตร  ตรีกุล
2. นายวีรพงศ์  ปิจดี
3. นายอัฐพงศ์  กาละวงศ์
 
1. นายชัชวาลย์  ชุ่มวงค์
2. นายนิรันดร์  จิตอารีย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 29 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แก้วอินแสง
2. เด็กชายจีระสิทธิ์  วิทยาศักดิ์
3. เด็กหญิงปารีรัตน์  มั่นคง
4. นายพัลลภ  ธรรมลังกา
5. เด็กหญิงรุจจิรา  รัตนเรืองศิลป์
 
1. นางเปรมจิต  พุทธวงศ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76.8 เงิน 27 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  งิใสยา
2. นางสาวนฤมนต์  แก้วชมภู
3. นางสาวนันทกา  เงินถา
4. นางสาวปียาภรณ์ฺ  เรืองรินทร์
5. นางสาวอุมาพร  สุทธะ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  สอนยศ
2. นายอุเทน   เครือแปง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 79.2 เงิน 17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงจิตตวิมล  กุมศัสตรา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เริงขวัญ
3. เด็กชายปิยวัฒน์  สิทธิวงศ์
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  กันทะตา
5. เด็กหญิงเพียรอำพร  วุฒิ
 
1. นางประทิน  สิทธิวงศ์
2. นางพัฒชา  คำแสน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายนรวิชญ์  ดวงธิ
2. นางสาวพิมพิชญา  ฤทธาพรม
3. นายศรัณวิชญ์  โศภิษฐ์ปฏิภาณ
4. นางสาวอภัญญา  ธรรมราช
5. นางสาวอภิญญา  อุ่นเรือน
 
1. นางประทิน  สิทธิวงศ์
2. นางพัฒชา  คำแสน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 83.04 ทอง 10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนากานต์  เทพสุคนธ์
2. เด็กหญิงชนิกา  ไชยลังกา
3. เด็กชายธัมวัฒน์  ใจทา
4. เด็กหญิงปาพาวรินทร์  รุ่งสิทธิมงคล
5. เด็กหญิงพิชญา  วงค์ทาฝั้น
 
1. นางสาวภิญญดา  นุบุญมา
2. นายศิวพงษ์  เจดีย์ปัน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกฤติพงษ์  หมอสุยะ
2. นางสาวกานติมา  ตาคำ
3. นางสาวกุลนิษฐ์  พุทธรักษา
4. นายจักรพล  สมจิตต์
5. เด็กหญิงจิราพร  แย้มจิตร์
6. นางสาวชนกนาถ  สุฤทธิ์
7. นางสาวชุติรัตน์  ต้นผล
8. นางสาวณัฏฐภรณ์  มหาวรกิติ์
9. นางสาวณัฐนิช  สิทธิ
10. นางสาวณิชญาพร  ทัศณีวรรณ์
11. นางสาวธนากาญจน์  เต็มอุ่น
12. นายนฤพนธ์  ทิพวงษ์
13. นางสาวประภากร  ไชยยะ
14. นางสาวมัทรียา  รัฐมนตรี
15. เด็กหญิงมินชริสา  พันหนูเทียน
16. เด็กหญิงวิชาภรณ์  จันธี
17. เด็กหญิงสายไหม  กันปวน
18. นายสิรวิชญ์  ช่อฟ้า
19. นางสาวเกวลิน  ทนะขว้าง
 
1. นางกาญจนา  ประกอบกิจ
2. นายธีรพล  เป็งมา
3. นางบุญเทียม  สมคำ
4. นางผุสดี  สงวนศรี
5. นางมัลลิกา  ปาณะเสรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สำอางค์อินทร์
 
1. นางมิตรทิรา  กาบนันทา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวสุธีร์มาศ  ไชยยงค์
 
1. นางสาวประภารัตน์  สายวงศ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 43 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ค่ายบุรี
2. เด็กหญิงปรินทร  ธนสารตั้งเจริญ
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เหลี่ยมวานิช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 77.25 เงิน 19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวปาณิศา  ขันเพชร
2. นายภูมิทรัพย์  สายวงศ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  เหลี่ยมวานิช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82.8 ทอง 6 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ปุกคำดี
2. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมไชย
3. นางสาวกุลวลี  ใจจะดี
4. นางสาวณัฐนันท์  ธรรมชัย
5. นางสาวปรีญาดา  พันธ์แก้ว
6. นางสาวพัณณ์นิภา  ตั้งเลิศศรีสกุล
7. นางสาวพิชญ์สินี  เจดีย์ปน
8. นางสาววัลวิภา  วงศ์ไชยา
9. นางสาวสลิลทิพย์  กุลณาวงค์
10. นางสาวเจนจิรา  ธิบดี
 
1. นายกวินท์  วงค์รัตน์
2. นายเจริญ  อุตมีมั่ง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81.75 ทอง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กหญิงจารุณี  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงฉันทนา  ปทุมไพโรจน์
3. นางสาวดวงใจ  แซ่ลี
4. เด็กหญิงบานเย็น  ชนกนาถวดี
5. เด็กหญิงประภา  แซ่โซ้ง
6. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  แซ้โซ้ง
7. นางสาวภาวดี  แซ่เฮ้อ
8. เด็กหญิงมณฑิตย์  ทรงวรพันธ์
9. เด็กหญิงวันทนีย์  มาศกิตติวงศ์
10. นางสาววิไล  แซ่เล้า
11. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่รี
12. เด็กหญิงสุวพร  มาศกิตติวงศ์
13. เด็กหญิงอรณิช  ฤทธิ์พายัพ
14. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  แซ่เฮ้อ
15. นางสาวไม  แซ่เล้า
 
1. นางสาวชนิกานต์  อินไชย
2. นางสาวสงกรานต์  มหามิตร
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.9 เงิน 18 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีขันท์
2. เด็กหญิงวาสิณี  คำมี
3. เด็กหญิงอภัสศร  ยอดเกื้อ
 
1. นางอัจฉรียา  แสนอาทิตย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84.64 ทอง 6 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นางสาวนันทิดา  อินต๊ะสอน
2. นางสาวศุภัสตรา  เชื้อหมอ
3. นางสาวสกุลรัตน์  อยู่สุข
 
1. นางสาววรนุช  สุนันทนานนท์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. เด็กหญิงบุญญา  เตชะพิมพ์
2. เด็กหญิงพัทธมน  อินพรหม
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  กวางอิน
2. นายหยาด  พิมสาร
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นางสาวมาลัยรัตน์  แซ่หว้า
2. นายวรกิจ  สัตยวงศ์
 
1. นายหยาด  พิมสาร
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วภิรมย์
2. เด็กหญิงอารียา  คงทน
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์เนตร
 
1. นางสาวญาดา  กาป้อง
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นางสาวประกายกาญจน์  พรมใจ
2. นางสาวรุจิรา  น้อยราช
3. นายอดุลย์  อินนันใจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางสาวมยุรา  มะราช
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริยากร  อินมงคล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายนที  เมืองอินทร์
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  จันทะเนตร
 
1. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวพัณณิตา  คนสูง
 
1. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกานติมา  อินต๊ะแปง
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายบุญญฤทธิ์  อุตทนัน
 
1. นายภาคภูมิ  ต้นผล
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 13 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกมลพร  หนักแก้ว
2. เด็กหญิงพูลทรัพย์  มักสิก
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีรินยา
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง 12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  กาวินัน
 
1. นายจรัญ  อุดอ้าย
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายปณชัย  ธนะปัด
2. เด็กชายพีรัชชัย  ตันปัน
3. เด็กชายวรเมธ  ฟองสีถุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นายสุธรรม  ปานเกิดผล
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายกรรณ์ธิวัฒน์  ตันปัน
2. นายสิทธิศักดิ์  ชุมนวล
3. นายอนุวัฒน์  อูปเวียง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
2. นางชุลีพร  สิริมาวรวุฒิ
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงอรัญญา  สาราด
 
1. นางสมจิตร  ไชยวงค์หวั่นท๊อก
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 11 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวเปรมกมล  กะรัตน์
 
1. นางสมจิตร  ไชยวงค์หวั่นท๊อก
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายปิยวัช  รัตนา
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
65 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 9 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. นายภาณุพงศ์  สร้อยศรี
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายภูวนัย  แตงลิตร์
 
1. นางชะบา  สุดสม
 
67 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวภาณุมาส  สมคำ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
68 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. นายธีร์ธวัช  แก้วอุด
 
1. นายวชิรพนธ์  ไขยยา
 
69 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายอนันตภูมิ  ปัญญานะ
 
1. นายพรชัย  การุณยฐิติ
 
70 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร    
71 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงศกลวรรณ  สายอุทธา
 
1. นายชุมพล  พรหมโชติ
 
72 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. นางสาวกมลพรรณ  แซ่โฟ้ง
 
1. นายวชิรพนธ์  ไชยยา
 
73 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 1. นายนพดล  กันทะวิชัย
 
1. นายทนายุธ  เจริญรัมย์
 
74 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงณิชมน  ติ๊บน้อย
2. นายนรินทร์  นาเข้าต้ม
3. นายนฤเบศ  ปูนพรม
4. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พลธนู
5. นางสาวมณีรัตน์  พรมภิระ
6. นายมนัสวิน  มามาตร์
7. นายมนัสวี  แซ่จาง
8. นายรังสิมันต์  กิมสูงเนิน
9. นายราเมศวร์  ใจบุญ
10. นางสาววรรณทิพย์  กาวินคำ
11. นายวรัญญู  เข็มแก้ว
12. นายวัชพล  พรมภิระ
13. เด็กชายศรศักดิ์  มานาแวน
14. นางสาวศุภรัตน์  ไชยวงค์
15. เด็กหญิงเปรมอนันท์  โนอินแก้ว
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
2. นางสาวพัชรี  ปามะ
3. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
4. นางเยาวลักษณ์  สุวรรณตระการ
 
75 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก   คำฤทธิ์
2. เด็กชายกานต์  ถนอมสิน
3. เด็กชายกิตติชัย  สุทธิ
4. เด็กหญิงชนากานต์  อะริยะ
5. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ใจทิศ
6. นางสาวณัฏฐพันธ์  จันอูน
7. เด็กหญิงณัฐนิกา  ตุ้ยแก้ว
8. นางสาวดาวเรือง  แสงสว่าง
9. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำฤทธิ์
10. นางสาวนันทิพร  ขันตา
11. เด็กหญิงปริสรา  ศิริวันนา
12. เด็กหญิงปิ่นวราพิน  อินมาตร์
13. นางสาวพิมระวี  ตุ่นคำ
14. เด็กหญิงรัชนีกร  กองยา
15. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หน้อยกลาง
16. เด็กชายรัฐเขตต์  เทพจันตา
17. เด็กหญิงศรัญย์พร   ธิอินทร์
18. เด็กชายศุภกร  พวงพิพัฒน์
19. นางสาวสุภัสสรา  สาแก้ว
20. เด็กหญิงอัญชลี  กุมารแก้ว
21. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  แก้วธรรม
 
1. นายกิจณรงค์  แก้ววังอ้อ
2. นายพิสิษฐ์  เชิงแก้ว
3. นางวันทนา  ตรงประเสริฐศิริ
4. นางสาวสุรางค์รัตน์  แดงจิระ
5. นายอภิชัย  ธนบุญเรือง
6. นางสาวอมรรัตน์  สารเถื่อนแก้ว
 
76 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนสา 1. นางสาวกนกรัตน์  ขัดแปง
2. นางสาวกรรณิการ์  บุญเรืองนาม
3. นายกฤษณศักดิ์  เทพจันทร์
4. นางสาวกัญจนพร  จันตา
5. นายกิตติศักดิ์  คำลือ
6. นางสาวจริยา  ทองคำ
7. นายจารุกิตต์  กาพรม
8. นางสาวจิรนันท์  สมบุญมา
9. นางสาวชฎาภรณ์  ไชยมงคล
10. นางสาวชุติกาญจน์  มหามิตร
11. นายณรงค์ฤทธิ์  ดวงจันทร์
12. นายณรงค์ฤทธิ์  แสงทิพย์
13. นางสาวถลัชนันท์  อิ่นภา
14. นางสาวทัศพร  บุญมี
15. นายธงชัย  แก้วเทพ
16. นางสาวธนัญญา  ทิพย์ลุ้ย
17. นางสาวธัญวรัตน์  ธาตุไชย
18. นางสาวนภัสสร  แปงสี
19. นางสาวนิจวรีย์  กามะวิถี
20. นางสาวนิษฐเนตร  มูลมา
21. นางสาวปาริชาติ  ยาน้อย
22. นายพีรวิชญ์  โม๊ะขัน
23. นางสาวพุทธิมนต์  สุทธิเวช
24. นางสาวภณิดา  สุวรรณวงค์
25. นางสาววรกัญญา  ธรรมกร่าง
26. นายวสันต์  กันทะวงค์
27. นายศรัณย์ภัทร  สายทอง
28. นางสาวศศินิภา  ปัญญาอินทร์
29. นางสาวศศิวิมล  กองแก้ว
30. นางสาวศิริประภา  ชมพูพันธ์
31. นายสุวสรรณ์  เป็งอินทร์
32. นางสาวหทัยรัตน์  ไชยคำ
33. นางสาวฬุธวรรณ  เนตรมณี
34. นางสาวอามภิกา  คำลือ
35. นางสาวอิษฎา  อธิยศ
36. นางสาวโรสิฏา  เทพคำ
37. นางสาวโสธรา  สังข์เส็ง
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
2. นางสาวญาดา  กาป้อง
3. นายฐิติกร  ไชยจันดี
4. นายบุญชัย  อังผาดผล
5. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
6. นางมาลี  ไชยยศ
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง 19 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายวรานนท์  ทศบุญชัย
 
1. นายวสันต์  จินดาขัด
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.5 ทอง 22 โรงเรียนนาน้อย 1. นายชลันธร  เงินถา
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.66 ทอง 22 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงนภสร  วิชายะ
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง 5 โรงเรียนสา 1. นางสาววิมลทิพย์  เฟือยคำ
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.16 ทองแดง 19 โรงเรียนสา 1. เด็กชายปรัตถกร  คงทน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนนาน้อย 1. นายพรพงษ์  นราศรี
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน 13 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  พุทธา
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวเพราพิลาส  แก้วอินแสง
 
1. นายสานิต  บูรณกิจ
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนสา 1. เด็กชายปรัตถกร  คงทน
 
1. นายชยพล  รัชติวงศ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายอิสระ  ปาโน
 
1. นางสาวแพรวไพลิน  เฉยเมล์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.25 ทอง 7 โรงเรียนแม่จริม 1. เด็กชายวรานนท์  ทศบุญชัย
 
1. นายวสันต์  จินดาขัด
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนแม่จริม 1. นายชาญณรงค์  เจริญนาน
 
1. นายวสันต์  จินดาขัด
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  พุทธา
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนสา 1. นางสาวปาริชาติ  ยาน้อย
 
1. นายประสิทธิ์  ปรมาภิชัย
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงศรัญย์พร  คำสุรันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนนาน้อย 1. นางสาวสมฤดี  โนจักร
 
1. นายสิทธิชัย  ศศิทัตต์
 
93 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นายกนกศักดิ์  วุฒิ
2. นางสาวกรนิการ  คำนาน
3. นายกฤษณะพล  พรหมสินชัย
4. นายกันตภณ  บุญอิน
5. นางสาวชนม์นิภา  อุทธา
6. นางสาวชนาภัทร  สุรีย์
7. นางสาวณัฐธิดา  อินตาวิน
8. นางสาวณัฐธิดา  ต๊ะมี
9. นางสาวดารินทร์  ดวงชัย
10. นางสาวธันยพร  จำปา
11. นางสาวธิดากรณ์  นามมาลา
12. นางสาวธีราพร  ทองมา
13. นางสาวนันทนา  วุฒิ
14. นางสาวน้ำมนต์  คชฤกษ์
15. นางสาวบวรลักษณ์  ศิริมูล
16. นางสาวปภาวดี  บุญอิน
17. นางสาวปรางวลัย  รักเกื้อ
18. นางสาวปิยะนุช  ภิวงค์
19. นายพงศกร  สุริยะหน่อ
20. นางสาวพัศนันท์  ไชยอักษร
21. นางสาวภัทรวดี  ชมภู
22. นางสาวภัทราพรรณ  วรวรรณตระกูล
23. นางสาวมนต์ธิรา  สุกุลกาญจน์
24. นายราเชนทร์  ปันทองมา
25. นายราเชนทร์  พงษ์ไชย
26. นางสาวรุ่งอรุณรัตน์  กิจจา
27. นางสาววนิดา  ลีลาเกษม
28. นางสาววนิดา  เจื้อจิ๋ว
29. นางสาววรัญญา  แซ่ว่าง
30. นางสาววัชรินทร์  อินสองใจ
31. นางสาววิภาภรณ์  สารไชย
32. นายวีรภัทร  อนุพรม
33. นายวีระพล  อินต๊ะวิชัย
34. นายวุฒิชัย  สายเสาร์
35. นายศักดิ์สิทธิ์  ขอดแก้ว
36. นางสาวศุภนุช  เบ้าพรหม
37. นางสาวสกุลทิพย์  บุปผาดา
38. นางสาวเขมจิรา  เกษมวัฒน์
39. นางสาวเมษิยานาท  บูรณสันติพงศ์
40. นางสาวเรนุกา  สร้อยจิตร
 
1. นายธนญ  มารัตน์
2. นางนฤมล  มารัตน์
3. นางปิยธิดา  หม่องต๊ะ
4. นางสาวมาลัยพร   จันต๊ะ
5. นางสาวศิรดา  สถาน
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ใส
7. นางแสงเดือน  วงศ์ทา
8. นายโชคชัย   กองชุม
 
94 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.31 เงิน 31 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกนิดา  ถาริยะ
2. เด็กหญิงชลลดา  มูลธา
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์สาม
4. เด็กชายนครน่าน  เชียงปาละ
5. เด็กชายพงศกร  โนฟู
6. เด็กหญิงศุภกร  ติระสาร
7. เด็กหญิงอรปรียา  สีสิทธิ์
8. เด็กชายอาทิตย์  จองยุ้น
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
95 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.65 ทอง 15 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจารวี  ตาปวง
2. นางสาวจิรัชญา  สุวรรณ
3. นางสาวณัฐธิดา  ทองคำ
4. นายนฤดล  พ่วงพงษ์
5. นายปรวิชญ์  สายสนองยศ
6. นายปรเมษฐ์  ขันเชียง
7. นายยศนนท์  มหายศนันท์
8. นายวรท  สุจริตพงษ์พันธ์
9. นางสาวอติภา  ปัญญากุลารักษ์
10. นางสาวอลิษา  เจดีย์ศรี
 
1. นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว
2. นางภัสราภรณ์  อนุรักษ์
3. นางสาวสุธิดา  อธิกูล
 
96 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 29 โรงเรียนน่านนคร 1. เด็กหญิงกันติยา  กองมา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  จิโน
3. เด็กหญิงจริยาพร  ปิงยศ
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  มินอิน
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำนินทะ
6. เด็กหญิงณัฐนัน  ปันทะนะ
7. เด็กหญิงวรินญา  โพธิแวง
8. เด็กหญิงเสาวณีย์  สิทธิตาคำ
 
1. นางเปรมจิต  กองมงคล
 
97 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 35 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวชนากานต์  แก่นใจ
2. นางสาวนุชดา  น้อยนวน
3. นางสาวพัชรสุภา  นุโพธิ์
4. นางสาวภคินี  รินอินทร์
5. นางสาวภัทรสุภา  นุโพธิ์
6. นางสาวศิริกัญญา  พงศ์ศรี
 
1. นางอุราลักษณ์  แสงคำ
 
98 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 21 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงกนิษฐกานต์  มหามิตร
2. เด็กหญิงกัลยา  มหาวัน
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สุดใจ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยชนะ
5. เด็กหญิงนฤมล  มานะกิจ
6. เด็กหญิงปริณดา  คำมานะ
7. เด็กหญิงพัชณิภา  เงินปัน
8. เด็กหญิงภานุมาศ  นุ่มนิ่ม
9. เด็กหญิงสุพัตรา  คำมา
10. เด็กหญิงสุภาวดี  คำมานะ
 
1. นางสาวญาดา  กาป้อง
2. นายฐิติกร  ไชยจันดี
3. นางมาลี  ไชยยศ
 
99 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายจอมพล   แซ่คำ
2. นางสาวจารวี   สัมโพธิวงค์
3. นางสาวจิตรา  บุญอินทร์
4. นางสาวจิรพรรณ  อักขระ
5. นางสาวจิราพร   แซ่โซ้ง
6. นางสาวจีรีวรรณ   แซ่ลี
7. นางสาวพิมลรัตน์   แซ่โซ้ง
8. นางสาวยุวดี  เล่าอริยะวงค์
9. นายรัตนพล   แสนนันตา
10. นางสาวรัตนา  แซ่ท้าว
11. นางสาววรรณิภา   แซ่ลี
12. นางสาววันวิสา   แซ่ว่าง
13. นางสาวอำจิรา  ชัยมงคล
14. นางสาวเกตสุวรรณ  สะพานทอง
15. นางสาวเกวลิน   บุญอินทร์
16. นางสาวเพชรสุดา  บัวเหล็ก
 
1. นายจักรพันธ์  อินวาทย์
2. นายสำเนียง  เสนา
3. นางเบญจพร  สักล้อ
 
100 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนาถอนงค์  มูลเทียน
2. นายพีรพล  อุดมกัน
3. เด็กชายมรกต  คันทะมูล
4. เด็กชายอชิรวิทย์  สุยะนา
5. นายอนุชิต  อินนา
 
1. นายฐิติกร  ไชยจันดี
2. นางมาลี  ไชยยศ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.6 ทอง 7 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายชยากร  สารเถื่อนแก้ว
2. นายภูวดล  งึ้มนันใจ
3. นายวรพล  ชุ่มธิ
 
1. นายกสานติ์  วรรณภพ
2. นางนภาพร  วรรณภพ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนศรีนครน่าน 1. นายกิตติศักดิ์   ลาดถา
2. นายพรเทพ  โคกมา
3. นายรัชพล  รุณคำ
 
1. นายสมทบ  สุปินะ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงลัดดาพร  ถึงสุข
2. เด็กหญิงสุมิตรา  โนจิตร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สร้อยทิพย์
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสา 1. นางสาวดลยา  ชำนาญ
2. นางสาวสุกัญญา  ทะนะวัน
3. นางสาวหฤทัย  ทรายคำ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.5 ทอง 10 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกมลวรรณ  ธรรมสอน
2. นางสาวชลาลัย  ไชยประพันธ์
3. นายปิยะพงษ์  มุดแก้ว
4. นางสาวพัชรีญา  สายคำกอง
5. นางสาวศิริกาญจน์  นันต๊ะวงศ์
6. นางสาวศิวพรรณ  ชินายศ
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  สุริยะ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใหม่นิกะ
3. เด็กหญิงสุริพรรณ  ดอนชาดา
4. เด็กหญิงอรุชา  อาญารักษณ์นุกูล
5. เด็กหญิงอินทิรา  อินน้อย
6. เด็กหญิงเกวลิน  อินต๊ะนาม
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายญาณเมธี   แสนเขื่อนแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร   การินทร์
3. เด็กชายเจษฎากร  ลักษณะยศ
 
1. นายกฤษดา  สารเถื่อนแก้ว
2. นายน่านมงคล  อินด้วง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.05 เงิน 10 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ศึกษาชาติ
2. นายปัญญา  ตรีเพชร
3. นางสาวรัตติยา  ปายแสง
 
1. นางถิรนันท์  โดยดี
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ลำเลา
2. เด็กหญิงวิวนภา  อภิวรรณ์
3. เด็กหญิงวิไลพร  คำยันต์
 
1. นายธนกร  ธิเสนา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86.5 ทอง 10 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 1. นายจักรพันธ์  จอมมี
2. นายทรงชัย  กานนชวลิต
3. นายเกรียงไกร  หนูเล็ก
 
1. นายธนกร  ธิเสนา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง 10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรัชษากุล  ปลอบโยน
2. เด็กหญิงรินลดา  เดือนแจ่ม
3. เด็กหญิงสุพรรษา  รอบแคว้น
 
1. นางวิไลวรรณ  ชัยพินิจ
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวปัณฑิตา  นาวิก
2. นางสาวปิยะดา  ยะใหม่วงค์
3. นางสาวอุบลวรรณ  แก้วอินทร์
 
1. นางชนิดา  สวนสาร
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 40 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ดีปินตา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อนุสนธิ์
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กันทตา
 
1. นางดวงสมร  ธรรมลังกา
2. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.2 ทอง 27 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวธีรนันท์  คำแสน
2. นางสาวเต็มใจ  ศรีสวรรค์
3. นางสาวเบ็ญจพรรณ  วิชา
 
1. นางสาวนางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
2. นางสุวพรรณ  สวนแก้ว
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 25 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  อักษรแปง
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงธัญญ์นรี  จิณะไชย
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 34 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวขวัญวลี  ณะพิชัย
2. นางสาวชนกานต์  แก้วต๊ะ
3. นางสาวปานไพลิน  เชียงแข็ง
 
1. นางประพิณ  ปิยาพันธ์
2. นางสาวพรทิพย์  ณ น่าน
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนสา 1. นายณัฐพงศ์  แสนเสนาะ
2. นายณัฐพล  เขียวปัญญา
3. นายภควัต  แก้วมา
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 27 โรงเรียนสา 1. นายภูสิทธิ์ฐา  อุ่นเรือน
2. นายรัชชานนท์  เสนวงค์
3. นายโกเมศ  จันทราเลิศ
 
1. นางสุดาลักษณ์  ไกรทอง
2. นางเยาวลักษณ์  คำกวน
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกษิฐิ์เดช  อมรทิพย์วงศ์
2. เด็กชายพาทิศ  ศรีบุรี
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นางพวงเพชร  ครุฑเงิน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.38 เงิน 20 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงนิรมล  บุญเทพ
2. นายอภินันท์  สมควร
 
1. นายสุรชัย  ใจซื่อ
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายพงศกร  กาบัว
2. นายหนึ่งบุรุษ  คนสูง
 
1. นางสาววิไลวรรณ  เนตรวีระ
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 19 โรงเรียนนาน้อย 1. นายจักรี  แก้วกันทา
2. นายณัฐดนัย  อ่องดา
 
1. นายก้าวไกล  ชัยทัพ
2. นางสาวน้ำเพชร  สิงหราไชย
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรกช  เชาว์โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงเมริสา  จินดาพล
 
1. นายอภิราม  งานชูกิจ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.2 เงิน 10 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายกชมน  เจดีย์กัน
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ราชสิกข์
 
1. นางทิพากร  ปิจดี
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.2 เงิน 17 โรงเรียนนาน้อย 1. เด็กหญิงทรงพร  เกตุสุ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ลิ่มอิฐ
 
1. นายก้าวไกล  ชัยทัพ
2. นายธวัช  พรมี
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสา 1. นางสาวชนิตา  สองสีซ้าย
2. นายธิติภัทร  อิ่นคำ
 
1. นายภาสกร  กติยา
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายบุณยกร  ศรีศิริพันธุ์
2. นางสาวรวินท์นิภา  แดงเจริญ
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นางสาวอัจฉริยา  สารถ้อย
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกษมา  ขันทะสอน
2. เด็กชายบัญญวัตร์  จันต๊ะโมกข์
3. เด็กชายอลงกรณ์  วงค์ลังกา
 
1. นายธีรนัย  วงค์เหมอะ
2. นางปียมาศ  พาใจธรรม
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายคณิน  นันทพันธ์
2. นางสาวพรนภา  ดาวเรือง
3. นางสาวภัสสรา  ภัสสรารัตน์
 
1. นางทิพากร  ปิจดี
2. นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 39 โรงเรียนสา 1. นายฉัตรตระการ  สุรินทร์
2. นายนราวิชญ์  ตาขันทะ
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 21 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายชนม์พรรษ์  พลยงค์
2. เด็กชายพิชญะ  ชาญโลหะ
 
1. นางทิพากร  ปิจดี
2. นายธวัชชัย  ยนต์สุวรรณ
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กชายกฤตเมธ  ถาวงศ์
2. เด็กชายชัยณรงค์  วังยศ
3. เด็กชายวัชรากร  สาพิน
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นางอัจฉรา  นิลทะวงศ์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายติณห์  สิทธิยศ
2. นายปุณณชัย  ไชยช่อฟ้า
3. นายรวี  ปาฟอง
 
1. นายจักรพล  เด่นรัศมี
2. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายพัชรพล  ส่องสี
2. นายรตน  อริยบุรุษ
3. นายสิริพงษ์  รัตนวงศ์ไชย
 
1. นายชโยดม  พลายสาร
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวจิรพันธ์  ใบยา
2. นางสาวณัชชา  ธนะขว้าง
3. นางสาววิชญา  จันทร์ไชย
4. นางสาววิทิตา  อาคะนัย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  แก้วด้วง
2. นายเกียรติศักดิ์  ศิริชาญ
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 17 โรงเรียนสา 1. นายธรรมรัตน์  แสงเพชร
2. นายอัครเดช  อะทะยศ
3. เด็กหญิงเขมอักษร  ทิพย์ปัญญา
 
1. นายธัญวัฒน์  กาบคำ
2. นายภาสกร  กติยา
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสา 1. นายธีรวัฒน์  โนลี
2. นายราชพฤกษ์  อ้อยคำ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์   เปลี่ยนหล้า
 
1. นายภาสกร  กติยา
2. นายยธัญวัฒน์   กาบคำ
 
138 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพุธิตา  ตันติตระการวัฒนา
 
1. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
139 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.4 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวนิรมัย  ยังแสง
 
1. นางอรวรรณ  ธราวรรณ
 
140 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงศุภวรรณ์  คุ้มระบาย
 
1. นายภาณุพงศ์  รุ่งเรือง
 
141 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวกอร์ปนภา  วัฒนศิริ
 
1. นางดวงแข  ศักดิ์ศรีวิทยา
 
142 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงภัทรมน  เศรษฐ์ชัยยันต์
 
1. นายจรัญ  รัตนศิลา
 
143 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 72.4 เงิน 37 โรงเรียนสา 1. นางสาวกัลยรัตน์  ตาแปง
 
1. นายสงกรานต์  พรหมน้อย
 
144 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงณิชกานต์  อุ่นใจ
 
1. นางสาวอำไพวรรณ  สวนแ้ก้ว
 
145 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวรมิตา  หมุนสมัย
 
1. นางสาวลักษณา  อุตมา
 
146 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 89.25 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  นุใหม่
2. เด็กหญิงกฤตยาณี  ธรรมราช
3. เด็กหญิงพรชนก  ต้อยแก้ว
4. เด็กชายพีรณัฐ  ค่ายรังกา
5. เด็กหญิงวรรณิดา  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางประณีต  คำนันท์
2. นางสาววราภรณ์  ทวีชัย
 
147 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 8 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชมพูนุท  ไชยวุฒิ
2. นางสาวปริยาภัทร  ฤชุโรจน์
3. นางสาวศรสวรรค์  สองสี
4. นางสาวสุชัญญา  ลีละกิจวิมล
5. นางสาวสุทธาทิพย์  ช่างลอ
 
1. Mr.Mark  Bannister
2. นางปิยะฉัตร  แบนนิสเตอร์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง 23 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ใจจันทร์
 
1. นางสาวปรียารัตน์  ขันทะสอน
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง 12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวศศิรินทร์  สารอินสม
 
1. นางสาวสุภัคศา  หมั่นดี
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐธัญ  แก้วชมภู
2. เด็กชายณัฐพล  ดีโต
3. เด็กชายธาราพงษ์  ณ น่าน
4. เด็กชายพัสกร  จันสอง
5. เด็กชายยุทธภพ  ขัติยศ
6. เด็กชายฤทธิชัย  ชะนะ
7. เด็กชายสุรพงศ์  นิตย์อำนวยผล
8. เด็กชายไกรวิชญ์  ทองลอบ
 
1. นายประทวน  มณีเพชร
2. นายอาคม  ไชยฮั่ง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นายณัฐวุฒิ  มะลิซ้อน
2. นายธนกฤษ  กองนันท์
3. นางสาวบริมาส  เจริญธีรวิทย์
4. นายบัญญวัติ  จันทร์ผง
5. นายปราโมทย์  วงค์พุทธคำ
6. นางสาวปิยธิดา  ทิศสุกใส
7. นางสาวมนัสรา  เพชรพันธ์
8. นางสาววิภาดา  ตั้งจิตนุสรณ์
9. นางสาวศุภักษร  เจดีย์ยศ
10. นางสาวเสาวนีย์  อินแปลง
 
1. นางประทุมมาส  ชมกลิ่น
2. นายสมชาย  ตนใจ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 20 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. นางสาวปวันรัตน์  สิริ
2. นางสาวพรพิมล  ชายครอง
3. นางสาวรุ้งตะวัน  เชิดชูพงษ์
4. นายสิทธิศักดิ์  คำแปง
 
1. นางชุติมา  จันทรบุปผา
2. นางประนุยา  เล็กสกุลดิลก
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำลือ
2. เด็กหญิงรติกานต์  หาญยุทธ
3. เด็กหญิงวรวรรณ  ขันทะเสน
 
1. นายเอกรัฐ  ทุ่งอ่วน
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวชนิกานต์  เมืองมูล
2. นายชุติวัต  ทาฤทธิ์
3. นายสหรัฐ  สุทธเสนา
 
1. นางชโลมใจ  ชยพันธนาการ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงพิมพ์พริมา   ฉันทาวิวัฒน์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  คำวรรณะ
 
1. นางสาวกัญจภัส  ศุภจัตุรัส
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 1. นางสาวอ้อมฤทัย   ชัยชนะ
 
1. นางสาวสุนันทา   แสนยอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญกมล  พีรโยธิน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุภาพ
 
1. นายนิวัฒน์  พันน้่อย
2. นายภัชรณันติ์  ศรีประเสริฐ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 71.43 เงิน 7 โรงเรียนบ้านหลวง 1. นายณัฐพล  ปิจดี
 
1. นางจารุมาศ  ใจซื่อ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. เด็กหญิงฐานันตร์  พลซา
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วงศ์ไชยา
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชยา  ธรรมชัย
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 5 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นางสาวภักพาณิชย์  สายวงศ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ชยา  ธรรมชัย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนบ้านหลวง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  มหาวรรณ์
 
1. นางชวนชม  ทรงศิริเลิศวัฒนา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 79.82 เงิน 12 โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายปณิธาน  อนันตยศ
 
1. นายนิวัฒน์  ใจบาล
 
163 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสา 1. เด็กหญิงนาถอนงค์  มูลเทียน
 
1. นางเพียงเพ็ญ  ศิวะวามร
 
164 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสา 1. นางสาวกัณฐิกา  ชินสุขเสริม
 
1. นางเพ็ญศรี  อิทธิมา
 
165 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กหญิงดารินทร์  แซ่เฮ้อ
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  สหเจริญชัย
3. เด็กหญิงสุมาลัย  บุญอินทร์
 
1. นางกาญจนาวรรณ  คิดดี
2. นางประทุม  มหาวงศนันท์
 
166 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. เด็กชายชัยนาถ  ไศลภูมิ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  แซ่โซ้ง
 
1. นายฉกรรจ์  เสนา
2. นางประกาย  ต้นผล
 
167 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นางสาวภานิกา  แสนซุ้ง
2. นายวุฒิชัย  แซ่เล้า
 
1. นางกัลยาณี  ด้วงสุวรรณ์
2. นางสาวเสาวนีย์  ขันทะสอน
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ 1. นางสาวกานต์ธิดา  ไชยชนะ
2. นายพีรพัฒน์  กาพรม
 
1. นางสาวพิชญาพรรณ  พากเพียร
2. นางเรณู  ปันทะมา
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง 5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายธีรโชติ  แสนเขียว
2. เด็กชายพุฒิพงค์  เรืองรินทร์
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
2. นางสาวบุณณดา  หาญวุฒิพร
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายอดิศักดิ์  เชียงกาขัน
 
1. นางนภัสสร  จิตรประเสริฐ
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  สุทำเลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวมยุรา  มะราช
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 1. นายวรวุฒิ  มังวงค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกณวรรธน์  สุยะนา
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 1. นายย่างกั๊วะ  แซ่ย่าง
 
1. นายสุรนันทร์  ลิ้มมณี
 
175 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายสมจิตร  ขุนแก้ว
 
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนสตรีศรีน่าน 1. นายทรงวุฒิ  วรสถิตย์
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร