สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 62 ทองแดง 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฏาภรณ์  ทาแก้ว
 
1. นางสุมาลี  บุญมาก
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชิดกมล  ตองอ่อน
 
1. นางพัชราภรณ์  ศรีดาเดช
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  แก้วกนก
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวอมรรัตน์  คุ้มแก้ว
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์พรรษา  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
 
6 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 39 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  โปร่งหลวง
 
1. นางสาวธนวรรณ  อินอ่อน
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 79.5 เงิน 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวดวงดาว  พูนทิพย์
 
1. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
 
8 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  มะป้อ
2. เด็กหญิงปทิตตา  เทศฉาย
 
1. นางกัลยา  ปาหา
2. นางสุนีย์  ยะสุกิม
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวธิดาภรณ์  แป๊ะสมัน
2. นางสาวศศิธร  ทิหวาย
 
1. นางสาวปทุมวดี  วงษ์สุธรรม
2. นางอภิญญา  เกื้อกูลประชา
 
10 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัญมณี  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นางรัตนาภรณ์  วิเทศน์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 24 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายภูริต  แก้วเจริญเนตร
 
1. นางภณิตา  แก้วเจริญเนตร
 
12 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 32 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายชนสรณ์  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณัชชา  แก้วเจริญเนตร
3. นางสาวปานตะวัน  ตาแปลง
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกิติยา  เกษรมาลี
2. นายณัฐพล  สุยะตุ่น
3. นายฟาอิส  จิตต์จำนงค์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ
2. นางวิไลพร  ศรีนิล
 
14 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพุทธิชา  จอมประเสริฐ
2. เด็กหญิงโชติกานต์  บุลชัยยุวัฒน์
 
1. นายกันตภณ  นุชวิจิตร
2. นายโกฏธิวิชญ์  สุเมธนัศวีกุล
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48.83 เข้าร่วม 24 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นายธนาดุล  สมบัติยั่งยืน
2. นางสาวนลัทพร  สินไพบูลย์เลิศ
 
1. นายธนากร  อินทร์มั่ง
2. นายอนุศาสน์  หงษ์แก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพงษ์  หลักหิน
 
1. นางสาวสโรชา  หล้ายอดน้อย
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 24 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายทัศกานต์  มาปา
 
1. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์
 
18 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อยู่ทอง
2. เด็กชายปิตกานต์  สายสุวรรณ
3. เด็กหญิงภารดี  ใจแก้ว
 
1. นางสาวณัฐพร  สอนนา
2. นางประดับ  เดือนจันทร์ฉาย
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 55.5 เข้าร่วม 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวนันทกาญจน์  หาญพรม
2. นายพีรวิชญ์  วงศ์ใหญ่
3. นางสาวรัตนาภรณ์  หาญพรม
 
1. นายชัยสวัสดิ์  ทองประวิทย์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
 
20 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73 เงิน 15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  แก้ววังปวน
2. เด็กชายธีรนัยน์  ใจยาเก๋
3. เด็กหญิงยุวดี  ถาแก้ว
 
1. นางชลธิชา  นุชารัมย์
2. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาววิสสุตา  วุฒิเสน
2. นางสาวศุภสุตา  ชื่นอารมณ์
3. นางสาวสุพรรษา  กันยารอง
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นายประดับ  เบ็ญมาตร์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภัทร  เวียงดาว
2. เด็กหญิงทัตพร  ประทีป ณ ถลาง
3. เด็กหญิงสุรัสวดี  บัวลอย
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ชูยิ้ม
2. นางสาวสายชล  ประพันธุ์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นายทศพล  เกื้อกูลสกุลกิจ
2. นางสาวนันนิกา  ปัญญา
3. นางสาวเกษรินทร์  แสนใจ
 
1. นายสิงห์คำ  ยอดปานันท์
2. นายเทิดพงศ์  เมิดไธสง
 
24 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายขวัญชัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  พรมดี
3. เด็กหญิงวันวิสา  ตาเผือก
 
1. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ผลัดคำวงษ์
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวชวัลรัตน์  เถื่อนไพร
2. นางสาววนิดา  โกษาเฉวียง
3. นางสาวอนงค์นาถ   จำปาศิลป์
 
1. นางนภาพร  คำมูล
2. นางสาวนรพสธร  ไพรสณฑ์
 
26 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์  เกิดแก้วเมืองมูล
2. เด็กชายสถิระ  คำชาวนา
 
1. นางณัชชา   ตุ้ยหล้า
2. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายปาณัทพงษ์  พยุงคีรีมาศ
2. นายวุฒิชัย  เนตผาบ
 
1. นางณิษา  สิริปัญญา
2. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กชายเสกสรร  หาญเหี้ยม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  อุปการะ
 
1. นายอรรถวิท  ภูมณี
2. นายเป็นหนึ่ง  อุปการะ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 33.79 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พงษ์พันธ์
2. เด็กชายนิติ  ทับสุริ
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายณัฐพงศ์  วงษ์ปางมูล
2. นายสมนึก  แก้วพรม
3. นายเกียรติศักดิ์  ถาตะนาน
 
1. นายทนงศักดิ์  จันสมุทร
2. นายอาทิตย์  ยศตุ้ย
 
31 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายสฤษฎิ์พงษ์  ชีวาพนาคีรี
2. นายอัษฎาวุธ  กะณะศิริ
3. นายเจตน์อนันท์  เหลืองคุณวัฒน์
 
1. นางสุภาพร  แสงทอง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  กันสุยะ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมณรงค์
3. เด็กหญิงศิริพร  วิเศษโวหาร
4. เด็กหญิงสกุนา  กันสุยะ
5. เด็กหญิงอดามาส   ใจเถิน
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  สุภามณี
2. นางสาวจิราพร  กำธรเดชะ
3. นางสาวนันทวัน  ตาคำ
4. นางสาววิภา  สกุลกสิกร
5. นางสาวอวัสดาภรณ์  พุทธิวงศ์
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  ทิคำมูล
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.4 เงิน 33 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โสมเสน
2. นายกิตติศักดิ์  ปุ้มแสง
3. นางสาวณัฐพร  เข็มนิมิตร
4. นางสาวนิปัทม์  สุจินดา
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  บางขาว
 
1. นายลัญฉกร  แก้วคำปัน
2. นางอรุณี  คุณาจิตต์การุณ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชลนิชา  สร้างสมสกุล
2. นางสาวมัญฑิตา  ทิน้อยสกุล
3. นางสาววารินทร์  เกมอ
4. นางสาวสุภาธินี  จันตะบุตร
5. นางสาวอุทัยวรรณ  มหาวิเศษทรัพย์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เพชรปัญญา
2. นางสาวโสภาพรรณ  กาสมสัน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 74.45 เงิน 40 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายพงษ์ศิริ  เสระสาตร์
2. นายสิทธิชัย  ใจมา
3. นายสุภัทดิศ  ดีษากุล
4. นางสาวเบญจรัตน์  สว่างนภาลัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยา  ใจมา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กชายโชคทวี  ขอบทอง
 
1. นางสาวนุชจรินทร์  แสนแปง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวรวิวรรณ  คงแดง
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  ธรรมเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐพร  จ่อมจีน
 
1. นางนาตยาณี  ไวว่อง
2. นางสุจิตรา  เนตรใส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 71.75 เงิน 35 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวแสงดาว  สิยะ
2. นายโกนัย  ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางอุไรพร  ศิลาอ่อน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  วิใจลอม
2. นายขวัญฤทัย  พรมวิหาร
3. นางสาวจันทร์จิรา  มีคำ
4. นางสาวจินตหรา  ธิศรี
5. นางสาวจีราภรณ์  เฮิงโม
6. นางสาวณัฐธิดา  สุยะตุ่น
7. นางสาวนันทิชา  ราศรี
8. นางสาวปริญญารัตน์  เจริญวงศ์
9. นางสาวพิชญา  พรมเสน
10. นางสาวสุทธาภรณ์  เขียวน้อย
 
1. นายธีรโชติ  คงคำ
2. นางสุกัญญา  เนื่องพุก
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80.86 ทอง 11 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรานี  เกิดแก้วเมืองมูล
2. นายมานะ  -
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทร์นาค
 
1. นายสุรินทร์  เมืองง้า
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74.84 เงิน 33 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวพัชริดา  อ๊ะทา
2. นายวรพล  พรมมูล
3. นางสาวอรทัย  ช่างทำ
 
1. นายดำรง  กอบฝั้น
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  สมบูรณ์พร
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ติ๊บลำเอี้ยง
 
1. นายจักรพงศ์  ธรรมใจ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา   มาตอง
2. นางสาวนัทธมน   ก๋าแก่น
 
1. นายสิทธิชัย   กุลมิตร
 
46 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายวิมุต  ใจรังกา
2. นายวุฒิไกร   มั่นมงคลเดช
3. นายอาเบอะ   ไม่มีชื่อสกุลตามทร.14
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
47 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา  ดอยไพรสณฑ์
2. นางสาววณิชากร  ก้องคีรี
3. นางสาวแสงตะวัน  วิชิตผลไพบูลย์
 
1. นายวิษณุ  สินราช
2. นางอรทัย  ยาโนยะ
 
48 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 35 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กหญิงจิราภา  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
49 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นางสาวบุณยานุช  ย่างแก้วสกุล
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายปรีชา  ศรีจินดาวนา
 
1. นายจิระวิน  พุ่มนวล
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 38 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายรินชัย  รักษาชลธาร
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นายสมบัติ  ถมยาประดิษฐ์
 
1. นางนิภา  วิสิทธิ์
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  ทองแก้วกันทร
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
54 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  กันธวัง
2. เด็กหญิงสีชมพู  -
 
1. นางสาวญาณัท  ศรศักดา
 
55 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นางสาวธาริณี  แซ่ม้า
 
1. นายสุนทร  อุทุมพรพัฒน์
 
56 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95 ทอง 9 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวมึกอลา  มณีจินตนา
 
1. นายวิษณุ  สินราช
 
57 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 73 เงิน 21 โรงเรียนธรรมวัตรวิทยา(วัดดอนมูล) 1. สามเณรชูศักดิ์   แซ่ม้า
2. สามเณรรักษิต   แซ่ม้า
3. สามเณรโกจิ๊   ธนาไพร
 
1. นางอ้อมรัก  ตาคำสุก
2. นายเตือง  ตาคำสุก
 
58 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มีบุญ
2. นายจิตติพงษ์ศักดิ์  กาวิละ
3. นายปฏิภาณ  ล้านคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ติต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
61 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กชายศุภกิจ  คำใส
 
1. นายเทวินทร์  เนาวรัตน์
 
62 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  กิตติราช
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
63 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78 เงิน 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงวสุนันท์  นาต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายอานนท์  ชูช่วย
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงพอตา  จินดาหลวง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
66 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
67 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายวิปัศย์  ชาวไร่
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
68 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  วุธประดิษฐ์
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
69 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 7 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวชนัญญา  เตจามิตร
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
70 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง 13 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ติต๊ะ
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
71 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย  ปาหา
 
1. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
72 ศิลปะ วงดนตรีไทยวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง 6 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจิตวัฒน์  ปู่อ่อง
2. นายจิรศักดิ์  ใจครัว
3. นางสาวชนัญญา  เตจามิตร
4. นางสาวฐิติพร  นิตย์แสวง
5. นายทักษ์ดนัย  ปาหา
6. นางสาวธนพร  ต้าวเต็บ
7. นางสาวธีรานุช  ทัพเกาะกริก
8. นางสาววรรณนรี  บุญนายืน
9. นายสมชาย  เป๊กเตปิน
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นายสมาน  โตสิงห์
3. นายสุชาติ  เอี่ยมยัง
 
73 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  เซ็นแก้ว
2. เด็กหญิงกรชนก  บูลย์ประมุข
3. เด็กหญิงกรวรรณ  ติต๊ะ
4. เด็กหญิงกัญญภัค  ใจปาน
5. นางสาวจุฑาทิพย์  นารถสิงห์
6. นางสาวฉัตรชนก  แก้วประดิษฐ์
7. นายฉัตรชัย  เดือนแก้ว
8. นางสาวชนัญธิดา  คำแน่น
9. นายฐิติพงศ์  จินะการ
10. นางสาวณิชากร  เรือนใจดี
11. นายนวพล  ใบเตย
12. นางสาวนันทนา  สุนันต๊ะ
13. นายปฎิภาณ  ไพโรจน์วิรุฬห์
14. นายปฏิภาน  ศรีทองเจิม
15. นายประนัย  ท่าพริก
16. นายประวัติชัย  ไพโรจน์วิรุฬห์
17. นางสาวประวีณา  ติ๊บหล้า
18. นางสาวปรียานุช  แสนใจ
19. เด็กหญิงปานิสา  มาเปิง
20. นางสาวพรรณี   จันที
21. นายพูนลาภ  กรรขำ
22. นายภาณุวัฒน์  อุดแก้ว
23. นายรัฐพงษ์  บุญเถาว์
24. นางสาวลลิตา  ทิสี
25. นายวริศ  อิสแมน
26. นายวสันต์  อุปละ
27. นางสาววารุณี  มีหลิน
28. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์ทอง
29. นางสาวสาธวี  คำภีระ
30. นายสิรภพ  ชำนาญการ
31. นางสาวสุนันทินี  ศิริมนทกาน
32. นายสุพศิน  เด่นเป้า
33. นางสาวอนุธิดา  เมืองใจ
34. นางสาวอริยภรณ์  ทองพูล
35. นายอานนท์  ชูช่วย
36. นางสาวอิสริยะ  ยอดพฤกษา
37. นางสาวอุทุมพร  คำภักดี
38. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำดำ
39. นางสาวเปรมกมล  เดชะ
40. นายแทนคุณ  เทพคำอ้าย
 
1. นางกาญจนา  ชาญเชิงพานิช
2. นางจรัสศรี  ธรรมจิต
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
4. นายบัญชา  กรรขำ
5. นางรักษ์สุมล  โกศล
6. นายสมาน  โตสิงห์
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.5 เงิน 40 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  โม๊ะต๊ะ
 
1. นายจีรศักดิ์  ลิไทสง
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.66 เงิน 30 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาธินาถ  ราชจริต
 
1. นางสุรีย์พร  รองงาม
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำดำ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 37 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นายฉลองรัช  บุญเพชร
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 25 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  ตื้อแก้ว
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 18 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
81 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  ไม่มีนามสกุล
 
1. สิบเอกพสิษฐ์  นิลสิงขรณ์
 
82 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายเศรษฐศิลป์  ศรีสุวรรณ
 
1. นายบัญชา  กรรขำ
 
83 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 28 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายณัฐพงค์  เบทูกู่
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
84 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายปฏิภาน  ศรีทองเจิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์  ขอสุข
 
85 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมมาเตียม
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริมิลินทร์
 
86 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 8 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนิชา  ชื่นอุทัย
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ปุ่นเอื้อง
 
87 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 32 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวรรณา  เทากมลเดช
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
88 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  -
 
1. นายชัยณรงค์  รองงาม
 
89 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.31 เงิน 34 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปะระเขียว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ติ๊บลำเอี้ยง
3. เด็กหญิงณัฐนันท์  ยวงจอหอ
4. เด็กชายนิติพงษ์  จันธิดา
5. เด็กชายวุฒิชัย  นันตา
6. เด็กหญิงสุพรรณิดา  เอี้ยงหมี
7. เด็กชายอุดมเดช  นะป้อ
8. เด็กหญิงเรืองลดา  ธารพันธุ์
 
1. นางจารุวรรณ์  วงศาโรจน์
2. นางสาวลาวัลย์  เกติมา
3. นางสาววาสนา  มนทิรสุวรรณ
 
90 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.66 ทอง 20 โรงเรียนพบพระวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  แสงสี
2. นางสาวชไมพร  เขียนแก้ว
3. นายธนกร  จันน้อย
4. นายปริญญา  หล้าน้ำคำ
5. นายพงษ์สิทธิ์  คีรีวิศาล
6. นายภาสกร  เสนแก้ว
7. นายมานัส  สุขจิตตรง
8. นางสาวสมพร  เทพพิทักษ์
9. นางสาวอนุธิดา  ชมสอนสวรรค์
10. นางสาวแพรวนภา   อู่สุวรรณ
 
1. นางสาวสุพัฒตรา  เปรมปรี
 
91 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายจันทร์จรินทร์  เอี่ยมละออ
2. นางสาวจุฑามณี  อุดปิน
3. นางสาวพิชญา  พรมดี
4. นายภาณุวิชญ์  เหล็กเพชร
5. นายวีระพงษ์  ก๋าคำต๊ะ
6. เด็กหญิงอภิญญา  หล้ามะโน
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
92 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 20 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา  จ๊ะสุนา
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  สีจ๊ะแปง
3. นางสาวบงกชกร  ใจติ๊บ
4. เด็กหญิงอัจฉราพร  สีใจ
 
1. นางสาวอุดมพร  ปรีชามานพวงศ์
 
93 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวจิราภรณ์  ชนิดาพงษ์พันธุ์
2. นางสาวนารีรัตน์  แซ่ว่าง
3. นางสาวปิยนุช  แซ่ย่าง
4. นางสาวรักษณาลี  แซ่ย้าง
5. นางสาวรักษิณา  แซ่ม้า
6. นางสาวสุทัตตา  แซ่ม้า
7. นางสาวเบญจพรรณ  แซ่ม้า
8. นางสาวเสาวลักษณ์  แซ่ย้าง
 
1. นางกนกจันทร์  หลอมทอง
2. นางจารุณี  พฤกษ์เจริญ
3. นางรุ่งทวี  ไชยกาญจน์
4. นางสาวสุรีญา  สุดสมัย
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 16 โรงเรียนอนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) 1. สามเณรณรงค์ศักดิ์  สีพันธ์
2. สามเณรวสันต์  ไพศาล
3. สามเณรอำพล  -
 
1. นางรำไพ  จันทร์ลอย
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนบ้านกล้อทอ 1. นายตอ  ไม่มีชื่อสกุลตาม ทร.14
2. นายบุญหลง  กระสานติ์คีรี
3. นายสุรจิตต์  อิทธิพรชัยกุล
 
1. นายธงชาติ  สอนคำ
2. นายบุญส่ง  หงษ์อร่าม
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  อินต๊ะ
2. เด็กชายณัฐดนัย  อินทร์ปัน
3. เด็กชายพสธร  คำมา
 
1. นางประยูร  ก๋าเครือคำ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง 1. นายคะจอ  วงค์ภูมิคีรี
2. นายนิกร  คีรีอภิบาล
3. นายสิรภพ  คัมภีร์อาคม
 
1. นายธนศักดิ์  ซิโน
2. นางอุทัยวรรณ  วุฒิสัตย์
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง 7 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นางสาวจันทภา  โชติคัคนานต์
2. นางสาวพรนภา  แซ่เฮ่อ
3. นางสาววรดา  เหล่ายั่งสกุล
4. นางสาวสุธา  สว่างประจิม
5. นางสาวอัมพร  สมบูรณ์ศรีสกุล
6. นางสาวเพ็ญพร  แซ่เฮ่อ
 
1. นางสาวพุ่มพวง  ปัญญาคำ
2. นางวณิสา  ถิ่นทัพไทย
3. นางสาวสุพิศ  ศรีบัว
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณทิรา  สีนิ้วงาม
2. เด็กหญิงชาลิตา  ถือคำ
3. เด็กหญิงดลัลพร  อุดถา
4. เด็กหญิงพัชรีกร  กันเอี้ยง
5. เด็กหญิงมธุรส  อุดทา
6. เด็กหญิงศศิธร  สิงสาท
 
1. นายขวัญชัย  นันต๊ะ
2. นางสาวทัศนีย์  ดีรัศมี
3. นายธนากรณ์  เมทา
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 27 โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวดี  ใจผัดคำ
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจผัดคำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยะธิเป็ง
 
1. นายทัสกร  บูลย์ประมุข
2. นางสุมิตรา  บูลประมูข
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 1. นายถนิต  แซ่ย่าง
2. นายพสุธร  แซ่ย้าง
3. นายพีรพัฒน์  วงศ์ธิพงศ์
 
1. นายวิชาญ  ไชยกาญจน์
2. นายสุจริต  กำเนิดบรรพต
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 27 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แดดขุนทด
2. เด็กชายธนายุทธ  สายไพสงค์
3. เด็กหญิงสุจิตตรา  แสงเมือง
 
1. นายสุริยะ  ดุลยะพันธ์ธรรม
2. นางหรรษา  ทริชาติ
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.75 ทอง 25 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายธีรพงษ์  -
2. นายพัสดี  สมดี
3. นายสุพงษ์  คงฉลวยวนา
 
1. นายอนุชิต  ดวงดาว
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.4 เงิน 33 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  -
2. เด็กหญิงวราภรณ์  อาแมต
3. เด็กหญิงแสงหล้า  -
 
1. นางกมลเนตร  จิตตะ
2. นางสาวดาหวัน  บุญตาเห็น
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.8 ทอง 18 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  ปวรธรรม
2. นางสาวสุดา  สกุณาอำพร
3. นางสาวอโรชา  วงษ์ต๊ะ
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 11 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงฟารีดา  -
2. เด็กหญิงวนิดา  -
3. เด็กหญิงวาฮีดา  -
 
1. นางเกษราภรณ์  อุปการะ
2. นางแช่มช้อย  แสนพรม
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.6 ทอง 18 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. นางสาวธันยพร  ยานะวงษ์
2. นางสาวนภาพร  ยาใจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ฟองตัน
 
1. นางสาวมะยุรี  กูดเมือง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนอิสลามศึกษา 1. เด็กหญิงมาลย์วิกา  วงศ์มะหมัด
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  -
3. เด็กหญิงสุภาพร  -
 
1. นายบุญมี  ผ่องโสภา
2. นางปราณี  ผ่องโสภา
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 19 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นางสาวสายทิพย์  เอกบรรเลง
2. นางสาวสุดารัตน์  มาภาวิภาส
3. นายเริงชัย  พันธ์คำ
 
1. นางพรทิพย์  เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวอมรรัตน์  แห้วเหมือน
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. เด็กชายทรงยศ  พิมานครองคีรี
2. เด็กชายยสินทร  อุดมศรีมงคล
3. เด็กหญิงวัชรี  พิมานครองคีรี
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายศิริ  แซ่มี
2. นายสิทธิศักดิ์  วาจารักษา
3. นายไพศาล  บริบูรณ์ขวัญข้าว
 
1. นายสุคนธ์  ปวงดอกจี๋
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 27 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายวรรณชาติ   ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุธิมา   วัฒนะ
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายวิชัย  ใจยาสุนะ
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.38 เงิน 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  พันดร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  พัทยาวรรณ
 
1. นางนิตยา  เคลือบวัง
2. นายประพันธ์  พัทยาวรรณ
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายสุวิจักษณ์   ศรีอรุณกิจจา
2. เด็กชายไกรวิชญ์    เบี้ยวน้อย
 
1. นายวิชัย   ใจยาสุนะ
2. นายสาธิต   พรมทับ
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายกรกฎ  ขันเดช
2. นายภากร  ฟ้าร่วน
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุภา  แซ่หวาง
2. เด็กชายประกาย  คำเอี่ยม
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นางนิตยา  เคลือบวัง
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1. เด็กชายรัฐพงษ์  ติ๊บนวล
2. เด็กหญิงวรญา  สุภาราช
 
1. นายชัยวัฒน์  หนูด้วง
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77.4 เงิน 16 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. เด็กชายกรีระพัฒน์  ลิ้มประสพ
2. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมจิตร
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นางสาวสาวิตรี  คำจุล
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 26 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ศกุนรักษ์
2. นางสาวภัทราพร  สีทา
 
1. นางสาวณิชนันทน์  มั่นเหมาะ
2. นางโสรยา  ธรรมใจ
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  หาญณรงค์
2. นางสาววรมนพรรณ  เคลือบวัง
 
1. Mr.Kingsley  s.Mbah
2. นายชณุภงค์  โคตามี
 
121 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพย์วงศ์
2. เด็กหญิงชวัลวรี  ศรีทะแก้ว
3. เด็กหญิงศรัณยา  เทศประสิทธิ์
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
122 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  เขียวขำ
2. นายจักรกฤษณ์  ต๊ะแปงปัน
3. นายฤทธิไกร  อุปกุล
 
1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
123 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.75 ทองแดง 27 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 1. นายต่อศักดิ์  คีรีการะเกด
2. นางสาวอัมพร  ตุลยาภิบาล
 
1. นางสาวกรรณิกา  ใจอินทร์
2. นายสิปปนนท์  มั่งอะนะ
 
124 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลีภรณ์  ดังขุนทด
2. นายธนวัฒน์  รัตนธัมม์
 
1. นางสาวกัญญา  รวมทรัพย์
2. นายบุญธรรม  บุญนายืน
 
125 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  คำบุญเรือง
2. เด็กชายธนชาต  หาญสาริกิจ
3. เด็กชายภานุพันธ์  ฟูมั่น
 
1. นายฐาปนะพงษ์  ทะนันชัย
2. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
 
126 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายรัชต์พงศ์  สร้อยสุวรรณ
2. นายวุฒิชัย  ก๋าแก่น
3. นายอาทิตย์  ถาตุ่ม
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จันดี
 
127 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กชายดานิส  จิตต์จำนงค์
2. เด็กชายต้นตระกูล  บุญทา
3. เด็กชายสุรพศ  ใบยา
 
1. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
2. นางสาวสายชล  ประพันธุ์
 
128 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นายนิวัฒน์  สียะ
2. นายภัทรภณ  วงศา
3. นายแสงตะวัน  เมืองใจ
 
1. นางวรรณพร  อยู่มา
 
129 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  สุจาจริง
2. นายชนภัทร  จิรกุลธรวณิช
3. นายพฤฒิพงษ์  ดงห้วยม่วง
4. นายไกรวิทย์  ทองประวิทย์
 
1. นายธนสิน  ชูเกียรติตกุล
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
130 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายธีรเมธ  จังก๋า
2. เด็กชายปุริมปรัชญ์  ปวรวงศ์วัฒน์
3. นายอนุเทพ  หลวงจันทร์
 
1. นางนลินี  ผาแสนเถิน
2. นายสมมาตร  มั่นแก้ว
 
131 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 21 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ใจยอด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
132 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวเสาวณีย์  กุลจิรัชยา
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
133 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนภัทรวิทยา 1. เด็กหญิงวิชุฎา  คำวิชิต
 
1. นางกรรณิกา  คำเขื่อน
 
134 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  วัชรโภคิน
 
1. นางกฤษณา  อินต๊ะยะ
 
135 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วทิพย์
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
136 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 78.8 เงิน 18 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวจิตราภรณ์  คิมหันต์ขุนเขา
 
1. นางอทิตยา  ทิมขาว
 
137 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 17 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  อาจารย์ยากุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  ริยะขัน
 
138 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 30 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวมธุรดา  ไพบูลย์ผล
 
1. นางสาวรัตนากรณ์  สอนสมฤทธิ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 23 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัชชา  วิวัฒนากันตัง
2. เด็กหญิงดาว  -
3. เด็กหญิงพิมพรรณ  กันทะวงษ์
4. เด็กหญิงสุมาลี  เพชรนภาพร
5. เด็กหญิงอำนะ  -
 
1. นางแสงเดือน  ศิริสานต์
 
140 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 33 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวจิตรกัณญา  จำปาเกศาศรี
2. นางสาวณิชกุล  ช่วยแท่น
3. นางสาวพัชราภรณ์  ศรีพวงมาลัย
4. นายอลงกรณ์  กาวงษ์
5. นางสาวฮูไอนา  รุ่งจำรัสรัศมี
 
1. นางกัลยา  พัทยาวรรณ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 96.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. เด็กหญิงพรนิภา  แซ่ลิ่ว
 
1. นางเซี้ยวหยิ่ง  แซ่หวัง
 
142 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.17 ทอง 16 โรงเรียนราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง) 1. นายพีรพัฒน์  โชคตระกูลสิริ
 
1. นายเจิ้น  แซ่หลิว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 71 เงิน 6 โรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยา 1. นายซอโดมู  ไม่มีนามสกุลตาม ทร. 14
2. นายประวิทย์  คำนวณพนม
3. นายพนัส  พนาดำรงเกียรติ
4. นายมงคล  วรวนัส
5. นายสุธิท  ทะเลงดงาม
6. นายสุรชัย  วรวนัส
 
1. นายธีรวิทย์  กวดขัน
2. นายภิเษก  ดอยแก้วขาว
3. สิบเอกมงคล  ใจเย็น
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 81.17 ทอง 11 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกริษฐา  วังหอม
2. นายกฤตภาส  สิงห์จันทร์
3. นายบุลากร  ทิน้อย
4. นายปรัชญา  ใจกาษา
5. นายพัทธดลย์  เวียงดาว
6. นางสาววลัยกร  ศิลาเงิน
7. นายสมศักดิ์  ลือใจ
8. นางสาวสุวนันท์  นุรังษี
9. นางสาวหทัยกาญจน์  หาญเมือง
10. นางสาวเจนจิรา  กันดา
 
1. นายบุญธรรม  บูญนายืน
2. นายอชิระ  ปัญญาเทพ
3. นางเพลินพิศ  ศรีสุวรรณ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 14 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  รัตนะวัน
2. เด็กหญิงวราพรรณ  ต๊ะเฉียง
3. เด็กหญิงอรวรา  ยะดอนใจ
4. เด็กหญิงอักษราภัค  เป็งอิน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ปลูกปัญญา
 
1. นางสาวนริศรา   ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 76.2 เงิน 5 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ปรัตเถ
2. นางสาวธนาภรณ์  ภิระบรรณ์
3. นางสาวรินรดา  สิงหราช
4. นางสาวเหมยเชียง  จองป้อ
5. นางสาวโชติกา  จันมา
 
1. นางสาวนริศรา   ดาวเรือง
2. นางเพลินพิศ   ศรีสุวรรณ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง 8 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  อำไพบูลย์
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เอี๊ยะเผ่าพันธ์
3. เด็กชายเอกชัย  ชลดาวารี
 
1. นางสาวกฤษณ์ชรินทร์  คงกล่อม
2. นางสาวฐานิตา  อิ่มวิมล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ก้อนอิน
2. นางสาวทิพวรรณ  หม่อนกันทา
3. นางสาวอารียา  มากวงษ์
 
1. นางพรรณี  ดิษฐบรรจง
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  ภูมิรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงอินทร์ฑิณัฐตา  บุตรพรหม
 
1. นางกุลภาภร  มีเงิน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายทักษ์ดนัย   อิ่มคำ
 
1. นางสาวกนกนาถ  สุขเจริญ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เก่งธัญการ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  บุญมาก
 
1. นางสาวจันแก้ว  ชัยรัตน์
2. นายศรชัย  หนุ่มคำ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด 1. นายอนุชิต  เหลืองเงิน
 
1. นายมงคลชัย  แก้วลอย
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอยแก้วขาว
2. เด็กหญิงณัฐฑริกา  แก้วแสนปัน
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 55.56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวณัฐติกาญ  คงแ้ก้ว
 
1. นายกวิสสร  แสงท้าว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 16 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางสาวอภิชญา  ชัยมุงคุณ
 
1. นางสาวพนิดา  ผาแสนเถิน
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 39.47 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นายชูเกียรติ  อาจหาญเจริญกิจ
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  อุตเต
 
157 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  เตียอุดมชัยสิทธิ์
 
1. นางนิรมล  พิพัฒน์คุปติกุล
 
158 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาววราพร  อินถา
 
 
159 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างประเทศ - - - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวทิพย์วิภา  ผัดอ่อนอ้าย
 
 
160 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม 1. นางกุหลาบ  ยอดปานันท์
 
 
161 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 1. นางทองแข  หมื่นพิลมทอง
 
 
162 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ตุ่นคำแดง
 
 
163 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดเล็ก - - - โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม 1. นางสาวลาวัลย์  เกติมา
 
 
164 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา รองผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นางพัฒนา  ธรรมจักร์
 
 
165 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ผู้อำนวยการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนสรรพวิทยาคม 1. นายสมศักดิ์  เลิศรัตนพันธุ์
 
 
166 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษา สถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ - - - โรงเรียนสรรพวิทยาคม   1. นายสมศักดิื   เลิศรัตนพันธ์