สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับมัธยมศึกษา
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่าง วันที่ 21-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 31 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่ทั่ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เงินทอง
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 34 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวดวงกมล  ชาดี
 
1. นายเด่นศักดิ์  แสนเมืองมูล
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนสายอักษร 1. เด็กหญิงอรพิน  บุญตวย
 
1. นางฉลวย  จันทร์แสง
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 40 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวจรรยารักษ์  ลุงยะ
 
1. นางภัทรินญา  ใสคำ
 
5 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 7 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เจริญสากล
 
1. นางอุดมรัตน์  พจน์สุจริต
 
6 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.8 ทอง 7 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายภูริพัฒน์  คำมา
 
1. นางสัญญารัก  นุตาลัย
 
7 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 37 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัชนีพร  เกตุแก้ว
 
1. นางกรณ์กาญจน์  นนพัชรพงศ์
 
8 ภาษาไทย สุนทรพจน์ ม.4-ม.6 78.4 เงิน 12 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอาทิตย์  ลายแสง
 
1. นางภัทรินญา  ใสคำ
 
9 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(กาพย์ยานี ๑๑ ) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 13 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายนิธิบดินทร์  เป็งแก้ว
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ธิพึง
 
1. นางมธุรส  กิติมูล
 
10 ภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง(อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) ม.4-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายธีระนันท์  ปัญญาผัด
2. นางสาวอรุโนทัย  ดวงคำ
 
1. นางสุนันท์  ธาราศักดิ์
2. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
11 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 27 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายจอมพล  มั่นคง
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ธาตุทอง
 
12 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 20 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวศิรดา  ปวีณเกียรติคุณ
 
1. นางปิยะวรรณ  เลื่อนประไพ
 
13 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 11 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่เฉิน
2. เด็กหญิงปานปรียา  ขาวเถิน
3. เด็กหญิงอรณิช  นาถวัฒนา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อินทนนท์
2. นางสาวนวลจันทร์  แซ่ล้อ
 
14 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 14 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายนันทิพัฒน์  เอี่ยวเฮ็ง
2. นายพชรกมล  ธรรมวัน
3. นางสาวสุรารักษ์  พลไธสง
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
2. นายอาทิตย์  ธานี
 
15 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 40.8 เข้าร่วม 33 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายปรีชา  เยอส่อ
2. เด็กชายปิยพงศ์  ปุกคำ
 
1. นางวิจิตรา  ไพรพนาดอน
2. นางสาวอรพิน  บรรพตสิริกุล
 
16 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 71 เงิน 9 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวสุภาพร  โพทัง
2. นายอติกานต์  แสงวิลัย
 
1. นางสาวดาววิภา  มีบุญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย  ใจแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์คำ
 
1. นางสาวสมหญิง  บุตรวงค์
 
18 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายสัณหภพ  ยอดสร้อย
 
1. นางสาวสาธิตา  บุญเคลือบ
 
19 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชลิต  ลุงต๊ะ
2. เด็กหญิงหมวย  ลุงติ๊
3. เด็กหญิงอำไพ  ลุงจาย
 
1. นางสาวกุหลาบ  เงินคำจันทร์
2. นางศรีพรรณ  สกลกิตติ
 
20 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวมัณฑนา  ศักดิ์พิสิษฐ์
2. นางสาวอมรรัตน์  สิทธิ
3. นางสาวอรอุมา  อริวรรณา
 
1. นางณัฏฐ์ธิรา  อินทะพันธุ์
 
21 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงนันทนา  ทาอินต๊ะ
2. เด็กชายศุภักดิ์ชัย  บุญศรี
3. เด็กหญิงอธิชา  ก่ำบุตร
 
1. นางกานดา  ดำรงชัยณรงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาววราพร  มหาวรรณ์
2. นางสาววิลัยพร  กัลยา
3. นางสาวอรัญญา  เมฆลา
 
1. นางดอกฝ้าย  แสงสุวรรณ์
 
23 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญนิจทรา  มูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ปัญญาแปง
3. เด็กหญิงศรัณย์พร  ดวงแก้ว
 
1. นางวราลักษณ์  วุฒินันชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวนุชนารถ  พุทธชัย
2. นายพชรพล  เพียรงาน
3. นางสาวมิรันตี  แซ่ม้า
 
1. นางสาวนวรัตน์  สารภี
 
25 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายกฤตโชค  ธิราพืช
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สิงห์ใจ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทรา
 
1. นายจีรสิทธิ์  พรหมเสน
 
26 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายพงศธร  กิติตาล
2. นางสาวมัชฌิมา  คำแก้ว
3. นางสาววรวีร์  วงค์ชัย
 
1. นายนิรันดร์  ปันที
2. นายนิรันดร์  ปันที
 
27 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 17 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายวิศรุต  ปวงรัตน์
2. นายสุรศักดิ์  กานิล
 
1. นางพิมพ์ไพรสณฑ์  อุทธิยัง
2. นางศิริวรรณ์  ตาใจ
 
28 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 49.85 เข้าร่วม 13 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายกษิณ  จิตรเจริญ
2. เด็กชายทักษิณ  ทองคำ
 
1. นายเดช  อุทธิยัง
 
29 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 30 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายกรกช  จุ่มปารี
2. นายคุณาธิป  วงศ์ฟู
3. นายภานุพงษ์  บุตรแก้ว
 
1. นายยุทธนา  อิ่นแก้ว
2. นายยุทธนา  อิ่นแก้ว
 
30 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 71 เงิน 21 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายอรรถนพ  แซ่หลี่
2. นางสาวเนตรนภา  แซ่กู๋
3. นางสาวเอเฮือน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นายณัฐดินับ  ใจบาล
2. นางสาวศรัณญา  รุ่งเรือง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงชนิกา  ภัครกุลรัตน์
2. เด็กหญิงนภาพร  แจ่มปัญญาไพรวัลย์
3. เด็กหญิงนันธิชา  ใจเลิศองอาจ
4. เด็กหญิงวราภรณ์  กันทาวัน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุรักษ์วนภูมิ
 
1. นางพรนภัส  นุชวณิชกุล
2. นายศิลป์ชัย  กวงแหวน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายจักรพันธ์  สุภามูล
2. นายทักษพร  จินดาหลวง
3. นายพิฆเนศ  แก้ววิเศษ
4. นางสาวภานุชนาถ  ทองคำ
5. นายเจนณรงค์  ชัยแดง
 
1. นายองอาจ  เป็งปานันท์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 21 โรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ 1. เด็กหญิงประดิภา  สาระจันทร์
2. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ค้ำคุณ
3. นางสาวสี  มหาจัย
4. เด็กหญิงสุภาพร  เจนคุรุธรรม
5. นางสาวหวี  จองตาล
 
1. นางพรนภัส  นุชวณิชกุล
2. นายศิลป์ชัย  กวงแหวน
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 41 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวปิยะนาท  ศิริพาณิชย์
2. นางสาวพันธิตรา  นามวงค์พรหม
3. นางสาวสุวิตรา   ศรีชัย
4. นายอัยการ   สุภานันท์
5. นางสาวเยาวเรศ  ก้านทอง
 
1. นางสาวนฤมล  ธนัญไชย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 76.44 เงิน 34 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะ
2. นายวรุตฆ์   เหล่าดง
3. นายวิสุทธิ์  ศิรินนท์
4. นายอำนาจ  แสนธิวัง
5. นายเจริญ   เรือแก้ว
 
1. นางสาวจิรนันท์  พงศ์ธัญญาเขต
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  โปธา
2. นางสาวกฤติกา  กันไชยา
3. นายจิตธนัฐ  แก้วตา
4. นายจิระศักดิ์  ไชยประสิทธิ์
5. นางสาวจิราพร  แสงต๊ะ
6. นายชิษณุพงศ์  สุขยศศรี
7. นางสาวณัฐกาญจน์  สละตัน
8. นางสาวณัฐยา  ตั้งตรงทรัพย์
9. นายธนวัฒน์  อักษรศรี
10. นายธนวัฒน์  ฟองเมฆ
11. นางสาวรดา  ยินดี
12. นางสาวรัตนา  บรรณศาสตร์
13. นายวิทวัฒน์  ศรีจันทร์ตา
14. นางสาวศกลวรรณ  ตินนะศรี
15. นางสาวสุภาวดี  จักรมานนท์
16. นางสาวอัจจิมา  เมาก๋าย
17. นายเพชร  มณีจร
18. นายเอกรภัทร  เสาร์แก้ว
 
1. นางสาวอรทัย  ใจยะสาร
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  อุ่นเมือง
2. นางสาวกวิตา  บุญญานุพันธ์
3. นายกันต์กฤษฎ์  ศรีทิพย์
4. นางสาวจุรดาพร  ศรีคำดี
5. นางสาวจุฬารัตน์  จิโน
6. นางสาวณัฐกานต์  สายละออ
7. นายทศพร  สวาสดิ์
8. นายธนกร  สาระจันทร์
9. นายนนทนันท์  กิติ
10. นายบวร  สาระจันทร์
11. นายปรัชญา  มณีวรรณ์
12. นายภานุวัฒน์  ระวิวรรณ
13. เด็กหญิงศรินทร์ญา  ตามควร
14. นางสาวศิริวรรณ  แก่นตาคำ
15. นายศุภฤกษ์  ฮวดเจียม
16. นายอนุกูล  คนสอาด
17. นายอุกฤต  คนสอาด
18. นางสาวเบญจมาศ  ญาติทอง
19. นายเพ็ญเพชร  เมืองมูล
20. นายเอกสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
3. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
4. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
5. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงจินตนา  น้อยสุวรรณ์
 
1. นายบรรจง  ไชยราช
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 38 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายพีรศาสตร์  จินาปุก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.1-ม.3 81.75 ทอง 18 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงขวัญพร  จันทร์สุวรรณ
2. เด็กชายศุภกร  คงแก้ว
 
1. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
2. นางกัญญภัค  คุ้มรักษ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 78.5 เงิน 15 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเกวลิน  วรรณใจ
2. นายเศวตโชติ  แก้วซ้อน
 
1. นางสาวราตรี  ช่างปัด
2. นางสาวราตรี  ช่างปัด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สวดมนต์แปล ม.1-ม.6 73.6 เงิน 19 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจตุรพร  พงษ์แดง
2. นางสาวบพิตรา  ใจโพธิ์
3. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วพรม
4. เด็กหญิงวงเดือน  ลุงวิ
5. นางสาววิจิตรา  สมอ๊อด
6. นางสาวสิริรักษ์  ทองนรินทร์
7. นางสาวสุดารัตน์  สิ่งส่า
8. นางสาวเยาวมาลย์  อุ่นชาติ
9. นางสาวเย่น  นายกร
10. นางสาวเสาวณี  สลาดถา
 
1. นางวัชรีย์  รังกลาง
2. นางวัชรีย์  รังกลาง
3. นางสาวโชติมา  เพชรเอม
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ม.1-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แซ่จิว
2. นางสาวกนิษฐา  แซ่หลู่
3. นางสาวกมลวรรณ  มาเยอะ
4. นางสาวณิชา  อาซ้อ
5. นางสาวปาลิตา  อินคม
6. นางสาวมาลัย  แซ่หย่าง
7. นายวิชัย  พงศ์ปัญญาธร
8. นางสาววิภา  แซ่หลี่
9. นางสาวศิรดา  ยี่ปา
10. นายสมบุญ  แซ่หลี่
11. นางสาวสุรณี  แซ่จาง
12. นางสาวสําลี  แซ่จื้อ
13. นางสาวอันดา  แซ่ลี้
14. นางสาวเสี่ยวถ่วน  แซ่หลี่
15. นางสาวเสี่ยวฮ๊วง  แซ่หลี่
 
1. นางสาวชื่นอนงค์  อำนา
2. นางสาวบุษบา  จายะศักดิ์
3. นางสาวพัชรินทร์  ตาเปี๊ยะ
4. นายอัสฎางค์  กองสถาน
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.88 เงิน 19 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ปัญญาแปง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เวทศักดา
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80.5 ทอง 18 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวชุลีพร  จิโรภาสสกุล
2. นางสาวช่อผกา  ศิริปัญญา
3. นางสาวลลิตา  ปัญญาวงศ์
 
1. นายจำเริญ  ทินนิน
2. นางสาวสุมาลี  เกตุวงษ์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 32 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กหญิงนิชานาถ  ศรีใจ
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีวิชัย
 
1. นายสุนทร  ใจพรมเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิเรก  มังคละ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวยุพารัตน์  ทาวรรณ์
2. นายเสกสรร  สิงห์ต๊ะ
 
1. นายธนากร  เจนแสง
 
48 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวุฒิกร  จินาติ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทะนะศักดิ์
3. เด็กหญิงแก้ว  ลุงแสง
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
2. นางปราณี  แสงกาศ
 
49 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายปฎิภาณ  ทองเณร
2. นายอัครวิณ  สุวรรณวัฒน์
3. นางสาวโนรี  หนั่นตา
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
2. นางปราณี  แสงกาศ
 
50 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 34 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  ชัยบุญลือ
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
51 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71.5 เงิน 34 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายอภิสิทธิ์  สีธิวัน
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
52 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 39 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กหญิงพีรดา  ลุงนั่นต๊ะ
 
1. นายธนากร  ศรีอุทธา
 
53 ศิลปะ เขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายยุทธพงษ์  ชัยมงคล
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
54 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายเอกชัย  ไอ่ตา
 
1. นางปราณี  แสงกาศ
 
55 ศิลปะ การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 63 ทองแดง 39 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  มนต์เสก
2. เด็กหญิงดาราภรณ์  ทองก้อน
 
1. นางมยุรี  อินทไชย
 
56 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 79 เงิน 17 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงอัญธิกา  กองดวง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
57 ศิลปะ วาดภาพลายเส้น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 30 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายสะอาด  ลุงต๊ะ
 
1. นายสาโรจน์  มาหมื่น
 
58 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 72 เงิน 24 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  คำตรี
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสนสมบัติ
3. เด็กหญิงสุวรรณณา  พุฒิดี
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
59 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวจิตราพร  วรรณอุบล
2. นางสาวธัญญาเรศ  เงาใส
3. นางสาวปลายพรรษา  ขันทอง
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  วงษ์วาด
 
60 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายเกียรติคุณ  สายลุด
 
1. นายกิตติพงศ์  เรืองเพชร
 
61 ศิลปะ เดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นางสาวกัญญาณี  พรหมงาม
 
1. นายวีระภพ  ชีคำ
 
62 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายธีรวัฒน์  มณีดวงฤทธิ์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
63 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.65 ทอง 20 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอนุวัต  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
64 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 40 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวศศิประภา  แสนคำหล่อ
 
1. นายสุดเขต  ศรีอิศรางกูล
 
65 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.83 ทอง 10 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายนัฐนนท์  กันธะมาลา
 
1. นายชัยธัช  ชูควร
 
66 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายพิศณุ  รอตโกมิล
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
67 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสุตเขต  ศรีอิศรางกูล
 
68 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 18 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยทรัพย์
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
69 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 18 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. นายนฤชิต  เก้าสำราญ
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
70 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 20 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  ศรีหน่อ
 
1. นางฉัตรชนก  ลีธรรมาคุณ
 
71 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 31 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายอนุวัต  ไชยลังกา
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
72 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพฤกษา  บูราณ
 
1. นายสุตเขต  ศรีอิศรางกูล
 
73 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 33 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวฟองแก้ว  ปู่ติ๊บ
 
1. นายรุ่งสุริยา  อาปะมาเถ
 
74 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงดาว  ลุงซู
2. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงซอ
3. นางสาวนางสาวอัมพร  ลุงสุ
4. นางสาวนิด  ลุงซู่
5. เด็กหญิงปูก่า  เลเชอ
6. นางสาวมอญ  ยาเสน
7. เด็กหญิงรุ่นจิว  แซ่ย่าง
8. เด็กหญิงอรทัย   วงค์พนาไพรศาล
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นายธงชัย  ญะรัตน์
3. นางสาวนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
4. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
75 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวคำ  ลุงวิ
2. นางสาวคำอ่อง  ลุงอยู่
3. นางสาวจ๋ามพุ  กอนจื้น
4. นางสาวนิด  ลุงซุ
5. นางสาวมอญ  ยาเสน
6. นางสาวอัมพร  นายสุ
7. นางสาวเขมิกา  แซ้เป้
8. นางสาวเพ็ญนภา  เพิ่มพูนพงศ์พันธ์
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นายธงชัย  ญะรัตน์
3. นางสาวนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
4. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
76 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 11 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  วัฒน์สุนทร
2. เด็กหญิงดาว  ลุงซู
3. เด็กหญิงนวลจันทร์  ลุงซอ
4. เด็กหญิงนิดา  ยี่ปิว
5. เด็กหญิงปอเงี๊ยะ  แซ่หว้า
6. เด็กหญิงปุก่า  เลเชอ
7. เด็กชายมณี  แซ่ลี
8. เด็กหญิงรุ่นจิ๋ว  แซ่ย่าง
9. เด็กชายสมชาย  มาเยอะ
10. เด็กชายสุธี  เลาซาง
11. เด็กหญิงสุภารัตน์  แซ่ย่าง
12. เด็กหญิงอรทัย  วงค์นภาไพรศาล
13. เด็กหญิงเบญจนาพร  แซ่ม้า
 
1. นางสาวกัลยา  ยานะพงศ์
2. นายธงชัย  ญะรัตน์
3. นางนิศารัตน์  เหลาพนัสสัก
4. นางสาวพัชรินทร์  เตาะแป
5. นายอลงกรณ์  ไชยราช
 
77 ศิลปะ แข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 18 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกชพรรณ  อุ่นเมือง
2. นายกันต์กฤษฎ์  ศรีทิพย์
3. นางสาวขวัญกมล  บุญห้า
4. นางสาวจุฬารัตน์  จิโน
5. นางสาวณัฐกานต์  สายละออ
6. นายธนกร  สาระจันทร์
7. นายนนทนันท์  กิติ
8. นางสาวนิชกานต์  ธรรมสอน
9. นายบวร  สาระจันทร์
10. นางสาวพรพิมล  สุกันทา
11. นายภานุวัฒน์  ระวิวรรณ
12. นางสาวศิริกาญจน์  สิงห์คำ
13. นางสาวศิริวรรณ  แก่นตาคำ
14. นายศุภฤกษ์  ฮวดเจียม
15. นางสาวเบญจมาศ  ญาติทอง
16. นายเอกสิทธิ์  สิทธิ
 
1. นางสาวประภาพร  มอญแสง
2. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
3. นายภาณุวัฒน์  กุ่นใจ
4. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์
5. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
78 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 73.8 เงิน 40 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายลีล่อง  ดังเซ
2. เด็กชายอุดม  พิทักษ์พงศ์เดช
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เกิดไกล
 
1. นางสาวรัชญา  นึกเร็ว
2. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู
 
79 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.6 ทอง 22 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นายณัฐพงค์  เศวตโกเมศ
2. นางสาวมาณี  จะนะ
3. นายศิรินทร์  จะฟะ
 
1. นางบุญนิสา  สิงห์ทอง
 
80 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐรัตน์  เทพวงค์
2. เด็กชายธนบดี  จินะพรม
3. เด็กชายภูสิทธิ์  วิชัย
 
1. นายสมชาติ  วิชัย
 
81 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายปฎิภาณ  หลวงมูล
2. นายสุรเชษฐ์  สุริยพันธุ์โชติ
3. นายเกรียงไกร  ธนาวงค์
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
82 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 76 เงิน 40 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวจันทร์จิรา  แสนใจ
2. นางสาวจุฑามาศ  แก้วน้อย
3. นางสาวนรีวรรณ  วิทูน
4. นางสาวประภาพร  สิทธิเทพ
5. นางสาววรรณทิพย์  สารีบุตร
6. นางสาววิจิตรา  แปงยวง
 
1. นางกัลยา  วิชัย
2. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
83 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 36 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรวลัย  หมดสี
2. เด็กหญิงจันทกานต์  คำวงษา
3. เด็กหญิงประกายดาว  ปันไชย
4. เด็กหญิงมุ่ง  วงค์มา
5. เด็กหญิงสุภาดา  ตือประโคน
6. เด็กหญิงเกี๋ยงคำ  สร้อยเงิน
 
1. นางบังอร  พรหมจอม
2. นางพิกุล  บำเรอจิตต์
 
84 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กชายซัว  แซ่โซ้ง
2. เด็กชายพรม  เกษตรโสภาพรรณ
3. เด็กชายรัตน์  แซ่ย่าง
 
1. นายศราวุธ  จินะธรรม
 
85 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 71.56 เงิน 36 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวมาลินี  ปั๋นต๊ะ
2. นางสาววันเพ็ญ  กัดนะ
3. นายสุชาติ  นิธิเนติกานนท์
 
1. นางสาวนงนุช  กันธพลหาญ
2. นายราเมศร  สุขเป็งทวี
 
86 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.4 ทอง 33 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันขวา
2. เด็กหญิงธนาทิพย์  ธนกิจวาณิชกุล
3. เด็กหญิงปิยธิดา  เงาใส
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
87 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนไชยปราการ 1. นายศิทธิไกร  หมื่นจี้
2. นายเก่งกาจ  สมต๊ะ
3. นายเอกพงษ์  เขื่อนคำ
 
1. นางสาวรัชนี  ศรีแสวง
 
88 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.8 เงิน 32 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวนริชา  อาชอง
2. นางสาวบุญนะ  เม่อโป๊ะกู่
3. นางสาวศรีวรรณ  อาซอง
 
1. นางสาวมัชชิมาพร  อินทุวัน
 
89 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78.8 เงิน 32 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกานติมา  แซ่ซึม
2. นางสาวชุติมา  แซ่โจว
3. นางสาวปรียานุช  ชุดเงิน
 
1. นางประกายพฤกษ์  คำออน
2. นายภานุวัฒน์  ติดทะ
 
90 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79 เงิน 33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงกฤษณา  แสนศรี
2. เด็กหญิงพลอย  ชนะกุลกำพล
3. เด็กหญิงหมี่ชา  มาเยอะ
 
1. นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินตะยศ
 
91 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  งามล้ำ
2. นางสาวเบญจวรรณ  ใจสิงห์
3. นางสาวไผ่พนา  อินทวงศ์
 
1. นางศรีพรรณ  จันทะวัง
 
92 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. เด็กหญิงซี  นายใหม่
2. เด็กหญิงเฮิน  จองสาม
3. เด็กหญิงแสงสุรีย์  แซ่โซ่ง
 
1. นางสาวนงนุช  กันทพลหาญ
2. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
 
93 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวพัชลี  แซ๋โซ้ง
2. นางสาวศิริพร  แซ่มั่ว
3. นางสาวสายพิณ  แซ่ต่ง
 
1. นางอัญชรา  ปันโย
 
94 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนศีลรวี 1. เด็กชายพัชรพล  เติมปัญญากุล
2. เด็กชายสันติเดช  ปางหินฝนเพิ่มพูน
3. เด็กชายไพรมณี  รัฐเขตบรรพต
 
1. นางสาวรัชญา  นึกเร็ว
2. นางสาวเจนจิรา  ชุมภู
 
95 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง 7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นางสาวจันทร์ฟอง  นายซอ
2. นายยุทธภูมิ  แซ่ว้า
3. นายไท้มิ่ง  แซ่ปี
 
1. นางสาวประภัสสร  อินต๊ะยศ
2. นายอลงกรณ์   ไชยราช
 
96 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายวัชรากร  วังใจ
2. เด็กชายศิวกร  บุญมาลัย
 
1. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
2. นายจิตติพล  เพ็งพุ่ม
 
97 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 41 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายนนท์ธวัช  แก้วโพธิ์
2. เด็กชายสุติพร  สิงห์คำ
 
1. นายจาตุรงศ์  ยืนยงศีรีมาศ
2. นายสำราญ  คำอ้าย
 
98 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 30 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายณัฐธีร์  ศรีทิพย์
2. เด็กชายอุกฤษฎ์  จักรวันนา
 
1. นายจาตุรงศ์  ยืนยงศีรีมาศ
2. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
 
99 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นายอนุรักษ์  รังษี
2. นายอิศราพงษ์  ทาวงค์ดี
 
1. นายสำราญ  คำอ้าย
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
100 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 31 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายภูวนัย  ไชยวรรณ์
2. เด็กชายศิวกร  บัวหลวง
 
1. นางสายฝน  ถนอมวงษ์
 
101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 82 ทอง 4 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายสรนันท์  จันทาชา
2. เด็กชายอนุพนธ์  สุริวรรณ
 
1. นายจาตุรงค์  ยืนยงศีรีมาศ
2. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
 
102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. เด็กชายธนุรเวท  อายุมั่น
2. เด็กชายอัฐพงษ์  โพธิสัน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญเพิ่มพูล
 
103 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวกวิตา  บุญญานุพันธ์
2. นางสาวจิรประภา  จันทร์หลวง
 
1. นายสำราญ  คำอ้าย
2. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
 
104 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายภคิน  สุวรรณวัฒน์
2. นายเจษฎากร  ทองจันทร์
 
1. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
2. นายกิตติภัณฑ์  คำธิตา
 
105 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 23 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  วงเวียน
2. นายบุญญาฤทธิ์  แก้วดาว
3. นางสาวแดง  ทรัพย์เจริญ
 
1. นายสำราญ  คำอ้าย
2. นางสาวสุรีย์พร  ดวงชัยยา
 
106 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน 7 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  ตานัน
2. นายเอกพล  บริบูรณ์
 
1. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
2. นายกมลศิษฐ์  ตาคำ
 
107 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การค้นหาอัจฉริยะไอทีคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 18 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จั่นต่า
2. เด็กชายภูริณัฐ  ปันตา
 
1. นางสาวหอมไกร  จันทคุปต์
2. นายเกรียงไกร  ปู่ยี่
 
108 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายธนพงศ์  ไทยสันทัด
2. เด็กชายธีรเมธ  มิ่งขวัญ
3. เด็กชายอนุชิต  ดวงเล็ก
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
109 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 14 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นางสาวจุติพร  ปฐมรัตน์
2. นางสาววิจิตรา  ดูเบี่ยง
3. นางสาวสุภาพร  กองบุญจู
 
1. นายนรเศรษฐ์  กันศร
 
110 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กชายวรพงษ์  มาเยอะ
2. เด็กชายสุทิวัส  แซ่หยาง
3. เด็กชายอดิศร  เบียผะ
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นายธนากร  บูรผากา
 
111 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 34 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. นายคณากร  แหนบคำ
2. นายนันทวัฒน์  อินถา
3. นายสมชาย  แซ่หลี่
 
1. นายณัฐดินัย  ใจบาล
2. นายธนากร  บูรผากา
 
112 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงศิรดา  ณ บางช้าง
 
1. นางมาลี  จันทร์อัมพร
 
113 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปิ่นประดับ  จันทร์ศิริ
 
1. Mr.John Paul   Dimayacyac
 
114 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 41 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายธิติพงษ์  เศรษฐ์ชัยยันต์
 
1. นายศราวุธ  สอาดล้วน
 
115 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 35 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอนัญญา  แสนยากุล
 
1. นางธนาภรณ์  อินทขัติย์
 
116 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงแสงพร  นาเมือง
 
1. นางศิริพร  วงค์ศรีสุข
 
117 ภาษาต่างประเทศ Story Telling ม.4-ม.6 76.4 เงิน 27 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวศศิชา   พรหมคำแดง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำภีระ
 
118 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กชายสิรภพ  ตรีโพลา
 
1. นายกมลศิษฐ์  ดวงชื่น
 
119 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 15 โรงเรียนฉือจี้ 1. นายสุพจน์  แซ่เป่อ
 
1. นายภราดร  ปันชัย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.2 เงิน 17 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. นายวสันต์  สิงห์คำ
 
1. นายฐิติพงศ์  เหลืองสุวรรณ
 
121 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 71 เงิน 42 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกิตติญา  มูลคำ
2. เด็กหญิงกุลสินี  อุปาลี
3. เด็กหญิงพัชรี  อินทนนท์
4. เด็กหญิงอัมพร  ยศปัน
5. เด็กหญิงอารยา  คำปัน
 
1. นางณิชาดา  ศรีเกษ
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 20 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นางสาวกัณฐิกา  แสงกาศ
2. นางสาวธัญลักษณ์  ทวีพันธ์
3. นางสาวนภัสวรรณ   สมจันทร์
4. นางสาวสุภัค  ปันทะนันท์
5. นางสาวเหมือนฝัน  ภูมี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  คำภีระ
 
123 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กหญิงชมภูนุช  แซ่ต่วน
 
1. นางสาวสุรีย์พร  จันทร์ประเสริฐ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.83 ทอง 15 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวเสี่ยวจวง  แซ่ต้วน
 
1. นายสุรชัย  แซ่จาง
 
125 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 28 โรงเรียนไชยปราการ 1. นางสาวราตรี  สายวงค์
 
1. นายธีรวัจน์  ชัยแปง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายจีรศักดิ์  คำมะโน
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มวยชัย
3. เด็กชายนันทวิช  แสงจู
4. เด็กชายภัคพล  บำรุงเกียรติ
5. เด็กชายยอดชาย  จ่าสี
6. เด็กชายรัตนประสิทธิ์  ปัญญาทิพย์
7. เด็กชายสุธี  มิ่งสุวรรณ
8. เด็กชายเอกวัชร  สอนจีน
 
1. นายวรโชติ  ไชยวีรกูล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภานักเรียน ม.4-ม.6 80.33 ทอง 16 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 1. นายจาสน  แซ่ตุ่ง
2. นางสาวณัฐนิชา  ออเหล็ก
3. นางสาวมัทนี  ลุงซู่
4. นางสาวละอองดาว  แสงดี
5. นายสุวรรณ  ปันต๊ะ
6. นางสาวอัญชลี  มาเยอะ
7. นายอุทัย  แซ่เฉิ่ง
 
1. นางสาวกิตติกานต์  รัตนเดชาสกุล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนไชยปราการ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปวงบุตร
2. เด็กชายปิยพงษ์  รักษาวนิชชา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พูลเกษม
 
1. นางสาววรรษมน  เจริญทรัพย์
2. นางอัญธิฌา  มีวรรณ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว 1. นางสาวนอมิ  ไพรเพชราทิพย์
2. นางสาวมะลิ  ไพรเพชราทิพย์
3. นางสาวรัตนา  หนานติ
 
1. นางกัลยา  รักสัตย์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  จิตตาดู
2. เด็กชายพิทวัส  โยธา
 
1. นางสาวศศิธร  บุญแต่ง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 9 โรงเรียนรังษีวิทยา 1. นายนพดล  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ทองอินทร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 22 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 1. เด็กชายวรพล  ปิ่นใหญ่
2. เด็กชายอาคเนย์  แสนเมือง
 
1. นางสาวสุขสันต์  บุญเล็ก
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 28.57 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 1. นางสาวศันสนีย์  กันตี
 
1. นางสาวณภัทร  คำยา
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.4-ม.6 37.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 1. นางสาวฉัตรทะลิกา  บุตรต๋า
 
1. นางสาวพิชญ์นารา  รักหฤทัย
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 54.82 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ 1. นายเสกสรรค์  พานเหล็ก
 
1. นายยุทธนา  วงศ์ใหญ่
 
136 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 4 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงเสี่ยวฟาง  แซ่หยิ่ว
 
1. นางสาววาสนา  บุญเรือง