สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์ลี
2. เด็กชายยิ่งศักดิ์  ทิพย์ศิริ
 
1. นายทวีป  วรรณา
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงษ์นรินทร์  อินทะศร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายชาญณรงค์  ครองชีพ
 
1. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
 
4 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 96.5 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นายชัยธวัช  แสงวิเศษ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
5 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ใกล้กลาง
2. เด็กหญิงผริตา  นิลเกษ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
6 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวโสรญา  ไชยพฤกษ์
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
7 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
8 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณรงค์ศักดิ์  สีสวย
2. เด็กชายดนุพล  นุ่มสกุล
3. เด็กชายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
4. เด็กชายพรภิรมย์  สอนเสียง
5. เด็กชายพัฒนะ  บุญบาง
6. เด็กชายพิชญ์ชัยวัฒน์  วันนาค
7. เด็กชายพุฒินาท  นุ่มสกุล
8. เด็กชายวิทวัส  ท้วมเทศ
9. เด็กชายวีระกร  ผ่องจิตร
10. เด็กชายสหรัถ  สาแสน
11. นายอดิศร  เกิดทวี
12. เด็กหญิงอัจฉราพร  ศรสุรินทร์
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นายวีรชน  พูลพันธ์
4. นายเสรี  บุญประเทือง
 
9 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
10 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
11 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายวินัย  พามา
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกฤษณะ  อินทะชิต
2. นายธีระวัฒน์  บุญประกอบ
3. นายประเวศน์  เขียวสด
4. นายศุภวิชญ์  เกิดสงค์
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
13 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกาญจนา  เหมพยัคฆภูมิ
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ปานทยักษ์
3. เด็กชายคุณากร  อ่องสกุล
4. เด็กชายจิรพัฒน์  พวงจำปา
5. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีสว่าง
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักรัตน์
7. เด็กชายธีรภัทร  คงโต
8. เด็กหญิงบุญธิดา  พูลพันธ์
9. เด็กชายบุญบันดาล  พูลพันธ์
10. นางสาวปพิชญา  จุไรรัตน์พร
11. เด็กชายประชุม  ศรสุรินทร์
12. เด็กหญิงภนิตา  พุ่มม่วง
13. เด็กชายภูวนัตถ์  พรมรังษี
14. นางสาวมนัสพร  เกตุสาคร
15. นางสาวรติมา  แขนสันเที๊ยะ
16. นางสาวศิรประภา  บุญดล
17. เด็กชายศุภโชค  กล่ำสุวรรณ์
18. เด็กชายสมพงษ์  ทับทิม ศรี
19. เด็กชายสรวิศ  รอดสการ
20. เด็กชายสุพกฤษ  ชำนาญรักษา
21. เด็กชายเก่งกมล  พุ่มพวง
 
1. นางจริยา  หวังประเสริฐ
2. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
3. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
5. นายเสรี  บุญประเทือง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวธนัญญา  เข็มหนู
2. นางสาวธาริณี  ศรีเพ็ง
3. นางสาวปราถนา  แก้วเวียง
4. นางสาวภัทราวี  กำแพงเพชร
5. นายสุชาติ  แก้้วมูล
6. นางสาวแพรพรรณ  วังสีโก
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
3. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
15 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 93.33 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกมลชนก  จุ้ยโต
2. นางสาวณัชฐา  สกุลมา
3. เด็กชายณัฐพล  จันทรังษี
4. เด็กชายนิรุต  บางประเสริฐ
5. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
6. นางสาววัลลภา  ดำชม
7. นายวินัย  พามา
8. เด็กชายสิทธิพร  พุทธรักษา
9. นายอนุพงษ์  มาตะราช
10. นางสาวอมรรัตน์  ยศอ่อน
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
12. เด็กหญิงอินทิรา  บำรุงศรี
13. เด็กชายเจษฎากร  แสงพุก
14. นางสาวแสงดาว  พิมพ์สิงห์
15. นางสาวโสรญา  ไชยพฤกษ์
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นายวีรชน  พูลพันธ์
4. นายเสรี  บุญประเทือง
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บุญประดิษฐ์
2. นางสาวนฤมล  สุขแก้ว
3. เด็กหญิงนิรมล  จำปี
4. นางสาวปาริชาติ  เปรมจันทร์วงศ์
5. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  สินมาก
6. เด็กหญิงวิวตะวัน  สุ่นกุล
7. นางสาวสุขฤทัย  ดวงแก้ว
8. เด็กหญิงสุภัทรา  สนทอง
9. นายอนุรักษ์  แสงเคลือบ
10. เด็กหญิงอารีญา  อุดม
11. นางสาวเบญจรัตน์  คำบรรลือ
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักช่วง
13. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นชวน
14. เด็กหญิงเพชรา  ชื่นชวน
15. นางสาวโสภณัฐ  ม่วงสุข
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นายสมหมาย  ปานพรม
3. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชนิตา  จันทร์ไทย
2. เด็กหญิงปณิดา  คำนาแซง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  นุ่มสกุล
4. เด็กหญิงสุชาดา  เกตุอุ่น
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงษ์อนุ
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นายรุ่งทิวา  วิทยาขาว
 
18 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง 16 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายจิรกิตต์  ศรีสุธรรม
 
1. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นางสาวชุติมา  กระโห้
2. นางสาวนิภาดา  โตฉ่ำ
3. นางสาวศิริวรรณ  ประจวบสุข
 
1. นายวีรชัย  โชติช่วง
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนากร  โอภาษี
2. นายวุฒิชัย  บัวสันเทียะ
3. นายเสฐียาพงษ์  ฉ่ำน้อย
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐวรรณ  ช้างจันทร์
2. นางสาวภัทรพร  จูสุข
3. นายอนุชา  สดเทียม
 
1. นายฉัตรชัย  ขำดำ
2. นางสุนทร  กงสอน
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 88.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนภัสสร  โสภา
2. นางสาวปรียาภรณ์  โสภา
3. นายพชร  วิพัฒนากลืน
4. นางสาวพิชญาภา  บุญเชิด
5. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีละกุล
 
1. นางสกุลตา  รอดสการ
2. นางสุพัตรา  กาจสันเทียะ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.2 ทอง 6 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายชูศักดิ์  ประเสริฐ
2. นายวรรณลพ  โกศล
3. นายสายยัญห์  จันทร์วัฒนา
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนหนองบัว 1. นายชัยยันต์  โพธิ์อ่อง
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลประเสริฐ
3. นางสาวนิภาวรรณ  เหลิมทอง
4. นางสาวสาธิตา  สวัสดี
5. นางสาวเขมิกา  พรมสิทธิ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  เสิงขุนทด
2. นางสาวสุนันทา  แข็งแรง
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  เจิมเฉียง
2. เด็กหญิงทัศนีย์  สีแสง
3. เด็กหญิงวนิดา  สุขจุ้ย
4. เด็กหญิงวาสนา  จุติมา
5. เด็กหญิงสมฤทัย  ศรีบรรเทา
6. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่จัง
 
1. นางสลินณา  ภูมิรัตนไพศาล
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
3. นายเกษม  สารีพันธ์
 
27 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์  เรือนเพ็ชร
 
1. นายภานุพงษ์  จิตรเิอื้อตระกูล
 
28 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง 7 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายพลวัฒน์  มีสี
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  พนมสวย
2. นางสาวธัญลักษณ์  สุขประกอบ
3. นางสาวบุญญาภรณ์   มั่นพรม
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
 
30 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 12 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวตริตานันท์  ขวัญดำ
2. นางสาวนลินนิภา  คงนภา
3. นางสาวรัชนีกร  บัวเขียว
4. เด็กหญิงศจี  สง่ารัตนพิมาน
5. นางสาวสุมลธิยา  ชุ่มแป้น
6. นางสาวอาริยา  สนธิ์จันทา
7. นางสาวเกตน์สิรี  บัวเขียว
8. นางสาวแพรวโพยม  ทิวแพร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
4. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
31 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. นายนิติพงษ์   ภาคมฤค
2. เด็กหญิงปาจรีย์  สุขโชคพานิช
3. นายพงศกร  โอภาษี
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
 
32 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกัลยกร  ประภารัตน์
2. นางสาวนภัสวรรณ  เหลืองวิลัย
3. นายสิทธิเดช  ซื่อสัตย์ศักดิ์
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นางเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง
 
33 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.6 ทอง 9 โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. นายขวัญชัย  เภาสูงเนิน
2. นายปฏิภาณ  กันสม
3. นางสาวรัตยากร  เถื่อนสุข
4. นางสาววาณิชา  ทิมคร
5. นางสาวอุทัยวรรณ  ปลั่งทอง
 
1. นายสมจิตร  สุขชาลี
2. นายเอกชัย  ไชยประยา
 
34 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง 11 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เชื้อทุม
2. เด็กชายธนกฤต  กล่อมแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  ปานพรม
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
2. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
35 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวฉันทชา  แป้นจันทร์
2. นางสาวนัทชา  ชาญวิทย์กรณ์
3. นางสาวปวันรัตน์  ฉวีจันทร์
 
1. นายนรินทร์  รอดศรีสมุทร
2. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
36 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวปิยนุช  มานะดี
 
1. นางกุลฤดี  กฤษฤาหรรษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฐริกา  มฤคา
 
1. นางบุศรินทร์  ลัทธิเดช
 
38 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
39 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายดนุพล  นุ่มสกุล
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
40 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวทิพานัน  ฤทธิ์เต็ม
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
41 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวณิชกานต์  คล้ายสมมติ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
42 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายกิตตินันท์  เสมาฉิม
2. เด็กหญิงธนษร  โตสงคราม
3. เด็กหญิงศิริพร  อ่อนสี
 
1. นายวีรชัย  โชติช่วง
 
43 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงนัทธมน  พงษ์เส็ง
2. เด็กชายพชรพงศ์  ยศหนัก
 
1. นางนารี  อินทร์จันทร์
2. นางพยอม  คงเจริญ
 
44 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 7 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐพล  กันธิยะ
2. เด็กชายวีระพล  ใจสว่าง
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
2. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.67 ทอง 6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายคมสันต์  ตะเพียนทอง
 
1. นางพจนาถ  อ่องลออ
 
46 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.64 ทอง 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  อ่องทิพย์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  สีหามาตย์
3. เด็กหญิงจิตติญาภา  ก่ำครบุรี
4. เด็กชายธนภัทร  พยุงวงษ์
5. เด็กชายนภดล  เรืองศรี
6. เด็กหญิงปาริชาติ  เดือนฉาย
7. เด็กชายวรรณรัตน์  แสนจินดา
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ปานเจริญ
9. เด็กชายอภิเษก  ไทยเจริญ
10. เด็กหญิงโสภาวัลย์  คำพล
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  โพธิ์พันธ์
2. นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส
3. นางสาวอัญชลี  เวียงนาค
 
47 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณฤมล  สุขแจ่ม
2. เด็กหญิงนภาพรรณ  บำรุงเมือง
3. เด็กหญิงเกวลิน  ธรรินทร์
 
1. นายสมชาย  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร
 
48 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกัญญาวี  มีสุข
2. เด็กชายกิตติคุณ  รอดอ่อน
3. เด็กหญิงจิระณี  ต่ายเสือ
4. เด็กหญิงชลดา  แสงประดิษฐ์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชมเย็น
6. เด็กหญิงดวงกมล  ปลิวสกุลดี
7. เด็กชายนพเดช  ดีควาย
8. เด็กชายนภดล  โคกทอง
9. เด็กหญิงพัชนี  พุ่มกระจ่าง
10. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ชุ่มกองชัย
11. เด็กหญิงภัทรศรี  รุ่งสว่าง
12. เด็กหญิงวิชาดา  หอมฉุน
13. เด็กหญิงสุชัญญา  อ่อนเมือง
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิวาลัย
15. เด็กชายอานัติ  ดิษฐ์ขำ
16. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วาระเพียง
 
1. นางสาวจิราพร  สำราญ
2. นางสาวฉัตรนภา  สีสดเขียว
3. นางสาวปนัดดา  ฟักน่วม
4. นางสาววรรณิษา  ชูเฉลิม
 
49 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพชรดนัย  บุญดล
2. เด็กชายอนันชชัย  ฉ่ำน้อย
3. เด็กชายไพรินทร์  อ่อนสด
 
1. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
2. นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น
 
50 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 27 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สกุลมา
2. เด็กชายธนกร  ถินนอก
3. เด็กหญิงปัทมพร  นามพระจันทร์
 
1. นายจักรภพ  บุญขาว
2. นายชาญชัย  ปานทยักษ์
 
51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 25 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  นุ่มมีศรี
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  จุ้ยภู่
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองอำพร
 
1. นายปฐมพงษ์  รินศรี
 
52 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นางสาวขวัญเฉลิม  สังข์สิทธิ์
2. นายคณิน  ศรีสุขเลิศ
3. เด็กชายจักรพันธ์  เสือนิล
4. นางสาวจักรีศรีสวรรค์  เปี่ยมสุข
5. นายจำรัส  กอนไชย
6. นายณรงค์ฤทธิ์  ไกรฤกษ์
7. นายณเรศ  โกษา
8. นายทิวทัศน์  สังข์เงิน
9. นายธนภูมิ  ขำเส็ง
10. นางสาวธาริณี  ลออเอี่ยม
11. เด็กชายนที  พวงพยอม
12. เด็กชายนที  ครุฑจันทร์
13. นายนนท์ธนา  ครุฑจันทร์
14. เด็กหญิงนฤมล  สุลินทบูรณ์
15. นางสาวนุศรา  เอี่ยมทัพ
16. นายปิยพงศ์  สงวนใจ
17. นางสาวพรทิพย์  เกิดศิริ
18. เด็กหญิงพรรณผกา  สังข์สิทธิ์
19. นายภานุพงศ์  สังข์สิทธิ์
20. นายภานุวัฒน์  พงษ์พูล
21. นายภูวนัย  ใจตรง
22. เด็กหญิงมุฑิตา  ทรัพย์ทอง
23. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชื่นฤทัย
24. นางสาวลัดดาวัลย์  บัวดีบุญ
25. เด็กหญิงวรรณวิภา  พศด้วง
26. เด็กหญิงวรวรรณ  ทิตา
27. นางสาวศศินิภา  อโนทัย
28. นายศิตธา  ทองแท้
29. นายศุภกฤต  คงหลำ
30. เด็กหญิงสกุลรัตน์  วินิจสอน
31. นายอานนท์  แตงพรม
32. นางสาวเกวิกา  ปานพรม
33. นางสาวเบญจมาศ  บุญอุ่นใจ
34. นางสาวเมธิณี  สังข์เงิน
35. เด็กชายเอกลักษณ์  พุ่มเจริญ
36. เด็กหญิงโสรยา  ศิลา
37. เด็กชายไพบูลย์  ชาลี
 
1. นายชาญชัย  ชนิดสะ
2. นายชูศักดิ์  จันทร์ดวงโต
3. นางสาวนิภา  สิงห์คำ
4. นางพนิดา  อายุพัฒน์
5. นางรัชนี  ศรีเอี้ยง
6. นายสมเกียรติ  ทรัพย์ประเสริฐ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
8. นางเฉลิมศรี  ภู่จรูญ
 
53 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวณัฏฐนิช  บุญแร่
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
54 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปริณดา  คำนับภา
 
1. นายชาญณรงค์  แป้นโต
 
55 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวรมณียา  บุญชื่น
2. นางสาวศรันยา  ประเสริฐสังข์
3. นางสาวศศิภา  คำโท
4. นางสาวศิริยากร  สุริยะ
5. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์ลมัย
6. นางสาวอภิชญา  ภูศรี
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นางสุรีวัลย์  เชียงสิน
 
56 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แสงเรือง
 
1. นางณัฐณิชาช์  แสงโห้
 
57 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายเมทนี  สอนสังข์
 
1. นายภานุพงษ์  จิตรเิอื้อตระกูล
 
58 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.25 ทอง 31 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  ศรีบุญเพ็ง
2. นายนิลพัฒน์  บุญชู
3. นายสหรัฐ  สิงห์โหม
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
 
59 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวจารุพร  สุปิยะพาณิชย์
2. นางสาวพาณิภัก  ศรีทับทิม
3. นางสาวโชติกา  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางบุษณี  บัวรอด
2. นายเกษม  สุขขำ
 
60 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวจีรพรรณ  แก้วคง
2. นางสาวลัดดา  เปี่ยมศรี
3. นางสาวศิริพรรณ  คงสบุตร
 
1. นางดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  ถนอมศร
 
61 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายคณิศร  อิ่มกูล
2. นายวิทยา  กล่ำสกุล
3. เด็กชายสุทัศ  ใยอินทร์
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 30 โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  เชื้อสนิท
 
1. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
63 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวศิวพร  ดวงแก้วฝ่าย
 
1. นางสุกัญญพร  สงวนทรัพย์
 
64 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.4 ทอง 22 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจิตภา  มะโนน้อม
2. นางสาวนฤมล  เสาวดี
3. เด็กหญิงรวิภา  มาลัยกุล
 
1. นางวิกานดา  บุญเอก
2. นางส่งศรี  โอภาษี
 
65 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 24 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกันธิชา  พิมพ์หนู
2. เด็กชายนวิน  รักนา
3. เด็กหญิงปัชชาพร  ทองสา
 
1. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
2. นางอารีพร  ภิรมย์ภักดิ์
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 11 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายจิรโชติ  มหาครุฑ
2. เด็กหญิงชนิภา  นุ่มสกุล
3. เด็กหญิงทรรศนีย์  อินจันทร์สุข
4. เด็กหญิงทิฆัมพร  บุญรอด
5. เด็กหญิงนริศรา  จันทรมงคล
 
1. นายกิตติ  จันทะเคลื่อน
2. นางทิมธิดา  บุญมาก
 
67 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นางสาวสุธีกานต์   แก้วประภา
2. นางสาวอินทิรา  ศรีโสม
3. นางสาวเกวลิน  ฉิมเกตุ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เลี้ยงอำนวย
2. นายพงษ์เดช  ชัชวาลย์พงศ์
 
68 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 34 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวณิชชาภรณ์  พูลนาท
2. นายนพดล  พิมพ์บุญ
3. นางสาวเบญจวรรณ  สดมีศรี
 
1. นางประทีป  เหล็งไทย
2. นางสุนิตยา  จิตรทรัพย์
 
69 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 23 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายนภัส  ชื่นผล
2. เด็กหญิงพรทิพา  เสาสง่า
 
1. นางรัชต์กมล  ว่องสาริกิจ
2. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 17 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายณัฐพนธ์  ปานอุดมลักษณ์
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.2 ทอง 17 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกรกต  วงษ์ประสิทธิ์
2. นายกิตติธัช  สุขการค้า
3. นางสาวกิตติมา  ทัพเจริญ
4. นางสาวกุลธิดา  รักษาภักดี
5. นางสาวจุฑามาศ  ช่วยสุด
6. นายชนนกัญจน์  เหมหงษ์
7. นายชัยพฤกษ์  สุวรรณหงษ์
8. นายชาคริต  โพธิ์พิทักษ์
9. นายณัชพล  ใยเทศ
10. นางสาวณัฐกานต์  ขุนเพิ่ม
11. นางสาวธัชพรรณ  สามารถ
12. นายนนทวรรธ  สงวนวงศ์
13. นายพงษ์เทพ  ทองทิพย์
14. นางสาวศรัณยา  อุทกังนาวี
15. นายสิรภาพ  กิ่งโพธิ์ทอง
16. นายสุทธวีร์การ  พันธ์เพ็ง
17. นางสาวสุธีรา  เทพเสนา
18. นายอดิเรก  อิ่มบัว
19. นายอุเทน  น่ำฮ๊อง
20. นายเอกราช  ปั้นงาม
 
1. นางสาวกำจัด   อินชูพงษ์
2. นายประดิษฐ์  รอดสการ
3. นางรัชนี  จันทร์ไข่
4. นางสกุลตา  รอดสการ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนนิมิตศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เรืองสาท
 
1. นางธันยพร  กลัดทรัพย์
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ์
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวงามพร้อม   จิตรจารุ
2. นายภาณุวิทย์  ผลเกิด
3. นายศิโรตม์   อินทรเกษตร
 
1. นายปาโมกข์  ทาประสิทธิ์
2. นางสาวพัณนิดา  สุทธิพันธุ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจนัญญา  ปุษปะวรรณ
 
1. นางสาวณิชาภา  สุริยะ
 
76 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80.75 ทอง 4 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายตะวัน  ช้างน้อย
 
1. นางกุลฤดี  กฤษฤาหรรษ์
 
77 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นายดำรงค์  สีสุ่ม
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.5 ทอง 14 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายชนะชัย  ไวว่อง
2. นางสาวชลธิชา  เนตรน้อย
3. นางสาวนิภา  คงสมุทร
4. นางสาววราลี  พันธ์วิชัย
5. นายวันชัย  เงินกลม
6. นางสาววันทนา  จิ๋วรี
7. นางสาววีรวัลย์  ผาสุข
8. นายสมสุข  พรัดมะลิ
9. นายเจษฎา  บุญทรัพย์
10. นางสาวเบญญาภา  คุ้มทรัพย์
 
1. นายปริญญา  สุขุประการ
2. นายสุทธิโชติ  ปุกปิงกาศ
3. นางสาวอธิมาส  นะวงค์
 
79 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.42 ทอง 19 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวจิราภา  คุโม
2. นางสาววัชรศิรินทร์  ชูตระกูล
3. นางสาววาสิตา  เป้าชัง
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นารี
2. นายสมหวัง  มูลสาร
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 28 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายภารดร  ยอดทอง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
81 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 21 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวน้ำทิพย์  สิงหา
 
1. นางลัดดา  อัฒพุธ
 
82 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายคเณศ  คุ้มกองสุวรรณ
2. นางสาวจุฑามาศ  จำหัน
3. นางสาวปัทมวรรณ  เกตุชัย
 
1. นางสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์
 
83 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชญานนท์  ขนทอง
2. เด็กหญิงนันทิชา  กันต์ทิฆัมพร
3. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นางเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนลาดทิพสรพิทยาคม 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  แผ่นทอง
 
1. นางอารีวรรณ  ชุ่มวิจารณ์
 
85 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทองเรือง
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
86 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ทับทิม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
87 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกณิฐา  หล้าสุด
2. เด็กหญิงกาญจนา  พวงสิน
3. เด็กชายจตุพร  เคร่งครัด
4. เด็กชายจตุพร  ม่วงสิงห์
5. เด็กชายชยาภินันท์  วงษ์เนตร
6. เด็กชายชิษณุพงษ์  แถวนาม
7. เด็กหญิงฐนิชา  ทิพย์รัตน์
8. เด็กชายฐิติพงษ์  คงบุรี
9. เด็กหญิงณัฎฐริณีย์  มากมูลพล
10. เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริปากร
11. เด็กหญิงณิชกานต์  ประโยชน์สุข
12. เด็กชายติรัชการณ์  คงคา
13. เด็กชายธนภัทร  อิศรางกูล
14. เด็กหญิงธนัชชา  เชื้อดี
15. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญมี
16. เด็กชายนนท์ธวัช  ฤทธิ์ทรง
17. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทรัพย์เหมือน
18. เด็กหญิงพรกนก  ไตรรงค์
19. เด็กหญิงพรนภา  ภักดิ์ชัยภูมิ
20. เด็กหญิงพรนภา  บุญประเสริฐ
21. เด็กชายพีรกรณ์  ชะนานาน
22. เด็กหญิงมาลินี  มุกดาหาร
23. เด็กชายวิศรุต  ศิริเมือง
24. เด็กชายวีรยุทธ  แซ่เตีย
25. เด็กชายศิรินทร์  อินทร์ยังดี
26. เด็กหญิงสมพร  พุ่มพฤกษ์
27. เด็กหญิงสราญเนตร  ก่อประภากิจ
28. เด็กชายสิทธิชัย  ผลทับทิม
29. เด็กหญิงสุภาพร  โกทัน
30. เด็กชายสุรศักดิ์  พามะณี
31. เด็กชายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
32. เด็กหญิงสโรชา  พูลคุ้ม
33. เด็กหญิงอทิตยา  ขันคำ
34. เด็กหญิงอริษรา  พัดดำ
35. เด็กหญิงอัญชุลีกร  นามเรือน
36. เด็กหญิงอินทิรา  แสงบำรุง
37. เด็กชายเทพฤทธิ์  โพธิ์วิฑูลย์
38. เด็กชายเทียรทรรศน์  ตู้พิมายชนาภา
39. เด็กหญิงโยษิตา  แจ่มสว่าง
40. เด็กชายไตรณรงค์  ปานพรม
 
1. นายนที  ธรรมวงศ์
2. นายมนตรี  สินน้อย
3. นายสามฤทธิ์   แหยมเจริญ
4. นางสาวอรชุลี  อึ้งประดิษฐ์
5. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
88 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 14 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  เชื้อนุ่น
2. นายจตุพล  ทรัพย์ชื่น
3. นายจีรายุทธ  ศิริเกษ
4. นายชิษณุพงศ์  พิสุทธิ์โยธิน
5. นางสาวชุติมา  สายเส็ง
6. นางสาวตรีสรา  นาคะ
7. นายธนกร  ภู่ทองคำ
8. นายธาวิน  กรุดเงิน
9. นายธีรพงษ์  รอดไพร
10. นางสาวนฐพร  น้อยมหาพรหม
11. นายนที  ทองน้อย
12. นางสาวนวรัตน์  ไทยประสิทธิ์
13. นางสาวนัดดา  สิงห์คำหาญ
14. นางสาวนิศาชล  ทะนะแสง
15. นายประวิทย์  รอดนิล
16. นางสาวปรียานุช  สุทธิประภา
17. นางสาวปาลิกา  รอดพลอย
18. นายปิยวัฒน์  ชูทอง
19. นายพลช  พงษ์แก้ว
20. นายพลพัฒน์  สร้อยสนธิ์
21. นายภัณกร  กุลเกตุน้อย
22. นายภัทรพล  พรมอ่อน
23. นายภูวนัย  ทองมี
24. นางสาวมัณฑิรา  อินทร์ผึ้ง
25. นายยศพนธ์  แก้วเกตุ
26. นายรวิสุต  รุ่งอรุณ
27. นายวชรพล  ภู่ทองสุข
28. นางสาววรรณพร  ทิมทอง
29. นายวิชญะ  น้อยเจริญ
30. นางสาววิรัญชนุชตต์  ปวัตรพรรณกร
31. นางสาวศศิมา  พยอมหอม
32. นายสันติ  กันบัว
33. นายสิทธิพันธ์  ฤทธากุล
34. นางสาวสุนิษฐา  บุญประสิทธิ์
35. นางสาวสุพัชรี  ภาษี
36. นางสาวสุภาวดี  สุวรรโณ
37. นายอัครชัย  ชูทอง
38. นางสาวอารญา  นามเสือ
39. นายเจตดนัย  ปานพรม
40. นายเอกรัตน์  โกทัน
 
1. นายนที  ธรรมวงศ์
2. นายมนตรี  สินน้อย
3. นายสามฤทธิ์   แหยมเจริญ
4. นางสาวอรชุลี  อึ้งประดิษฐ์
5. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวชัฏชฏา  ยิ้มลมูล
2. นางสาววิมลรัตน์  ดีสุ่ม
3. นางสาวเบญจรัตน์  ชัยรักษา
 
1. นางดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  ถนอมศร
 
90 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงภัคจิรา  แสงสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุชานาฎ  สืบวงษ์ตระกูล
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 79.5 เงิน 24 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวราลี  ชื่นผล
2. เด็กชายศุภกร  อ่องอัมพร
 
1. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางโสมนัส  บุญโห้
 
92 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 27 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ทิพย์เลิศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยังวิลัย
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ดีเปี่ยม
4. เด็กชายนวมินทร์  แสงสุริยะ
5. เด็กหญิงบุญญารัตน์  อู่เงิน
 
1. Mr.Demein  Harvey
2. นางสาวอรรจน์ชญาน์  พิมพาภรณ์
 
93 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์งานใบตอง ประเภทบายศรี ปากชามประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.29 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หมวกเอี่ยม
2. เด็กหญิงพิจิตรา  เทียบเทียม
3. เด็กชายวีรภัทร  บุญดี
 
1. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
2. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.17 เงิน 35 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวปัฐมาภรณ์  อิทธิศิริสุนทร
 
1. นางสาวมาลินี  เกศธนากร
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนหนองบัว 1. นายกอบกฤต  เชิดชูพันธ์
2. นายปิยวัฒน์  ทรงวิเศษ
3. นายลัทธพล  ยวนยี
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 78.83 เงิน 10 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวธนิษฐา  สีม่วง
2. นายพฤศพล   แสงจันทร์
3. นางสาวอภัสนันทร์  เรืองฤทธิ์
 
1. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
97 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.5 เงิน 7 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ดีตลอด
2. เด็กชายธวัชชัย  ศรีคำ
3. นางสาวสุภาภรณ์  ดีตลอด
 
1. นางสาวนัฏฐา  อัครวงษ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  ผ่านเมือง
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.25 เงิน 9 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ก้านสันเที๊ยะ
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
99 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชานันท์  กลิ่นรัตน์
 
1. นางอนงค์  อนุรัตน์
 
100 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายบูรเดช  ชูแสง
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงรัตนประภา  จิตรชนะ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ใจคำ
 
1. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
102 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.76 เงิน 24 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนัทชา  แจ่มแจ้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงวัลยาภรณ์  จันทร์เสน่ห์
 
1. นายยุทธนา  แย้มแสง
2. นายวรพล  ศรีแตง
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 38 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจิตสุภา  จันทร์กวด
2. นางสาวนิดานุช  พันทองอ่อน
3. นางสาวเกวลี  หลวงประทุม
 
1. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
2. นางส่งศรี  โอภาษี
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 17 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายพลากร  สิงห์โหม
2. นายสมภพ  ถนอมวงษ์
3. นายสุเชาว์  เผ่าลิต
4. นายอิสระ  ยมนา
5. นายไพรัตน์  แดงด้วง
 
1. นายชิน  มีมุข
2. นางรุ่งทิพย์  คุ้มเหม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 36 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหม็นเณร
2. เด็กหญิงรังสิมา  รางแดง
3. เด็กหญิงอรอริญา  จันผ่อง
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางอัจฉรา  ชอนบุรี
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 77.4 เงิน 25 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกมลลดา  สีมาคำ
2. นางสาวกุลธิดา  เนตสุวรรณ
3. นางสาวณัฐฐินันท์  อินทร์ปอ
4. นางสาวนิรชา  พุทรา
5. นายอานันต์  ชาญเดช
 
1. นางธิรดา  วงษ์ทานมัย
2. นายปัญญพจน์  รัตนวิบูลยเลิศ
 
107 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดหนังสือ เล่มเล็ก ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.75 เงิน 6 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชลดา  แก่นมั่น
2. เด็กชายพงศธร  กรรขำ
3. เด็กหญิงมันทนา  จันทร์ขำ
 
1. นางสาวนฤมล  อิ่มเต็ม
2. นางสุภัทธา  ทองกันทา
 
108 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 76.6 เงิน 29 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  บุตรรัตน์
 
1. นางสาวนันทพร  ทับทิมอ่อน
 
109 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.6 เงิน 25 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวมณเทียน  อิ้นยิ้ม
 
1. นายรักษ์  พยัตธรรม
 
110 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวพรนภา  เรืองพูล
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาววรางคณา  บุญเพ็ง
2. นางสาววีรกานต์  ศิริปรากรณ์
 
1. นางสุนทร  กงสอน
2. นางสาวอุษา  พิมสิงห์
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 76.25 เงิน 24 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ภักดี
2. นายภูวนครินทร์  จันทร์สา
 
1. นางกรรณิการ์  นุชสุข
2. นางดาวล้อม  ธีระรังสิกุล
 
113 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชวิศ  สกุลยืนยง
 
1. นางสาววิสาร์กร  จิตตะ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนวพร  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรษมน  แข็งกสิกิจ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 75.44 เงิน 16 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวเจนจิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สีสวย
 
116 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 75.2 เงิน 44 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงปวีณนาฎ  ฝอยทอง
 
1. นางพรนภา  นีระพันธ์
 
117 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจิตภูมิ  สูนน่วม
2. นายดุสิต  แสงทอง
 
1. นางณชญาดา  บำรุงศรี
2. นางบุษณี  บัวรอด
 
118 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวมณฑิตา  ละอองทอง
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ยามสุข
2. เด็กหญิงนพรัตน์  พันธ์สิงห์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สถาพร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  ป้อมทอง
2. นางสุนทร  กงสอน
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนหนองบัว 1. นายก้องภพ  เทียนน้อย
2. นายนนทกร   บัวกลิ่น
3. นายสัมพันธ์  โลหะเวช
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายวรณัฐ  หมีทอง
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. นายณัฐวัฒน์  ประภาศิริลักษณ์
2. เด็กชายพิทวัส  ลัดดามณีโรจน์
 
1. นายชาญชัย  ชนิดสะ
2. นายสนาญชัย  วงษ์ชาลี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญอ่อน
2. เด็กหญิงศศิภา  รัตนะ
 
1. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
2. นางสุทธิลักษณ์  ผู้ภักดี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.5 เงิน 31 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐรินทร์  ณรงค์ศักดิ์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มีภาค
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สกลวิทยานนท์
 
1. นางรัศมี  ธรรมวงศ์
2. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
 
124 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 73.3 เงิน 6 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวอริสรา  หล้าซุย
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
125 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  โตรัสมี
 
1. นางสาวปาริชาติ  ทองเล็ก
 
126 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  พุฒหอม
2. เด็กหญิงณัฐิดา  อ่างทอง
3. เด็กหญิงบุญตา  ครองศิลป์
4. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  บางประเสริฐ
5. เด็กหญิงศิรัญญา  คำเงิน
6. เด็กหญิงอธิกา  โยพันดุง
7. เด็กหญิงเกศริน  อินทะรังษี
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  อวนศรี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
3. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
4. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 73 เงิน 44 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงธันญารัตน์  กิ่งเพชร
2. เด็กหญิงนริศรา  อินทริตา
3. เด็กหญิงศิรประภา  เปียฉ่ำ
 
1. นายชาญชัย  ปานทยักษ์
2. นายธนานุวัติ  ชินชา
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 18 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  เชียงอินทร์
2. เด็กชายยิ่งศักดิ์  ทิพย์ศิริ
 
1. นางณิชมน  ต่ายจันทร์
2. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
 
129 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.4 เงิน 11 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายภิรมนัส  ยมสาร
2. เด็กชายภีมกร  เขียวอยู่
3. เด็กชายอดิศักดิ์  เข้มทอง
 
1. นายสมเกียรติ  อินทร์สอน
 
130 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชยพล  มั่งกิ่ง
 
1. นางสาวชฎิลรัตน์  พวงธรรม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 71.43 เงิน 7 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวณัฐสพร  บุตรศรี
 
1. นางวัชรา  ญาณปัญญา
 
132 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกนกพร  พงษ์จินดา
2. นางสาวสมฤทัย  มากเฟื้อง
 
1. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
2. นางสาวพรรณทิพา  นาคจันทร์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  จีรรัชต์
2. เด็กหญิงนภาพร  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงอรุณี  ทับหล่าย
 
1. นายปฐมรัฐ  ศรีตะลา
2. นางสุนทร  กงสอน
 
134 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 8 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกฤตยาภรณ์  เพ็งภู่
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  เวียนศิริ
 
1. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
2. นายไกรสร  อ่อนบาง
 
135 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 19 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  คุ้มตระกูล
2. นายกิตติพต  คล้อยบุญนาค
3. นายจาตุรงค์  บัวทอง
4. นางสาวณัฐกมล  คงสมนึก
5. นางสาวดวงสุวรรณ  พุทธรักษา
6. นางสาวนภาพร  ใจเกื้อ
7. นางสาวนันทพร  สวัสดี
8. นางสาวปนัดดา  กลมเกลี้ยง
9. นางสาวปัญจสิริ  จูเมา
10. นางสาวปาริฉัตร  คุ้มตระกูล
11. นายวายุ  กลิ่นจำปา
12. นางสาวสุภาวดี  มั่นสมใจ
13. นางสาวอัมมิการ์  อวิสุ
14. นายเนติพงษ์  คงสะโต
15. นายเนติพงษ์  นันทเวช
16. นายเอกลักษณ์  จันธิมา
 
1. นายกฤษณะ  มั่งมี
2. นายประจักษ์  โพธิ์วัด
3. นางประไพ  วัฒนภาเกษม
4. นางแสงเดือน  วันทอง
5. นายไพรัช  ดวงจันทร์
 
136 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 15 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงเมทนี  สุขแจ่ม
 
1. นางสาวฉลวย  สอนบุญเกิด
 
137 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายอนุสรณ์  หวลลำพึง
 
1. นายสมศักดิ์  ทิพย์นาฏย
 
138 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายคริษฐ์  เดชพง
2. เด็กชายสหรัฐ  ปฏิสนธิ์
 
1. นางสาวจริยา  ขุนพรหม
2. นางสาวศิริวรรณ  ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
 
139 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวศดานันท์  บุญเถิง
 
1. นายสงกรานต์  เนียมทอง
 
140 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 42 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นางสาวนิชาภา  จันทร์สา
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  คำนนท์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 6 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายศราวุธ  แก้วโต
2. เด็กหญิงเปมิกา  แก้วปรีชา
 
1. นางปุณณ์ภัสสร  จิรันธนินโภคิน
2. นายวิทวัฒน์  ดอนศรี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 14 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐญา  มุสิกะชาติ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อิทธิศิริสุนทร
3. เด็กหญิงสุธิณี  พุ่มโสภา
4. เด็กหญิงอารยา  ลอองเภา
5. เด็กหญิงโสภิตา  อิ่มเนย
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
143 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.16 ทองแดง 21 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  กระโจมทอง
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
144 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวปารมี  ธนไพโรจน์
2. เด็กหญิงปิยนุช  กลิ่นบุญ
3. เด็กหญิงอริสรา  ดีพูน
 
1. นายมาโนชญ์  สุขสุม
2. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 25 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกานต์ธิดา  เหลืองตรงกิจ
2. นางสาวจนิตตา  สีพรมมา
3. นางสาวลลิตา  อุดมโภชนะกิจ
4. นางสาววิจิตราภรณ์  สว่างเนตร
5. นางสาวสินีนุช  มิตรประเสริฐ
 
1. นายประวิทย์  ต่อสกุล
2. นายเกษม  สารีพันธ์
 
146 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. เด็กหญิงนันทวัน  แจ่มสอน
2. เด็กหญิงอังควิภา  วงศ์ขำ
3. เด็กหญิงอุมพร  สุขดี
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ขอดจันทึก
 
147 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพรนารายณ์  ปานทอง
2. นางสาววนิดา  พลทิพย์
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
148 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 11 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชิดชนก  อารีภักดิ์
2. เด็กชายอัครินทร์  ช้างสาร
3. เด็กชายแทนไท  จันทร์ธนวงษ์
 
1. นางนุชนาฐ  ช้างสาร
2. นายศรัณพจน์  ทรัพย์ขำ
 
149 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. นางสาวอัจราภรณ์  อ่อนขำ
 
1. นายยุทธนา  ศรีสวัสดิ์
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 63.8 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกนกวรรณ  มลดี
2. นางสาวกาญจนา  เกตุสุริวงษ์
3. นางสาวจินตนา  สินสุพรรณ์
4. นางสาวจิราพัชร  ปานเพ็ชร
5. นางสาวญาณิศา  สว่างพึก
6. นางสาวฐิติรัตน์  พุกทอง
7. นางสาวดวงหทัย  ทองพูล
8. นางสาวภรดาณี  จันทร์เจริญ
9. นางสาวภัทรมน  แก้วมณีสมบัติ
10. นางสาวศศิภา  เจิมขุนทศ
 
1. นายกิตติ  จันทะเคลื่อน
2. นายสมัคร  รอดเขียน
3. นายสมเกียรติ  เอมใจ
 
151 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 34 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงทักษะกมล  ภูทางนา
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สิงหปรีชา
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ทัดสอน
 
1. นางมัณทนา  ชนาวิรัตน์
 
152 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายธนพล  แขวงมาศ
 
1. นางอัญชนา  บุญพุฒ
 
153 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกษิรา  เหลืองตรงกิจ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โสพิน
3. เด็กหญิงนฤมล  อิ่มอุระ
 
1. นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวปัทมา  แซ่กิม
 
154 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปรานต์สุดา  อ่อนทอง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  แสงจันทร์
 
1. นางสาวกมลทิพย์  นารี
2. นายสมหวัง  มูลสาร
 
155 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 34 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงนุชรี  พันธ์งาม
2. เด็กชายไตรรักษ์  ภักดีรัตน์
 
1. นางสาวปรียา  สร้อยระย้าแก้ว
2. นางสาวลัดดา  บุญนาค
 
156 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นายณัฐพนธ์  พังเกิด
2. นายพลวัต  เบ้าทอง
3. นายสุรชาติ  อินจันทร์สุข
 
1. นายเทียน  อินทร์แดน
2. นายแก้ว  ขาวพราย
 
157 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนหนองบัว 1. นายคณิน  มุ่งนวล
2. นายพรสวรรค์  สโมสร
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
158 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 62 ทองแดง 42 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายจีรายุทธ  พูลเก๋ง
2. เด็กชายบุญเหลือ  พุ่มภักดี
 
1. นายบุญส่ง   สัญจร
2. นายอภิสิทธิ์  สุริยะ
 
159 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกาญจนา  จันดี
2. นายครรชิต  ลอยขจร
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางสุมิตรา  นภาวิวัฒนากุล
 
160 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชัยวัฒน์  แก่นสินธุ์
2. นายธนพล  บุญมาก
3. นายวาธกานต์  ทับทวี
 
1. นายสกล  กระจ่าง
 
161 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรณรินทร์  ขวัญอินทร์
2. เด็กชายสมเจตน์  ใจฉ่ำ
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
162 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายสุพศิน  ขอบบัวคลี่
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  อมรโชติพันธ์
 
1. นายมนัส  ประจักษ์อำนาจ
2. นางสาวอัญชลี  เวียงนาค
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดอนนุชไพร
2. เด็กหญิงชาลิสา  อ่อนด้วง
3. เด็กหญิงณัฐวดี  ทำชอบ
4. เด็กชายทนงศักดิ์  มะลิวรรณ์
5. เด็กชายทวีวัฒน์  โคกกลุ่น
6. เด็กหญิงนุชจรี   เกตุปาน
7. เด็กชายนุสิทธิ์  เฟื่องฟู
8. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญมี
9. เด็กชายพีระยุทธ์  ศรีวิเศษ
10. เด็กหญิงอภิญญา  โตทัพ
 
1. นายนทินันต์  ฉัตรเฉลิม
2. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
3. นางมัณทนา  ชนาวิรัตน์
 
164 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 41 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  งาเนียม
2. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  งามอ่อง
 
1. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์
2. นายสามารถ  กล่อมเกลา
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจารุวรรณ  กล่อมสุภาพ
 
1. นายวิทวัฒน์  ดอนศรี
 
166 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 34 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  มั่งกิ่ง
 
1. นางสาวอรพิน  บ้านชี
 
167 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวดลพร  เชียงม้าว
2. นายสุรเชษฐ์  หงษ์ไกรเลิศ
 
1. นายศรัณย์พจน์  ทรัพย์ขำ
2. นางสมใจ  สุริยะ
 
168 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายศุภณัฐ  บุญเพ็ง
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
169 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โลหะเวช
2. เด็กหญิงยลดา  สบายทรัพย์
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
170 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 6 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชนินทร์  ศิลธรรม
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โตโภชนพันธุ์
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 40.75 เข้าร่วม 36 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงศศิประภา  ใจซื่อ
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง
 
172 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 36.91 เข้าร่วม 20 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงศรี
2. เด็กหญิงอัมพร  สีชน
 
1. นางสาวนุจนาฎ  เชาว์ไว
2. นายสิทธิกร  อินทร์ฉ่ำ
 
173 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 35.6 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหนองบัว 1. นายธิติพันธ์  เพชรศรีกาญจน์
2. นางสาวสุนิสา  ชูรัตน์
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางสาววันทนีย์  แก้วทอง
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวปริศนา  ทุมจาน
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
 
175 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลนันทน์  อ่อนศรี
 
1. นางสาวแสงทอง  ภูศรี
 
176 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 35 โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  อนุธาตุ
 
1. นางสาวพรรณี  ทิพวรรณ์
 
177 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวมนต์ทิรา  โอภาษี
2. นางสาวอภิญญา  บุตรเจริญ
 
1. นางรัชต์กมล  ว่องสาริกิจ
2. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
 
178 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาสนา  ทาสี
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
179 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจุไรรัตน์  มณีรัตน์