สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 15 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาพร  แก้วอ่อน
 
1. นางนุชจรี  จันทร์เกิด
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพันธกานต์  พูลสมบัติ
 
1. นางอัญชลี  บุญยังอนันต์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ชำนาญเวช
 
1. นายกวี  แก้วบัวดี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวอันทิกา  เก็งเขตต์
 
1. นางชฎาพร  แหงมงาม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสมฤทัย  เทียนชัย
 
1. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสุภัทรา  ระจิตร์
 
1. นางสาวพจมาลย์  สงวนทรัพย์
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษิณา  พัดสาริกรรม
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 17 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวอินทุอร  ทองแบน
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  เริงเขตกรรม
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สาลีผล
 
1. นายตระการ  กล้ากสิกิจ
2. นางอัญชลี  บุญยังอนันต์
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายรัฐพงษ์  ภูมิภู
2. นางสาวอรจิรา  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางกมลพร  สุวาส
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 41 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงราตรี  หิรัญสิทธิ์
 
1. นางสาวสมใจ  สุธีรากุล
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวสุทธิพร  วิเศษเขตรการณ์
 
1. นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สัตชาพงษ์
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อั้งบุญรอด
 
1. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
2. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 29 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวทิภาพร  รอบพรมราช
2. นางสาวธนิษฐา  เพ็ญสูงเนิน
3. นางสาวน้ำฟ้า  อยู่สุข
 
1. นายธรธร  เพ็งผจญ
2. นางสาวนงนุช  อูปแก้ว
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  วันชะนะ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เสือศรีลาน
 
1. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
2. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 18.67 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาววารุณี  กรัดเนียม
2. นางสาวหทัยรัตน์  โพธิ์ม่วง
 
1. นางสาวปิยะพร  ศรีตะลา
2. นางลัดดาวัลย์  แก้ววิกย์กรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 9 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงประภาพร  ศรีชมพู
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายรุ่งโรจน์  อาจทวีกุล
 
1. นางสาววิมลพันธ์  สามเกษร
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติพร  กองอาษา
2. เด็กหญิงพรนภา  เพชรตะคุ
3. เด็กหญิงพรรษชล  คำสุข
 
1. นางพิมลนุช  เกรียงไกรเพ็ชร์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรสิงชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายจิรเมธ  ศรีคชไกร
2. นายชนินทร์  ศรีทอง
3. นางสาวสุทธิดา  ดิษทับ
 
1. นางสาวพัชรา  ปรีชาชาญ
2. นางสาวศุภลักษณ์  หมีอิ่ม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติกา  เตยหอม
2. เด็กหญิงพริ้งผกา  ชารีวัน
3. เด็กหญิงวิชชุดา  จาง
 
1. นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก
2. นายโยธิน  ศาสตร์ศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวนฤมาศ  เหล่าเมือง
2. นางสาวมินตรา  เหล่าเมือง
3. นางสาวแพรพรรณ  สินเนียม
 
1. นางชนชนก  เขียวมงคล
2. นางสาวนิรมล  รอดไพ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  ยุชังกูล
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ทัพแผลง
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ผิวอ่อน
 
1. นายภูวนัย  สาหร่ายสุวรรณ์
2. นางสาวมานิตา  อินทรสิทธิ์
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  คุ้มชนะ
2. นายบุญญฤทธิ์  กองถวิล
3. นายสราวุธ  จบศรี
 
1. นางวันทนา  กระดังงา
2. นางสุภักดิ์  พลไพรินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุญช่วย
2. เด็กหญิงสุนิดา  สุทธิแก้ว
3. เด็กหญิงสุนิสา  จันทวงศ์
 
1. นางกฤติมา  กองทองนอก
2. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวปรียานุช  เทียนบุตร
2. นางสาวปิยวรรณ  เชื้อดี
3. นางสาวเจนจิรา  ทีลา
 
1. นายชัยฤทธิ์  สงฉิม
2. นางณัฐิณี  พลอยประดับ
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.2 ทองแดง 40 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เพ็งวันดี
2. เด็กชายเอกรัตน์  วิริต
 
1. นางศุภมงคล  ทาเอื้อ
2. นางสาวโยษิตา  จุลมุสิ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 35 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นางสาวศิริพร  พุ่มน้อย
2. นางสาวสิรินภา  ขะบูรณ์
 
1. นางปรียา  เตี้ยมชุมพล
2. นางสุพินิจ  โรพันดุง
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.12 เข้าร่วม 20 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญชู
2. เด็กชายนที  มังพิปา
 
1. นายจีระศักดิ์  อบอาย
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กะปุระ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  กลิ่นหอม
3. เด็กชายต่อศักดิ์  โพธิกุล
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  มะโดด
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศิริเวช
 
1. นายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข
2. นายสมพงษ์  สุขเกษม
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.6 เงิน 17 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราพร  สมดง
2. นางสาวจิราพรรณ  สมดง
3. นางสาวมาลินี  ศรีโยธา
4. นางสาววรัญญา  ธรรมศักดิ์
5. นางสาวอารีย์  สกุลลักษณ์
 
1. นางธนวรรณ  มุขขันธ์
2. นางสาวสุชาดา  พันธุ์ดำริ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณิศ  เจริญสิทธิ์
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีคำภาร์
3. เด็กชายวรพงษ์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เรื่อศรีจันทร์
5. เด็กหญิงเบญจรงค์  เปียมาร
 
1. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 21 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกุลวลี  ลาวรรณ
2. นางสาวชลดา  ประสมบุญ
3. นางสาววิภวานี  พวงสมบัติ
4. นางสาวสาวิตรี  บุญวาส
5. นางสาวอรัญญา  พันธุสิงห์
 
1. นางขวัญจิต  บุญมาก
2. นางสาวปนิดา  ยิ้มละมัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 69.08 ทองแดง 42 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายคมศิลป์  สุขประเสริฐ
2. นายชัยปรากานณ์  วงกรด
3. นายมัฆวัต  บุญล้อม
4. นายมานพ  นงสันเที๊ยะ
5. นางสาวสุธาสินี  สุขสถิต
 
1. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
2. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ชื่นชม
2. นางสาวชลธิชา  สำรวมรัมย์
3. นางสาวดวงใจ  สังข์ทอง
4. นายธีรภัทร์  ดวงอินทร์
5. นางสาวนุชจรี  แตงพรม
6. นางสาวปฐมาวดี  ยงเพชร
7. นางสาวพรชิตา  แจ้งถิ่นป่า
8. นางสาวมะลิวัลย์  คำหล้า
9. นางสาวยุพิน  เจริญสาริกรรณ์
10. นางสาวรัตติยาพร  ทองใบ
11. นางสาวรุ้งลาวัลย์  กิตติพงษ์
12. นางสาววิไลวรรณ  พิมพวง
13. นายสมเกียรติ  รักษากลิ่น
14. นางสาวสริมน  หลุมทอง
15. นางสาวสุดาพร  อุุปคุณ
16. นางสาวสุธิดา  จันทราศรี
17. นางสาวอาภาภรณ์  บ่อเงิน
18. นางสาวเกศกนก  ยศสุนทร
19. นางสาวเบญจรัตน์  คำฤทธิ์
20. นางสาวโชติกา  เปราเร
 
1. นายชาตรี  พรมบุตร
2. นายปลอด  โตทรัพย์
3. นางสาวสุวรรณี  เนินทอง
4. นางเบญจมาศ  คำรื่น
5. นายเริงนรินทร์  ขาวสะอาด
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.4 ทอง 5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกิตติธัช  พูลสำโรง
2. นายจตุพล  รักษาริการ
3. นายจักรี  คำโคตสูนย์
4. นางสาวดลพร  สินเธาว์
5. นางสาวทักษพร  สกุลรักษ์
6. นายธวัชชัย  การะเกตุ
7. นางสาวนรินทร  สุ่มทองคำ
8. นางสาวนลิตา  อาบสุวรรณ์
9. นางสาวพนิดา  แก้วมาตร์
10. นายภาสวัฒน์  พลวิเศษ
11. นางสาววรรณสิริ  ศิลป์ประกอบ
12. นายวิวัฒน์  หงษ์สมาน
13. นางสาวศิรประภา  จันทรา
14. นายสะสม  สวัสดิ์ภาพ
15. นางสาวสุธิดา  เกิดโกสุม
16. นายอมรเทพ  วิเศษชาติ
17. นางสาวอรัญญา  เริงพร
18. นางสาวอ้อมใจ  เรือศรีจันทร์
19. นางสาวเรือนแก้ว  สุ่มทองคำ
20. นางสาวแคทรียา  สุผามาลา
 
1. นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ
2. นางธนวรรณ  มุขขันธ์
3. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
4. นางสาวสุชาดา   พันธุ์ดำริ
5. ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์  กิ่งเนียม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 43 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนิตยา  สาระบัน
 
1. นางสาววิไลพร  ยมนา
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาววาสนา  ลี้กระจ่าง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 20 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  พิมพ์พล
2. เด็กชายอลงกรณ์  อาจอารี
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางรจนกร  เอกวัตร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 81.25 ทอง 9 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายปริวัตร  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวอินทุอร  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางรจนกร  เอกวัตร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73.4 เงิน 22 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกันตา  ปรีศรี
2. นางสาวปิยากร  เปลี่ยนสุข
3. นางสาวพรภิมล  ลาภภิญโญ
4. นางสาวพัชรี  ผิวทอง
5. นางสาวพิมพ์รดา  เปลี่ยนสุข
6. นางสาวพิไลวรรณ  เพ็งคล้าย
7. นางสาวรัชนีกร  ท่าทราย
8. นางสาววรางคณา  มูลคณา
9. นางสาวสุทธิวารี  อุ่นแท้ว
10. นางสาวอาริษา  เหล็กผา
 
1. นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ
2. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 86.75 ทอง 12 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิกา  บรรหาร
2. นางสาวจุฑามาศ  ซูประเสิรฐ
3. นางสาวดลชนก  มากแก้ว
4. นางสาวธิดารัตน์  จุ่มทอง
5. นายนทีพัฒน์  พึ่งพรหม
6. นางสาวปฐมวรรณ  บัวปรี
7. นางสาวปนัดดา  พันล้อม
8. นางสาวปริมฤดี  พลเยี่ยม
9. นางสาวพรรณิภา  บางดี
10. นางสาววันวิสา  พรมกูล
11. นางสาววาสนา  เทพอาษา
12. นางสาววิภารัตน์  พูลสมบัติ
13. นายศรราม  โพธิ์ทอง
14. นางสาวศศิภา  รัตนะวัน
15. นายอาทิตย์  อัมพุช
 
1. นายกฤษณะ  ชมภู่
2. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79.72 เงิน 15 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงปฏิภาภรณ์  คุ้มทอง
3. เด็กหญิงภัสรา  สิงหราช
 
1. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
2. นางวราภรณ์  ภู่ทับทิม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 92.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  เพียถูเขียว
2. นางสาวบุศรา  จันทร์จำรูญ
3. นางสาวสุกัญญา  สีทิน
 
1. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
2. นางวราภรณ์  ภู่ทับทิม
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจาริชา  ศรชัย
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แตงน้อย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายบรรพต  สุขน่วม
2. นางสาวศิริพร  พุ่มพวง
 
1. นางทอนทิรา  ชุมดาวงษ์
2. นางวราภรณ์  ภู่ทับทิม
 
47 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชัยณรงค์  คงสิบ
2. เด็กชายถิรนัย  การะภักดี
3. เด็กชายธนธรณ์  คงทรัพย์
 
1. นายนิตินัย  อ่วมทอง
2. นายพินิจ  นุชสวาท
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง 5 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  บางเหลือม
2. นายณัฐพงศ์  แก้วศิลา
3. นางสาวเกสินี  สีชมภู
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
2. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
49 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.6 เงิน 21 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  ยงกุล
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายวินัย  ธูปหอม
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธาดา  จันทร์ศิริ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นางสาวเจนสุดา  ดาฉาว
 
1. นายกิฏฏิพจน์  พิจารณ์
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  สิงห์ลอ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 72 เงิน 24 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวสายชล  กลัดปรี
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
 
55 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินยิ่ง
2. เด็กหญิงเจนนิสา  เพิ่มหิรัญ
 
1. นายพินิจ  นุชสวาท
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายศราวุธ  หิรัญหลวง
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
57 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวพรทิภา  บรรพต
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
58 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เพ็ญดารา
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ด่วนถา
3. เด็กชายรัตนชัย  คำโย
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นายพินิจ  นุชสวาท
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 78 เงิน 14 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  น้อยตะวัน
2. นายวีระ  ศิริเวช
3. นางสาวศุภลักษณ์  เดชนิ่ม
 
1. นายจรัส  สร้อยสอาด
2. นายพินิจ  นุชสวาท
 
60 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐพล   วงษ์ตะเคียน
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
61 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 14 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรญวรรณ  กรัดปรี
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
62 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ภู่น้อยศักดิ์
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
63 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 84.66 ทอง 6 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายเสนีย์  ศรีอ่วม
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
64 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางนพมาศ  แก้วลายคำ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายฤทธิเกียรติ  ทวีสัตย์
 
1. นางนพมาศ  แก้วลายคำ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  เกษศิลป์
 
1. นางนพมาศ  แก้วลายคำ
 
67 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 88.67 ทอง 9 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายจักกฤช  เกษวิทย์
2. เด็กชายณัฐการณ์  วงษ์ตะเคียน
3. นายณัฐพล  วงษ์ตะเคียน
4. นายตะวัน  บัวงาม
5. นายธนกร  ขำไย
6. เด็กชายธนกฤต  คำเถื่อน
7. เด็กชายนรงค์ริทธิ์  ศิริชู
8. เด็กชายวีรพล  เกษตรวิทย์
9. เด็กชายศราวุธ  เพียรเจริญ
10. เด็กชายสุขสันต์  กล่ำกลิ่น
11. เด็กหญิงสุพิชชยา  ฤทธิ์โพธิ์
12. เด็กหญิงอุมาพร  เจริญสิงห์
13. เด็กหญิงเจนจิรา  กานนท์
14. นางสาวเนตรฤดี  ใจกล้า
15. นายเสนีย์  ศรีอ่วม
 
1. นายธวัชชัย  กระดังงา
2. นายบุรินทร์  บุญมาก
3. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
4. นายสุชาติ  ศิริชู
 
68 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ภูมิโคกรักษ์
2. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สว่าง
3. เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  วงษ์ยศ
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ตรีโชติ
5. นายจตุรเทพ  กลิ่นแมน
6. นายจักรี  สมใจ
7. เด็กหญิงจันทิมา  หาญกล้า
8. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  ขำอิงค์
9. เด็กหญิงดวงแก้ว  แสนเมืองชิน
10. เด็กชายธนายุทธ  ยอดพิโรจน์
11. เด็กชายธีรพัฒน์  สมศรี
12. นายธีรวุฒน์  เฮงสวัสดิ์
13. เด็กหญิงนภาพร  คงคาสวัสดิ์
14. เด็กหญิงนิตยา  ธวัฒติง
15. เด็กชายนินจา  หลักคำ
16. นางสาวนุตประวีณ  พึ่งพิบูลย์
17. เด็กหญิงบุญสิตา  บุญยิ้ม
18. เด็กหญิงปิยนันท์  ประมูลทรัพย์
19. นายพรศักดิ์  ขวัญเมือง
20. นายพัชร  สระทองวี
21. นายมงคล  วิชัยวงษ์
22. นางสาวมณฑาทิพย์  จำนงค์
23. เด็กชายยุทธภูมิ  บุญเกิด
24. นางสาวรัตนา  สุวรรณศร
25. เด็กชายวรพงศ์  วงค์สว่าง
26. นางสาววริญญา  วรรณา
27. นายวัชรพล  สนธิกรรณ์
28. นางสาววิภาวดี  จันทร์เสี่ยน
29. เด็กหญิงวิภาวี  กล้าสาริกิจ
30. เด็กชายวีรพงษ์  รักกสิวิทย์
31. เด็กชายสถิต  หวานอารมณ์
32. นายสุทัศน์  พุ่มขจร
33. นางสาวสุนิสา  หงษ์ดำเนิน
34. นางสาวสุมิตรา  อินทรานุสรณ์
35. เด็กชายอนุสรณ์  มั่นศักดิ์
36. นายอนุสรณ์  ฉวีอินทร์
37. นายอัษฎา  บำรุงจิตร
38. เด็กหญิงเกศรินทร์  วิถี
39. เด็กหญิงเจนจิรา  มุกดาลอย
 
1. นายกมล  วงศ์สุทธิ์
2. นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน์
3. นายกัมพล  เชี่ยวชาญ
4. นายก้านตอง  เส็งเอี่ยม
5. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
6. นางสาวบุษรา  อาบวารี
7. นายอภิรักษ์  กัลพันธุ์
 
69 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  วงค์ภาษ
2. เด็กหญิงจิราพร  จิตฤกษ์
3. เด็กหญิงชนัดดา  มูลนอก
4. นายชยุต  ภู่สงค์
5. เด็กหญิงณิชารีย์  ทองจันทึก
6. นางสาวดารารัตน์  ทัพหมี
7. นายธราเทพ  ภูสุวรรณ์
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  วิณารัตน์
9. นายธีรพงษ์  สุวรรณศร
10. เด็กหญิงประภาศิริ  แจ้งถิ่นป่า
11. นายปรัชญา  กาญจนา
12. เด็กหญิงปัณฑิตา  งิมขุนทด
13. นายพรรษกร  คำมุ้ย
14. นายภานุพงษ์  ชมภูนาค
15. นางสาวมนตรา  ชาติกรณ์
16. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงษานิล
17. นางสาวรุ่งอรุณ  คงป่า
18. นายฤทธิพล  จันทร์ตรา
19. เด็กหญิงวศินี  แย้มกลัด
20. นายวัชราวุธ  แสงพิมาย
21. นางสาววาสนา  อินทะนา
22. เด็กชายวีรภัทร  แจ้งสันต์
23. นายศรัณย์  ยอดสำอาง
24. เด็กหญิงศิริวรรณ  หัสมัด
25. นายสหรัฐ  บุญตะคุ
26. นายสัญญา  อินทร์เมรี
27. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงผ่อง
28. นางสาวสุธาทิพย์   ขันสูงเนิน
29. นายสุรสิทธิ์  บัวโต
30. เด็กหญิงสุวรรณา  ศรีบรรเทา
31. นายอธิปไตย  วงษ์ภาท
32. นายอนุชาติ  ชาญฉัตร
33. นายอภิสิทธิ์  ยอดอินทร์พรหม
34. นายอัศนัย  อินทจร
35. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บัวโต
36. นายเกียรติศักดิ์  ฟุ้งจันทึก
37. นายเทอดศักดิ์  กำจายกลาง
38. นายเอกยุทธ  สุขขี
 
1. นางสาววณีพร  ชาวนา
2. นางศุภกานต์  พงษ์ธนภูมิ
3. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
4. นายศุภชัย  หวังสุข
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายสมศักดิ์  พิมพ์แก้ว
 
1. นายวงกต  เหลืองรุ่งทรัพย์
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 32 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธีรวุฒิ  เฮงสวัสดิ์
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 36 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัททิยา  สายหยุด
 
1. นายกฤษณะ  ชมภู่
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 32 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวสุกัญญา  สุขแจ่ม
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.33 เงิน 35 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งระวี  ใจวงษ์ษา
 
1. นายกฤษณะ  ชมภู่
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  คำมีโต
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวพรพิมล  ขันธารักษ์
 
1. นายวงกต  เหลืองรุ่งทรัพย์
 
77 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ยอด
2. นายจักรกฤษ  กระดังงา
3. นายจักรกฤษณ์  โพธิ์ยอด
4. นางสาวชลธิชา  เสือคง
5. นางสาวณัฏฐิยา  พิลาดี
6. นางสาวณัฐชาภรณ์  แตงน้อย
7. นายณัฐพล  อินทะสอน
8. นางสาวดวงตา  โสทะ
9. นางสาวนริศรา  ทองถนอม
10. นางสาวนันทินี  กันโย
11. นายนิพัทพงศ์  จำนงค์ศรี
12. นางสาวนิศารัตน์  อ่วมปาน
13. นายบัญชา  ศฤงคาร
14. นางสาวพรพิมล  ศรีแป้น
15. นายพีรวัฒน์  ชูพินิจ
16. นายภาณุเดช  แจ่มใส
17. นางสาวมาริสา  คำบุรม
18. นางสาววิรัตน์  โพธิ์ฤทธิ์
19. นางสาววิไล  ศักดี
20. นางสาวศิรประภา  สีท้าว
21. นายศุภชัย  กามินี
22. นายสันติสุข  ศรีีทอง
23. นางสาวสามิตรี  สายบัวต่อ
24. นางสาวสิริรัตน์  สีดา
25. นางสาวสุนิสา  ใจงาม
26. นางสาวสุภาวดี  สุขเล่ห์
27. นางสาวอพินญา  พุ่มนิล
28. นายอัครชัย  ศรชัย
29. นางสาวโกลัญญา  เนาว์ดี
30. นายโชคกมล  เจ็กภูเขียว
 
1. นายกำธร  ชาติอุดม
2. นายพัธนพงศ์  ทองชื่น
3. นายภูษิต  เงินเส็ง
4. นางวัชราภรณ์  วิทยารักษ์
5. นายอนุวัฒน์  เกียรติวงศ์ชัย
6. นายอุรเคนทร์  คำฟัก
 
78 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.98 ทอง 13 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
2. เด็กหญิงจันจิรา  เหมาะสมัย
3. เด็กชายณัฐพล  นนทะราช
4. เด็กหญิงทินภา  สมจิตต์
5. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์เขียว
6. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสนกล้า
7. เด็กชายสหภาพ  การะวิง
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กระจาย
9. นายอนุกร  บุญไหล
10. นายอนุกูล  บุญไหล
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
 
79 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.98 ทอง 19 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจันจิรา  เหมาะสมัย
2. นางสาวตรีรัตน์  บูชา
3. นายธนวัฒน์  โพธิ์เขียว
4. นายภานุวัฒน์  โพธิ์ดี
5. นางสาวรัชฎา  พักผ่อน
6. นางสาววรรณพร  บุญเรืองสัมฤทธิ์
7. นางสาววราภรณ์  บางเหลือม
8. นายวรายุทธ  ต่วนเคลือ
9. นายวรินทร์นันทร์  คงสิบ
10. นายอนุกูล  บุญไหล
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
 
80 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ชัยเสนา
2. นายจรูญ  ตาวงค์
3. นางสาวฤทัย  อุทุมพันธ์
4. นางสาวศรศิลป์  วันชะนะ
5. เด็กชายสหภาพ  การะวิง
6. นายไมตรี  ปะวะภูชะโก
 
1. นางปราณี  จันดำ
2. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
 
81 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐฬิณี  บุญเรืองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุวรรณชาติ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  บางเหลือม
5. เด็กหญิงศิริพร  นามวงษา
6. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางสาวนาถยา  บัวงาม
2. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
 
82 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  คำบาง
2. เด็กหญิงจริยา  เผ่าชัย
3. นางสาวพัชรี  กุมภาพันธ์
4. นางสาววิไลพร  ชำนาญ
5. นางสาวศิริพร  คงพิรุน
6. นางสาวเปรมมิกา  กลางสุวรรณ
 
1. นางกำไร  โสภาพ
 
83 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม    
84 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.8 ทอง 18 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  อดทน
2. นายณัฐวุฒิ  ฉ่ำเสนาะ
3. นายติณณภพ  โพธิ์เอี่ยม
4. เด็กชายวิสิทธิ์  เจนจบ
5. นายโสรส  ทรัพย์พาลี
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
2. นายเกรียงไกร  คงกรุด
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 80 ทอง 37 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  ชัยมา
2. นางสาวสุกานดา  ขวัญตา
3. เด็กชายอัมรินทร์  อินทศร
 
1. นางสาวชญาณี  ฤทธิ์ณรงค์
2. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 38 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ  โพธิ์ใบ
2. นางสาวมนัชชา  โพธิ์ยา
3. นางสาวสุวนันท์  น้อยบุญชู
 
1. นายชัยพฤษ์  เกิดกำไร
2. นายอภิศาล  ไทยเจริญ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ฐานเจริญ
2. เด็กชายวรกิตติ์  พิมพา
3. เด็กหญิงวรรณกานต์  จั่นนิลา
 
1. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
2. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  บัวพาคำผง
2. นางสาวสุนันทา  มาดี
3. นางสาวไอญดา  ศรีดี
 
1. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
2. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง 25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวบุษกร  ชิดสระน้อย
2. นางสาวผการัตน์  ตาทอง
3. นางสาวศิรินภา  ผุดพรมราช
4. นางสาวสาลินี  กาญสูงเนิน
5. นายสุทัศน์  ศรีปราชญ์
6. นางสาวอัญชลี  จันธงพาส
 
1. นายสุรกิต  สิงห์ศิริ
2. นางอนงทิพย์  สิงห์ศิริ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงทัดดาว  จันนวล
2. เด็กหญิงนภาพร  ปรางทับทิม
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พรมหนองโดก
4. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เหล่าเขตกิจ
5. นางสาวศิริลักษณ์  แซ่ง้อ
6. เด็กหญิงสุจิตรา  ภู่บัว
 
1. นางกฤติมา  กองทองนอก
2. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
3. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 31 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แสนเมือง
2. นางสาวลูกน้ำ  เกษพอง
3. นางสาววิระดา  งามเลิศ
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 75.7 เงิน 24 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ภิรมย์สุวรรณ
2. นางสาวพิมพ์วิภา  กะระณี
3. นายอธิวา  มิ่งมูล
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.6 เงิน 42 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนิดา  ศรีทอง
2. เด็กหญิงนุษบา  บัวขาว
3. เด็กหญิงเกตน์สิรินทร์  แป้นพงษ์
 
1. นายธีรสิทธิ์  คงดิษฐ์
2. นายประสิทธิ์  กาละภักดี
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 80 ทอง 43 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  นนทะนำ
2. นางสาวพิมพกานต์  แก้ววงษ์
3. นางสาวรจรินทร์  วิเศษสิทธิ์
 
1. นางสาวปิยมน  ด้วงอิ่ม
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.8 ทอง 20 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวนัทธพร  สร้อยทอง
2. นางสาวนิศานาถ  คำขวัญ
3. นางสาวปพิชญา  ศรีแก้ว
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐฐิตา  จันทร์เชย
2. เด็กชายอังคณา  ปิ่นอำพล
3. เด็กหญิงเกวลี  ฤทธิ์โพธิ์
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นายอภิศาล  ไทยเจริญ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  บุญเพียร
2. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์รัตน์
3. นางสาวสุดารัตน์  พันสีทา
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นายอภิศาล  ไทยเจริญ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพร  แพรกนก
2. เด็กหญิงนิธิพร  ศรีคำ
3. เด็กหญิงอัญธิกานต์  บุญมี
 
1. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  สิงห์ทอง
2. นางสาวดลพร  เรืองวงษ์
3. นางสาวเบญจมาพร  รอดทอง
 
1. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
2. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 36 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงทรรศติญา  เกษทนงค์
2. เด็กหญิงวราพรรณ  โภชประดิษฐ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ประเสริฐดี
 
1. นางสมใจ  ตันติวัฒน์
2. นายอภิศาล  ไทยเจริญ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 17 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  จิตรสิขเรศ
2. นางสาวศิริลักษณ์  สกุลลี
3. นางสาวสาวินี   ขุนพิลึก
 
1. นางสาวธนภรณ์  ศรีลา
2. นายใหม่  ภู่จำรูญ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณา  แสงเดชา
2. เด็กหญิงอภิญญา  แสงเพชร
 
1. นางสาวชมพูนุช  พลนอก
2. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70.13 เงิน 31 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  ประมูลศิลป์
2. เด็กชายศิวะกานต์  แก้วบัวดี
 
1. นายนันทพันธ์  ดุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชพงศ์  ศรีชมภู
2. เด็กชายนิติศักดิ์  ผาสุขขี
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  อินปนาม
2. นายเชาวริน  ดินแดง
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เฟื้อแก้ว
2. เด็กหญิงสุรีย์พร  อินทรโมฬี
 
1. นางสาวจรรยา  ชัชวงษ์
2. นางสาวชนกานต์  ผานดอยแดน
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 41 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะพงษ์  งามเลิศ
2. เด็กชายพอดี   พู่เจริญ
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 31 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ศรีเมืองเฮ้า
2. เด็กชายสัณหวัช  อ่องยิ้ม
 
1. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 79.5 เงิน 14 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายก้องเกียรติ  เตียนไธสง
2. นางสาวภานิกา  พินิจมนตรี
 
1. นายมาโนช  พรามพิทักษ์
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 46.2 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายณเรวัตร  ทิวาลัย
2. นายสราวุฒิ  รุ่งฉัตร
 
1. นางสาวนุกูล   สถาพร
2. นายศรุต  เพ็งธรรม
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง 5 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิตยา  สุขเกษม
2. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แพงผา
 
1. นางสาวนุกูล   สถาพร
2. นางสาวปาจรีย์  พุทธเสม
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 37 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวจีรภรณ์  หม่อนสอน
2. นางสาวมะลิวัลย์  ศรีสระน้อย
 
1. นางสาวนุกูล   สถาพร
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 20 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายกิติภูมิ  พลชา
2. นายรัฐพล  วิชัยโคตร
 
1. นายปุณณรัตน์  ทองธรรม
2. นายวริทธิ์  กิ่งเณร
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายสมพร  วิสามารถ
2. เด็กชายสุชาติ  ปั่นกำจร
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  จันทวงษ์
2. นายภูบดี  ทิศาบดี
3. นายศิลา  ภูริหรรษา
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
116 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัทรา  สระศรีแสง
 
1. นางสาวพิมพ์ณัฐชยา  สำรองพันธุ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวณิพาพร  ทองเพชร
 
1. นางสาวจุฑามาส  พัฒนศิริ
 
118 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 2.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กระต่ายอินทร์
 
1. นายวีรชาติ  สายวงค์
 
119 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายเอลีชา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวกฤษณา  บุญชื่น
 
120 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 82.6 ทอง 31 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  สังข์บูรณ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เส็งสุข
 
121 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 72.6 เงิน 36 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายอัศราธิพงษ์  มั่นเขตรวิทย์
 
1. นางนัสธี  แพรสีนวล
 
122 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 35 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  มารมณ์พันธุ์
 
1. นางสาวเบ็ญจา  คงหอม
 
123 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 44 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  พงษ์กองดี
 
1. นางสาวเบ็ญจา  คงหอม
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงญานิศา  เริงกสิวิทย์
2. เด็กหญิงธันยมัย  เจริญธัญกรรม
3. เด็กชายรุจิโรจน์  ฤทธินวน
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์อ่อง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  กสิกรรม
 
1. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
2. นางสาวอาทิตนา  ผิวผ่อง
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 79 เงิน 15 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวชลาธาร  เหมพยัคฆภูมิ
2. นางสาวนิสากร  เบ้าศรี
3. นางสาวพรภิมล  ทั่งถิร
4. นางสาวศิริขวัญ  ศรีชมภู
5. นางสาวศิริพรรณ  อนุสรณ์สัญญา
 
1. นางนิตยา  หมั่นกิจ
2. นางปราณี  จันดำ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.5 ทอง 35 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายศุภโชค  อึงอาคม
 
1. นางสาวมัทนา  สรณคมน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 79.67 เงิน 34 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีวงษ์วรรณ
 
1. MissYan  Fei
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 26 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ลำพึงกิจ
2. เด็กชายณรงค์ชัย  ภู่เกลี๊ยะ
3. เด็กชายธราเทพ  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายธีระ  นุชสวาท
5. เด็กชายบรรพต  เจียงวงษ์
6. เด็กชายพงศ์พล  จ๋อยคล้าย
7. เด็กชายภัทรพงษ์  สีระกาล
8. เด็กชายศิลา  แก้วชัง
 
1. นายจรัส  สร้อยสอาด
2. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
3. นายภูษณ  หอมเย็น
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายจีรติ  จันทะรังษ์
2. นายณัฐพล  วรรณภักดิ์
3. นายธนาธิป  บัวราช
4. นายนภดล  ยะเขตกรณ์
5. นายสนั่น  ยี่สุ่น
6. นายเทพรัตน์  รักลี
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายสมศักดิ์  ศรีนุช
3. นายไพรัตน์  ศรีทอง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 70.83 เงิน 34 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกันตชาติ  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวทิวาพร  เกตุวิริยกรรม
3. นางสาวนภาพร  เวยสาร
4. นางสาวนลัทพร  ชำนาญถิ่นเถื่อน
5. นางสาวผกากรอง  เงินโคกกรวด
6. นายพัฒนาการ  พยัคโฆ
7. นางสาววรรนิสา  กายจะโป๊ะ
8. นางสาวสุปราณี  เภตรา
9. นายสุริยา  ดอกสันเทียะ
10. นางสาวเจนจิรา  มาเต็ง
 
1. นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ
2. นายวราวัฒน์  กลั่นหุ่น
3. นายไพรัตน์  ศรีทอง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลลดา  แคขุนทด
2. เด็กหญิงบุศฎา  ศรีมุกดา
3. เด็กหญิงวารี  แขสระน้อย
4. เด็กหญิงวิภาวี  อ่อนนิ่ม
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  เพียรกสิกรรม
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นายสราวุฒิ  สาจิต
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 74.6 เงิน 10 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกาญจนา  พิลึก
2. นางสาวณัฐพร  เสตะนันท์
3. นางสาววารุณี  สิทธิศาตร์
4. นางสาวสุทธิดา  ฉิมมา
5. นางสาวเนาวพร  กลิ่นสวัสดิ์
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นายศรุต  เพ็งธรรม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.5 เงิน 26 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิภาดา  เผือกจันทึก
2. เด็กหญิงสิรินยา  วิชาชีพ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์กุล
 
1. นางดอกอ้อ  จุลพันธ์
2. นางสาวเพ็ญฉวี  คงพิทักษ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาววราพร  หงสุวรรณ์
2. นางสาวศิริวิมล  อินทาน
3. นางสาวเมษา  กองช้าง
 
1. นางสาวนิชาพร  เพชรพงษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรปลายดี
2. เด็กหญิงสุพาภรณ์  คำศรี
 
1. นายจรัญ  บูชา
2. นางปราณี  จันดำ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวนิลาวรรณ  เมืองขุนเทศ
 
1. นางปราณี  จันดำ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 40 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงวรรณภา  จินตนา
2. เด็กหญิงสุนันทา  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางสาวอัญชลี  พูลทอง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายธนโชติ  ศรีทอง
 
1. นายกฤษณะ  ชมภู่
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณณิชา  พูลสมบัติ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรหิน
 
1. นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธนกฤต  สลุงอยู่
 
1. นางสาวนฤมล  พิพัธนบรรจง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 77.25 เงิน 10 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ขันกสิกรรม
 
1. นางสาววิมลพันธ์  สามเกษร
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 6 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาววีรยา  ศรีคำ
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
143 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.33 ทอง 5 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธันยา  รัตนพลที
2. เด็กชายปองภพ  แก้วคำลือ
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีอรุณ
2. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์