สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 24 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงหัทยา  สะอี
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 43 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  เต็งนุ
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บคำ
 
1. นางพัชรี  สุรินทร์ธรรม
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาววาสนา  วนาวิเศษศรี
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงวาสนา  ดูลอย
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวมาลัยพร  เผ่าพงศ์วนา
 
1. นางแสงระวี  จันทร์ชม
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สมฝั้น
 
1. นางชลธิดา   ตาติ๊บ
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 22 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกรรนิกา  อินต๊ะคำวัง
 
1. นางอุษณีย์  ศรีสว่าง
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 79.66 เงิน 34 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอนัญญา  กันทะยวง
2. นายอภิรักษ์   นันต๊ะเครือ
 
1. นางอำภาพร  ศิริมา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายจอแอ้ทู  -
2. นางสาวพรณิชา  เงินสุขใจ
 
1. นางสาวจรรยา  แดงมูล
2. นางสาวอังคณา  ไชยอุปละ
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 41 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   อินทร
 
1. นายนนธรัชต์   ธงซิว
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 35 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวเรไร   จาเดือน
 
1. นางสาวสุนิสา   หน่อนวล
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 28 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาราณี  จันทร์ดี
2. เด็กชายวรวุฒิ  ติ๊บปุ๊ด
3. เด็กหญิงสิรินาถ   โคตพรม
 
1. นางพัชรินทร์   แสนแปง
2. นางสาวสุนิสา   หน่อนวล
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 18 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายธีรวัฒน์  พ่วงดี
2. นางสาวปาณิศา   แสนใจ
3. นางสาวสิริมา   ปูปี
 
1. นางพัชรินทร์   แสนแปง
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 48.4 เข้าร่วม 27 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชชุดา   ชูดอกพุฒ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์   ปัดภัย
 
1. นายนนธรัชต์   ธงซิว
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 11 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวอริสรา   เปียงใจ
2. นายเดชาวัฒน์   ดำยา
 
1. นางสาวพลับพลึง   พัฒนานุรักษ์
2. นางศิวพร   วงค์กันยา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นางสายทอง  หล้าใจ
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายคณิน  แสนหาญ
 
1. นายสิริพันธุ์  จันทราศรี
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายทศพร  กุยปวง
2. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมคำหมื่น
3. เด็กชายอภิวัฒน์  หวันแดง
 
1. นางกาญจนา  เผ่าต๊ะใจ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐา  แสงเอี่ยม
2. นางสาวณัฐพร  รูปเขียน
3. นางสาวศศินิภา  ดวงอานา
 
1. นางมลิวรรณ์  เมืองมูล
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมล  หลักดี
2. นางสาวบุษรส  คำต๋า
3. เด็กหญิงศศิธร  พจนารถธำรง
 
1. นายวิชิตพล  มีแก้ว
2. นายอินสม  สารินจา
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  เจซอ
2. นางสาวจุฑารัตน์  สายมาธิ
3. นางสาวศลาลัย  คงคำ
 
1. นายบัญชา  เม้าทุ่ง
2. นายรุ่งโรจน์  เหน่คำ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทนิภา  กันทะยวง
2. เด็กชายชาญณรงค์  วรรณคำ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  พรมสีดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  วรวัฒนเมธี
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนแม่โถวิทยาคม 1. นายนัฐพงศ์  คงเที่ยงธรรม
2. นายรัตนพล  ยืนยงคีรีมาศ
3. นายสมชัย  ศานติธารา
 
1. นายนครินทร์  จันต๊ะคาด
2. นางสาวเจนจิรา  บุญเป็ง
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์   มาลา
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์   อุดดง
3. เด็กหญิงปภาพิมพ์   บำรุง
 
1. นางสาวกนกพร  โชคชัย
2. นางสาวศิวิไล   โนจ๊ะ
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82.4 ทอง 22 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวทัตพิชา  ปู่สันจร
2. นางสาวอัญชลี  แก้วเสน
3. นายอานุพงษ์  ขาวจันทร์ตา
 
1. นางสาวนัยนา  สีกันโท
2. นายสิทธิชัย  จองแดง
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 37 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรรณรักษ์  แก้วคำ
2. เด็กหญิงวิทัศนา  ปินสม
 
1. นางวันเพ็ญ  พันอินทร์
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 41 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  พรมปัญญา
2. นางสาววราภรณ์  บุญทาคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายณัฎฐากร  ปันตาทิพย์
2. นายธวัชชัย  โกนมูล
3. นายพงศกร  ดีคำ
 
1. นายอนุวัฒน์  กอบธรรม
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 62 ทองแดง 40 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายกัณฐนาวี  สายปัญญา
2. เด็กชายนนธิชัย  ก๋าใจ
3. เด็กหญิงวรรณวิษา   เกิดกุรัง
4. เด็กหญิงสุชานาถ   จาเรือน
5. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วแสน
 
1. นางสาวศรัญญา   คัมภีระมนต์
2. นางสกาวเดือน   วังป่าตาล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.5 เงิน 34 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายคมกริช  ลึเคาะ
2. นางสาวคีราพอ  ชาตรียินดี
3. นายนัฐพงศ์  ดีน้อย
4. นางสาววิมล  ชาตรียินดี
5. นายส่อมู  เชื้อสายวิบูลย์
 
1. นางสาวดารณี  เค็ตโลก
2. นางสาวสุจีรา  กิจจานุกิจศิลป์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติกานต์   แดงบุญ
2. เด็กหญิงณัฎฐธิดา   นันต๊ะสาร
3. เด็กหญิงดวงพร    เปี้ยปาละ
4. เด็กหญิงพัชรีวรรณ   สุกันโท
5. เด็กหญิงมัสรินทร์   สุวรรณ์
 
1. นายมนัส   ตันมูล
2. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 36 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวนิลุบล    หลายแห่ง
2. นางสาวบุษรา   สังสิทธิ
3. นางสาววรางรัตน์   รื่นอารมณ์
4. นางสาววันเพ็ญ   หล้าจ่อ
5. นางสาวสุวนันท์   ทาแก้ว
 
1. นางสาวศรัญญา   คัมภีระมนต์
2. นางสกาวเดือน    วังป่าตาล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.88 ทอง 20 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายคณิน  แสนหาญ
2. นายธีรพงษ์  ทิพย์จักร์
3. นางสาวนันทวัน  โรจจันทัน
4. นายวุฒิกร  ชัยพรม
5. นายศิริชัย  ขาวกิจไพศาล
 
1. นายชม  ขันคำ
2. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 62.4 ทองแดง 35 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  คำเสน
2. เด็กชายกิติศักดิ์  จันทรยศ
3. เด็กชายขวัญชัย  สุขถา
4. เด็กชายชาญชัย  บุญมาแก้ว
5. เด็กชายธงชัย  รอดมา
6. เด็กชายปรัชญา  ปราบหงษ์
7. เด็กหญิงฟ้าใหม่  จุงจิงตา
8. เด็กชายภาณุวัฒน์  แง่โว้
9. เด็กชายรัชชานนท์  ทองคุณ
10. เด็กชายวันชัย  กูกอง
11. เด็กชายศราวุธ  แสนช้างคำ
12. เด็กหญิงศศิกานต์  อุดเป็ง
13. เด็กหญิงสิทธิพร  สงัดวงศ์
14. เด็กหญิงอภิชญา  อ้ายจาง
15. เด็กชายเกษมสันต์  จันต๊ะซาว
16. เด็กชายเทิดพงค์  ใจประสงค์
 
1. นายชม  ขันคำ
2. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
3. นางสุพัตรา  ยาศรี
4. นางสาวสุภัทร  จ๊ะเขียว
5. นางไพริน  ปัญญาแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกัลยากร   สมฝั้น
2. นางสาวจีราพร   แก้วชมพู
3. เด็กหญิงชัญญานุช   ทิพเนตร
4. เด็กหญิงญาณภัค   ใจเชยชม
5. นางสาวนลัทพร   ก่ำโน
6. เด็กหญิงนิชนันท์   จันต๊ะมา
7. นายประสพโชค   ซอนแสน
8. นางสาวปิยะนันท์  เกตุชั่ง
9. นายมณฑล   จาเดือน
10. นายยุทธหัส   จันทร์สระแก้ว
11. นายรัชตะ   สิริใจ
12. นางสาววนิดา   แก้วมา
13. นางสาวสัจวรรณ    เปียงต๊ะ
14. นายสุทธิพงศ์  วงค์อินทร์
15. นางสาวสุรีย์พร   ตุ่นธิ
16. เด็กหญิงหทัยรัตน์   เอี่ยมสงคราม
17. นายอรรถพร   มุ่งห้วยกลาง
18. นางสาวอัมเรศ   ตาสอน
19. นางสาวเมฤมล   นวลจันทะ
20. นายเสาร์คำ    ชูญาติ
 
1. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
2. นายมนัส   ตันมูล
3. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
4. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
5. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา   โอ๊ดคำ
 
1. นางสาวศรัญญา   คัมภีระมนต์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 42 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวสุดารัตน์  มั่งมี
 
1. นางสาวมณฑิรา  จินะโสติ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 42 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์   ใหม่นวล
2. เด็กหญิงไตเปา    แดเชอร์
 
1. นายมนัส   ตันมูล
2. นางสาวศรินยา   ดวงสัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 25 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายจำนงค์  สิงขรวิภา
2. นางสาวอารีวรรณ  ปู่หวัด
 
1. นางนันทวดี  สังข์แดง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  คำยอง
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.98 เงิน 17 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญฉลาด  ครรชิตพนา
2. เด็กหญิงวราพร  พยุงดาวเรือง
3. เด็กหญิงอังคณา  อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.42 ทอง 19 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวชาตรี  แก้งคำ
2. นางสาววันเพ็ญ  ทายศ
3. นางสาววาสนา  ฟูเสน่ห์
 
1. นายนิคม  คำรินทร์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 19 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิตยาวรรณ  อินต๊ะลอ
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  อาสาพิทักษ์ไพร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศิริบุญยืน
2. นายอัจตราพล  อุ่นใจแรม
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวชบาไพร  ฝนบริบูรณ์
2. นายอภิชาติ  วันเปี้ย
 
1. นางสาวจรัสพร  ความมัง
2. นายศุภชาติ  พุงขาว
 
45 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 34 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายพะวิชา  ไพรัชชาตินิยม
2. นายสมศักดิ์  เพชรพิทักษ์คีรี
3. นางสาวสุทธิดา  เนงแก้ว
 
1. นายพศิน  ทองเงิน
 
46 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายอาทิตย์  กระยาหวัน
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
47 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายเปจัง  มิตรสาธิต
 
1. นายพศิน  ทองเงิน
 
48 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงเซเหย่  วิหคบรรพต
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
49 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 41 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวกชวรรณ  หล้าเจ
 
1. นางสาวศิวพร  หอมดวง
 
50 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 39 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายครรชิต  หนุนภิรมย์ขวัญ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
51 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 41 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายปีทอง  เฟื่องยศพินิจ
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
52 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดาณี  แสนแก้ว
2. เด็กหญิงภูรัชญา  คะปะนา
 
1. นายสมาน  วงค์พฒนันท์
 
53 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายเอกชัย  ขยันการเกษตร
 
1. นายสมชาย  สวาสดี
 
54 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 95.5 ทอง 6 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายอภิชาติ  อุชุกรคงสกุล
 
1. นายพศิน  ทองเงิน
 
55 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณัฐชัย    ตรัยทรรศนีย์
2. นายวันสว่าง    แก้วแก้ง
3. นายสิรภพ   ต๊ะเหมือย
 
1. นายกฤษณะพงษ์   ธีระตระกูล
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
 
56 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.5 เงิน 24 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสมโภชน์   ดูลอย
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
57 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 38 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายสิทธิพงศ์  วงค์อินทร์
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
58 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
59 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 21 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวนุชนาถ  จั๋นต๊ะทา
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.83 ทอง 26 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายสมบูรณ์  ปรัชญาภูวดล
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
61 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 19 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรนิชา  แก้วพิกุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 18 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกรกวีย์  ปู่สา
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 29 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายปุลา  นิรันดร์พร
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสมโภชน์  ดูลอย
 
1. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวอรดี  สีลากุล
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เหลืองหล้า
 
1. นายสุริเทพ  รักบัว
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 41 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวสุธีทิพย์  โพธิสถาน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
 
68 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.65 ทอง 20 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กันทะ
2. เด็กชายณาศิส  เตชธรรมพร
3. เด็กหญิงดาวเรือง  จองคำ
4. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปูแล
5. เด็กหญิงทิวา  ผลสายชล
6. เด็กชายนุชัย  นามอุษา
7. เด็กชายวะพอ  เลาดี
8. เด็กหญิงศิลาพร  ผลกระสินธิ์
9. นายสุรชาติ  จริตดีสม
10. เด็กหญิงเพชรฤดี  เสริมติวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางชนกนาถ  เขียวตา
3. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
69 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.98 เงิน 29 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายชูชัย  เลาย่าง
2. นางสาวทิพวรรณ  กระเรียนทอง
3. นางสาวพรพรรณ  เสริมติวงศ์
4. นางสาวลลิตา  เลาหาง
5. นางสาววรรณภา  ชนะเอกา
6. นางสาวสกุลณี  มณีเกยูร
7. นายสมเกียรติ  ชลดรงค์
8. นายสุทธิพล  บรรพตผล
9. นายเจนภพ  ศรีวิชัยวงศ์
10. นายเสี่ยวซาง  เสริมติวงศ์
 
1. นางกิตติยา  กันทะ
2. นางชนกนาถ  เขียวตา
3. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
70 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก    ทาสม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์   ปู่สุข
3. เด็กหญิงจุฬาลัษณ์   คำสอน
4. เด็กหญิงนริศรา   ปัญญาดง
5. เด็กหญิงนหทัย   องมล
6. เด็กหญิงศิลป์ศุภา   เจริญศรี
7. เด็กหญิงสุพิชญา   กาวี
8. เด็กหญิงสุภาพร   รังสรรค์เพิ่มบุญ
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางสาวศิรินาถ  คุณมา
4. นางสกาวเดือน  วังป่าตาล
 
71 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวประภาศิริ   ปู่ถา
2. นางสาวพรพรรณ   เป็งใจ
3. นางสาววรัญญา   อ้ายล้อม
4. นางสาววรากร   อำไพร
5. นางสาวสุภาพร  รังสรรค์เพิ่มบุญ
6. นางสาวแพรพลอย   คำปัน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
3. นางพัชรินทร์   แสนแปง
4. นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์
 
72 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 4 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวชลมินทร์  อินใจคำ
2. นายชัญชนก   ปาสอน
3. นายธนยศ  ตามูล
4. นายธิติ  ตาวินตาน
5. นางสาวบุษยมาศ   หนูขาว
6. นายปณิธาน   ติ๊บเจ
7. นางสาวประภาศิริ   ปู่ถา
8. นางสาวพรพรรณ   เป็งใจ
9. นายพฤนาถ   ปู่หล้า
10. นางสาวพัชรินทร์   เงินถา
11. นางสาวรัตนภรณ์  จันทร์ดำ
12. นางสาววรัญญา   อ้ายล้อม
13. นางสาววรากร   อำไพร
14. นางสาวสุพิชญา  กาวี
15. นางสาวสุภาพร  รังสรรค์เพิ่มบุญ
16. นางสาวแพรพลอย   คำปัน
 
1. นางสาวชนิดา  สุขม่วง
2. นางสาวทัชชา  พรมสีดา
3. นางสาวธัญญา  ศรีชัย
4. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
5. นายมนัส  ตันมูล
 
73 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73 เงิน 43 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำอ้าย
2. นางสาวมินตรา  ใบคำ
3. นายสุริยา  บำเพ็ญ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  สมแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  แรกบุตร
6. นายอิฐธิพงษ์  ทิพราชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  เมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
 
74 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  บุญเทียม
2. เด็กหญิงนันทกา  เป็ดมา
3. เด็กหญิงศศิประภา  จันทร์เชย
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
75 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77.95 เงิน 13 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์   เขียวยะ
2. นายทินกร   ปู่สุข
3. นางสาวศศิประภา   โบแบน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้อมพร   หาญสนามยุทธ
 
76 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 74.8 เงิน 41 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ธรรมประคอง
2. เด็กชายวิศรุต  สาคร
3. เด็กหญิงเกษฎาพร  แก้วสุใจ
 
1. นายสมศักดิ์  ตานะเป็ง
2. นายอนุพงษ์   จันทรมานนท์
 
77 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมสวัสดิ์
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ยะวงค์
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปู่วัน
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77.8 เงิน 36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจีราวรรณ  ต๊ะอิน
2. นางสาวปวีณา  เสนากุล
3. นางสาวพิมพ์ประไพ  จันต๊ะยะ
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  เมืองมูล
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78 เงิน 41 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  กันทะตุ่น
2. เด็กหญิงนัฏฐพร  ถามา
3. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ตุ่นสุรินทร์
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 40 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวจุไรพร  ปู่คำ
2. นางสาวนลัท  ดอกแก้ว
3. นางสาวสุวรรณรัตน์  ท่าระเบียบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
2. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 39 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงฟ้าใหม่  ลุงจิ่งตา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปละ
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  บุญมา
2. นางสาวอรวรรณ  อ้ายเรือน
3. นางสาวแคทธรียา  เทพอึ่ง
 
1. นางสาวสุนทรี  สวนจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี  ธรรมเมืองมูล
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 40 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายจาพิพัฒน์  พิลาสชวนพิศ
2. นายชนะพล  ชอบหัตถกรรม
3. นายทนงศักดิ์  ปรัชญาภูวดล
 
1. นางจันทนีย์  สารินจา
2. นางวิมล  แก้วบุญเรือง
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายปิยพันธุ์  ตาสิงห์
2. เด็กชายพิชญพงษ์  วิญมา
 
1. นางสาวเกศกนก  โปธิมอย
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 12 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายวรวิช  ศรีวรรณ์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กิพอ
 
1. นายอนุพงษ์   จันทรมานนท์
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 20 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  ปัญญาก๋อง
2. เด็กชายพิเชษฐ์  ตุ่นคำ
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 26 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายวัชรพงศ์  ปูสัญจร
2. นายอดิศร  แก้วคำ
 
1. นายสงกรานต์  ธนันชัย
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 26 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพาวรรณ  คำหล้า
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  อภิวงศ์ไชย
 
1. นางสาวสุวิมล   ด้วงยศ
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายภูวดล  หลำพุก
2. เด็กชายอภิชาติ  หลวงแบน
 
1. นายวุฒิพงษ์  นามวงษ์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.4 เงิน 21 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ชัยคำร้อง
2. เด็กชายปฏิภาณ  วงศ์ฝั้น
 
1. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 63 ทองแดง 31 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สามภูศรี
2. นางสาวธัญญารัตน์  เขียวตา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 27.8 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายสถาปัตย์  บำรุงวงศ์
2. นายสมบูรณ์  ปรัชญาภูวดล
 
1. นายวีระพงค์  กล้าแข็ง
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 28 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรุณา  อ่อนชื่น
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  กาวิล
3. เด็กหญิงรัตนาพร  นันต๊ะหม่น
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์กาศ
2. นางสาวเกศกนก  โปธิมอย
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 35 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  ทะชมภู
2. นางสาวศรินยา  หล้าแก้ว
3. นางสาวสิริพร  ศรีจา
 
1. นางนงคราญ  สมนึก
2. นางสาวสุวิมล  ด้วงยศ
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นางสาวนวลรัตน์   นรินทรางกุล ณ อยุธยา
2. นายวิทวัส  ยะมัง
 
1. นางสาวสร้อยฟ้า   ใจสงค์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ดวงสุวรรณ
2. เด็กชายนันทวิทย์  จันทรรังษี
 
1. นายอนุพงษ์  จันทรมานนท์
 
97 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  เสริมวิเศษ
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 72 เงิน 37 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวนิธิพร  ทาหล้า
 
1. นายอัครพันธ์  โรจน์พัฒนาวงศ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 7.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ชมภูจี๋
 
1. นายเชาวลักษณ์   สิงห์บัว
 
100 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 81.6 ทอง 33 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  อุดโน
 
1. นายคณิน  บุญเสริฐ
 
101 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 40 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นายสุควร  ชาตรียินดี
 
1. นางสาวรัดเกล้า  สุธรรมแจ่ม
 
102 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 35.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภัทร   ก๋าสม
 
1. นางพัชรินทร์   กันวะนา
 
103 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 32 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นายประจักษ์จิตร  ชุ่มเขียว
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 24 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  นามวงค์
2. เด็กชายนพรุตม์  ต๊ะใจ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  บุญสุข
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ยะมัง
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ปาต๊ะ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 31 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  สมสุข
2. นายธนวัฒน์  แบนถี
3. นางสาวนิรชา  ตาลี
4. นางสาววริศรา  ปาทะ
5. นางสาวเจนจิรา  นาคคำ
 
1. นายธีรวัฒน์  สิทธิ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาภรณ์  มาลีศรีธาดา
 
1. นางสุทธิษา  รัตนมงคล
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 26 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ต๊ะชู้
2. นางสาววีณา  ทิพย์ทา
3. นางสาวศิริลักษณ์  ปาลี
4. นายสุชาติ  ขุนทอง
5. นายสุภาษิต  พาปู
 
1. นายกิจการ  กิติกา
2. นางสาวอิษฎาภรณ์  ภู่ระหงษ์
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75.5 เงิน 23 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ตันศรีวงษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  หาญใจ
3. เด็กหญิงลลิตา  ฉายาบริสุทธ์
 
1. นางนัยนา  เอี่ยมสังข์
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายจักรพงค์  ทูแก้ว
2. นางสาวนิภาพร  วงค์เกษตรกร
3. นางสาววันเพ็ญ  พลวิญญู
 
1. นางอัลิปรียา  ปิงหล้า
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 8 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  ทิมอ่วม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  กิติฟู
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 36 โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1. นางสาวรัตนาวลี  เทียมยศ
 
1. นางสาวศิริพร  พรมซาว
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 16.67 เข้าร่วม 41 โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย    อินทรจักร
2. เด็กชายนวฤกษ์  แสนศรีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพรรณ   เปี้ยปาละ
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 42.86 เข้าร่วม 23 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวรา  ประยูรพนา
 
1. นางสาวดารณี  ภัทรวีชนนท์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 55.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยามน  โกนมูล
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 70.61 เงิน 23 โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  อ่อนสอาด
 
1. นางสาวอลงกรณ์  แก้วสุข
 
116 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สดบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาลิตา  โนตา
2. นางสาวพรรณิภา  ตาเสน
3. เด็กชายเพิ่มชัย  รอดเลี้ยง
 
1. นายนิรุตต์  โต๊ะถม
2. นางสาววิจิตรา  กาวิชัย