สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 40 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สายบุญมา
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 63 ทองแดง 5 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนรัญญา  เทพพรบัญชากิจ
 
1. นางสาวสายฝน  ใจวงค์เป็ง
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ติ๊บดง
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวเกตน์สิริ  รัตนจันทร์
 
1. นางนิตยา  อุทธการ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกวีธารณ์  วงษ์เคี่ยม
 
1. นางทนงนิด  สุริยะนันท์
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวธัญญาเรศ  ปัญญาหมื่น
 
1. นางอัญชลี  ขันธิกุล
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงซิตี้มาเรียน่า  มูหามัดนาซารูดดิน
 
1. นางวรรณศรี  ซื่อตรง
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาววริศรา  ใจแก้ว
 
1. นางภาวินี  บุญธิมา
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 78.33 เงิน 39 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิยา  คำทิพย์
2. เด็กหญิงศิริพรรณ  ปัญญาใจ๋
 
1. นางสาวมัทนา  อรุณสวัสดิ์
2. นางวิยะดา  ชุมรักษา
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุพาพร  คุณคง
2. นายอัษฎาวุธ  วรรณะ
 
1. นายอำนวย  ใจเกรียงไกร
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 22 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายบุญธรรม   กุลยั่งยืน
 
1. นางผ่องศรี   ทะจันทร์
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายวรธน  ทองคำ
 
1. นางสาวธนัชชา  แสงจันทร์
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 29 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชโคตร
2. เด็กหญิงวรินทร์นิภา  แสงมณีรัตน์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรวงแสวง
 
1. นางยุพิน  กูลลักษณ์
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 31 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกฤติยา   เนตรศิลป์
2. นางสาวจตุพร   บรรโณภาส
3. นางสาวพิมพ์วิภา   สมฤทธิ์
 
1. นางพรทิพย์  ศิระวงษ์
2. นายอรรถกร  ใจเดช
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31.6 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงสายธาร  ศรีมอญ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีกุนชัย
 
1. นางสาวนารีรัตน์  เดชอุดม
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36.17 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายจิรศักดิ์  ไชยจินดา
2. นายวรานนท์  รินคำ
 
1. นายปรัญชัย  ใจมา
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวชิราลัย 1. นายเกียรติศักดิ์  สมเจริญ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 31 โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวอาปราพร  ปัญญาแดง
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปัทมา  เตจา
2. เด็กหญิงพรไพลิน  ดวงไทย
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  คำแปง
 
1. นางวลัยภรณ์  เขตสิทธิ์
2. นางศรีพูล  ศรีวิลัย
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวนาตยา  บุญเรือง
2. นางสาววรรณิษา  คำหน้อย
3. นายเกียรติศักดิ์  จิโน
 
1. นางสุบิน  ตระการศิริ
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  สิงห์คำ
2. เด็กหญิงศรีนวล  ลุงส่วย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  คัมภีระ
 
1. นางนุสรา  ตาคำ
2. นายปรีชา  สายมณี
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายขวัญชัย  ใจทน
2. นางสาวอมรรัตน์  หล้ามูล
3. นางสาวเมธาวี  หาญฤทธิ์
 
1. นางสาวจิดรานุช  นะติ๊บ
2. นางอุมารินทร์  แสงหาญ
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายชัชวาลย์  อินตา
2. เด็กชายธนัท  แสงปี
3. เด็กชายเกรียงศักดิ์  สร้อยวงค์
 
1. นางลัดดา  ยาระณะ
2. นางวรนุช  สุดวง
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวยุวดี  กลิ่นหอม
2. นางสาวรัชนีกร  สุจริต
3. นางสาวศศิธร  เนตรศิลป์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยงค์
2. นางสาวพัชรีกร  เง้าตระกูล
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เงาทอง
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แก้วจินดา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ไชยกันทา
 
1. นางสาวจิดรานุช  นะติ๊บ
2. นายปรีชา  สายมณี
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 86.4 ทอง 10 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวกัญชรส  วิเชยันต์
2. นางสาววัชรีภรณ์  วงศ์คม
3. นางสาวศศิฌา  จิวหานังกุล
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  ศิริ
2. นางสาวเพียงใจ  มะมา
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 13 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศิริ
2. เด็กชายสกาวเดือน  กันธะหน้อย
 
1. นายสมบูรณ์  สุริยา
 
28 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายฤทธิพร   วังธารทอง
2. นายไวพจน์   แซ่วะ
 
1. นางสาวพิมพ์ผกา   แก้วอาภัย
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 11.77 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณนันท์  ปัญญาวงค์
2. เด็กชายสุพพัต  ธรรมคุณ
 
1. นางทิพวรรณ  ยาวิลาศ
2. นางยุพิน  ชัยพรหม
 
30 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.92 ทอง 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายธันยกร  ตุ๋นสัก
2. เด็กชายพงษกรณ์  สุริยะดี
 
1. นายวิรัช  สุเมธารักษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายธีระพงษ์   อินต๊ะผัด
2. นายวัชรินทร์   สายฉลาด
3. นายหฤทธิ์   ณ สงขลา
 
1. นายบรรเจิด  ไชยมงคล
2. นายสุนทร  กู้เมือง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลินี  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงญาณิศา  กมลลักษ์สกุล
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  พรอ้าย
4. เด็กหญิงประภาพร  ชัยชนะ
5. เด็กหญิงไปรยา  จาตม
 
1. นายจรัล  กาอินทร์
2. นางทิภาพรรณ  ดวงเกตุ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 71.6 เงิน 39 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจรวยพลอย  ธรรมเสน
2. นางสาวณัฐกานต์  มโนวรณ์
3. นางสาวสายธาร  เชียะชอม
4. นางสาวอมรรัตน์  สมัยนิยม
5. นางสาวแพรวพรรณ  อนุสนธิ์
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง 13 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรองทอง  สรวยงาม
2. เด็กชายจิระพงศ์  จอมแปง
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงค์สิงห์คำ
4. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  เชื้อชาติ
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีมูล
 
1. นางบุษบา  ทองรัตน์
2. นางวรรณธนา  คุณนะลา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ไชยวุฒิ
2. นางสาวนิชาภา  ทิพย์เดโช
3. นางสาวผลิตา  ไขประภาย
4. นายพชร  ซาวคำ
5. นางสาวเบญจมาศ  ศิริชัย
 
1. นายเดชา  ตั้งใจ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 80.8 ทอง 22 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร   พีระเวียง
2. นายธนาคาร  รินเย็น
3. นายนันทวัฒน์  สมริน
4. นางสาวศรีไพร   สาธวัง
5. นางสาวสุธาทินี   ชัยชนะ
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  สิงห์ฆะราช
2. นางสาวกรรณิการ์  สุยะ
3. นางสาวกอบพลอย  เจริญสุข
4. นายณัฐนนท์  เมตุลา
5. นางสาวณัฐพร  สมตุ้ย
6. นางสาวถนิมรักษ์  พระบาง
7. นางสาวทักษพร  กันทะวงค์
8. นางสาวธารารัตน์  สุภา
9. นางสาวธิดารัตน์  อาศนะ
10. นายนคร  คำแก้ว
11. นางสาวนงนภัส  เสาร์แก้ว
12. นางสาววันทิวา  สุบรรณรัตน์
13. นางสาวศศิประภา  แสนสอน
14. นางสาวศิริพร  จิตตาดู
15. นายศิลป์  โถทอง
16. นายศุภกฤต  การแข็ง
17. นายสิทธิพล  ไชยวงศ์แก้ว
18. นางสาวสุภาวดี  ศรีใจปัน
19. นางสาวอภิชญา  นพไทย
20. นางสาวเทพธีรา  หน่อคำ
 
1. นางสาวปฏิพัตร  สุขแยง
2. นายปานเทพ  ชมภูรัตน์
3. นางพักตร์พิมล  อนุรักษ์ชินะ
4. นายสมพงษ์  พิรา
5. นางเรณู  ประยูรชาติ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.6 ทอง 14 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายชัชวาลย์  แสนจันทร์แก้ว
2. นายชาติเวท  สายบุตร
3. นายณัฐรินทร์  อินทร์ประสงค์
4. นางสาวธิดารัตน์  วงค์ติ๊บ
5. นายนครินทร์  สกุลธรรมศิลป์
6. นายปิยวัฒน์  เลขาวิจิตร
7. นายวัชรพงษ์  ใจสุข
8. เด็กชายวัชรากร  ดอกชา
9. นายวิชชากร  แก้วเขียว
10. นายศักดิ์ภัท  สวัสดิ์ไชย
11. นายศุภชัย  ใบพร้าว
12. เด็กชายสิริวัฒน์  สุวรรณ์
13. นายสุกฤษฎิ์  คนเที่ยง
14. นายสุพจน์  อุ่นแก้ว
15. เด็กหญิงสุมิตตรา  ต่อแดง
16. นางสาวอินชุอร  อินต๊ะจา
17. นายเจษฎา  ณะลำพูน
18. นางสาวเสาวลักษณ์  อุปนันท์
19. นายเอกพงษ์  หมอยาดี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์
2. นายสมพงค์  ปลูกงา
3. นางสาวิตรี  ชัยสุนทร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนสันติสุข 1. เด็กหญิงณี  เสียงใส
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง 6 โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวอารีรัตน์  กุมมารี
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  อินปันสา
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 76.5 เงิน 33 โรงเรียนสืบนทีธรรม 1. เด็กชายพงศกร  สิริกัน
2. เด็กหญิงรัตนติยากร  คงตัน
 
1. นายปฤญจ์  ทราธร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 73.75 เงิน 29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายณัฏฐชัย  ภูรังษี
2. นางสาววิไลพร  ไชยชาญ
 
1. นางเกษณี  จรัสพันธุ์กุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 66.4 ทองแดง 32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณมูล
2. นางสาวณัฐชยา  จารุพันธ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เนวิราช
4. นางสาวนิภาพร  เจริญวัย
5. นางสาวพุธรินทร์  ศรีสมบัติ
6. นางสาววิภาวัลย์  อินถา
7. เด็กหญิงศิริกานดา  โสดา
8. เด็กหญิงสุพิชญ์  วิมูลสิทธิ์
9. นางสาวอรัชพร  อยู่สิน
10. เด็กหญิงเกวรินทร์  คำสีสม
 
1. นางนรารัตน์  โภคาเทพ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 81.25 ทอง 23 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   เขียวหน่อเมือง
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  ทาคำ
3. นางสาวกรกมล   จันต๊ะวงค์
4. เด็กหญิงกิติญาภรณ์   เล้าเจริญเสริม
5. เด็กหญิงจิราวรรณ์  หาญวงศ์
6. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อยู่สาโก
7. เด็กหญิงชุติมา   บุญธิมา
8. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยอุดม
9. เด็กหญิงน้ำฝน  ปัญญาแก้ว
10. เด็กหญิงปทิตตา  ปันฟู
11. นางสาวปราวีนา  ใจเมือง
12. เด็กหญิงวิธาดา  ณ ลำพูน
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชอบชน
14. เด็กหญิงหฤทัย  วิภักดี
15. เด็กหญิงอภิญญา  มูลพฤกษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คันธวงศ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.72 เงิน 25 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สุกันทา
2. เด็กหญิงดารุณี  บุญหมื่น
3. นายศุภโชค  จันติมา
 
1. นางวัชรา  สุวรรณโสภณ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75.1 เงิน 32 โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวกัญญาวีร์  วงค์แก้ว
2. นางสาวกุลกัลยา  บุญจม
3. นางสาววรัณญา  ศฤงคาร
 
1. นายสมเกียรติ  ชัยสาร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  เนตรดวง
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เมธาทัศน์
 
1. นางมาลี  เนตรดวง
2. นางสาวอรชร  อินทกุล
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 19 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นายดรันภพ  วิชัยรัตน์
2. นายไกรวิทย์  อัครวิบูลย์ชัย
 
1. นายพัชรินทร์  สังข์สำราญ
2. นายรณชัย  กล้าผจญ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงธรรมิกา  พิศวงศ์
2. เด็กชายภีรพงษ์  จีโน
3. เด็กหญิงอภิญญา  พรมเสน
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
50 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง 21 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวศศิวิมล  ปากันตี
2. นางสาวอารีย์  แสนคำ
3. นางสาวเพ็ญนภา  ไฝคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทรงเดช  สุทธสา
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริมา   แซ่ลี
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
52 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 74.5 เงิน 28 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิริขวัญ  สุวีย์กุล
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 71 เงิน 33 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายฐิติกร  ศิริชัย
 
1. นายการุณ  ผ่องปัญญา
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 11 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนฤมล  ช่างหล่อ
 
1. นายการุณ  ผ่องปัญญา
 
55 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกมลทิพย์  พิบูลย์
 
1. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
56 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐลิกา  วังอิ่นคำ
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ  ปัญญา
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  อารยวิจิตร
 
57 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายเอกราช  หล้าอุบ
 
1. นายนที  สุวรรณโสภณ
 
58 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายธีรภัทร   สิงห์ธร
 
1. นายประดิษฐ์   ศรีอุทัย
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  กุณามณี
2. เด็กชายสหรัฐ  สุขสบาย
3. เด็กชายสุรชัย  อินทร์ยา
 
1. นายประสิทธิ์  ศรียาบ
2. นายสนั่น  ถิ่นนา
 
60 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
61 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสืบนทีธรรม 1. เด็กหญิงนภาพร  ชัยเงินตรา
 
1. นายอุทิศ   กันทขัติ
 
62 ศิลปะ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดียว ม.1-ม.6 82.67 ทอง 19 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายชนกานต์  มาตรวชิระ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ใจสุวรรณ์
3. เด็กชายฐิติพงศ์  ขันทะมา
4. เด็กหญิงณัฐพร  บุตตมา
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  โปร่งสันเที๊ยะ
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  ปันกอง
7. เด็กชายนภัทรชาติ  แสงคำ
8. เด็กชายผดุงเกียรติ  นิยมการ
9. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หงษ์สอง
10. เด็กชายภานุวัฒน์  สิทธิกุล
11. เด็กชายภานุัชัย  กันทะมัง
12. นายวสันต์  กุนาจา
13. เด็กชายศุภณัฐ  ศรีบุญมี
14. เด็กชายสิทธิกร  ตันศรี
15. เด็กชายอภิวัฒน์  บุญวงค์
 
1. นายวราพงษ์  ชาราษฎร์
2. นายอนุสิทธิ์  ภิญโญฤทธิ์
 
63 ศิลปะ วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกนกพร  ดวงตัน
2. เด็กหญิงกรองทอง  สรวยงาม
3. เด็กชายกฤษฎา  กิจรุ่งวัฒนากร
4. เด็กหญิงกุลสตรี  ชีรัง
5. นางสาวจารุวรรณ  กันวงค์
6. นางสาวจุฬารัตน์  ชิ้มสกุล
7. เด็กชายชิณวัฒน์  สิงห์โคตร
8. นางสาวณัฐกานต์  บุญยังเต
9. เด็กหญิงธัญชนก  รัตนวิมล
10. นางสาวธัญญาลักษณ์  กิติกุศล
11. เด็กหญิงนภัสสร  หงษ์ทอง
12. เด็กหญิงปภัสสรณ์  สอนชิต
13. นางสาวพวงผกา  ปรีจำรัส
14. เด็กหญิงพัชราดา  บ่อคำ
15. เด็กหญิงพิพิธพร  ตาสีมูล
16. เด็กหญิงพิไลวรรณ  ไชโย
17. เด็กหญิงภิญญา  ตุงคณาคร
18. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์สิงห์คำ
19. นางสาวรุ่งวิมล  ปัญญามา
20. เด็กหญิงวรัญญา  คำหลิ้ม
21. นางสาววิไลพร  ไชยชาญ
22. เด็กหญิงอรมาส  ต่อใจ
23. นายอัษฎาวุธ  วรรณะ
24. เด็กชายอานนท์  จันต๊ะสุ
25. เด็กหญิงอ้อยทิพย์  ปัญญาเฟือน
26. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ภูริพงศธร
27. นางสาวเบญญาพร  จมภู
28. เด็กหญิงโศจิรัตน์  เขียวคำ
29. เด็กหญิงโสรยา  คุณา
 
1. นายรุ่งชาย  เย็นตา
2. นางสาวิตรี  ชัยสุนทร
3. นางสาวอัจฉรา  รังสรรค์
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.5 เงิน 29 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายยุพราช  สืบสอน
 
1. นายสมศักดิ์วงษ์  สุภาลูน
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.95 เงิน 35 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายชล  สงวน
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 31 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวรุจิราพร  แพ่งจันทึก
 
1. นางสุภัค  ศรีฝั้น
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.16 เงิน 17 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กชายฉัตรชัย  มณี
 
1. นางสายชล  สงวน
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นายวีระศักดิ์  เรือนแก้ว
 
1. นางเบญจมาศ  อนุชัย
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ใจหล้า
 
1. นางสายสมร  พรมปุ๊ด
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวมะลิวัลย์   วิวัฒน์พนากุล
 
1. นายสรรเสริญ   ธรรมคุณ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.33 เงิน 25 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายโสภณ  นิลภูมิ
 
1. นายธวัช  เลาหะวาทิน
 
74 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
75 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวนัจฐณิชา  โรจนะจารุนันท์
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
76 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกิรณา  สิริภาณุพงศ์
 
1. นายชูเกียรติ  กมลโกมุท
 
77 ศิลปะ ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวกฤติกา  ปู่วัน
2. นางสาวกัญญารัตน์  พลยางนอก
3. นายกิตติพงศ์  สอนขำ
4. นางสาวจันทร์จิรา  สุวรรณชลธี
5. นางสาวจันทร์รัตน์  อนุชิตพงศกร
6. นางสาวจิราภา  ลุงแหน่
7. นางสาวจีราภรณ์  ชีวิตอมตะกุล
8. นางสาวชีวา  ธรรมชาติงาม
9. นางสาวชุลีพร  แซ่เฒ่า
10. นางสาวณัฐชา   มาเยอะ
11. นางสาวดาว  เลาวี
12. นางสาวธัญญาลักษณ์  สุดแสงตา
13. นางสาวธีรพร  สมุทรไพรวารี
14. นางสาวนาง  ลุงปันต๊ะ
15. นางสาวนุชบา  เมืองคำ
16. นายนุติพงษ์  กาวรรณ
17. นางสาวปาริฉัตร  ไชญา
18. นางสาวพรปวีณ์  แฟงคล้าย
19. นางสาวภูริชญา  วงค์ตาเขียว
20. นางสาววราภรณ์  แซ่เฒ่า
21. นายวัฒนชัย  สายชลคํ้าจุล
22. นางสาววิไลพร  อมรกิจกมล
23. นางสาววิไลวรรณ  สุรเสียงศิริสกุล
24. นายวุฒิไกร  ตั๋นปัญญา
25. นางสาวสุนันทา  โพธิ์วงค์
26. นางสาวสุพรรษา  ปานทาสี
27. นายสุวีร์  คำปวน
28. นายอนันต์  ตามัน
29. นางสาวอรวี  ธนเดโชกุล
30. นางสาวอรอุมา  มาขันธ์
31. นางสาวอาทิตยาพร  เลาว้าง
32. นางสาวอายานี  ประทีปประทาน
33. นางสาวอารีพร  ชุติโรจน์มนตรา
34. นางสาวเจนจิรา  โพดู
35. นางสาวเนาวรัตน์  รัศมีอรุณรุ่ง
36. นางสาวเหลินคำ  ลุงยะ
37. นายเอกพจน์  นามสะกัน
38. นางสาวแก้วกานต์  สนวิเศษณ์
39. นางสาวแสงจันทร์  บรรณพร
40. นางสาวโยษิตา  ใจยา
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนมูล
2. นางสาวมาลินี  แซ่บั๊ก
3. นางสาวมาลี  แซ่เถ้า
4. นายยอดชาย  ทรัพย์มหาเจริญ
5. นายเอกพจน์  สกัด
6. นายไพศาล  หลานคำ
 
78 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 78.65 เงิน 30 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงกนกพร  ชัยเลิศ
2. เด็กหญิงดั่งหทัย  สินคณารักษ์
3. เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วพิพัฒน์
4. เด็กชายธราดล  มีพันธ์
5. เด็กชายธุวานนท์  แสนเสมอใจ
6. เด็กชายพัฒนฉัตร  เหล่าศิริเสถียร
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  นิธิเปรมะพัมน์
8. เด็กชายสมาน  อำรุงธารา
9. เด็กหญิงสุภาพร  ม่วงพิณ
10. เด็กชายเจตริน  แก้วดวง
 
1. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
2. นางประทุม  สมบูรณ์
3. นางสาวศิริพร  อุตส่าห์
 
79 ศิลปะ แข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.66 เงิน 34 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  จะนะ
2. นายชิษนุพงศ์  ไชยมงคล
3. นางสาวณัชชารีย์  รัตนากุณฑลทิพย์
4. นายทวีทรัพย์  วงศ์กาวี
5. นางสาวธัญญารัตน์  ศิริสุวรรณ์
6. นายนิติรักษ์  รักษ์กิตติวรกุล
7. นางสาวปรีญาพร  เจริญพร
8. นางสาวมัชฌิมา  เพียรพนัสสัก
9. นางสาวศศิธร  พันธุ์ทอง
10. นายเกียรติคุณ  นวลจันทร์
 
1. นางราตรี  นามเทพ
 
80 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 14 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  พิบูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพรทิวา  บุญศรี
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  แก้วนา
4. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วทิพย์
5. เด็กหญิงรมข์ชลี  เรือนคำ
6. เด็กหญิงวรัญญา  สุพรรณรัตน์
7. เด็กหญิงเพชรรัช  คำสี
 
1. นางสาวสุภาพร  เพชรสาย
2. นางอรัญญา  ไชยชนะ
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงจินดามณี  เปงกันทา
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ปันดี
3. เด็กชายรัชชานนท์  อินสอน
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง 10 โรงเรียนหางดงสังฆราษฎร์อุปถัมภ์ 1. สามเณรทวีศักดิ์  ปริญญา
2. สามเณรพงษ์ชัย  คุณโย
3. สามเณรภิรมย์พร  วงค์ทะวรรณ
 
1. นางปราณี  คชนิล
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 19 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บัวเงา
2. เด็กชายปิยะพงค์  แซ่ลี
3. เด็กชายสุวิทย์  แซ่จ๋าว
 
1. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  อูปขาว
2. นายนพดล  เพชรชำนาญ
3. นางสาวพิกุล  คำชัย
 
1. นางศิริมาศ  ขันทะมาส
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 24 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุข
2. นางสาวทิพย์รัตน์  เต๋จ๊ะแก้ว
3. นางสาวธัญสุดา  คนเที่ยง
4. นางสาวนัจนันท์  ดุเจโต๊ะ
5. นางสาวรัตนาวลี  รินทร์คำ
6. นายอดิศักดิ์  จันทร์หล้า
 
1. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมบุญ
2. เด็กหญิงจินตนา  สวนแยง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  ก้อนแก้ว
4. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดวงประเสริฐ
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพวรรณ  เต๋จา
6. เด็กหญิงวรพิชชา  เจริญวัย
 
1. นางอรนิภา  สุใจคำ
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 32 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  วิชายะ
2. เด็กหญิงลักษิกา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงอารุณี  สิทธิวัน
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวพิจิตรา  เทพปัญญา
2. นางสาวสุกัญญา  ศักดิ์ชัยปัญญา
3. นางสาวสุวรรณี  เกษมควรคีรี
 
1. นางรมณ  ปัญญาฟอง
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 77.8 เงิน 36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายยุรนันท์  วุฒิ
2. เด็กชายวัชรากร  วานม่วง
3. เด็กชายวิสิฐ  คำกัมพล
 
1. นายนพปดล  สุริยะนันท์
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 87.25 ทอง 9 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ต๋าคำ
2. นางสาวจันทร์จิรา  จองแดง
3. นางสาวปริษฎา  แสนฝั้น
 
1. นายนพปดล  สุริยะนันท์
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์เขียว
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วุฒิคุณ
3. เด็กหญิงอ่อน  ลุงเฮือง
 
1. นางจารุวรรณ  คำทิพย์
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.2 ทอง 16 โรงเรียนสันติสุข 1. นางสาวกรรณิการ์  ต๊ะคำ
2. นางสาวผกามาส  ปันมาเรือน
3. นางสาวอรุณี  ตานุ
 
1. นางลดาวัลย์  เสียงแจ่ม
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวกมลลักษณ์  เจริญเมือง
2. นางสาวจารุณี  ดวงเงิน
3. นายภัทรพล  คำซื้อ
 
1. นางอัมรา  สารณาคมน์กุล
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 31 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงค์ติ๊บ
2. เด็กหญิงมัญชุกานต์  ยี่ใจ
3. เด็กหญิงอรุโณทัย  รัตนวรางค์กุล
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายหิรัณย์  บุญปั๋น
2. นายเกียรติศักดิ์  กันยานะ
3. นายเจนภพ  ตันศรี
 
1. นางสมพร  ศิริรัตน์
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 29 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายวรพงศ์  ชุ่มพระวงศ์
2. เด็กชายวัชรพล  ศรีบุญมา
 
1. นางศิริวรรณ   ไชยภักดิ์
2. นางสาวสิริประภา  อินสินธุ
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.25 ทองแดง 36 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงศ์  กิ่งแก้ว
2. เด็กชายพิสิทธิ์  แสนยาสมุทร์
 
1. นางสาวณัฐกฤษกา  มงคล
2. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. เด็กชายพงศกร  ราวเรือง
2. เด็กชายเกียรติชัย  จันตา
 
1. นางณัฎฐนิช  เผ่าพันธุ์
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  ปัญโญ
2. นายพงศกร  แก้วสมวาง
 
1. นางศรีสกูล  จิรรัตน์สกุล
2. นายสมภพ  ภูรีโรจน์
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกรรวี  จันทสูตร
2. เด็กชายรัชชานนท์  ตองกาย
 
1. นางสาวรัฏติกา  ใจแข็ง
2. นางศิริวรรณ  ไชยภักดิ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  จันแสงศรี
2. เด็กชายสรวิศ  หน่อเสาร์
 
1. นางสาวณัฐกฤษกา  มงคล
2. นายประธาน  ลืปตะสิริ
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กชายจินตภูมิ  สังเกิด
2. เด็กชายนภคามี  นันทิเดชาพันธ์
 
1. นางสาวปวีณา  ดอนปัน
2. นายวีระ  แสงแก้ว
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75.5 เงิน 20 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายรณกฤต  บุญปันเชื้อ
2. นายวรเทพ  ศรีสุข
 
1. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
2. นายวรการ  ประพัฒน์สิริ
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ลำแก้ว
2. นายฐากร  สุภา
 
1. นางสาวณัฐกฤษกา  มงคล
2. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 76.5 เงิน 14 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายปิยนัท  บุญด้วง
2. เด็กหญิงพงษ์ลดา  จิตติกรกาญจน์
3. เด็กหญิงอธิชา  คำปวน
 
1. นางสาวนันทิดา  ไชยขาว
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77.5 เงิน 19 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นางสาวชริตรา   ฝั้นริยะ
2. นางสาวพัชรา  แก้วมาลา
3. นายยศสรัล  มุ่งดี
 
1. นางเยาวมาศ  ลิปตะสิริ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 39 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวศิริลักษณ์  บุญเลิศ
2. นางสาวศิริลักษณ์  ตุ้ยสมุทร
 
1. นายสุทธิพร  ต้นเถา
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 7 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  นวลจันทร์
2. เด็กชายสัญลักษณ์  ยี่เมา
 
1. นางสาวณัฐกฤษกา  มงคล
2. นายประธาน  ลิปตะสิริ
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นายณัชลภน  สิงห์คำ
2. นายพีระพงษ์  พรหมสนธิ
3. นายเกียรติชัย  พิมสาร
 
1. นายธีระศักดิ์  โพธินาม
2. นางปรียาภรณ์  ภู่พิทักษ์พงศ์
 
110 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงริซ่า  ซูซูกิ
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
111 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79 เงิน 24 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวมณีรัตน์  ทวีพงศ์สวัสดิ์
 
1. นายพิพัฒน์  พัฒนจินดาพงศ์
 
112 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงอริสา  นุชนัง
 
1. นางสาวนันณ์นภัส  เรือนประเสริฐ
 
113 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาววรัทยา  ตาบุรี
 
1. นางธนิดา   เขียวอยู่
 
114 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 84 ทอง 28 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
1. นางชญาภา   วิชชาวณิชนันท์
 
115 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวเบญจมาศ   หน่วยรักษา
 
1. นางชญาภา   วิชชาวณิชนันท์
 
116 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76.5 เงิน 5 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เชียงใหม่ 1. เด็กหญิงพัฒนาพร  พิพัฒนานันท์
 
1. นางอัมพร  กมลโกมุท
 
117 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70.5 เงิน 26 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวมนันยา  เรือนรักเรา
 
1. นางณฐา  สุวรรณรัฐ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 75.8 เงิน 10 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพลอย  พรหมวัง
 
1. นางพัชรินทร์  สุกันธา
 
119 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.25 เงิน 38 โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สารสิงทา
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์ปัญญา
3. เด็กหญิงพาภิรมย์  อินไชย
4. เด็กชายอัชฌา  คำมูล
5. เด็กหญิงแอนนา  ออง
 
1. นางสาวกรองทอง  บุญมี
2. นางทิพาวรรณ  โกฏิแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วบุญเรือง
2. นางสาวภาไยเรศ  พันธ์ศิริ
3. นางสาวรัตนาภรณ์  ยืนยง
4. นายอชิตพล  บุญเป็ง
5. นายเทพบุตร  อติชาติ
 
1. นางสาวณัฏฐวี  นามบุรี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. เด็กหญิงศรัณย์พัชร์  แซ่ลี้
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 1. นางสาวพรนิภา  ศิริปัญญา
 
1. นางรุจิรา  วงศ์กันทะ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.67 เงิน 18 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. นายอิสระ   แซ่วะ
 
1. นางสาวอัศวินี  กิติกุล
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติ  เรือนคำมาวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  มณีจันทร์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ปะมาละ
4. เด็กชายธวัชชัย  สิทธิพา
5. เด็กชายพิรุณ  อยู่นคร
6. เด็กชายระพิน  รบไพรี
7. เด็กชายรัตนพล  การบรรจง
8. เด็กชายวิวัฒน์  สิงห์แก้ว
 
1. นายฐิติพันธ์  รุ่งเจริญ
2. นายวีระศักดิ์  สุทธิพันธ์
3. นายสุธินันท์  คำสุข
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 71.8 เงิน 14 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิราพรรณ  แสงวิสุทธิ์
2. นายทักษิณ  มูลพิงค์
3. นางสาวพนารัตน์  คำดุ้ง
4. นายวีรยุทธ  ใจอินทร์
5. นายอภิโชติ  ทาสม
 
1. นางจันทร์ทรา  ยศสมแสน
2. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.5 ทอง 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วียะศรี
2. เด็กหญิงชณัญญา  ชัยรัตนศิลป์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ก้อน
 
1. นางรวิวรรณ์  ปีอาทิตย์
2. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวสุภาณี  แก้วแดง
2. นางสาวอมรรัตน์  รัตตานัง
3. นายเกริกพล  พงษ์จันทร์
 
1. นายณรงค์  คำแก้ว
2. นางรวิวรรณ์  ปีอาทิตย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงภนิดา  บุญลือ
2. เด็กชายสิงห์หัทย์  ลีทเกนฮอสท์
 
1. นายพิทักษ์ชาติ  อรุณปิติชัย
2. นางสาวภัทรภร  แก้วมา
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. นางสาวธัญมาส  กันธวัง
 
1. นายเฉลิมพล  ณ เชียงใหม่
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง 6 โรงเรียนวชิราลัย 1. เด็กชายปาณัท  อุตสาหะ
2. เด็กหญิงสุปรียา  ใจมาก
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวพิชชาพร  โพธิธาตุ
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 55.56 เข้าร่วม 12 โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศินินาฏ  ปวงก๋องตั๋น
2. เด็กหญิงสลิตา  ตานะกุล
 
1. นางวัชรินทร์  ดำชมทรัพย์
2. นางศรีวรรณ์  พรหมพันธุ์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 37.75 เข้าร่วม 38 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 1. เด็กชายธนัฐพงษ์  โรจน์ปรียา
 
1. นายศรายุทธ  เมธาธนพูน
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิราลัย 1. นางสาวลลิตตา  ปินทิโย
 
1. นายจีรศักดิ์  พงษ์ยืน
 
135 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท บกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐดนัย  เมืองมา
 
 
136 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.8 เงิน 6 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายวีระชัย  จันทร์หอม
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
137 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.5 ทองแดง 7 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. เด็กชายดุษฏี  จันทร์หอม
2. เด็กชายธีระพงค์  แสนใจบาล
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัน
 
138 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันทำอาหารประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายคุ้มเผ่า  รอบรู้
2. เด็กหญิงธัญญาเรศ  แสนสุข
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  อินทนนท์
 
1. นางสุธิตา  เขื่อนรัตน์
 
139 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันประดิษฐ์ ของใช้จากเศษวัสดุ เหลือใช้ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 72.75 เงิน 8 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กหญิงนพวรรณ  มรุพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพิศา  ไชยขนะ
3. เด็กหญิงสุนิสา  แสงเพชร
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์
 
140 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้นประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 73.8 เงิน 9 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายธีราพรรณ  หลวงผัน
2. เด็กชายมงคลเดช  สาธเจริญ
3. เด็กชายเสาวรส  ชมภู
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์
 
141 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 8 โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 1. เด็กชายกรรชัย  กันธิยะ
 
1. นางสาวิตรี  อภิวงค์งาม
 
142 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.4-ม.6 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  กันทาวัง
 
1. นางศุภลักษณ์  ชูวงค์
 
143 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสองแคววิทยาคม 1. นางสาวสุพัตรา  วงศ์ษายะ
 
1. นางปิยะนันท์  พลวัล