สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 38 (สุโขทัย,ตาก) [กลุ่ม สพม.ตาก 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิวากุล  พุ่มสลิด
 
1. นางพรทิพา  วงษ์ทิม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  อินทาน
 
1. นางนิภาพร  ทองโพธิ์ศรี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  บุรีรักษ์
 
1. นางวิมล  พิชัยณรงค์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 8 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจารุตา  เขน่วม
 
1. นางวิมล  พิชัยณรงค์
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 31 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มินตร์  บุญสุข
 
1. นางวิมล  พิชัยณรงค์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
 
1. นางอรุณพรรณ  การกล้า
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงจันทรรัตน์  จันทรี
 
1. นางสาวเมทินี  หลักคำ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 31 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวพรพิมล  เกียรติสิน
 
1. นางกาญจนา  ประสาทศิลป์
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 81.66 ทอง 23 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิดา   หนองใหญ่
2. เด็กหญิงโกลัญญา  มณีพันธ์
 
1. นางภิญโญ   มาอ่อน
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 32 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวชลธิชา  ปานเกิด
2. นางสาวณิชกานต์  สุวรรณบริรักษ์
 
1. นางวีรยา  วิโยธา
2. นางอัญชรี  ทากัมมา
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงรมิตา  เครือเทพ
 
1. นางพัชรีดา  ใยระย้า
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 7 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคณิน  จำนงไทย
 
1. นางสันต์ธนันท์  วีรวัฒน์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.3 เงิน 42 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวธิดา  คีรีบำรุง
2. นางสาววิภาภรณ์  มันตาธรรม
3. นางสาวสุภาพร  รังสิบรรพต
 
1. นางสาวนิตยา  ยิ้มแย้ม
2. นางสารินี  บุญยะทิม
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  สาโรจน์
2. นายธนากร  นิลขลัง
3. นายไชยทัต  สายปาน
 
1. นางสันต์ธนันท์  วีรวัฒน์
2. นางสาวสุภาพร  รักอ่อน
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78.9 เงิน 4 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายชยานนท์  เอี่ยมใส
2. เด็กชายสิรวิชญ์  คงศรี
 
1. นางอัญชุลี  วาวแวว
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 42.83 เข้าร่วม 34 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวปารีนาถ  ครุธโม
2. นายวรากร  บุญชู
 
1. นางจันทร์จิรา  คำน่าน
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสิริกร  ไกรสมเดช
 
1. นางสาวปณัฐชา  แดงไฝ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายเนติพงษ์  ตาลาย
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ทิอุด
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 25 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เณรจ่าพี
2. เด็กหญิงณัฐชยาน์  บุญธรรม
3. เด็กชายภัทรพล  นาครัตน์
 
1. นางมาลินี  สุยะวงศ์
2. นางสาวสาลี่  เชียงทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 28 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวขจีวรรณ  บัวกอ
2. นางสาวบวรลักษณ์  ดาราน้อย
3. นายพาสิน  ธิติสุทธิ
 
1. นายวีระกุล  สุขสบาย
2. นางสาวเบญชญา  ธนาถิรธรรม
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงพินทุสร  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงสายพิน  ย่างแสนเจริญกุล
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  สกุลวิรองรุ่ง
 
1. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
2. นายศักดิ์ชัย  จันทน์วิลาวัณย์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวกาญจนา  พญาวงษ์
2. นางสาววิสา  พฤกษาดำรงกาย
3. นางสาวศิริกานดา  เอกจีน
 
1. นางดรุณี  แสงศิริรักษ์
2. นายศักดิ์ชัย  จันทน์วิลาวัณย์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. เด็กชายภาคภูมิ  คุ้มวงศ์
2. เด็กชายศราวุฒิ  ชุ่มคา
3. เด็กชายศุภชัย  สีเทา
 
1. นางชิโนลักษณ์  เรือนติ๊บ
2. นายนพดล  คงป้อม
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  เครือแก้ว
2. นางสาวพิชญาภรณ์  ฮวบน้อย
3. นางสาวรันชณา  โพธิ์คำ
 
1. นายกุศล  มนตรี
2. นางสาวทิพยรัตน์  ส่งประเสริฐ
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงนันทวัน  กฤตวิโรจน์
2. เด็กหญิงสุชาภัทร  สืบวัฒนกุล
3. เด็กหญิงอรณิชา  พันธ์เจดีย์
 
1. นางสาวณัฏฐธิญา  นันทิพัฒน์ธนกุล
2. นางสาวธวัลรัตน์  สุจิตรา
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.2 ทอง 23 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวฐิติมา  ทาระวา
2. นางสาวดลพร  เผือกทอง
3. นางสาวสุรีมนต์  เขียวสีทอง
 
1. นางสุดารัตน์  กำเงิน
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 25 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  ทับชัย
2. เด็กชายชยุตพงศ์  ครุธแก้ว
 
1. นายนรินทร์  เงินดี
2. นางสาวอรพรรณ  ปัญญาอุด
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายธนาตย์  ลือโสภา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  มหาวรรณ์
 
1. นางสาวพิทยา  กันทากาศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  หน่อคาสุก
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 30.74 เข้าร่วม 25 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายบัญชา  ธรรมสอน
2. เด็กชายพงศ์เทพ  ชะนะพ้อง
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 41.52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  อิ่มเอี่ยม
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  บัวจันทร์
 
1. นายชัยพร  บุญกล้า
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 30 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจิราธิป  ตุ่นภักดี
2. นายศุภกร  หนูบ้านยาง
3. นายอัครวินทร์  ตันจิตวนิช
 
1. นายจิรศักดิ์  เกษร
2. นายพงศธร  ประเพชร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขอ่วม
2. เด็กชายศุภชัย  คำพรหม
3. เด็กหญิงสุภาพร  เชียงปา
4. เด็กหญิงสุมินตรา  ปัญเงิน
5. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เจาะดำ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 12 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวกานดา  ทำมาตา
2. นางสาวนลินี  อินทร์อยู่
3. นางสาวพรพิมล  จันปาลี
4. นางสาววรรณวิภา  โตเฟือง
5. นางสาวสุวิภา  ปัญเงิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ด่านตระกูล
2. นายพิทยา  รอดสุนทรา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงขวัญนภา  บึกนันตา
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิรัมย์
3. เด็กหญิงสุวรรณณี  ชมนาวี
4. เด็กชายอมรินทร์  เสนาลา
5. เด็กหญิงอาลิษา  พรหมน้อย
 
1. นางชลอ  พิมพรม
2. นางสาวพจนารถ  ปัญญาไว
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  เพ็ชรคำ
2. นางสาวปพิชญา  เอี่ยมรอด
3. นางสาวพิมวดี  โม้ใบ
4. นายฤทธิชัย  พลมั่น
5. นางสาวอัจฉรา  พุทธิมา
 
1. นางชลอ  ถนัดวณิชย์
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 78 เงิน 31 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  เจือจันทร์
2. เด็กชายตะวัน  ละครจุ่น
3. เด็กชายธิษณิน  พินิชกชกร
4. เด็กชายนลธวิช  เขียวพุ่มพวง
5. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กมลธนาเกียรติ
 
1. นางฐิติพร  ทองมูล
2. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 71.4 เงิน 34 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  เจือจันทร์
2. เด็กชายคณพศ  หลำคำ
3. เด็กชายชญช์  อามระดิษฐ์
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  พัฒนาชวนชม
5. เด็กหญิงนริสา  มิ่งทองโต
6. เด็กหญิงนาฬิกา  ศรีสุโพธิ์
7. เด็กหญิงบุษริน  พรกิตติเจริญ
8. เด็กชายพรรษวัฏ  หาญอินทร์
9. เด็กหญิงพิชญา  เกียรติสิน
10. เด็กหญิงภัคพร  สมจิโน
11. เด็กหญิงมัสยา  จอมแพง
12. เด็กหญิงมุทิตา  เหล็กเพชร
13. เด็กหญิงรินรดา  จารี
14. เด็กหญิงสุกฤตยา  เรืองเดช
15. เด็กชายสุทธวีร์  แหงมงาม
16. เด็กชายสุภกิณห์  หมูจุล
17. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ธรรมลังกา
18. เด็กหญิงอภิชญาดา  จันทร์พวง
19. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปานเกิด
20. เด็กชายไชยภัทร  เกียรติรวี
 
1. นางกาญจนา  สาระนิตย์
2. นายฉัตรมงคล  มูลศรี
3. นางพิมพิรา  สกุลไทย
4. นายเกียรติยศ  ตันแก้ว
5. นายเจษฎา  เจริญศรี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวชลิตา  พูลเลิศ
 
1. นางสาวไพลิน  บุญเจริญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวดวงดาว  กีรตินันทกุล
 
1. นางสาวปริญญา  ยิ้มยวน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 80.75 ทอง 21 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงนลินี  ยิ้มทัด
2. เด็กชายพัชร  จักพัด
 
1. นายพีรพัฒน์  พรมพล
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกิริยา  ธรรมรัตนาภรณ์
2. นายปองภพ  พรพิมล
 
1. นางชนิดา  นาคประเสริฐ
2. นางสาวนงนุช  แหมา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 69.2 ทองแดง 27 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  คุ้มน้อย
2. เด็กหญิงจิตสุภา  จักษุ
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  วังสินธร
4. นางสาวณัฐธิดา  สักลอ
5. เด็กหญิงทักษพร  ทามะศิริ
6. เด็กหญิงนฤมล  เจ๊กคำ
7. เด็กหญิงมลฑิรา  ทิพย์มาตร
8. เด็กหญิงวารุณี  ปามา
9. เด็กหญิงวิราพร  ตั้งน้อย
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ยองเปง
 
1. นายช่วงศิลป์  บัวสอน
2. นางธนิตตา  รอดสุนทรา
3. นางประสพสุข  ศรีหงษ์ทอง
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงชง  แซ่จ๊ะ
2. นางสาวดาว  อริยะวิวัฒนกุล
3. เด็กหญิงปภาวดี  พุฒิไชยจรรยา
4. เด็กหญิงพิมพา  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงมนสิชา  เมืองอินทร์
6. เด็กหญิงรัชนีกร   แสงว่าง
7. เด็กหญิงรัศมี  อาชาวัฒนกุล
8. เด็กหญิงวิภา  แซ่ม้า
9. นางสาวสุจิตรา  ตาลกนกธารา
10. เด็กหญิงสุธิดา  แซ่กือ
11. เด็กหญิงสุนิสา  แซ่ว้าน
12. เด็กหญิงอุไร  วงศ์ธีรภาพ
13. เด็กหญิงเกี๊ยว  เอื้อกูลกานต์
14. เด็กหญิงเบญจา  ธงชัยพัชรกุล
15. นางสาวเพ็ญนภา  สิงขรตระกุล
 
1. นางกันดา  แก้วมณี
2. นางสินีนาถ  รสเครือ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.02 เงิน 33 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญา  มีนา
2. นายณัฐพงศ์  ทองดี
3. นางสาววิภาพร  จินะ
 
1. นายเดชา  บุญธรรม
2. นางแน่งน้อย  ทิพย์สุทะ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77.16 เงิน 27 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  กันทะลอม
2. นางสาวสุกานดา  มะหลีแก้ว
3. นางสาวอัญชลี  ทองนวม
 
1. นางยาใจ  เอี่ยมใส
2. ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ  ใจใส
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กชายจีรวุฒิ  วงษ์กล่ำ
2. เด็กหญิงนลัทพร  ด้วงคำ
 
1. นางสาวมธุรส  ฟักทองอยู่
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  ราชแผน
2. นางสาวปวีณา  เขน่วม
 
1. นางสาวสุขิตา  ไชยบัง
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 29 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายชินดนัย  ระมั่ง
2. เด็กชายฐนา  คำมาฟุ่น
3. เด็กชายพงษกร  ทาแว่น
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 11 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  สุขอ่วม
2. นายจิรศักดิ์  ใจชื้น
3. นางสาวสุพัตรา  สุภาโย
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอิงกวี  ธนสัมปัตติ
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวศิริขวัญ  ปัญญะ
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวัชนันท์  จันทร์แก้ว
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  พลไธสง
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  ดาวงษ์
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  อารยิกานนท์
 
1. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงภัทราภา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงวศินี  เขียวไสว
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายโซโม่หน่าย  -
 
1. นางสุจารี  กลีบเอม
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 35 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวสุรัตนา  ชุ่มเย็น
 
1. นายศิริภัทร  จันทมงคล
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญมา
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ตั้งวุฒิชัยเจริญ
3. เด็กหญิงเข็มรัตน์  สิงค์แก้ว
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
2. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
60 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายนภดล  รอดคุ้ม
2. นางสาวบุรัสกร  ศรีสุข
3. นายฤทธิเดช  อินทฤทธิ์
 
1. นางนันทนิตย์  สืบรอด
2. นางเสาวนีย์  ธนสัมปัตติ
 
61 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92.66 ทอง 4 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายทวีสุข  ร้อยลา
 
1. นายทศพร  กลิ่นหอม
 
62 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนผดุงปัญญา    
63 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นางสาวกรรณิกา  ยาดิบ
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยาใจ
3. นางสาวกานต์พิชชา  แรมนิล
4. นายจตุพล  คงโพธิ์
5. เด็กชายชัยวุฒิ  ตุ่นภักดี
6. นางสาวชิดชนก  พรมเจียม
7. นางสาวณัฐธิดา  มั่นเมือง
8. นางสาวณัดดาภรณ์  ประจันทร์ทัง
9. เด็กชายปิยเวช  สุภามงคล
10. นายพงศธร  ปักเขทานัง
11. นายพงศ์ศิริ  กาจา
12. เด็กหญิงพรรณภา  อ้วนตุ้ย
13. นางสาวพัชนิดา  ภาชนะ
14. นางสาวพิชชาอร  เขียวอ้าย
15. นายฤทธิเกียรติ  สังห้อ
16. นายวรัญญู  โพธิ์ลา
17. นางสาววริศรา  ทิพย์สอน
18. นายศักดิ์สิทธิ์  นันใจยะ
19. นายสหรัฐ  สุมาลี
20. เด็กหญิงสุทธิกานต์  อินสอน
21. นายอนันต์  คลับคล้าย
22. นายอัษฎาวุฒิ  นินบุรี
23. นางสาวอุมา  ภูศรีเทศ
24. นายเจนณรงค์  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวจันจิรา  ขามะวัน
2. นายจาตุรงค์  พัฒนกุล
3. นายสมพงษ์  คำกิโล
4. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 36 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์ฐกร  บกแก้ว
 
1. นายเจษฎา  ฟูมั่น
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.55 ทอง 21 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายนพรัตน์  ศิริวงษ์
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 18 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงชุลิตา  หนูแดง
 
1. นายจิรวัฒน์  นาควิจิตร
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  กลางบุญเรือง
 
1. นายนพดล  ดิษร
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นายปาง  แซ่ม้า
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. นายรัฐศาสตร์  เสากุล
 
1. นายเฉลิมชัย  ไกลทุกข์
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กหญิงแสงเดือน  ปัญญาพูน
 
1. นายเจษฎา  ฟูมั่น
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  โตศาสตร์
 
1. นางสาวทัศนีย์  สุขโทน
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนชิกานต์  เชียงงาม
 
1. นายจิตติ  ทองจิตติ
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอริสรา  จันทร์สกุนต์
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
 
74 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.65 ทอง 10 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกชกร  คชรักษ์
2. นางสาวจิลลาภัทร  ต่ำจันทร์
3. นางสาวชุติกาญจน์  เชื้อเพชร
4. นายณรงค์ศักดิ์  วงษ์น้อย
5. นายณัฐวัตร  อ้ายแก้ว
6. นางสาวดวงพร  กาวรรณ
7. นายนวภัทร์  สัญยวิชัย
8. นายพงศธร  ต่ายทอง
9. นางสาวศิริรักษ์  เทียมชัยภูมิ
10. นายอนุชิต  สอนไวย์
 
1. นางธิดา  ปิ่นพาน
2. นางวัชรี  ปัญจอาม
 
75 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 79 เงิน 14 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. นางสาวชนนิกานต์  อิงเมือง
2. นางสาวนฤมล  วันต๊ะ
3. นางสาวพรพิมล  อินอยู่
4. นางสาวมัทนา  มิตรสานุช
5. นางสาวศศิประภา  ทิมให้ผล
6. นางสาวสุวิมล  แถบสิงห์
 
1. นางสาววารี  มหาวัน
2. นายวินัย  คำประดิษฐ์
3. นางสาวศรสวรรค์  มีมุข
4. นางสาวศศิธร  ดาแก๊ะ
 
76 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงกนิษฐา  โชตนา
2. นางสาวกุลนิภา  ย่างพัฒนาพิชัย
3. นางสาวจันจิรา  แสนยะ
4. เด็กหญิงนิสา  แซ่ม้า
5. เด็กหญิงวนิดา  แซ่ม้า
6. นางสาววราลี  แซ่หลี
7. นางสาวศุภารัตน์  ไพโรจน์ส่องแสง
 
1. นางอินทิพย์  พจนพุทธิโชติ์
 
77 ศิลปะ แข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง 23 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายสหรัฐ  สุมาลี
2. เด็กชายสหัสวรรษ  พุ่มสลิด
3. เด็กชายสุจินดา  ปันเหมือย
4. นายอัษฎาวุฒิ  นินบุรี
5. เด็กชายเมธา  โอบอ้อม
 
1. นายจาตุรงค์  พัฒนกุล
2. นายสันติกรานต์  ธีระเชีย
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 30 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นายนพดล  แสงช้าง
2. นายอติชาต  ดุรงฤทธิ์กุล
3. นายอาทิตย์  แซกือ
 
1. นายฉอ้อน  เอี่ยมอินทร์
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นายธีรศักดิ์  วนามั่นคง
2. นายสุวินัย  แสงแก้ว
3. นายไพโรจน์  ไกวัลนาโรจน์
 
1. นายชัยพร  นังคัล
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  จั่นมาก
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พลกล้า
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ดิษฐนุ่ม
 
1. นางสาวสุวิมล  ฟักทองอยู่
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 13 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ปัญญาอ่อง
2. นางสาวฑิฆัมพร  ลิทธิวงศ์
3. นางสาวณิชากร  จันทรา
4. นางสาวนพวรรณ  จูมาส
5. นางสาวบุณยานุช  คาหมี
6. นางสาวปนัดดา   มาปัน
 
1. นางสุนันทา  แสงจันทร์
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  พันธ์พืช
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  ผลชัย
3. เด็กหญิงประไพพิมพ์  ฉวี
4. เด็กหญิงปัทมา  กาวีระ
5. เด็กหญิงปิยะนัด  คงเมือง
6. เด็กชายสุธากร  แสนเปา
 
1. นางยุพิน  ชัยชนะ
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ธารินทร์
2. นางสาวสุกัญญา  แซ่กือ
3. นางสาวอรทัย  คีรีบำรุง
 
1. นายพิริยพงษ์  ลอยเลิศ
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.55 เงิน 16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวพิมชนก  คีรีมาลี
2. นางสาวยุวนันท์  แซ่โซ้ง
3. นางสาวศดานันท์  แซ่ย่าง
 
1. นางบังอร  จันทร์ชุ่ม
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  บั้งเงิน
2. เด็กชายณัฐพล  จอมแก้ว
3. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์ถาติ๊บ
 
1. นางกฤษณา  โฉมงาม
2. นายภาณุวัตร  จันทร์แดง
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. นายจักรกฤต  วัชรวนา
2. นายชีวิน  แซ่ย่าง
3. นายวัชระ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง
2. นางสุภาวรรณ  ตันจันทร์
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.2 ทอง 12 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  ใจมูล
2. เด็กหญิงนฤมล  ภูงาม
3. เด็กหญิงรัตมณี  สังข์ทอง
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวกุสุมา  ไพรประชา
2. นางสาวดารา  พนาคีรีโชติ
3. นางสาววันทนา  ชัยวัชรกร
 
1. นางสาวพนิดา  ฉิมสุด
2. นางสาวรัชนี  บุญยะทิม
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. เด็กหญิงตันหยง  เอมอยู่
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ศรีรักษา
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อิ่มเอี่ยม
 
1. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
2. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.6 ทอง 15 โรงเรียนวังประจบวิทยาคม 1. นางสาวปภาวรินทร์  บุบผา
2. นายสุชาติ  เพ็ชรพูล
3. นางสาวเกวลิน  เพ็งอำไพ
 
1. นางวรรณสิริ  วนพฤกษ์
2. นางอุษา  กมุธากรณ์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 37 โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกตุเสาะ
2. เด็กหญิงขนิษฐา  บัวบาล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธรรมสอน
 
1. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
2. นางสาวดุจคณิศร  คงเมือง
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐกฤษตา  พัฒนา
2. นางสาวพรนิภา  ทองสอาด
3. นางสาวอภิญญา  ภูครองหิน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  มุ่งปั่นกลาง
2. นางมุกดา  พลนาค
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวกุหลาบ  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงวัลลภา  แซ่เล้า
3. เด็กหญิงอรทัย  ศิลป์ดำรงศรี
 
1. นางสาวกฤติยา  เรือนใจดี
2. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวดวงกมล  แซ่ว่าง
2. นางสาวน้อพอพอ  -
3. นางสาวอ่อนนุช  แซ่กือ
 
1. นายธวัชชัย  วงศ์แขกหล้า
2. นายปรมินทร์  คำเครือ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงอารียา  อ๊อดทรัพย์
2. เด็กหญิงฮิโรมิ  คาเนคุมิ
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. เด็กชายปิยวุฒิ  ผ่องกลาง
2. เด็กหญิงวรรณภา  บัวเรียน
 
1. นางสาวกฤติยา  เรือนใจดี
2. นายจิระวัฒน์  วังกะ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายนิติรัตน์  เอี่ยมทุเรียน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  กมลธนะเกียรติ์
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายกช  อามระดิษฐ์
2. นางสาวจิดาภา  ตันปิง
 
1. นางสาวสายพาน  ทับนิล
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชมาศ  แม่นยำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดินดำ
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 75.5 เงิน 22 โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  ใจยะเสน
2. เด็กชายณัฐธัญ  ชละธาร
 
1. นายอดิศร  โยธา
2. นายอดิสรณ์  บุราณรัตน์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  คำแสง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เอี่ยมไผ่
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 36 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคชสีห์  เชียงคำ
2. นางสาวปาริดา  ไชยทนุ
 
1. นายสุรศักดิ์  เกิดพันธุ์
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายวทัญญู  ดำรงโภคภัณฑ์
2. นายไชยทัต  สายปาน
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงชลลดา  มวลแก้ว
2. เด็กชายศราวุฒิ  พรมชมพู
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โคกลือชา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 11 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนวินท์   วิภามณีโรจน์
2. นายวทัญญู  ดำรงโภคภัณฑ์
3. นางสาวโชษิตา  สายโรจน์
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
2. นางสาวสุภาพร  รักอ่อน
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 42 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์กล่ำ
2. นางสาวรัชนีกร  รินทมาตย์
 
1. นางสาวราตรี  ทองอ่อน
2. นายสิทธิศักดิ์  สุยะวงศ์
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 38 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรษสินี  วรวณิชชานันท์
2. เด็กหญิงวราพร  ตั่นแก้ว
 
1. นางสาวพุธชาติ  มั่นเมือง
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กชายธีรดนย์  ศิริมงคล
2. เด็กชายศุภกร  จันทร์เกิด
3. เด็กชายศุภชัย  จันทร์เกิด
 
1. นายวาณิช  แก้วเลิศ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายคำแสง  ศิริยั่งยืน
2. นางสาวจิรนันท์  รัตนวิเศษรัตน์
3. นายวิชาญ  แสงท้าว
 
1. นายสันทัศน์  ตันยา
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายนัฐวัฒ  น่านอูบ
2. นายศุภชัย  เกตุคุ้ม
3. นายสุทธิชัย  ปัญญานาค
 
1. นางนิตยา  นวลนิ่ม
2. นายสรวิชญ์  เครือตา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นายธนพงษ์  โพธิ์แจ่ม
2. นายวิริทธิ์พล  โกศล
3. นายสาธิต  ทนปั่น
4. นายอรรถชัย  แหงมปาน
 
1. นายบุญทาน   สารเพ็ชร
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายขจรศักดิ์  ตามูล
2. นายธนารักษ์  เขียวไสว
3. นางสาวนภาพร  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  หมูปิน
2. นางนิตยา  นวลนิ่ม
 
113 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพา   พินศิริ
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
114 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวอิซาเบล  ว้อยท์ซิก
 
1. นางหทัยชนก  ทองประศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  สันติพนารักษ์
 
1. นางอรทัย  ธิวงศ์คำ
 
116 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 12.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายณัฐพล  ศุภพิมล
 
1. นางผุสดี  อินทโฉม
 
117 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 86.2 ทอง 22 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตันจันทร์
 
1. MissVanessa   Leigh Oclarit
 
118 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 75.8 เงิน 31 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายชูศักดิ์  ตั้งสติ
 
1. นางพัชนีย์  วิจารณ์พล
 
119 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. เด็กหญิงปรัชญาธรณ์  รัศมี
 
1. นางวันทนา  หมวดเมือง
 
120 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นางสาวจิณณพัต  อ่อนน้อม
 
1. นางวันทนา  หมวดเมือง
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 19 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายดาวิน  ราชแผน
 
1. นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 79.25 เงิน 28 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปันชู
2. เด็กหญิงจุฑามาส  อุทรสังข์
3. เด็กชายพชรพล  วิเชียรสาร
4. เด็กหญิงพัชรวรรณ  อักษรสวาสดิ์
5. เด็กหญิงสิริยากร  หมอเพชร
 
1. MissVanessa  Leigh Oclarit
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 42 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ขัติวงษ์
2. นางสาวคิสุตา  ตาบุญถึง
3. นางสาวธาวิดา  ม่วงไตรรัตน์
4. นายภาณุวัฒน์  มงคลคีรี
5. นางสาวเกษณี  ตันเต
 
1. นางสาวจำเนียร  น้ำสังข์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.83 ทอง 21 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาววราธิษณ์  ปานปราภากร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ชำนิจ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 1. เด็กชายคุณาธิป  บุญเปรื่อง
2. เด็กชายจิณวัตร  อู่ทอง
3. เด็กชายณัชพล  สิทธิกรรณ์
4. เด็กชายปิยวัฒน์  เอี่ยมใจ
5. เด็กชายพงศกร  ทองมาก
6. เด็กชายวิรัช  ไคร้เครือ
7. เด็กชายวีรชัย  บุญเสริมพนา
8. เด็กชายไกรสิทธิ์  เถาว์แก้ว
 
1. นางการเวก  ไชยโอชะ
2. นายณัฐพงษ์  คำเพชร
3. นายมนต์ศักดิ์  จิตต์จริง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.67 ทอง 13 โรงเรียนผดุงปัญญา 1. นายจุตพร  ผึ้งทอง
2. นางสาวปาริชาติ  อยู่แย้ม
3. นายพิสิฐ  โทนสังอินทร์
4. นางสาวรัตนาภรณ์  แสงสี
5. นางสาววิภารัตน์  ชูกุศล
6. นายศรัญย์  เจ็กสมบัติ
7. นางสาวศิริลักษณ์  ด้วงนา
8. นางสาวอริศรา  ธนัทร่งเรือง
9. นายเมธาสิทธิ์  อนันต์
10. นายเสฎฐวุฒิ  โทนสังข์อินทร์
 
1. นางปราณี  อินทฉิม
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 40 โรงเรียนยกกระบัตรวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  อินทวงศ์
2. เด็กหญิงปานชีวา  มลิวัลย์
3. เด็กชายรุ่งทิวา  ตองเต
 
1. นางธฤตพร  ต่ายโพธิ์
2. นายเอกพงษ์   มูลแก้ว
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง 15 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นายบรรจง  -
2. นายพงศกร  -
3. นางสาวพัสวี  แซ่เกอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นาวงษ์
2. เด็กหญิงจิตรเลขา  ทับสุริ
 
1. นางอรพิณ  ศริพันธุ์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนตากพิทยาคม 1. นางสาวอริยา   โพธิ์โต
 
1. นางอรพิณ  ศริพันธุ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 75 เงิน 14 โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  พุ่มสลิด
2. เด็กชายพิรุณ  มูลกัณฑา
 
1. นางสาวเรณู  ฉิมสุพร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 85.71 ทอง 4 โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 1. นายเจษฎากร  ม่านเขียว
 
1. นายชาญ  แซ่ม้า
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 44.44 เข้าร่วม 21 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวจันทร์ตา  วงษ์คำ
2. นายชูชาติ  อาชานำรัก
 
1. นายวุฒิชัย  นาคเจือทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 1. นางสาวพุดตา  วงษ์คำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวิทย์  ทองก้านเหลือง