สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนิศานาถ  สุขริน
 
1. นางวันฤดี  วัฒนดีเลิศ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 9 โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวกนกวรรณ  ปั้นเหน่ง
 
1. นางวันฤดี  วัฒนดีเลิศ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนกร  แก้ววานิช
 
1. นางเบญจทิพย์  ดิษฐ์เจริญ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81.9 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายศุภจิต  จันทรี
 
1. นางนิรมล  พวงมาลี
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐนภา  ครุฑนาค
 
1. นางจำเนียร  อินทร์บุหรั่น
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวปรียา  พรมแตง
 
1. นางธัญญณรัชกร  ศิริอริยะชัย
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายจิรายุส  วิริยะไกรศรีกุล
 
1. นางณัฐนันท์  วงษ์ถวิล
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 29 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวรัตนา  มูลน้ำอ่าง
 
1. นางจิติมา  วงศ์สวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงศิโรเวศ  เจียรประจง
2. เด็กหญิงสุภัสพร  จวนทองรักษ์
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
2. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิตสุภา  มงคลชัยอรัญญา
2. นางสาวนภัสรา  วุฒินันท์ชัย
 
1. นางสาวสุนันวดี  ทองแจ่ม
2. นางเบญจมาศ  จันทร์จินดา
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  อารยะถาวร
 
1. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายณัชพล  พ่วงเชียง
 
1. นายทัศนัย  ชำนาญเพชร
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81.3 ทอง 19 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  วิเศษเขตการณ์
2. เด็กหญิงสุมิตรา  ฉิมนาค
3. เด็กหญิงอัญษณา  จิตตะระ
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 18 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวนภสร  นฤมล
2. นางสาวพัชรี  ดำรงโภวรรณ
3. นางสาวพิชชาภา  จันทิวาสน์
 
1. นางสาวพิมพ์ลดา  ยาสมนึก
2. นายสมัย  จันทร์เหลือง
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65.9 ทองแดง 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  เกษณา
2. เด็กหญิงมนัสวิน  คันธมาส
 
1. นางประยงค์  สวนดอน
2. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายนคร  ฤทธิ์เต็ม
2. นายรวิพล  บุญศิริ
 
1. นางประยงค์  สวนดอน
2. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  เสริมพิบูลชัย
 
1. นางลัดดาวรรณ  ขุนพิลึกลือเดช
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายศิวกร  โมกขศักดิ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อุดมนิทัศน์
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฏฐ์  ขำแป้น
2. เด็กชายนันธวิศว์  ธารทองวงศ์
3. เด็กชายวศิน  มีสวย
 
1. นางสาวกาญจน์  สิทธิพงศ์ศุทธิ์
2. นางปราณี  ดิษเจริญ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 5 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิตรลดา  จิตรการ
2. นายพิชญ์  สุวรรณเศรษฐ์
3. นายมนต์ศักดิ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวณัฐิดา  วงษ์สายตา
2. นางรุจิรา  วุฑฒยากร
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงธนพร  พูลเขตกัน
2. เด็กหญิงพรชิตา  วรวาส
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ดาราเพ็ญ
 
1. นายฉลอง  เกษรบัว
2. นางวรัญญา  เถื่อนช้าง
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 18 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจุติเลิศ  รัตนคันทรง
2. นายฉัตรรวี  สมีเพ็ชร์
3. นางสาวปัณชนิต  อารยะตระกูลลิขิต
 
1. นางสาวกนกพร  บุญนวน
2. นางสาวจริญญา  แสงประเสริฐ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงรังสิมา  รอดไพร
2. เด็กหญิงสุมิตรา  กรณีย์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  จันทร
 
1. นายฉลอง  เกษรบัว
2. นางวรัญญา  เถื่อนช้าง
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาวพรนภา  ภูมิใจ
2. นางสาววิภาดา  บุรานันท์
3. นางสาววิภารัตน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายกิตติชัย  ไทยปิยะ
2. นายนาวิน  ทองมาก
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปานชนก  พิศาลนรเดช
2. เด็กหญิงวริศรา  นพรัตน์
3. เด็กชายศุภณัฐ  อินทร์สิงห์
 
1. นายคเณศ  คมขำ
2. นางอัญชลี  เรือนคง
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.6 ทอง 21 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกัลยกร  ด้วงสงค์
2. นางสาวปิยะเนตร์  ต่วนชะเอม
3. นายอภิชัย  แรงกสิวิทย์
 
1. นายศราวุฒิ  ทั่งนาค
2. นางอัญชลี  เรือนคง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 23 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  โพธิ์เจริญ
2. เด็กหญิงมุทิตา  กัลชาญพันธุ์
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  อนุสิทย์
2. นายอานนท์   ดำรงไชย
 
1. นายดิเรก  พูนศรีไทย
2. นางสาวสุมาลี  ดำรงไชย
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 27.46 เข้าร่วม 31 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายณัฐกุล  จันทร์คำ
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  สิทธิธรรม
 
1. นายประเสริฐ  อนันตอาจ
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73.39 เงิน 13 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายมนตรี  อินทะสอน
2. เด็กชายสมใจ  ครุธคล้าย
 
1. นายวีระยุทธ  วงศ์วิริยชาติ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายจักรกฤษ  อัมระนันท์
2. นายวิสุทธิ  ต่ายหัวดง
3. นายเจษฎา  เสือเงิน
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงณัตศิการณ์  เนรสิงห์
2. เด็กหญิงศรีฟ้า  เดชอาจ
3. เด็กหญิงสุธาวดี  อินทร์เพ็ญ
4. เด็กหญิงอรุณรัตน์  สว่างศิลา
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เจนสาริกัน
 
1. นางขวัญศุภางค์  รัตนวิบูลยเลิศ
2. นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  เนินพลับ
2. นางสาวพีรมณฑ์  โชคอารีย์
3. นางสาวภัทรวรรณ  เช้าโพทอง
4. นางสาวยศวรรณ  หมื่นสายญาติ
5. นางสาวสุพิชชา  ฤทธิเรือนคำ
 
1. นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชนน  วิเชียรกัลยารัตน์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  หล่อสมฤดี
3. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหมพิจิตร
4. เด็กหญิงศรกมล  พรมศิลา
5. เด็กหญิงศุภิสรา  โมฬา
 
1. นางญาณี  อนันตอาจ
2. นางณฐนันท์   หล่อสมฤดี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกชกร  โกยผดุงเกียรติ
2. นางสาวกุลนิดา  เสืออุดม
3. นางสาวชวัลพัชร  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงปิโยรส  ศรีเดช
5. นางสาวรสินทรา  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
 
1. นางธนพร  ยมรัตน์
2. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 74.8 เงิน 37 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายชญาพัฒณ์  ภู่เกตุ
2. นายณัฐพงษ์  พงษ์พิชญกุล
3. นายธนาณัฐ  โพธิ์พึ่ง
4. นายสุภกิณห์  จันกาศ
5. นายอลงกรณ์  เมฆไตรรัตน์
 
1. นายสกล  เที่ยงจิตต์
2. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.8 เงิน 22 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายคณาทรัพย์  ธวัฒติง
2. นายจีรภัทร  ทองโสภณ
3. นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมนิล
4. นางสาวณัฐนรี  ยืนยง
5. นายณัฐวุฒิ  กัลยาณสุต
6. นายธีรภัทร  เกิดผล
7. นายปฏิภาณ  สุทธิสุข
8. นายภูวดล  ภู่ศิริ
9. นายวรรษชลา  ธนูศิลป์
10. นางสาววริศรา  แสงอรุณ
11. นางสาววิภาวี  พุกเนียม
12. นายศักดิ์ชัย  เจริญศิลป์
13. นางสาวสิรินาฎ  แก่นกระโทก
14. นางสาวสิริยากร  เลี้ยงสุข
15. นางสาวสุพรรษา  ดารา
16. นางสาวหทัยชนก  ทรัพย์สอาด
17. นางสาวแพรนารายณ์  อ่องละออ
 
1. นายกนก  บุญญานุสรณ์
2. นายพีรวิชญ์  เสือเผือก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายคณาธิป  เสือกลิ่น
2. นายชลวรุตม์  จันทร์ประทัด
3. เด็กชายณัฐพงษ์  ชะนะพยัคฆ์
4. เด็กชายณัฐพล  จำปาดิบ
5. นายทิวา  อ่อนภูมี
6. นายธนทัต  วุฒิกาญจนกุล
7. นายธนศักดิ์  สังวริ
8. เด็กชายนรวิชญ์  ปั้นนาค
9. เด็กชายบวรลักษณ์  คุณชื่น
10. นายวรปรัชญ์  ชื่นอยู่
11. นายวัชรพงษ์  พรไตร
12. นายศุภณัฐ  อาจมาก
13. นายศุภวิชญ์  แสงสังข์
14. นายสมรักษ์  อ้อยฉิมพลี
15. นายอฐิโชค  มั่นพุฒ
16. นายอดิชัย  พิงฉิมพลี
17. นายอนรรฆชัย  อ่อนภูมี
18. เด็กชายอนุพงศ์  มีอ่อน
19. นายอนุรักษ์  บัวฉ่ำ
20. นายโอภาส  อุส่าห์ดี
 
1. นางสาวจงกลนี  ลีนะกุล
2. นางพรรณี  อภิญญานุวัฒน์
3. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
4. นางรัตนา  ชิงชัย
5. นางสมภูมิ  สมัครการค้า
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 28 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 29 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวสุพัชริญา  เผือกจีน
 
1. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 16 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชนาธิป  เจริญวิทิตกุล
2. เด็กหญิงภาวิณี  ลี้ลือเดช
 
1. นางพัชรินทร์  สมเลศ
2. นายเสถียร  สมเลศ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 18 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายตะวัน  จำปีเจริญสุข
2. นางสาวมณีรัตน์  บุญสินธุ์
 
1. นางวิภา  จันทร์แจ่ม
2. นางเรณู  ปรมัตถ์สกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 84.2 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวชลฤพัชร์  นิติพงษ์วรากุล
2. นางสาวณัฐธยาน์  ทินโสม
3. นายธีร์  จิตร์ไทย
4. นายสิรวิชญ์  เสถียรพัฒนากูล
5. นางสาวหทัยชเนตต์  อยู่สุข
6. นางสาวอมราพร  หงส์น้อย
7. นางสาวอรณิชา  ทิพย์มาลา
8. นายอรุณเทพ  อินรุ่ง
9. นางสาวอุษมา  ช้อนนาค
10. นางสาวเพชริดา  พัฒนไทยานนท์
 
1. นางบุรีรัตน์  สุขวโรทัย
2. นางพัชรินทร์  สมเลศ
3. นายวิทยา  สุวรรณคาม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 72.5 เงิน 34 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  งามเลิศ
2. เด็กหญิงกิตติพร  แก้วคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสนอง
4. เด็กหญิงฐานันดร์  เจริญสุข
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสุข
6. เด็กหญิงณัฐสุดา  โชติผลารักษ์
7. เด็กหญิงนงลักณษ์  ธัญผล
8. เด็กหญิงปนัดดา  เครือวัลย์
9. เด็กหญิงปานชีวา  เครือวัลย์
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วทอง
11. เด็กหญิงพรวลัย  ดอนชะเอม
12. เด็กหญิงสุมิตรา  ทองเผือก
13. เด็กหญิงอลิษา  พลับพลา
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สังข์แตง
15. เด็กชายไพรวัลย์  เกตุอ้าย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  เขียวระยับ
2. นางสาวสุชารัตน์  ธูปบูชา
3. นางสาวอุทัยวรรณ  ลำจรี
4. นางแสงจันทร์  สุขวิญญา
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.6 เงิน 20 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  คลอวุฒินันท์
2. เด็กหญิงชยิสรา  พงษ์สุวิเชษศักดิ์
3. เด็กหญิงสุธาสินี  วงศาโรจน์
 
1. นายนครชัย  บุญเป็ง
2. นายสมจิตร  ใจยพรหม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69.64 ทองแดง 40 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางสาวจารุนิภา  อิทธิไกรวัฒนา
2. นางสาวน้ำเพชร  แวดเชย
3. นางสาวศศิวิมล  กอดสอาด
 
1. นางสาวชลธิชา  วงษ์ปู่
2. นางประจวบ  รอดวิหก
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติภา  สุวิมล
2. เด็กชายณัฐพงษ์  เมฆานุพักตร์
 
1. นายพันธนันท์  ม่วงสุวรรณ
2. นายสมคิด  ใจท้วม
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายยศพล  สอนนิล
2. นางสาวสุพิชญ์ชญา  พรสิทธิ์รวิกุล
 
1. นายนุกูล  เทียนเกตุแก้ว
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ขาวทอง
2. เด็กหญิงธนพร  เจียนศิริจินดา
3. เด็กหญิงมนัสชนก  โถทัย
 
1. นายพีรเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายขจรศักดิ์  ดีศรี
2. นายคุณาทิพย์  รอดฤทธิ์
3. นางสาวพนิดา  แม้นพ่วง
 
1. นางสาวพรพรรณ  สินธุพรหม
2. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธันยพร  สุขโต
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96.5 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐริกา  แจ้งแสง
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงรัตนากร  บัวขาว
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวอรวรรณ  จันทร์จำรูญ
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจตุพร  เมฆประดับ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวณัฎฐา  สุขอร่าม
 
1. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
 
57 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ครุฑจันทร์
2. เด็กหญิงศรัณยา  ศรีไทยเจริญ
 
1. นางสาวพรพรรณ  สินธุพรหม
2. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
58 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ดราคาน
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
59 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายวัชรินทร์  ชูเมฆ
 
1. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จัยพงศ์
2. เด็กหญิงวรรณวิษา  อายุวงษ์
3. เด็กหญิงอมิตดา  หนูทอง
 
1. นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ์
 
61 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายบุญนำ  บำรุงศรี
2. นายศุภกร  ม่วงจุ้ย
3. นายสิทธิรัตน์  มีช้าง
 
1. นายวิสนุ  หรั่งทอง
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวนันธิชา  แจ่มแจ้ง
 
1. นางนวลศรี  มีเอี่ยม
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายดำเกิง  พรมทอง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
64 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายภูมินทร์  ไกรแสงศรี
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
65 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนัจนันท์  จันพวง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
66 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วคำ
 
67 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 68.66 ทองแดง 9 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายภูวดล  เชยสมบัติ
 
1. นางนวลศรี  มีเอี่ยม
 
68 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
69 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
70 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายปานพระจันทร์  จันทร์พรหม
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
71 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเรือง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
72 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
73 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวสัจจพร  ชินจิตร์
 
1. นางนวลศรี  มีเอี่ยม
 
74 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงนัจนันท์  จันพวง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
75 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศุภมาศ  ผดุงผล
 
1. นายธีระพงศ์  โตสงคราม
 
76 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
77 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายธวัชชัย  ภูหลวง
 
1. นางนวลศรี  มีเอี่ยม
 
78 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายจักรสุรเชษฐ์  แถวอุดมชัย
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
3. นางสาวฐาปณพร  นกทนงค์
4. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
5. นายธนาณัฐ  คงแก้ว
6. เด็กหญิงพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
7. เด็กหญิงสุทัตตา  วังยาว
8. นางสาวสุธินี  เตชาวงศ์
9. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายนายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
79 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 86.67 ทอง 12 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเรือง
2. นายจักรสุรเชษฐ์  แถวอุดมชัย
3. เด็กหญิงณัฐชยา  วิเชียรฉาย
4. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
5. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขียว
6. เด็กหญิงทาริกา  ป้อมคำ
7. นายธนาณัฐ  คงแก้ว
8. เด็กชายภัทรพล  แก่นไม้หอม
9. เด็กหญิงภัทราพร  รื่นรวย
10. นายภูมิพัฒน์  พลญาพิพัฒน์
11. เด็กชายมรกต  กล้วยเทศ
12. เด็กหญิงวรางคณา  พงศ์เกตุ
13. เด็กหญิงศรัญญา  ช้างเนียม
14. เด็กหญิงสวรรจิส  โพธิ์หลำ
15. เด็กชายอมรเทพ  รื่นรวย
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
80 ศิลปะ วงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินท์จิตร
2. เด็กชายกิตติ  กันสาตร์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพ็ชรรัตน์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  เพ็งจันทร์
5. เด็กหญิงนัจนันท์  จันพวง
6. เด็กชายนเรศ  จุไรทอง
7. เด็กหญิงปรางค์วลัย  ปราโมก
8. เด็กหญิงผกาวรรณ  บ้านกล้วย
9. เด็กชายภควัต  กันสาตร์
10. นายรัตนพล  เพิ่มภาค
11. เด็กชายวราเทพ  ม่วงเชียง
12. เด็กชายวสุพล  ลิ้มรังษี
13. เด็กชายวีรพงษ์  ลิ้มรังษี
14. นางสาวศรุตา  พันธุ์วิเชียร
15. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณ
16. เด็กชายศุภชัย  พงษ์สุข
17. นางสาวสรญา  เล็กรัตน์
18. นางสาวสุขมาทิพย์  โค่นแก้ว
19. เด็กหญิงสุธิดา  ทองหาญ
20. เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญศรี
21. นางสาวเจนจิรา  สามล
 
1. นายชลอ  เฉียดแหลม
2. นางสาววันดี  ศรีเรือง
3. นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด
4. นายสมบัติ  ศรีวงษา
5. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
 
81 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกนาฏ  ทองแพ
2. นางสาวกนกวรรณ  นิสัยหาญ
3. นายกฤติกร  กิ้มสวัสดิ์
4. เด็กชายกิตติพงษ์  บรรพหาร
5. นายชัยปกรณ์  เรืองจุติโพธิ์พาน
6. เด็กหญิงณัชยา  ทัยพิษจิตร
7. เด็กหญิงนฤมลตรา  นากดิลก
8. นางสาวนวลพรรณ  จุลมุสิ
9. นางสาวน้ำเพชร  โตประเสริฐ
10. เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  กุ้ยเอี๊ยะ
11. เด็กชายปถกาญจน์  จันทร์แจ่มศรี
12. นางสาวประภัสสร  เซ็งขุนทด
13. นางสาวปรีญาณัสข์  ก้อนเพชร
14. เด็กหญิงปวันรัตน์  รารังสิทธิ์
15. นางสาวปัณฑรีย์  ทองมณโฑ
16. นายพงศกร  กุนากุล
17. เด็กชายพงศ์ธร  ช่างย้อม
18. เด็กหญิงพรรณธิชา  ทั่งหิรัญ
19. เด็กหญิงพฤกษา  กล่ำผ่อง
20. เด็กหญิงพัชราพร  การะภักดี
21. นายพันธกานต์  ดงบัง
22. นางสาวภัทรพร  สว่างเรืองฤทธิ์
23. นางสาวภัทรวรรณ  เชื้อหงส์
24. เด็กหญิงภิญญดา  ไผ่เถื่อน
25. นายรัฐพงษ์  โคมขุนทด
26. เด็กชายรัตนากร  กองมณี
27. นางสาววาธรรนะ  วรอินทร์
28. นางสาววิมลวรรณ  จันทร์เพ็ญ
29. นางสาวศศินา  อภิชิตชาติ
30. นายศาสตราวุธ  รอดฤทธิ์
31. นางสาวศุภกร  ไข่ษรศักดิ์
32. นางสาวศุภรดา  สายไหม
33. นายสนธยา  มิ่งเมือง
34. เด็กหญิงสาริตา  สุวรรณภา
35. นายสิทธิกร  เฉลิมพงษ์
36. เด็กชายอดิศักดิ์  ต่อติด
37. นางสาวอภิญญา  ทับฤทธิ์
38. นางสาวอารยา  พันกลั่น
39. นางสาวเก็จชญานี  อ่านเจริญ
40. เด็กหญิงเครือวัลย์  บุญนาค
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นายธีระพงศ์  โตสงคราม
3. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
4. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
5. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
6. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
7. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
8. นายไพศาล  กันทะษา
 
82 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชาย วรายุส   เรืองเดช
2. นางสาวกชกร  ตาชู
3. นายกฤดิพงศ์พันธ์   ใจแสน
4. นางสาวฉัตรวลี  เทียนสันต์
5. นางสาวญัฐชนก   วิเศษแพทย์
6. นางสาวฐานิตา  พงษ์พูล
7. นางสาวณัฐกานต์  ศรีเพ็ชร
8. นายณัฐชนน   วรตระกูลพงศ์
9. นางสาวตรีทิพย์  จันทพิมพ์
10. นางสาวทรรศมนน์   ศิริมังคะโล
11. นายธนัตถ์  จอมแก้ว
12. นายธนาธิป    เดือนทอง
13. นายนนทนัท    แสนทวีสุข
14. นางสาวนวกาญจน์  สิงห์สนธิ์เดช
15. เด็กชายปริญญา   นิลเนตร์
16. นางสาวปรียพัศ  เหมือนฤทธิ์
17. นางสาวปิติพร  ชะนะ
18. เด็กชายปิยวัฒน์    อนันต์วิชญะ
19. นางสาวพัชรพร  ธำรงค์วัฒนกุล
20. นางสาวพิชญา  กิตติพงษ์พัฒนา
21. นางสาวพิมพ์สุภา  ตาบุตร
22. เด็กชายรัชชานนท์   กระต่ายทอง
23. นางสาววราวรรณ  สุทธิประภา
24. เด็กหญิงวัชริดา   พุ่มพวง
25. นางสาววิภาวี  กวางแก้ว
26. เด็กชายสรธร   เดโชชัย
27. นายสิทธิพันธ์   ชัยศุภสกุล
28. เด็กหญิงสุทธิกานต์   พิสัยวรบุญมา
29. นางสาวสุธินี  ตุลาบดี
30. นายสุธีร์    อุบลรัศมี
31. นายสุริจักขณ์    กุนาง
32. นางสาวสโรชา  ชูศักดิ์
33. นางสาวอชิรญา  รังผึ้ง
34. นายเทวารักษ์    สุขุม
35. นายไกรวิชญ์   น้อยสุข
 
1. นายจุมพล  ปานศรีแก้ว
2. นายฉลาด  พะนาน
3. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
4. นายวสันต์  วิสิทธิ์
5. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
6. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  ชาญสมร
7. นางอมรมาต  พูลเปี่ยม
8. นายเรวัฒน์  สายหยุด
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายอัครพล  ยกโต
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.25 ทอง 15 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นายมาณพ  เรืองศิริ
 
1. นางสนิตา  เทียนทอง
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 8 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงวัชริดา  พุ่มพวง
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง 10 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ 1. นางสาวกชกร  เจริญกูล
 
1. นายภัทรพงศ์  วิจิตรวงศ์
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.83 ทอง 7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐพล  บุญเถื่อน
 
1. นายณเรศ  ใบมาก
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธิษณ์โรจน์  ตรีรัตนาวิทยา
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
89 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 15 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญญา  เชื้อรอด
 
1. นางจุฑามาศ  พจน์ไพเราะ
 
90 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวเบญจลักษณ์  ธัญผล
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
91 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ศุภนคร
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
92 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายธิษณ์โรจน์  ตรีรัตนาวิทยา
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
93 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.5 เงิน 25 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กชายทัตพร  สุขสำราญ
 
1. นายพัฒน์ธนโชติ  ชัยศุภสกุล
 
94 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 11 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายพุทธพจน์  แสงวันทอง
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
95 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  จตุรนต์รัศมี
 
1. นายสำราญ  อิททร์ประสิทธิ์
 
96 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาววรัญญา  พงษ์เพ็ชร์
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
97 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชนบัญชา
 
1. นางวรรณา  ประสมพงษ์
 
98 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิตตารี  สำราญ
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
99 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง 7 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงสมบัติ
2. นางสาวกนลรัตน์  ขานดำ
3. นางสาวกมลชนก  หงษไกร
4. นางสาวกฤติยา  ช้างคนมี
5. นายจาริตริน  แสงสุวรรณ
6. นายชัยรัตน์  โภตะเภา
7. นายธนพล  การัตน์
8. นายธนาธิป  เนียมทอง
9. นายธนาภัทร  อุปวัฒน์
10. นางสาวธัญชนก  ขานดำ
11. นายธีรวัฒน์  กัลยา
12. นายนพรัตน์  แก้วมังกรณ์
13. นางสาวนันทิชา  ต่ายน้อย
14. นางสาวประภัคสรณ์  เสริมแสง
15. นางสาวปัทมาพร  พงศ์พัฒนศิริ
16. นายปุณยกร  พ่วงดี
17. นางสาวพฤกษา  อาจเกิด
18. นางสาวพิชญพัฒน์  หมีเทพ
19. นางสาวภัทรวริน  เนื่องสนธิ
20. นางสาวมัธณี  พลายนุ่ม
21. นางสาวมานิตา  บุญดาสา
22. นางสาวมินตรา  พูลเขตนคร
23. นางสาวรจเลข  บุตรจำรวจ
24. นายรังสิมันทร์  จันทร
25. นางสาวรังสิมา  โตวิจารณ์
26. นายวรายุ  อุทกัง
27. นายศราวุฒิ  อรุณโชติ
28. นายสักการ  สุดตานา
29. นางสาวสุภาภรณ์  สระทองขม
30. นางสาวสุภาวิตา  ครุธพันธุ์
31. นายสุภเวช  สุ่มเล็ก
32. นายสุริยา  นิรี
33. นางสาวหทัยภัทร  อ่ำทอง
34. นายอรรถพล  คงอารยะเวชกุล
35. นายอรรถวิทย์  บุญญา
36. นายเขตต์ตะวัน  นิมมา
37. นางสาวเบญจรัตน์  สัมฤทธิ์
38. นายเศรษฐิพงศ์  ตั้งวัฒนกฤช
39. นายเอกรัตน์  ศรีมาก
40. นายโสภณวิชญ์  กุลชา
 
1. นายชาญวิทย์  เหงากูล
2. นายศุภเมธ  เพชรอุดม
 
100 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.32 ทอง 7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายกฤษณะ  ปั้นนาค
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พันทับ
3. เด็กหญิงจิราพร  เกษสำโรง
4. เด็กชายชาตรี  จันทร์อุดม
5. เด็กชายปฏิวัติ  แพรงาม
6. เด็กหญิงประภาศิริ  สุขแสง
7. เด็กหญิงรังรักษ์  ทองศรี
8. เด็กหญิงวาสนา  พุดตานทอง
9. เด็กชายศิวะกร  พรฟ้าเมตตา
10. เด็กหญิงศุวตา  เถลิงศรี
 
1. นางจิตธิดา  จรบุรี
2. นางรัตนาภรณ์  หวังศรี
3. นางอรนุช  ชาติพันจัน
 
101 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.32 ทอง 21 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นางสาวกานต์นภา  อยู่พุ่ม
2. นายจักรพงษ์  พงษ์ไพบูลย์
3. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีสิทธิ์
4. นางสาวนิภาพรรณ  ปลาพันธุ์ดี
5. นางสาวนิษากร  ปั้นเงิน
6. นายบัญญัติ  เรืองศิริ
7. นายประจักษ์  ปัญญาจักขุ
8. นางสาวพรพิมล  ช่างตรี
9. นายวรวุฒิ  ทองจันอับ
10. นางสาวศิริลักษณ์  ขันทองดี
 
1. นางจิตร์ละม่อม  อุงจิตต์ตระกูล
2. นางสาวรุ่งรพี  ป้องชารี
3. นางสนิตา  เทียนทอง
 
102 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกพัชร์  แจ่มฟ้า
2. เด็กหญิงชญาณี  พ่อค้า
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ถึงสุข
4. เด็กชายธนาภัทร์  พราหมณ์วงษ์
5. เด็กหญิงปพิชญา  เหล่านิยมไทย
6. นายรัฐพงษ์  ใจบุญ
7. นางสาวรัตติกาล  รูปทรง
8. นางสาวลัดดาวัลย์  ตรีเนตร
 
1. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
 
103 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ลิ้มวิไล
2. เด็กหญิงณัฐนภา  โนรี
3. เด็กหญิงตวิษา  ชำนาญศิลป์
4. เด็กหญิงตุลารัตน์  พวงจำปา
5. เด็กหญิงนริศรา  วิระเดชะ
6. เด็กหญิงนิษฐา  จันทร์เกิด
7. เด็กหญิงปลายฟ้า  เตห่าน
8. เด็กหญิงวิชรญาณ์  รอดนิ่ม
9. เด็กหญิงศศิธร  ทับทิมศรี
10. เด็กหญิง๊ณัฐธิดา  มั่นป้อม
 
1. นางจินตนา   บุตรฉัตร
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
4. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
104 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 26 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกพัชร์  แจ่มฟ้า
2. นางสาวดนุนุช  พูลทวี
3. นางสาวทิพวรรณ  กลีบกำไร
4. นางสาวธนัชชา  ยุทธชนะ
5. นางสาวนภัสภรณ์  ช่างย้อม
6. นางสาวนภาวรรณ  แสงสุวรรณ
7. นางสาวยุรีลักษณ์  อินทรสุวรรณ
8. เด็กหญิงรินรดา  ปัทมเศรษฐ
9. นางสาวสิตานัน  ลอยพงษ์ศรี
10. นางสาวสุภาภรณ์  บุญเรือง
 
1. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
2. นางสมภูมิ  สมัครการค้า
 
105 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 6 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นายจิรสิน  ศาสตร์ศรี
2. นางสาวจิราพัชร์  ศรีวิจิตร
3. นางสาวฐิตาภา  แสงสร้อย
4. นางสาวปรียาพัศ  ต่วนชะเอม
5. นางสาวปาลินี  เชียงปู่
6. นางสาวปุณยวิฐา  เปี่ยมไพบูลย์
7. นางสาวพัชรินทร์  สุรินทร์
8. นายพัชร์ณัฐ  สมสาร
9. นายภาณุวัฒน์  ป้อมป้อง
10. นางสาวมณฑิรา  น้อยกลัด
11. นายรัชชนนท์  นามศรีนวล
12. นางสาวรุ้งตะวัน  แก้วงาม
13. นางสาวศดานันท์  อนันทานนท์
14. นางสาวสุนิษา  สังข์เงิน
15. นางสาวสุพรรษา  ออนดิน
16. นางสาวสุพรรษา  ผานาค
 
1. นางสาวปทุมมาศ  สายแวว
2. นายมนตรี  เผือกจีน
3. นางสาวอรรถพร  ซาสอนตา
 
106 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. นางสาวชลธิดา  ตันบุญเจริญ
2. นางสาวธนภา  ไทยเจริญ
3. นางสาวนันทิยา  กันหยุย
4. นายมาณพ  เรืองศิริ
5. นายวรวุฒิ  ทองจันอับ
 
1. นายปํญญา  ตันติวัตน์
2. นางสนิตา  เทียนทอง
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 35 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิจจพัฒน์  ร่มพยอม
2. เด็กหญิงธิดาณัฐ  อัศวภูมิ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจนสวัสดิ์
 
1. นางสาวธัชชา  พุทธากร
2. นางวัชรินทร์  เปี่ยมเนตร
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายนพรัตน์  ไกรนิตย์
2. นายปฏิภาณ  กล้วยคำ
3. นายวิชชากร  หุ่นอินทร์
 
1. นางพัชรี  เปาริก
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงพิมพ์กมล  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทับทาบ
3. เด็กหญิงอ้อมดาว  งิ้วงาม
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวธิมาภรณ์  อินทร์จันทร์
2. นางสาวพฤกษา  ใฝเพ็ชร
3. นางสาวเบญจวรรณ  สิงห์แก้ว
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง 36 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวชนิสรา  วิเคียน
2. นางสาวนันทพร  วันโทน
3. นายนิพนธ์  สนหอม
4. นายพัชรพล  พุฒปราง
5. นางสาววราภรณ์  ใจชื่น
6. นางสาวอัจฉรา  วงชาลี
 
1. นางรินดา  สิทธิธูรณ์
2. นางสาววันดี  ประสิทธิโชค
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 70 เงิน 30 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงจันทรา  ยังกรุต
2. เด็กหญิงดวงใจ  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงธนาภา  นากะภูมิ
4. เด็กหญิงศิณีนาถ  โกนิตย์
5. เด็กหญิงสาวิตรี  พุกคะชา
6. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีเพ็ญ
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสมหญิง  เกียรติอริยะ
3. นางสุวิมล  อินอ้าย
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกิตติยา  อุดมวงษ์
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  บวบทอง
3. เด็กหญิงสโรชา  เข็มเล็ก
 
1. นางรุ่งกานต์  ร่างเจริญ
2. นางศรินทิพย์  เขตร์วิทย์
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศศิวิมล  มั่นสติ
2. นางสาวอนุศรา  แจ้งจิตร์
3. นางสาวอนุสรา  โพธิ์ทอง
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางสมทรัพย์  อาคมอิสราวัฒน์
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐนิดา  คงประหัด
2. เด็กหญิงน้ำฝน  มั่นยวน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วิยาภรณ์
 
1. นางสาวมณี  ศรีเกษม
2. นายวิรัต  สุขแย้ม
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.5 ทอง 28 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  เสาวิชิต
2. นางสาวณัฐธิดา  สาชู
3. นายวีระชัย  อ้นโต
 
1. นางอัชรี  รัตนวราหะ
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  มูลรอด
2. เด็กชายสาธิต  สมัครสิกิจ
3. เด็กชายสุรยุทธ  ทับทองดี
 
1. นางจินดาพร  จันทร์ทอง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  ชัดเจนกิจ
2. นางสาววริศรา  โตตะเภา
3. นางสาวสุกัญญา  วงศ์สน
 
1. นางนาริส  ดิษฐ์น้อย
2. นางวิไลพร  ฮดโท
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 25 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  พัชนี
2. เด็กหญิงพัชรา  กลิ่นสุวรรณ์
3. เด็กหญิงรองนารายณ์  ธิสากร
 
1. นางบันจง  นัยพรม
2. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายบัญชา  สิริฟัก
2. นางสาวศิริพร  สวัสดิ์วงษ์
3. นายอมรเทพ  บุญแผน
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางลักษณา  พิมพันธุ์
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สำเภาน้อย
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  โอฬารพูล
3. เด็กหญิงวีระพา  พานแก้ว
 
1. นางรินดา  สิทธิธูรณ์
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 11 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  ผูกพันธุ์
2. นางสาวธันย์ชนก  เรืองจำนงค์ศิลป์
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญญฤทธิ์
 
1. นางบังอร  หล่อสมฤดี
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 16 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายจิราวัฒน์  โฉมจันทร์
2. เด็กชายรัชชานนท์  ทับทิมศรี
3. เด็กหญิงศิลาพร  เผือกคล้าย
 
1. นางสุดใจ  อินทร์ประสิทธิ์
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 37 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกรกช  ปราณี
2. นางสาวนันทนัช  พรมบาง
3. นายอัครพล  สุขประเสริฐ
 
1. นางสมหวัง  มีทรัพย์
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79 เงิน 11 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยล้ำ
2. เด็กหญิงสุชยา  การะ
 
1. นายกัมปนาท  อาทิตย์ตั้ง
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.13 เงิน 11 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  วงษ์รอด
2. เด็กหญิงภัสรา  สุขแช่ม
 
1. นายกัมปนาท  อาทิตย์ตั้ง
2. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายธราเทพ  พิชัย
2. นายธารินทร์  จันทรา
 
1. นายประชารักษ์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวศิริรัตน์  สุทธิสนธิ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ 1. นายทศพร  สังข์ลำใย
2. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนศรี
 
1. นางสาวกัลย์ญาณินท์  ศรีเจริญ
2. นายศศิกิจจ์  เขตวิทย์
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงปณิดา  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงวัชรินทร์  ยี่สุ่นน้อย
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77.8 เงิน 12 โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุ่มน้ำค้าง
2. เด็กหญิงภริดา  คล่องวาณิชกิจ
 
1. นายประชารักษ์  หนุนทรัพย์
2. นางสาวศิริรัตน์  สุทธิสนธิ์
 
131 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73.4 เงิน 20 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายภาคภูมิ  กระโจมทอง
2. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์  อยู่นุ่ม
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
132 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายศุภกฤต  ลูกประคำ
2. นายสมรักษ์  ยิ้มสาระ
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
133 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 7 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ชีพธำรง
2. นางสาวธิดารัตน์  รอดทิม
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
134 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชนกาญจน์  นาคปนคำ
2. เด็กหญิงญาณี  กลิ่นเมือง
3. เด็กหญิงนัทธมน  พันธ์ศรี
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
 
135 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวชมพูนุท  โพธิ์พุ่ม
2. นางสาวปรญา  พลไพรินทร์
3. นางสาวสุพิชฌาย์  วิหกโต
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
 
136 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65.25 ทองแดง 19 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวจตุรพัฒน์  ดอนรอดไพร
2. นายสิริชัย  ฉายเพชร
 
1. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
137 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนกร  สิงห์ทอง
2. เด็กชายศุภกฤต  ปรีดาสวัสดิ์
 
1. นายวีระศักดิ์  ดิษเจริญ
2. นายอุทัย  ปานกรด
 
138 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน 5 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายฐิติพงษ์  อิทธิไกรวัฒนา
2. เด็กชายวิวัฒน์  สกุลสุจริตเลิศ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  สิงห์ทอง
 
1. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
2. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
 
139 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ศรีวรรณ์
2. นางสาวชุติมา  ฉายเนตร
3. นายวุฒิไตรพงษ์  ศรีกลัด
 
1. นายทวี  ไวยมิตรา
2. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
 
140 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 18 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กลิ่นเจริญ
2. เด็กชายสาธร  สังข์ศิริ
3. เด็กชายสุริยา  ใจสัตย์
 
1. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
2. นายแหลม  เชตนุช
 
141 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพรรษชล  อสุนี ณ อยุธยา
 
1. นางวันทนี  สถาพรพิบูลย์
 
142 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวสิริรัตน์  พิทักษ์วงษ์
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคาม
 
143 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ธูปบูชา
 
1. นางพรรณทิพา  อนันตชัยศิริ
 
144 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นายธนวัตร  สมัครารักษ์สกุล
 
1. นางลดาวัลย์  ทองทิพย์
 
145 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 87 ทอง 18 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กชายนรพล  ชูเจริญ
 
1. นายสุชาติ  มธุรสปรีชากุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวเสาวลัษณ์  คชฤทธิ์
 
1. นางปริศนา  ชูพินิจ
 
147 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์  สมุทรลอยวน
 
1. นางวรพรรณ  แสงสาคร
 
148 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวมยุรี  เกียรติอดิศร
 
1. นางกัญมณ  เครือสูงเนิน
 
149 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายศุภจิต  จันทรี
 
1. นายชัยวัฒน์  หอวรรณภากร
 
150 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติภณ   เปี่ยมเพ็ชร
2. เด็กหญิงจิดาภา   ศรีวิจิตร
3. เด็กหญิงฐิตาภา   เรืองฤทธิ์
4. เด็กหญิงณิชกานต์   วงษ์สุทธิภากร
5. เด็กหญิงปัณณิกา  เกียรติสิงห์นคร
 
1. นางฉวีวรรณ  โชติศร
2. นางรัชนี  บุญค้ำ
 
151 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 4 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณิชาภัทร   ติษยาธิคม
2. นางสาวปัน   อิทธิชัยเจริญ
3. นายปิยวัช   วรวิทย์รัตนกุล
4. นายพงศ์ธร   จิตตาพินิจมาศ
5. นางสาววรัญญา   ลี่อำนวยเจริญ
 
1. นางจุฑามาศ  แสงประทีปทอง
2. นางสาวอโณทัย  สินธุรัตน์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 77.17 เงิน 39 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เชาวนปรีชา
 
1. นางสาววารุณี  บางทรัพย์
 
153 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 19 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณิชกานต์  ทองคง
 
1. Mr.Ma  Jian
 
154 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง 10 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาววสุกาญจน์  วงศ์บัณฑิต
 
1. นางเลิศลักษณ์  ผุนลาวงษ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง 9 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายธนดล  เฉลิมสุข
2. เด็กชายธนัชชา  ตั้งตน
3. นายธนเดช  มัจฉาน้อย
4. นายนารเมธ  เข็มทอง
5. นายปฏิณญา  มัชบรรดิษ
6. นายประพัฒน์  มังกร
7. นายวสุกิจจ์  พรมพรสวรรค์
8. นายวัชชากร  บัวแก้ว
 
1. นายธีรพงศ์  ธารทิพย์วงศ์
2. นางศศิรัฐ  พรไพบูลย์สถิต
3. นายศุภณัฐ  เขียวมณี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 72.5 เงิน 5 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายจิณณวัตร  มีมาก
2. นายชญานนท์  สง่างาม
3. นายณัฐการต์  แก้วเขียว
4. นายธรภัทร  เธียรธารณา
5. นายวีระพล  โพธิ์ศรี
6. นายอลงกรณ์  จัตุพจน์
 
1. นางทองพิน  ทองมั่น
2. นางพรทิพย์  ศรีพงษ์มิ่ง
3. นางพรทิพย์  ประกายสกุล
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกรพันธุ์  บัวแสง
2. เด็กชายกฤษฎาพัฒน์  โชติ์โชติสกุล
3. นางสาวธนัชชนก  วิเชียรกัลยารัตน์
4. นายธนัท  โชคสัจจะวาที
5. นางสาวปวันรัตน์  ศักดิ์ดาเรืองโรจน์
6. นางสาวลดาวรรณ์  ธูปชัย
7. นางสาวสาวิตรี  ฮั่นโตตุ้น
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยชนะ
9. นายอนาวิล  ดอกบัว
10. นางสาวอังคณาพร  ทิพย์กาวี
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
2. นายสมชาย  ชะนะ
3. นางสาวอรสา  รอดบำรุง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.5 เงิน 23 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์   พิลึก
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสุญาดา   บุณยเกียรติ
 
1. นางกฤติยาภรณ์  บุณยเกียรติ
2. นางกาญจนา  พรหมนาค
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกุลชญา   สิงห์คราม
2. นางสาวธนวรรณ   คำสอน
3. นางสาวพรชนก  แก้วโต
 
1. นางณัฐกานต์  ติยะสัญ
2. นางสัมพันธ์  สมพงษ์
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชนาธิป  เสกสรรพานิช
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ถวิลไทย
 
1. นางสาวประคอง  พัฒนาธรชัย
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายสุรเดช  วังวิสัย
 
1. นางวราภรณ์  ศรีเรืองพันธ์
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กชายศรศรัณย์  โชคบุญมี
2. เด็กชายสิทธิชัย  งิ้วงาม
 
1. นางวารุณี   เกลี้ยงเกิด
2. นางสาวอาภารวี  อินวงศ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฎฟ้า  จันทยา
 
1. นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปรียานุช  เกรียงยะกุล
2. เด็กหญิงลลิตวดี  ยิ้มรอด
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพีรยา  ขจรพันธ์
 
1. นางสาวปราณี  ละการชั่ว
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 44.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายวีรพล  ศรีวิจิตร
 
1. นายพุทธรักษ์  แพงไตร
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 71.27 เงิน 19 โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาววณัฐชยา  แก้วเหมือน
 
1. นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์
 
168 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง 4 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงดวงภรณ์  สอาดทอง
2. เด็กชายรักษ์พล  ศรัจันทร์กลัด
 
1. นางกนกรัตนา  นันทมนตรี
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
169 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายธงชัย  ดิษฐ์กว้าง
2. เด็กชายมงคล  หลำเจริญ
3. เด็กชายสมคิด  คงอยู่
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นายสมัคร  นรินทร์รัมย์
 
170 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของเล่นจากเศษวัสดุ เหลือใช้บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายธิปบดี  ขุนเม่น
2. เด็กชายวิศรุด  พวงสมบัติ
3. เด็กชายสมทรง  ศรีวิภาค
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
171 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint)ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 9 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายธินวัช  เพ็ชรไทย
2. เด็กชายธีรพัช  กองทรง
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
2. นางสาวหทัยชนก  ตระกูลจำลอง
 
172 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายภวินท์  เนียมจิต
2. นายศราวุธ  อัมภเสวก
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ซื่อตรง
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
173 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทองประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  แก้วนิ่ม
3. นางสาวปาริตา  คงคาลัย
 
1. นางจงรักษ์  นรินทร์รัมย์
2. นางสมภรณ์  ทองดี
 
174 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายชินกร  สินสวัสดิ์
 
1. นางปวิศญา  ธนะจิตราโชค
 
175 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 1. เด็กชายอภินันท์  อินทร์เอก
 
1. นางสมภรณ์  ทองดี
 
176 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ - - - โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นางดรุณี   วลัญช์อารยะ
 
 
177 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน มัธยมศึกษาขนาดเล็ก - - - โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 1. นางสาวจงกล  เดชปั้น
 
 
178 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดกลาง - - - โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายประเสริฐ  สิทธิธูรณ์