สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรัชตวรรณ  เสนใจ
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 41 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวทิพาพร  คำมูล
 
1. นางสาวชนิศา  พุทธเหมาะ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงปวีณาพรรณ  นิปุณะ
 
1. นางสาวอารีลักษณ์  บุญเกิด
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 9 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวสุภาพร  ใสนวล
 
1. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 32 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพัชรา  จริยา
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปันคำ
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 77 เงิน 22 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวอรพรรณ  พุทธมณี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ปันคำ
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 41 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงนันทฉัตร  อนาคม
 
1. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 41 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจิราภรณ์  คำมูล
 
1. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุกใส
2. เด็กหญิงนิตยา  ไชยบุตร
 
1. นายศุภกิจ  สมศรี
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวปาณิศา   อินต๊ะไพ
2. นางสาวอรวรรณ   คำสา
 
1. นางอุทัยวรรณ  แสนไชย
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 27 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายวรกมล   แก้ววงค์วาน
 
1. นางกันตนา   มงคลพงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายสถาพร  ธิการ
 
1. นางสาวกนกภรณ์  ขุนสมุทร์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 36 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   ขันพา
2. เด็กชายณัฐพงษ์   ใจวงค์
3. เด็กหญิงมธุรดา   กันทาหลี
 
1. นางสาวจิราวรรณ์  ใหม่มาเมือง
2. นางสุดา   รัตนานุการุณย์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 21 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาววัชราภรณ์   สมใจอ้าย
2. นายสุฐการ   รุจิเรศไพรวัลย์
3. นางสาวเกวลิน   ภู่นพคุณ
 
1. นางยอดถวิล   เกล็ดจีน
2. นางสาวสุทธิพร   ศิรประภา
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 21.4 เข้าร่วม 42 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงธีราภรณ์   จันตาขัด
2. เด็กชายอิสิวุฒิ   นพรัตน์
 
1. นายกิติศักดิ์   ติ๊บมา
2. นางสาวรักษวดี   เกล็ดจีน
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 46.17 เข้าร่วม 29 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐธิดา   สมบูรณ์
2. นายสุธีกานต์   โปธาพันธ์
 
1. นายกิติศักดิ์   ติ๊บมา
2. นางสาวรักษวดี   เกล็ดจีน
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กองจันทร์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  หล่อใจ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววันวิสา  สิงหนันท์
 
1. นางสาวสายรุ้ง  หล่อใจ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 37 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ปิดดาว
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เคร่งครัด
3. เด็กหญิงสุทธิดา   พีระภาสกร
 
1. นางสาวนพวรรณ   คุณาธรรม
2. นางสาวพรทิพย์   บุญตันจีน
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 33 โรงเรียนจอมทอง 1. นายภาณุพงศ์   ปัญญาเหล็ก
2. นายอนันต์   เซงกะแซ่
3. นางสาวอริสา   แก้วมะโน
 
1. นางสาวพรทิวา   นันตาบุญ
2. นางแก่นจันทร์   เพี้ยงจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 29 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ริจ่าม
2. เด็กหญิงศุภานิจ  เจริญเดช
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เคนท้าว
 
1. นายปิยะ  ชำนาญปรุ
2. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวประกายรุ้ง  เพ็งเพชร
2. นางสาวพิมผกา  โยรภัตร
3. นายยงเกียรติ  กุออ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  รบชนะ
2. นางอรัญญา  ทาแป้น
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 43 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไชยพงค์
2. เด็กหญิงยุพเรศ  เฮ้าสุวอ
3. เด็กหญิงศิรินภา  แก้วแสง
 
1. นายนิรันด์  ยานะโส
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฎฐนิช   จุมปาทอง
2. นายนฤนาถ   แก้วสุยะ
3. นางสาวสุธิตา   คำเขียว
 
1. นายพรพิพัฒน์   เลขธรากร
2. นางรุจิเรศ  เลขธรากร
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธานากร  ซิวกระโทก
2. เด็กชายปริญญา  ตารังษี
3. เด็กชายภัทร  เมืองไชย์
 
1. นางสาวกันทรากร  กรรณิกา
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐพร   สร้อยทอง
2. นางสาวพิมพ์ชนก   อุตตาล
3. นางสาวศิริลักษณ์   มหายาโน
 
1. นางสาวดวงเนตร   สุขรักษ์
2. นางสาวเทพรัตน์   อังขุนทด
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 17 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายจตุรงค์  บุญเกิด
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยาลังกา
 
1. นางพวงทอง   สุขธนธรณ์
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.2 เงิน 32 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวศิรินยา  จิตสุข
2. นายสุริยา  ลิดจะบุญ
 
1. นางพวงทอง   สุขธนธรณ์
2. นางสายพิณ  สวนใจ
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 34 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายนพรุจ  รื่นเริง
2. เด็กชายเอกราช  หมีแก้ว
 
1. นางสาวณัฎฐินี  แก้วบุตร
2. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 49.3 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรบุญช่วย  เงินผาสุข
2. สามเณรอดิศร  ดำกลาง
 
1. นางชลธิชา  เหมือดไธสง
2. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 24 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายณรงค์เดช  อนันต์
2. นายพงษ์สวัสดิ์  นันตี
3. นายภาคภูมิ  โพธิพงค์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
2. นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 75 เงิน 13 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธีรณพ  กาพย์ตุ้ม
2. นายพงษ์ศักดิ์  วงษ์ซื่อ
3. นายพิวัธกาญจน์  เหมืองคำ
 
1. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
2. นางเจนจิรา  วงศ์วัฒนานุกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนจอมทอง 1. นายนพรัตน์  อุทเวียง
2. นายผดุงเกียรติ  ชุมภูศรี
3. นายฤทธิกาย  ดอกใหม่
 
1. นายภานุพงศ์  พูนทาจักร์
2. นายวิทยา  ยาสาร
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดำรงเกียรติพนา
2. เด็กหญิงนา  วรนาถยืนยง
3. เด็กหญิงผานิต  ไพฑูรย์ศรีทอง
4. เด็กหญิงมลฤดี  ขวัญปรีดาสกุล
5. เด็กหญิงศิริพร  นันทวิเชียรฤทธิ์
 
1. นายนิกร  ไชยบุตร
2. นางสาววราพร  จินาพร
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.6 ทอง 15 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวขวัญฤทัย  พิทาคำ
2. นางสาวขัติยาภรณ์  ฟองตา
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  วิเศษคุณ
4. นางสาวพรสุดา  ศิริ
5. นางสาวมนชยา  บุญเทียม
 
1. นายญาณวัฒน์  สมบูรณ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกณิตา  วัฒนประวีณกุล
2. เด็กหญิงกรพินธุ์  โกฎิคำ
3. เด็กหญิงชัญญานุช  สมหมาย
4. เด็กหญิงรัชฎาพร  แสงแก้ว
5. เด็กหญิงศิณาทิพย์  ผันแก้ว
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจิราภรณ์  พุททา
2. นางสาวพิไลวรรณ  ไชยบุตร
3. นางสาวสุทธินันท์  ทานา
4. นางสาวสุวิมล  ไชยบุตร
5. นางสาวอรยา  จริยา
 
1. นางพวงเพชร  ดวงแก้วน้อย
2. นางสาวรัตติกาล  ศิริ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 82.17 ทอง 13 โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง 1. นางสาวฉวีวรรณ  แซ่เจ๊า
2. นางสาวปราณี  แสงสรทวีศักดิ์
3. นางสาวพรนภา  แซ่เห่อ
4. เด็กหญิงยุพิน  มนัสมโนกุล
5. เด็กหญิงฤดีพร  กอบความดี
 
1. นายนิธิพงค์  อาจใจ
2. นายปรีชา  ไชยวงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.6 ทอง 11 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวณัชฎาภรณ์  โพทะจะ
2. เด็กชายณัฐกฤษ  สนธิคุณ
3. นางสาวณิชาภัทร  ปานสูงเนิน
4. นางสาวธัญญารัตน์  เถินบุรินทร์
5. เด็กชายนพรัตน์  จุลศิริ
6. นายปรัชญา  อุตสาห์ปัน
7. นางสาวรุจิเรข  นวลทา
8. เด็กหญิงวิมลศิริ  เพ็ญสุข
9. นายวิรัตน์  ชัยโย
10. นางสาวศาสตราวดี  ตาคำ
11. นางสาวศิริรัตน์  ฟองตา
12. นางสาวศุภกานต์  เภสัชชา
13. เด็กหญิงสกาวกานต์  ยมแก้ว
14. เด็กชายสราวุธ  วรรณคำ
15. นางสาวสุภาพร  ท้าวศิริ
16. นางสาวสุภาภรณ์  ทานา
17. นางสาวอทิตา  ช้างลี้
18. นางสาวอภิญญา  สาครินทร์
19. นายอานุภาพ  ไชยนา
20. นางสาวเสาวลักษณ์  ช้างลี้
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
3. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
4. นายสามารถ  ใสญาติ
5. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกาญจนาพร  หนักแน่น
2. นายกิตติศักดิ์  เจริญใจ
3. นายจีรพันธ์  ริยะนา
4. นางสาวชฎาพร  เจริญเดช
5. นางสาวณัฐนรี  สมบุตร
6. นางสาวณัฐนิชา  ใจเตียม
7. นายทรงสิทธิ์  สนธิคุณ
8. นายนลธวัช  วรรณวงศ์
9. นางสาวปิยะรัตน์  ทามูล
10. นางสาวพรรณิกา  ศรีธิ
11. นางสาวพัชราพร  กุออ
12. นางสาวพาขวัญ  ธนันชัย
13. นางสาวพิมลพรรณ  นะที
14. นายวศิน  ทาระคำ
15. นางสาวศุภกานต์  เภสัชชา
16. นางสาวอภิญญา  ไชยบุตร
17. นางสาวอังคณา  กุลเม็ง
18. นายอัจฉริยะ  ขุนทรงอักษร
19. นางสาวเกษรา  กาวิน่าน
20. นายเจษฎางค์  วงศ์แสนสี
 
1. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
2. นางนุชนาฎ  นาแก้ว
3. นางสาวปิยาภรณ์  กันเกตุ
4. นายสามารถ  ใสญาติ
5. นางสาวแพรวนภา  ตาคำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงธนารีย์  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
1. นางสุนิสา  ไอยรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวลักษมี  แก้วกำเนิด
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กชายวิษณุ  แซ่ยะ
2. เด็กหญิงสุพวรรณ์  ศักดิ์คงนันทกุล
 
1. นางสาวพูลศิริ  สุริยาสัก
2. นายสิทธิศักดิ์  อุดมสม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73.25 เงิน 31 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวปวริศรา  ทานัน
2. นายสุรชัย  กอฝั้น
 
1. นายณัชนนท์  แสนศรี
2. นายธีระยุทธ  ไชยชนะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกฤษณา   มณฑาทอง
2. เด็กหญิงกวินธิดา   สิงห์ทะ
3. เด็กหญิงญาณิศา   คุณาธรรม
4. เด็กหญิงณิชกานต์   ทาระนัด
5. เด็กหญิงธัญชนก   นูวบุตร
6. เด็กหญิงธันย์ชนก   ภิระคำ
7. เด็กหญิงนภัสสร   พรมปัญญา
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   วงศ์ษา
9. เด็กหญิงวชิรา   แสนวงศ์มา
10. เด็กหญิงวัชราภรณ์   ไชยวงค์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   กุลพัฒน์มงคล
2. นางสาวปราณี   เจียมศรีพงษ์
3. นางเกษร   ครไชยศรี
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน 31 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกฤษณา  ชมคำ
2. เด็กหญิงกันธารัตน์  จันเวียง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมศิลปชัย
4. เด็กหญิงณัฐพิมล  ทิอ้าย
5. นายดัสกร   พนารัตนดอนชัย
6. เด็กหญิงธัญญารัตน์  หนักแน่น
7. เด็กหญิงธันชนก  ชัยบุตร
8. เด็กหญิงธันยา  วรรณคำ
9. เด็กหญิงนฤมล  เทพปณะ
10. เด็กหญิงรัชนีกร  โมงปันแก้ว
11. เด็กหญิงวณัฐชญาน์  คำมูล
12. เด็กหญิงวลัยทิพย์  สุวรรณดี
13. เด็กหญิงศิริพร   อินต๊ะก๋อน
14. เด็กหญิงสุดากาญจน์  มณฑนม
15. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
1. นางกมลรัตน์   ชัยวุฒิ
2. นายจุมพล   โภคพล
3. นางชม   โภคพล
4. นายมนัส  ยิ่งวิทยาคุณ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.02 เงิน 29 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงญาณิศา   วงศ์มะโน
2. เด็กหญิงรัชฏาพรรณ   กันทะ
3. เด็กหญิงอัญชิสิ   มะโนธรรม
 
1. นายทวี   แสงสีอ่อง
2. นายมนูญ  เรือนมูล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.64 ทอง 17 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวนงเยาว์   ดียิ่ง
2. นางสาวพัชรี  ศรีเที่ยง
3. นางสาวอังคนา  กุออ
 
1. นายพงศธร  คิดการงาน
2. นายรัตนผล  กรรณิกา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายธันยบูรณ์  จันเวียง
2. เด็กหญิงลลิดา  นะติกา
 
1. นายพงศธร  คิดการงาน
2. นายมนัส  ยิ่งวิทยาคุณ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายบันดาล  เหล็กแก้ว
2. นางสาวอภิรุจิ  จันเวียง
 
1. นายพินิจ  ริยะป่า
2. นายมนัส  ยิ่งวิทยาคุณ
 
51 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุขไพรบูรณ์ศรี
2. เด็กหญิงพรรัตน์  วัชรไพรงาม
3. เด็กหญิงพิกุล  กู้เกียรติกุญชร
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
52 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 10 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวสกุลรัตน์   เงินคำคง
2. นางสาวสรัลพร   ทินวล
3. นายอภิสิทธิ์  แสนใจบาล
 
1. นายทรงพลศักดิ์   หล้าป่าซาง
 
53 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงพวงฟ้า  กิจสันติกุล
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
54 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84.5 ทอง 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวประไพ  สุขดำรงวนา
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 35 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงบัวคำ  แซ่ย่าง
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
56 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 17 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายชัยสิน  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
57 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงอธิษฐาน   มันทเล
 
1. นายสมาน  ใจมณี
 
58 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 29 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายอำนวย  วิมลประสพ
 
1. นางสาวปวริศา  ศิริตัน
 
59 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงอังคณา  แซ่กือ
2. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่กือ
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
60 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  พรชู
 
1. นายจำลอง  ปินตา
 
61 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่แจ่ม    
62 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนจอมทอง 1. นายกฤษฎา  สิทธิ
2. นายติณณภพ  ตามูล
3. นายปรัชญา  เขียวกองเด่น
 
1. นายทรงพลศักดิ์  หล้าป่าซาง
 
63 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายรัชพล  จันทร์จิมา
 
1. นายชลธี   ยาระณะ
 
64 ศิลปะ เดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายเจษฏาพันธ์   สุกัณศิล
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
65 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงอวราเมศ   ศุภิมิตรอนันต์
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
66 ศิลปะ เดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงนลินทิพย์   มังยะสุ
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
67 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 16 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์   วังใจชิด
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
68 ศิลปะ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 18 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   สุทธิเสน
 
1. นายชลธี  ยาระณะ
 
69 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกรรณิกา   แก้วโสตร์
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ปัญญาเรือน
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา   แก้วเคียงคำ
4. นายจักรพันธ์   ตุ้ยดง
5. นายจิณณวัตร  ปันโนจา
6. เด็กหญิงณัฐวจี   ศรีวิชัย
7. เด็กชายธราดล   สิทธิสอน
8. นายนนทวัฒน์   เตจา
9. นายนพดล   สุตาคำ
10. เด็กหญิงนภัสสร   กันฉิ่ง
11. นางสาวนิรมล   เตชะวงค์
12. นายพงศกร  ถาวงค์
13. นายพีรณัฐ   นิยมกิจ
14. นายภาณุวัฒน์   วรรณศรี
15. นางสาวรุ่งทิวา   เจริญผล
16. เด็กชายวนพล   หมื่นเทพ
17. นางสาววรางคณา   คุ้มครอง
18. เด็กหญิงวาสนา   ปินสม
19. เด็กชายวิริยะชาญ   สมใจอ้าย
20. เด็กชายศรัณย์   สุปิณะ
21. เด็กชายศักรินทร์   ขาวอ่อน
22. นางสาวศิรินทร์กาย   ก้อนวิลา
23. เด็กหญิงศิรินภา   มาลัย
24. นายสาธิต   นันต๊ะเล
25. นางสาวสุภาวดี   โปธายี่
26. เด็กหญิงสุวนันนท์   ณะอุโมง
27. นางสาวหนึ่งฤทัย   สุพรรณ์
28. เด็กหญิงอมรรัตน์   แสนสาร
29. เด็กหญิงอัญธิกา   ธะนันชัย
30. นางสาวเมทินี   ปันมาเรือน
31. นางสาวเยาวลักษณ์   ปัญญาวัย
32. นายไตรภพ   ตุ้มปามา
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
2. นายทศพล   มุสิกะ
3. นายนิติศักดิ์   เต๋จ๊ะ
4. นางสาวปิยะฉัตร   ขวัญเอี่ยมเจริญ
5. นางสาวพชรมณฑ์  อินต๊ะ
6. นางสาวมุทิตา  กาปวน
7. นางสาวรุ่งทิวา   แก้วสุริยะ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.75 ทอง 31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นายปวิตร  สิริสุนทรกุล
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 24 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวเสาวนีย์  ต๊ะต๋า
 
1. นายประดิษฐ์  เขื่อนแก้ว
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.16 เงิน 39 โรงเรียนจอมทอง 1. นายทศพล   วงศ์อุด
 
1. นายนิติศักดิ์   เต๋จ๊ะ
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวันวิสา   ถิ่นพนานิยม
 
1. นายนิติศักดิ์   เต๋จ๊ะ
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 17 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวหนึ่งฤทัย  สุพรรณ์
 
1. นายนิติศักดิ์   เต๋จ๊ะ
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายธนพล   อุปรีย์
 
1. นายนิติศักดิ์   เต๋จ๊ะ
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. นายสันติสุข  เต่อคีซะ
 
1. นางจันทรา  สุริยมณฑล
 
77 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 32 โรงเรียนจอมทอง 1. นายเกรียงไกร  ไชยวัง
 
1. นายนิติศักดิ์  เต๋จ๊ะ
 
78 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวน้ำค้าง  วิชิตผลไพบูลย์
 
1. นางเกษศิริ  นะที
 
79 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงเกศินี  เลิศวงศ์ร่มเย็น
 
1. นายลิปปกร  เหมืองคำ
 
80 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 36 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  ฤทัยกริ่ม
 
1. นางจันทรา  สุริยมณฑล
 
81 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ประยูรทอง
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ซางเลง
3. เด็กชายทศวรรษ  ชุมภูศรี
4. เด็กชายนนทวัฒน์  ต๊ะมัง
5. เด็กชายนาบุญ  โสภา
6. เด็กชายนิธิโชติ  ชาเทพ
7. เด็กหญิงปัทมา  ไชยเสน
8. เด็กหญิงศจิกา  ศรีรัตนสุวรรณ
9. เด็กชายสันติสุข  ถามี
10. เด็กชายสุทธิพงษ์  ยศปัน
11. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปนันท์
12. เด็กหญิงสุวิตรา  สัณฑ์วนาคีรี
13. เด็กหญิงอรอนงค์  สะโง๊ะ
14. เด็กหญิงอริสรา  หวันแดง
15. เด็กชายอัจฉริยะ  ชุมภูศรี
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมทอง
 
1. นางจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
2. นายอำนวย  ธรรมขันแก้ว
 
82 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 7 โรงเรียนจอมทอง 1. นายคณัฐพล  นันโต
2. นายคามิน  แก้วอินถา
3. นางสาวจุฬารัตน์  กันทะ
4. นางสาวณัฏฐธิดา  ตาจุมปา
5. นางสาวบุญยานุช  กาตา
6. นายประวิณ  จินะสุข
7. นางสาวรัญชิดา  แสนวงค์มา
8. นางสาววิชชุดา  สุภาโสด
9. นางสาวศิริขวัญ  ทาดวงแดน
10. นางสาวศิริพร  เตปิน
11. นางสาวสายธาร  สุภาใจ
12. นายสุนิวัฒน์  คำหล้า
13. นายอดุลย์  เกียรติยากุล
14. นางสาวอิสรียา  ชมภูศรี
15. นายเกียรติพล  รักษาโสม
16. นางสาวเบญจวรรณ  โปธายี่
 
1. นางสาวจีราวรรณ  เลิศกุลทิพย์
2. นายอำนวย  ธรรมขันแก้ว
 
83 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนจอมทอง 1. นายปิยทัศน์   หว่างอุ่น
2. นายฤทธิกาย  ดอกใหม่
 
1. นางสาวทิพย์วดี  บางแวก
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.4 ทอง 23 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายทินกร  กุลสวัสดิ์มงคล
2. เด็กชายอนันต์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิเวช  แสงคำ
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายนรินทร์  จริยา
2. นายมงคล  ไชยา
3. นายเด่นชัย  ปินคำ
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิเวช   แสงคำ
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายชาติชาย  สดใสสมบูรณ์
2. เด็กชายณรงค์  แซ่ย่าง
3. เด็กชายสุทัศน์  ชมพูนุชแจ่มจรัส
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธงชัย  ชมพูนุชแจ่มจรัส
2. นายสุทิน  กุลสุพรรณรัตน์
3. นายอนุชา  ยอดยิ่งหทัยกุล
 
1. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวธีรกานต์  จารุวาณี
2. นางสาวนภา  จันทร์กลากุล
3. นางสาวนิตยา  ถิ่นทองท่าผา
4. นางสาวศิริลักษณ์  กุลสวัสดิ์มงคล
5. นางสาวอาภากร  บันดาลสกุล
6. นางสาวแจ่มจันทร์  สมคิด
 
1. นางสาวอัมพร  คำลือเกียรติ์
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 34 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญใจ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตาจุมปา
3. เด็กชายจารุวัฒน์  จันทิดง
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสิงห์คำ
5. เด็กหญิงลลิชา  ชุมภูศรี
6. เด็กหญิงอัญชณา  ใจมา
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 35 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  แดนไกลวัลฉัตร
2. เด็กหญิงนิฤนาท  ริยะนา
3. เด็กหญิงสาธิยา  ชินะวัน
 
1. นายนิรันต์  ยานะโส
2. นายนิเวช  แสงคำ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 71.63 เงิน 35 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพิชญาภา  รัตนทะนุกุล
2. นางสาววชิตรา  นันต๊ะภูมิ
3. นางสาวสุทธิดา  บุตรเขียว
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนวังทอง
2. เด็กชายธนชัย  เสรีประชาคม
3. เด็กหญิงสุภาพร  แจ่มคีรีรัตน์
 
1. นายสนั่น  หัวแท้
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 83.75 ทอง 25 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวพิชยา  ปัญญา
2. นายอนุพงษ์  มะโนลา
3. นางสาวอิงผการ์  เขียวใจ
 
1. นางเฉลิมศรี   ปินทะยา
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงกุลกมล  เพ็ญธรรม
2. เด็กชายณฐนนท์  ทาแกง
3. เด็กหญิงวิชุดา  หม้อดี
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางสาวเครือวัน  อุ่นใจ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 1. นางสาวปภาดา   พงศ์ไพรศิริกูล
2. นางสาวปาริฉัตร  สกุลนภาลัย
3. นางสาวสุทธิดา   สถิตสถาพรชัย
 
1. นางสาวนุช  วนารื่นรมย์
2. นายสมบูรณ์  อินทราชา
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง 11 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา 1. สามเณรนันทวัฒน์  ไชยบุตร
2. สามเณรศรวัณ  ชาญเนตรสกุล
3. สามเณรโชติกุล  โชติชม
 
1. นางสาวณฐิตา  สุภากาศ
2. นางสมทรง  เอื้อจิตสันติ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม สาขากัลยาณิวัฒนา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  วิเวกวนารมณ์
2. นางสาววลัยภรณ์  เพ็ญแสงงาม
3. นางสาวโสภา  ราตรีวิทวัส
 
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.25 ทอง 27 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  โยระภัตร
2. เด็กหญิงศิรินทรา  ไชยกุล
3. เด็กหญิงอชิรญา  ฟองตา
 
1. นางพรรณภา  ด้วงทอง
2. นางสาวเครือวัน  อุ่นใจ
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.6 เงิน 39 โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐกร  เป็งใย
2. นางสาวสุภาวดี  สมณะ
3. นางสาวแก้วทิพย์   ทิปัญญา
 
1. นางสาวธัญรัศม์  วงษา
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 37 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวาสนา  เทียนขำ
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  แดงแปง
3. เด็กหญิงอัญชัญ   สันติพงค์
 
1. นางสาวมุทิตา  กาปวน
2. นางสาวรุ่งทิวา  แก้วสุริยะ
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 29 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. นางสาวคีรีวรรณ  สิทธิ์คงตั้ง
2. นางสาวพรพิมล  สกุลนิติดอย
3. นางสาวสันต์ฤทัย  พิชิตคีรีชัย
 
1. นางสุภาพร  ใจอ้าย
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 37 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายนิธิกร  กุยวารี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  สลีสองสม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   บุญเทียม
2. นางสาวสุวิมล   สุกันธา
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 36 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงวณิชย์ญา  ธนูชิต
2. เด็กชายอัครวุฒิ  กันทะใจ
 
1. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
2. นางสาวอัจฉราพรรณ์  วงค์ฝั้น
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายปวริศร  ชัยบุตร
2. เด็กชายอภิวัฒน์  มูลแก้ว
 
1. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายภูษิต  บุญเกิด
2. นายศาสดากรณ์   กาพย์ตุ้ม
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงอัยยรัชต์  กันทาดง
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  โตเจริญกุล
 
1. นางสาววิชชุดา  กันทะมาลา
2. นางศรินญา  ถาวรกุล
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายณรงค์เดช  ปัญญายิ่ง
2. เด็กชายอภิสิทธิ์   วงค์สอน
 
1. นางสาวรุ่งทิวา   แก้วสุริยะ
2. นายวิทยา  ยาสาร
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. เด็กหญิงกนกพร  จิตจักร
2. เด็กชายพงศ์พันธ์  สุขดำรงวนา
 
1. นายศรีวัน  คำพ่าย
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 28 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวกรรณิกา  ไชยบุตร
2. นางสาวสุดารัตน์  ทิประมูล
 
1. นายอิศราวิทย์  จริยา
2. นางสาวเพ็ญนภา  ออมแก้ว
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 17 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวอรุโณทัย  ต้นถาง
2. นางสาวอังค์วรา  มูลใหม่
 
1. นายภานุพงศ์   พูนทาจักร์
2. นายวิทยา  ยาสาร
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.5 เงิน 32 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวณัฐสุดา   พรมมา
2. นายศุภกิตติ์   ดวงสุริยะ
3. นายเจษฎา  ยานะโส
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยานนท์  อุดมา
 
112 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 26 โรงเรียนจอมทอง 1. นายชนะพล  แสงวงค์วาณิชย์
2. นายรัฐศาสตร์  นวลละออ
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายวิทยานนท์  อุดมา
 
113 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 26 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกรกช  ไตรวิเชียร
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ใจใหม่
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  บุญเทียม
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
114 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชวิน  แสนใจบาล
2. เด็กชายรักษ์พงศ์  ทอหุล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
115 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 24 โรงเรียนจอมทอง 1. นายชินดนัย  มหาวัน
2. นายวิเชียรชัย  บุญทะโล
3. นายเอกภพ  วงค์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
116 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกิตติธัช  กาพย์ตุ้ม
2. เด็กชายศุภฤกษ์  วงศ์ผ่อง
3. เด็กชายอนุชิต  แก้วอินศรี
 
1. นายจรัญ  ไอยรัตน์
2. นางสาวสุวิมล  สุกันธา
 
117 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายทินกร  จันสีมา
2. นายอนุสรณ์  แจ่มสุวรรณ์
3. นายเจษฏา  เจริญผล
 
1. นายนิวัฒน์  กันทะศิลป์
2. นายอิศราวิทย์  จริยา
 
118 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 18 โรงเรียนจอมทอง 1. นายชัยณรงค์  บุญมาปะ
2. นายมนตรี  อินกองงาม
3. นายสุกนธีต์  สมใจอ้าย
4. นายอนุชา  ท้าวแก่น
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
119 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชวิน  แสนใจบาล
2. เด็กชายรักษ์พงศ์  ทอหุล
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วงค์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
120 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 79 เงิน 9 โรงเรียนจอมทอง 1. นายพงศธร  ต๋าคำดี
2. นายเฉลิมพล  ตุ้มปามา
3. นายเอกภพ  วงศ์สอน
 
1. นายวิทยา  ยาสาร
2. นายอรรณพ  รูปดี
 
121 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงสิริกานต์  กันทะศิลป์
 
1. นางกฤษติยา  มูลอินต๊ะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 75.8 เงิน 31 โรงเรียนจอมทอง 1. นายอภิชัย  สาริศรี
 
1. นายสมมิตร  รัตนานุการุณย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายชนทยา   นาต๊ะหม่น
 
1. นางสาวปัทมาพร   จันทร์หลวง
 
124 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 30 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวอริสรา  คำตุ้ย
 
1. นางจิดาภา  ขจรวิทย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 77 เงิน 43 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  มหาชัย
 
1. นายอภิวัฒน์  คนใจบุญ
 
126 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.9 เงิน 22 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวกษมา  มุ่งหมาย
 
1. นางกัลยา  สุริยะสาร
 
127 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชื่นรินทร์
 
1. นางสาวเกศฎาพร  มูลแก้ว
 
128 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 36 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวสิริปิยาเมธ  อุดปา
 
1. นางสาวกัลป์สิณี  บุญทา
 
129 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 33 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สุนันตา
2. เด็กหญิงบุษบัน  ชมชื่น
3. เด็กหญิงปานชนก  ก๋องมา
4. เด็กหญิงมยุรี  เซ่งเฮ่อ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กันทะศิลป์
 
1. นางสาวราณี  สุภา
2. นางสาวอรวรรณ  กูลเรือน
 
130 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 43 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจตุพร  ญาดาวนัส
2. นางสาวพรเพ็ญ  สุริยชัยพันธ์
3. นางสาวพิมลรัตน์  ภูษิตนิเวศน์
4. นางสาววันเพ็ญ  บริบูลสินทรัพย์
5. นางสาวสุภาพร  สุขตามยอดดอย
 
1. นางดวงแข  ชิน
2. นางสาวเสาวรส  บูรณศิลปกรณ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 84.83 ทอง 31 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  แซ่กือ
 
1. นายนเรศ  สุนันต๊ะ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 81 ทอง 30 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวรุ่งทิพย์  มานะพัฒนมงคล
 
1. นางสาวรจนา  แซ่ย้าง
 
133 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 25 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาวสกุณตลา  วีระพันธ์นันติ
 
1. นางกมลฉัตร  รานรินทร์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง 4 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายกวีวัฒน์  ล่ำสัน
2. เด็กชายฐาปกรณ์  กองจันทร์
3. เด็กชายธราดล   มุดแก้ว
4. เด็กชายธีระวัฒน์  มยุเรศ
5. เด็กชายรัตนพล  ศรีเที่ยง
6. เด็กชายฤทธิพร  แก้วประเสริฐ
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ต๊ะรังษี
8. เด็กชายอานนท์   พิทาคำ
 
1. นางสาวดาวเรือง  แสงคำ
2. นางสาวรจนา  แซ่ย้าง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.3 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นายธนวัฒน์   มุทุมณ
2. นายพัฒนพงษ์  โพธิตา
3. นายพินิจ  พูลผล
4. นายรัจชนนท์  อินต๊ะคำ
5. นายสถาพร  สุปิณะ
6. นายสรายุ  มนต์ทนนท์
 
1. นางสาวดาวเรือง   แสงคำ
2. นางสาวรจนา  แซ่ย้าง
3. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงณัฐมล   ตุ้ยแก้ว
2. เด็กหญิงณิชากร   บุญธรรม
3. เด็กหญิงวราภรณ์   แก้วธรรณ์
4. เด็กชายศุภกิตติ์   แสวงผล
5. เด็กหญิงสุพัตรา   คำสา
 
1. นายประจักร์   ศรีวิทะ
2. นายมนตรี   สุต๋าคำ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาวจันทนิภา  แจ่มแจ้ง
2. นางสาวจิรนุช  พรมใจ
3. นางสาวพรรษชล  คำไล้
4. นางสาวพัชรีญา  สนธิคุณ
5. นางสาวมนัญญา  สมสัตย์
6. นางสาววรัญชนก  ธิโน
7. นายวิศรุต  ทามูล
8. นางสาวศิริขวัญ  ชมชื่น
9. นายสันทโชค  บุญเทียม
10. นางสาวเสาวคนธ์  ปะติกา
 
1. นายชลกานต์  พุทธสอน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 19 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงชนกานต์  ณ ลำพูน
2. เด็กหญิงธนิตา  อาทะ
3. เด็กหญิงนิภาพร  โชคสุขทรัพย์สิน
4. เด็กหญิงพิไรวรรณ  รักษอนันต์
5. เด็กหญิงวรพร  ตระสักชลาศัย
 
1. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
2. นางรุ่งรัตน์  เถินบุรินทร์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวพรทิพย์  มณีวรรณ
2. นางสาวลำดวน  จันทรทองคำ
3. นายวินัย  ปรีชาพนาไพร
4. นางสาววิไลพร  แสงเพชรไพรบูลย์
5. นางสาวสีดา  มรุพงศ์
 
1. นางสาวดวงกมล  ณ ทุ่งฝาย
2. นางสาวรัตติกาล  ยศสุข
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 41 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กชายพีระวัฒน์   กองจันทร์
2. เด็กหญิงวริษฐา  วุฒิโอสถ
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ใจดี
 
1. นางสาวณิชากร  อินต๊ะคำ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 44 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 1. นางสาวกัญญาณี  ชาติวงศ์อมร
2. นายสุรพล  เมธากุลวดี
3. นางสาวแสงเดือน  แสงสรทวีศักดิ์
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ทิพย์สอน
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รบชนะ
2. เด็กหญิงอริษา   หยวกกุล
 
1. นางมลิวรรณ   ชูคดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 21 โรงเรียนจอมทอง 1. นายณัฐวุฒิ   วงศ์จันตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิมิตร  ธิยาม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กหญิงดลฤทัย   พิชัยกาล
2. เด็กหญิงอภิญญา   ประสาธน์สุวรรณ์
 
1. นายมานพ    ศรีทุมมา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. นางสาววิราสิณีย์   จันตา
 
1. นางพฤกษาชาติ  ฤทธิ์เรืองโรจน์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 28.57 เข้าร่วม 28 โรงเรียนแม่แจ่ม 1. เด็กหญิงรัตติกาล  รื่นภาคพจน์
2. เด็กหญิงสุทธิดา   แจ่มแจ้ง
 
1. นางสาวรื่นจิตร  ปัญญาเรือง
2. นางสาวอารีลักษณ์   บุญเกิด
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนจอมทอง 1. นางสาววิปัสสนา   จันทร์เสี่ยม
 
1. นายสมคิด  เมืองวงศ์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 33.75 เข้าร่วม 42 โรงเรียนจอมทอง 1. เด็กชายดรัณภพ   ดวงเดช
 
1. นางสาวชลธิชา   ธรรมใจ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 85.75 ทอง 4 โรงเรียนจอมทอง 1. นายอิทธิพล   ชาญณรงค์
 
1. นางสาวชลธิชา   ธรรมใจ
 
150 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย - - - โรงเรียนจอมทอง 1. นายประจักร์  ศรีวิทะ
 
 
151 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนจอมทอง 1. นายพรพิพัฒน์  เลขธรากร
 
 
152 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านบริหารจัดการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ - - - โรงเรียนจอมทอง 1. นางรุจิเรศ  เลขธรากร
 
 
153 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทบุคลากรในสถานศึกษา ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี - - - โรงเรียนจอมทอง 1. นายวิทยา   ยาสาร